09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 Ağustos 1961 CUMHURTYET BE> Ba$t«r»fı 1 inci sahifede mamıstır. Şimdi prensıpin iyi tat Baştarafı 1 inci satoifede nel Başkan İsmet tnönü «15 inci halde takdim etmekte s huzur ve bik edilmesi, geniş tatbik ımkânlarının bulunması dâvası vardır. kurultay açılmıştır. Delege kart gııru; duymaktayım. Saym delegeler, Hükümetler bu yoldaki basanla ları kapıda yoklama edilmiştir. Ço Sor ondördüncü Kurultayıroız riyle birbirlerinden farklı olacakğunluk vardır. tstiklâl marşını ocak 1959 da toplanmış ve başhca tır. Süratli geîişmemizi temin esöyliyeceğiı.» demljtir. Istiklâl tnarşını müteakıp Ata işler arasında güçbirliğini gerçek den plânlama siyasetinin vâsıtala türk ve sehitlerimiı için yapılan leştirmişti. O zamandan beri iç rını bulmak için çok güçlük kar»ı saygı duruşundan sonra başkanlık âlemimizde olağanüstü siyasi olay smdayız. Borcumuz çok, ihtiyacılar yüzünden yeni toplantı olma mız çoktur. Vatandaşın tasarrufa divaaı seçimine geçilmiştir nispetler mahduttur Divan başkaniığına tek aday Iz mıştır. Nihayet 27, Mayıs Inkılâbı ayıracağı mı r C.H.P. il idare kurulu başka nın siyasi hayatımıza getirdiği ye Plânlama ve yatırım işinde özel İzmir 24 (Telefonla) tzmir En Buyükelçi Raymond Hare, Atatürk ni devrin hal için ve âti için ted sermayenin ve vatandaşın güven ternasyonal Fu«rında Amerikan heykeline bir çelenk koymuş, bu nı Dr. Lebit Yurtoğlu'nun seçilme. birleri neticesinde onbeşinci Ku duyguları içinde çahşmasının ruGiinü, bugün törenle kutlanrnıştır. nu Amerikan deniz piyadelerinin sini müteakıp ikinci başkanlıklaEu münasebetle fehrimize gelen gösterileri takip etmiştir. Aksara ra Ibrahim Saffet Omay ve Enver rultay, ikibuçuk seneyt geçen bir hî ve ilml şartlannı biran evvel arahkla bugün toplanmış bulunu temin etmek lâzımdır. Biz hüküda Fuardaki Amerikan pavyonunda Kdçak getirilmişlerdir. yor. Geçen Kurultayınıızın vazife metlerin hususiyle bu konularda Inöntt'nttn açı« ksnuşması büyük bir kabul resmi tertip edilArkadaşının parasım Divan başkanı, açış konuşmasım verdiği f.ntı Meclisi ikibuçuk se başarılı olmasına, ciddi olarak ihmiş, ayrıca bugün için şehrimize gelen Ambasador orkestrası tara yapmak üîeçe kürsüye Genel Ba^ neyi müstesna şartlar içinde, siya tiyaç görüyoruz. çalan ses sanatkân Ba^hca dcrdimiz fından bir konser verilmistir. kan Ismet tnönü'nü dâvet etmi.ş si tarihin he; zaman ehemmiyetli Es'kisehir 24 (TelefonU) Şehriîktisadi plânlama sıyaseti, butir. Alkışlar arasında kürsüye ge göreccği güçlüklerle çarpışarak bu mizde bulunan ses sanatkin Aliye I gün had bir safhada olan bir der len Genel Başkan Inönü 20 daki gün huzurunuza gelmiştir. Zincirleme kaza Yoğurtçu, hırsızhk cuçundan tevi dimize de çare olacaktır. Bugüjı ka süren bir konuşma yapmıştır. Yapılan mttcadele ve tarih Antalya 24 (Telefonla) Bugün 'Zaman zaman alkışlarla kesilen kif edilmişUr. Tarih, mücadeleleri, neticeleri i vatammızdaki, geniş işsızlik bizi Aliye Yoğurtçu, Muhittin Ulus fehrimizde iki kisinin ölümü, bir Inönü'nün konuşmasını diğer 'ü hal ve âti için meydana gelen ihti I müteessir etmektedir. Işsizlik me adındaki bir şahısla payton gezin evin yıkılması ile neticelenen bir tunlanmızda bulacaksınız.) timalleriyle, geçen ikibuçuk sene I selesi bizim başhca derdimiz oltifi yaparken arkadaşının cebinden trafik kazası olmuştur. Genel Ba=kamn konuşmasmda;. içinde Büyük Mıllet Meclisinde, muştur. Bun a bütün vatandaşlatstanbuldan şehrimize getirdiği 830 llrasını çalmıştır. teşkllâtte ve nıemleketteki siyasi rın ilgisi ve yardımı ile hafifletiSes sanatk&rı yapılan sorgusunu tüccar eşyalarını bosaltmak için is sonra tezahürat arasında kürsüye çalışmamuı, her safhasmda isabet ci çareler bulmiya çalışmak ilk yerine gitmekte olan soför Musta gelen Genel Sekreter Ismail Rüşmütaakıp tevkif edilmistir. fa Altıok idaresindeki Burdur 70078 tü Aksal. parti mecllsi raporunu li, şerefli ve başarılı telâkki ede amaçlanmızdan bıri olacaktır. Sevgüi arkadaşlarım. cektir. Bunu açık alınla söyleyebi Tarla açmak için plaka numarah kamyonun frenl okumuştur. Devlet hizmetleri içinde eğitim Aksal, parti raecüsınin vç parti liriz patlamış, ve Uzunçarşı yokuşunu orman yaktılar ve sağlık işlerinin ehemmiyetine Kurultayın özel tarafı merkez idare hızla lnen kamyon Salih Gürbüz meclisince ieçilen blr kelime ile işaret ettikten gonMulıterem aıkadaslar, Antalya 24 (Telefonla) Gün adında bir şahsı ezerek ahşap bir kurulunun çalışma süresi içindeki muhasebesini Bu Kurultayın özel bir tarafı ra, plânlamada bunları teferruatı (ioğmuş, Manavgat ve Kas ilçeleri eve çarpmış ve ev hemen yıkılmış faaliyetlerinin btr ormaj} bölgelerinde tarla açmak tır. Evin yıkılması sırasmda pen yapmı? ve bu çalışmaları ikl grup da. undan sonra hemen genel se ile tesbit edeceğiz. maksadiyle evvelki gün kasden cereden sokağa fırhyan 6 yaşında ta tuplamıstır. Birinci grup 27 M.ı j çimlerc gidilmesidir. Geçmişte, se Her safhasmda eğitim dâvasını (.•ıkanlan yangınlarda 25 dekarlık bir kız çocuğu da başı parçalanmak yıılan önceki çaliBmaları da icine çimlerden evvel yapılaıf Kurultay genişliğıne ve derinliğine savun^ bir orman sahası kül haline gel suretiyle ölmüstür, alan parti çahşmaları. ikinci gru Iardan sonra bile, gene seçimlerde mus olan partimiz geçmîşte bu mistir. pu Ise siy.nf durum tejki! etmiş vatandaşlarla temas etmek Şoför tevkif edilmistir. için dâvanın insafsızca geri bırakıldıtir. Suçlular yakalanarak haklarında geniş bir zamanımıı olurdu. On ğını gurmekten uzun müddet me takibata geçilmiştir. beşinci Kurultaydan sonraki 5e yus olmuştur. Gelecekte vatanıGençlik vc kadııı koll&rı belli olduğu mızda eğitim gelişmesinin Birinci grup ıçinde yer alan çinı zamanı için eskiden İzmir çarşısı, yangın gençlik ve kadin kollarının ç kadar mühletimiz olmıyacaktır. bir devrede belli hedeflere varılmaları haKkında Aksal ezcümlp Yalnız. vatandaş ikibuçuk seneden ması gibi esash bir çahsma yapa tehlikesi atlattı şunları spylemiştir: Dış poütika beri o kadar büyük hâdiseler ı cağız. Izmir 24 (Telefonla) Bu gece Muhterem arkadaşlar, «Devrim öncesinde hak ve hür çinde yaşamıştır ki, seçimle memsaat 2 de Şeritçüer çarşısında bir Yassıadadaki kantinden 16 bin verDıj politika üzerinde, son durum fırça imalâthanesinden çıkan yan 500 liralık suiistimal yapmaktan riyet mücadelesine katılan ülkücü leketin kaderin 0 istikamet şın, çarşı içinde büyük bir korku sanık 1 yüzbaşı ile 3 assubayın kuvvetlerın ön safında Türk genç mek için kazandığı tecrübeler zi için fikrimizi söyliyeceğim: yaratmış ve civardaki matbaa ve yargılanmalarına dün başlanmıştır. ligi bulunmujtur. Atatürk ilkele hinlerde tâzedir. Bu bilgilerle beBerlin meselesi vesilesiyle dünEair tezgâhlara atlama tehlikesi bir raber, Kurultayımızin Ve ondan yanın ikl büyük grupu gergin bir Kasımpaşadaki Marmara ve Bo rine bağh Türk gençliğinin yaratmıştır. ğazlar Kolordu Kumandanhgı As parçası olar.ık C.H.P. saflannda sonraki toplantı imkânlarımızm va siyasi çatıçma halindedir. BugünItfaiyenin fedakârca çahşmaları kerl Mahkemesinde yapılan dünkü vazife gören fienç arkadaşlar:mız tandaşın teveccühünü beslemesl kü haliyle çekişmenin devam etsonunda yangın az zararla atlatıl duruşmada sorguları yapılan Yzb. partimizin ana kademeleri ile el dikkat edeceğimiz bir noktadır. mesl güçtür. Bütün temennimiz mıştır. Ahmet Mirasyedi, Assubay Erol ele cesaret ve imanla çalıçmıçlar Vazifeye hazırlanan ciddi bir par müzakere yoluyla had safhada Üreten, özer Kızıltan ve Halil Uytinin güvenillr bütün vasıflarını bulunan ihtilâfların yatıştırılnıaOdunla başına vurmak sal, haklarındaki iddiaları reddet dır.» gözünde korumaya, sıdır. Bu gâye için çalışmalara ba Daha sonra Aksal, afaştırraa v« vatandaşın mişlerdir. Sanıklar, hesaplarındaki yayın bürosu, seçim hatırlıkltrı, canlandırmaya mecburuz. Vatan | şarılar dilerız. Temennimizi iyi nı suretiyle öldürdü açığın, kış aylarmda havaların çok Î7 Mayıstan sonraki parti çalışma' daıın siyasi teşekküllerden ağır yetle ve hulus ile ifade ederken îzmit 24 (Telefonla) Kandıra bozuk gittiği sıralarda, kantine tlçesine bağh Akçaköse köyünde mal getiren romörkörlerin ikl de ları, kurultaya sunulan teklifler bir ciddiyet aradığını, hiç bir hali bir noktayı açıkça belirtmek istebugün feci bir cinayet işlenmiştir. fa hamulelerini denize atmak zo hakktnda bilgi vermia, 27 Mayıs miıle gözden uzak tutraamalıyız. riz.. Biz, ihtilâfın bir tarajını tes65 yaşlannda Ali Oruç isimli bir runda kalmalarından ileri gelmiş önoesı siyasi durumu özetleml» ve BU hâdıseleri bu açıdan da değer kil eden NATO ittifakı içindeyiz bahçıvan, para alıp verme yüzün bulunduğunu ve mahkemeler faa o devirde Genel Başkan tnönü' lendirmek düsüncesindeyiz. ve taahhütlerimize sadakatla bağden kavga ettiği ortağı 50 yaşla liyete geçmeden önceki borçlarını nün konuşmalarından yer yer örAziz arkadaşlar, hyız. rındaki Ibrahim Romahyı odunla ise, peyderpey 8demekte oldukları nekler vermiştlr. Inönü'nün ihtiMuhterem arkadaşlar, Milli Birlik Inkılâbı, her yeni lâl öncesinde baskı rejimi ve ih idare gibi, hususiyle büyük bir başına vurarak öldürmüştür. Sözümün son bahsine giriyorum. nı söylemişlerdir. tilâl konusundaki söylevlerini nak Inkılâp idaresi olarak, az zaman Kurultayın, memlekete kendisini Yakalanan kaatil tevkif edilmiş» Durusma, ganıklann ifadeleri sı leden Aksal: «Gayri meşru hale tir. rasında tleri sürmüş oldukları ba düşen bl İdare karşısında, mille da çetin tedbirler içinde gelmis ümit verici bir ciddiyetle takdim etmeye muvaffak olmasını dileİlk askerî gazete zı hususlann tetkikı için ba?ka bir tin zulmer mukavemet hakkını kul tir. rim. Parti içi meselelerde vatanPartilerin tutnmu güne bırakılmıştır. Ankara. 24 (CumhuriyetTeleks) lanan Türk silâhlı kuvvetlerinin Şurasını Türk milleti için şeref daş, ciddiyetten uzak gördüğü ha Milli Birlik Komitesi adına Sekdavranışı çok asil ve meşru bir li bir olay olarak kcydetmeyı va fif manzaralar için müteessir olreter Sezai O'kan Sıvas'ta 5 inci KAY1P Alemdar Nüfus memur harekettir» demiştir. zife biliriz ki, Milli Blrlik Hükü maktadır. Bunu Önlememiz lizımPiyade Eğitim Tugayının yayınlalufundtn aldıjtım nüfus cuzdanımı Genel Sekreter Aksal, daha son meti idareyi normal serbest ve dır. Seçim mevzuunun, ehliyet ve dığı ilk askcri gazete olan «Kışla» ve ehliyet almak )çln hnr.ırladığım yı ve Tugay Kumandanı Alb. Sabri kağıtları kaybettim. HUkUmsüzdür. ra raporda yer alan Kurucu Mec durüst bir seçimin kaderine tev ciddiyete bak« n vasıflarının gözlis, anayasa ve seçim kanunları ça di etmek tutumuyla müstesna bir den knçmlmasından endife ediyo Koçak ile çıkaranları tebrik eden Yordan Topaloğlu lışmalarını okumuş ve plânlam* asalet Ve ideal yüksekliğine eriş rura. Seçim kanununun partllere bir nıektup göndermiştir. Cumhuriyet ;i763 üzerinde durarak: «Demokratik miştir. Bununla siyasi partilerin ttnıdığı yüzde on merkez adayı nizam içinde yürütülecek bir plân mesuliyet duyguları o nlspette imkânından mikul bir ölcfide islama, vatandaşlaruı tasvıp v« rı artmıs ve yükselmiş olmak lâzım tifade Için Kurultayın tedbir bulzalarından kuvvtt aldığı igin ba dır. Biz Uzerimizdeki bu minevi maıım ehemmiyetle yüksek dikşarıya ulasacaktır. Hürriyetin vaz yükti tamamiyle duymaktayı». Bu katinis» arzetmek isterim. Merkez geçllmez bir nimet ve kıymet ol günkü ve gelecekteki tutumumuz adaylannın seçimini kontrol etduJtuna inanıyoruz ve hürriyeti ta da bu ruh haletlmiz, kendinl her m«k için bir merkezi seçim kurunımıyan bir içtimai düzeni tama suretle belli edecektir. lu vücude getirmemizde esash men reddediyoruz. Bu sebepledir fayda mülâhaza ediyoruz. Gclecek iktidsnn öderleri ki C.H.P. nin parolası: «Hürriyet Muriterem arkadaşlar, Sayın delegeler, içinde hızlı kalkınmadır» sözleAJır v e ciddi işler birikmiş ola Geltctk normal demokratik hü rivlt raporun Okunmasına son kümetin ödevleri »üphesiz kl pek rak aizleri bekliyor. Size sunulvarmiştir. ağır olacaktır. Bunların başınrla. muş olan çahşmalarda çeşitli meTakrirlcr çö» senelerde n beri İÇ politikada ge selelerimizin tabiatlarınt ve Genel Sekreter Aksal'ın blr sa çen siytsi mücadeleden sonra, va lüm çarelerini göreceksiniz. Haat dört dakika süren bu konuima tandas hayatında Huzur içinde bir »ırlanen belgeler dikkatle incelesmdao sonra başkanlık divanına çalışma devrinln açılmast vardır. meniıe lâylktir. Gelecek iktidarın vcrilen muhtelif takrirler okun Yeni ABayasamı*, demokratik sis karfisında bulunan füçlükleri mu|tur. Memleket temin vatandaşlara temin ettiği hakkı ile ölçüyoruz. Tüzük Senato üyeleri seçiml ma hakları sağlam teminata bağlamış dertlerinin içine atılmay a alışmış U işler ve ana dâvalar komüyon tir. Kanunların açıklığı yönün bİT partiyir. Göılere ürküntü, hat Itrınuı her ilden leçilecek birer de vatandaş haklarının örselen ta ümitsizlik veren nice güçlüklen deleg» tarafından teşekkül etme mesine fırsat olmıyacaktır. Va ri feçmişte yenmişizdir. Gelecekte •in* dair verile n Snergeler kabul tandasın huzur içinde yaşaması, yeneceğimize güveniyonıı. însaedilmiştir. kanunların iyi nlyetle tatbikine nlyetçi, medeniyetçi, bansçı her Bu arada kongreyi takibe gelen ve siyasi havasın iyi tatbikata ge »landa gelişmiş, kuvvetli bir TürMilli Birlik Komitesi üyeleri, Ge niş öJçüde yardımcı olmasma bağ kiye için hizmet etmek tek amacı nel Başkan Inönü'nün elini tcker h kalmıştır. Geçmiş mücadelenin mırdır. teker sıkarak salondan alkışlar a ıstırabını yaıamıs, sebeplerini anSizlere yürekten saygılan sunar VOREALPARİS rasında ayrılmışlardır. lamış ve çarelerini yıllardan beri ve başarılar dilerim » Müteakıben Başkan Yurtoğlu, savunmuş olan bir partiyiz, yeni kongre divanma gelen bazı öner siyasi devrin filliyatta kurulması Alican'a göre C.K.M.P., Eczane ve Parfümönierde arayınız geleri okutmuştur. İlk önergede, için, imkânları ve hedefleri iylce Y.T.P. ve A.P. nin tek Atatürk'ün kabrini tiyaret edecek biliyoruz Vatanda geniş yürekli bir heyetin Beçilmesi teklif edil bir huzur ve güven devrinin fiiligayeleri ne imiş? mekte, başkan bu teklife mukabil yatta gerçekleştirilmesi için ciddi Butarafı I inci sahitede bir heyetin değil, toplu halde gi çahçmaların başarı getireceğini milletvekilleri olduğu halde Kadilmesini ileri sürmüş ve çoğun emniyetle söyliyebiliriz. ramana gelmi; ve ilee kongresinlukla kabul edilmiştir. Diğer öner Siyasi hayatımızda iç huzur me de yaptığı konuşmada, partisinin gelerde ise Başkan Gürsele bağlılık ve Şemsettin Günaltay'a ise âcil selesinı hülâ?a olarak yeni Ana C.K.M.P. ve Adalet Partisiyle biriçinde likte giriştikleri siyaset yarışmaşifalar temenni edilen telgrafla yascnın samimi tatbikatı nn çekilmesi. isteniyordu. Başkan gerçekleştirebileceğimize güveniyo nnda aynı gayenin tahakkuku i1 çin çahştıklarmı ileri sürmüştür. bu tekliflerin divan tarafından ru. ;. 1 Elektrik îşletmemizin ihtiyacı için aşağıda cins ve miktktisadi mefelelerimiz Alican bu üç partlnin fiili çalışma yerine getirileceğini, kurultaya ö | • an gösterilen malzemeler 4768 Sayıh Kanun Yönetmeliğinin Sayın arkadaşlarım, birliğine erişmelerinin imkânsıı leden sonra 17.00 de devam edile(4) üncü maddesi gereğince «ÇEŞÎTLİ FÎRMALARDAN FtAT tktisadi Ve mâli alanda mesele gibi Körüncnesine lağmen müşteceğini söyüyerek sabah oturumuVE TEKLİF İSTEMEK» usulü ile satın alınacaktır. lerimizin çözülmesi bir bakıma rek gayenin C ü . P . nın iktidara nu kapamıştır. 2 SAyiN ALINACAK MALZEMENİN CÎNSÎ MtK'f ARI daha ziyade zorlaşmıştır. 1961 de grlmemesi olduğunu ve milletin Kurultayın fiğleden sonraki otu vatandaş fena bir idarenin yakın rumuna muhtelif yerlerden gelen tecrübeleriyle güveni sarsılmış ve çoğunluğunun da bunu istediğini A) Topraklama levhası (11) adet konuşmasım telgraflann okunması ile baslaml süpheli bir hale gelmiştir. 1961 de, belirtmiştir. Alican B) Paratoner (1000) Voltluk (18) adet mıştır. Bu arada Devrek C.K.M.P kurulacak normal idareyi her şe bitirirken dürüst politikanın süC) Komple sokak lâmbası (20) adet kunet, mutavaat ve vatanseverilçe başkanı ve bazı arkadaşlarıD) Gaz borusu (2) parmak (15) metre yin üstünde vatandaşın nefsine, '• lik hisleri içinde neticeyi beklenın gönderdikleri ve C.H.P. ye E) Çıkış kablosu, 3 X 1 0 + 1 0 mm2. (20) metre iltihak ettiklerini bildiren telgraf iradesine ve memleketin e olan gü mek demek olduğunu söylemiş ve 3X2ö + l ö m m 2 . (60) metre ile kurultaya başarılar temenni e veninin sağlam temellerine dayan ı devletin tarafsıı hakemliği önün3 X 35 + 25 mm2. (20) metre zaman de yapılacak seçimlerin C.H.P. ni» den M.S.P. fahri başkanı Fahri dırmak lâzımdır gelecek F) Kablo başhkları: (Dahili) 4X35 lik (5) adet Belen'in telgrafı alkışlarla karşı iktisadî kalkınma için bütün rnil karşısmdaki kutbu başanya götü(Harici) 4X35 lik ~ (5) adet letten fedakârhk ve ciddi bir gü receğine inandığmt ifade etmiştir. Lanmıştır. G) Yüksek gerilim yeraltı kablosu 3X16 mm2.6 KV. (550) metre ven beklemektedir. Vatandaşa ik T.TJ». nin Ege eklpi Daha sonra dört komisyon teşkil tisadi güveni verecek idare, bu H) Kablo ek buvatı (1) adet Ankara, 24 (CuoıhuriyetTeleks) edilmiş ve bunlar saat 18.00 den yönde ne kadar erken muvaffak K) Transformatör merkezi teçhizatı: Transformatör 200 KVAİık, 6300/400/231 Volt (1) adet itibaren genel merkezde, Ankara olursa, tesirli vasıtayı o kadar ça Yeni Türkiye Partisi Ege bölgesindekl teşkilâtını kuvvetlendit (Transformatör yıldız zikzak bağlı olacak) il merkezinde ve Yenimahalle ilçe buk elde etmf.ş olacaktır. Bu mâ mek gayesiyle 20 kişilik bir «isaDizjonktör 100 Amper. 6 KV. (2) adet merkezinde çalısmaya başlamışlar nevi unsurlardan sonra, başhca ret ekipi. kurmuştur. Seksiyoner (adi) 100 Amper. 6 KV. (2) adet dır. konular olarak şunları söyliyebili j Topraklamah seksiyoner 100 Amper 6 KV. (1) adet öğleden sonra. parti meclisinin riz: Kablo başhğı 3X16 6 KV. (1) adet kurultaya sunduğu raporu tenkid İstanbul Petrol Ziraatimizde yatınml a ve verim . Geçit izalâtörü 6 KV. lik (3) adet etmek üzere söz alan 37 kiçinln 50 li bir istihsal ile geîişmemizi te ; Mesnet izalâtörü 6 KV lik (12) adet Rafinerisi dün kişiye yükseldiği görülmüş, 74. söz min ejmeye mecburuz, endüstride I Yüksek gerilim barı '50) mm2.elektrolitik <10,5)Kilogr alan hatiplerden Kırıkkale delege gelişmeyi temin edecek bir yatı ı Beheri 100 amperlik komple tablo sigortası (9) adet işletmeye açıldı si Nedret Yalçın Uşak ve Kayseri rım yapmaya mecburuz. Ancak İ) Elektrik santralında kurulacak teçhızat: Baştarafı 1 inci sahifede olaylarmda gerekli organizasyo bunlar sayesinde ve tam kapasite Santral çıkış panosuna konulacak otomatik şalter, nun parti tarafından yapılmayışi' ile çalışmak suretiyle her yıl ar taakıp tarihlerde Basra Körfezin700 amperlik 400 voltluk Termik Manyetik (1> adet nı ve Kurucu Meclise parti mecli tan bir gelişme nispeti sağiayabi deki Iran'ın Kharg adasından getiYağlı Dizjonktöı 400 amper 6 KV (1) adet rilen ham petrolle dolu vaziyettesi umumi heyetinin tamammın gi liriz. dir. Adi >eksiyoner 400 amper 6 KV. (1) adet rişini tenkid etmiştir. Maraş delePlânlı kalkınma Topraklamalı seksiyoner 400 amper 6 KV. (1) adet Yurdumuzdaki petrol kaynaklagesi Dr. Nusret Durakbaşı iseAslında sad e olan ve herkesin rı geliştirilinceye kadar 3X150+95 mm2. NKBA kablo (36) metre rafineri «Parti meclisi üyelerinin Kurucu Kablo başlığı 3X150+95 mm2 (8) adet Meelise girmek için kendi kendi bildiği bu temenniler sağlam bir Caltex'in Basra'dan ilân edilen en Kablo başhğı 3X16 lik 6 KV. (1) adet lerine bizzat oy kullanmış olma iktisadi kalkınmanı n plânına ve düşük fiyat ile getireceği petrolü 3 Yukarıda (2) nci maddede yazılı (10) kalemden ibaret larını tenkid ederim» demiş ve siyasetine bağlıdır. îktisadî plân işliyecektir. înşaat 15 ayda tamamlanarak malzemeler azami (BİR) ay zarfında Belediyemize teslim ediledelegenin bu sözleri alkışlara se lamayı da içine alan devlet plânlama teşkilâtınm kurulması ile yeni dünya rafineri inşaat rekoru cektir. Teklifler, işbu malzemelerin tamamına şâmil olacakt;r bep olmuştur. bu siyaset daimî bir konu olarak kırılmışhr. 15 eylülde rafinerinin Eksik teklifler nazarı ıtibare alınmıyacaktır. Edirne delegesi Fahir Giritliog idaremiz yeni Anayasa ile temel üniteleri tamamlanınca, benzin de e 4 Tahplerin işbu malzemelere ait fiat ve teklif mektuplunun sözleri arasında «kadin kol müessese olarak yerleştirilmiştir. dahil olmak üzere, bütün ürünleri larını 1 eylul 1961 tarihıne rasthyan Cuma günü saat (ON lan teskilât içinde bir harem ve Artık bizim için plân ve program elde edilebilecektir. Şimdilik moBİR) e kadar Belediy^ Reislıgine tevdi etmeleri şarttır. Teklifselâmhktan ileri gidememekte lâzımdır diyerek on seneden berl torin ve Fuel oil elde ediimekteler aynı gün ve saatte Belediye Sarayında toplanacak olan dir> cümlesini kullanması üzerine yaptığımız mücadelenin prensipini dir. Elektrik tşletmesi Alım Satım Komisyonu huzurunda incelenehava elektriklenmi» ve bazı dele devlete kabul ettirmek zahmeti kal Bugün Ticaret Bakanlığında, Şircektir. Komisyon. ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. geler gürültülü bir şekilde hatiket yetkilileriyle yapılacak bir 5 Tahplerin fiat ve teklif mektuplarına kanunî nisbetlere bin sözlerini geri almasmı istemiştoplantıda, Mersin rafinerisi faaligöre hesaplanacak geçici teminat akçelerini iliştirmeleri şarttır. ler ve bir müddet devam eden. lunmayışı ve kurultaya eunulan yete geçinceye kadar Batman petmünakaşalar sonunda hatip sözle raporun delegelere 48 saat önceden rollerinin îzmit rafinerisinde işlen6 Istekliler bu işe ait fennî ve idarî şartnameleri her gün rini geri almak mecburiyetinde dağıtılmamış olması noktalarmda tnesi ve 'dışardan ham petrol getimesai saatleri dahilinde Belediyemiz Kurumları muhasipliğinde tetkik edebilirler kalmıştır. toplanm;ştır. rilmemesi görüşülecektir. Bu koDelegelerin konuşmalanna ve nuda Bakanlıkla prensip anlaşmaJ işbu satın alma işinin 4768 sayıh kanun ve yönetmeliği Bugünkü tenkidler daha ziyade, hükümlerine göre uygulanacağı ilan olunur. 18 ağustos 1981 Kurucu Meclise parti meclisi üye tenkidlerine yarın da devam edil sına varılmış olup, bu şekilde yıllerinin hepsinin girmesi, merkez mek üzere bugünkü oturuma ge da 4,5 milyon dolâr döviz tasarru(Basın 5274/3775) •••••mtnnmımı » • • • • • • »•• • • •• • • « • • •• ••• |iı • • • • • • •« « • • • » • • •• • • » • « « ile teskilât arasında irtibatın bu ce geç saatlerde son verilmiştir. fu mümkün olabilecektir. C.H.P. Kurultayı İnÖnünün nutku ile dün sabah açıldı Nuikun meîni Gürsel «İslâm dinl, Arap dilinin esaretinden kurtulmalıdır» dedl Baftarafı ı ıncı »abıieae lunması Müslüman milletlerin tenbel, hareketsiz ve issiz kalmalarına sebebiyet vermişti. Kaldı kl cahillik, tenbellik. hareketsizlik ve gerilik İslâm diniyle uyusmaz. Biz ki hareketle ilerleme arzusun dayız ve dinamizme inanıyoruz. Bu hususta bir reform yapmalıyız, Ben hoca veya imam değilim ama din konularını " çok inceledim. Kur'anda bir âyet vardır. Cenabı Hak buyuruyor ki, ben daima yaratmakta ve vücuda getirmekteyim ve kudretimin bir kısmını insjna bajışetmişim. Böyle olunca Müslüman kimse nasıl olur da ten. bel, işsiz olabilir ve buna rajmen Müslüman olduğunu, Tannnin emirlerini yerine getirdiğini düşünebilir. Islâmın esası, bilgı, kazan ma, çalışma. iyi ahlâk sahibi ol« mak. yap.cılık ve harekettir. tslâm dini Arap dilinin esaretin den ve müstemlekpsi olmaktan ge regi gibi kurtulmadıkça Müslüman milletlerin hareket ve faaliyetleri gerçeklefemiyecektir.» Müteakıben Gürsel. misafir gazetecilerih bu üç devlet için müşterek tehlikenin ne olabileceği sualine de şu şekilde cevap vermiştir: «Beyanatımda milletlerimizin kardeşllğine ve yakınlığına temas etmememin sebebi bu meselenin açık ve bedii oluşudur. Ama şurası gerçektir ki, biz. hep birükte bu tehlike ile karşı karşıyayız. Çalışmakla, işbirliği yapmakla bıınun ehemmiyetini azaltabileceglmize inanlyorum > Izmir Fuarında Amerikan gfinü Araştırma ekipimizin dünkü faaliyeti Baştsrafı 1 inei sanifede j tahmine göre, yeşil renkli otomo bil, daha önce Belgrat ormanlarıdirmiştir. Ancak polisin de üç gündenberi ] na giderek soygunun sonunu bekaynı konu üzerinde olduğu.ıu ö{| lemiş, olayı müteakıp gelen siyah r^nen ekipimit gangster zanhsının ı otomobilin plâkası değiştirilip bu yakalanabilmesi için susmayı uy| araba dereye atıldıktan sonra yegun bulmuş, fakat Adana muha şil araba ile yola devam olunmuşbirimizin bu konudaki bir haberi tur. karşısında, öiğer gazetelere de ayBu arada Necdet'in Zonguldak'a nı haberin verilmiş olduğunu dik gittiığ ve oradan da geri dundükate alarak topladığı hususlan ğü tesbit olunabilmiş, bundan son halkoyuna arzetmeyi bir vazife ra izi kaybedilmiştir. «aymıştır. j Makineli tabanca ile para en Adana'dan yayılan habcr { kuvvetli delil olacak Evveli Adana muhabırımizin tel | Olayın en kuvvetli delüi, mugrafını verelim: hakkak ki, eoygunda kullanılan «Adana 24 (Telefonla) Kazlı1 makineli tabancadır. Bu husus, saçeşmedeki soygu.n olayını yapan nık yakalandıktan sonra anlaşılaşahsın Necdet Elmas ismindeki cak ve belkı de paranın tamamı bir kimse olduju, bugün İstanbul meydana çıkanlacaktır. Emniyet Müdürü yerine «Arif Bu arada, sanığm kendisini sakYüksel» imzalı bir te6İizle bütün J latmak maksadiyle bazı kimseJere illere yapılan gizrt tamimden an( para teklif edeceği hususu da ülaKilmıştır. zerınde önmele durulması ıcabeBu tamimde aranmakta olan den bir mesele olmaktadır. Netdet Eimus'ın 1930, Konya EreğÖte yandan, Necdet Elmas'ı talisi doğumiu v« Mehmet oğlu ol! nıyanlann beyanlarına göre, sabıduüu bildirilmektedir.» kah ve firari otomobil hırsızı, bu Şimdi kendi malumatımızı sıra tip bir gangsterliği yapabilecek kılıyabüiriz: ratta bir kimsedir. Necdet Elmas kimdir? Maceraperest olup, lisenin 10 Un 1930 yılında Konya Eıeğlisinde cu sınıfından aynlmış, cezaevinde doğan Necdet Elmas, sabıkah oto bulunduğu sıralarda usta hırsız mobil hırsızlarındandır. Sabıkalı va soygunculardan ders (!) almış!ar arasında «Kepçe kulak Necdet» tır. nâmiyle anılır. l^JO boyunda, iri, Ya diğer şüpfaeliler ne olacak? yarı, borazan gibi kalın sesi olan Fakat bütün bu kuvvetli emabir kimsedir. Bundan bir müddet relere rağmen gangster hakikaten önce 16 tane otomobil birden çal o mudur? Bugünden yüzde yüz mış, çaldığı otomobiller bulunmuş, kat'iyetle hüküm vermeye imkân sahiplerine teslim olunması için konvoy halinde Ankaraya gönde» yoktur. Çünkü Münih cezaevinden rilmiştir. Azıh otomobil hırsızı ise kaçıp Türkiyeye geldiği zabıtaca önce Tekirdağ cezaevine gönderil bildirilen Vural Bedenli hakkındamiş, oradan firar etmiş, yakalana ki şüpivler tamamen ortadan kalk rak Sultanahmet cezaevine konul mış deŞiIdir. Bundan başka 1958 yılında Beymuş ve bir fırsatını bularak 8 ay birliütJ kadar önce oradan da firar etmiş oğlunda iki arkadaşiyle bir kimosyoncuyu silnh tehdidi ile tir. Konya Ereğlisinde Belediye zabı soyan bir genç vardır ki bunun tasında memur olan Necdet, Bele Kazlıçeşme semtini gayet iyi bildiye Başkanhğı mühürunü taklid diği hatırlanmakta ve ekipimiz oederek «ahte b»lgeler hnzırlamış nu da şüpheliler listesine sokmuş hakve böylece çaldığı otomobillere «te bulunmaktadır. Ekipimizin kmdaki şüphelerinden zabıtayı ha miz kajıdı» tanzim etmişti. berdar ettiği bu ıjenç vak'a aka< ay ttnee Ankarada binde yakalanmış, hapse atılmış, «•Idıfı otomobil Necdet Elmas ü zerinde inçeleme fakat bilâhare af kanunundan Uyapan ekipimiz, bu arada 8 ay ka tifade ederek hürriyetine kavuşdar önce sabıkah otomobil hırsızı muştur. Ekipimiz kendisınin vaknın Ankarada bir Amerikalıya ait tiyle Ingilterede Scotland Yard'otomobili çaldığını, bu arabanın da fahriyen çalışıp Ingiliz gangsbugüne kadar bulunmamış olduğu terlerinin çalışma metodlannı ganu hatırlamıştır. Bu konuda poli c le yet iyi etüd etmiş olduğunu da yaptığımız görüsmede, otomobilin ayrıca hatırlatmaktadır. 1959 modeli, yesil renkli Şevrole marka olduğunu öğrenmiş, böylece Tahtakılıç hakkında şüphelerin daha fazla bu şahsın üzerinde toplanması gerekmiştir. Baştarafı 1 inci sahifede Nitekim, bizim yaptığımız bu tet di tasarrufu oiduğu şüphesini uyan kiki polisin yapmış olduğunu ve dırmaktadır. Bir komisyon kurulaynı neticelere vardığını umumi sun tahkik etsin.» demiştir. efkâra arzetmek lâzımdır. Bilâhare hakkında tahkikat açıl8857 plâkah otomobilde Necdet ması istenen Milli Eğitim Bakanı Elmas'ın parmak izi bnlondn Ahmet Tahtakılıç kürsüye geleBundan önceki günlerde yaptı rek, «Bir sahsiyetin yıpranacağını gımız neşriyat sırasında bir Ame zannederek arkadas bu takriri verrikalıya ait «8857» bej renkli Şev mis bulunuyor. Hükümete yanlış role otomobilin bundan üç ay ka malumat vermişim gibi bir ithamdar önce çahndıjını ve radyosu da bulundular.» dedikten sonra ile bazı âletlerinln sfikülmü? ol Hükümete verilen yazılı raporu oduğunu, bu arada plikasının da a kumuş ve «Soruşturmanın açılmasını ben de talep ediyorum. Benim lmdığını bildirmistik. Bu konu üzerinde de hassasiyet gönlümün kapısına çarpan herkes le durulmuş, bilhassa Amerikah ve her şey yıkılacaktır.» demiştir. nın «çalınan plâkayı kendim yapKürsüye gelen Mehmet Salim tırdını» diye ifadede bulunması Hazerdağh (C.H.P.) de: «Kanun dikkati çekmiştl. hazırlanırken gerekçesinde Elâzığ Dün Emniyet Müdürlüğünd» vardır. Fakat vilâyet temsilcilerini yaptığımız sorujturma sırasında, ve vilâyetleri birbirineı dü«ürmeterkedilmiş vaziyette ele geçen bu mek amaciyle Elâzığ kelimeti bilâotomobilde Necdet Elmas'ın par hare çıkarılmıştır. Hükümet Mamak izinin bulunmuş olduğunu da latya'da kurulacak diye bir rapor vermemistir. Yetkin arkadaşımız öğrenmiş bulunmaktayız. Ataköy yolanda siyah ve yeşil yanıhyor. Dosyada Malatya'da bu okulun açılması için tek kelime otomobil görülmüş... Ataköy yolunda bir vasıtayı ta yoktur. Yetkin arkadaşımız burada polemik yapıyor. Yetkin, Malat mir eden iki otomobil tamircisi, ya'nın reyini alsın diye buradan polise verdikleri ifadede siyah ve haksız yere konuşuyor.» demiştir. yeşil renkli iki otomobili gördükSöz alan Sırrı Atalay, bu meselerini, her iki otomobilin plakalarının değiştirildiğini söylemşler lenin burada görüşülmesinde bir dir. Bu durum karşısında Necdet' fayda olmadığını ve bir netice verin 8 ay önce çaldığı Amerikalıya miyeceğini izah etmiştir. Nüvit Yetkin, mahallin, Bakanlar Kuruait yeşil ototnobilde taşıdığı «8857» lunda tesbit edilmediğini, Tahtakıplakayı, «Ankara 51416» sayılı oto lıç'ın bir tasarrufta bulunduğunu mobile taktığı ortaya çıkmıştır. iddia ederek tahkikat açılmasında Ancak, bu durum karşısında o yeniden ısrar etmiş ve mütaakıben layda rol oynıyan bir veya iki ki konuşan Muammer Aksoy, şunları sinin daha mevcut olduğunu kabul söylemiştir : etmek gerekmektedir. Bu husus. «Farzedinki Tahtakıhç ve Hüküaranan cezaevi firarisi yakalandık met haksız olsun. Hükümeti istifatan sonra meydana çıkm:ş olacak ya, düşürmeğe Temsilciler Meclisitır. nin blr yetkisi var mıdır?» Belgrat ormanlarında yefil Daha sonra Başkan, yeterlik öotomobil bekliyordu nergeleri bulunduğunu söyliyerek Ekipimizin ve polisin yürüttüğü Cnergeleri okutmuş ve bUfthare oya konularak tahkikat açılması talebi ekseriyetle reddedilmiştir. Bu arada tahkikat açılması için Nüvit Yetkin ile Ahmet Tahtakılıç'ın el kaldırdığı görülmüştür. Yassıada kantininde suiistimal iddiası Ait Komisyon Yuvarlak Masa toplantısı ile ilgili temaslarını tamanıladı BMtaratı l ıncı aabıtede rüştügümüz kimselerde büyük bir fikir ayrıltgına raslamadık. Bu durum bizi büyük ümitlere sevketti. Genç kusaklar Atatürk devrimlerini benimsemişlerdir. 10 yıllık geri dönüş nasıl tepki ile karsılanmış ise bundan sonraki dönüşlere de Atatürk kuşakları aynı tepkiyi göstereceklerdir. Parti liderlerinin bu olaylardan ders almalan gerektiğine inanıyoruz.» Yuvarlak masa toplantılarının benimsenip devam etmesini ve basın için de bir yuvarlak masa toplantısının tertibini temenni eden M. B. Komitesi üyeleri, İstanbul temasları hakkında hazırhyacaklan raporu yarın Komiteye vereceklerdir. Ankara Notlan Hiziplerin birbirini yemesine rağmen C.H.P. Kurultayında muhalefet yıllarındaki canlıhğı gör»medik. Ânlasılar. sinirlerin Kevşemesi, heyecanların azalması ve hele iktidar.n yakınlaşması umumi havaya tesir ediyor. Denilebiür ki, diğer Kurultaylar sırasınd.ı karşıda bir parti vardi, muhalefet kavga halindoydi. Onun irin daha canlı, daha heyîcanh idilor. Hayır, o degil, söylemek istediğimiz. Konuşmalara karşı bir alâka azlığı, meseleleri çabuk halletme, işl»ri çabuk bitirmek isteği ?eziliyor kongrede. Ağırbaşlılıj|ına ağırbaşlı, olgunluğuna olgun ama. insan, iktidar hazırhğı içindeki partinin bu en büyük organında kulis canhhgını değil. bizatihi Ku rultay canhlığını arıyor. Hele yarını görelim bakalım belki hava değişir. Sayın Inönü'nün yaptıgı açı* konuşması bir taraftan malumu ilâm kabilinden olan hikâyeleri tekrar etmemek, diger taraftan da partimüstakbel tutumunu ve yönünü göst»rmek bakımından örnek konuşmalarden biridir, dfyebilirir. Söylevi şu nnkhılarda toplamak mümkün: Evvflâ Genel Başkan knnuşmasının esasma bir uyarma 11e girmiştir. Bu uyarmanın içinde jrenel seçimlerin yakın oluşu. eçıkja bahsedilmemekle beraber parti içi hâdiseler, partiter arası münasebetler vardır ve înönü'nün i»teği önümüzdeki seçimler için vatandasa «ağır bir ciddiyet» içinde güvenç vermrktedir. înh'nü parti çindeki çekişmelere konuşmasının son kısmında bir daha temas htiyacını duyuyor ve tekrarlıyor. «Parti içi meselelerde vatandaş. ciddiyetten uzak gördüğü hafif manzaralar için mütoessir olmaktadır.» İkinci nokta, idareyi normal ve serbest • seçimin kaderine tevdi decek olan bir Ihtilâl Hükümeti karşısında siyasî partilerin mesuİ3'et duygularına işaret edilmiş olması ve .înönü'nün ağnndan C.H.P nin bu mânevt yükü müdrik olduğunun belirtilmesidir İktisadî ve malî konulara, diğererine nisbetle hayli genlf yer ver°n C.H.P. Genel Başkannm «öy. edikleri pşağı yukarı muhalefet yıllarındakilerin aynıdır. Mânevl ortamı temin «tmek için vatandaşa güven vermek ve fedakârlık beklemek. Bunun yanında plânlı kalkınma... Kısa da olsa tnönü, eğitim konusu üzerinde de durmuş v» bu dftvanm plânh olarak halledilecei söyledikten so^ra bir diğer konura, dıs politîkaya girmiştir. Berlin meselesinfîe Genel Başkanln temennisi ihtilâfın müzakere voluyla «yatışrırılması» dır. Ancak tnönü'nün bu temennid» bulunurken. Türkiyenin ihtilâfta taraf olan NATO ittifakma dahil ve taahhütl»rin e de sndık olduğunu belirtmek istegi gözden kaçmıyor. lşte belirli noktalar ve konulîr asağı yukcrı bunîar... Ecvet GÜRESİV • Teklif İsteme Usulü İle Satın Alma İlânı Tire Beledive Reisliğindeıt: İstanbul polisine yardım için.. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürü Rasim Baykent, îzmir Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne naklen tâyin edilmiş, yerine Müdür Muavini Muzaffer Şeref getirilmiş tstanbul yeni Gümrük Müdürii Ekipin baynda gangsterlik vak'alarını Amerikada uzun boylu tetkik etmiş eski bir polis şefi bulunmakta, kendisine ayrıca emefeliye ayrılmıs kıymetli memurlar refakat etmektedirler. ZAYt Nüfus katıdımı kaybetEvvelki günden itibaren faaliye tlm. Yenieini alacajımdan ««kisinln te geçmiş bulunan ekipimizin size hökmü yoktur. Hayati Yaraşır verdiği ilk raporu kısmı mahsuCumhurlyet 3791 sumuzda bulacaksınız. (40O) metre kare (beş yüz • bine) Teşvikiye duragı No. 59 | Ralli Ap. • Cumhuriyct " H 7 H • SATILIK DAİRE Baştarab 1 inei aahifede hangi bir şikâyet ve sitem maksadiyle yazmıyoruz. Batıda da böyle çözülmesi uzun gayretlere ve zamana bağh vak'alar olmuş ve olmaktadır. Zabıtamız gayretlerini gevşetmediği, kendisine idari makamlar v e halk tarafından lâ zım gelen bütün kolaylıklar gösterildiği takdirde biz neticenin fazla gecikmiyeceğine eminiz. Batıda esrarh vak'aların aydınlanması hususunda basın, zabıtanın en büyük yardımcısı olarak kendini gösterir. Gazetelerin ve gazetecilerin araştırmaları sayesinde ele geçen ipuçlan ile aydınlığa çıkanlmı? esrarh hâdiseler pek çoktur. Cumhuriyet, işte Iş Bankası soy gunu münasebetiyle Batı gazetelerinin açtıkları yoldan yürümek ve tstanbul zabıtasına elinden gelen yardımı yapmak üzere bir ekİD teşkil etmiş bulunmaktadır. tşten aynlmış kıymetli zabıta memurlannın Kazhçeşme soygununu takibe memur ettiğimiz arkadaşlarımızla. birleserek vücude getirdikleri bu ekip zabıta tahkikatını işkâl etmiyecek bir şekilde vak'anın tahkiki ve takibi ile meşgul olacak, bulduğu ipuçlarını açıklayacak, gözüne çarRarsa takibi ihmal edilmiş olan yolları gösterecek, günlük faaliyetin tenkidini yapacak ve böylece İstanbul zabıtasına yardım etmek üzere elinden gelecek gayreti gösterecektir. Faal 1873/3756
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle