19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 1<HI£ CÜMHÜRtTET oc Hddı'seier flres/nde DUNYÜ HJ1BERLERI nsanlan yalnız verem hasta> Kızıltoprakta girdikleri «Çinili Gürsel, Adalet ve İçişleri Bakanları bitaraf oldııklanndan lığı, kansızhk, gıdasızlık gihi Köşk» te hırsızhk yaptıktan sonra şeçimler sırasında yerlePini muhafaza edeceklerini bildirdi maddi faktörler dcgil. çocu zayemek ve meyva yiyen, bu arada man kendi tutumunda görülen yataklardan birinde yatarak uyutezatlar da zayıf düşürür. Birinci Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) j ma yok.» yan sabıkalı hırsızlar, komiser Devlet ve Hukumet Ba=kanı Or| Başkanın kabulleri çeşit zafHyetlerin çaresi bulunnr crlin meselesi bütün ağırmuavini Sami Utku idaresindeki general Cemal Gursel bugün saat düşülcn Ankara. 24 (CumhuriyetTeleks) ama tezatlar tesiriyle lığını muhafaza ederkcn 9 dan 11.30 a kadar Başbakanlık Türkiyede otomobil sanayiinin zaafın çaresi bulunmaz. Bnna siz ekip tarafından vakalanmıştır. MacMiIlan, Yorkshire'de *v Hırsızhk masasınm Anadolu gru ta çalışmıs ve bazı kabullerde bu kurulması volunda yapılan çalış bir nokta koynn! lanarak tatilitıi geçirmekte, malar gün geçtikçe ilerlemektedir. pu memurları. evvelki gün saba lunmuştur I.ord Home de yine tskoçyada isha karşı hırsızların tutup depo Başkan Gürsel Bsşbakanhktan Bu cümleden olarak bugün Devlet Bir Millî Birlik HükBmeti var. tirahat etmektedir. Fakat, devlet haline getırdikleri Fenerbahçe ayrılırken gazetecilerin kabinedeki ve Hükümet Başksnı Orgeneral Bn Hükümet bir ithtilâlio dogtıradamlarına rahat yüzü olmadığı Gürsel Ba'hakanlıkta duğu eski tâbirle«gayri fırkavî =; stadı karşısındaki evi basmışlar partili Bakanlarin ıstifa edip et Cemal icin Lord Home, hariciye ile daive uyumakta olan iki sabıkalının medikleri «orusunu şöyle cevap Chraysler fabrikdları idare mecli Apartial» yani partilere ruensup ma temastadır. Nitekim geçen per Beılın, M (AP) Dogu Alman \ lere mcnıup askerler »evkedilmiş Almanya'nın eski başkentine ca koluna kelepçeyi uykuda geçirmiş )and:rmıştır: si başkanı Mr. Louis Warren ile olmıvan bir hükümettir. Bn büküşembe günü, Müsteşan Evelyn yada ve Doğu Berlinde oturan ec . tir. sus, ajan ve sabotajcı göndermekle lerdir. • Anavasayı bilıyorsunuz. Kahı \amndaki Türkiye mümessili Sait meti doğaran ihtilâl, hâkimlere ve Batılı kuvvetler dünden beri be suçlandırdığı sanılmaktadır. Shnckbergh îskoçyaya kadar ge nebilerin memleket dışma çıkmaDün, hırsızlığın yapıldığı evde nede seçim sırasında sadece tçış Çiftçi ve vedi kişilik heyeti kabul memurlara hiç bir itiraz hakkı talerek, kendUine Berlin meselesi larına komünist makamların mü ton ve dikenli tel barikatlariyle Siyasi çevreler, Sovyet notasın bir keşif yapılmış, Abdullah De leri ve Adalet Bakanlarının bita etmiş ve Kendileriyle görüşmüş nımadan onları işinden eden MI nin son inkisaflan hakkında sifa saade etmediği bugün Batılı diplo ayrılmıs olan hudut boyunca elleri da hakikaten bu hususlar varsa, ğirmenci ve Salâhattin Tugcular raf olmalan gerekir. onlar da za tür. meşhnr 39 nncn maddeyi mesııli• tetikte devriye gezmişlerdır. Mos bunun, Doğu Almanya makamlarıhî bir rapor vermistir. Şu sırada matlar tarafından bildirilmiştir. arasında ten tsraf'îizlar Mumcuoğlu partiAyrıca bu hevet mensuplariyle yet ve dâva sebepleri Berlindeki Doğu Batı hududun ] kova Radyosu, Batılı kuvvetlerın nın hava koridoruna karşı girişe ismindeki hırsızlar, gece saat 20 Ingiltere Hariciye Nazırı, Fransa de eve girdiklerini. mum ışıgı al ye gireceğı için ayrıldı. Şimdihk Sanayi Bakanı thsan Soyak da îs Yüksek Adalet Divanma gevketve Amerika ile berabece bn konu da hava bugün durgun ve sıkıntılı | devriyesini «askerî tahrık» olarak cekleri yeni bir teşebbüsun haber tında bir çok e«v ve bu arada dıSer Bakanlarda brivle bir ayrıl tanbulda bir sorü«mf" yapacaktır. rniştir. Düşük iktidar mensupları a da nlaşılacak hedefleri gözden ge bir manzara arzetmektedir. Şim vasıflandırmışsa da, şu ana kadar cisi olabıleceğını ılerı sürmektedir bu maddeyi tedvin ve tatbik ettikgümüş şamdanlar çald.klarını, mü çirmek ve aradaki ihtilâf noktala dılik yeni bir şey yoksa da komü hudutta herhangi bir hâdise vuku ler. leri için muhakemc edilmişlerdır. teakıben de buz dolabından aldıkBoyle bir şey olduğu takdirde. rını te>kik etmekle meşgnldür. nistlerin şehrin Batı tarafına karşı i bulmamıştır. Gel gelelım bn meş'um 39 uncu yeni hareketlerde bulunmaları bek ' Öte yandan ıyı haber alan çevre durumun daha da vahımieseceğı ları yiyeceklerle karınlarını doHiç füphe yok, her üç devlet aramadde hâlâ yürürlüktcdir ve hâyurduktan sonra sabahın 4.30 una lerde ileri sürüldüğüne gore, Sov ısaret edilmektedir. Oünyaca emsalsiz şöhreti memleketimizde de mnda fikir birligi olmasa bile bun lenmektedir. lâ tatbik edilmektedir. Ezcümlp kadar uyuduklarını söylemişlerAmerikalı, îngiliz ve Fransız as yetler Birliğinin Ingiltere'ye verdiVVilly Brandt, Adenauer'i Urın Rnsyaya verileeek notaları yakinen bilinen son çünlerde Manisa Valisi bu dir. tenkid ediyor müşterek olacaktır. MaeMillan'a kerleri hudutta Doğu Alman asker ği nota muhteva itibariyle Amerimaddeye göre emekliye sevkedilAynı hırsızların Göztepede ve Batı Berlin Beledıye Başkanı nazaran, üç büyüklerin bir zirve leriyle karşı karşıya bulunmakta ka Birleşik Devletlerine verilenin miştir. Kendisine bn madde hakWılly Brandt, Hanau'da yaptığı bir Kandıllide de iki koşk daha soykonferansı akdetmeıinde bnyttk dır. Dün Doğu Berlin komünist aynıdır. kındaki fikri sornlan yeni Adlimakamları Batı Berlinlilerin hu ' N'otaların metni resmen açıklan seçim konuşmasında, Başbakan A dukları, her üç koşkten çaldıkları fayda vardır, yani kenditi Kenneye Vekilimiz de: duttan 100 metre ötede kalmalarını mamıs olmakla beraber, Sovyetler denauer'ın salı gunu Berün'i ziya eşyanın 60 bin lirayı bulduğu andy ve De Ganlle masa başına o Ben 39 nncn maddeye taraftormalı ve Berlin meıtlesi hakkın ihtar etmisler ve bunun kendi men I Birliğinin gerek Amerika Birleşik reti sırasında Berlin'e gıriş serbest laşılmıştır. Çalınan e^yaların mütarım! demiştir. Işte bn kadar. da müşterek bir gBrüşe varabil faatleri iktizasına çlduğunu bildir ' Devletlerıni, gerekse Ingıltere'yi liği konusundaki Sov% et teminatı hım bir kısmı müsadere olunmu;satış ve tesiimatına baslanmıştır. mek için dddî bir müzakere yap mişlerdi. Bunun üzerine hudut ı Berlin'i Batı Almanya'ya bağlıyan na inandığını söylemesinı tenkid tur. • mıntıkasma derhal Batılı kuvvet | hava koridorundan faydalanarak ederek, bu sozlerın duruma hiç de Vilayet bayilikleri için müracaatlar tetkik Tavsancıl taraflan bağcılarından .«. malıdırlar. uygun olmadığım beürtmiştir. birisi bana söyle diyor: edilmektedir. Alakalıların müessemizle derhal Brandt'a göre, Adenauer, bu sö'zIngiliz hükümet mchafili, Pan« Çavuş üzümü bir lüks meyleriyle müzakereye yol açmak istekov hültnmetinin Berlinin ortavadır. Nazlıdır, pabalıdır. Çok temas etmeleri menfaatleri icabıdır. miştir. Bundan başka, 13 ağustos •ından demir perdeyi geçirdiği gün defa bir kütükte bir salkım üzüm olaylarından sonra. daha önce berlerde, bnndan Batının propaganda verir. Bnna narh konnlmaz. HalNPSÜ Hanlstanbul Tel 44 75 51 Teljraf LACOMETlslanl>un taraf edilmiş olan müzakere konubakımından âzamî tnrette istifade bnki 160 kurus: âzamî fiyat konsu ile mesgul olmanın mantıkî bir temin edemediğinden üzgündür. mnş. Kapan kap'ana.. Beride harcı hareket olup olmıyacağı da. Berlin Fankov Hükümetinin Başvekili Keklâmcılık 1602/3795 âlem üzümler var. Meselâ balbal.. Belediye Başkanına göre. üzerinde t'lbriht bn demir perdeyi kendi Onn da gününe göre 3 0 4 0 5 0 durulmaya değer. Karaşı 24, (a.a.) Pakistan Dışbölgesindeki yasayış tarzından bıknrnşa satıyornz. Bn fiyatla ve VVılly Brandt. Başbakan Adenau işleri Bakanlığı, konsolosluk mekıp Batıya iltica eden insanların bn gidişle biz bn bağlara artık er'in Bona'da Sovyet Buyükelçisi murlarının «rahatsız edılmeleri» akınmı dnrdnrmak için indirmisbakamayız.. Anladık.. Gıda madsebebı ile konsoSmirnof ile yaptığı tir. Böyle olnnca, oradaki hayatın delerine, yemişe, sebzeye narh koPatlıyan plâstik ve el bombalan, dün de 15 Berlin'dekı gerginliğin görüşmenin losluklarım Afganistandaki Afganısartışını önkapatacağını, İstanbul 7 nci İcra Memurluğundan: tahammülsüz oldnguna, bütün diin ntıyor. Biz çavuş üzümünü 4 . 5 liyememıs olmasını da esefle kar tanın da Pakistandaki konsolosluk kişinin ölümüne sebep oldu; milliyetçilerle yaya, hattâ »osyalist temaynllü 961/3714 liray» sattığımız olmnştor. Şimdi şılamaktadır. larını kapatmasmın istendiğini amemleketlere iyice anlatmak gevcnzlatılması bir iktisadî zarnretBatı Berlin Beledıye Başkanı, se çıklamıştır. Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 10 ka •e, pirinci 5 Hraya alıyornz. Ona Fransız kuvvetleri arasında yer yer rekirdi. Bn olmadı. Fakat acaba çimlerın yapılacağı 17 eylül tarihilemde yazılı mecmuu 1700 lira kıymetinde faruken koltuk, sandal narh yok mn?» fınat kaçtı mı, önümfizdeki günMeksika limanlarına çarpışmalar oluyor ne kadar her gun sabahları ve öğye, masa, E. HİPKINS markalı kasa ve altı, banko, banko önü üzeri lerde Belgratta baglantısız. dedigiBen eevap veremedim. Galiba leden sonra belediyedeki bürosuncamlı iki taraflı bölme, 3 adet 3040 kutrunda yuvarlak cam; portman bn gıda fiyatlan meMİestnde bir miz tarafsız yirmi memleket, Doğn da çalışacağını, ancak akşam üzer nüklear enerji ile işliyen to ve kırmızı bez perdelerin birinci açık artırması 28/8/961 pazartesi kaç türlü filçü knllanıyonız. Biraz ve Batı araaında üçüncü dünyayı Cezayir 24 (AP) Cezayirli mü leri ve gece seçim kampanyasına gemiler giremiyecek knrmak maksadiyle bir konferans liyetçiler tarafından kaçırılıp üç kültesinde çalışan bir Müsluman katılacagını bildirdikten sonra, günü saat 1213 arası halen bulunduğu Beşiktas: Gürün çarjısı zemin daha hakkaniyete riayet lanrn. Ça doktor vurularak ağır yaralanmış Mexico City 24 (AP) Meksika aktedeceklerdir. Berlinin ortanna ay müddetle dağlardaki âsi üslevns üzümü yemesek de olnr; ama tir Gorgü şahitleri tabanca ile «tçinde bulunduğumuz bu gergin karasulan v e limanlarının nüklear kat No: 97 de yapılacaktır. demir perde inmiş olmasının bn rinde mahpus tutulan bir okul öğ durumda rahat ve'neşeli bir seçim O gün verileeek bedel muhammen kıymetinin % 75 îini bulmadığı pirinç öyle mi? konferans üzerinde tesiri olacak retmeninin bir yolunu bulup kaç ateş edenin bir Avrupalı olduğu kampanyası yurutemem» demiştir. enerji ile işleyen bütün gemilere takdirde 29/8/961 salı günü ayni mahal ve saatte ikinci satısı yapıSahiden mnteessir olnyomm. tır. Nitekim Nehrn bu mttnasebet tığı bugün ordu maka'mları tara nu söylemişlerdir. Evlerin penceresinden atlıyarak kapatılacağı dün Deniz Vekili YarCostantine şehrinde, bir arka Doğn Berlin'den kaçmak istiyen dımcısı O. F. Orosco tarafından larak en çok pey sürene peşin para ile ihale edilecektir. Tellâliye ve ömrümün dörtte üçünü spora ve le diyor ki, Ulbricht, bn demir fından açıklanmıştır. ihale karar pullarının alıcıya ait olup taliplilerin belli friin ve saatte büyük bir kısmını atlettzme veraçıklanmıştır. perdeyi indirerek kendi divannı Charien, 31 mayısta Bone şehrinin daşmın cenazesinde hazır bulunAlmanlar mahallinde hazır bulunacak memurumuza müracaatleri ilân olunur. dim. övlesine baltaladı ki, artık Batı di5inda arabasını sürerke yakalan mak üzere Fransadan henüz gelDoğu • Batı Doğu Berlin'deki bir binanın in Basın 5495/3782 tstanbnlda yapılan »on müsabaicin Rnsya ve Demir Perde aley mıştı. Bılâhare bir yerden başka mış bLİunan bir Fransız, tabanca kinci katından' salladığı bir iple Melıh Cevdet Anday'ın yirmi kalarda elde edilen neticelerden hinde propaganda malzemesi ara bir yere nakledilirken â<=ılerin el ile vıuulmak suretiyle öldürülmüş Amerikan kesimindeki Herzer Cad yıldır çşıtli gazete ve dergılerde hüzün dnvdum. En kabadayı atraağa liizum bırakmadı. desine inmeye çalışan bir Doğu yazdığı aanat ve toplum yazılann lerinden kaçmaya muvaffak olmu? tur. letimiz 1,70 vüksek »tlamış. BevRnsvanın, diplomatik taarruzla tur. Biskra kesiminde, bugün, içinde Berlinli, yere duşerek ağır yara dan yapılan seçmeler, bu ad altınnelmüel klâsta kadınlar 1.80 • 1,85 n bn arada devam edip durdn, işçiler bulunan bir kamyon yere lanmıs ve Amerikan kesimindeki da önümüzdeki hafta Ataç kitabDün Cezayirin bir başından di139 atlıyorlar. Tolanda adıııdaki evi yayınları arasında satışa çıkaTas» Ajansı, Moskovada CENTO'gomülmüş ve bir maynja çarparak bir hastahaneye kaldınlmıştır. Rnmen kadını bn dereeeleri binun Rnsyaya karsı hazırlamış ol ğerine kadar uzanan genıç sahada havaj a uçmuştur. Dün de, aynı usule basvurarak rılacaktır. milliyetçi zim atletlerimizin gM Snflnde dngn taarrnz plinlarını ele geçi Fransız kuvvetleriyle tşçilerden dokuzu derhal öimüş, bir evin üçüncü katından atlamak kaç defa yaptı. rerek banlann foto kopilerini neş âsiler arasında yer yer çarpışmaistiyen bir Doğu Berlinli kadın ölBiz ana sporda bSyle yaya kalretti. Bn münasebetle de Tass, Rna lar olmuş, plâstik bombalar, el o n cc'rdü ise yaralanmıstır. Btın müstü. dıkça öteki şubelerdeki ilerlemehükiimeti adına bilhana Pakistao bombalan ve tüfekler durmadan 1ırdan bEzisımn yaraıı çok ağırBerlin daraam vahimleşeeek dır. ler Snzî, mevzii ve nadir olnr. ile tranı iatihdaf eder mahiyette çalışmıştır. •larsa, B. Mületler meseleyi Bn işi eline alır almaı devletin Cezayir şehrinin dıjında bir aratednis edici tebliğler yayınladı. ele alaeak yapacafı is mekteplerde atletizm, Vs çok belli oldn ki Tass'in bn ba içinde bir Müsluman katledilBirlesmis Milletler Genel Sekrehalkta atletizm Her yere küçük tebllği, CENTO'nnn çizli plânlan miş vaziyette bulunma^tur. Ceseteri Dag Hammarskjoeld, teşkilâpistler Küçüeük knlüp lokaUeri. nı ifjadan ziyade, bSyle bir vesile din başınm arkasında üç kurjtın SEÎBERLtNG Lâstik Sanayii Ortın yıllık çalışmaları hakkındaki Işletmelerimiz mamullerinden her nevi Yuvarlak, Dortkö • Bedav» düj, bedava hoca Atlet ile CENTO mensnpları üzvrine baa yarası görülmüştür. rapora yazdığı önsözde, Berlin du taşark Ihracat îşleri Servisi Genel se. Lama, Köşebent, Profıl ve S mılımetreden kalın Levhalar + sayısını arttırmak ohn»lıydı. Şam kı yapabilmektir. Cezayirin başka bir mahallesinrumu barışı tehdit edecek derece Müdürlüğü, yakındoğu memleketla, Savunma ve Şakuli Pik Doküm Boruların kredi ile satısına • piyonlar kalabalıktan Pk» r B i z * CENTO bütün bn veıikalann de bir tedhiççi kalabalık bir gazide vahimleşirse, tesküâtı bu mese leri şoförlerine, motorlu nakil vabaslanmıştır. ^ deki şampiyonlar ««rt* yetişen düzme oldnğmm iddia etti. Sözde nonun ortasına bir el bombası fır leyi ele »lmaya dâvet edebileceğini sıtalarında lâstik tasarrufu yapaKredili Satıs Şartları: • nadir çiçeklere beorfyor. Arkası bilmeleri için, tavsiye şeklinde bir bn Tesikalara göre, Sovyetlere latmı;, infilâk neticesinde biri Varşova 24 (a.a.) Bugün Var bildirmektedir. bildiri yayınlamıştır. ANKARA'DA: Ziya Gökalp Caddesi, Yıldız Han, Kat 1 + yok.. karıı CENTO devletleri tarafın Fransız; diğeri Müsluman olmak şova'da yayınlanan bir tebliğden Böyle spor tamim edllmez. 23 SEÎBERLİNG lâstik fabrikalarıİSTANBUL'DA: Galata Okçumusa Caddesi, Şair Eşref So • dan bir aiom taarmzu hazırlana üzere iki kişi ağır yaralanmıstır.» anlagıldığına göre, Kielce bölgenın bu bildirisinde, bilhassa kamkak No. 7 Beyaz Han + senedir sporn elinde tntan devleeak ve misfllemeyi karyılamak için «Müsluman Casbeah'ı» olarak sinde Şuşedniof kasabası yakınlmtin spor hakkında ne blrfikri,ne MEVLIT yon ve otobüslerde çalışan soförlede Pakistan ve tramn ban bBlçe bilinen şehrin Müsluman mahal rmda içi insan iskeletleriyle dolu daki Mümessilliklerimızden, Karabük'te Satış Müdürlüğümüz • bir programı vardır. Ama bn ufnrrin, arabalarında bulunan lâstikleAnnemiz lcri, yineı CENTO tarafından atom lesinde tüfek atışı sesleıri işitilmiş, çukurlar bulunmuştur. den öğrenilebilir. • da 300 milyondan fazla para harrini uzun müddet kullanabilmeleri lanarak bnralan tampon W>If« hâdise mahalline celbedilen polisIşletmelerimiz. her türlü imkânl»rı ile Sayın Müsterılerinin J eanmıştır. Bnnnn bfiyuk, P«k büNADİDE VİDİN'in îçin, şu hususlar tavsiye edilmekteBölge halkının ifadelerine göre, haline getirilecektir. emirlerinde olduğunu arzeder. • ^k bir kısmı flcret ve «eyahat ler bir Müslümanı yerde ağır ya g»çen dünya savsşı sırasında, Poruhuna ithaf edılmek üzere dir : Bnnnn kaba bir propaganda ol ralı vaziyette bulmuşlardır. Ka26 ağustos 1961 cumartesl günu lonya'yı işgal etmış olan AlmanNOT: Yuvarlak demirler firketelenmis olaıak teslim edildi ^ masrafıdır. tstanbulda bSlS bir tek 1) Kamyonlar hiçbir zaman todoğnnda «nphe yoktnr, Sovyet »o atil kaçmıştır. Birkaç saat sonra Suadiye Camiinde ikindi nalar 1942 1943 yıllarında Yahudiğı gıbi. bılumum malzemenin müşterı vasıtalarına yuk* atletizm pisti yapılamamı?tır. najmdan fazla yüklenmemelidir. mazındnn sonra okunacak Mevtnk harbinin yürütücüleri bnnnn kalabalık bir gazinoya giren başleri kitle halinde öldürdüklerin, leme ışi Işletmeleri mizce yapılır. J 2) Yüklü bulunan vasıtaların »lidi Şerife akraba ve dostlarıla franlı ve Pakistanlı insanlara ka bir âsi bir Müslümanın başına den çukurîara bu Yahudiîerin gö (Basın: 5379 /3T74) • Memlekette âsayiî b«nık defilzami süratinin elli kilometreyi mızın teşrifleri rica olunur. demek istemektedirler ki: «Bakı üç el ateş ettikten sonra kalaba müldüğü tahmin edilmektedir. geçmemesi doğrudur. Çocukları //••»»•»»••••••••••»••••••••••••••••••••••••• V dir. mühim mühim kazalanvak'aları > ve Ama trafik zabıta olnyor. nız! Sizin müdafaanızı üzerine allık arasına karışmış ve kaçmiş, 3) Yüklü kamyon ve diğer moOlay yerine özel bir komisyon Cumhurivet 3767 dığını beyan eden CENTO, tamtorlu nakil vasıtalan bilhassa viBizde umnmiyetle jsabıtanıa kadkurbanı derhal ölmüştur. Öldürü gelmiftir. pon bölge ihdas edeceği ididasiyte rajlarda süratlerıni yarı yarıya rosn ve teşkilâtı zayıt oldngn malen şahsın bilâhare Milli Kurtubizzat liıleri atomlıyacaktır.> düşürmelidır. hakkak. Bn».ıu sayra îçîüeri Baluş Cephesi ile ihtilâf halinde oBSyle bir feye ne Iran devleti4) Lâstiklere hiçbir zaman lüzukanı da gazetecilere beyan etaU. lan başka bir milliyetçi grupun li j nin, ne de Pakistanın imkân vermundan fazla hava basılmamahdır Doğrn bir görü?; fatot benc* zamiyecegini anlamak zor değildir. deri olduğu anlaşılmıştır. ve aynı zamanda lüzumundan da 1 Mukavelenamesine bağlı idari şartname. ölçü listeleri ve bıtanın zayıf taraö kendin! emCezayir şehrinde plâstik bir Müttefiklerin Berlin konnsnndaaz hava verilmemelidir. mühürlü nümunelerine göre kumas ve iç malzemesi idarece veril poze edetnemesidir. Ba sadece bir ki tutnmnndan Sovyet diplomasi bombanın infılâki neticesinde bir 5) Sıcak havalarda her yüz ilâ mek üzere 4 tip üzerinden 1650 takım kışhk elbise ile 1615 adet şap maddî knvvet davası degfldir. Koc Müslümanın villası ağır hasara tinin çok telâşlaomamıf oldnğu bn her yüzelli kilometre mesafede vakn, hünnet ve emnly** " ~ * ka diktirilecektir. »ıcma mnkabil tedbirlerden anla uğramış. insanca zayiat olmamışsıta durdurularak lâstiklere soğuk ,\DRESİNİZİ BİLDİR>ffiNİZ KAFİDİR 2 Eksiltme &&M1 pazartesi günü saat 15 de Büyük Posta telkinl dSvaakrır. filmaktadır. Biraz daba metanet tır. su dökülmeli ve lâstikler soğutulhane binasındaki satmalma ve satma komisyonunda yapılacaktır. Kösterebilirse, çok ümit edilir ki, mahdır. Bone şehrinde bir gazinoda pat Mvhterem Içişleri Bakanı zabıta INTERNATIONAL OFFICE 3 Muhammen bedel 33.000.. ve geçici teminat 2475. liradır. Rnsya artık makul yola çclecek lıyan bir el bombası üç kişinin ya Lâstiklerın uzun müddet dayanave trafîk vak'alan hakkmda bn «ü 4 Istekliler bu işe ait evrak ve nümuneleri i« günlerinde mal tunlarda yazdığım arîıaya eevap tir. ralar.masına sebebiyet vermiştir. bilmesi için verılen bu teknik mazeme servisinde gorebilirler. Cezayir Üniversitesinin Tıp FaM. PİRÎ lumattan sonra, bildiride SEİBERvermek lutfnnda bnlnmnnşlar. İL 8179 3732 LİNG lâstiklerinin evsaf ve ima5 İsteklilerin bu işe ait kapah tekliflerini komisyon saatine Ç«k çok teşekkür ederim. Snçlakadar Komisyon Başkanlığma tevdi etmeleri ilâ n olunur. lattaki hususiyetlerine de temas »• • • • • • » • • • • » • • • • • • • • • • * • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • > rın gitgide eksildiği haktandaki GÜNDÜZLÜ. 6 Idaremiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi di beyanlanndan da memnan oldnm. ••^ YA11LI edilmekte ve şu noktalar saraha• • ten belirtilmektedir : lediğine yapmakta veya hiç yapmamakta serbesttir. înşallah kendilerine tam ve nüfnı ÜSKÜDAR TÜRK KlZ KOLEJi 1 SEİBERLİNG lâstiklerinin (Ba^ın: 4533)/3772 artışiyle mütenasip ciddî bir istabezleri gayet mukavim ve elâstikiKayıtlarını henüz yenilemiyen eski öğrencilerin yerlerine tistik vermişlerdir. Bu bahsi müyet taşıyan bir elyaftan yapılmış talâa ederken zabıta ile gazeteeibir miktar yeni öğrenci almacaktır Tel: 36 29 80. olduğu için kendisini bırakmaz. lerin ortaklasa işledikleri bir güİL 8196'3787 2 Çok sıcak ve çok soğuk hanaha parmak basacafun. Henuz valara karşı tahammülü fazladır. yakalanmamış suçlular hakkında3 SEİBERLİNG lâstikleri, ka18628,12 lira keşif bedelli Tar sus Hükümet Konağının onarımı ki maiumatın mevsimsiz yayınlanuçuk halitasının taşıdığı hususiyet 28/8 '1961 pazartesi günü saat on da Malmüdürlüğünde açık eksiltYepyeni şekli ile 31 ağustos perşembe çıkıyor. ması bir çok suçlnlann zabrta « • dolayısiyle, asfalt şose ve arazi me usulü ile ihale edilecektir. Keşif Muvakkat linden knrtnlmasına sebep oluyor. yollarda daha uzun müddet dayaİsteklilerin ihale günü îçel Bayındırhk Müdürlüğünden bu iha Geçici bir muvaffakıyet olarak bn İmtiyaz sahibi: İLHAN BARDAKÇl CİNSt bedeli teminatı nır ve mukavemet gösterir. Bu se leden üç gün evvel alacakları yet erlik belgesi, Ticaret Odası vesikagibi ilk bilgilerin basma intıkaiı Lira Krş. Lira Krş. beple SEİBERLİNG lâstikleri ko sı ve 1397 liralık teminat makbuzl an ile Komisyona başvurmaları Reklâmcüdt 1608/3792 • Bandırma 6. Hv. Üs. Radyofar nin işi berbat etti&ini ınüşahedc etlay kolay silinmez ve kaplamaya ilân olunur. (Basın: 4534/3773) mekteyiz. İki tarafa da agız «kı binası jnsaatı 23.743 83 1.780 80 çabuk ihtiyaç göstermez. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^ 1.Ü tavriye ederiz. 4 Bunlardan başka SEİBER6 Hv. Üs. Radyofarı için Bandırma Bereketii köyü tepesinde bina inşa ettirilecektir. 2490 sayılı kanunun 41. maddesinin (D) füîrasına LİNG lâstikleri, kauçuk halitasının KÖMÜR SIKINTISI NİHAYET KALKIYOR göre acık eksiltme usrulii ile yaptrrılacak bu inşaata ait ke?if, plân ve mükemmeliyeti sayesinde emsaline Ekmek ve Francala biçimi şartnameler her ffün mesaî saatleri dahîlinde İs+anbul ve Ankara Le nazaran, daha fazla esneme re yayserbest bırakıldı lanma kabiliyetine sahip bulunİzmit İpraş Petrol Rafinerisi dün resmen vazım Amirliklerile Komisyonda bedelsiz olarak görülebilir. maktadır. Şehrimızde Belediye hudutları İhalesi 18 '9 1961 pazartesi günü saat 11,00 de Bandırma As. Satın SEÎBERLÎNG lâstiklerinin yufaaliyete geçmiştir. Böylece, Türkiye endüsiçinde ekm°k, francala Iınıı ve karıda bahsedilen hususiyetlerinin Alma Komisyonunda yapılacaktır. fabrikalannın imol ettıklerı ektrisinde, günlük hayatumzda ve yakıt malimek ve francalaların biçimleri tec İsteklilerin lüzumlu belgeleriyle ihale günü Komisyona müra açıklanmasmdan sonra, esasmı teşkil eden mükemmel kauçuk halitarube mahiyetinde serbest bırakılyet hesaplarınızda bir çok yenilikler va faycaatleri. 1423 Basın 5516/3783 sının naylon kat bezleri üzerine mıştır. Ancak ekmek ve francaHkullanmak suretiyle imal edilen dalar sağlayacak olan «MAZUT DEVRİ» başlar diğer evsafını muhafaza edecek tiplerinin Türkiye yollarmda da ve üzerlerine hamur halinde iken lamıştır. Kalorifer tesislerinde, fabrika kafevkalâde iyi neticeler vermiş olbıçakla derin bir çizgı açılacaktır. duğu ayrıca belirtilmiştir. Sanyerdeki kontrollar zanlarında, bilumum fınnlarda kömürü terİL 8198/3790 Belediye Idarî îşler Reis Muakedip, çok daha ucuz ve iktisadî olması havini Kadri Ilkay. Sarıyer ilçesmde Sayın üyemiz. Sendikamızın yıllık normal kongresi. 2 eylül yaptığı teftişlerde 13 esnafa ıhtar ELİNDE sebiyle «MAZUT» kullanmak artık bir za1961 cumartesi günü saat 11 de Cağaloğlu Basın Sarayı kat 2 cezası vermi';, 11 e«naf hakkında de ekseriyet temin edilemediği takdirde, 6 evlül 1961 çarsamba da ceza zaptı tutturmustur. rurettir. Ancak, mazjut tesisatı yaptınrken, günü saat 11 de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanaBu arada iyi su kuUanmıvan bir mazutun muntazaman temmi, tesisatın defırına da kapatma cezası verilmişcaktır. tir. Kongreye istırakınızi rica eder, saygılarımızı sunarız. vamh bakımı ve ânzalarımn gecikmeden gi955 TRAKXCAVATÖR İstanbul derilmesi için tesisat ve akaryakıt teslim gaGazPteciler Sendikası parçası olup da satmak OIUM İdare Heyeti istiyenlerin acele rantilerini istemeniz menfaatiniz icabıdır. Mcrhurn BmfKİ; Kurmav Bın22 12 58 24 48 65 e başı Mustafa Sungumen'm haGÜNDEM: telefonla mnracaatları. mmı, Ali Sungumen'in <;Hnm'si. 1 Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, Naim BnFinaemın k<ırdc :ı tl: 8208 '3799 2 İdare heyeti faaliyet ve hesap raporu ile muıakıp raporuKERİME SUNGUMEN Mazut Brülörleri Tesis ve Bakımı, Akarnun okunması. Hanımcfrndi 24.8.961 pcrsembe LET yakıt Temin ve Servisi, günü vcfat etmistir. Ccn.'zcsı 4 3 Raporlarm müzakeresi ve ibra. 1;3.8.961 cuma gıinü ogie ıi.mıa• Lux. furnı. flat Beaut. vıew, • Tel: 44 83 98 49 22 94 44 00 58 zını nıütaakıp Sişh Ciimımdrn • Teleph. 3 bed R. Liv. etc. J 5 İdare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar icçimı, kalcLrılarak Fenköy nıczarlıTG.S.F. delegeleri seçimi, X Mnda, Spoıel Apt. 5 th. flo + Boğazkesen caddesi 63, kat 3. Tophane ftma rifenedilcccklir. Allah raü• Telephone: 3616 17. • 6 Dılekler, ınrt <>vl"cîn İL: 8205/3788 T tl: S199 3789 T t^ıınihıırh rt 3780 Kapanış, Cumhunjet 3781 ••••••••••••••••••••• Heklimcıhk 1546, 3793 ^5 Willy BrandtAdenauer'in Rusya ile 0i 8 i a r | a l a M 8 "•" " ' müzakereistemesinitenkitediyor Berlin krizi barışı tehdit edecek olursa, Birleşmiş Milletler duruma müdahale edecek Rnsya, Baühlara yeni birer nota verdi: Kahineden yeni Çlnili Köşkö soyan hırsızlar istifalar olacağına yakalandılar ihtimâl verilmiyor Tezatlar I n TELEFUNKEN RADYOLARI'nın Cezayirde durmak bilmiyen korkunç iedhiş hareketleri her gün yeni kurbanlar veriyor Pakistan Ajganıstandakı Konsolosluklarını kapatıyor İ LA N Polonya'da içi iskeletlerle dolu yeni çukurlar bulundu Motorlu Nakil Vasıtalarında Lâstik Tasarrnfu Karabük Mamullerinin Kredi İle Satısına Başlandı! Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinden J Tebliğ Edilmiştir. İNGİLİZCE DER5LERİ PARASIZ îstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünden: Çeyrek Asırdır Beklenen Akşam Gaıetesi İ EHİR Bandırma Garnizon As. Sat. Al. Kont. Bşk. dan TflRSÜS MALMÖDÜRLÜĞÜNDEN MÜKEMMEL BİR YAZ İÇKİSİ İstanbul Gazeieciler Sendikası Yıllık Kongresi Calerpillar D. 4 ve bir parça buz I imon ALTEKS • ALARKO ve CINZANO 'i « '*
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle