16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
60.000 TL fUYMCttMOf Apartman Dafreleri veçeşitll dolgun para ikramiyeleri KREDLBANKASI TÜRKİYE u m h u r i yet KllRUCliSÜ: yUNUS SADİ Telgnrf »• mektup td«*ii Cumflunyei Istanbui Pbrf. Butusu tstanbul No 24B Teieioniar: fc «2 90 » t> 96 Z 2 4 Î 9 7 2 2 « W 2 2 4 2 W SRHLHN OTOMATİK UTULERİ SAĞLAM. 6ARANTİLI EKONOMIK ÜCUZ KULLANIŞll BOIYEDEK PARÇA HER YEROE ARAYINH İL 8023/4041 31 AğuStOS 1961 30 A*us»os Zaferini kutlamak uzere dun sehnmızde yap.lan muazzan, geç.t toremnde *afer «unlerındek, M.lh B.rlıgı behrttr 5ek,lde torene Hlll iMIMMIMiniMllfllMIIITItl ,5tırak edenlerle «rMı b.rbklenmmn tonkl.ru.dan bir kısnu. YTP nin sanık yakınlarını aday göstermesi "rejim istismarı» diyekorşılandı YTP ile AP arasında başlıyan siıtsi bir mücadelenitı de açığa vuralması bekleniyor Sâkıt Başbakan Adnan Mende r«s ın oglu Yuksel Menderes ın Dışışlerı Bakanlığmdakı gorevınden istıfa ederek Yenı Turkıye Partısıne ka>dolması dun şehnmız ıç pohtıka çevrelerınde gunu n ko nusu olmuştur Bu hareketı, yenı kurulmakta olan rejımı ıstısmar olarak \asıflandıranlar bulunduğu g:bı, sıyası hajatımızdakı gelışme mn seyrını değıştırecek derecede onemlı bir olay olarak jorumla Arkası Sa. 5, SB. 1 de IIIIIIIIIIII If llf IIIIIMIIIMI1IIII fM r 11 lllf llf Itttlllll lllf I f IIIMIIIII Mf II lirillllllltl Itlf Mnilltlllll IIITIIf llf Illf Tl IMIIIMf III Büyiik Zaleri heyecanla kutladık Bütün yurtta çok parlak törenler yapıldı Ankara, 30 (Cumhurıjet Xeleks) Zafer Bayramının 39 uncu yıldonumu butun \urtta bugun yapılan mera«ımlerle kutlanmıştır Ataturk'un kabnndekı toren 1P Genelkurmay t^aaka Oıg,eneral C^sdet Sund^ d ı elkurmav Ikıncı Bdjkfinı, Kara Denız ve Havd Kuv ıctlerı Kumandanları, malul 3/ IPT eskı muharıpler, vuk »• rutbelı subaylar Jan . k » lUıma ve Harb Okulu ogren n rıı bulunmuslardir Torene bandonun saat 8 le çalaıgı Isüklal Marşı ıle başlanmış azız Ataturk un manevı huzurunda uç da*ıkalık sa>gı duruşunda bulunulduktan sonra Kabre çelenkler konmu^tur Bıial are Genelkurnıa\ Bas kanı Orgeneral Cevdet Sunaj ozel defterı ımza ederek şunları \azmıştır Arkası S a 5 Su 7 de > ster veortağı akalandılar îki haydut Darıcada gizlendikleri evde ele geçtiler, Necdet Elmas teslim olurken bankadan aldığı 165000 lirayı 30000 lira eksiği ile teslim etti £JIlllfI •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIlllllllfllllllIlllllflllllllllllllllIIIIIIIIIIIllllllIlllllllfllfflIlllllllllllllllllllllllllllllilI^ Gangster Cumhuriyet muharrirlerine: "Beni takip § eden arabanın sizlere ait olduğuna bilseydim o | kadar telâş etnez, arabamı da yakmazdım. | Tuhhh yazık oldu,, dedi | Dolambaçlı yollara ne liizum var? tşrefe arkadaşları \b dulhamıd ın bır erkek çocufcu oldnğurıu, adının ErtuKrul kon duğunn haber vermışler tyvah, demış bız bunlann sonnnn getırdık sanıvorduk, demek ki felâkrt \enıdpn baOnacak' Menderes in r^lnnun Ba var'ın kızımn \e Ağaoğlunnn kardejınin T T P deıı adav gosterilecfklerını dınanların akıllanna ilk ?elen hıkâıe ba olayor. Ha bıraz daba rosaret, oğlo, kızı, karde?ı ne demek olnvor, doğrodan doğrn^a kendılennı ada> gostersenıze Menderes^ade \c lıdeıı Sekreterler seviyesindeki Yuvarlak Nasa toplantısı Toplantıya parti genel sekreterlerinin başkanlığında dörder kişilik heyetler katılacak 1031 Asteğmen oıdumuza kaiıld bugün Ankarada yapıhyor «. Devlet Başkanları yarın açılacak olan tarafsızlar konferansı için Belgrat'ta foplanmaya başladılar <. • Konferansa 6 başbakan (Arkadasımız Ka\han Sağlamer Belgrat'tan bildiriyor) 5 inci savfada) Ankara 30 (Cumlıurıvet Teleks) bmasnda Butçe Komısyonu odasın Parti Genei Sekreterlerı kaderae da yapılacaktır sındekı ılk Yu\arlak Masa toplan Yarın vdpilscık ol?n Yuvarlak tısı j a n n saat 15 te >eıı Meclıs Masa toplantısına Mıllı Bıılık Komıtesı uveİTi ıl e parti şenel sekreterlennııı başkanlığnda dorder kisılık parti hevetlen katılacaktır Yuvarlak Masa toplantısına katılacak partıler CHP CKMP AP YTP, ve MSP dıı Yannkı Yuvarlak Masa toplan tısma katılacak olan partı temsıl ' cılerl ıse sunlardır CHP Ismaıl Ruştu Aksal (Genel SekFerıt Mel»n Turan 11 cumhurbaşkanı, 2 kral, 2 prens, reter) E m n Paksut (Merkez Fevzı oglu vone uvelerı) ve 2 dışişleri bakanı ı^tirak ediyorlar Remal Yoruk (Genel Sekreter) Seyfı özturk (Gnel Sekreter Yardımcısı), Mustafa Kepır (ıdare karulu âzası) AP Şınası Oma (Genel Sekreter) Doç Cevdet Penn, Kâmuran Evlıyaoğlu Kamıl Tekerek (Genel ıda re kurulu azaları) YTP Irfan Aksu (Genel Sekr»ter) Ertuğrul Alatlı Celal Cundoglu Prof Esat Egılmez fGen=l Arkası Sa 5 Sn î de Ankara 30 (CumhunvetTelek ) Kaıa Hava ve Denız Harbokul Idnnda'ı mezun olan 1031 asteğmen dun Turk Ordusuna katılmışlardır fcu >ıl Kara Harb Okulundan 666 Denızden 129 Havadan da 236 genç mezun olmuştur Mezun olan gençlere dıplomaları verılmıs torende Başbakan Yardımcı^ı Fahn Ozdılek M B K uyelerı, Genel Kurmay Baskanı ve kuvvet komutanları bulunmuşlar dır Devlet Başkanı Gursel senç su baylara çonderdıgı me=ajında, Arkası !sa 5, S0 3 te Gangster Necdet Elmas (solda) ve arkadagı Needet Sinkirhı dun Bnniyette heyecanlı d&kikalnn geçirmi; Asağıdakı konuşma dun saat 15, sırajar nda Emnıyet Mudurunun odasında gurlerdenberı tstanbul ve butun ıllenn polısını meşgul eden bu arada halk efkanndan da Arkası Sa. 5, Su. i de çekilen resimleri (Gmgster ilk lş Bankası jubesmden çalman paralarla gangsterlerin kullandıklan otomatik tabancalar teslim edildikten ıonra polıse CeifloU (CUMHURtYET AP ) Taıaf ^ I H I rjjjldntiMnd katılmak uzere Yugoslavya'ya gelen B A C Cıunhurbaskanı Nasır. Maresal Tıto tarafından Belgrad hava alanında Larşılanırken Ankara 30 (Cumhurıvet TeloUs) Demırkov ılçesınn Kararadağ cıvarında ıkıncı karakol bolgesındei bır Bulgar o»rencı=! dun memleke tımız» ıltııa etm'=tır 1944 dofumlu ve 'ise os>encı«ı olan Kleh S'a \ot Petrof j"*kı'ı mercılere teslim olmuştur Bir Bulgar öğrencisi iltica etti Gangster ne cezaya mahkum edilebilir? Kazlıçe^medekı î? Bankası şube^ını «cvmaktan sanık ola rak vakalanan Necdet Elmas ıle suç ortagı N°cdet Smkıl ın stıçları sabıt goruldjşu tak dırde, çarptırılacakları ceza nın nf olabllecegı hmu^unda dön muhtehf hukuk^ularla goru tuk Bu goruMn°lerden edın dıgımız bılgne gore sadece *>ecdet Elmas m banka soygunculugu «uçu Turk Ceza Ka Arkası Sa. S Sn. 3 ie SİL, BAŞTAN.. Gangsterın Darıcada konuftuğu saklandıgı e\ 1 Necdet Elmas'ın polulerle 2 Para ik silâhlan atb|ı peac«ral«r
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle