16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
•<*'• rtmtn t«vkl« olcuyacajmtz *aix kitabı 50 Myük Törtc •vfiyttiBHi kft Mklyati •tuosi btt cOt f NnkH gfml.fc 1« «M«»nBk]l t.Ma, «M tıyf*. r a k 0* MonaU «hnk ATLAS KITABEVI . Ankjra Cicidosl No 8? KUnbul ÎL • 7964 Î707 umhuriyet KTJRUCUSU: 7UNI7S NAD! yil relgraf «• m«ktnp adrMİ] Camhorly»* latasbu) Poıta Cntuta: fctanba] (V«. M8 Teiefonlar; 22 4J 90 22 O 96 2 2 0 9 7 2 3 4 2 0 8 2 2 4 2 9 9 Her Boy ve Her Cins AĞAÇ VİDASI Sipariş: Kemal NEMLÎ Kantköy, Sel&uk Pa«ajL kat 4 Ko. 50 Tel: 44 63 10 Bcklfcneıhk 1517 • STJ2 24 AgUStOS şehrimizde bütün gün çalışan Alt Komîsyondan Okan dedi Id: «Gündemde» ihtilâlin getirmesi lâzım gelen rejim ve g K liderlerle buayın si ile 13 eyliilde göriişecek » k rejîm teminatı için akla gelen her husus bulunacak Yuvarlak masa toplântılarınm tarihleri belli oldn C H P Parti Kurultayı bu sabah toplanıyor •«•*•• •• • • • Yuvarlak Masa ihzarl ve Zirve toplantılarının tarihleri dun açıklanmıştır Bıldırıldığıne gore, her ıkısı de Ankarada olmak uzere harırlık toplantısı 2627 ağustosta, Zırve toplantısı da 13 evlulde >a Arkam Sa. S. Sü. 3 te C.H.P. Temsileileri dün yaptaklan glall t«plaDtıds Dün çalışmaları sona ereıt Parti Medisinin hazirladığı "secim beyantıajtıesi,, de Parti Kunıltayına sunalacak mrm • IIIIIIIIIIIMMIUIMflllUHIIIMIIIMIIIII evlet ve Httkttmet Baakanı OrgeneraJ Cemal Gflnel feçen akjam Florya kö> kfinde gazeteellerle konn•nrken «Demokrat Partinin memlekete yaptığı en büyttk kBtfllflklerden biri ordnyn Ihtllâle forlaması olmustar» dedi. Z Mayıs haT reketinde gb'rev almıa blr çok komatanlardan da benzer sb'ıler diıv ledigimız içı n rnkartkl düffinceyi ordumuzun tütn benimsediğini gb'ilumüzu gere (tere söilivebiliriz. Turk (»rtlımı be*?nmedigi blr bdküraetı de\mp kendı keyfıne gore bir baska hükumet knrmak ereğı ile a^aklanmamışttr Turk ordusn, gerıcilik \arısıpda, uçıırumun tâ \anına \arı!dığı \onetımde meşrulnk dıjına rıKıldiJi \e ntilli irade hlçe »avılarak Aııavaıa ilkelerı temelinden çı&npndi^i için sotı çare olarak oz varlıÇını ortava atmıs, Cumhurı\etı kurtarmak amacı ile harekete geçmistir. Bngttn vurdumuzu ^enı diktatorlük lerüvenlerine kar^ı koruvacak en büvök güven, Turk ordn»unun ilk gündenberi politika dışı kaimak hnsusunda gösterdiği açık efilimdır. Mılli Birlik Komitesi bn tnönü ve Aksai dün Bafbakanlıktan çıkarlark»n msksatla kurulmuj, ıi\ll hükflmet Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) yaver tarafından ksrsılanmı» rt bu maksatla ıjbajına getirilmif, Kurucu Meclis bo maksatla seçil C H.P Genel Başkanı tsmet ln gazetecılerın sorularını cevapaız r"iş, An?' a$a ba maksatla haztr onu beraberinde Parti Geag? Sek bırakarak içerıve girmiştir. larp balUoMina sanulmus, niha reterı îsmaıl Ruştu Aksal olduğu Gursel ile saat 1105 e kadar ıt< 15 ekıra seçiraleriyle geçıci yö halde bugun saat 10 da Başbakan goruşen Inonu ve Aksal. tekrar n'*imm son bulmasına bn maksat lıkta Devlet ve Hukumet Baskanı Basyaver tarafından kapıya kadar Orgeneral Cemal Gursel'ı ziyaret uğurlanmış ve basın mensuplarıla karar verilmiştir. etmı? ve bır saat kadar gorüsmüs nin sorularına «Memleket mesele27 Mavıs de\ nmcileri ba asıl lerdır lerini konuştuk» diye ccvap Terkararlannı ;ımdi>e değin tnrld Dâvet üzerine saat 10 05 te Baş mistir tnonu çok neşeli bır halde engellerı \enerek başarı ile yüröt bakanhğa gelen tnontt, kapıda Ba; Basbakanlığı terketmiştır muşlerdir. ^imdıden sonra ds aynı gayretle çalısarak Atatürk rejimini hep özledığımız normal geli»me duze>ine ka> usturacaklarını nmuıoruz. Bu arada gonul ısterdi ki bütun sıvasal partilerımız gerçek yardım. cılar olarak de\ rım yönetiminin \anıbaşında yer alsınlar ve hiç bir art düçünceie kapılmıyarak canla basla rejinıi normalle?tirme çaIı$malarına katılsınlar. Bn konuda, ozellikle veni knrnlan partîlerin iyi bir >ol tnttukları söylenemez. Tersıne, devritn yönetiminin temiz nijetlerine çelme takraak igtıven en karanlık gayretlere daha rnade bn yeni partilerin saflarında ras'iantnaktadır. Hiç bir sıvasal knrulun tnm \arltfr'nı fn^Iandirmak akhmızdan epçmez U} ve kbtu nı\etli insanlar her toplnlukta serpiştirme bulunabılir. Teni kurulan partilerin snrumluları arasında da memleketin \ukselmesıni amaç büen temiz \iirfkli \atanda$Iar bulunduŞuna eminiz Fakat ov kaiguMi uSruna bo vatandasların zaman zaman ranlıs vollara saptıklarını, sağdnyuva avkırı ibz ve davranışlardan kendüerinı alamadıklarını da g5rüp dnru\oruz. Gerçi, ancak »eçim. le işbaşına gelinen demokratik rejjtnlerde ov kavgusunu bütün bütün hiçe «avmaya imkân voktnr. Bu hrisusta şerektiği zaman derece derece bir takım tâvizlere gi Gütsel, Inönü ve İ EOKA I Biraz AUsal iîe götüştü| yeniden [ Düşünseler | faaliyete I GürsePin yanından çok neşeli bir şekilde aynlanCHP Genel Başkanı «Memleket meselelerini görüştük» dedi I geçti | M.B.K. Alt Komisyonu fiyeleri dün B*«yınnnıı rt difer arkadaslanmızla k onusnrlarken • IIHIHIIIIIIIMIII Ankara, 23 (CumnurıyetTeleks) ülllllllllllllllllllllllllllllllllllllll XV ınci Cumhurıvet Halk Partısi kurultayı yarın sabah saat 10 da Alemdar sınemasında uç gunluk çalışmalarına baçlıyacaktır. Kurultay hazırhkları ve kuliı faa lıyetı bugun son hsddıne yukselmıştır 1500 u aşkin delegenin çoğu meraklı dınleyicılerle beraber şehrımıze Eelmış bulunmaktadır. Önemlı tartıçma ve muzakerelere sahne olacağı iahmm edılen kurultayın gundemi şoyledir: 1 Genel Başkan taraftndan açılıç ve târım duruşu, 2 Başkanlık dıvanı seçımı, 3 Genel Ba»kanm açılıç soylevi, 4 Parti mec lısı raporunun okunması, 5 Ko Arkası Sa. 5, Sn. 4 de Lefkoşe, 23 (Hususı) Bir = caelı 2 Aslıye Ceza Mahkemesınkısım eskı EOKA'cılar bir a S de yargılanmakta olan Kemal Ayra\a gelerek bir kan teşkılâ 5 gun, bugun uçuncü defa mahkum tı kurmuşlardır. Yeni teşkı Ş olmuçtur. lât Lımasol'da dağıttığı be Ş l'tanbulun sabık Beledıye Baçkayannamelerde 16 ağustostan ~ nı Kemal Aygun, D P. ye menfaat itibaren faaliyete geçmış bu Ş sağlamak suçundan T. Ceza Kanulunduğunu bıldırmıştır Ş nunun 228 ve 35 ıncı maddesı ge«tntıkara Cephesı» ısmı al reğmce 4 ay hapse ve o kadar da tında toplanan ve eskı EO s memurıyetten mahrumıyet eezasıKA'cılarm bazılarının bır a Ş na mahkum edılnnftır. tstanbul raya gelmesmden meydana S Beledıyesı Sular îdaresi Muduru gelen teşkılât, beyannamesınS Bulent Danışmend de aynı suça işde ezcumle çoyle demekte5 tırakten 3 ay hapse, 200 lıra para dır = cezasına ve 3 ay da memurıyetten = Arkası Sa. S, Sü. 8 da = mahrumıyet cezasına çarptınlmışnıiMiıııııııııııııııııııtıuııııııııııııc tır. = = = | = Beyannamesinde a = ğustostan itibaren = Aygütı 3* defa faaliyete başladığını | mahknm oldu bildiren yeni teşkİ | Izmıt, 23 (Telefonla) dorevı lât tehditler savurdu = kotuye kullanmak suçundan Ko TARALI DAHÎ TOK îsviçrenın kuçuk bır kasabasında bır otobus şofgrjı onune anl olarak çıkan 8 yaşındaki çocuğu ezmemek ıçın direksiyonu sert kırmak mecb uriyetinde kalınca, otobus hızını alamıyarak tren hattma düşmustur. Buyuk bir t<«saduf esen ne çocuğa, ne de otobusun ıçmdekılere hiç bır şey olmamıştır. Hesimde tren hattma duşen otobus gorulüyor. "Göriilen luzum#, üzerine moddesi ile emekliye sevkolunan 2 memur hokkındaki muamele iptal edildi • Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) Sayılan az da olsa, bazı valı veya memurlar, kurumları tara ftndan «gorulen luzum uzerıne» emekliye sevkolunurken, Kurucu Meclıs dılekçe komisyonu, bu kararlan ıptal etmekte ve mağdur olanların tekrar memurıyetlerme donmelerinı sağlamaktadır. Emekli Sandığı Kanununun mun fesıh D P. ıktıdarı devnnde genışletılen ve ağırlaştırılan 39 UBCU madde B fıkrası, o devırde fazla kullanmaktan bır haylı eskıtılmıç olmasına rağiıen, ınkılâp hukumetı devnnde zaman zaman kullanılmış ve sabık devrin mağdurlarına, mağdur edıldıklerını ıddıa eden yenıleri katıltnıstır. Ancak, eskiden ve hall hazırda, kurumlarınca 39 uncu maddenın tasarrufuna tâbı tutulanlar, haklarındaki muamelemn haksızlığını ıleri surerek, ve teşrıi bir ta SA.MBA TAPABİLEN ROBOT sarrufla bu usulsuz kararların ip Almanjanın Kass°l sehrınde açıHn ta! edılmesını talep ederek, Kuru sergıde teshır edılen bır robot buCu Meclıs dılekçe komlsvonuna juk ılgı toplamıstır. Robot konu Arkası Sa, S, Sü. 6 ds şup «aartia yapabılmektedır Müşterek Pazar memleketlerine dün birer memorandum verdik (Yazuınj 5 inci sahifenin 1 İnci sütununda bulacaksınız) Sayılan gittikçe artan müracaatlann bir an evvel neticelendirilmesi için çalışılıyor (YTP)ye giren Devlet Bakanı Mumcuoğlu dün istifa etti Ankaradaki Büyükelçiliklere verilen memorandumda Pazara ıştirakimız ıçın ıleri sürdüğümüz şartlar mevcut bulunuyor Gangsterle ilgili ihbarlar yapılıyor Emniyet teskilâtı bn ihbarlardan da bir uetiee çıkaramadı Partî'er Vuvarlak Masa Konfr=ra"sıra hazırlamjor Gazeteler NADtR NADf Arksn Ss. 8, Sfl. 5 te Mumcnoğln kaydedildiği T.TJ. nln kapısında Tansı S inei asTfads) YUVARLAK MASA ŞÖVALYELERt Pohs, gangsterlıkle ılgılı soruşGangster olduğunria ısrar ed'len »urmasma devaırı etme«ıne rağ Vural Bedenlı hakkında polisB men dun de yeni bır iz bulama dun de bazı ihbarlar yapılmış, famıstır Arkasi Sa. 5, Sü. 2 ds
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle