09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AI.TI CUMHURÎYET 24 Ağustos 1961 F. Bahçe Partizan'a dün 32 mağlup oldu Sarılâcivertlilerin gollerini Yiiksel ve Biilent attı da hucuma kalkan Sarılâcıverthlfr Yuksehn âni olarak dalıp çektıgı şutla 1 0 ılert geçtıler Fenerbahçe ovunda ferdi kabılıyetlerı ı!e netıce almağa çalışırken Partızanlılar kollektıf ve kombıne akınlarla mukabele edıyorlardı Sarılacıvertlılerın ustun oynadıgı bır anda 39 dakıkada Partızan ın bır hucumunda NecatJ rakıp «antrforu duşurunce hakemın Fenerbahçe maçları ıçın gorulmeğe alışılmamış çok az bır seyırcı onunde oynanan Arnavutluk şampıyonu Partızan ıle Mılli lıg şampıvonu Fenerbahçe ara^ında kı hususı mahıyettekı revanş maçı bu alakasızlıgın aksıne oldukça hejecanh geçtı Her ıkı tarafın da çok hızlı başladıklafı ojunun ılk fırsatını 4 dakıkada Lefter kaçırdı 5 dakıkada Şukru nun vaptığı avut atışınverdığı penaltıda Kraja'mn şutunu Şukru yumrukladıysa da tekrar yetışen aym ojuncu ılk golu attı Bu golden uç dakıka sonıa \ıne Kraja aşırtma bır şutla ıkıncı golu atmağa muva,ffak oldu Henuz ıkı dakıka geçmışti kt öler'ın gen verdığı topu Şukrü'den evvel kapan Kraja takımına uçun eu golu kazandırdı Devde bu şekılde kapandı. Ovunun ıkıncı yansında Sarılâcıverthler değışık bır tertıple oynadılar 45 dakıkahk muddet ıçınde Fenerbahçe sayısız fırsat elde ettığı halde bunlardan hıç Dirını kullanamadı Nıhayet 85 dakıka, da Bulent attığı vole bır »utla taInmının ıkıncı golunu attı ve karasma da 3 2 Partızan'ın lehıne n buldu Hakem Mataızer (Rumen) Partızan Suleyman îlıvas, Miçe Cemıl, Lın, Şeu Kraja, Ndımı Pano, Refık, Dubonje Fenerbahçe Şukru Atılla, özcan (K Ismaıl) Necatı, özer (Avdoğan), Kadn (Huseyın) Hılmı ^Mustafa), Lefter (Bulent), YukKİ, Nedım, Sehm Haluk SAN FENERBAHÇE • PARTIZAN MAÇLNDA F. BAHÇE FORVETÎ HtCLMDA F. BahçeG. Saray 30 Ağustosta Ankara'da karşılaşacaklar TaEebe oyunlarına kalılacak ilk kafile bu sabah gidiyor 26 ağustos 3 eylul arasmda Sofyada yapılacak olan talebe oyunlarına katılacak olan talebe takımlarımız peyderpey Sofyava gıdeceklerdır Basketbol, tenıs, yuıme ve tramplen takımlanmız bugun saat 7 de otobusle şehnmısden ayrılacaklardır. Kafılede hakem ve ıdarecıler de bulunmaktadır Basketbol talebe mılli taknmmıGenç atletizm takımı 2in antrenoru Yalçm Granıd takımından umıtlıdır Butun takımları merasimle karşılanacak yakından bılen Granıd basketbol GUREŞ: DÜNKÜ MAÇTAN BİR ENSTANTANE Bakresten dcrecek olan genç at cuların butun maçlarda galıp gelletızm kafılesımn Ankarada mera mek ıçın çok çalışacaklarını soj simle karşılanması ıçın Genel Mu lemektedır dur ıleılıler'e konusmuş ve atlettkıncı olımpıvat kafılesi yarın lerın l'tanbulda kalma\ıp doğruca sabah ve akşam olmak uzere ıkı Ankara 23 (Cumhumet Teleks) Ankarava gıtmelerının temınmı ıs kafile halınde Sofyaya hareket Gureşçılerımızın durumları haktemıştır edecektır kındakı bır «orumuza Genel Mudur Bekır Sılahçılar şu açıklamajı yapmıştır «1 Gureşımızın kalkınması ıçın Sayın Devlet ve Hukumet Reı«ımıBır muddet evvel bıldırdığımız dahıhnde olmadığından musabaka zın emır ve dırektıflerı Başbakan gıbı evlul ayı ıçeriEinde yapılması ları vapmıyacagız Inşallah sene\e Yardımcısı Sa\ın Sıtkı Ulay'ın çok tasarlanan beynelmilel konkurhı bu ışı daha ı> ı şekılde organıze etyakm alakaları ıle gereklı butun pıkler ıptal edılmıştır Bu hususta meje çalışacağız Federasyonumutedbır ve tertıpler ahnmaktadır konuştuğumuz Federasyon Genel zun venı kurulmu; olması kısa za2 Mılh Savunma Mılli Eğıtım Sekreterı, «Aldığımız bır kararla manda bu organızasyonun yapılmaunıversıte muesseselerde ve bolge bu varışmaları ıptal ettık 12 gun sını esasen ımkansız hale getırmışlerde nasıl çalışılacagına daır ve evvel telgraflarla vabancı mılletle tı» demıştır gureşçılenmızın ıstıkballerını ga re bıldırmış olduğumuz ıştıraklerı halen rantılıyecek kanun tasarısı bu gun hususundakı davetlerjmıze Ceza heyetı Basn'ye lerde bakanlıklara ve Meclıse sevk cevap gelmemıştır Bundan sonra (evef) cevapları gelse dahı hazıredılecektır » 1 ay ceza verdı lık safhasını ıkmal etmemız ımkan Genç basketbol karması Fevkalade olarak bugun topla nan Umum Mudurluk Merkez Ce dün İzmire gitti za Hejetı Nedım ıçın bır karar almamıştır Fuar mevMmı dolayısrvle her «eAyrıca tetkık edılen d'ğer dos ne yapılmakta olan Gençler Basyalann netıcesınde Fenerbah<,plı ketbol Turnuvası bu hafta 26 27 Futbol Federasyonunca Genç Basrıve 1 av, Bev kozlu Şırzata 4 ağustos tarıhlerınde Izmırde >apılacaktır Bu turnuvava katılacak mıllî takım rovanşı ıçın teklıf et gun, Altınordudan Namık Kema p » GENÇ KARMA GALİP Dun Dolmabahçe stadında >apılan genç olan tstanbul Genç karması da dun tığı 11 ka«ım 1961 tarıhıne kar^ı 2 ve Istanbulspordan Ahmede 2 » hak mahrumıvetı cezalan vwıl karma • Çatalca maçmı genç karma 2 0 kazanmıştır Yukarıdakı resaat 17 de vapurla İzmire hareket hk 11 subat 1961 tanhı tekhf mıştır omde genç karma gorulmektedır edılmıs* r etmıstır Futbolda mevsımın ılk govde gosterısı Ankarada 19 Ma\ıs Sta dında yapılacaktır Daha once Is tanbulda tertıplenmeMne karar ve nlen dortlu turnuvadan vazgeçıl mıs ve Fenerbahçe ıle Galatasara yın Ankarada karsılaşmaları temın edılmıştır 30 ağustos 1961 çarşam ba gecesı ıkı ezelî rakıp Başbakan Yardımcısı Fahrı özdılek tarafın dan ortaya konulan Eskı Muharıp ler Kupası ıçın hususı bır maç yapacaklardır CAN, ROMVDA MEŞHLR COLLEStlMTN ÖNÜNDE Kanun tasarısı Mecîise veriliyor Beynelmilel konkur hipikler iptal edildi Türkiye Bulgaristan genç millî maçı ttalvada Lazıo kulubu ıle on muzdekı sezon Italyava gıderek mukavele ımzalıyan Can Bartu ıkı maç vapacaktır Bu husustakı dun gece uçakla şehnmıze gelmış anlaşma Italyadan donen Fıkret gazetecılerle Kırcan tarafından açıklanmıstır. 6 vılına basan mahalli lıg 26 tır Hava alanında agustos 1961 cumartesı gunu Mılli konuşan Can «Lazıo adına başka lıg ıle beraber başlıjacaktır 5 yıl bır kulupte ovnavacafım, fakat bu ıçınde 3 mahalli lıg takımını (Ka kulubun adını ben de bılmıvoragumruk, Ferıkoy ve Yeşıldırek) rum» demıştır Can bu on mukaMılli lıge veren cefakar Kumenın veleve gore ıkı sene ıçın 34 000 doKendısı ıster^e ıkı karşılaşmaları bu yıl tekrar emek lar alacaktır »ene sonra 1 sene ıç^ı avrıca 17 000 tar Şeref stadında japılacaktır Can 15 eylulde Transfer ajı olan temmuz ıçınde dolar alacaktır kulupler, bazı ıyı futbolcularını tekrar Italyava donecektır Şeref bngun gelivor buyuk takımlara kaptırmışlardır Buna mukabıl genç ıstıdatları kddHalen îtaljada bulunan Şeref rolarına alan Mahalli lıg kuluple de bugun gelecektır Şerefe Barrı, bılhassa Taksım, Sanyer, celona kulubunden gelen bır telSpor Totodan kazanılanlar B Spor ve Galata 1961 1962 sam graftan anlaşıldığına gore Şeref açıklandı «Neler vapılacak'» pıvonluğunu aralarında paylasa gelecek sene ıçın ıstenmektedır dı\e sorduk Sevındırıcl bır caklardır Takımların kuvvetçe Şeref bu sene Fenerbahçı» kululıste ıle karşdaştık Falanca bırbırlennden ustun olduklan bı bunde kalacaktır «tad >apılacak, fılân gaha talınmemekle beraber musabakalaF.Bahçe tUIyavs gidecek mır edılecek, su salon genısrın her sene olduğu gıbı bu yıl da Fenerbahçe futbol takımı onületılecek çok çetın geçeceğı tahmm edılmek tedır Nezıh ve temız oyun dustuBu lıste verileh uç aya yakruna uvarak maçlar yapacaklarına Futbol Federasyonunu laşıjor Yenı devrenin Sporemın olduğumuz Mahallî lıg taİngilterede Altınel ile , Toto kuponları pıva«ava çıktı kımlarına başarılar dılerız bıle ASAF ATÇIL Uman temsil edecek ^ Pekıııı, ya, yapılanlar nereCumartesı de 1 Ehn oğlu bır ayda bır tt14 30 B Spor D Pa^a 27 30 evlul 1961 tarıhlerı arasın çak taşıt gemı«ı bır gok tır16 15 Eyup Galata da İngilterede japılacak olan Fl ^ malavan japıyor Bız 3 ayda Pazar FA ve UEFA toplantılarında Fut • kaç tane duvar japtık, kaç ınoo Taksım Adalet bol Federasyonunu, Asbaşkan I pıst tamır ettık onu bır gore12 00 Sarıjer Anadolu Fevzı Uman ve Federasyon Sekre l bılsek 14 00 B BPM Haskoy ten Fıkret Altınel temsil edecek * Erdotan ARIPIN A R li) 00 Y Emnıv et Sule>manıye tır Mahalli lig de başlıyor Can dün gece geldi F. Bahçe iki maç için İtalya>a gidecek. Barcelona kulübü Şerefe gelecek sene için soz \erdi Halep orada, farşın nerede? » • • • • • • • » • • • • • • • • •• • GÖRDÜĞÜ RAGBET ÜZERİNE Sağdaki haney* en çok beğendiğlniz futbolcunun ismı ıle klubunun ısmini, sltına da kendl sarıh edres »e ısmınızi yazdıktan sonra kuponu* keserek 1 adet boş Parker uuınk murekkebi kutusu ile birlıkte (katlanmıs vazıyette) "Parker Super Ouink mOsabakası" rümuzu ıle kapalı zarf ıçınde, en geç 1 Eklm 1961 tarıhine 'kadar P K 868 Galata adresine posta ile gönderiniz En fazla rey al3n 3 futbolcuya birer altın kapaklı Parker 45 modelı dolma kateml ve reylerl verenler arasmda Noter huzurunda kur'a cekılerek zengin hediyeler dağıtılacaktır GEÇEN SENE PARKER Y/1./V 1 Kişlye ARÇELİK 8 2 medelı (10,2 ayak) BUZ DOLABI 1 Kişlye FACİT TP1 modelı portatif YAZI MAKİNESİ 5 0 Kişlye birer PARKER "Jotter" modeli bilya uçtu kalem FUT£OlCUSü' MÜSABAKASINI TEKRARLIYOR PARKER 1961 EN GÖZDE ' FUTBOLCUSU MÜSABAKASl futbolcvnun ısm* Klübu Ismınu . ICol Knpools «MktB orfs J tetUnmv tot PARKER Ootaft K«zananlann Isimlert 18 Eklmda gazetemlzd« llfln edllceekttr. Devlef Hava Meydanları İşlelmesi Genel Miidiirlüğiinden: • • 1 Eksıltmeve konulan ış E«enboğa Gumruk bınası onunun betonlanması ve parmaklık kapı yapılması ışı olup keşıf bedeh 40323 35 lıradır 2 EkMİtme gunu 4 9 1%! tarıhıne rastlıvan pazartesı gunu 5<at 15 00 de Ankarada Kızılay tnkılâp Sokaktakı Genel Mudurluk bına«ında kapalı zarf usulu ıle yapılacaktır 3 Fksıltme evrakı Genel Mudurluk Malzeme Daıresı Reıs 1 Sınde gorulebılır 4 tk^ıltmeve ıştırak ıçın d) I=teklıl=rın 1 1 \ılına aıt Tıcaret Odası % belgesıjle u ulu daıre^mde 3025 lıralık muvakkat temınat vermplerı şarttır Muvakkat temınat, Genel Mudurluk veznevıne veva T C Merkez Bankasmdakı 57 sayılı hp=aba vatırılarak mukabılınde makbuz alınacaktır b) l*t=khleun en geç 318 1961 gunu meeaı saaö sonuna kddar bır dılekçe ıle Genel Mudurluğe muracaat et rnplerı 'Muracaatta Genel evrak kavdı muteberdır Telgrafla muracaat kabul edılmez) ve dılekçelerıne en az bır defada i C I lıralık bu ısm teknık onemınde O KO cır ınşaat ıqm vaptıklarına daır belgelerını bağhvarak bu ı=ın \eterhk belgelerını almalan, 5 I«teklılerın eksıltme şartnamesınde verılen ızahat daıresnde hazırlıvacakları teklıf mektubu, 1961 yıh Tıcaret Oda^ı vesıka^ı veterhk belgesı ve temınat mektubunu ha\ı kapaıı zarflannı eksıltme saatındp n bır saat evvel Komısvon Başkanma vermelerı lazımdır Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez 6 Ntpklılerın gerçek tek kışı veya tuzel kısı olması »arttır (Özel ve>a tescıl edılmemış ortaklar kabul edılmez) (Basm 5013 A 13368 • 3726) • Malatya Orduzu Belediye Başkanlığından: | 1 2 3 4 2 Bır adet otobua karoseri yaptınlacaktır Keşıf bedeh 23500 hr« olup, geçıcı temmatı 1762 50 lıradır Şartname, her gun Beledıyede gorulebıhr Eksıltme 4 9 19fel Pazartesı gunu saat 14 00 te Belediye bına sında yapılacaktır. tsteklılerın temınatları ıle birlıkte Beledıyeye gelmelen ılân olunur (Basm 5004 . 3727) J + • X f•••••»•••••••••••••••••••••••••••••••• Makine ve Kimya Endistrisi Knnnna Genel Müdürlüğiinden: Kurumumuz Fabnkalaruıda ücretle (1250 brayı gecmemek kaydıyle) ıstıhdam edılmek uzere askerhğıni yaprruş (mfitehassıs veya pratısyen) doktorlara ıhüvaç vardır Tahplerın Kururaumuz »Personel Mudurluğune murac&atleri nca olunur (Basın 4886 • A 13327 • 3729) Devlef Orman Işletmesi Arlvm Müdürlüğünden: | •» • • • • • » » • • • • • • • « • • • • • • >• • • • • ••• • • • • • • •• • • • • • < DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİNİN DOKTOR • * • Hamza Z. Ayberk yazı makineleri Umuml ARŞİMİOİS MÜESSESESİ Galata Okçu Musa Cad 39/51 Istanbul İHRACATÇISI: Bdromucbınen E^port GMBH Berlın Berlın \c 8, FrıedrıchBtrasge bl f D«mokrmtık Alro&n Cnmhnriyetı Dshüly» Müteh Şiilı, Hasad sokak No 10 Tel 47 39 41 (Cumhuriyet 8TO4) • • • • • • » » •• • •• • • » • • • • • •' • • • • • • • • » • • » • • • • • • • • • »• 1 Işletraemıı Ardanuç Bnlge^ı emvaHenrdn olup, Nal doken deposunda ıstıflı 6678 adede denk 4262 738 m3 2 ncı sı mf normal boy ladınkoknar tomruklann beher metrekupu 180 00 hradan 35 partı halınde °o50 peşın ve bakıje co5O sı 3 ay • vadelı Banka temınat mektubu karşılığı açık artırma suretıv le i satılacaktır ^ 2 Açık artırma 28/8/1961 tarıhıne raslıyan pazarte^ı gunu f saat 14 te Ardanuç Bolge Şeflığı bınasında toplanacak Komıs Z j on onunde yapılacaktır. # 3 Açık artırmay» toptan cı ve ımalâtçılar gırebılır J 4 Bu satışa aıt şartname ve ebat lıstelerı Trabzon Orman X Başmudurluğu, Rıze, îstanbul, Ankara Izmır Orman î=letme • Mudurluklenyle Ardanuç, Ho pa, Ardahan Bolge Şefhklennde î ve tşletmemız Muhasebesınde gorulebılır « 5 Isteklılerm belh gun ve saat 10 dan evvel jatıracak • ları Eeçıcı temınat makbuzlan yle Komısyona muracaat etme { le" , (Ba«ın 5078 3723) • ^ •» •• • • • • » • • »• » • • • • •• ^ ERİKA Yazı makınelerının yem p*rtısı gelmıştır Ithalât fiatma •=atış \TAKER TtCARET Ltd. Ştı. Okçu Musa Cad 48 Tel : 44 44 46 Galata 1L 8172 3714 M. M. V. 4 No. lu Sat. AL Kom. Bşk. dan Ankara Kapah zarf usulu ile Malatva'da ıskân tesislerıne aıt muhtehf ınşaat ve tesısat v aptırılacak keşıf bedeh 446 957 30 lıra olup eeçıcı temınatı 21630 00 lıradır İhalesı 28 8/1961 pazartesı eunu saat 1100 de Komısyonda yapılacaktır Keşıf ve şartnameler her gun oğleden evvel Komısyonda ve Ist Lv A hğınde eorulebıhr Istekhlerın ıhale gununden en az uç gun evvel Hv Inş Gru. Bşk na muracaat ıle yeterlık belgesı almalan şarttır Tahplenn 2490 sayılı kanunun hukumlerı daıresınde hazırhyacaklan tekhf zarflarını ıhale saetrnden bır saat evvel makhuz mukabılınde Komısyon Başkanlığına vermelerı Posta ıle gondenlecek zarflardakı gecıkmeler hıç bır suretle kabul edılmez (Basm 4540 1246 3725) ^••••••••••••»•»••••••••••»••••••••••••••••••^ • $3 10 Eylül arasında Sonbahar LEIPZIG Fuarında standımızı zıyartt edınız »••••••••••••••••••••»* Kadıkoy ıle Pendık arasında, Ankara asfaltı uzennde veya cıvarında 20 000 30 000 metrekare arâsı '••••••••••••••••••»••••••••••••••••»••••••»• Oan^kkale Boğ. Msf. Mv. Dz. Tek. W!r, SatB âl, ^om. Bsk. lığmdan: K lığımız Dz Hst ıhtıvacı ıcm 8.000 kılo koyun etı kapalı zarf usulu ıle satm alınacaktır IhaltM 31 ağustos 1961 perşembe gunu saat 1100 dp Komısvonuınuzda vapılacaktır Muhammen bedeb 40 000 00 lıra oJurı muvakkat temmatı 3000 00 bradır Evsaf ve şartnamesı Ankara ve Istanbul Lv Amirlıklerınde ve Komısvonumuzda gorulur Isteklılenn teklıf mFHjıplarını ıhalf gunu ıhale saatmden bır saat evvel Komısyonumuza vermelen şarttır Postadakı eecıkmeler kabul edılmez (1266 • Basın 46^9 ?728) ^ • ^ • F A B R İ K A A R S A S I Dr. KEMAL SARAGOGLU Avrupadan donmuş hastalarını kabule başlamıştu Cumhuriyet 3718 aranmaktadır Sanayı bolgesı ve elektrık santralına \akın olanlar tercıh olunur Sahıblennın Mecıdıyekoy P K 48 ye muracatlerı Cumhuııyet 3720 ^••••••••< BUZ DOLABI FİLİTRESİ •••••••••*> Bu? dolaplaıuıa kon=ın mevva vemek ıc >=direnın kokuljııru ızale eden bırbırıne sıravetını onleven Hoüanda malı fıhtrelerımız gelmıştır Tel 44 03 70 Cumhumet 3725 Galata Tunel caddp^ı No BAYAN SEKRETER ARANlYOR Lıse mezunu ıvı Ingıhzce bılen serı daktılo ^aza'^ bıı sekretere ıhtıvaç vardır Tahplerın Istıklsl a'Hesi 347 kat 3 e muracaat etmelen rıca olunur Tel 44 46 ıfi L ınhu ı e ' Z'ı^l : MUHIM BIR NUESSESE BAYAN SEKRETER ARIYOR • I\ı Turkçp Ingıiı^ce ve sur ath daktılo bılen 4 X • • •• • • • • • • • • • • • • • » • • • • • o • » • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 5 IL 8167/3713 J *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* Istekhlerın posta kutusu 153 Galata adresine tercumeı halleruıı bıldırır bır mektupla muracaat etmelen rıca olunur t
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle