16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Apartman Oairelerl ve çeşitll dolgun para ikramiyeieri KREDİ BANKASI İL 7664/3758 TÜRKİYE u m h u r i yet KDBUCÜSlfc YIAfUİ JİAOf OBERMANN Millt Eğitim Bakaniığuıca yayımlanmakta olan Dfinya Edebiyatından tercümeler serisinden Fransız Edebiyatçısı Senancour'un Bedıa Kösemiha] tarafından dilimize çevrilen rObermann» eseri basılmıs, Mılll Eğitim Bakanlığı yayınevleri üe bütün kitapçılarda 400 kurus fiyatla satışa çıkanlmıstır. (Basın 4153/3771) C. H. P. Kıınıltayı İnönii'niin nulku ile dün sabah açıldı Genel Başkan İnönü, partilerin büyük mesuliyetleri ve gelecek iktidarın ağır vazifeleri üzerinde bilhassa durdu Cenel Başkanın tıutku 20 dakika, Genel Sekreterin konuşması 1 saat 4 dakika sürdii, bilâhare giindemdeki maddelerin k onuşulmasına geçildi ? 38. yıl Sayı 13.310 «• maktap «frMü Cumtıuılj«t ıtmtıııt 9tmt» Katamr. trtsnbal No. 8M TtfeJonkn 22 12 90 23 4ft M « • « i r 2 2 t t 9 8 2 2 4 2 B 9 Cuma 25 Ağustos 1961 Alt Komisyon Yııvarlak Masa toplantısı ile ilgili temaslarını tamamladı basın ve ümversite temsilcîleri ile göraşen üyeler neticeden timitli Yuvarlak masa toplantdarına zemin hazırlamak maksadı ıle şehrımizde tonaslarda bulunan MB.K. Alt Komisyonunun 6 ârası dün şehrimizdeki temaslarını bitirerek Ankaraya donmüşlerdır. Osman Koksal. Ekrem Acuner, Sezai Okan. Ahmet Yüdjz, Kadri Kaplan ve Selâhattin Özgur'den m<Heşekkıl heyet dün de Milliyet liurrıyet, T»rcüman, Akşam. Yeni İstanbul, Son Havadis gaztte sahip ve Yan Işleri Müdürleri ile temaslar yapmışlardır. Saat 9 da başlayan görüşmeler saat 13 de sona ermiş ve 6 üye müstereken temaslan hakkında aşağıdaki beyanatı vermlşlerdir: « Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde tam bır fikir birliğine vardığımızdan dolayi memnunuz. İki günlük temasımız sırasmda gö Arkssı Sa. 5. Sü. 6 da Gürsel "Islâm dini, Arap dilinin esoretinden kurtulmalıdır^ dedi Cento memleketleri gazetecilerine verdiği beyanatta Devlet Başkanı, bu şart tahakkuk etmedikçe Müslüman milletlerin hareket ve faaliyetlerinln gerçekleşemiyeceğirıi belirtti ' Ankara. 24 (CumhuriyetTeleks) CENTO'nun dâveth«ı olarak memlekftımıze gelfn Pakıttanlı ve Iranlı gazetecıler Devlet ve Hukumet Baskanı Cemal Gürsel tarafından kabul edıldikten ve kendısıvle hir mulskat yaptıktan sonra memleketlerıne donüşlerinde gazetelerınde bunları yayınlamıs bulunmaktadırlar. Bu cumleden olarak Iranda çıkan Tahran'ı Musavver gazetesinde Sulevman Antışırevanı imzasıy le yavınlanan yazıda Başkan Gur»el'ın şu sozleri ver almaktadır: «Bızım tran, Turkıye ve Pakistan olarak bır çok ortakdertlerimız vardır kı, bunlardan bazıları bırınci derecede onemlidır. Bazıları daha az önemlıdir. Bu müskül leri ve dertleri vuku bulmakta olan bozucu hareketler ve sabota]lar karşısında ortadan kaldırmak zordur. Fakat imkânsız değıldir. Bız çalışmakla ve işbirlığı yapmak la muskullerimızi yenebılıriz.» General Gursel bundan sonra, ortak meseleler olarak siyasl, iktisadi, içtimai guçlüklerden soz aemıs ve din konusunda da soyle demıştır: Islâm dinı ileri, yapıcı ve dınamik bir dindır. Ama simdıye kadar dinin gerçek emirlerinden halkın bilgi=iz ve habersız bu ArkMi S». k, 8ü. ( da Nutkun metni Alican'a göre C K M P, Y T P ve A P nin tek gayeleri ne imiş? Y.T.P. Genel Başkanı gayenin C.H.P. nin iklidara gelmesine set çekmek olduğunu bildiıdi Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) Konya bolgesinde Yeni Turkıye Partisi ilçe kongrelerine iştirak etmekte bulunan Parti Lıderi Ekrem Alican beraherınde genel ıdare kurulu uveleri ve bazı eski Arkası Sa. 5, Sü. $ te Ankara 24 (Cumhunyet Teleks) C H P . Genel Başkanı Ismet Inonu. bugun toplanan 15 inci C.H P. Kurultaymda zaman zaman alkışlarla ke^ılen şu konuşmajı yapmıstır: «Onbeşıncı Kurulta\ın sayın üyeleri, Degtrlı mı^afırlerımızı ve CHP Kurultayuıa katılan delegeler dünku toplanlıda Saat 10.00 da Genel Baskan înAnkara, 24 (CutnhurıyetTelek») C.H.P. 15 inci büyük kurultayı örui. .eu.Mevijıbe İnönu ıle berabu sabah Genel Başkan tsmet tn ber tezahurat ve ılkışlar aratında önu'nun bir konuşması ıle çalış salona girmıştır. malarına baslamıştır. Milli Birlık Komıtesı uyelenn1500 ü askın delegenin iştirak den Mucıp Ataklı, Fikret Kuytak cttiği kurultsy, çalı;malarını ka Haydar Tunçkanat, Samı Küçük, labalık bir dinleyici ve dâvetli kit. Emanullah Çelebi, Suphı Gursoylesi takip etmiştir. Dınleyıcılere trak, Suphi Karaman ve Şukran (Ecvst Güresin yazıyor) »yrılan balkon istiap haddını as özkaya Inonunun sağında ve «oYszısı S inci savfada) mi! olduğundan ilgihlerce zaman lunda yer almışlardı zaman balkonda çokme tehlikesi Saat 10.09 1a kursuve gelen Geolduğu hatırlatılmışt.r. Arkası S». 5. Sü. 3 te Ankara notları Inonü açılıs kontışmasuıı yaparken İnönü parti içi çekişmelere de Kurultayın dikkatini çekti basınımızın sajın temsilcilerini bıze gosterdikleri nezaket ve ılgı için teşekkürle selâmlanm. Onbeşinci Kurultayın »ayın delegelenni ciddi bir vazıfe duygusu ıçinde, hizmet aşkının verdıği azim ve irade ıle memlekete karşı derın saygı besliyerek toplanmış Arkası Sa. 5, Sü. 4 de ICUZ ATLATILDI Dün mat 12^5 aıralannda Sapanca istasyonunun makas basında Ankara istikametinden «eltnekte olan 17 sayılı Kurtalan postası ile Izmit istikametinden selip makasta duran 68 s»yılı marşandiz çarpışmıştır. Kaza sonunda 17 sayılı posta treninin katar şefı Celâl ile bağaj memuru Zeki ağır. bağaj vagonunda bulunan iki namal da hafif surette yaralanmıştır. Bu arada marşandizin lokomotifi de raydan çıknus, yol 4,5 saat trafiğe kapalı kalinıştır. Resimde, kazadan sonra lokomotifin durumu görülüyor. Araştırma ekipimizin diinkü faaliyeti Bir sabıkalının daha gangster olmasından şüphe ediliyor Zabıta bu adamın yakalanmasını bütün memleket polisine tamim etti, şüpheleri kuvvetlendiren şayanı dikkat deliller ele geçti tki gıindenb^rı faalıyette bulunan vç polisin çalışmasma müvazi olarak incelemeler yapan Araştırma Ekipimiz, gangster olduğu hak kında kuvvetle şüphe ettiği bir şahıs üzerinde çalışmış ve bunu d3 2 nci Sube ılgılilerine dun bil Arkası Sa. S, Sü. 7 de Alican'la ilgili iddia Meclis Komisyonuna havale edîldi Ankara. 24 (CumhurnetTeleks) Sakıt Başbakan Adnan Menderes ıçın tstarbul Vılâ\et bınasında tefrış edılen bir oda ıle ılgıh olarak Mahye Bakanlığı mufettişlerı tarafından ev\elce ^apılan hazırlık tahkıkatını ılgılı mercılere intikal eHırmedıgı iddıası>le hakkında Mılli Birlık Komıtesıne ıhbarda bulunulan eskı Malıye Bakanı Ekrem Alıcan'ın dnrumu Komite tarafından Baskanlık Dıvanına intikal ettırılmıştır Kurucu Meclıs Baskanlık Dıvanı Alıran'la ılgılı durumu tetkık edılmek uzere Adalet Komisyonuna sevk Tahtakılıç hakkında t a h k i k a t açılması talebi dün reddedildi .«> Oylamada Eğitim Bakanı, hakkında tahkikat açılması için önergenin Iehinde el kaldırdı Ankara. 24 (CumhuriyetTeleks) Temsılcıler Meclisi bugun öğleden sonra yaptığı toplantısında üye Nuvit Yetkin'in (C.H.P.) Guneydoğuda kurulacak bölge teknik okulunun yerinin tesbitinde Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tahtakılıç 1 n (C.K.M.P.) yaptığı tasarruf için ineeleme araştırma yapılmasma dair teklifi uzun müzakerelerden sonra reddedilmiştir. Bugünkü göruçmelerde töt alan Muammer Aksoy (C&P.), *G6rulen lüzum üzerine emekliye §evk «tme kanununu vakit yok diye görüşemedik. Bu kanun hâlâ işlemek tedır. Bırçok vatandaş emekliye sevk edilerek aç ve perişan kalıyor. Seçim zamanj geldi. Gösteri Yüruyuşleri Kanunu değişecek midir değışmiyecek midir, bunu muzakere etmiyoruz da oturmuç bir Malatya Elâzığ dâvası ortava atıyorur. Yetkin herhalde bu takririni geri alır.» demiştir. llk sözu alan Nuvit Yetkin i»e, Milli Eğitim Bakammn Bakanlar Kurulunda verdiği izahatta, kanun da Elâzığ'ın yazılı olduğunu sdylemi? ve «Halbuki kanunda boyle bir şey yoktur. Böyle yapıldığına göre, Bakanın bu hareketının ken Arkan S*. S, 8 i . 8 de ^ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııu Kazlıceamede Myalaa bankanın veznesi I { | İ Eski zabıta [ memurların [ dan bir ekip [ kurduk I Bu ekipimiz İş Bankası soygnnu tahkikatında çünlük faaHyef^n tenkidtni yapacak, yürünmesi lâzım gelen yollan gösterecek, ayrıca kendi tahkikatının neticelerini açıkhyacak Rusya Türkiye'ye yeni bir protesto notası verdi Washıngton. 24 (Rad\o) Sov^ et hukumetınin Ankara Bu>ük Elçisi bugun Türkive Dışışleri Bakanlığına «CENTO'nun nuklear taarruz plânı» ile ilgili bir protesto notası tevdi etmiştir Notada, Turkıyemn CENTO'nun bır üvesr olarak bu teşkilâtm nuk lear taarruz plânlarına katıldığı ılerı surulmekte ve bu tutumun düvam etmesi halinde Sovyetler Bırliğinin mukabil tedbırler alaeafiı ifade edilmektedır. ' Dün işletmeye açılan İstaabnl raflnerisi tesisleri İstanbul petrol rafinerisi işletmeye açıldı Yılda 1 milyon ton ham petrol işliyecek olan rafineri, bir senede 12 milyon dolar döviz tasarrufu sağlıyacak tzmıtte Tutün Çıfthk mevkıınde ınşa edılen tçtanbul Petrol Rafinerısının ham petrol ışlivecek ünıtesi dun yapılan bır torenle isletmeye açılmıstır. 1 milyon metrekare tahaya inşa edilen ve yılda 1 mil Propagandayı iahdil eden lasarı dün geri alındı Ankara, 24 (Telefonla) Seçimlerin Temel Hukumleri Kanununa geçici bır madde olarak ekleneceğl yon ton ham petrol işliyecek olan ni bıldırdığımız propagandavı tahrafınerı, bir senede 12 milyon do dıt eden kanun tasarısı. Başbakanlâr dovız tasarrufu sağlıyacaktır. lıktan gelen bır tezkere ıle HukuRafıneride mevcut 3 ham petrol met tarafından geri a'ındıSı Temtankından ıkısı 25 temmuz ve mu sılcıler Mechsı Başkanlığınca bu Arkası Sa. S, Sfl. 5 te gun açıklanmıştır. Vurulmamak için en rcüsait yer hedeftir CHP Kurultayı basladı Gueteler 3 Ş = 2 S Ş S Ş S Kazhçeşmedekı tş Bankası Ş soygunu aradan bu kadar gun S geçmiş olmasma rağmen hâlâ = bütün esrannı oıuhafaza et Z mektedir. tstanbul zabıtasının ^ gösterdiği bütün gayretlere = rağmen aydmlanma yolunda Ş henüz hiç bır İ I T Î adım a^ı1 mış degıHir Bu satır'arı her E Arkası Sa. 5. Sü. 7 de 5 Voltair» ümnıuımiHiııııııııııııııiiiuıııım
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle