09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DUNYA Adenamr Almanlann faraffsızlığa kaymalarından B©rm 30 (a.a.) Bonn'daki sıvasi müçahitlerin kanaatine gore, Batl Almanya Başbakanı Adenauer, Başkan Kennedy'ye gonderdiÜ mesajında, Başkanı Alma n uraumî efkânnın tarafsızhğa kayması tohlikesine karşı ikaz etmiştir. Bu mesajın metni yayımlanmaraıştır. îlerde yayıtnlanması da pek muhtemel görülmemektedır. Fakat birbirini tamamlıyan bazı belirtiler, mesajda ele alınan nok talar hakkmda fikir vermektedır. Yine aynı müşahitlere göre, Baş bakan Adenauer, Berlin buhranına kadar, Almanlann, güvenliklerinin teminatı saydıklan NATOya karşı bağlılıklarının azalmasından endişe etmektedir. Bunun içindir ki, Adenauer, Berlinlilerin ve Batı Almanyalılann Doğunun aldığı tedbirleri bugune kadar so ğukkanhlıkla karşılamalarının al datıcı kanaatler uyandırmaması için Amerika Başkanmin dıkkatini çekmek istemiştir. Eğer Sovyet ler Batı Berlindeki müttefık statüsüne karşı giriştikleri hareketlere devam ederlerse, bir zaman sonra, Alman umumî efkânnda hayal kırıklığı başgösterecek ve tarafsızhğa kaymak içi n zemin ha zırlanmıs olacaktır. Müşahitler, Başbakan Adenauer'in böyle bir mesaj gondermek le n e gıbi pratik sonuçlar elde et meyi düşündüğü sorusunu da ele alarak bu cevaplan vermektedirler: Doğu ile Batı arasında muzakere açılmasına taraftar olan Adenauer, aynı zamanda, bu muzake relerin Almanyanin güvenliği için tehlikeli olabilecek tâvizlere yol açmasından endişe duymaktadır. Sovyetlerin yeni teşebbüslerde bulunması ihtimalini de göz önüne alan Adenauer, müttefıklerin 13 ağustostan bu yana olduğundan daha tesirli bir mukabelede bulunmalan gerektiğini hatırlatmak ıstemiş olabilir. Bütün bunlardan başka, Adenauer'in Başkanın müşavirlerinin Ba tı Berlinin faal Belediye Başkamna Adenauer'e ola n sempatilerinden daha fazla sempati duymalanndan heyecana kapılmış olacağı da akla gelmektedir. Adenauer, mesajmda, «yeni bir emre kadar» kendisinin Almanyanin tek temsil cisi olarak kaldığım da Başkan Kennedy'ye bildirmiştir. HÜBERLERI Ruslar hizmet süreleri sona eren askerlerini terhis etmiyorlar Moskova radyosu Almanya İle bir sulh anlaşması imza edilinceye kadar bu kabil (edbirler alınmasma devam edileceğinî bildirdi Londra 30 (AP) Hizmet sürelerı 1961 i^ınde sona eren askerlerin terhiş edılmiyeceğı dnn gece Sovyetler Bırliğı tarafından açıklanmıştır. Moskova Radioîunun büdırdığıne gore, Sovyet Savunma Bakam Mareşal Rodıon Malınn\=ky've «Almanya ile bır sulh anlaşma? imzalanıncava kadar terhıslerı mu vakkaten tehır etmesı» bıldirılmış ve bu konuda emır yayınlaması ıs tenmiştır. Moskova Radyo=u bu lavınında «NATO uye devletleri beynelmılel durumu her bakımdan daha vahım bir hale soktukları. Sovyet ler Birligi ve dığer sosyalist mem leketlere doğrudan doğruya tehditlerde bulundukları, sılâhlanma yarışını suratlendırdikleri ve bır harb psikozu yarattıkları ıçın Sov yet>er Birlığı bu tedbirı almak mecburıyetınde kalmıştır» demıştır. Malınovskıye verılen emırler Sovyet Komunıst Partısı Merkez Komitesi v e Sovyetler Birlığı Vekiller Heyetı tarafından muştereken hazırlanmıştır. Yapılan açıklamada B. Amerıka, Ingıltere, Fransa ve dığer Ba tılı devletlerin aklı selıme sahıp olacakları ve sulhun ldamesı için dunya insanlarınin arzularına kar şı gelmiyeceklerı umıdı ızhar edıl mıştır. Moskova Radyosunun Fransızca yayınında yapılan açıklarru kaç Sovyet askerınin terhis edılmiyeceğini bıldirmemış, ancak yukarıda zıkredılen sebep dolayısıvle ye teri kadar kara ve denız erleriyle hizmet surelerı 1961 de sona eren çavuş, üstçavuş ve başçavuşların silâh altında kalacaklarını izah etmiş ve devamla şu noktalara işaret etmiştir: « Merkez Komitesi ve Sovyet Hükumeti Almanya ile bır sulh anlaşmasının tarafların muşterek rızasiyle imzalanması hususu uze rinde mutabakata varnııştır. Sovyet Hukumetinin başka devletlerle olan meselelerinı silâh zoruyla halletmeye niyeti yoktur. . Sovyet Hukümeti tehrjıt teşebbusleriyle sulh içinde bır arada yaşama prensipinden asla inhiraf ettirilemiyecektir .. Almanya ile bir sulh anlaşmasının imzalanmasiyle ilgili olarak emperyalistler bizi bir harb uçurumuna yuvdrlamak istedikleri takdirde mutecaviz ha reketlerı tahrik eden kuvvetlere kati surette bir son vermek konusunda azimli ve kararlıyız Aynı açıklamada Sovyetleri n sa vunma giicünü artıracakları, 8İlâhlı kuvvetlerinin harbe hazırlanacakları ve silâhlı kuvvetlerde yapılması düşünülen indirimin şimdilik tehir edileceği bir daha tekrar edilerek: «llk silâha sarılacak o!a n .mernleket SovyetİPr Birliği olmıyacak tır... Sulha ıhtiyacımız vardır.» denmiştir Açıklama su şekılde sona ermektedir: «Birleşik Amerika, Ingıltere, Fransa ve bütün diğer memleketlerin insanlanna dostluk elimizi uzatırız. Sulh içinde yaşamayı ve sulhun insanların muşterek gayretleriyle idame ettirilmesini arzu ediyoruz.» Mymetli bir arkadaşımızı lcaybettik ŞIIMIflIİIIHIJlllllHIIIIIIIII O U I U JS. IHtfinUIIfllllllllIlIlfilll^ | zafer günlerinde İ Bir Yedek Subayın hâtıralan § =ininU!!!!l!IIIIIIUI!l!l Tazan; Cemal Tollo 11!MlllllIHinilllIfHllH Bunun mânası ne? /f~~^\ a^çtelerde bır haber gör(I düm. Adnsn Menderes'ın V \ J J buvük ojlu Yük«el Mendere». Harıc've mesleginden ıstıfa edPrçl* Yeru Türkıve Parti*>ne gırmıs %e bir basın toplanhsı yaparak polıtıUa h»yahna atıldjg:ını ve onutnüzdekı seçime girecefınî soylenıif. Her Türk vatanda$ı gıbı bu gencın de böyle bır karar vçrmesine h3kkı vardır. Bnna cinecek b>r «py yok! Çünkü stıçlar \n cezaiar şahsldır. Evlâda i'»iıkal etrnez, Hattâ ana bsbamn gunahından doğan mânevı sornmluluUtan b'lp e^lâda yalniî tees»ur paM duser, bn bile baklı bir tevsrus degildır. Bu, bovledir \e boyle olmalıdır; ama. sanıyornm ki; Yüksel Menderes'e bu Uadar scele bir gekılde bu kararı verdıren ve ona bır (••»asi partiye bayrak gıbi alan. !ar her halde ona# dostluk etmemişlerrlır. Kendı partilerine ve ınemlekete hizmet etmişler midirî Orasını da zaman gösterecektir. Kbroe ve tecrübesız bır politika amatbru görulüvor ki heniiz unutmasına \e teîirınden knrtuluıası»a kâf" zaraan geçmemıs olan, baba*'"in snası hdyatının bır ı{'âs !İP. bir ••kandaüa sona prmı; bnluııması olavının verdıgi öç ve hınç ı!e (Jphıdur. B>! evlât ıçın bn ne kadar labıı >se. Ikınrı Cumhunyetin kurulu'undaki haysti rolü söz ghturmJ^en «ıhtılâl» e karşı bir hısle ınuteharrık olan bir gencin henuz «asfı\esı bıle tamamlanmaınıv bır ıhtılâlin dognrduŞu bir partıjp seçım kozu olarak gırip babasının taraftarlanndao partı namına ov toplaması, o kadar yanlışlır, a kadar tehlikelidir. Yakm. uzak farıhımızdi' sıyasî hataları Aeya tnakadderleri yüfünden fpna akıbetlere ugramıj devlet ve^a polıtika adamının ognllarından pek çogu pek kaUteli ve kıymetli vatandaşlar olarak memlekete büyük hizmetler etmişlerdir fakat nasıl babalannm snçlatü rın a tp\arüs etmemişlersf, gtiçlerine dp devam etmeyi hatırlanna eetırınemışlerdir. Çünkü bu ne kendileri, ne memleket lçin bayırlı bir (eşebbüs olmaz . di. Hele ihtilâller ve emsali hareketlerin tasfıyezedeleri bundan son derece dıkkatle kaçınmak Iüzumunu pek i>i ltavramıslar, böylece hem kendilerıne, henı dp memlekpte yaraT. lık ederek. hattâ habalarına havır dualar bıle eftırmislerdır. Çüııku; îulısel Menderes. ne kadar bıtaraf. ne kadar hislerınden sıyrılmıs, olursa olsun bır ihtilâlin, hir inkılâbın paçavra^a yevirdigi babası hakkındaki her soze \e her («arara haklı demi\eceçı a»ıkâr \p bu matdurluk bıssıyle harekct ettıkçe de o «şadr» i yapanlara karjı husumet gostereccti derkârdır: ama ihtilâllerin hele teınkinli yürüyeıı ibtilâllfrin böyle huMimetlere kaytsız kalması çörülınüj, değildir. O »ebepledir ki; ibtilâl «tirüp gider ve babası Yüksek Adalet Divanının kendi ve Deraokrat Parti sahıkları bakkındaki tarihi kararını beklerken Menderes'iıı oğln olınaktaıı haşka ifadei siyasiyegi olmıvan bir genci Demokrat Parti boşlııüuım doldurmava ııamzetliiiııi ılân eden bir partive almak, asla akılhca bir bareket degildir. Bahasına muhabbet ve şefkat hi«lerinin keskinleştigi bir devirde masuuı bır genci böyle bir politika girdabına, hele bu ;artlsr altında atraak bir dostluk alimeti de savılamar. izmire ilk giren Türk Subayı Iz9 eylul gunu yinmneı , Tiıre gırerken. dorduncu alay kumandan muavını Binbaşı Şerafettın Bey de Nun Bevden musaade ıstre rek. bızim uçuncu bolukle birlikte Izmıre gırmıştı. Kordon boyunda patlayan bır bombanın tesırı ıle her ıkıunin de atları haîıf varalanmış. Çerafettın Bevin yuzu = açılan taş veya toprakla bıraz sıyrıimıştı. Nun Bey bolugunden aynlamazdı Bır bırlıgın mesulıyetını taşımn an Serafettın B«y oradan avrılmış, hukumet konağına bavrağımızı çekmıştı. Sonradan Akhısarda toplanan bır kongrede bu mesele goruşulmuş ve Şerafettın Bevın (tzmire ılk gıren Turk zabıtıl olarak kabul edılm.Psı kararlaştırılmışh. Ertesı çun. 10 evlul sabah'. Başkumandan Mustafa Kemal Paşayı karşılamaga gıttık. Muşır Fevzı Paşa ıle tsmet Faşanın da bulundugu bu hevet uc otornobıl ıçinde Ipıv'^rdı. Arkadakı o*omobıld? Halıde Hanımı da gormuştum Aralarında benım d» bulunduğum suvarı subaj larından murekkep bır çemberın içmd» bu uc otomobıh Izmır hukumet konağına kadar gptırmiştık. Dar «okaklarda, heyecanlı bır halk içmde vazıfe mu guçleşıvordu. Butun dıkkatımıze rağmen, atlarımızm arasından fırlayan vaşlıca bır tzmirli Mustafa Kemahn ellerme farılmıştı. gıde'pğımız so\lendl. evvelâ orada konaklavacağımızı sanmıştık. •luk kumandam. şçhırde da£ılmış "lan dığer erlprlp subavları toplavarak geltnemi. Kadıfekalede bıraktıgımız ağırlıkları da altıamı emredıyordu. Kadıfekaleye vardığınıda orasını top ateşı ajtında buhınca, vazıyetı anlamıştım. Seydıkoye duşmanla karşılaşmak uzere gide^ektık. Topladıîım kırk atlı ı]p dot nala geçtiğimız sokak•da halk korku ve hcyecan ıçinde ıdı. Seydıkoyde boluğume yetıştıgım dakıkada. on suvanyı alarak topçusunu koruyan duşman piyadeleıne hucuın »hnpm ıstendı. On kıhçlının uzerlerıne doğru yıldırım surati>le geldığinı goren Yunan piyadelpri kaçmağa başlamışlardı. Kendılerıne yaklaştığımızı gorunce derhal yere yatarak ateş açtılar Bız de aynı şekılde mukabele ettık. Ateşımiz karşısında tekrar kaçmağa başlayınca. atlara bınip kovaladık. Boylece pıyadeler tamamıyle ımha edılmışlerdi Yalnız bir kaç metre ilerdeki bır hendekten uzerime ateş edıliyordu. Yanlarıma duşen mermilere aldırmadan ilerledım. Ateş kesildi. Hendekte, son kurşununu kaasına sıkan genç bir Yunan subayı kanlar içinde yatıyordu. Kara bıyıklı ve yakışıklı genç düşmana acımıştım. Bu takipte alayımdan çok uzak laşmış bulunuyordum. Bağların ötesinde bır duşnıan kafılesinın teslım olmak ı?tedığı. hareketlerındpn anlaşılıyordu. O tarafa j oneldık. Ote \andan gelen kuvvetlerimıze teslım olmağa başlayan bu kalabahk ıle kışlaya geldim. Izmııde cesetlerın kaldırılmasına devam edıliyorken tumenle bir lıkte Dıkilı, Ayvalık, Edremidı işgal ederek Çanakkale\e doğru ilerlemekte idık. Dıkilı ve Ayvalığa bır tesaduf eseri olarak ılk defa suvarı takımı ile ben gırmiştım. Boşaltılan Dikili yanmakta ıdı Halbukı Avvalık Runalan memlekptlermden ayrılmak ıste^ memışlerdi. Benı sehrm methalm de or on beş kışüık bır orkestra ıle karşıladUar. Yırmmcı alay (jandarma ıkmcı suvarı alayı) adını alarak Trakyaya gıtmek uzere ıkıncı tumenden aylırkep. Tumen Kumandanı Ahmet Zekı Bev (merhum General Zekı Soydemır) Edremıtte vazdıeı 17/10,922 tarıh'ı f'.rka çmnnd şoyle dıyordu: ^Fırka bugun pek kıymettar bır u;vu tnuhımmmden. yırmıncı alayından jvnlmak uzeredır. Anadolu tstıklâ! Mucadelesının ve mılü suvarılerının âdeta a!emdarı şehametı olan bualavın ayrılırken butun şerefli mazisini ve bılhassa Resulbaba eteklerindekı kanlı ve pek şerefîı muharebesını. Belova çıftlığındekı fedakârane baskın hareketını. Derekoy muhterebesindekı hucum ile memzuç vaya muharebesını. Izmıre gırerken ve tzTnıre gırdıkten sonra Sevdıkoy cıvarmdakı şayarn takdır harekâtını ve bitah=ı= alay kumandam Kâzım Beyın izmire gırerken. düşmanm şedıt ateşı altında ahfadımıza askerî ve milli bır mjrası mefharet oalrak ıntıkaî edecek olan hıtabesini ve bücumle zabıtanin ve efradın bır çok şavanı ıftıhar harekâtını hurmetle yâd ve alaym yeni başlıyacagı tarıhi vazifesınde de daıma muvaffak olmasını Cenabı Hakran tazarru ed»rim » «Ahfadımıza askerî ve milli bır mırası mefharet nlarak ıntıka! edecek olan. Kâzım Bey gıbi daha nıce kahramanlarımız, kısa bır zamanda unutuldu Askerı tarıhımızı yaımakla mukellef olanlar ne yaparlar. ne duşunurler bilmiyorum. Fakat yirmincı suvarı alavı gıbi. bılhassa tstıklâ! Savaşında başarı gostermiş bırlikler lağvedılmemplı, şanlı sancağın: ne^ılden ne?le devrederek yaşa m'akta devam etme'ı ıdi Bu satırlarla ıçınde vazıfe aldığım yırminci alavı, tstiklâl Mu cadelesinın çnk 'ulvi ve şerefl gunlerıni, o gun toprağa verdiğimız azız şehitleri ve o gunkü silâh arkadaşlarımı anmak istedim. Yırmıncı suvari alay», îstıklâl Harbinin ilk yıllarında Konyada (Atlı takip kuvvejlerı) adı altında teşekkul ptmlşti. Daha sonra An karada «Mustakil suvari alayı adını alan bu birliğin kumandam (Baba arkadaşlannın Avnı Avnı) dedıklerı (Doğani ıdı. Bu alav Refet Paşanın emrindp bır çok hızmetlerde bulunmuş; Konya, Gerede. Düzce isyanlarında, tnonu harblerinde. Sakaryada çok ciddi işler gormuştü. Alayın son kumandam da Bursalı Kâzım Bey idi. Îstıklâl Harbinin başından sonuna kadar hizmet ettikten sonra. Uzunkop» rude lâğvedilen yirminci siivari alayı Fahri, Nurı, thsan. Galip Yusuf Nasuh gıbi değerli bolük kumandanları ile her zaman (guzıdel sıfatını mııhafara etmış, degerlı hızmetlerdp bulunmuştu. SON V «I •«••••••• GEÇİCİ CEZAYİR HÜKÜMET BAŞK BEN YUSLT KAHİREDE Geçici Cezayır Hükümetinin yeni Başbakanı Ben Yusuf Kahire'de toplanan Kazablanka konferansına katılmıştır. Resımde, Ben Yusuf (siyah gözlüklü zat) arkadaşlariyle birlikte Kahire hava alanında gorülüyor. Brezilya'da Goulart'ın Reisicumhur olması için büyük kampanya açıldı Buenos Aires 30 (AP) «Anayasa veya Ihtılâl» harb çağrısını benimsemiş olan Joao Goulart'ın meydan okuyan taraftarları dun Brezılyanın her bir koşesınde ses lerini duyurarak mılletin kendi şeflerini başkanlık için desteklemesıni istemişlerdır. Porto Alegre'dekı «Meşruıyet radyosu«nun tok sesı memleketin dort bir tarafına yayılmıştır. Mem lekette mevcut 97 radyo istasyonu kuvvetli frekanslar uzerinden yayın yapan bu radyonun konuşmalarını naklen yayınlamışlardır. Konuşmaları Buenos Aıre.s ve Montevideo'da bulunan radyolar dahi alabılmıştir. Radyo, Guney Brezilyada zemın bulmuş olan «Goulart Başkandır» hareketine bütun milletın katılmasını talep etmijtir. Reisicumhur Yardımcısı Goulart hâlen Paristen buraya muteveccihen hareket etmiştır. Bu arada Rio de Janeıro, Brasilia ve diğer şehirlerde bulunan ve iol temayüllü, Castro hayranı Goularfa muhalif olan asker v e si viller, Reisicumhur Yardımcısının memlekete donmesîne »sla musaade etmiyeceklerini içlMamişlar dır. Radyo, talebe, işçi ve hayvan yetiştıren halkın Anayasayı muha faza etmelerinı istemiş ve bu talebi müteaddit defalar tekrar etmiştir. Radyo. Brasiliada bulunan Parlâmento uyelerini n askerî vekillerin taleplerini reddettiklerini ileri sürmüştur Askerler Goulart' ın memleketp donmesıni istememektedir. Bilâhare radyoda Goulart'a gelen bağhlık telgraf ve me sajları okunmuştur. tddia edildiğine göre memleketin guney eyaletleri valileriyle uçuncu ordu ku mandanı General Machado Lopez ve kuvvetleri, resmî dairelerde ça lışan memurlar, iş adamları, tale beler ve Porto Alegre Başpiskopo su Goulart'ı desteklemektedir. Cezayirli MiHiyetçüer Pariste 4 polisi yaraladılar Paris 30 (a.a.) Dün Paris'de ve Paris'in banliyösünde asayiş kuvvetlerine karşı Cezayirli milliyetçiler tarafından beş suik'ast yapılmıştır. Bu suikasdlerde dört polis ağır surette yaralanmıştır, Mütecavizlerden ikisi polisin açtığı mukabil ateş neticesinde yaralanmış diğerleri kaçmaya muvaffak olmuştur. Yapılan tahkikata göre, bu suikastler gelişi güzel yapılmakta, yâni suikastçiler muayyen şahısla ra değil, zâbıta üniformasını giye n kimselere ateş etmektedirler. Teleferik kazasında vagonlarda mahsur kalanlar kuriarıldı Chamonix (Fransız Alpleri): 30, (a.a.) Dün bir uçağın Chamonix'de «Beyaz Vâdi» uzerinden ge çen teleferik kablolarından birini koparması sonunda vukubulan ve 9 kişinin ölümüne sebebiyet veren kazadan sonra, teleferık vagonları ıçinde asıh kalan 80 turistin helikopterlerle kurtarılması işi ancak bu sabah öğleye doğru tamamlanabilmiştir. Turistler sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü geceyi vagonların içinde beklemekle geçirmişler dır. Buyuk bır tesaduf eseri olarak, kabloların yalnız biri koptuğu için, blü sayısı, vagonlarda bulunan turist sayısına göre az olmuştur. Rabmetli Mesut özdemır Gazetecı dtrkadaşlanmızdan «Şehır» Gazetesı Umum Neşrıyat Muduru Mesut Ozdemır, dun sabaha kar=ı tedavı edılmekte olduğu hastahanede vefat etmiştır. Her şeyden once durust bır ın?an VP kıvmeth bır gazetecı olan Ozdemır, genç yaşına ragmen Babıalıde ısım \apmış ve kendını herkese sevdırmıştı. Bu j uzden vefatı bujuk bır teessure sebep^ olmuştur. Butun basına ve aılesıne başsaglığı, kcnduıne Tanrıdarı rahmet dıleru. Özdemınn cenazesı bugup Fa*lh Camıınde oğle namazı kılmdıktan sonra ebedı ıstırahatgâhına nakledılecektir. Hal tprcunıevı 1332 vıhnda Bıtlıs'te doğan Mesut Ozdemır. Gazıantep Lısesmı bıtirdıkten sonrd Istanbuld gelmış ve Hukuk Fakulteüne kaydolmuştur. Fakultedp bir yıl okuyan Ozdemır, büahare 1952 yılında Son Posta Gazetesınde gazeteciliğe başlamıştır Son Posta Gaipfesınde tstihbarat Şeflıeı yapmış. daha sonra da Vatan GazPtesı Yazı Işlerı Mudurlugunde bulunmuştur 1957 yılında lstanbul Gazetecıler Sendıkasının «Altın Kalem» mu'abakasııu kazanan Me^ut Özdemır, son olarak Şehır Gazetesı Umum Neşrıyat Mudurluğu gorevini deruhte etmekte ıdı. Uzun yıllar Gazetecıler Sendıkası Genel Sekreterlığını yapan kıymetlı insan, kıymetli gazetecı, idealist sendikacı Özdemır. Türkiye Gazetecıler Sendıkaları Federasyonu Genel Sekreterliğı vazıfesını de deruhte etmekteydı. C. H. P. Yönetim Kurulunun vazife taksimi Ankara. 30 (CumhuııyetTeleks) Cumhurıyet Halk Partısi Merkez Yonetım Kuıulu bugun saat 16 dd toplanarak aralarında gorev takMnıı >apnııştır. Genel Sckretcr yardımcılıklarına tsnıaıl Kuştu Aksdl, eski yardımcıları olan Orhan Öztrak ve Kemal Satır'ı seçmıştır. Gorev taksımı ise şoyle vapılmıştır • Basın: Bulent Ecevıt Seçım: Nuvıt Yetkın Teşkılât: Kemali Beyazıt Kadın ve Gençlık Kolları. Turgut Go!e Genpl Muhasiplık: Ferit Melen Araştırma ve Yayın Prof. Dr Turhan Fevzıoğlu Propaçanda Turan Guneş Hukuk t s lpr! Emın Paksu» Gulek sehrımi'de Genel Sekreterhge \emijen adayhgını koymaFi C H P Kurultavında buvuk hâdiîelere sçbep olan Kasıtn Gulpk, dun uçakU Ankaradan «hrıımz" gplmıştır Hava alanındd taraftarlarımn tezahuratıyle karşıîansn Gulek. onumuzdekl gun lerdp toçım b'~>l=:e=ı olan Adana'va gidecektiT. Yağmurlar yüzünden Birmanyada 800.000 kişi açıkta kaldı Operatör Dr. Fatıh Maîta Fevzıpaşa Cad 97 kabul saatlerı 15.30 • 18 30 Tel: 21 54 24 Cumhurıyet 4054 HAYRİ DAVAS I Rangoon (Birmanya) 30, (AP> Bu hafta ıçinde guneydogu Birmanyada yağan şiddetli yağmurlar ve yataklanndan taşan nehırO L UM Rukıye Cakmur'un eçı. ziraat mü ler 800,000 kişıyi evsız bırakmışhendisı Enver, Dr. Dılaver Cak tır mur'un. Galip Yavaşça'nın eşi, ÜlBaşkent Rangoon'da da durum ker ile Zeynel Canbolat'ın eşi îffetın babaları, Raıf, Vakıf Cakmur'un vahımdır Su baskınına mâruz ka •kardeşlerı. Dr. Muzaffer ve Arıf Can la n bolgelere ordu ve hava kuvbolat'ın eniştele.ri vetlerı vasıtasıyle derhal jardım ekiplerı gonderılmiştır AKİF CAKMUR uzun müddettenberi müptelâ oldugu Birmanyanın en buyuk nehri hastalık Bonunda vefat etmiştır. Irravvaddy'nin su seviyesı durmaMerhumun cenazesi 31,8'1961 perşembe günü Kadıkoy Osmanağa ca dan yukselmektedır Bınlerce domıınden ogle namazını mütaakıp nümluk eküi arazi sular altmda kaldınlacak. Karacaahmet kabnsta kalmıştır. Daha bırkaç gun ew el nına defnedilecektir. su baskmları merkezi BirmanyaMevlâ rahmet evliye. Parıs. 30 (AP) Dun Le Han; da 100 köyu mahvetmış, bınlerce Cumhurıyet 4061 dönüm ekılı arazı sular altında tan Parıse gelmekte olan bır ekspres ynlcu trenı yanlış ypl verılkalmıştı. mesı yuzunden baska bir trenle VEFAT çarpışmıştır. Kazada bçş kışı ol30 8 1961 günü müş, 25 kışı varalanmıştır. İBRAHİM MAHMUT Saatte 140 kılometre turatle gıÖZADAR den tremn 10 vagonu yoldan lırlavefat etauştır. Cenazesi 318 9«1 perORİJİNAL LÜKS LAMBA MAUEMESI mıştır. Karşı taraftan gelen trenın sembe günü ögle namazını mütaakıp furatı de oldukça fazla ıdı. Hâdıse Rstimll fiat llstesi IsteylnU Şiçlı camıınden ahnarak ZincirlikuCENİ YILDIZ Perşembe Pazarı| Parisın takriben 130 kılometre ote;. uda Asri mezarlıgma defnedilecekbinde. Sur l'Huyne kasabasında oltir. Mevlâ rabmet eylıye. • 13 15 Galata Tel 44 o4 77 muştur. Celenk gondenlmemesı nca olunur Aüesı ve akrabaları Yaralananlar arasında 10 kıçının İL 8331/4059 durumu ağırdır. Cumhurıyet 4060 Diğer taraftan dun sabah bır ekspres tremnin lokomotifi bir yo! kavşağından geçmekte olan bazı şahıslara çarpmış ve kazadd beş kışı can vermijtır. Polis makamları tarafından bıl24 ton domates salçası 14 eylul 1361 tarıhınde saat 10,30 da kapalı dirildiğıne göre, kaza bır elektrikzarf usulü ile ihale edilecektir. Muhammen fıyatı 165 kuruş olup ge çinin yanlış bir harekette bulunmaçici teminatı 2970 liradır. Evsaf ve şartname Ankara ve İstanbul Lv. sından olmuştur. Hâdıse Batı AlAmirlikleri ile Komisyonda görülebilir. Teklif mektuplarının saat manyanin Wuppertal şehrinde vu1312 Basın 4989/4030 kubulmuştur. 9,30 a kadar Komisyona verilmesi Tren kazaları: Aimanyada 5 ölü; Fransada 5 ölü, 25 yaralı Amerika 5 yıl içinde dış memleketlere 7,5 milyar dolar yardımda bulunacak Pelramax Edremit As. Sat. Al. Kom. Başkan lığından: Washıngton 3f (AP) E. Amerika Âyan Mechsıyle, Temsılcıler Meclısı arasında \ apılan goruşme !er neticesinde beş s»ne ıcınde Amerıkanın dış memleketlere ıkttsadi kalkınmalara vardımcı olmak amacıyle 7.2 mılvar dolarlık kredıler tahsıs Ptmpsı VP Başkan K"nnedv'e hazined c n b"rc alma je*kisirın verılrppmpsı Vııısusunda mutabakats varılmış'ır. Bu durum Başkan Kennedy ıçm bır muvaffakıvetsızlik olmustur Zıra, Başkan kendısine gâyet elâs Mazhar Ounanm olumunun 10. tiki bır yetkinin tanınmasını ıste yüdonumu munasebetıvle Unıvermış, Kongre ise bunu her seferin sıte F:ıkı>a»rı Khnıgı Mazhar Osde reddetmiştir man anfisir.de bır toren t^rtiplen mı=tır. Hıfzı;sıhha Enîtıtusu ikıncı başkanı f aruk Bayulkem bır kor.uşma j jpacak, bılâhara merhumun kabrıne ve Bakırkoy Akıl Hastahanesıne gıdılerek orada da hâtıraları vad pdılecektir. Keklamcıhk (1588 4039^ Mazhar Osman bugiin aıulacak M.S.B. (Ankara) 2 No. lu Sat. Al. Kom. Başkaniığındani ?EFE? Alüminyum Satılacaktır 1 2 3 mm. lik levhalar halınde. % 09,5 ve 99,99 caflıkta Alumınyum satılacaktır. Muracaat: 71 65 30 71 66 19. İL 8329/4049 Kapalı zarf usulü ile Gayrimenkul satış ilâm İzmir Vakıllar Mıntaka Müdürlügünden mmtnms 1» 7 nnısa •» thalenin yapılacafı bedelı Geçıcı Mesaha No. EI Gün Saat Lîra k. M2, Ada temınat Vakıf Kapı Me\ kıi Nev'ı \ akiı 12/9/961 salı 11 25000 00 1875,00 4 50 204 22 50 Dukkan 328 Odun kapı mescıdi Guzelyurt Anafartalar cad. 4 '* *ı. . t .. « » » tr'tittttinımııılınıtıiıtıınııltıvfimtfiını 11 35000 00 12^9/961 salı :04 1875.00 24 106 332 Hısar camıı Güzelyurt Anafartalar cad. 11 15750 00 12/9/961 » 1181.25 22.50 280 16 ••••••••••••••••<¥ 356 Arsa 33 tsa Dayı Ahmet Ağa 872 sokak 11 18375 00 12/9,961 » 280 1378.15 :6.25 17 357 » 93 Isa Dayı Ahmet Ağa 872 sokak 11 25000 00 12/9/961 » 350 1875 00 10.25 5 72 Dükkân Giritli Sadıye Hanım 7 Hasan Hoca 911 sokak 11 35000 00 277 12/9/961 t •2625.00 13 00 1 » 111 2 Hısar camıı (Yakup Bey) Ahmet Ağa 886 sokak 1 K'irumumuz Ankara Et Kombınasında mevcut 2^Z^ Ahmet Ağa 861 sokak adet sa'amura koyun derisi, kapalı zarf usuhyle teklif alınmak 43 01 2250.00 30000 00 13/9,961 çarşamba 11 221 Salepçı zade Hacı Ahmet 175 2 Mağaza (Çakaloğlu hanı içinde) suretiyle, Ankara'da Genel Mudurlukçe satılarâttır. Ahmet Ağa 904 sokak 2 Satış şartnamemiz kombinalarımızla t=t9nbul Bolse 360100 on 13.9.961 267 34 01 2700.00 4 > 11 Selâaıklı zade H. Ahmet Keşlt 319 3 (Esir hanı içinde) Müdürlügünden ve Genel Mudurluğumuz (Satış Mudurluğun» 11 15500 nn 13 '9/961 1162 50 266 j l no n 350 71 Pumkuş 'Akçsh mescit) Dükkâjı Ahmet Ağa 873 sokak den) bedelsiz olarak temin edilebıhr. ".gnoo nn n 9'961 » 1 1 2625 00 205 51 14.00 » 498 52 Kalavcı Mustafa Güzelyurt 928 sokak 3 thaleye iştırak edecekler 1! 9196! pazartesı gunu saat Hasan Hoca 914 sokak 10 00 a kîdar teklif mektuplarını. şartnamemızde yazıh muvak30000 on 13 9 96i » 1 1 57 2250 00 1143 35.25 531 Manısah Veh Os!u Mescıdi Mağaza 123 (Miri kelâm hanı içinde) kat temınatlan ıle bırlıkte Genel Mudurlugumuze (Yazı ve Ar25000 nn 11 13'9 961 57 1875 no 1524 19 00 332 28 Dükkân Bo=tar>ı ıadf Hac Mahmut Çorakkapı Gaziler caddesi şıv îslerı Mudurluğune) tevdı etmış veya bu tarıhte ve saatte l r rde bulunacak şekılde postalamış olacaklardır. Izmır Yukanda evsafı yazıh gayrimenkullerin mulkıyetlerı kapalı zarf usulu\le satışa çıkarılmıs^ır. ihalelerı her bırının hızasında ;oster!!en gun , <Basın 5703. A, 13864/4033) ET VE BALIK KVRVMU Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünde toplanacak komisyon huziırunda sıra ıle vapUacaktır. Fazla bılgı Vakıflar Idare sındpn alınabılır tteklıjprın 24 0 sav:h kanun huGENEL MtDÜRLÜGÜ kümlerine göre hazırhyacakları teklif mektuplarını teminat makbuzlarıyle birlikte ıhale saatınden en geç bır =.aat once makbuz mukabıhndp Tr~mi5yon Başkanl'ğ'n (Easın. 533Ö. I. 21115) 4055 I <>••••••••••••••••»•«>••••»••••• »•••••••»•••••^ venneleri şarttır. Postada vâki o lacak gecikmeler nazara alınmaı Vnntuvorlar, nnntnyoraz ki hâlâ bir ibtilâl. bir askeri ıhtılâl içindeviı, N'ormal zamanda bile akla gelmiyen böyle bir «velıahU lik cereyanı açmak ihtilaü ret ve inkâr degıl midir? Bunu Yeni Türkire Partisi lider !eri gormüyorlar mı? Ama bn pi»rti maalesef *etat !ar ve tehlıkeh teza*lar içindedır. Liderı, ıhtila! hükümetinde MaİİVP Vekıüıfi etmisür. Binaena» Fabrıkîrrüz revirınd» istıhdam edilmek uzere Kızılsv veye leyh !b«ilâl>n hıç değilse yar| Saghk Bakanlığı Hercşıre Okulundan tnezun bir Ebe Hemşıre x dımcısıdır, Yani Menderes'in u Ş ahnacaktır. kurdugu «niütıma! ve fi«kn füî Talıplenn durumlarına gore barern dprpceîinm 1 3 derece cur sisteminin ilânına ve tasfıre| u^tunde ucret verıleceğı gıbi, vılda 2 avhk nı=petınde ık^amiye sine fnlen çahsmıştır. Şimdi de \ verılecek ve Fabnkanın Sağlık Perîonelıne «ağlamakta olduğu oğlunıı «îcagı şıcagına parti§i? dığer haklar da kendisıne tanmacak'ır. ne sİBiis, Avdına n*mzet koymayı İ Isteklılenn roedenı durumları, barem dereceierı ıle evvelce tasarUmıs'ır. • çalıştıklan verlerı bıldirir fotoğrafh dılekçelerıne merburi hız| metı olmadığını tev=ik edecek vesaikı da ekhyerpk Fabrıka Mü • Genç Menderes> or verecek o! durlugunç muracaatları ilân olunur. (Bas'n 5718/40341 Ş lanlar babasına vapılans »ahmet 7ı •*•!•••«•••••••taıaııııaaiBa••••••••••••••••>•••••*•*•>••*•>**>>••••***•<*^**>**>ra3sı^ okumak ıçm mı, voksa bsbasHiın ruhunu oğlunda ve onun yeni partisındp vaşatmak ıçın nn vereceklerdır'' Buna düsündünu» mtı" Yeni Ttirkiye Partisinde. Menderes ve 3Ienderes"çılerin avukstları, şozbebeği valıleri ve sefirleKapah zarf usulu ıle 33 579 çıft «iyah ıskarpın satın ahnacaktır. rinın ıH'hakı ile başlıyan «DemokTamammin muhammen bedelı 1.646.845 lir a olup geçıcı teminatı rat Par»ıyı Koruraa Dernegı» ruhu 69.15*» liradır ıhalesı 6/Eylu!/1961 çsrşamba gunu taat 11. de Komıe bu sefer oglnnu da eüerine bavyonda vapılacaktır. îskarpmlerın tamamı bır ısteklıye ıhale edılerak olarak almakla, sezılen ve kn« bileceğı gibi 10.000 çıftten aşağı olmamak uzere ayrı ayn isteklikulamlan nıyetim artık dışarı lere de ıhale olunabihr. Tâliplerın. 2490 sayıh kanunun hukümleri vurmustur. Bu niyetın ne oldugudairesînde hazırlıyacakîarı teklif rarflarını ıhale saatınden bır saat nu da sbvlemeyp haret yok! evvel makbuz mukabılmde komisyon Ba^kanhğına vermelerı lâzımAma arınm memlekete,. An'^îidır. Postada vâki gecikmeler hiç bır surette kabul edılmez. Evsaf, lan bızım ıcın oh demek zsmanı şartname ve nümuneler Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmırliği henüı gelmed'! ilân kısmmda görülebilir. Adnan Bevn oflu ;ah«en bnv (1310 Easın • 4979/4026) !e bir çeve tesebbu? etmıs olsa ıdi, onun dostlan kendisınF: Bir aüeTe bır dâh"VF veter! Şimdi sıraj! rr»ı" dîyç na^ıhatt» Vınlnnur: hıç deeılse 3i!en»n ta.salaa a nnı ve «ah«i şelâmetın' tçmı» et. mis olurdu. Gunsh deeı! tnı terru. be§ız ve masum eenrî b>r n « ı *fçım cıgîrtka"* VP DpfoUrat Far*ı | Faşabahçç Şı«= ve Cam Fabrıkasmda ımâl ettınîmektp olan enkaîi «pplavırışı ola'ik kul'an| 2 raılyon adet 620 ton madensuyu şışesi. Cemıyetımız Ai\onkamak? Ve bu vüzden vpni vçm UPS| rahısar Madensuvtı İşletmçsınp nakliyesi işı Aludurluşıırnuzdp | mevcut şartnamesine gore 7/9/1961 perşembe üunu saat 14 de Utikanırj insanı nprelpr sotıırdıı| 5000 TL, geçici teminatı havi kapalı zarf t°khf mpktuplanvlp ğunu babasının ukıbeti • eksiltmeye konulmuştur. Fazln izahat Telpfon: 22 06 07 den mı? | alınabilır. Reklâmcılık 1638'4050) B. FELFK u Şeker Fabrikası en: 1 Kızılay Istanbul Müdürlügünden; ] 620 Ton Şişe Naklettirîlecektîr Koyun Derisi Satılacaktır MEVLIDI ŞERIF AUllJl cşr^f,nd^n vefatırıın 52 ncı gunu rr'Unas^betıvle Hacı Hafız Hasan Akkus, Hafız Mecıt Sesıgür, Hafız lbr^h'm Canakka!e!ıf i ^p s r l . a d « U n tarafından ! ^ o cl cuma "arr^2'"! mütaakıp E "va»!* camıınde "jhuna ıthaf pd''m«k üzere Mevhd! Srıf. ha+rnı d u î U n • e < HÜSEYIN Azakogiu'nun e s a a t raba ve arztı eden kardpşl€rımızın tesrıflermı nca edenz Azakogulları Curnpunyçt 4053
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle