18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl CUMHURtYET 31 Ağustos 1961 ıııâıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı=ıııı I TARİHTEN SESLEN1ŞLER ^<** î ıuı|iMiıııııııııııııııııııııııiHiHiuıııtııiMiıuıııııııııııııııııııııııııııııııtıımııııııııııııııııı|ilıınııııııIiııı Kanun, yurdumuz ginın füsununa ciYAZAN: da Türk Müshaa hayran olmuştur. Hel e frenkler, luman kadaına kadını kat kat guortünme yolunda zelleştiren bu sotam hürriyetini kak tuvaleti karşıbahşetmiştir. Fakat hâlâ bazı kadınlanmızın çar üzerlerine çekiyorlar, sonra bir smda divaneye döaerlerdi. DIŞARILARDAN Batı Alman rarhyorum? Çünkü bana, Adenatstanbul Üniversitesinde güz ] ? a f l muhafaza ettiklerini görüyo punduna getirip pelerin kenarlarıEvet, Müslüman Türk kadını ya Başvekıli Adenauer, nvalum ve uer'in Batı Berlın karşılanmasın dönemi sınavları 1 ekimde başlı: r "^ Daha açık, daha doğru söyle nı savuruyorlar. Yukarda da kay asırlar boyunca sokağa bu lâtif, bu sınavlrı ş m hâlâ devam eden kriz üzerine git dan alınacak bir takım dersler var vacaktır. Smavlar için harç ır11 <*Jâzım, bazı erkekler, anaları dettiğim gibi, içerisi evvelden ha cazip kıyafet altında çıkmıştır. fs*Jâ b k l l yat tiği, Batı Berlin'de halk tarafın gibi g>eldı. süresi varm başhyarak 15 e y j n ı kızkardeşlerıni, karılannı ve zırlanmış, siyah çerçeve içinde bir tanbulu ele alalım, koca koca haçm a dan çok soğuk karşılandı. Teza> Bizde, ötedenberi, üç yol, beş lule kadar "devam edecektir. Bu ; kızlannı hala çarşaf denı en ortu ak uryanlık. Haspa bu nümayişi metli camiler, her mahallede birmuda d yerinde yaptığı için, bez kasketli, kaç mescit, her sokakta bir çeşme hürat yapmaK, alkışlamak. «yaşa» köprü, dört «nektep, daha ne bi süre içinde harç yatırm.yan ög • f " ^ ^ ^ t a r a f l^ h f .gıbılerde bağırmak şöyle dursun leyim, iki liman veya hava mey renciler hiç bir suretle smavlara • f . ? ^ bulunmıyan külot pantolonlu, mintanlı, ökçesi | yaptırmış, ticaret hayatında helâl cehıl ve kapkara taassup eseridır. basık pabucunda ayakları yalın kazancı haramdan ayırmasını bilBaşvekili şehre getiren otomobil danı yaptsran her Tıükümet, ve kabul edılmıyeceklerdır. bul edılmıyecekl bekâr uşağı toy fetâlardan biri ab miş, doğruluğu ve mertligi cihanın korteji geçerken. yollarda yürü bılhassa Başvekili, kendini artık öte yatıdan giriş sınavlan için j Daıma söylerım, biz, tarihini en lanın peşine takıhveriyor. Yol, E diline destan olmuş ecdadımız buyen Batı Berlinliler baçlarım bi miHetin sırtına bağdaş kurmuş, ole çevjrip bakmadılar. Bu soğuk rada ilelebet oturacağını zanneder. kayıtlar 15 eylulde açılacaktır. Her I »* bılen mılletız, öğrenmemelrte minönünden Küçükpazara, oradan gün Türk kadınının sırtında hâlâ karşılayış o kadar göze çarpar bir Daha ne istiyorlar, diye düşünür, ögrenci girmek istedigi fakülte; <** "™p ediyoruz, hattâ devlet a Zeyrek'e, bazan da Atatürk Bulva çarşafı tutmağa çalışanlardan zandaml.nmızdahj^ tanhımıze karıı halde idi ki bütün dünya basının yaptık işte. Biei sevmeyip de ki nİı kalemine başvurarak kaydım, kayıtsızdırlar. Bunun, cemiyet ha nnı aşarak Deveoğlu yokuçundan nederim ki, müslümanlığın ne demek olduğunu kat kat ÜBtün biliryaptıracaktır. Bu yılki test sınav yatımızda büyük büyük zararları Haydara kadar gîder. da akisler uyandırdı ve, daha zi mi sevecekler? Gumhuriyet inkılâbı Türk kadı lerdi. Başvekitter bunu seneler senesi îannı her fakülte kendi haıırlıya nı görüyoruz. yade hayretle kanşık, tefsirlere Yine bir tarihî hakikattir ki, deböyle düşünürler fakat açıktan a caktır. yol açtı. Çarçafı muhafaza yotanda taas nına erkekle tam eşitlik vermiştir. Bunun sebebi sadece sudur: A çığa pek söyliyemezlerdi. Nihayet sup gösterenlere çarşaf kaç yaşın Erkeğin basındaki fes bir yasak ile vir devir hükümet basına geçeo bazı mutaassıp simalar, bu kıyafeGeniş kasalı arabalar dadır diye sorsam, acab« ne cevap kaldınldığı halde kadına örtünme ti açık saçık bulmuçlar, feracelerin denauer Berlin'e buhranm patlak bir gün yîne Menderes ağzlndan hürriyıeti verilirken çarşaf giyme kaçırdı. Mecliste mi, yoksa bir verirler? Kadınlanmızın sokağa yasak edîlmemistir. vermesinden dokuz gün tonra geltrafikten menedilecek Zira çarşaf kesimine biçimine, yasmaklann di. Halka göre daha fenası, tââââ meydan nutkunda mı, pek hatırlıKarayollarının Odalar Birliği çarşaf denîlen örtü altında çıkma tkinci Abdülhamid zamanında zor cinsine kayıtlar koyarak, hattâ kaWashington'dan havalanıp Berline yannıyorum ama, yaptığı işleri sı kanaliyle, şehrimiz Ticaret Odası lan tkinci Abdülhamid devrinde la giydirilıniçti. O zamanm zapti dınlann şehir içinde dolasmalarihı konan, Birleşik Amerika Cumhor raladıktan sonra «millet bana min na gönderdiği bir tamimde, bazı başlamıştır, dünkü. meseledir. On yesi, gebe kadınlann feraceli yas tahdit ederek ahlâk ve namusu ktreis Muavini Johnson'dan da son nettardır» deyiverdi. karoseri imâlcilerinin 2,50 metre dan evvel Müslüman Türk kadı maklı dolaşmasına reani olurdu. lık ve kıyafette aramak gafletine ra gelmesi. «Bize karsı bu ne alâGelin görün ki vatanlar, millet genişlikten fazla karoseri imâl et nının ananevi sokak kıyafeti feraMüslüman Türk k«4ınmm asır düşmüslerdir. Ve konulan o yaCMctartfer* kasızhk?» gibi geldi Batı Berlin' ler, halklar artık hiç kimseye min mekte oldukları hatırlatılarak bu ce ve yaşmaktır. lar boyunc» sokak kıyaîeti olan saklan, cemiyetin aslında var olan nettar olmak istemiyor. Kî'mi ça nun kanunda tâyin edilen hudutlılere. Hiç tereddüt etmiyorum, bugün ferace yaçmak üç parçadan mü ahlak ve namusu kusup atmıştır. Halbuki Adenauer'in Berlin'e hsıyor, vergisini ödüyor, kimi he ları tecavüz ett'ıfi belirtilmekte bir kadın, güzeî olması şart defil, rekkepti: Bu müdahalelerin en garibi Abgelmesi sadece bir tnerasitnden, veslenmiş politikaya atılmış, o da dir. tazelik kafi, hattâ makiyaj hüneri Kumaşı atlasmdan, ipeklisinden dülmecid zamanıntia 1860 ramazaparayı bir gösterişten, karşı tanafa karçı çalışacak, halktan gelen yeter, ferace ve yasmak ile sokağa âdi bezine kadar ne olursa olsun nında yapılmıç, kadınlann ramabir nümayisten ibaretti. Yoksa yine o halkın ihtiyaçlanna göre en Aynca hu gibi geniş otobüslertn çıkıp Köprünün Eminönü basına ve al, yeşil, beyaz, san her renk zanda camiye gitmeleri yaBak edilKomünist Pankov hükümetinin De iyi sekilde sarfedecek. Yani kısa trafikten menedilecefi de kayde gelse, dunyanın pervasız yosmala te, en çekici renklerde sırta geçi miştir. Sebebi de, ak yaşmak aldilmektedir. mir Perdeyi, 30 . 40 küometre Heri can b%rkes vazifesifti yapacak. rmdan B.B. hanım da bikini mayo rilmiş, önden ilikli, yakalı, kollu, tında kadın yüzü görenlerin orucu piyasaya dagıtılmıçtır. Millet bana minnettardır, yahut, Lîmanımızdan ihraç edîten su ile Köprünün Karaköy başında etekleri yere kadar inen bir rob ve namazı fasid olurmuş.. O ramaalarak, Berlin'i ikiye bölmesinden zan kadınlara ayrı camiler tahsis lâflara Schering A. G. Berlin " lisansı ile lstaobuida doğan krizi ihtiyar Başvekil, hiç minnettar olmalıdır gıbı çağdaş Afrodit gibi dursa, inanın manto. malkır edilmiştir. îman ile, sıdk He oruç şüphesiz, Bonn'daki bürolanndan paydos. Böyle bir şeyi aklına bile bana, cürale âlem yaşmaklı feraceBaşa sarılan ve arka kısmı BİRLEŞÎK ALMAN İLÂÇ FABRİKALARI Son bir hafta içinde limammıı li îstanbul hanımınm pesine dütutup namaz kılan bir müslümanın gece giindüz, dakika dakika takip getirtnedıgkıden yitzde yüz emin yi örten bir ak tülbent. Ltd. ŞU. nde imâl edilmiştir. g'özlerinden şüphe etmeğe kimin olduğum Adenauer bile. ihtimal is an yapılan ihraeat yekunu öç şerdi. ediyordu. Hükümetle beraber alıVe nihayet üçüncü parça da, kumilyon 895 lirayı bulmuştur. ne hakkı vardı acaba?. lak hizalanndaı» ve burun üstünnacak tedbirleri düşünüyor, raüt temiyerek duştüğü ufak bir' ihTtttİ ye propaganda : Kimya ve Eeta MaMeler! LM. Şti. Bu arada kuzu derîsi 880 bin li Anası ve nihayet ninesi feraceli den yüzüa alt yansına gerilip çeOsmanlı Hânedanının kadın tâitefikleriyle sıkı sıkıya temaslarda malden dolayı, işte halkın soğuk ra ile ihrac edilen maddeler ara yaştnaklı dolaçmıs bir kimsenin kilen, ağzi, gerdanı örten yarı şef fesi hayli kalabalıktı. İkinci Abmuamelesine maruı kaldı. bulunuyordu. ı çarşafın muhafazası için gösterdiği İL 83154048 Onümüzde seçimler var. Onu ta sında başta gelmektedir Bunu & taassup sadece gülünçtür. Kftldl faf ve yine ak tülbentten yaşmak. dülhamid ferace yaşmak, dolayıBuna rağtnen bir basit liyaretin rasiyle tiftik, mercimek. ceviz kü.»»»»•••••••»»»••»•••••••••> Bu öyle bir kıyafettir ki, ferace sîyle açık saçıklık ile mücadeleyi gecikmesi, koskoca Adenauer'in, kiben başvekiller ve hükümetler ki çarşaf, aslında mükemmel bir li yaşmakh Türk kadınının güzelli daha cezri yapmak istedi, ortaya gelecekler. Kulekla*ın<}a tüğü, yaprak, fmdık, seccade ta örtünme vasıtası da değildir. hiç değilse, Batı Berlinli Almankip ettnektedir. çarşat çıktı. Yine üç parçadan mülarca gozden düçmegine cebep ol küpe olsnn: rin denilen ön kısmı hafifçe bir rekkep bir örtü : • Fransız tarihinin en muhteşem du. O Adenauer ki «mucize» diye Yenî mahsulden ilk parti rüzgârla savrulup açıldı mı, içinVEFAT Belden topuklara kadar bir etekdunyanın hayranlığını üzerinde hükümdan 14 üncü Lui tahtta ofındık ihraç edildi deki hatunun göğsü olduğu gibi Naslıç eşrafından Hasan Bey keti lik. Başın üzerinden atılan ve göztoplıyan çabucak derlemniş topar turduğu galiba 60 küsur senenin Yenı mahsulde ilk parti fındık meydandadır. Hele kadın veya kız meei. fehft Y«zt»şı Hamdi Beyin n lerin üst kısmını sarıp örten bir 1 20 000.00 Ura keşif bedelli Kadıköy Kemal Atatürk Orlanmış Batı Almanyasıhm bir sem. ilk yarısında memleketine y«pma ihraç edilmiştir. n biraz savrukça, entarisinin yakası, fikası, Cahit Tanau, Lftffiye Kiper, taokulu onarımı (birim fiyatı esası üzerinden) 5.9.1961 salı güpelerin. Yüzun de tamamını örten dığı iyilik kalmadı. Bu yüiden bolüdür. •0 tonluk olan b« p«rti laviçre göğsü de açık saçıkca ise ve ken temet Ulaş, Sabri Pınar"ın birieik ve alın üzerinden aşağı sarkıtılmış nü saat 16 da Îstanbul Okullar Muhasebeciliği binasında açık Geçen harbin en müthiş tahriba IreBdisine «Güneş . KıraU dediler. ye'*evkedilmiştir. disi de akfa pakça ise, tehzil için atıneleri, Doktor Sezai Feray'ın ve eksiltme yapılacaktır. tına uâttyan Almanyada bugün o Fakat hükümdarlıgtnın ikinci yayazmıyoram, manzarayı tasvîr e Besime kral'm teyzezadeleri, AbHin ve ancak içerden dışansı görülebiDiğer taraftan yapılan son tah2 Istekliler bu işe ait mukavele ve eksiltme evrakiyle tahribattan eser yok. Daha dün ns^ııda az çok safclttığ» için, öl minlere göre bu yıl fındık rekol deceğim, gerdan, sfne, nıemeler ta Kara'mn kardefi. Müflt Kiper'in ka len yarı şeffaf bir peçe. Çarşafın Bayındırlık Müdürlüğü umumî ve hususi şartnamelerini keşif kumaşının rengi tesbit edilmemişyınvalMesi sokaklarda sigara iımariti toplıyan düğü zaman halk Parisin ana cad temizin 37.500 t o olacağı tahtnin mamen ineydandadır. n ve projelerini ve buna bağh müteferrik diğer evTakı okulda ti, fakat peçe için siyah renk sart Almanların, bugüh, altlarında bi delerinde dans etti|feden, saray er edilmektedir, îspanyada mahsul 7 BAflRÎVE TANSU Bazan da bu manzaraya kasda koşulmuştu. görebilirler. rer otöJnobili var. îssizlik o kadar kânı cenazesini a'rka sokâklardan bin, Italyada ıse 20 bın tondur. rahmeti rahmana kavuşmuştur. Cemakrun şahit oluyoruz: ZamanıŞimdi insaf ile düşüneliın: En 3 Eksiltmeye iştirak edebilmek için tâliplerin 1500. lira azalmış ki dısandan iççi ithal e geçirmeğe mecbur oldu. nazesi 31 açustos 1961 perşembe güBu sebeple memleket mahsulü mızda çarşafı kendisini teşhir için nü öğle naAıaztnı mütaakıp Çlsli ca asil insanlık haklarımn tahdit emuvakknt teaninat yatırmıç olmalan 1961 yılına ait Ticaret Yani, devlet adamları ıçin, haldıyor. Dünya piyasalarında Alman nün defer fryatia »atılacagına m« «ureti mahsusada giyen kadınlar raJlnden kaldınlarak Ferikby me dildiği bir devirde kabul edilmiş Odası belgesini ibraz etmeîeri, eksiltme gününden tâtil günleri mahndan geçilmiyor. Parası, en kın minnetinı kazanmış olmak gihakkak nazariyle bakılmaktadır. var. Evvelâ kalabalığm içinde sim zarlığına deftıedifocektlr. bu garip kadın ambalâjının hâlâ hâriç 3 gün evvel VUayetten ehliyet vesikaları almış olmalan mutebter para olan Amerikan dola bir bir vahimeye kapılmak pek siyah bir heyulâ halinde gozleri Cumhuriyet 4057 muhafazasında ısrar etmek yobazbu işe ait evrakı imzalamalan şarttır. Odutı depolan şehir dışına rı vc tsviçre fra&gı ile basabaş. bo? bir şeydir. Herkes üzerine allık *eğü de nedir? (Basın 503D/4028 • İhtiyaç halinde bulunan devletler dı|ı vazifeyi >apmah ve, lüzmnçıkanlıyor Lâtîte yollu yazmıyorum, tkinci '»•••••••••••••+ ••••••••••••••••••••••••••C (hattâ Amerika bile) Aknanyadan suz yere, boburlenmemeh. Odu n depolarının şehrin AnadoAbdülhamid zamanında çarşaf, kıskredi ahyor. lu ve Rutneli yakalannda tesbit kanç kocalardan ziyade uçarı ve Bütün bu rauazztm ifleri basaedilen yerlere nakil ve yerlestirgözü pek zenpârelerî memnun etran, elbette, tek bajına Adenauer SABAHAT TOSUN ve me işı düzenlenmektedir. mişti. Ferace ve yaşmak altında değıldir. Ama, az yukanda dediİle % Depolar tedHcen ve bir program uzaktan görüp, türlü çapkmlık işağim gibi,fcu«5 lik ihtiyar bugünün tetleri, işmarla anlaçtıklan halde ORHAN ERÖCAL S dahilinde yeni yerlerine nakledileAlmanyasını yapan bir takjmın mülâkat imkânsızhğı içinde çırpmNişanlandılar ^ oeklerdir. kaptanıdır ve bu hamlelerin semVESAİR ÇELİK AKSAM dıkları yosmaların evîerine, çarşaf Öte yandan büdirildiğine göre FİAT (KAHVALTI VE YEMEKLER DAHİL) 40 TL. bolü olmuştur. 30 Ağustos 1961 Edirne Elektrik fırını ile yüksek evsafta manganczli krom nikelli ve altında o kadar kolayhkla girdiler odun depolarında şehrin ihtiyacıİmdi, bu herkesin malumu seyleki!.. karbon çelik dökümleri imâl edilmektedir. rfa yetecek kadar stok vardır. OCumhurlyet 4053 ri. durup dururken ne diye tekREZERVASYON ve FAZLA BİLGİ İÇİN : Kara peçe kaytan bıyıklı yüzü duncular gelecek yıl ihtiyaçlannı SİLVAN SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ gizlemiş, eteklik de iri kıyım erfSTANBUL:64 16 58 • ANKARA: 12 05 56 . ÜRGÜP 60 ve €1 yeni yerlerinde depo edeceklerdir. kek ayağını göstermez, iş kalmıştır Galata, Bankalar caddesi Ankara Han kat 3 Telefon: 44 40 47 VEYA SEYAHAT ACENTENİZE MÜRACAAT EOEBİÜRSİNİZ. Şişli Yenikapı troleybüs yürürken biraz kırıtmaya, bir ÎsReklâmcılık 1669 4038 hattı işlemeğe açıldı tanbul çapkını, bıçkını da o kadaReklâmcılık 1699/4051 rını becerir efendim. Şışlı Yenikapı troleybüs hattı, Kıymetli gaaetecUeriınizden, Baem İlân Kurutnu Oenel Ku•••••••••»•••••••»••••»»»•••••••••»••••••••^ dün ssat 17d« yapılan törenle işrul üyesi ve YSnetim Kurulu Başkanı. letmeye açılmıştır. Fatih Beşiktas v e Edirnekapı \ TEŞEKKÜR Eminömi hatlarınm ise yakında taKardeçim, amcamız. dayımız, meslek hayatının en verimli çağında çok ,îenç yaşmda kısa mamlanarak tstanbuüulann hizmeFm. Di. Alba>t bir müddet içinde tutulduğu hastahktan kurtulamıyarak tine gireceği bildirümektedir. Bu KEMAL CANBAKAN'ın ( uretle Istanbul cihetinde kaldırıl30/8/1961 çarşamba günü ararnızdan ebediyen ayrılmıştır. Cef Îstanbul Deniz Hastahanesine nıış olan tramvaylardan dolayı ornazesi 31/8/1961 pcrşembe (bugiin) öğle namazını mütaakıp 4 kabulönden. son ııefesine kadar, a çıkan boşluk doldurulmuş oFatih Camiinden kaldınlacaktır. 4 gece glındüz. baçından aynlnıı f lacaktır. 1 Bankamız Teftiş Kuruluna Iktisadî ve Ticarî llimler AkadeMerhulna son ihtiram vazifemizi yapabılmek için saym üyeyarak hastamızı şefkatle bağnna mileriyle Hukuk, tktisat v e Siyasal Bilgiler Fakültelerin. basan ve her çareye baçvurarak lerimizin hazır bulunmalarını rica eder kederii ailesine. ve basın EVLERİNDE den veya Milll Eğitim Bakanlığınca musaddak yabancı • OTELİ kurtarmağa çalışan. Mlyük inAğustos 3J. Rebiül'evvel 19 arkadaşlartna baş sağlığı dileriz. memleketlerdeki muadillerinden mezun bulunanlar arasm • san. kıymetli Dr. Başhekim ve â 1.9.1961 tarihinden itibaren Basm İfin Knrumu Yenetim Kurnlu da, ımtihanla müfettiş muavini ahnacaktır. Dahilıye Mütehassısı Sayın Al  c & rt • c (Basın 5810^4046) bay MEHMET ALİ IŞIGIGÜRe i | «> c c 2 Müsabaka imtinanına gireBilmek için, 35 yaşından yukan ol. c ve Sayın mütehassıs Dr. SEVİM J V mamak, yapılacak tahkikat neticesinde sicil ve seciyesi itiKL'Z'a ve merhıanun hastahafcariyle mesleğe alınmasma mâni bir hali bulunmadığı anla. 5 ? s 12 14 15.56 18.44 20.22ı 3.39 neye kabulflnden, defhine kadar V. 1 l sılmak, hizmet taahhüdü altında bulunmamak, fiilî askerlik her türlü yardıım seve seve yoE. ]1041 5.30 9 11 12 00 1 38 854 Otçl ön oda (yatak) 2 kişi : 40.0O TL. pan Haptahanenın kıymetli Legörevıni yapmış olmak ve aynca Teftiş Kurulu Yönetmelivazım Müdürü, v*fakâr Binbaşı ğimizin"? üncü maddesindeki diğer şartları haiz bulunmak Otel ön oda (yatak) 1 kişi : 30.00 TL. ÖMER CKBfect'ye ve İntibat lâzımdır. £••• Otel arka oda (yatak) 2 kişi: 30.00 TL. Subayı Üstegmen \Iİ ŞAHİN'e, • 3 26, 27 ve 28 Eylul 1961 tarihlennde Ankarada Genel Müdür. dahilıye ser\ipi heınçire ve hasOtel arka oda (yatak) 1 kişi: 20.00 TL. tabakıcı'.arına. SELOLOİT lükte, Istanbulda Atatürk Bulvarı şubesinde ve tzmirde FİAT (KAMVALTI VE YİMİKLER OAMİL) 4S TL. • Plâj Evleri (yatak) 2 kişi : 50.00 TL. BüyOk acımıza, eenaze töremerkez şubesinde yapılacak olan yazıh müsabaka imtüıaninde bulunarak, bizzat evimiSport marka İ nında kazananlar. Ankarada sözlü bir sınava daha tâbi tutu. REZERVASYON ve FAZLA BİLGİ fÇİN : Yemekler müfterilerimtzin arzalanna göre strbesttir. ze gelerek; telgraf, telefon ve lacaklardır PÎNG PONK Topm çıkmıştır. f İSTANBUL: M 16 S8 ANKARA : 12ÖS S6 ERDEK: 30ve73 mektupla iştirak etmek lutfunEminönü Ketenciler 18 i 4 tmtihan raevzulariyle ımtihandan evvel Genel Müdürlüğüda buhlnan merhurmın bB>ükleRezervasyon Tel.: 61 20 01/115 VEYA StYAMAT ACENTtNİZE MÜRACAAT EiDEBİLİRStNİZ. Tel: 22 0616 I müze tevdı edilmesi lâzım gelen vesikalar hakkında tafsilât rine. Deniz Kğitim Komutanhğına. arkada?lanna ve bötün İL 8259/4043 f almak istiyenlerin Ankarada Teftiş Kurulu Başkanhğına, dostlanmıza minnet ve şükranIstanbulda Atatürk Bulvan ve Izmirde Merkez şubelerimi. Reklâmcılık 1699/4056 lanmızı arzederiz. ze müracaat etmeleri gerekır. Dr. Nuri Süleyman Canbakan 5 tsteklilerin lüzumlu vesikaları en geç 13 eylul 1961 tarihme ailesi kadar Ankarada Teftiş Kurulu Başkanhğına bizzat veya ta. MOhendıs Saim Aksoy »ilesi olmadığma emin olmak isti Fabienne'ciğim, nasıl oldu «1 Kteıyager merhum Bahir ahhütlü mektupla tevdi etmeleri icap eder = AŞK ve MACKKA KOMANt: yordn. Fakat ortada kesin hiç da, şlmdlye kadar bize bandan Arcag ailesi (Basın 4015'4024) bir şey yoktu. üstelik, Tamahiç bahsetmediniz? Antalyads Cadde Paıan sahibi • ••»• •• • • • • » » » • »• • • • • < • » »» • » • • • • •••• •» • • • • • ra ile bir suç ortaklığı mukave . SUreyya Kayabef ııiieei Fabienne ihtiyatlı davrandı, lesi yapmıştı, korkunç bir vaf Cumhuriyet 4045 hakikatin bir kısmını gizliye•^.^.•^•m.^^ zife almıştı, bu vazifeyi kabul ek ŞB cevabı vernjekle yetinetmekle yarattığı durumun soMuvakkat Keşif nn ne olacagını kestiremiyorVEF AT Çünkü bunu ben de yeni teminatı bedeli CtNSÎ dn. Dördiincü günün akşamı, dı: Merhum avukat Ferit Up ve ögrendim. Fazla bir şey sorma Lira Krş. Lira Krş. Hasan prikang zehiriyle ölmeHayriye Up'un kızlan, Nabi tTp, yı», zira cevap veremem. YalBandırma 6. Hv. Üs. Radyofar diği takdirde ne olacaktı? Nüvit Up"un ablalan nız, bizim prensin taraftarları23.743 83 1.780 K O binası inşaatı Yirmi dördüncü bölüm MAHmU UP nnı, komşu Suudi Arabistanda 6. Hv. Üs. Radyofarı için Bandırma Bereketli köyü tepesinde bina O günü takip eden iki gün, petrol kuyuları isleten AmeriHakkın rahmetine ka^uşmuştur. ~ <*u M « ' I ( H ( U I K U B R * MAMD1 Prens, Ibn Shula,, ve Mac Neinşa ettirilecektir. 2490 sayılı kanunun 41. maddesinin (D) fıkrasına Cenazesi 31 ağustos 1961 bugttnkalılardan kavvetli yardım şö ill arasında nüzakerelerle geç düşünerek sıdanmanın faydakü perşembe günü öğle namagöre açık eksiltme usulü ile yaptırdacak bu inşaata ait keşif, plân ve E Bizim sevçili Basan, Albayın Kuveyt'e göndersin, kamyonla receklerini biliyonim. Arameo ti. Petrolamco ile Hasan"m azını mütaakıp Şişli camiinden E elinı ayafını haŞlaHı, b« iyi. sı yt»k. Kendimiei knrtarmanın şartnameler her gün mesaî saatleri dahilinde İstanbul ve Ankara Leda eİB» ranyız. ile rekabet eden bir kumpankaldınlarak Edirnekapı Şehitdamları arasında yapılacak iş bir çaresini bvlmak içi" önn Nortna: E Ama Hayber'in b*nl«pc*e Utrftf vazım Amîrliklerile Komisyonda bedelsiz olarak Rörölebilir. ya bu. Bu Arap zenginlerinin, liiîne dcînedüecektir. birlffi çok ince teftrruata vamüzde ancak birkaç gün va= tarı %ar. Onlar da tavsanlar gi Ben de aynı şeyi düşünmenfaatleriyle oynamalarını is IL 3319 4042 İhalesi 18/9/1961 pazartesi günü saat 11,00 de Bandırma As. Satın nncaya kadar hesap edilerek kit var. = bi kaçacak dçğiHeı ya. Ontın düm, dedi. Prense de bundan temiyor. Biliyorsnnuz ki dolar Alma Komisyonunda yapılacaktır. hazırlanmak gerekiyordu. tlona omuz silkti: ~ için. i)e zaman icabımıza bakıbahsettim. Karılarının çil yav işe karısınca Wall Street hareAmerikalı, Hasan'a şu müjtsteklilerin lüzumlu belgeleriyle ihale günü Komisyona müraE l*cak di\e dö<flnüyor«m. KendinİEi kmrtamak wı? rmm gibi dağılmalaıını bir ha kete seçer. Dolar muslngu gü deyi vrrmisti: E Dolores oturduğu k»lt«k Bir kere denedik ya. Neticesikaret saydı. Ne düşândüfünü caatlert. (1423 Basın 5516/4025) rül Erfirfll akınca. şeytana uy= tan fıriadı: biliyonim, si«e de soyliyeyim. mayaeak insan az bnlnnnr, bu Artık mesele resmen halni g^rdnnüE. Sanydsn dışftrı Nüshası 25 Karas Bicim tarafımırdan böyle bir ledilmiştir. Knmpanyam ba işe Böyle söyleme. Norma! üç adım attınız Mı yakayı ele nu siz de benim kadar bilirsiTftrtty» Bar!« elü bin dolar tahsisini kabnl hareketi fzzeti nefsine yakıştı veriyorsnnne. = Âdeta pesin peşin seviniyorsun niz. Bnna emin olduğum içindir Ura Kr. Ura Ki etti. Dâvanin kazanılması ağrsmıyor, halk bann haber alır Fabienne Mscar kınmn müki ümitliyim. Seneilk 75.00 150.09 randa, bu para her halde bir sa b«ni hor çbriir diye düsünü ÜÜMiıısene bir kere. bütün talâasını d«|nı baldn. « ayiık W.* 80.00 Fabienne'in arkadaşları ba misli aıttınlacak. Demek olu>or. Yani, Hasan'ın hayniyetini bu \abani herifler üzerimize Hayale kapılmıyalım, de3 aylık 22.00 »4.00 son sözlerle bir parça ferahlay«r ki sfmdi bn paraları en iBasan ve Yayan knromak, şerefini knrtarmak saldırırlarsa sonuttınz neye vara di. Bir kere d9şüııiin, Arabista mış gibi idiler. O, gitmek fizeCumhuriyet Matbaaeılık ve yi şekilde knllanmak için dtrcak? Hani hizmeetçilik etmeğe, için idam mahknmlan çibi, bu nın göbeginde, etrafımız yözTelgrat: PAM1KLU Balıkfesif 4 r e ayağa kalktığı sırtda AlGazetecillk Türk Anonfan Şirketl hal tertibat ahnak gerekiyor. ortalık süpürmefe ratıyım. N'âjerde otnrop bekliyeceğiı, Tek Ierce kitonetre knmla knşaoıl Telefon: 19301831 • 4 Cağaloğlu Halkevl Sokak No. 8941 man kızı sordn: Prens cevap verdi: musumaca tecavüc edetekleri ömıdimiz Reşid'in yenilmesi. Fabrikamızda mevcut hurda malzeme ve tali hasılat, şartna 4 mış yedi tane Avrnpalı kadıSahlb) icin değil. bu işi bize bedava Neticeyi bize haber verFabienne onlara bîr parça mesinde mevcut esaslar dahilinde 20.9.1961 tarihinde satılacak (' niE. Tam mânftgiyle, okyanus Jimmy, emin elun ki knmNÂZİME NADİ dan yaptıracakları için üzülümek lutfunda bulunur musutır. Şartname ve listeler bedel siz olarak şirketimizden temin f da bir sal Sstünde kalmış ka ömit vennek istedi. Sesini bir paayanızın bu yardımım takYazı tsJfenn) tlılen tdare edeD yornm. edilebilir. . . 4 nuz? Dış âlemden uzak, bir ka dir etlîyorum. Ama sizin de deaz hafifleterek: zazedelere benıiyonız. Yalnıc Mesul MQ<ra> vanoza doldurnlmuş balıklar Şirketimiz 2490 sayıh kanuna tâbi değildir. (* Normanm bu sözleri Fabien. bifeim t»\ bir saray, etrafımırdiğiniz gibi acele etmek lâzım. Dinleyin, dedi. Her şeye gibiyiz. VECDİ KIZILDEMÎR ne'i güldürmüstii, Vaziyetin bii daki köpek balıklan da elleri En âcil işimiz, şu anda El Korapmen zannediyonım ki bir (Reklâmcılık 1630/4032) tiin \ahimli|ine ra|men gülSazetemoze gönderilen evraB ve hançerli p«lisler. Ieca'da gemiflen boşaltıbnakta flmidimiz var. Hazırlanan lıü Hay hay. Bir haber alır yazılar neşredilsln eSilmeeın tade dürmüstfi. tstitcbal o kadar ka Dotores igyan elti: Uömet darbesinde Amerikahla almaz, size de bildiririm, me olan silâhların Selim Zeyd'in e edilmez. llânlardan mesulıyet ranlık çörünüyordu ki, Hasah" tnsam yeise s8rükliyorsorın yardımı olacak. Bu yardırak etmeyin. line geçmemesini saflamaktır. kabul Uı maçlubiveti ihtintali hafife nuz. tuın deferini ben biliyoram. Boşaltma işi nc merkezde Fabienne, odasına döndü. Yol «lınacak sev degildi. Spmamiüda size aydıniık Fransız kızının ba söcleri şimdi? da düşünceli idi. Kadmlara Abone ve Uân IsleO tçin, tarfın Lottp da fikrıııi sö\le söylebir kÖşwik göstermek isterim, U^töne «Abone» veya «llâa Servisls lcpsınde bir ümit yarattı. Şim stylediği sözlere kendi kendi Son aldığınız haberler nedi kaydıniD konmua lâBmdır ama nerede? Hangi tarafta? di, hepsi Fabienne'in ağzının rini de inandırınaya çalışıyorlerdir Shulan? 30000 kilo kuru »OgMi 11/9/1961 Bünü saat 11.00 de kapalı zarf Arka arkaya bu mi.vmun Anielka bir fikir verdi: içine bakı^ordu. Anielka sordu. Komploda, Amerikalıların Binbaşı cevap verfli herir.erin elin e diişeceğimizi Hasan'a söyleyelim, bizi du: yardımı gerçekten müspet olup BU GAZCTE BAS04 AJO.AK usulü ile sataı alınac&ktır. Muhammen tutarı 9000 lira olup geçici te(Arkası var) minatı 675 liradır. Mektuplar aaat 10.00 da Komisyona teslim edileASASINA ETMİŞTİR. cektir. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. (1329 Basın 4968/4031) Devlet adamları iciıt böbürlenmeye paydos Yazan: an Üniversite güz dönemi smavları Çarşafıiı tarihçesi Reşat Ekrem Koçu NALINA M1HINA s^.1 RÜTgâr gibi geçti Vİ<V HEM ^\f " .K.M.P. kurultaymda prof raın f6rft*4tİrkM> hem de t»tanbnlln bir üye (partke din ve devlet i«Jerinin birbirindeıı ayrılmasının kabnl edildlgi) ni bildiren 10 «ncn maddenin (ayrılmamasının kabnl olundnğu) jeklinde tâdilini f«temiş, Aynca medreselerin yeniden açılması İçin programa madde konulmasını da talep etmiş. Bir cemfyeti teşkil eden tertleHtı kepıi ayflın v* tteri fikirli olmaz ya, içlerinde böyle Ortaçağ artıklan da «lb«U« bulnnnr. Şagtıfımız ba degil, tekliftn karnltayd» (?•*», varol) sesleri ve sürekli alkıslarla karşılanm»sı, hatibİB eller flstünde tasınmaBidır. Hattâ biz knrnltayın C.K.M.P. karnltayı oldm|«B« dSşüner«k b«na bile pek sasmadık da Türkiyeyi en azındaa bir s n r geri göt&recek ba teklifin kabml edilmesini Snliyen parti bttyüffinan kvllandıgı macip tebeplere zihntmiı takıldı! Anayasaya mahalefet ve partinin kapatılması tehlifcesi., Demek Anayasada mevcvt madde olmasaydı da parti kapanmak tehlikesiyle karsılasmasaydı teklif knnıitayca h&ydl haydi kab«l edilip programa çeçirilmis olacaktı. Devlet merketinde, bltflıı mületin gSzlerf 5nflnde ve Anayawyı iyi bilen parti liderlerinin marmkabMi altında Myle davrananlar yarin Beçim propagandalannda kdse bacakta her türlü endifeden İcade «larak kimbüir neler «Cyliyeeekler? Yani arkada^lar, işi haltsa edermk diyecegis ki btı ttllletçe döndtk; delaatık, bundan evvetki seçimler Snceei gVnlere nlastık elhamdtlUlUı.. 37 Mayıs kavvetli hahzalarda tattı bir rftya elarak yaşayıp gidecek, hafızası kısa olan çeganlak tM m ç«kdaaa«an «n»tU bile C«v»t Pfeknll BAŞKVTT PERNEXINELIXIR SCHERtNG Kemal Atatürk Orta Okulu Müdürlügünden îstanbul KONKASÖR ÇENELERİ EKSKAVATÖR TIRNAKLARI URGÜ ÇOK ACI BfR KAYIP MESUT ÖZDEMİR TÜRKİYE TURİZM BANKASI A. Ş.;ne ait Tiriciye Emlâk Kredi Bankası A. 0. Genel Müdüriiiğiinden: Müfettiş muavini alınacak | TENZİLÂTLI TARİFE ERDEK BİRAMERİKALl HAREMDE 1 T Bandırma Garnizon As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan CUMHURİYET Hurda Malzeım ve Ttli Hasılat Satışı \ Balıkesir Pamuklu Dokıma Sanayii T.A.Ş.j Adana As. Sat. Al. Kom. Başkanîığından:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle