16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$1 Agııstos COMBCBİTET 6EŞ Baatsratı 1 inei MhUtde zehir içmek suretiyle intihara te bil içinde uyurlarken, bir gazete Baştarafı 1 inei sahifede miş ve şehir baştanbaşa ışıklandıgeniı yankılar yaratıp nihayet ya »ebbüs eden annesinin vaziyetitıi nin muhabiri, «tstanbul 32372» pla «AUftıza şükran ve minnetleri nlarak bayraklarla süslenmistir. kalanan fangster Necdet Elenas sorayor, ölüp ölmeaiğini öğrtn kah otööıobili görmüs ve durumŞehrlmizde ile, gazeteminn foto muhabiri 1b mek Istiyordu. 30 Ağustos Zafer Bayramı dün dan pollsi haberdar etmişti. Ancak Geneikurmay Başkanlıfınteki rahlfB Köz aragında geçti: bütün yurtta olduğu gibi şehrlıaiz&aniyet Müdflrü, kenâisine teh bilindiği gibi gangster kaçmıştı. merasim Milll Piyango'nun 30 ağustos 1981 Biîim sizi takip ettiğimizi ve likenin geçtiğini ve kurtanldığını 30 Ağustos zaferinin 39 uncu yıl de de coşkun bir şekilde kutlanDerincede kordona yarıyor Zafer Bayramı piyangosu çekilisi aramızda müthiş bir kovalamaca söylediği zaman gangster yardımOkuyucularımızın hatırlıyacak dönümü münasebetiyle ordu adına mıştır. dün Ankara'da saat 13.30 da yapıl geçtiğini biliyorsunuz değil mi? törenlere cısının gözlerinden yaşlar aktı. ları üzere gazetemizin ekipi der tebrikleri, Başbakan Yaraımcısı ve Şehrimizde yapılan miftır. tkramiye kazanan nuıtttırt> Nerede takip ettiniz bizi? Kurmay albay, Sinkil'e teminat ve hal yola çıkmıç ve Derincede, po Milli Savunma Bakanı Vekili Fah ilk olarak saat 8 de Atatürk aiütıları afağıda bildiriyorut : Derinceden itibaren arkanıza rerek üzülmemesini söyledi. lis kordonunu yaran, polislere de ri Özdilek ve Genelkurmav Başka i na çelenk konularak ve Atatürkün 275755 numara 1.000.000 Iira takıldık. Eski Ankara asfaltından h t a n b a l a hareket ediliysr selâm veren gangsterin otomobili nı Orgeneral Cevdet Sunay Genel evini zıyaretle başlanmıştır. Mü103224 numara 300.000 Iira tstanbula kadar peşinizde idik. Günlerdenberi gangsterin yaka peşine düşmüştü. Bu arada »An kurmay Baikanlığında baat 8.30 dan ı teakıben Vatan caddesinde yapı312769 numara 200.000 Iira Sankamıg, 30 (Telefonla) Sankamış tren hattının dar hattan Siz gazeteci misiniz? lanamaması yüzünden basında şid | kara 5411U» pjâkası takmış bulu ıtibaren kabul etmişlerdir. Bu ka , lan muhteşem resmi geçıtte «JB bın1M.M0 Iira ikramiye kazanan nannal hatta (eçirilmeei amaliyesi sona ennijtir. Evet Cumhuriyet gazetcsin detli hücumlara maruz kalmış bu nan gangsterin otomobilini takip bulde kuvvet kumandanlan, İkın lerce îstanbuHu hazır bulunarak nomarsUr Bu münasebetle şehrimizde yapılan törene Ulaştınna Bakaru Ordenim. lunan polisin artık yüzü gülmüş eden ekipimiz. yanına İzmit emni cı Başkan, Jandarma Genel Ku şanh ordumuzun yaptığı bu resmi 001707 201859 283350 352477 faan Mcninli ve DDY. Genel Müdürü de katdjnıçlardır. Ben arkamda polis olduğunu ve içi rahatlamıştı. Tam 13 günden yet kadrosundan iki polis, yolda mandanı ve Ankara Kumandanı geçidi coşkun tezahüratla karşılaM.MI Iira ikramiye kacanan mışlardır. da hazır bulunmuşlardır. zannediyordum. Eğer sizin oldu beri başta Müdürleri olmak üze da bir jandarma almıştı. nnmaralar Şehir sabahtan itibaren baştanMilli Birlik Komitesı ğunuzu bilseydim, boşu boşuna a re uyumıyan 2 nci Şube memurl Bunun üzerine üyeleri, yakalanacağını 051454 055776 056608 066077 121139 rabayı yakmazdım. Tuh... Yazık Ölümle sona eren İzmire turist akını lan, gangster ile yardımcısının ya anlıyan gangsterle crtağı sırf izle Bakanlar, Temsilciler Meclisi Baş başa bayraklarla donatılmış, gece 220305 245932 269454 332371 337892 oldu... kalanışından dolayı birbirlerini rini kaybe'mek amaciyle otomo kanı, Temsilciler Meclisi üyeleri, fener alayları tertip edilerek, şeIzmir, 30 (Telefonla) Izmir bu 20.(0* Iira ikramiye kaıanan trafik kazası askerî erkân, mülki erkân ve ya hir ışıklandınlmıştır. Geçen cumartesi sabahı Derin tebrik ediyorlardı. yaz devamlı turist akınma hedef bili yakm.şlardı. nnmaralar Vatan caddesinde yapılan törenbancı devlet ataşelerinin Zafer olmaktadır. Bu gün de iki yabancı Izmir, 30 (Telefonla) Dün gcce 029131 056285 083656 100670 103753 ceden gangsterin otomobilinin peOtomobiller Darıcadan yola çıkGeceyi Pendik civarında Bayramı tebrikatı 9.30 a kadar sür de Örfi Idare Kumandanv Vali gemi ile 542 seyyah gelmiş ve şehir Şehitler'de ölümle neticelenen bir 10S780 112146 155163 157818 188935 şine düşen ekipimiz, tam 120 datığı zaman. gazetemizin otomobili sandalda g « irivorlar Tulga ve Hava, Deniz, Kara ormüştür. civanndaki turistik merkezleri zi trafik kazası olmuş, Nevruz Kav 218177 222942 233062 245006 250333 kika heyecanlı bir takipten sonra de peşlerinde idı. İki gangster buradan kaçmak dusuna mensup subaylar günün Hipodromdaki merasim bir ara gangsteri gözden kaçırmış, yaret etmişlerdir. şan isimli bir genç, otobüs altında 2836^0 335650 360604 365082 377733 Arabalı vapur iskelesinde fırsatını bulmuş ve Pendık'e giehemmiyetini belirten konuşmabu arada da Necdet Elmas 1960 Devlet ve Hükumet Başkanı Or l a r Seyyahlardan bir kısmı gemile kalarak ölmüştür. Gangsterlerin içinde bulunduğu derek şandallarm içinde gizlen1«.«M Iira ikramiye kacanan yapm^lardır. model Şevrole otomobilini arka Emniyet Müdürünün otomobili ile mişlerdı. Ertesi sabah ise bulduk general Cemal Qürsel, TemBİlciler rîn mütaakıp seferinde dönmek üŞoför bakkında takibat yapılmak numaralar daşlarımızın bulunduğu yere 600 diğer arabalar ve gazetemizin Meclisi Başkanı Kâzım Orbay, GeKıbnsta zere Izmirde kalmışlardır. tadır. lan bir vasıta ile Kandıra yolun 000562 011912 013553 031791 046846 nelkurmay Başkanı Orgeneral CevLefkoşe, 30 (Hususî) 30 Agus051601 057469 057798 059508 078049 metre mesafede Göztepe sırtlann tomobili saat tam 13.05 de Üskü dan *geçmışler. Gebzenin üzerin det Sunay. Adalet Partisi Başkanı tos Zafer Bayramı bugün butun dara varmıştı. Gangsterlerin ya den Darıcaya gıderek gizlenmişler Y.T.P. nin sanık yakınla Sekreterler seviyesindeki 086886 104354 108356 111296 131801 da yakmıştı. Ragıp Gıİmüşpala ile ye.li ve ya Türkiyede olduğu gibi Türk cea a t i kalandığ: bir anda duyulmuş, oto141165 146351 150220 152032 165096 bancı yüksek rütbeli subayların » arasında da muazzam bır 18 ağustos günü Kazlıçeşmedeki mobillerin etrafı meraklılar taraNecdet, cemiyetten hınç rını aday göstermesi re Yuvarlak Masa toplantısı 171659 173040 182586 196731 212301 katıldıklan merasimi on binlerce törenle kutlanmıştır. Kıbnsın her almak istiyermuş 223669 233666 238176 248372 250394 İş Bankasını soyduktan sorıra or fmdan sarılmıştı. Ankarah takip etmistir. Askert tarafından gelen Türklerin katıljimin istismarı dlye Meraklılar, bilet dahi almadan Dün gazetecılerle goruştürülen birliklerın geçişi ile jet uçaklarının dıkları törende Cumhurbaşkanı bugün Ankarada 251780 254420 259037 259439 263246 tadan kaybolan ve bir kaç defa 267291 267767 268030 308571 316025 karşılaşılmasına rağmen kaçmağa arabalı vapura binerek. gangster Necdet Elmas, kendisini böyle bir alçaktan uçaıak yaptıklan gösteri Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, Türk karşılandı yapıhyor Cemaat Meclisi Başkanı Rauf 319647 332633 345931 351173 354325 muvaffak olan gangster Necdet El leri görmek için çırpınıyorlardı. suç işlemeğe sevkeden âmilin d o | j ler tezahürata vesile olmuştur. Baştaratı 1 ıncı sıbıfede Denktaş, Savunma Bakanı, Tarım Baştarafı 1 inci sahifede 365786 370783 375336 395642 395935 mas ile suç ortağı Necdet Sinkil Polis ise gayet tabii olarak merak rudan doğruya «cemiyetten hınç yanlar da mevcuttur. tam 13 gün sonr a Darıcada gizlen lılara mânı olmak istiyordu almak» olduğunu iddia etti ye bu 5.008 lira ikramiye kazanan lunan birlikleri Hipodroma gelen Amerika, Batı Almanya ve idare kurulu üyeleri). D.P. oyUrı dikleri evın etrafının sarılmasınEmniyet Müdürünün emrı uze arada daha once işledıği söylenen numaralar Orgeneral MSP: Yassıada avukatlanmn kitle ha dan sonra dün sabah yakalandılar. rine arabalı vapura beş polis oto suçların kendisine zorla yüklendi Genelkurmay Başkan.etmiştir. Ge j s r a e H n K l b n s temsilcileri, Cevdet Sunay teftis Esat Çaga (Genel Sekreter), Na 001270 001319 004549 006525 018952 tstanbul polisiftih linde iltihaklarından sonra Yükgünlerdenberi mobili ile gazetemize ait vasıta a ğini ileri sürdü. Bu sırada tenaku nelkurmay Başkamnın şeref tribü Ortadoğu Kuvvetleri Kurmay Başsel Menderes'ln bu partiye kaydol ci Bozkurt, Zafer Tanyolaç, Kemal 014385 016U37 017038 019762 0191166 arahksız çalışarak en küçük ih lınmış, vapur «a da düşerek yaptığı soygunu nünde yerini almasından sonra kam ile Türk ve Rum resmi şahKabataşa doğru ması ve Aydın'dan aday gösteril Süleyman Vaner (G«nel idare ku 020325 032126 037584 045261 048306 barlan bile değerlendirmesi, onun hareket ettirilmişti. mazur göstermek istiyen bir yol Devlet ve Hükümet Başkanı Orge siyetleri de hazır bulunmuşlardır. rulu âzaları). 058105 057769 060745 065401 072815 Törene iştirak eden birliklerin mesi, muallâkta bulunan mefsuh tnuvaffakıyete erişmesinin âmille Son süratle yollardan geçiyaroz tuttu. neral Cemal Gürsel'in gelişi büyük Türk Birliği Kumandanı Kurmay 074307 077178 07?T55 078665 080630 D.P. oylarım elde etmek gayesiyrınden en önemlisi oîdu. sevgi tezahüratına vesile olmuşVapurumuz Kabataşa yanaştığı Gri pantalonlu ve gri gömlekli 080975 092356 093800 097547 101055 refakatinde ^ le kurulan bellibaşlı iki yeni par Dün sabahki ihbar zaman önümüze geçen bir trafik a gangster gazetecilerin «banka soy t u r " Türkiye Büyük Elçisi Emin Dırvsti arasmdaki sinsi mücadeleyi Devlet başkanlan, yarın 106761 10867B 128461 134306 134758 Dün sabah 30 Ağustos merasimi rabası siren çalarak bize yol açımak fikri aklınıza nereden geldi» Hipodromdaki törene saat 1015 n a tarafından teftis edilmeeıyle Y.T.P. n i n kazanması sonucunu do açılacak olan tarafsızlar 136971 136998 142807 145248 150429 için Kadıköyde hazırlık yapılırken yor, otomobiller son süratle yol sualine şu cevabı verdi: de îstiklâl marşmın söylenmesiyle başlamış, Alay Kumandanı ve Bü156950 156468 159430 160538 163008 ğurmuştur. Hayrettin ismindeki bir genç, Ka' lardan geçıyorlardi. Ters yollardan I «Banka soymak fikri, cemiyetin başlanmış.ır Daha sonra Harb ,, yüfc Elçi halk tarafından çılgınca 170935 172890 ç Şimdiye kadar süratli bir tem konferansı için Belgratta 193657 204044 184378 187652 189931 dıköy Emniyet Amirliğine gelerek Emniyet Müdürlügünün önüne gel fertlere karşı amansız tahakkümü206419 207671 214086 l t po ıle inkişaf etmekt e olan Adadiğimiz zaman saat 13.33 ü gösteri nün tepkisi ve evvelce yapılan bir Okulundan genç bir subay, Türk alkışlanmıştır. Hava Kurumu adına birer kişi ve Avnıpa Ktıvvettoplanmaya başladılar 220705 226032 227191 227530 230494 orada bulunanlara şunları söy yordu. ney«oiıı let Partisinin bu olaydan sonra merasim kumandanı bırer konuşçok h^ksız hareketlerin tesiri ile merasim kumandanı bırer konuş N a t < > G a Kamandanı da merasimi 233971 240088 240144 242681 243188 lüyordu: leri bir hayli. zayıflayacağı ve buna Siren ve korna çalarak yollar hasıl olmuştur. Bu psikolojik bir ma yaparak günün önemini belirt«Gangster şu anda Darıcada Mu Belgrat, 30 Kıbrıs Cumhurbaş B50786 252404 264451 272376 272881 lakip etti mukabü Y.Tİ>. nin seçimlere ka kanı Makarios, cuma günü açılacak 278585 279181 282685 284652 286397 zaffer Balçık'ın evinde gizlenmek dan geçtiğımiz için halk gangster meseledir. Bunu ferdin frenleme mişlerdir. Güneydoğu Avrupadaki Nato dar büyük bir gelişme kaydedece Tarafsız Devletler ve Hükümetler 291557 297664 308095 306555 315150 tedir. Hattâ babamı tehdit etmiş lerin yakalandığını anlamış ve bir si imkânsızdır. Resmi geçit saat 10.45 te başla Kuvvetleri Başkumandanı olan ği anlaşılmaktadır. Bu sebepten Konferansına katılmak üzere bu 316740 325917 331348 331700 331919 ler, evde alıkoymuşlar. Babam anda Emniyet MüdürlüÇünün buBahis konusu meseleyi açıklar mıştır. Bilhassa Millî Mücadelede Amerikalı Amiral Brown, eşi ve lunduğu sokağı âdeta ışgal etmiş sam çok kişinin yüzü kızarır. A ki kuvvetleri ile geçen süvari as, sekiz kişilik maiyeti ile birlikte A.P. çevreleri dün Yüksel Mende gün saat 16,15 te Belgrata geldi. Dış 334562 340709 344503 352500 353315 haber gönderdi.^ ti. Sirkeci trafiği de kapanrnış ol ma, bunlan bilâhare açıkhyaca kerleri ilgi toplamıştır. Onun ar şehrimize gelmiştir. res'in Y.T.P. ye iltihak etmesini savunmasmın garantisi için üç NA 357445 358779 363951 369248 376055 Ekipler yola çıkıyor Dün Zafer önemsiz bir olay olarak göstermek TO mensubu (Türkiye, Ingiltere ve 387005 391400 394645 395094 399026 kasından Mehter takımının kara, ! Bayramı münasebetiyle tertip ediBu kadarlık ifade, polisin der duğu için halk mecburen dağıtıl ğım. için büyük gayretler sarfetmişler Yunanistan) ile ikili anlaşmalar hal harekete geçmesine yetti. O msk istendi. Soygun sırasında tetiğe her dodeniz ve hava birlikleriyle Süvari t len resmi geçidi takip eden Baş2.900 lira ikramiye kazanan dir. Nitekim, bu partinin organı ımzalamıs olması dolayısiyle nötVali ve Garnizon Kumandanı j kunuşumda, cemiyetin rada bulunan ınzıbat binbaşısı Niparmağı Alayının geçişi uzun uzun alkış kumandan bugün uçakla Izmi numaralar Paraşütçülerimizin al gidecek ve buradaki Nato Kuvvetolan S o n Havadis gazetesi bu haralizmin tarifine sığmıyan Kıbns Emniyette yazi Gülerman, yanına 2 inzibat olduğunu hissediyordum. Ben. ba lanmıştır. beri gayet küçük başhklarla ya Cumhurbaşkanının buraya gelişi, 000600 002771 004267 007817 011565 eri ile dört memur aiarak yola çık Gangsterlerin yakalanması ilgi sit bir otomobil hırsızı değildim çak mesafeden atlayışları heyeca leri Kumandanı Genl. Stoke"un vabilhassa Batılı çevreler tarafından 014011 014957 015993 017416 017541 tı. Bu arada da durumdan Emni lilere haber verildiği için. tstanyınlamıştır. zife devri münasebetiyle yapılacak Hapishanede geçirdiğim günleı nı arttırmıştır. 022143 022469 022880 023559 030085 yet Müdürü haberdar edildi. dikkatle takip edilmektedir. Tören saat 12.30 da tertip edil törende hazır bulunacaktır. bul Vali ve Belediye Başkanı Ge ıstırap yüklüydü. Bana o zamanlaı C.H.P. nin görüşfi 033669 036200 039381 043950 045533 Dün bu konuda görüştüğümüz Emrine tahsis edilen Yugoslav 046274 046277 048501 Emniyet Müdürü Kurmay Al neral Refik Tulga ıle Garnizon Ku zorla âdi bir hırsızlık hâdisesini C.H.P. nin yetkili şahıslarından Hava Yollarına ait çift motorlu bir 051724 052485 053257 050775 051101 bay Necati Işçen, 2 nci Şube Mü mandanı General Faruk Güven kabul ettirdiler ve her şey höy058733 058792 türk, üzerlerinde merasim elbise lece başladı. Dakato uçağı ile seyahat eden Mabiri şöyle demiştir: 059114 062234 062394 062603 062687 dürü Hüseyin Çağiar, Müdür Yar« Her vatandaşın bir partiye karios, Bataynika Askeri Hava Ala 062716 064214 068509 070250 070727 dımcısı Şerafettin Kıhçtakan, agır si olduğu halde Emniyet MüdürPolise düşman değilim. Polis, girmek ve aday olmak hakkıdir. nında, başta Tito olmak üzere, Yu 071258 073955 079134 082345 084105 suç masası »eflerinden Talât Al lüğüne geldiler ve basta Emniyet kanunu tatbik edendir. Maceramı goslav devlet erkânı, Türkiye, YuMüdürü olmak üzere polisleri teb anlatsam belki kitap yazmak geFakat, bugünkü şartlar içinde bu 084710 088004 088668 090079 094745 tunç, Ismail Sarsılmaz, Hüseyin durum değişik bir mahiyet taşı nanistan ve Ingiltere büyükelçileri 095907 099173 099360 101345 102071 Irmak da otomobillerle yola çıktı rik ettiler. Bu arada gangsterler rekir, fakat şimdilik böyle bir şey ve diğer kordiplomatik mensuplan le de görüşerek olay hakkında bilmaktadır. Veraset peşine düşerek düşünmüyorucn. 104056 105028 107124 109069 111092 lar. rejimi tehlikeye düşürmek yoluna tarafından karşılahdı. Bu arada yine her ihtimale kar gi aldılar. Ben, kanunsuz yaşadım ama, ka112624 116359 116466 117634 118379 sapanları miüetin sağ duyusuna Bir müddet sonra örfi İdare nuna hürmetim büyüktür. Türk Büyükelçisi Orhgn Eralp 120661 121151 121864 124117 126102 (i bütün yollar kesilmiş, gerekli tevdi ediyoruz.» Kumandanı Cemal Tural Emniyet ile Yunan Sefirinin dün akşama 130034 134016 140361 141537 141575 tertibatlar alınmıştı. Beni, cemiyete düşman eden hâMııdurlüğüne geldi. Darıcada evin etrafı sanhyor Yüksel Menderes'e ilâveten, Ce kadar Makarios'u karşılamıyacak 146160 146945 148811 150188 150816 diselerin evveliyatı çok eskilere Para nin 130.830 lirası bnlanda Polisler Darıcada gangster ile lâl Bayar'ın kızı Doç. Nilüfer Gür ları biliniyordu. Ancak bu sabah 153001 154288 155452 156197 156728 gider. Fakat cemiyet derken çoEmniyet Müdürlüğüne gelindiği cukları hariç tutmak lâzımdır. Onsoy'u n Bursa'dan, Samet Agaoğlu' yaptıkları istişarelerden sonra ka 157630 157956 163746 165508 166062 suç ortağının gizlendiği evin etrar değiştirdikleri anlaşılmaktadır. 166353 166962 168075 169018 170856 rafını sardıkları zaman saat tam zaman polieler derhal bir zabıt tu lar sabidir. îyilik sever bir kimnun kız kardeşi Avukat Süreyya Agaoğlu'nun da Manisa'dan Y.T.P. Elinde asâsı ve bilinen ruhani kı 174344 17677i 177726 177876 179740 11.45 idi. Yani, 13 gün önce tş Ban tarak ele geçen parayı saydılar. seyim. Çok defa otomobilimle has Bankadan alınan paranın 30 bin li taları, bilhassa hâmile kadmlar: adayı olarak seçim e katlıacaklan yafetiyle gelen Makarios'a, tama 180177 180285 180528 185211 188871 kasını soyduğu saat. Yb Atıf Girgin, Yb. Bahattin Apnl, Bnb. Kardayı anlaşılmaktadır. Partiye yeni gir men Rumlardan müteşekkil 6 kişi 190588 192880 193601 196792 197015 Perdeler kapalı, evin etrafmda ra sı eksikti. Ele geçen miktar ise götürmüşümdür. Çocuklara karşı miş olan Yassıada avukatlarmdan lik bir heyet refakat etmektedir. 198911 199083 201459 203172 205572 bulunan yerlerde polisler pusuda, 130.850 lira idi. Üstejmenlige ynkselen gonsuz bir sevgim vardır. Onları ner Öge, Özcan Koçmer, Şemsettın Hüsamettin Cindoruk, Genel Mer Makarios'un bu konferansa katıl 211252 214450 221068 224617 226308 içerisini gözlüyorlardı. Her an bir Paralar ve diğer suç âletleri de koklamağa bile kıyamam. Maştırma teğmenleri Tuğ, Îhsan Boz. 230707 231262 müsademenin başlaması kez tarafından sanık yakınlarını maması için Türk Cumhurbaşkan 227904 228799 229355 ihtimal zabıtlarla tesbit edildi ve sorusHakkt Gürhan, özender DuruKötülüğü ben de lânetlerdim. Albaylıf» yfikselen 235246 235277 dahilinde idi. Heyecan son haddi turmaya başlandı. Y.T.P. ne celbetmekle görevlendi Muavini Dr. Küçük'ün yetkisi olan 234305 234584 235018 Hattâ bir çok zavallıya yardım et kan, Oğuz Roylas, Burhan GörePeraonel yarbaylar veto teşebbüsünü tesirsit bıraktığı 244496 244664 2S4732 256531 257197 ni bulmuş, polisler âdeta rılmiştir. soluk Muaffer Balçık neler anlatıyor? tim. Ama bazan da cemiyetten in ner, Bedri Doğan. Fuat Tonkalp, Ahmet Erkan, Ta259270 öğrenilmiştir. 259598 almağa bile korkuyorlardı. 258801 258897 259153 Darıcada oturan Muzaffer Bal tikam almak hırsı bende, bir isteAlbaylığa yflkselen rık Tuğasaygı, Fuat Sonok, Ahmet Anlaşıldığına göre, önümüzdeki 272381 272578 Peneere açılıyor.. çık, gangsterin yardımcısı Necdet ri nöbeti gibi kendini Makarios, şimdiye kadar Belgra 267328 271977 272168 Ordonat yarbaylar Pınarcı. seçimlerde Y.T.P. mensuplan yapa gösterdi. Fethi Başak, Razi Bilge, BahaetIste bu sırada evin ikinci katın Sinkil'in akrabası idi. tki gün Soygunda yine böyle bir intikam cakları gizli propagandalarda, sa ta gelen 14 devlet temsilcisi ara 276567 284406 285948 289657 291216 Yarbayhfa yükselen tin Aksungur, Niyazi Sakarya, K. nık yakınlarının bu iltihaklarını sında millî marşı çalınmıyan yegâ 292153 295514 299449 300137 300464 daki tül perdenin arkasmda iki 3nce, pazartesi günü iki gangster fikri gizlidir. Persooel binbasılar ne devlet başkanıdır. Zira. Kıbrıs' 304751 306800 307062 309123 318554 gölge görüldü. Evin etrafının sa evine gelmiş ve kendilerini ihbar Nuri özarar, M. Emin Altınok, bol bol istismar edecekler ve bu Halbuki varlüdı bir insajıım. Ali Erk, Selâhattin Pakten, Şeın millî marşı henüz bestelenme 318627 319885 321151 325602 326123 rıldığını anladılar ve heyeean 1 etmemesini söylemis, bu arada Benim kamyonlanm dizi dizi idi. Muammer Yenersoy, Sadık Tozan, fik özkan, Hamdi özer, Muzaffer hareketi n Yassıada'da bulunan es 328550 329076 332553 çinde pencereyi açtılar. tehdit de etmişlerdi. ki D.P. liderlerinin direktifi ile miştir. Makarios ilk defa böyle bir 326215 328541 Konya Ereğlisinde olup biten ba Hayrettin Yayçm, Ziya Polatkan, Rodop, M. Rıfat Yıldınm, Nurican milletlerarası konferansa katılmak 333053 333638 340472 344092 347053 Muzaffer ise polisin gangsterle zı hadiselerin de bu kötü kişiliğim M. Reşat Acartürk, Niyazi Sezgi Kurçak, Mithat Şengül, Bu sırada ağır suç masası şefŞevket yapıldığını ve Y.T.P. nin mefsuh tadır. ner, thsan Tamer, Fikri Gönen, A. Dörter, A. Haydar Erdem, tdris 348163 350682 354060 354644 362457 lerinden Igmail Sarsılmaî ile gan rin pesinde olduğunu bildiği için partinin mirasçısı olduğunu her de rolü büyüktür. Rıfat Tekkora, H. Şefik Uygun, Kutsel, Ahmet Çalpan, Hakkı Çul363065 366080 368410 369447 370987 gster arasında şu konuşma geçti: günün birinde evine baskın yamfırsatta öne süreceklerdir. Bunu lutfen yazınız, 50 sene Nâsır'ın gelişi 372487 376570 377129 380234 382271 Necdet, görüyorsun, evin et lacağını ve müşkül duruma düşe sonra da olsa, intikamımı, kendi Sırrı Sunalp, Muzaffer Tuna, Ali pan, A. Vedat Tuncel, K. Nlhat Asal'ın bası n toplantısı Toprakoğlu, Ömer Ustagil, H. Vastaraftan Birleşik Arap 383251 389826 390724 391238 39232« rafını sardık. Teslim ol... Diğer ceğini gayet iyi biliyardu. Sayıner, Kadri Atak, Abdullah lerinden olmazsa belki reşillerin fi Akyüzlü. Öte yandan Y.T.P. ne kaydolmuş Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ab 394428 395336 397033 398535 399383 Tuncay, Mehmet Dalkara, Mehmet Ya ateş ederseniz? Ben de a Evvelki akşam çifte Necdetler, den alacağım. Bu hıncımı almak olan Adnan Menderes'in avukatla dülnâsır, beraberinde Cezayir Mu1.800 lira ikramiye kazanan Tarbaylığa yükselen Sındır, Bahaettin Apul, Mehmet teşe başlar, her iki taraftan da Muzafferi karşılarına aiarak şöy hırsı içinde kıvramyorum. rmdan Talât Asal, dün bir basın vakkat Hükümeti yeni Başbakanı numaralar Ordonat binbaşılar Sonat, Salih Kiper, Rıza Koral, telefat veririz. Bana âmiriniz kim le demişlerdi: Gidebilseydim, Konya Ereğlisine tuplantısı yaparak, Yassıadadaki Ben Yusuf Ben Khedda ve Mali Son üç rakamı (107) ile nihayet se o teminat versin.. Emniyet Mü«Sana 10 bin lira veriyorum. Bu gidecektim. Orada istediğim kimZiya Seydem, Yaşar Ozan, A. Muzaffer Uzel, Ferruh Zeytinoğlu, sanıklar arasında bulunan sâkıt Cumhurbaşkanı Mobido Keita ola bulan 400 numara biner lira nun 100 lirasını kendiniz rftrcaym. selerle karşılaşeaydım, dürü burada mı? mutlaka Gavsi Kaptık, M. Fazıl Işınak, Rı ö. Faruk Ertekin, Ahmet ÇağlaMeclis Reis Vekili İbrahim Kiraz rak Belgrattaki Tarafsızlar Konfe500 Iira ikramiye kazanan za Yavuzer, tzzet Gençosman, Nec yan, Kemal Mançuhan, Fuat ErtüBu sırada Emniyet Müdürü kur Gerisinle bize îstanbulda saklana bir facia olacaktı. oğlu'nun kardeşi Avukat Esat Ki ransına iştirak etmek üzere Yugonumaralar may albay Necati îşçen ile 2 nci cak bir ev bulun. Sonra bir de Polis, mahirane çalıştı ve mert mettin Tüzüner, Mustafa Tunçer, re, Kâmil Çevik, Muammer Çayırrazoğlu, sâkıt İzmir Milletvekili slav başkentine varmışlardır. Son üç rakamı (056), (431) ile Şube Müdürü Hüseyin Çağlar der motör kirahyarak Darıcaya geti çe karşılaştık. Ama cezaevindeki Ali Ersoy, Fahri öncel, Mustafa lı, Kemal Erkmen, Etem Akyıldız, Behzat Bılgın'in yeğeni Avukat Üç devlet başkanı, Belgrat Hava nihayet bulan 800 numara beşeryüz hal pencerenin önüne geldiler ve rin, biz onunla tstanbula gidecehayatım her an tehlikelidir. Bu Aksoy, Mehmet Demir, Bedrettin Turgut Ortaç, Mahmut Tuğcu, İsArıf Bilyin ve eski Millî Eğitim Alanında Başkan Tito ve kalabahk lira ikisi birden, ates etmiyeceklerini, ğiz.» nu da lutfen yazın: Cezaevine gir Andiç, Mahmut Tümer, Ahmet Al mail Karacagil, Abdülkadir AkıBakanhiı Genel Müfettişlerinden bir Yugoslav karşılayıcı heyeti ta100 Iira ikramiye kasanan ner, Haydar Üçbudak, Suat Süer, Mataffer ve oğln polise ancak silâhlannı ve parayı aşağımeden önce muayenemi istiyece tınok, Kemal Us, Besin Tümerkan, Sabih Özlu'nun de partilerine gir rafından karşılanmışlardır. Tito, numaralar Süleyman Aksoy, M. Ertuğrul U Ahmet Kıynuk, Behzat Tekkuş, haber veriyor ya atmasını söylediler. ğim. Belki orada beni öldürebılir ras, Y. Kenan Talay, Hakkı Temiz Îhsan Doğan, tbrahim Ünal. dığını açıklamıştır. Parti Genel her üç başkan ile kucaklaşmış faSon iki rakamı (19), (56), (91) ile Bunun üzerine Muzaffer, yanı ler.» Necdet bunu kabul ettikten sonBaşkanı Ekrem Alican ile 20 eski kat üç başkan da hava alanmda nihayet bulan 12000 numara yüzer işli, Rüştü Köküöz, Mehmet ÖzçırBinbaşıhfa yfikselen ra bir an pencereden kayboldu ve na oğlu Hayrettini aiarak îstanD.P. li milletvekili, partiye ilti herhangi bir beyanatta bulunma lira «Bismark vaıifesini yaptı.. kan, Hüsnü Erten, Selâhattin TiPersonel yflzbaşılar elinde biri soygun işinde kullan bula ev aramağa gelmişlerdi. Fahak eden Yassıada avukatları ve mışlardır. Necdet Elmas işte bu cümle ile 50 l i n ikramiye kasanan Cemal Özvardarh, Şerafettin Çedığı Sten makîneli tabanca iîe kat oğlunu Kadıköy Emniyet Amir sözünü tekmilledi. Acaba ne deyenşan, Nuri Özkıpçak, A. Remzi Genel İdare Kurulu mensuplarınErsoy, H. Zekâi Münge, L. Orhan numaralar Konferansa iştirak eden iki kıral, 6.35 çapında otomatik mavzer ta liğine gönderen Muzaffer, kendisi mek istemişti? Her halde tkinci Karaşin, Nail Kızıltan, Kadri Gür lik, Orhan Tümer, Behiç Güney, dan 30 kişilik bir grupun bugün iki prens, 11 cumhurbaşkanı, altı Son rakamı (0), (8) ile nihayet bulan 80 000 numara ellîşer lira banca, 39 mermi olduğu halde tek de Emniyet Müdürlüğüne gitmiş Dünya Harbinde tngiliz kruvazör büzer, Sami Türel, Ahmet Bakla Fahrettin Şenel, tsmail Ergene, Hayapıalcak olan Karşıyaka Y.T.P. başbakan ve iki dışişleri bakanı rar geldi, bunlan aşağıya attı. Ay ve durumu bildirmişti. ikramiye alırlar. leri tarafından sıkıştırılınca Mon vacı, Hüseyin Güvener, Orhan Gün san Yıldız, Rıfat Mustanoğlu, Abilçe kongresinde hazır bulunmak buİunmaktadır. Bunlardan Yugonca bir çanta içinde de, banka Beni ihbar edenle hesaplaşacağım tevideo'da intihar eden Alman dür, Burhan Soysal, Turhan Okan, dullah Koyuncu, Nuri Talu, Fikri üzcre îzmire gideceğini bildiren siavya, Küba ve Kıbrıs hariç hepdan çaldığı paraları fırlattı. Gerek Necdet Elmas ve gerekse zırhhsı Graf von Spea'yı imâ et Ragıp Kutluhan, Hayrettin Konu Gürler, Şükrü Toklutepe, Akif EAsal, konuyu Prof. Başgil'e getire i Asya ve Afrika devletlerini temrol, Muzaffer tncekara, Osman SaPalisler gangsteri yakalıyor Necdet Sinkil, yakalandıklan za mek istiyordu ama isim aklmda ralp. rak şunları ösylemişlir: Gangster ne cezaya sil etmektedirler. lalı, Orhan Türkoğlu, Nurettin Yıman Muzafferin ihbar ettiğini der yanlış kalmıştı. Gangster artık silâhsız kalmış« Bir haHa kadar önce Gökay' Nasır ve arkadaşlanndan evvel kar, Sait Tombarcı, Kemal Akm, Binbaşıhfa yükselen mahkum edilebilir? tı. Polisler de silâhlannı kınlarına hal anlamışlardi. Hattâ Necdet P»Iis, gaagstere yemek gctirtti la birlikte Başgil'le Yeniköyde 2 bugün Belgrata Sudan Cumhurbaş Mehmet Erdülek, Kenan Demiriz, Ordenat yüzbaşılar Elmas bir ara polislere, «Beni ihHer iki gangsterin karınlarının 1 tnci Bakilede sofcup eve girmeğe başladılar. tlk bar edeni biliyorum. Onunla aynsaat süren bir görüşme yaptık. kanı ibrahim Abud da varmıştır. Baftarafı Hamdi Akça, Cemal Biber. Ali Hamdi Başbuğ, Necdet Ayaz, M. bir kaç gündenberi aç olduğu ankomiser tsmail Başgil ıle mutabakata vardığımız nci maddesinin olarak yukarıya numınuh 497 Ali Arık, Mehmet Şimşek, Cahit Belçradda otel kıtlıgı Sarsılmaz çıktı. Onu, 2 nci Şube ca heröplaşacağım» demekten ken laşılmtştı. Polis bu durum karşı Özağın, Necdet Evrem, Akif Alp, hususlar. A.P. nin bugünkü teblişümulune girmektedir. Bu ceza sında îki gangstere yemek getirtti Tarık Mutlual, Fevzi Pakel, tzzet Ercivelek, Zafer Çetingön, Orhan Müdürü Hüseyin Çağlar ile komi disini alamamıştı. ğinin ruhuna tamamen aykırıdır. Hâlen Belgratf* yabancı Dev maddesine göre de sanığın, 7 yılve böylece insanî vazifesini yap Çatalyurek, Kemal Önal, Abdur Erdoğan, Ziya Gözüm, Cemil ArıNecdet Sinkil tş Bankası İşbirliji hususunda kendisi ile mu let Başkanı. yardımcıları. müşa dan 15 yıla kadar ağır hapisle ce ser Hüseyin Irmak ve Emniyet cı, Yaşar Yula, Mustafa Çuhadar, rahman Ercan, Nadi Buyan. maktan geri kalmadı. Müdürü takip ettiler. civannda imiş tabık kaldık. Benim aracı olmam hitler ve yabancı basın mensubu zalandınlması gerekmektedir. Nazmi Fırat, tsmail Günay, î. HakYüzbaşılığa yükselen Her iki gangster dün geceyi, Em hatırlıyacakGangster Necdet Elmas ıle yar Okuyucularımızın istendı Benim görüşüme nazaran olarak 3.000 kişi gelmiş bulunmak Yine bu arada geçmiş ve tekerkı Yıldız, Muammer Barlas, Vahit Ordonat üsteğmenler ları üzere, gazetemiz tarafından niyet Müdürlüğünde sorgu ile ge A. Guneş Biriz, Hamdi Akdeniz, Usbaş, Sabit Kalfa, Fikret Pmar, Emniyet A P Basgıl üzerine demokratik ol tadır; Bunları yerleştirmek için rür eden hırsızlık suçları, cez»° dımcısı Necdet. Sinkil, mayan tazyık metodlan kullanmış bütün otel odalan daha evvelden vinden firar suçu ile silâh kullan Müdürünün «0004» sayılı otomobi ve sırf polise yardımcı olarak gan çirdiler. Soruşturmaya bugün de Hikmet An, Selâhattin Bazunoğlu, İbrahim Özal, Sabahattin Oral, Netır Başgil'ın, ılnıi hüviyeti icabı tutulmuş ve birçok evin boşaltıl mak suçları da sabit görüldügü ve line bindirildikleri zaman çok he gsterin tesbiti gayesiyle kurulmuş devam edilecek, bu arada bütün o Necdet Doğu, Şinasi Şengül, Ha zihi Lojmanoğlu, îbrahim Kanhbibulunan ARAŞTIKMA EKİPİMÎZ, laylar teker teker incelenerek dos let Erözkan, Kamkar Gençoğlu, lir, Ertuğrul Altangan, partiler üstü kalması gerekirdi.» mış olmasına rağmen yatacak yer bu suçlardan dolayı verilecek ce yecanlı olduklan belli idi. GünMustafa rağmen, ikinci bir şahsın otomobille gan ya hazırlandıktan sonra eanıklar îbrahim Kendirli, Mustafa Çevik, Fenerci, Hüsnü Özkan, Haydar FiÖnümüzdeki günlerde Y.T.P. ile ler kifayet etmediğinden birçok zalar, bahka soygunculuğu suçuna lerdenberi kaçmalarına sonunda polisin kendilerini bir fa gsteri takip ettiğini, her ihtimale Adliyeye verilecek. A P arasındakı «ınşı mücadelehin Bakan'm ve yüksek devlet memur eklendiği takdirde, sanığın en azm Mukadder Gürbüz, Kâzım Özenç, dansoy. Bu olay bir kere daha gösterdi Tarık Koloğlu, tlhan Tütüncüoğlu, tiaha açık bir şekilde ortaya çıka arının evleri boşaltılmış ve aile dan 25 yıl ağır hapse mahkum e re gibi kapana kıstırmasmı tak karşı civarda ^eklemiş olmasının mümkün bulunduğunu bildirmişti. ki, bundan sonra ilgililerin yapa Dündar Olgun, Cevat Özer, Yaşar dir etmekten kendilerini alamıyorrak şıdrietlenmesı beklenmekte eri sayfiye yerlerine gönderilmiş dilmesi mümkündÜT. Nitekim, soruşturma sırasmda cakları ilk iş, polisi gerekli silâh. Polat, Halit Yalçmkaya, Orhan dıı. Aheak, gerek Necdet Elmas, g^ lardı. Bunu Elmas su cümlelerle tir. Boşalan evler misafirlere tah Necdetin, yakılan otomobille ban teknik cihazlarla takviye etmek Doğruol, Doğan Bayazıt, Yavuz Mücahit BEŞER •us edilmektedir. rekse suç ortağı olduğu iddia edi Emniyet Müdürüne söyledi: «Albayım, hakikaten çok güzel ka civarında beklediği anlaşılmış olmalıdır. Doğu, Ilhan Dinçel, Orhan Turan. A.P. de telâş len Necdet Sinkil'in henüz «suçlu» Saklandıkları ev Her heyet başkanma bir otomo değil, «sanık» durumunda olduk çalıştıhız ve bu azimli çalışmanı oldu. Üsteğmenliğe yükselen Izmir. 30 (Telefonla) Yüksel Böylece, soygundan sonra Anka Dun olaydan sonra Darıcaya giOrdonat teğmenler Mendere=;'ın Y T P. ye girerek Ay bil ve kendilerine refakat edecek ları unutulmamalıdır. Ve bu iki zın karşıhğını da buldunuz.» rah tacire ait otomobille gangster derek, gangesterlerin iki gündenEvde arama yapıhyor Erdoğan Karan, Ergun Erdemli, dından namzetJiginı koyacağını motosikletli muhafız ekıpleri ve sanığın aleyhindeki deliller ancak Durum Darıcada derhal duyul Necdet Elmas, diğer otomobille de beri saklandıkları Cami mahalle Atillâ Çamurdan, Osman Ilgaz, Erbıldırmesı. alâka ıle karsılanmış rilmiştir. Tarafsızlar toplantısı i mahkeme tarafmdan değerl°ndirilSonbahar konkurhipikleri dım doğan Solakoğlu. Yüksel Gür, ŞeVe A.P çevrelerınde bâriz bir te çin Belgrad'da özel trafik kaidele dikten sonra. herhangi bir ceza muş. evin etrafı bir anda merak yardımcısı Necdet Sinkil Belgrat sindeki evı gördük. Ayazağada koşu grupu atlama saEv denize nâzır, etrafı mezarlıkhlar tarafından sarılmıştı. Polis ormanlarına gitmişler, orada Anlâ<;a v(A açmıştıı. Şimdı A.P. nin ri ilân edilmiştir. Bir heyet baş takdir olunabilir. mâruf diğer ısımlerle yeniden alâ kanının otomobili n e kadar ağır Öte yandan, sanıkların da kenler bu sırada evde arama yapıyor, karalıya ait siyah Şevroleyi dere larla çevrili idi. Dış sıvaları he den Emniyet Müdürü Necati tş hasında nihayetlenmiştir. Zevklı bir şekilde geçen müsabakalarda nüz ikmal edilmemişti. kavı üzerine çekmıye çalıştığı an gıderse gitsin aynı istikamette gi dilerini müdafaa hususunda ileri iki gangsterin eşyalarının bulun ye atmış ve geri dönmüşlerdi. Sarıyer ve Bebek sırtlarında İçeriye girdiğimiz zaman ortalık çen'in idaresindeki ekip Dancaya Rami'z Egeli beklene n neticeyi velaşılmaktadır Bugün Aydmdan d e n bir otomobil onu geçemiyecek süreeekleri bazı sebep, delil ve duğu torbaları arabalara yüklügelinceye kadar devam etmişti. oyalanma remezken Nail Gönenli yine bakarma karışıktı. verılen bir haberde, Menderesin ve karşı istikametten gelen otomo tanıklar olabiteceği gözönünde bu yorlardı. Gangster ile yardımcısı. daha ön şan kazanarak bu sahadaki üstün Müteakıben iki kafadar. SarıBir yemek masası üzerinde heTorbalann içinde hçr ikisinin favukatıarından Orha n Apaydm'ın bil ise arabasını yolun sağına alıp lundurulduğu takdirde, Necdet Elsabahleyin getiril ce alınan tertibattan haberdar ol lüğünü belli etmiştir. A.P. Aydın hstesınden aday oia t duracaktır. mas ile Necdet Sinkil'in Türk Ce elbiseleri, gömlekleri ve diğer za yere, oradan da Bebek sırtlarma nüz kasaptan kaçmak için gelerek bir müddet oyalanmışlar, miş kıyma. bir tepsi içinde çeşit mamışlar, böylece Teknik neticeler: cağı kavderiılnıekteriır 2a Kanununun hangi maddeleriyle ti eşyaları vardı. Yabancı para bozmak için bütün herhangi bir teşebbüste bulunma120 cm. Hata parkuru (A barem) teczi\e editetilecekleri, şimdiden «Ansaade ederseniz traş olayım» bankadan aldıkları parayı saymış çeşit üzümler, büyük bir tabak do otel ve lokantalarda tertibat alınGürsel ve Y.T.P. mışlardı. 1 Bayan Iro Kaplangı (Gilda) Artık her şey bitmiş, otomobil lar ve akşam üzerine kadar bekle lusu incir, vağ, bir de testi buluAnkara 30. (Cumhuriyet Temış ve misafirlerfn herhangi bir kat'î şekilde söylenemez. Özer ÖZTEP ile hatasız 52.5 saniye, ler hareket etmek üzere idi. Bumişlerdi. Gece ise, arabalı vapuru nuyordu. leks) Devlet ve Hukümet Baş müşkülâta u ğ r a m a m a l a n için bu Emniyet Genel Müdürünün Üst kattaki iki yatak odasından 2 Agop Sarıçoban (Şoşe) ile sırada gangster Necdet şu ricada ile Kabataştan Üsküdara geçmişkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in yerleri idare edenlere sert talimatlerdi. Burada Necdet Sinkil ken birinde büyükçe bir çocuk karyobasın toplantısı hatasız 64 saniye, Yeni Türkiye Partisinin Cumhur lar verilmiştir. 1031 Asteğmen ordumu* bulundu: kitaplar, çe3 Ramiz Egeli (Alşahin) ile Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) «Istanbulda beni bazı kimsele disinden ayrılmış, Necdet Elmas i lası, karıştınlmış başkanı adavı olacağı hakkındaki Lokantalarda Asya ve Afrika za katıldı Emniyet Genel Müdürü îhsan 4 hata 52 saniye. rin ve gazetecilerin karşısına çı se kadın arkadaşları ile âlçrn yap şitli gazeteler bulunmaktaydı. haberlerle ilgilı olarak Y.T.P. Ge devletlerinden gelen misafirlerin mıştı. Diğer odada ise iki yatak vardı, Aras bugün bir basın toplantısı 130 cm Hata parkuru (A barem) nel Başkanı Ekrem Alican şunları sevdikler jemekler yapılması için Baştarafı 1 inci sahifede karacaksınız. Eğer müsaade ederbirisi divan şeklinde, diğeri yer yaparak İstanbulda bugün saat 12 Izmitten geri dönüyorlar seniz sakalım uzadığı için traş 1 Nail Gönenli (Viole) ile hasöylemıştır: haftalardan beri tertibat alınmış «Harb Okulunun yürekleri taptaze Ertesi gün iki Necdetler yine de idi. İşte gangster Necdet Elmas de yakalanan banka soyguncusu tasız 52.5 saniye, olayım.» « Sayın Devlet Başkanı Orge tır. 116. dönem mezunları» diye hitap «32372» plâkasını tak ile arkadaşı burada yatmıslardı. Necdet Elmas hakkında basın men 2 Nail Gönenli (Kasırga) ile Emniyet Müdürü, gangsterin bu birleşmiş neral Cemal Gürsel'i n Yeni TürInşaatı yeni bitmiş olan bir blok etmiş, «Güzide varlıklarınızla yüOlay Istanbul Emniyeti taraîın suplarına bilgi vermiştir. hatasız 58 saniye, kiye Partisinin Cumhurbaşkanı a apartman, döşenmiş olarak, gazete rekleriniz vatan sevgisiyle dolu isteğini kabul etti ve Necdet elek tıkları cam göbeği renkli otomo3 Selâhattin Zorlu (Tamer) Üzerinde", soygundan 130 bin dayı olacağı yolundaki haberleri cilere tahsis edilmiştir. Bu apart olarak Kahraman Orduya katılıyor trikli traş makinesiyle, polislerin billeriyle yollardan geçe geçe tz dan daha önce Darıcaya bildifilben de iki gündür gazetelerde o» manlara yerleşecek olan YugoslaV sunuz» demiştir. Gürsçl'in mesajı» önünde traş oldu. îlk andaki he mite gitmişlerdi. Bu arada yolun mişti. Evin bulunduğu yerin öte lira kalan ve 35 bin lirasını borç ile 6 hata 53 saniye. kapatılmış olduğunu görünce, ge lerinde 1 uzatmalı jandarma ça larma dağıtan Necdet Elmas hak140 cm Hata parkuru (A barem) kuyorum lara, bu binanm ancak konferans nı okuyan Fahri Özdilek. kendi a yecanı geçmiş, soğukkanlı bir dukalmışlardı. vuşu ile dört er yolları kesmişti. kında Emniyet Genel Müdürü th 1 SeJâhattin Telli (Ceylan) rum almış ve gülmeğe başlamıştı. ri dönmek zorunda Sayın Devlet Başkanımtzın, ga tan sonra kendtlerine verilebilece dına da bir konuşma yapmıştır. Tenha yollarda bir müddet oya Ayrıca, Gebzedeki istihkâm tabu san Aras: «Borcuna sadık bir soy ile 4 hata 120 sauiye, Vanınaaki arkadaşının ise mânezetecılerın vâki sualin e verdikleri ği söylenmiştir. Gürsel, genç asteğmenlere, orduviyatı son derece bozuktu. ] landıktan sonra İstanbula Kala ru da durumflan haberdar oluna guncu» demiştir. Aras, ayrıca gan2 Ramiz Egeli (Garip) ile 7 cevapta ıfade ettikleri üzerine, Dört gün sürecek olan konferans ya çalısma aşkı ve disiplinini de rak yollarda gerekli tertibi alröış tstetIn teslim olurken istediği te hata 130 saniye, mışa dönmüşlerdi. «Annem nasıl?» böyle bir durumdan ne kendilerl ta, 27,479,548 kîlometre kartlik «a götürmelerini istemiş, «Birlikleri tı. minata riâyet edildiğini de açıkKalamış'tan firar Bu sırada gangsterin suç örtağı 3 Salih Koç (Kamer) ile î nin ne de partimizin mâlumatı ha üzerinde yaşıyan 753,600,397 in her an harbe hazır tutrtıalarıaı» Kalamış'ta s»hil yolunda otomoBu hal, tstanbuldan hareket eNecdet Sinkil, bSr kaç gün önct hata 135 söylemiştir. vardır. san temsil edilecektir. Sankamış tren hattı normal hatta geçirildi Millî piyango çekildi Gangsterler dün yakalandı Büyük Zaleri kutladık Ordıı terfi llstesi Sonbahar Konkur Hipiklerinde Nail Gönenli birinci oldu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle