13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TKI ııııııınııııııınıuııııııııııı CUMHUKIYET 25 Ağustos 1961 Askerlik Bahisleri Küçük devletlerin silâhlı kuvvetleri nasıl olmalı? Yazan: Amiral Afif Büyüktuğrul HIMIIINIIIIIIimilllllllllll G Ü NÜ N Ü Ü K O N U L A R I HEM Koyun can derdinde, kasap yağ derdindel f ı | ^ amamlanmak üzere olan bir büyük yapı tasavvur edıI niz. Semt güzel, yer işlek, cadde temiz ve geniştir. Bu II yapının Bnünden her gün muhtelif sanat ve mesleklere mensnp binlerce kisi geçer ya... Hepsi kısa veya Mun müddet için mutlaka gfiılerini yapıya dikerler ve bu sırada bepsi bir «eyler düsönürler. Otelei: Ne gfisel bir otel olnr su bina!.. tçine yüzlerce oda wğar... Aynca istedigin kadar salon yap, bar yap, lokanta yap! Vallahi Bilton sirketini bile kara kara dfisündürürsün. Artık karada fllüm yok saıw! Emlftk Mtbibi Bu bln* benitn olsa hemen han şekline sokardım. Tazıhanesinin bu merkezi yerde olmasını kim istemez. 200 yazıhane yapsan 15 gün içinde kap kapanın elinde ka lır. Kem de kinue hava parasına aldınş etmez. Para kırarsın. Cîazete patronu tste bir roathaa ve gszete ıdarehanesı için ideal yapı... Her seyden sarfınatar binanın heybeti bile gsıete için başhbasına reklâm olnr. Halkın büyük binada büyük g» zetenin bulunacağını düşünmesl kadar tabii bir şey var mı? Kur makinoleri, koy ışıklı reklâmlan, ondan sonra sen satışı gör. Bankacı Bn yapııı derhal satın almaya bakmalı! Bir kere paran daima paradır. BSyle bir binanın kıymtti eksilmea, Gün geçtİkçe artar. Sonra müsteri üzerinde emniyet uyandırmak için böyle gösterişli bir binadan daba parlak vasıta mı olur? Bütün binanın cephesini boydan boya kaplıyan bir levha. iki Uç kat irtifamda müeessem bir kumbara... Dur bele, bir soruşturayım bakayım. Ba misalleri istediginlı kadar çoğaltmak mümkündür. Hepsi de kendi bakımlarından düsüncelerinde haklıdırlar. Onun için geçen gün bir Îstanbul gazetesinde Taksinı meydanında yapılmakta olan Opera binasının tiyatro binası olmaktan çıkarılarak içinde her şey satılan bir büyük ma£aza haline konnlmasını istiyen yazıyı oknyup mnhaırirlnln Imzasına da baktıktan sonra fikri dofmsa hiç vadırgamadım. Kendi bakımmdan şüphesiz onun da hakkı vardı. C«Tf>t Fehmi BAŞKU1 taraftarları veya Seçimlerde prokaybetmiş bir Silâhlar çeşitlendikçe, tahrip hükümranhğını YAZAN '.+* paganda, seeiN ılgililerı ile tekudretleri çoğaldıkça, ordu yapma milletle; vine istilâya uğrayıp hümek istiyen kimmasa gelmelerive harpte kullanma masraflan kümranhğını kaybetmiyen devlet selerin, seçmenni temin içindir.» arttıkça fertlerde bir endise be arasında çok fark vardır. lere, seçlldiklerı detnekte ve baHükümranhğını kaybetmemek lirmiştir: «Kuvvetli bir düsman takdirde takip ğimsiz adaylann karşısında küçük devletlerin silâh ıçın çare de, istilâya uğramasına lı kuvvetlerinin tutunmastna ım rağmen ordu ve donanma kudretıedecekleri proğramlarını, ideolo yenler köylerde muhtarlara, sehirlgenis bir kitleye hitap edeeeğini ni kaybetmemek; harbin bajını kân yoktuî!> jilerinı, muhtelif vasıtaiarla ilân veya kasabalarda cn yakın zabıta kabul etmemektedir. 298 numaralı Harb denilen silâhlı raücadele değil kat'î neticesmi düşünmektir. etmeleri, bildirmelerı keyfiyeti âmirine haber vennek mecburiye kanunun da meseleyi bu açıdan lttifaka dahil büyük devletler matematik formüllerle yapılsaydı Îstanbul Valisi ve Beledive Reharbe hazırlanıp mukabil taarru isı Tümçeneral Refik Tulga, va dlr 288 numaralı seçimlerin temel tinde oldukları gibi üç kişilik bir mütalâa etmiş olkıası ihtimal dabu endışenin yerden goğe kadar hükümlerı hakkındaki kanun, ı hey'et de kurmek mecburiyetinde hilindedir. Maddl imkân bulunup hakkı olurdu. Esasen «ndişeye ka za feçtikleri zaman, hazırlanan taadaşların rahat vi huzurunu kadirler. Bu ney'etin vazifesı, top da bağımııı adaylara da bu bak pılanlar d«, ifade etffieseler bile, mukabil taarruz kuvvetinın içın çıran bazı hallerin cnlenmesi hu kinci kesiminı seçim propaganda lantımn düzeninı sağlamak, ka verümiş olsa idı, şüphesiz ki, daha filâh matematiğinin tesiriade ka de memleketi istilâya uğramış suıunda ilgililere bir genelge gön sına tahsıs etmış bulunmaktadır Kanunun propaganda hususun nunîara karşı hareketleri, edep tö isabetli hareket edilmiş olurdu. lanlardır. Halbuki ailahlı müca devletin de ordu ve donnamaıı olr dermiştir. Tulga, bu gentlgesinde daki ana prenııpi, seçım propagan relerıne aykırı veya suç işlemiye, Seçimlere katılan siyasi partldelenin, matematik kadar mühım malıdir. An'ane budur. şrivle demektedir: dasınin serbeıt Dulunduğudur An kışkırtıcı mahıyet taşıyan söz ve lerin, radyo ile propaganda yapolan diğer bir unsuru daha vat1 Yazhk sinema. tıyatro, gazi cak kanun, lerbest olan prcpagan ya fiilleri öniemektır. Kapalı yer mak istediklerini oy verme günün dır: An'ane; ordu an'snesi ve mil Buna gore kuçük devletin silâhı. let ana'nesi. Bu an'aneyi, en kuv büyük ve tahrip kudretı fazla si no. bahçe vesair eğl<;nce yerleri ds hürrlyctinin, immenin kamu konuşmalarını hoparlörlerle dısa den öncekı yirmi birinci günü akvetli bir silah eşitliğinde hesaba lâh yapamadığı ıçın, düsmanın hoparlörlerini ancak içeride bulu hütnet ve vacıtalarından ıstifade rıya v«rmek kaabildir. Şu şartla şamına kadar yüksek seçim kurukatmak harbin mukadderatını iyi taarruzunu oyahyacak tuzak ıi nanlann ısitebilecekleri ve dışarı etmesine engel olacak bir mahi kı. halkın hu/.ur ve rahatını boz luna blldirmeleri mecburiyeti varlâhlandır: Karada çete harbi: de dakilerin rahatsız olmıyacakları yet iktUap etmeıinı tecviz etme maması lâzımdır. Bundan baska dır. Siyasi partilerin radyodaki tayin etmJe sebep olur nizdc de düşmanm deniz yoln em kadar açabilaceklerdir. dlğı gibi, baıkalannın hürriyet ganeş battıktan doguncıya kadar koau«ma müddetleri ile gün ve **• niyetini tehlikeye sokacak bir ve ana haklarını ihl&l etmesine kapah yer toplantılannı hoparlör saatini yüksek seçim kurulu tayln 2 Hıç bir eğlence ve toplanAn'anesi olmıyan ordular mate harb. tı, her ne nam altında olursa ol de müsaade etmemış bulunmakta lerle dışarıya vermege imkân yok edecektir. matik hesaplara çabuk kapılıp Silâhlar memleket içine o ş« Bun (Jübil». lünnet düğünü, fes dır Bunun için propagandayı nı tur. Kapah yer toplantılarının en harb batlar baslamaı lilthını bıRadyodaki propaganda, oy verbariz vasfı, müdahaleden tamarakıverir. Fakat ana'ncsi olan or kilde dağılmalıdır ki, küçük dev tival vesairp Rİbi) normal mesai zam altma almı<:, propdganda va miyle âzade olarak yapılmalarını me günündan önceki onbesinci dular, kuvvet azlığına rağmen let istilâya uğrasa bile, subaylann günlerinde saat 24 ve tatil günleri pılacak yerlerle, propaganda va kanunun sağlam.ş bulunması hu günden itibaren baslıyacak, yine duşmanı yenecek bir sekil aras bı»k«nhjında kurulacak ufak ç« akşamlarındn saat 1 den sonrası sıtalarını, ayrı ayrı mütalâa et susudur. oy verme gününden Önceki dörtınr ve kolaylıkla bulurlar. Biı d« teler kolaylıkla cephane bulsun fçin izin verilmiyeeeictir. Kapah miş bulunmaktadır. (Hıncü gün saat yirmibire kadar ve sabotaj ve çete hareketlerini yerler bu kayıtların dışmda bıraburada böyle bir araştırmayı yapKanunun evvel emirde na^p.ra devam edecektir. muvffakıyetle başarıp müşterek o kılmıstır. mağa çalısacağız. Yukarıda bahtettiğinıiz üç kişialmış olduğu husus, kamu hızKanun duvar ve ı l ilânları vaGelecek bir harbin özelliği iili yalamaya yardıtn edebilsin. metlerinin akıamaması ve umu lik hey'etin, vaki dâveti olmadıkhın fevkalâde btiyük bir tahrip Küçük devletin harbfnde donanmun istifadesine mahaus yerlerin ça, zab(ta ârmr ve memurları, muh sıtası ile propagandayı da kabul Veteriner Müdürlüğünün kudretine malik olmaaı ve bir de manin yeri pek büyüktür. Ufak ış.cal olunmamas! keyfiyetidır Bu tar ve ıhtiyar meclisleri âzaları etmektedir. Ancak oy verme gükara harbindeki süratin faılalas donanmalann, harbin hemen babir açıklaması sebepledir ki genel yollar üzerin hiç bir suretle bu toplantıya mü nünden önceki üç gün içinde ilân, masıdır. Yaai silâh, yan kutru 2 sında sıri cengâverlik düşüncesiybeyanname, genelge, açık mektup Kuduz vakalarına Irarsı vatan de, mâbetlerde, kamu hizmeti gö dahaie /edememektedirler. Kapah ve her çesit propaganda mahiyeti kilometre olan bir sahayı birden le düşmana sevkedilmesinde hiç rülen tesis ve binalarda, flçe ve yer toplantılanna ait düzenleylci tahrip edebilecek; mütecaviz or bir fayda yoktur. Bu gibi donan daşları uvarmak için Belediye Vetaşıyan matbuanın dagıtılması dular da bir gunde cepheyi yüz malar, Atlantiğin emniyetli saha teriner Müdürlüğü dün şu açıkla seçim kurullarınca gösterilmis o hükümUre riayetsizlik hali, esas memnu olduğu gibi propaganda ilan meydanlardan başka meydan itıbanylc, ceza müeyyideıine bağmayı yapmıştır: ldlometre geriye »ürebilecektir. çin kullamlan duvar ilinlan ile lannda müttefik nakilyatını himaBurada mfibim olan nokta, teca ye için kullanıhp da kat'l netiee «Kuduz hastalıfının çıkışına ara larda, toplu olarak «özlü propa lanmış bulunmaktadır. 1950 seçim el ilânları ve diğer her türlü matganda yapılmasını >asak etmiş bu kanununda şekle riayet olunmadıvüze uğTayan tarafm, mümkfin o yeri ve zamanı geldiği zaman, eılık yapan hayvanlardır. Hayvan bualar üzerinde Türk bayrağı, dilan süratle silâhlarını hazırlayıp müşterek annadazıın içinde vazlfe lann bu yönden insan sağlıgını lunmaktadır. Geıek sıyas.1 partı ğı zaman, zabıtanın toplantıyı da nl ibareler, arap harfleri ile yamukabil taarruza geccbilmesidir. görürlerie büyük menfaat taglar tehdit «>tmez hale getirilmeleri lerin ve gerek bağımsız adaylann, ğıtması usulü kabul olunmustur. zılar ve her türlü resim bulunduTacarüze ugrayan tek bir küçük lar. Lehistanın, Holândanm, Yu için koruyucu olarak altı ayda bir açık yerlerde tözle propaganda ya 298 numaralı Kanun keyfi dagıtınv rulmaıı da yasak edilmiş bulunpabilmeleri için, ilçe seçim ku lara yol vermemek için, bu hükdevlet lse: onun haritadan lilin nanistanın tekrar kurulusunda, 'SSilatılmalan raruridir. Isırılanla ruluna müracaat etmeleri ve bu mii kaldırmıs, bu husus ilçe se makta, seçlme katılan siyasi parmesi hiçten bile değildir. rın is" (en geç) beş gün içeirsinde Normandi, Sicilya, Afrika çıkarma kurulun tesbit edeceği mahalde çim kuruluna vaki şikâyet üzeri tilerin kabul etmis oldukları parhareketlerinde meıkur devletlere en yakın saglık tesİEİerine mürapropaganda faaliyetini göstermele ne ahnacak karara terkedilmistir. ti alametlerl, resim mahiyetinde Takat dünyanm »o«yal, ekono ait harb femilerinin yer alması bi caatle asılanmaları lâzımdır. rl iktiza etmektedır. îlçe «tçim mik ve stratejik manfaatlerl o rtnd unsuru teskil etmiştir. MaKanun, radyo ile propaanda i telakki edilmetnektedir. PropaSarıyer RCyükdere manaîlesi kurulu, müracaat üze'rine toplan sinde, bağımsız adaylarla slyasi ganda için kullamlan duvar ilânitadar birbirinin lçine girmistir ki, lum olduğu üzere bu donanmalar, meselâ Türkiyenin müdafaaaında; Ikinci Dünya Harbinde, hemen In Mühendi": Sevkpt <;okak No. 58 de tı gün sıra ve saatlerini ad çekme partiler arasında bir tefrik yap larının diger bir hususiyeti de oturan Ahnıet Kobala ait (vodi suretiyle belirtip, müracaat eden mis, radyo ile propaganda hakkı rastgele yere asılmamaları noktaanhyorlarsa, tekmil NATO ve bilhtssa Okyanus aşırı Amerika'nın giliz donanmasına iltihak ediver aylik) bir dii? e ile Sarıver Dere lere bildirmek meeburiyetindedir. nı münhasıran seçimlere ka tılan sında kendisini göstermektedir. Amahallesi Maltız dere Değirmen köylerde büyük menfaatl vardır. O balde mlsti. Kanun, yukarıda isaret etmis tiyasl partilere tanıyarak, bağım sılabilecekleri yerleri gelecek harbin karakteri bir küt Bunun gibi Italyan donanması fokn'k No. 2rteoturan Nuri Nerml olduğumuz veçhile, başkalarının sız adaylan bu haktan mahrum köy ihtiyar hey.etleri, sehir ve kale harbidir; devletlerdea kurul da, memleketin maglup olmasına ile Yılmaz admda bir çocuğu ısıran hürriyetlerinin ıhlâl edilmemeji etmiştir. Kanunun . mucip sebep sabalarda ise ilçe seçim kuruUarı muş bir kütlenin harbi. Bunun rağmen, Ingiliz ve Amerikan do sahipsiz kedinin lâboratuvar mu gayesini gözetlemek suretiyle, a layihasında bajımsız adaylann bu tesbit edeceklerdir. içindir ki kurulan ittifaklar da, es nanmasiyle beraber iki sene çalıs ayenelerlnde kuduz oldukları an çık yerlerde güneş battıktan son298 numaralı kanunun propaganhaktan mahrum edilmeleri sebebi ki ittifaklardan çok mütekâmll bir tı ve bu çahsmanın Italyanın bu lasılmıştir. AlâkalıHrın kendi sağittifaktır Devletler, müsterek günkü kuvvetli hale gelmesine bü lıklarınm devamı yönünden «n ra doğuncıva kadar toplu olarak, açıklanmamıs buluntnaktadır. 1950 da bahsinde getirmiş olduğu en ösözlü propaganda yapılmasını tarihli Seçim kanunu lâyihası da nemli yenilik, fimtne müesseselerimenfaat uğruna, müşterek hürri yük teıiri oldu yakın sağlık tesislerin e asılanma kat'i bir sekilde yasak etmis bu bağımsız adaylara bu hakkı tanı nin propagandasına mani olmak yet ugruna, kendi hükümranlıklalan için müracat etmeleri tebliğ lunmaktadır *** Kanun seçimlere ka mamış idi. 1950 kanununu tanzim keyfiyetidir. Kanunun 62 inci mad rından bile fedakârhk etmektodirtılan eiyasl partilerle bağımsız eden ilmi hey'et, bu hususta «Rad desl devletin, katma bütçeli idaŞu halde küçük devletlerin, bll olunur. ler. adaylar için açık hava propagan yonun hitap ettiği genis kitlenin, relerinin, il özel idareleri ile behassa »ubay kitlesi olmak üzere Spor vc Serpi Sarayı Dogrusunu söyltmek lâzımge ordu ve donanmalannı, çete harbagh daire dasından baska, kapah yerlerde hiç olmazsa ehemmiyetli bir par lediyelerin, bunlara kiraya veriliyor lirsa anlayıs tam degildir. Tam bine hazırlık olarak, fevkalâde cen de propagandayı kabul etmiştir., tinin programlan veya aday liste! « cnüesseselerin İlân da|ıtmalarv olsa, müsterek menfaatl alikadar gâver ve atılgan yeti;tirmeleri 14 Sergi vp vaz eğlenceleri muna uc ^iypn^diıudjı ııauuı eımışıır. , unın prugr»uıı«ıı *cj« a\±mj 4»*.*^ vnı menettiği gibi kezalik, ıktısadi eden stratejik noktalar, sanki bir zimdir. Bu eğitimin unsurlan su sebetiyle Belediye 15 *?ylul gece Bu nevi toplantıyı yapmak isti \ leri ile ilgilendiği siyasi teşkilltın devlet teşekkülleri ile bunların devletin malı lmis gibi tam sekil bay kitlesinin, umumî menfaati t sine kadar Spor ve Sergi Sarayınt kurmuş olduklan müessese ve orde taarruza hanrlanacak sekilde yl bilmesi; âmirine danısmadan ka kiraya verecektir. Kiraya verme takhklarla saır bilumum hükmî teçhiz edilir; sanayil olan devletrar verebilmesi; ctğerlçrinin taar işinde "^ergi ciddiyeti ile bağdaşahsiyeü haız âmme müesseseleriler tilihını kendi yapar; NATOeğl'înceler için dev^amH tJÎVUn*J nın memur ve hızmetlilerinı de bu t yüj|lyek nua parası aanayl imkinları olma* ıuz askiyle Ailemizin kıymetli ve sevgili büyüğü, Erenköy Kız Liseai tansis talebinde bulunanlar t^rcih yasağın içerisine sokmaktadır. 63 yıp da topraklannıa stntafik öne kâfatı maddi refaha tercih etme edilecektir. eski Müdürü ve Çamlıca Kız Lisesi Matematik Oğretmenliğinden •idir. üncü madde ise, bütün bu saydıkml fatla ve halkı cengiver olan emekli Bu füzel vasıflann Türk subalanmızın seçımlerde tarafsız kalMüracaatlerin üç gün içinde yamilletlere sarfedilir. yında mevcut bulunması, metnle pılması lâzım gelmektedir. malannı amir bulunmakta, banka*•* ları, mall müesseseleri seçim süBöyle olmayınca ittifaka dahil ketimizin en büyük hazinesidir. resince siyasi partilere veya baküçük devletler, kendi ordulan Böyle bir milletin, dönya »trateji Belediyede kurulacak ihtisas aramızdan ebediyen ayrılması münasebetiyle, cenaze merasimiğımsız adaylara her ne nam ile ckomisyonları na, ve milletlerine, büyük devlet sinin can daman olan Akdeniz ve ne bizzat iştirak eden, telgraf, telefon ve mektupla tâziyette bulursa olsun, yardımda bulunmaklerin harbe hazır olmasına kadar Anadoluda bulunması da NATO ve Belediye Encümen ve Meclis lunan dostlarımıza ve akrabalarımıza kendisinin vefalı arkatan menetmektedir. Bundan başka yetecek bir kudret verm«k zorun dolayısiyle hür dünyanm en büyük daşlarına en derin şükranlanmızı arzederiz. E51 Kızı dadırlar. Küçük devletin mukave taliidir. Bu hazine ve talli kudret faliyetlerinde sürati temin için ihbu gibi müesseselerin, herhangi kurulmasına meti kendi topraklannda olduğu lendirmek, roket ve feza silâhlan tisas komisyonlan bir siyasi partiye, propaganda için Cumhuriyet 3770 kadar kendi topraklarmın dısmda kadar insanlıgın aVıbetini tâyin e karar verilmiştir. Bu komisyonlar vasıta tedarık etmesl, memur verîmar. Maliy», îktisat, Satm Alma daolabiyj, İstilâya ugrayıp da deeelrtir. mek suretiyle muavenette bulunv e kira işlerini Meclise raporte ması veya herhangi siyasi bir faaedecektir. liyet için yardım eylemesi kat'î YENÎKÖY fmar Komisyonu, Fen Işleri Mü bir şekilde menedilmij bulunmakACI BİR ÖLÜM dürlüğünün baskanhğında Hukuk, tadır. 298 numaralı kanuraın muHelen Bora'nm kıyraetll eçi ve Jüliet Bora'nın sevgili batmar, îmar Plânlama ve Emlâk cip sebep lâyihası bu hususta dibası, merhum Hamamîzade Hacı Ahtnet Cevdet'in oğlu, SabaMüdürlüğü tcniSİlcilerinden Maliyor ki: «1957 seçimleriyle daha evhattin Bora'nın ağabeyi, Dr. Kânm İsmail Gürkan ve Dr. Suat ye Komisyonu, Hesap tşleri Müvelki seçimlerde bu maddede gösIsmail Gürkan'ın halarsdesi, Nerihe Bora'nm kayınbiraderi, dürlüğünün baskanh?ında Hukuk, terilen daire, iktisadî devlet teEmekli Denizaltj Subayı Îktisat, Sağlık ve Levazım Müsekkülü ve müesseseleriyle banLOKALİNDE dürlükleri temsilcil'îrinden, Îktisat kalar kanununa tâbi teşekküller, Komisyonu, Yan Işleri Müdürlükendi kaynaklanndan kitap, broanî enfaktüs krizi neticesi dün vefat etmiştir. Cenaze namazı ğünün baskanhğında Hesap, îktisür gibi seçitne tesir edecek bir her gece beynelmilel atraksiyon şantözü sat. Hukuk ve Emlâk Müdürlük25/8/1961 cuma günü, öğle namazını mütaakıp Kadıköyünde çok matbualan hazırlayıp dağıtleri temsilcilerindetı, Satmalma Osmanağa Camünde «da edildikten sonra İçerenköy mezarüğınmışlar ve bu suretle iktidar lehiKomisyonu, Veteriner Müdürlüne propaganda için seferber bir daki «ile makberMine tevdi edilecektir. Nur içinde yatsm. günün baskanhğında Hukuk. Fen, hale getirilmislerdir. Seçimlerde İL 8204/3784 Hesap Işleri Levazım ve Sağlık maddi imkânlar bakımmdan, müve Müdürlüğü temsilcilerinden kurusavatı ihlâl eden ve tek tarafh oErzurum As. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: lacaktır. larak vatandaşı tesir altında bı29 uncu Tümen bagh bırlıkleri ihtiyacı ıçm aşağıda cins ve rakmak istidadında olan bu kabil miktarları yazılj iki kalem yem maddeleri açık eksiltm e suretiyle hareketlerin önlenmesine duyulan Yerlerînizin euuelden ayırtılması satin alınacaktır. Evsaf ve şartnameleri Ankara • îstanbul Lv. Ağustos 25 Rebiülevvel 13 ihtiyaç sebebiyledir ki, madde bu âmirlikleri ile komisyonda görülebüir. Eksiltmenin i s e 5/Eylül/1961 rica olunur. şekilde tertiplenmistir^ c sah günü hizalannda gdstenlen saatlerde Erzurum Merkez KuV. c 5 c ü mandanhgı binasındaki komisyonda yapılacağı ilân olunur. E Tel.: 62 40 01den 125 Kanun, seçimin başlangıç tarıc CÎNSÎ MİKTARI M. BE DELİ KAT't T. 1. SAATİ hinden seçim sonuçlan ilân ediV. ] â.20, Saman 300 Ton 150000 TL. 17500 TL. 10i» 12.16| 16.01118.541 20.331 3.30 linciye kadar olan süre içinde, töKuru ot 400 Ton 280000 TL. 29900 TL. 1030 E. 110.25 ı 5.22| 9.07 12.00) 1'38| 8.39 ren yapılmasını yasak etmektedir. Faal 1885/3755 (1315 Basın: 4977/3776) Bu hususu belirten 64 üncü madde «Seçimin başlangıç tarihlnden seçim sonuçlan ilân edilinciye kadar olan süre içinde, 62 inci maddolu idi. çünkü selim Zeyd'in şu daki= ASK ve MACEKA KOMANI: 56 dede sayılan bütün daireler, te Bn kadın acaba size bu kada nasıl bir tertip tasarladısekkül ve müesseselerle bankalar kadar Snemll ve acele ne föyliğını bilmiyorum. Şefine oynakanununa tâbi tesekküllere ait yecek, derainiz? dığımız oyundan dolayı o da kaynaklardan yapılan is ve hiz Tamara'yı tanırsınız, Haküplerc binmiş olsa gerek. metler dolayısiyle (açılıs ve temel san, kaprisli bir kadındır. Gebe Telefonun zili çaldı, Ukırdıatma dahil) törenler tertiplemek, bir kadın meselâ aralık ayında ları yarıda kaldı. Hasan telenutuklar söylemek, demeçler verçileğe aş yerer gibi, birdenbire fonu açtı. Telefonda Tamara'beni görmek arzusn dnynraş omek ve bunlar hakkında her türnin seaini duydu. Elini telefon labilir. Bakalım, çocnkca bir lü vasıta İle yayınlarda bulunahizesine kapayarak, ötekilere. heves mi, yoksa sabiden ciddi mak yasaktır.» hükmünü koyınak Naib değil, sevgili gözdebir şeyler mi söyliyecek, hakitadır. si telefon ediyor, dedi. Herhalkaten merak ettim. Unntmayın de Resit tarafından mühim bir Hükümetin seçimler esnasındaki sizin Mehmet Ali camifi al . HAMDI VAROGLD n*ber verecek. Nkt utKUBRA ki durumunu başka bir yazımıza tında mahpns bnlnndağnnuza Dinledi, tekrar irkildi. Prensle tbnı shulaıı, bn ted dır, yumurtalan kırmadan om mevzu edeceğiz. Top starak mı? Shnlan'a onun sayesinde haber Nasıl? dedi. Kiminle görüş birı zarurı görmüşlerdi. Haylet yapılmaz, derler. Tevkif everebildim. Her halde ona daha vakit mek istiyorsnnuz?.. Fabienne'le ber'in adamlan, Amerikalıdan dilmis bir Prensi de, öbür dün var. Hayber kilit sltında bnmi? Evet, yanımda, bekleyîn... oc almak arznsuna kapılabilir Fabienne ayağa kalkmıştı. yaya birkaç knrban göndermelundnkça rahat nefes ahnz. Telefonu tekrar tıkadı: terdı. Aynanm karşısında yüzünü pud den kurtarmak imkftnı yoktur. Tam o sırada bir köle geldi. Sevgilim, dedi, dostnnnz raladı, saçlannı söyle bir taöğleden sonra, saat onsekiz Mac Neill'in bn toesut hâ Mac Neill'in geldiğini haber Tamara, bu akşam, bir saate radı, eğilerek selâm verdi: suiarında. Fabienne'le Hasan, diseden baberi var mı? Nüshası 25 Kurus verdi. Mac Neill de hemen hekadar sizi görmek istiyor. BaşPrensin kendi dairesinde çay Baylar, varifemin beni ca Saraya gelir g«flmez keııTurklye Harld men aynı zamanda içeri girdi. tan savayım mı? ıçmekle meşfnldfiler. Kocasınm gırdığt yere gidiyoram. Beni disine telefon ettim. Bn sabah Ura Kr. Llra Kr. Toı toprak içinde idi. Geniş bir Fabienne Mac NeiU'e baktı. bnrada bekleyin. Belki de bir cnuzice kabilinden zindaadan hemen yola çıktı. îanm saate Senellk 75.00 190M tebessümle Prensin elini sıktı, Amerikalı, menfi bir işaret kurtulması Fabienne'in yüremfitareke mfizakeresi için Naib « aylık 40.00 80.00 kadar burada bnlunaeak. kıyafetinin biçimsizliğinden do yaptı. Fabienne Hasana: ğine su serpmişti. O, daba kö3 avhk 22.00 44.00 tarafından yarı resmî teklifler Onnn hessbıns korknyolayı Fabienne'den özür diledi, Too, hayır, savmayın, ditü l)i; akıbet bekliyordn. Şim rnm. ileri sflrmeğe memur edilmişBasan ve Yayan sonra Prense takıldı: ye cevap verdi. Tamara beni dt ibisı bu kurtulnşu kutlnyorCumhuriyet Matbaacılık ve Hiç korkmayın, güzelim. Demek ki böyle, aziz dos görmek istiyorsa, demek ki eid tir. lar binbasmm albaya oynadıGazeteeUik Türk Anonzm ŞirkeU Kendisiııe refakat etmesi için Böyle dedikten sonra, bir retom, kedi fare ile oynar gibi, dî bir sebebi var. Bu sebebin sı oyundan bahsederek, çoenkCağaloglu Ealkevl Sokafc No. 9941 muhafız gönderdim. verans daha yaptı, odadan çıkHayber'e oyun ettiniz!... Çok ne olduğunn bilmek hepimizin lar Rİbi eülüsüyorlardı. Sahlbl Hiç korkmayın, gücelim. tı. Mac Neill, prensin ikram komik şey vallahü. Biz de gü menfaati icabıdır. Memnuniyet Hasan: Kendisine refakat etmesi için ettiği sigaraya alıp yaktı: le çüle tadını çıkardık bu oyu le çiderim. öyle söyleyin. NİZİME NADİ Bu Shulan yaman adam, mııbafız gönderdim. nnn. Hasan delikten çıkıvor, Van tslerlnl tUlen ldare edeo Azizim Hasan, doğnuunu Hasan sesiııi yfikselterek Tadoğrusu dedi. Gözünü bndak Korkmuyonım, çünkü ace Hayber giriyor.. Bravo! Doğ mara'ya cevap verdi: Mesul MüdOı söyleyin, o akşam Bocaecio'da, laı, sakınmıyor. Halil çavuşun le kararlar vennek zamanı rnsu bnlunar mizansen değil. bana: «Şu İki Serseri» şarkısı Fabienne, sizinle konnşnıak VECDİ iaZILDEMİR uurnunnn dibinde, askerlerine >aklaşıyor. Saraya döndüğünü Sizi alçakça tevkif edip hapse nı söyliyen kadınla tanışmak tan çok memnun kalacağını Gazetemize gondertlen evraJı ve kıyfet defiştirtip bn oynng oy zü Naibe haber verdiniz, saygı attıklan zaman, bizler, Halfa söylüyor. istiyoramı> dediğiniz laman siyazılar neŞredilsin edllmesin lade ııamak kolay iş de^il! Büyük larınızı snndunuz mu? na'da iyiden ıviye üzüldüktü. zi AUah söyletmiş. Vaibin gozdesi, fıkırtılı bir edilmez. tlanlardan mesoliyet teiılike atlattı. Hasan bir kahkaha attı: Bn hareketlerinin cezasını kabuJ edilmeî ses>le mukabelc etti: TİRMt ÜÇtNCÜ BÖLÜM tabienne su mukabelede bn Dostn Hayber'in beni kaçekecekler, Jimmy. Bu yakışık Teşekkür ederim, Hasan, Cariye Nola, Fabienne'i, Nailundu: pattığı yerden kaçtığımı her sız hareket maiyetimi de fena çok tesekkür ederim... Güzel ebin barem dairesinin kapısında Valnız, çok zâlim davranhalde şimdiye kadar haber alAbone ve ilân Işleri tçın, rarfın halde sinirlendirmiştir. sinize söyleyin, kendisini sabırbekliyordn. Sholan tarafından üttüne «Abones veya «İlSn Servisi> ınış! O agkerleri. çadırda birer mıstır Bu hokkabazlığın tadı Dikkat ettim, sara>ın sıze sızlıkla bekliyorum. oraya dikilen nöbetçiler, onun ka.\dmın knnması lâzımdır tıı düşüne düşüne çıkarmasmı birer nldnrraek revs mıydı? ait kısmı âdeta muhasara altınTamara telefonu kapaınıstı. ;ermesine müsaade etmek üze tercil' ediyornm. Keyfi isterse öyle ieabediyordn, güzeda bulunuyor. Prens bîr Pabienne'e bir Mac re emir almışlardı. o bent arasın. lim. Fransızlann bir Iftfı var Tedbir almağa mecburuz, Neili'e baktı. Gözlcri istifham BU GAZKTE BASIN AHLAK (Arkası var) YASASıNA TAAHHCl ^ıııııınımrrfiııtiTimmrnmınnrmTnmnnmr Vatandaşın huzurunun kaçırıltnası önlenecek Seçimlerde propaganda Baha Arıkan TURKİYE İŞ BANKASI A.Ş. SAYJN MÛŞTERÎLERİNE Bankamızın kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle, 26 Ağustos 1961 Cumartesi günü bütün şubelerimizin kapalı bulunacağı arz olunuro GENEL MÜOÜRLÜK TEŞEKKÜR H. MAH1R UZ^un 1 I NGI L I Z C E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (c/c 60 Tenzilâtla) 9 KİTAP 10 LİBA (PLÂSTİK ÇANTASI İLE BERABER) ÜÇ AYDA İNGİLİZCE tHiç bilmiyenlere ve ortalara) İNGİLİZCE TÜRKÇE LÛGAT (Telâffuzlu) BİR AYDA İLERİ İNGİLİZCE (Ortalar için) ENGLİSH İDİOMS (İngilizce tâbirler) SHORT STORİES I (İngiliıce Türkçe Hikâyeler) SHORT ŞTORİES II (İngiliıce Türkçe Hikâyeler). TEMEL İNGİLİZCE GRAMER CİLT: 1 TEMEL İNGİLİZCE GRAMER CİLT: S ROBİNSON CRUSOE (İngilm* Hikâye) Arzu edenlere yukarıdaki 9 kitap 10 liraya ödemeli olarak Eönderilir. İNTEENATİONAL OFFİCE KİTAP K U L Ü B Ü Galatasaray Yeni Çarşı Cad No. 46 Beyoğlu İstanbul İL 8182/3761 SÜREYYA BORA ANNY BERRYER SOLMAZ ORKESTRASI 1 Hakikî bir Kodak F O T O Ğ R A F M A K İ N E Sİ HAREMDE AMERİKAL1 CUMHURIYET • Bir fîlm ile 12 poz. m Siyah beyaz ve renkli resimier.çekeT, V. •Kulianışı gayet basittir.. Kodak Enijl netlceler' için: Sarı kufulardakl KODAK filmini' nrarla isieyiniz. mınmnnımımnrniımmııifTiırfiiTiııırııifirifinııiHiııııııııııııırıııifiıııurıııııııifnuınıtffiiiırTifiııııııııııııırııııııııiMiııııtıııififiii^ £;TM1ŞTÎR. İL 7611/3765
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle