19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOKT KfMml) Kıınıan: 130 SllMllllltllllllllllll IIIIIUIIIIIIIIIIIII •••IIIMIIIIIIMlIllllllll IIMIIIIIIII CUMHURÎYCT M İ L V U N L A R I I I •••••• I I I I IIIIII 36 Ağnstos 1961 ş Çizen: YVES SAYOL Çeriren: Mazhar KUNT •••••••ItlimilllMimilIIIIII IIIIIMMIIMIIIIIIIMIMIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIlIIIMMIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIllMlI IPEN1ZA1SAC1 154 Neyse, senin anlıyacağm, kapmış Reisin yanında. Kardeşinin, Abçifteyi Veli Reis, bosaltmış pence dullah Çavuşun kızıymış. O kız reden aşağı, «de£olun> dive... Cs da kaybolmuş, gece ortadan. Kaçtelik bizim Jandarma Kralı aa ja mıs mı? Kaçırmışlar mı? Yok olnındaymıs Fuat Reisın. Veli Reis muş o zavalh da... Bütün köyü görmemiş onu, dayan.nış, ver yan aradı bugün onbaşı. Hattâ kızın, sın etmış çifetyi!» «Deme Ziya... Deme! Sonra?» esas köyü, Kalemi'ye de haber sal «Sonrası... o ayı Rüstem var mışlar. Yok yok! Kims e bilmiyorya, o da atmış kenduıi yere, «Oy muş, nerede olduğunu. îşte böyle... anam, yandım vuruldum!» aiye... Buyur bakalım Yahya dayı... BuBaşlamış kıvranmağa. Lâf araraız yur ne istedin? Hadi güle gülee sida, bana sorarsan, bu işde oır tuze ..» Bir şey almaya gelen, marangoz haflık var ama, neyse... Sabah gördüm herifi, dolaşıp duruyor... Yahya efendiyle birlikte, girdi Copyrighı opero mundiRouff Herkes, soruyor: «Nerde yaran be dükkâna, Ziya. Rüstem?» O da açıyor sağ kolunu: Ahmet, düşer gibi attı, ilk adıBonlar olup biterken, doktorun asçm Eglen «Nah, diyor. Bakm ne biçım vurBir kaç dakika sonra Doktor Maugars da açıFrançois kazmalarla geldi. tki adam derhal ulhayet açtıkları delik bir insanın geçebilecemını. Osman da öyle. Ayrılacaklatine öfkesinden yerinde duramıyor ve homurda du Veli Reis beni!» Ben de baklan gedikten öbür tarafa atladı. François hareorayı kazmağa başladılar. Bir çeyrek saat sonra gl kadar gcnisledi. François bemen başını soktu nıyordu: «Canıra bnnlara ne oluyor böyle, diyor tım, sanırsın herif, çakıyla, kendi n köşeye gelinceye kadar, konuşketsiz yatan birinin yanına çökmüştü. Efendisine: dnvan delebildiler. Bunnn flzerine öbür taratta ve «Mösyö, dedi, zavallıvı görüyorum. Terde ndu. Mabzende ne işleri var... Yemek berbat ola çizmiş. Günahı boynuna, iki çizik, madan yürüdüler. «Bnz gibi olmuş dedi. Doktor eğildi, delikanlının bnlnnan biçareyi yaralamaktan korkarak işi bi zanmış taiç kımıldamıyor.» Doktor: Çabuk Fran« Ahmet Âbi,» dedi orada Oscak.. O kadar zahmet çek...» Böylece söylenirken dersin; pire ısırığı! Ama gitti ya kalbini yokladı ve: «Henttz yaşıyor, dedi. Kalbi ras yavaşlattılar. Arada nrada durarak etarfı çois yanına koş. Ben de geliyorum» dedi. man, başka diyecek bir şey yok»sçı ksvdın bir sesler işitti ve mutfaktan farladı. hafifçe atıyor. Hadi François bnnu buradan çıdinliyorlardı. Fakat srtık bir şey işitmiyorlardı. koca Veli Reis, sen ona bak...» muş gibi. «Ben yatarım bu akşam karalım. (Arkası var) «Gitti mi? Nereye gitti, Ziya? kayıkta. Ha bir de... Paraların he Ne diyorsun sen?» sabını ne zaman göreceğiz ki, sen «Gitti ya! Gece hemen apar de al alacağını...» topar, koydular adamcağızı, hem « Bırak şimdi paaryı Osman!» de kendi teknesine... Fayrap, doğdiye mırıldandı Ahmet. «Ne zaman ru Erdek... Mahpusaneye!» olsa, yapanz pay işini. Kalsın şim «Mahpusa mı? Mahpusa mı? di hepsi sende. Yalnız dikkat et, Ziya, ne diyorsun sen? Ziya?.» kaybetmiyesin. tyi sakla bir yere.» «Gitti adam, geceyarısı. Ne Sonra davrandı, eve doğru yüdiyeyim? Ee, kolay mı, adam yaralamak? Bugün, bütün gün barümeğe. ğırdı Fuat Reis kahvede. «Köyde (Arkan var) emniyet kalmadı. Kaçıncı oluyor. Silâhını kapan, sokağa boşaltıyor. Hükütnet içinde hükümet... DevB ULMAC A Güzellik enstitüleri ve güzellik Kıyıcık köyünden Erol ve Fikri var sâk.inlerini uykusuz bırakması lete karşı, Devlet mi Surmak istimalzemelerini yapanlar gittikçe özdemir yazıyor: yorlar?» diye... Tabi! bizim zane dereceye kadar doğrudur? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vallı Halkçılar da, bltik bu sıra. i daha çok bahçeden faydaiamyorCEVABIMIZ. Köyümüz, Fındıklı Arhavi aSalacak plâj gazinosunun, gece Ben en eon gördüğümde: «Hep î lar. Cildi gençleştiren, güzel sak rasında bulunup Fındıkhya bağlı Inönü'nün ektigi tohumtarı biçiyolıyan, canlandıran maskeler hep kuzeyi Karadeniz, güneyi dağlık, leri halkı rahatsız edicı davranısiy ruz. Kardeşi kardeşe kırdınyor, 2 le ilgili devamlı şikâyetler almaktopraktan alınan maddelerle yapı doğusu ve batısı sarp kayalıklarla tayız! Gazinolarla ilgili Belediye namussuz Halkıçlari» diye bar bar 3 çevrili şirin bir köydür. Bu zenlıyor. Bunlar 3 türlü: Meyva mas gin ve güzel köyümüzün en büyasağı ummni değil midir? Yok bağırıyordu Fuat Reİ3. Lâfnı kısası, yandı bizim Veü Kaptan Ar 4 keleri, bitki maskeleri, sebze mas yük derdi yoldur. 1953 yılında ta sa Salacak gazinosunun bir özelli tık Fuat Reis, onun yakasını İ3imamlanan ve sahil yolu proiesine ği mi var? keleri. rakmaz. Çünkü bilirsin, Allah için, 5 taktı mı birine kancayı.. Tamam 6 Hangi meyvalar? Çilek, muz, dahil olan köprü, kayalara dayanmış vaziyette bekliyor. Karadeni Öğretmenlerin İntibak dır isi o garibin! Hem Fuat Reis kaysi, portakal, kiraz, şeftali, elbos verse, Rüstem davacı olmasa 7 zin en sâkin olduğu yaz günlerinKanunu ma. bile, Erdekteki Savcı, koyvermez 8 de bile, şehre ulaşmak en büyük Bitkiler? Papatya, gül. rteşakkatlerden biridir. Denizin Eskisehir'den Mehmet Soydan Veli Reisin yakasını... Adam ya 9 ralamak, ne demek yahu?» Sebzeler? Havuç, soğan, doma çalkantıh olduğu zamanki halini y»zıyor: siz düşünün! Her taraftan kapalı Ruyada gibi dinliyordu Ahmet, tes, patates. SOLDAN SAÖA: olan bu köy, Karadeniz kıyılarının! Temsilciler Meclisinde, seçinv Ziyayı. Her şeyden önce bunlan hazırla hemen hemen her türlü üninünü lerden önce göruşülecek tasarılar 1 Eşyayı çeşit çeşit renge soKulaklarında, bir takım, mânamayı bilmek gerekır : yetijtirmektedir Gelişmiş olan arasında öğretmenlerle ilgili inti sız, boş kahplar gibi çınhyordu kan maddenin ticaretlnl yapan (iki «VOcudunun kemiktın Meyvaların olgunu seçilecek. Ya çay ekimi, 450 dönümden fazladtr. bak kanunu da bulunuyor. Ger kelimeler. Oman'sa dilini yutmuş kellme). 2 lnsana hayvanl gida J ı j n tarafı dilimlenecek (portakal, limon), ya Bu mahsulün % 35 ini, yolsuzluk çekleşmesini candan dileriz. Bu tu. Ne zamandır, belinin üstünden teskil edebilir» mânasına iki keliezilecek (muz, çüuk). Porselen ya tan ziyan etemkteyiz. Bu sahil yo nunla ilgili olarak bir konuyu ha indirmediği eli, o tatlı sertliğin ne me 3 Baıan çikolatalann içine da cam kap kullamlacak. Her sefer lunun kaç kere etüdü yapılmış ise tırlatmak ıstiyorum: îlkokul öğ »esiyle, doldurmuyordu artık bey konulan katı madde, orta drecede yenisi yapılacak. Hem de tam kul de şimdiye kadar hiç bir faaliyet retmeni iken emek ve para harcı nini... mlniminl. 4 tlkbahar yemişlerlnlanılacağı vakit.. Bakkalın oğlu susunca, Ahmet, den. «ona koysan almaz boşa koygösterilememiştir. Blnlerce lira yarak Eğitim Enstitülerini bitirdiye bir atalar nfiztl Bitkiler dört türlü hazırlanabi karşılığı vapilan betonarme sahil miş, Orta öğretimde görevlenmiş konuşamadı bir müddet. Neden san dolmaz* Hlndistan yanmadasıvardır. S Mylene Demongeot. Roma'da Eskiden en büyük rakibesi İtalya'da :se yeni bir rakibe lir: 1) Çiy çiy dogranır, 2) Suda köprüsü. hiç bir faydası olmadan meslekdaşlar var. Eldeki kanunlar sonra kıpırdadı dudaklan: nın yansı, gUzel »anat. 8 Bir soru «Demek Erdeğe, mapusa gitti takısının teni «bundan sonra» karçevirdiği son fliminde Brigitte Bardot idi bııldu: Scillu Gabel bırakılır, 3) Lâpa yapılır (doğra beklemektedir. Yap'ılan bütün mü uygun olmsdığından tnaaşları durumlarına yükseltilememiştir. Çı Veli Reis... Peki y» karısı? Zeh çıiığı eski bir terim (mürekkep kenıp haşlanır, ezilir), 4) Kaynatıp racat neticesiz kalmıştır. Karayolkacak kanuna bu yolda bir madde ra hanım?» suyu alınır (Bol suda 15 dakika). lime). 7 Yaprak hallndeki kâğıtlar larının i!ei?ini bekliyoruz. eklenmesi ile hem onların hakkı Her şeyi biliyordu Ziya. Bakkal (eskl terim ve alelâde çojul). 8 Sebzeler ya dilimlenir (havuç, varlıfında salatalık), ya lâpa haline konulur Salacak Plâj Gazinosun tanınmış olur, hem de yenilerine dükkânı bir, berbeT dükkânı iki, Sayısında veya Eskiden bir eksikllk olimanu. 9 sapka yeteşvik fırsatı verilir. ne ararsan bulunur, derler ya... (patates, soğan). rlne glydli^mjz. «enlik gunlerinds dan herkes şikâyetçi Hemen yapıştırdı cevabı: caddflere kurulanlardan. Maske nasıl knllanılır? üsküdardan A. Mnz»rter Oktar Silivri Postahanesi buna «Gece, kendi teknesiyle götür YUKARIDAN A9AGIYA: düler Veli Reisi. Bu sabah da paDaha çok aksamları, yarım saat, yazıyor; ne diyecek zartesi, posta günü. Çekmiş kapa 1 «Üzerlnde nokrta hallnde leyatarak. (Gözlerin üstüne ayrıca Gürültü ile mücadele babında mı? evinin kapılarını kadıncağıı. kesl mevcut» karşılığı İki kellme. gülsuyunda ıslatılmış pamuk konu ekmek parası temlni için dahi olVaniköyden tsmet Barlok yam Anlamış, dayanamıyacak burada. 2 «Sandalye veya koltuk üzerine lur.) O gece rahat bir uyku da çe sa, seyyar satıcıların muayyen sa; yor: Bindi, hem de bizim motorn Ben çoküp iatirahat edemez» mSnamr.a kersiniz, ertesi gün yüzünüzün ta atten evvel sokaklarda bağırma| Adıma gönderilmek üzere Si burada, dükkânda kaldım; liıbam bir flll. 3 Korkusuz kahraman, eskiden kitaplar onun üzerinde dulan yasaktıf. Ve bu, yerinde, iyi jlivri P.T.T. îdaresine 2 ağustos götürdü Erdeğe. O anlatıyor üra rurdu. 4 Çok defa akılsız başın Brigitte'le aynı günde fakat iki | çıngar koparmış, annesi, babası ne kadaj tek aşkım clarak kaldı, zeliğini gözle farkedersiniz. Kimler hangi maskeyi kullan bir yasaktır. Atna, bunun yanıs.ra 1961 tarihinde bir para havalesi da halası mı, teyzesi. mi ne varccıasinı çekfn. sabnede toptan grup yıl sonra doğmuştu. Ablalar üs başka bir liseye göndermişler. O öyle de kalacağını umuyorum.» di mah? eğlence yerl^rinin de belli saatten verilmiştir. Bu para tam 14 günmış Zehrânımın. «Onun janında hallnde yapılan danslardan. 5 Bir tünlüklerini ispat edince küçükle rada da tutunamayınca canına yet ys açık açık söyledi. bekletil kalırım, hiç olmazsa ara«ra Veli harfin okunuçu. terziye berbere ve miş kızın. Tıpkı Brigitte gibi daKuru, nazik derilere: Haftada 2 sonra gürültü yapmaları, hopar SiHvri postahanesinde re ne düser bilirsiniz. J?»igitte'e Şimdi Roma'da, başhbaşına bir bahçıvana çok luıumlu bir araç. marlannı kesmeye kalkışmış, bu büyük yüdız. Yeni bir filim çeviri kere portakal (dilim dilim) mas lörlerle halkı ve etrafı rahatsız et dikten sonra 16 ağustos 1961 tari Reisi görürüm» diye gitmiş Erdebenzemesini söylüyorlardı ona 6 «Inatçı kimmeleri, bildiğlme göre, Belediyece hinde bana ulaştmlmıştır. Müb ğe. Yol boyunca hep a^lamı» kase» karsılıgı iki hep. Bir gün de onu taklit ediyor na da «taklit etti» demek kimse yor. Şu var ki, Mylene'in talihin kesi. t T I I yasak edilmişken, Üsküdar Sala rem bir ihtiyacin karşılığı olan bu dıncağız, öyle söylüyor babam...» kelime. 7 Bir Yorgun ciltlere: Haftada 2 masdiy e kusur bulmaya başladılar. nin aklından gezmez. B. B. intiha den midir, nedir, karşısında yine Gene bir an, düşündü Ahmet. hastalık. «kol uke. Biri çilek, öbürü mürdüm eriği cak plâj gazinosunun bilhassa cu paranm Silivri postahanesinde niNe yapsa Brigitte'le ölçüyorlar rı aklının kenanndan geçirmezdi göz kamaştıran bir güzellik. Aynı (balla kanştırılacak). cunu uzatarak o martesi ve pazar geceleri seansla çjn bekletildiği bir türlü anlasıla Sonra, uykuda konusur gibi açılo sırada filmin öbür kadın yıldızı Seilla Gaişe k»rı«:» mânadı. tster beğenilsin, ister yerilsin rının gece yarısmdan sonra saat mamıştır. Acaba bunun sebeblni dı agzı: sına mürekkep Yağlı ciltlere: 1) Salatalık masNeyse yokluğun kıyısından geç bel vahşi güzellıği ile insanı bir «Peki ya...» B. B. idi hep ölçü. Saçlan, yüzü, 1, hattâ 1,5 {a kadar BÜrmesi, o ci öğrenebilir miyiz? bir emir. 8 Su»uverdi. Kendini topladı liakme]t uğurlu gelmiş Mylene. Ana, den sarıyor. Bu kız simdiye kadar kesi: Açılmış delikleri kapatır bu. hattâ dudaklarını açışı ile hep o. «Bir kapı veya kal Hasanın oğlun», sa d»hn, Mer2) Şeftali ve llmon: Temizler ve Adı sonunda «B. B. n i n 1 numara baba bu şaşılığı n nelere mal olaca Sofia Loren'in dublörü idi. Şimdi peneereyi yan ayemi soruyordu. Mylene'le boy ölçüşüyor. Fransa ağartır. h rakibi» oldu. Arna işte o kadar. ğını anlıyorlar. Bir ameliyat; her Oanko buimacanır çık vazlyete »okZiya, bu ikinci «Peki ya?» yı, bil Aallrdilmiı fpklı mamau karsılığı bir «Mylene» yoktu ortalarda. Rüzgârdan örselenmiş ciltlere : sey düzeliyor. Bir başka. Mylene da B.B. ye kurban giden Mylene İki kellme. 9 Teeis ederek yahut diklerinin tamamını »nlatmak iO da kendi kendini yaratmak i doğuyor dünyaya.^ Gülmesini bi yoksa Roma'da da Seilla'ya mı ye Domates maskesi. Bu maske kuru saatin renbereğine tatbik «dilen haçin, bir dâvet saydı: nilecek? ciltlere de çok iyi gelir. çin diyar diyar gezmeğe çıktı. ln len bir Mylene. reketi yaparak « Ha... bir de kız varmıs Veli giltere. Almanya, Ispanya, Italya. Birkaç hafta geçmeden bir proISTANBUL 7.20 Saz eserleri 7.30 HaberNihayet İtalya'da bir «Mylene»e düktör onun güzelliğini farkedi7.27 Açıhş ve program 7.30 ler 7.45 Bu sabahın şarkıları ulaştı. Hâlâ B. B. yi hatırlatıyor yor. Annesi ile babasını kandırıîki marş 7.35 Neyler 7.40 8.15 Her sabah bir marş ÜV VEZÜV VE2ÜV VE2ÜV VEZÜV VEZOV VEZÜV ama onun gölgesınden sıyrıldı ar yor. Mylene'in talihi çizilmiştir ar Kur'anı Kerim 7.50 Saz eser 8.20 Melodiler 8.45 Şarkılar tık. tık, Komedyen olacaktır. Ama deleri 8.00 Haberler 8.15 Tür 9.00 Ev kadmının not defteri Bu Brigitte Mylene benzerliği mekle olunur mu? «Aşk çocuklaküler 8.30 Sevilmi» uvertür 9.45 Türküler 10X10 Ktpanin garip bir yönü var. Intiharda rı» filminden sonra kendisine nâler 9.00 Kapanış. nış. bile bir benzerlik. Evet Mylene zikçe «filim uğruna bıraktığı pi11.57 Açılış ve program 12M 1U7 Açılış ve programlar îki marş 12.05 Şarkılar (Re> 12.00 Kansık hafif müzik 12.30 Demongeot da kendini öldürmeye yanosun a dönmesi» sâlık verilir. cep Birgit) 12.30 öğle melodi Çeşitli Türk müziği 13.00 Hakalkmış bir vakitler. Ama daha Sinema dünyasında bir yıldız doğ GAZ SOBALARI ve leri 13.00 Türküler 13.15 berler ve Türk basınmdan özetyıldız olmadan önce. mada n ölmüştür. Eğer sahne foHaberler .13.30 Şarkılar (înci ler 13.15 Küçük konser 13.45 EMAYE SOBA BORULARI V ni yetiştiği sıraiarda raüthiş toğrafçılarmdan Henri Costeta her Atalay) 14.00 Konser saati Sadi Hoşses'ten şarkılar 14.00 YAKIIIOA SATI?A AKEOİIECEKTİR 1 bir b j h r a n geçirmiş. Çirkinliğini kes gibi böyle düşünmeseydi bu15.00 Kapanış. Melodiler 14.30 Zeki Müren içine koya koya dünyadan usan gün bir Mylene Demongeot'yu bil 1657 Açılış ve program 17.00 den çarkılar 15.00 Kapanış. YENİLİK! mış. sTirkinlik sözüne şaşmayınız. miyecekti dünya. Henri genç kıtlhan Feyman ve arkadaşları 16.57 Açılış ve programlar Oku'da iken gözleri şaşı imig My zı n türlü fotoğrafını çeker. Onu 17.20 Tanm saati 17.30 Şarkı 17.00 tncesaz 17.30 Cemil B»lene'in. öyle şehlâ filân değil dü baştan başa değiştirir, onunla evlar (Mustafa Kovancı) 18.00 şargan Dans Orkestrası 18.00 Sobaya monte edilmış pedüz şaşı. Aksine aklına da sine lenir. Filim dünyasında bu masa Gençlik saati 18.15 Şarkılar Trafiğe dikkat 18.10 Sizin için hava tanziro klapesi meyı koymuş. Sınıfta arkadaşları lm eşi çoktur ama eşsiz yönü bu (Afitab Karacan) 18.45 Ha 18.35 Yurttan sesler 19.00 berler 19.00 Çeşitli stüdyolar Hab«rler 19.15 Y«*«dığımız al<ıy ederlermiş «şaşkoloz» diye. aşkın ölmek bilmeyişi. Daha bir HER ZAMAN HAZIR YEDEK PARÇA dan 19.30 Olaylar ve yankıla günler 19.25 Bu akşaniın plâMylene içine kapalı, huysuz bir kaç gün önce Mylene Demongeot: n 19.45 Gitarist Carlos Mon ğı 1950 Olaylar ve yankıları HİZMETE AMADE TEKNİK kız oJmuş. Bir gün arkadaşları ile «Kocam ilk aşkımdır benim, bugü toya 21.00 Şarkılar (Kâni Ka 19.45 İki marş 19.50 Nevzat raca) 21.30 Dini ahlâki soh Güyer'den şarkılar 20.15 Tabet 21.45 Şan sololan (Gülten ki Çenerlni ve arkadaşları Tunceli) 22.00 Çeşitli stüdyo 20.30 Çocuklarla başbaşa 20.35 • lardan 22.15 Siz ve müzik Beş sesten şarkılar 21.00 Çağ23.00 Haberler 23.15 Senfonik lar'ın saati 21.15 Hoslandıgımüzik 23.40 Ritm ve melodi nız rnürik 21.50 Mlkrofon bir 23.55 Program 24.00 Kapa 22.10 Nadir Hilkat Çulha'dan nış. şarkılar 22.30 Müzik 22.45 1 c\>000.00 lira keşif bedelli Kadıköy Kemal Atatürk Or i ı 20 uuv.uu ııra Keşıı Deaem r^aaiKoy jvemaı Aiaıurs vjrANKARA Haberler 23.00 Gece konseri taokulu onarımı (b'rim fiyatı esası üzerinden) 5.9.1961 «alı gü \ 6.57 Açılış ve günün program 23.45 Doris Day'den hafif şarnü saat 16 da îstanbul Okullar Muhasebeciliği binasında açık ları 7.00 Kur'anı Kerim kılar 24.00 Kapanış. eksiltme yapılacaktır. Keklâmcılık 1503/3796 2 îstekliler bu işe ait mukavele ve eksiltme . evrakiyîe ^ Baymdıriık Müdürlüftü umumt ve hususi şârtnamelerlni ke$if \ ve projelerini ve buna bağlı müteferrik diğer evrakı okulda OSCAB: görebilırler. 3 Eksiltmeye i^tirak edebilmek için tâliplerin 1500. lira J muvakkat temınat yatırmış olmalan 1961 yıllna »it Tiearet # Boşuna avlamak isüyorlar onu. Kanmıyor işte. 1961 dünya gü2eli, Orta^ı Seısesini ibraz etmeleri. eksiltme gününden tâtil günleri J hâriç 3 pün evvel Vilâyetten ehiiyet vesikaları almış olmalan + Marlene Schmidt'e film prodüktörlerinden çekici teklifler geliyor, ama • bu işe ait evrakı imzalamalan şarttır. • onun görü ilimde. Sinema vız geliyor. Dünyanm en güzel (elektronik) X (Basın 5031/3T78) 2 mühendisi hep mühendis olarak kalmak istiyor. Resimde 1961 dünya ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • r gtizell Marlene Schmidt bir projenin başında çalışırken görülüyor. » • • » • • • • • • • • • • • • • • • •• • maskeler | MuîSUZ bir k ö y Güzellik için yeni | OKURLARLA InFF r ~ \1 ! 1 8 j Bil mediğiımz Mplune Mylene Demongeot lisede iken şaşı, bir çirkin kızdı. Arkadaşları alay ediyor diye intihar etmişti ^âPYİBUGÛNKÜPROGRA, Kemal Atatürk Orta Okulu Müdürlüjünden Istanbul | | Hayır, yıldız olmayacak P A ITI 353 ÜİJgÜN ruPLAUr/$i 6£iıP ÇATM&TiPROF. NtMBÜS'On MACBBALABL : > ' ı ,,,,,,,,,,,„ • :< •ııııııııııııııı mı •••••••••••IIIIIIIIIIIIIIIIIII •••••• ııııııııııılıınııııııııııııııııııııtııııııııılıtııııııııı ıııı.nnıııııı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle