13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖK1 1IIIIIMM CUMHUBIYET ••••••••••••II1IIIII1I 24 Ağustos 1961 lllll lllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll > Kesimli Komao: 159 B A N K f c t t l N ••••••••llllllltl H İ L V U N L A K I Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT •nııııııııııımıııııih Copunghı opero mundiRouH Sl III•••••••IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll lllMMIIIIIMIIMIIMttllMIIIMIIMIHIIIMIIIIMMlMIMIMIIIIIIIIMIIMMIIIIIIIIIMMIIIMİIIIIlMIII ıPENIZAlSACI YAMAN KORAY 153 Duydunuz mu? kör çocuklar yanakları ile görüyorlar «Aman yahu, gene mi sizî» Eh göriilecek şeydi doğrusu...» dedi. Bakahm, ne dertler getire «Yürü!» dedi Ahmet, Osmaeeksiniz başıma?...» na; «Yürü, bir iştir dönüyor ama.. Ahmetle Osman, şaşırdılar, ba Hadi eyvallah usta.» «Güle güle!» dedi adam. «Ne lıkları attılar baskülün üstüne. bizim memleket yahu...» Sonra Ahmet: Söylenerek, içeri girdi. «Hayrola?» dedi. «Ne oldu ki, Kaderim, çabucak geldi, demlrne geldi başma?» Adam, baskülün yamnda, eğil ledi çmann altına. Azizin tekne görünürlerde. Ahmetlef miş, kıhçlann kaç kilo geldiğini yoktu Osman, atladılar hemen dışan. okuyordu. Doğruldu: Hızh hızlı, yollandılar köye.. «Tam yüz otuziki!» dedi. DonTam Bakkal Hasanm dükkânın maya mı, soğukhavaya mı?» önünden geçiyorlardı. «Soğukhavaya, bu defa. Bel «Hah!» dedi bir ses. «GeldiCopynghı Opero mundiKou ki çıkarır yollarız, beş altı güne niz ha... Bakahm, beğenecek misikadar. Olmazsa, bir hafta sonra, niz yaptığınızı?» Her iklsi inmeğe başladılar, fakat lhtiyar dokDoktor Maugard kulagını dnvara yaptşttrdı. aktarmz donmıya.» Doktor samdanı uşağın elinden alarak mata Ne münaaebet efendim. imdat, yetişin IÖZKapının önünde, ayakta durmuş, Tlne bir inilti dnydn. Bnnnn üıerine: «Artık zenin dnvarlarını muayeneye başladı. Birden dnAdam başladı mırıl m m l söyle karanlık sokağı seyreden Ziya, onlerini knlaklanmla duydnm.» Doktor bunnn üze tor henüz: «François galiba yanılmışsın, ses seda yok.» demiştl kl o sırada bognk bir inilti duyul varda bir yerin ötekilerden farklı olduğunu görgüphem kalmadı, dedi. Adamcagıı snrada olacak. nerek, kâğıtlar doldurmağa. So ların koşar gibi bidişlerini görmüşrine ayağa kslkarak: «Pek&lâ anlaşıldı, dedi. HayBelki de yerde yatmaktadır. Françoiı git kaıma nunda «cırt» diye yırttı fişi, tutuş tü. dü. «Bak François dedi. Buranın taşlan ötekiler di ışığı al bodrnma inelim.» G«nç nşak eline bir du. Doktor Mangarc firperdi ve sesin geldigi yere dogru llerledl. Çok geçmeden bir inilti daha lan getir, dnvan delelimj Frsnçoiı koşarak gitti turdu Oımanın, uzanan eline. gibi değil. Hem bnnlar kireçli haıçla islenmis, Hiç farketmeden, hemen yanıbaşamdan alarak efendisfyle birliktc mahzenin duydu. «Tnhaf şey, dedi, sanki inliyen ayakladoktor d s : «Ha gayret yardıma geliyonu» diye •anki evvelce mevent bir kapıyı lonradan kapa «Ne oldu dün be yahu?» diye şından geçtikleri gencm seslenlşlymerdivenine doğru gitti. nmızın dibinde. bafirdı. (Arkau var) flsteledi Ahmet. mıslar. le Ahmet de Osman da sıçradılar. «Ha.. Aman bırık be kuzum... Durdular. «Yahu, amma iş yaptınız!» deNe biçim memleket bu sizin ki? Ben daha bir ay oluyor buraya ge di bakkahn oğlu. «Ayıp be!» «Ne olmuş ki?» diye sordu Ahleli. Dışarda da fazla dolaşmıyorum. Tanımıyorum kimseyi. Alış met. «Birâder, bütün köy parmak madım daha huyunuza. Bilsem, ona göre konuşurdum. Ne biçim iş ısırdı, yaptığımza. Duyuyorsunuz, bahk para ediyor da, başka kimyahu?» seye söylemiyorsunuz. Yalnız ken «Ne oldu be kardesim? Dese di bahğınızı düşünüyorsunuz, fio* hele...» yatlı gitsin...» «Ne olsun be canım daha? Siz tyice içerlemis bir sesle, söylenfittiniz, akşam. O ihtiyar adam da di Ahmet: gitti. Çok geçmedi, bir güfültü «Bu muydu diyeceğin? Bana Ankara'dan H. Tnrgnt yazıyor; «Yükleme ve bosaltma işinin kıyamet. Müdür falan, hep koştu Yeşilköy hava alanında gazete 8.00 18.00 arasında yapılacağı, kapıya. İki üç, serseri gibi adam. bak Ziya. Ben köylünün tellâlı deBuddist bilginler, körpe çağdakl körleri «bitmez geceler» inden kurtacilerle Arap misafirler arasmda işçinin lüzumsuz gürültü, uygun Bir de şişman ortada. Nahiye mü ğilim. Bugüne bugün de hiç biri, ran bir metod buldular. Yanaklan ile sinema seyredenler dahi var cereyan eden hâdiseye Türk bası. suz hareket ve giyinis ve davra düriinü de almışlar yanlanna. Bir gelip bana «Ahmet oğlum, bahk nında çok yer ve önem verildi. Bu nışlannın iş verenin sorumluluğu hışım geldiler. Bir istintak, bir is para ediyor îstanbulda, sen de gönder!» demedi ki, ben diyeyim. hâdisede birisi basın hürriyeti, di altında önlenmesi ve mevzuata ay tintak! Kimin balığıymış giden? kur yapmaya başlamıştır. Bu gağeri de şahsın hürriyeti ve dokun kırı hareket halinde cezai tatbi Nereye gitmiş? Neye bırakmışız da Klmden ne gördüm, bugüne karip olay sonunda daha da garip .mazlığı gibi iki önemli faktör var: kata tevessül edileceği hususu iş gitmiş? Bir içerledim. «Yahu, de dar? Aç kalsam, kaç kişi ekmek verir? Söyletme beni! Hem btlki, bitiyor. Bir gün çocuk bilet gişe1) Türkiyede her gazete muhabi veren Sabri Bayındır'a Zabıtaca dim, ne bağmyorsunuz? Herifin yine birkaç eşi dost düşünür haber sindeki parayı ahp ortadan kaybo ri veya basın mensubu, her yerde imza mukabili tebliğ olunmuştur. balığı. îstediği dakka, çeker götü salardım ama, sen de gördün.. skluyor. Birkaç hafta sonra yakalaher türlü röportajı yapmakta serAynca şikâyet konusu olan di rür. Mâni olamam ya!» «Peki ki şam geç vakit buldu Rıza Reis benıyor. Meğer bir çete ile iş görbesttir. Bu bak;mdan gazetecileri ğer hususlar da nizama sokulmuş tnin bahğı?» Çıkardım defterleri, ni. Sonra da bir acele, bir acele. raeye başlamış. Eskisi gibi görmez mizin fotoğraf çekmek istekleri tur. Durum müştekinin babaşı gösterdim. «Nah işte, bakın kim Gözüm kimi gördü ki?» olmuş yeniden. gayet makul ve tabiidir. 2) ö t e olaymışım! Remziye imza mukabili zabıtaca miş?» diye. Vermez «Veli Reisi görmüş ama! Ona Doktor Sukbakan il^i çocuğu yandan herhangi bir şahsın misa duyurulmak istenilmişse de imza Ne bileyim ben huyunu, bu mem vakit buldun haber vermeğe. Adaha körlükte n kurtardığım açık fir geldiği bir memlekette fotoğ dan istinkâf etmiştir.» leketin? Bir baktı herifler, koçan ma biliyor musun, nasıl yaktın alamıştır. Buna karşılık, 75 yaşınraf çektirmemek de en tabii haklara. Başladılar bağırmağa, birbir damın başını ateşe? 'Mahvettin adaki bir aclam üzerindeki bütün kıdır. Bu istek, hangi sebepten ilelerine. Kapalıçarşı esnafı damı...» çabaları boşa gitmiştir. lhtiyar ri gelirse gelsin, haklı kabul edi «Ne oldu?» diye, iki kelimey«Gördün mü, ortakmışlar.. Sabir türlü ipnotize edilememiştir. Kuyumcîlarda geçen bir hâdise lebiür. Madem ki istememişler fole sarıldı Ziyanm boğazına Ahman altından su yürütüyorlar met. «Ne oldu Veli Reise? De baGeçenlerde doktor Sukbakantoğraf çekilmemesi çok uygun o ile ilgili olarak bu sütunlarda yaHayal değil 1 zılan bir şikâyet yazısı üzerine, Is mış...» falan diye, sizden fazla, o kayım...» in kliniğini gören Alman gazelurdu. tanbul Belediyesi Basın . Turizm sizinle beraber bahk yollıyan ihteci «Leudovie Weitz» şunları ya «Yahu, bilmeyen kalmadı arÂsımbey sokağınm ve Protokol Müdürlüğünden asatiyara.. Ne Reısti o?, Ha Veli Re tık, onların aralarında, Fuat Reisııyor: is... işte ona içerlediler. Sonra bu le bir şey var ama, ne? Akşam siz ğıdaki mektup alınmıştır: «Bütün bu masala veriştirmek sabah duydum. Adamcağızın ba kaçtınız, Fuat Reis, Aziz çöpleri faian, «Ziynet eşyası satışları hakkıniçin oraya gittim ama tecrübeleri şına da bir işler gelmiş akşam.. Aksaray'dan C. Ç. llabora yaıı da gerek kâr haddi ve gerek fatu ama anlamadım esasını. Yani si gittiler buzhaneye, sonra döneıgörünce anladım ki hilesi yok bu burauan. yor; ra mevzularında hâlen herhangi zin anhyacağınız, akşam iyi keyif ken, bir geçiş geçtiler işin. Oniki yaşlarında gözleri ka Isıanbul'da iki milyona yakın bir kanun hükmü mevcut olmadı vardı burada! Sonunda o şişman Galiba Fuat Reis; Veli Reis, nehn bir bezle bağlı bir çocuk göıHayal değil. «Cannes»da plâjda den kendisine de haber vermedl, düm. Mikroskopa yanağını dayn er bulamıyanlar portatiî plâj sa kişi yaşar. Şehrin bir de belediye ğı gibi esasen Milli Korunma ka herif, «bir daha, bizden habersiz, balığın para ettiğini, diye mi kızsi var. Bu beledıye, şehirde yaşı nununun muayyen mevzularda tat bu adamlara bahklannı teslim etdı. Bir kâğıt aldı, gördüklerinim ahyorlar. 25 metre yeri kummış, kimbilir? Buradan doğru Veli tıpkısını çizdi.» karışmarn. Sizin Reisin evine gitmişler.. Ae kapıyı >ala çevirebilen naylon torbalar yan vatandaşlarından, çeşitli ödev bikattan kaldmlması tarihine ta meyın, yoksa leri görmesi için para alır. Istan kaddüm eden devrelerde de bu için fena olur!» diyince, bizim da bir şey konuşahm demişler. O ^inde kum. îşte «herkesin kendi îhtiyar Buddist röhibinin buluşı maddelerin satışlarında bri kârMüdür de kızdı. O da açtı ağzını: da, onları görünce, açmamış kapıbulun Aksaray semtinde bir cad'.jı.» dünyanın kör jocuklarına umu de (Namık Kemal) bir de sokak haddi veya azami fivat mevcut de «Burası hür bır memleket, şu da yı. Galiba, biraz bağırıyorlarmı? verecek mâhiyette midir? Avrupa (Asımbey) vardır. Bayram günle ğildi. kika gelsin o adamlar, istesinler da aşağıda. Geçen gece de, buna Iı uzmanlan: «Doğrusunu isterserini hıç kaçırmıyan bekçi ve çöp Bununla beraber yapılacak kon balıklarını, gene verlrlm» diye... benzer bir sey olmuştu, diyorlar. niz diyorlar biz bu hikâyenin pel «Çelikten sınirıeıı %ar» deriz, çüler. caddeyi her gün gözden ge trollar meyan:nda bu mevzu ile ciddî bir esasa dayandığma ina (Arkası var) çirdikleri halde, o sokağa hiç uğiştigal eden müesseselerin satışlanamıyoruz ama meraktan da kur bir insanın soğukkanlıhğma hay ramamaktadırlar. Ama bu sokak rına da ehemmiyet verilmesi huranlığımızı belirtiriz. Bir söz getulamıyoruz. Keşki daha fazla bi' BİNA VE DENİZ lişi idi bu, bugüne dek. Şimdi, ger ta oturan bizler Türkiye Cumhu susu murakıplarımıza tebliğ edilB U LMAC A gi edinebilsek...» riyeti vatandaşıyız ve vergi veri miştir.» çekter. metal sinir diye bir şey . . inşaatında yoruz. Vergj verdiğimize göre de, 1 2 3* 4 5 6 7 8 var. Doktor Boris Ognef cesur bir CEVABrMIZ: emay tesiri yapan buluşu ortaya attı. Köpeklerin ke hiç degilse (1015 günde değil de) Saydam cilâ Belediyemizin bu cevabını tatiki günde bir evimizin çöpleri asik sinirlerinin uçlarını metal telmin edici bulmadık. Bir esnaf ki, Bern (Isviçre) şehrinde mağaza hnmahdır. vitrinlerine şeffaf bir cilâ sürül lerle birbirine eklemeye muvaffak pazarlıkla, ilk istediği fiyatın yaoldu. Bu ameliyat daha ziyâde «si. mektedir. Bu cilâ vitrindeki eşya nsına kadar inmiştir.Bunun sattıÇilemiz ne zaman yi ültraviyole ışmlanna karşı ko yatik» siniri içiıı kullanılıyor. Ama ğı malin iyiliğine, o esnafın düSöz ve kulak sinirlerinde faydaladolacak? ruyor. rüstlüğüne nasıl inanılabilir?. Panilacak Bütün duyuların sinirler Bu konu ile ilgili olarak yazılan zarlık etmesini bilmiyenler bu isFezâda yeni bir keşif vâsıtasiyle beyne geçtiğini düşü yazı üzerine Istanbul Belediyesi de yandı demektir. Bu işi de mut1960 yıh kasımında fezâya fırla nürsek buluşun değer ve önemi Basın • Yayın Müdürlüğünden şu laka zapu rapta a'.malı, mevzuat tılan VIII kâşif bir keşif yaptı: anlaşıhyor. Sinif uzmanlan ve aydınlatıcı mektup alınmıştır: eksikse, tamamlamalıd'.r. Atmosfer tabakası eskiden sanıl operatörler yakında insanlara «sinir dığı gibi 840 kilometreye değil protezi» yapılabileceğini umuyor3^00 kilometreye uzanmaktadır. lar şimdi. DKURLARLA Yeşilköy hâdisesi üzerine Herkesin kendi plâjı olabilir Metal sinirler HARİCİ BOYA Olağanüstü bir tecrübe bu. Bel«imaj»ları zaptetmiş ve gozlerm ••••••••••« ki binlerce genç körü, dünya ışı yardımı olmadan onları beyne gö » • • • • • • • • • • ğma kavuşturacak. «Bongkok» kli türebilmişti. niklerinden birinde bir genç kör «Bununla beraber metod sınırlı gö?leri olmadan görebildi. Bu bü dır, diyor doktor Sukbakan, Anyük baçarıyı insanhk bir tesadüfe cak genç ve ipnotizmaya başeğenborçlu. Bangkok'tan geçen bir tu lerde sonuç veriyor.» rist, ihtiyar bir râhipten öğrendiîlk tecrübeler normal fakat göz ği bir metoddan söz açar. Bu râleri bağlı çocuklar üzerinde yapıl hip kör çocukları ipnotizma ile mıştır. Sonra, yedi yıldır dünya«gordürüyor»muş. Ama gözleri ile yı göremez olmuş 21 yaşında bir Devlet Tiyatrorek oradaki Türk halkmın sevdeğil yanakları ile. delikanlı muayeneye gelmiştir. Alsu çeşitli ekipler gi ve ilgisiyle karşılanmıştı. Inanumaz gibi görünen bu olatı hafta bu genç köre günde iki halinde 20 temATİNA'YA DÂVET defa ipnotizma yapılmıştır. Sonunyın tıp bakımından izahı yok demuzdan itibaren EDtLDtLER da kuvvetle aydmlatılmış bir odaSil. Görme sinirleri yanaklara ka İzmirde temsiller Ünlü rejisörümüz Muhsin dar «uçlarmı uzatmış» olabilirler. ya sokulmuştur. vermekte ve büErtuğrul ile tiyatro yazarı arGencin yanakları ışığa dayanayuk ılgıyle karşılanmaktadır. kadaşımız Lütfi Ay, Yunan Turistin açıklaması üstüne Izmır Milletlerarası Fuarı' Hükümetinin dâvetlisi olarak Bongkok hekimleri doktor «Khun maz olduğu görülmüştü. nın açıldığı şu günlerde ise Atina Festivali'ne bir süre için 7 nci haftanin sonunda karışık Viehit Sukbakan»ın başkanlığında Fuarda verilen Devlet Tiyatkatılacaklar, orada temsiller «görüyordu». îki hafta hemen tecrübelere girişmişlerdir. şekiller gördükten ve incelemelerde rosu temsillerine halkın rağAhnan sonuçlar çok şaşırtıcı ol sonra, birdenbire, sol yanağı ile bulunduktan sonra yurda döbeti büsbütün artmış bulunmuştur. Yalnız normal çocukların görmeye başlamıştı. O kadar heneceklerdir. Muhsin Ertuğrul maktadır. gözleri bağlı iken, okumaları, iğ yecanlanmıştı ki zavallı gecelerce ve Lütfi Ay 26 ağustosta YuDevlet Tiyatrosunun bir ekiuyku uyuyamadı. Nasıl heyecan r.eye iplik geçirmeleri ile kalmananistana hareket edeceklerpi 20 ağustostan itibaren Ahlanmasın? Şöyle böyle değil, iğneraış. iki gözleri kör çocuklar da dir. met Kutsi Tecer'in «KÖROGbunları yapmışlardır. Hepsı de ya yi sol yanağma yaklaştınp iplik LU» adlı telif eserini oynamak takabiliyordu. nakları ile görmüşlerdir. «BÎR ÇATI ALTINDA» Hekimler bunun üstüne bir yı tadır. Bu piyes 3 eylüle kadar oynanacak ve 4 eylülden 20 Bu başarı ipnotizma ile elde edil ğın tecrübelerden geçirmişlerdir. Değerli şairlerieylüle kadar «İKİZ KARDEmiştir. Çocukların dikkati derin Onu karanlık bir yere kapamışmizden Sabih Şenden derine bir şey üzerinde top lardır. Delikanlı «hiç bir şey gö SİM DAVİT» adlı bir çevirme dil'in «BİR ÇATI piyes oynanacaktır. lanm:ştı Bunun en kuvvetli çâre remez» olmuştur. " ALTINDA» adh si onları ipnotizma etmekti. Bir Hatırlarda olduğu gibi, Devyeni şiirleri Su Yüzüne sigara dumasları üflekere tam dikkat haline konulan let Tiyatrosu sanatçılannm ilk Yayınlan'nın ilk çocuga yanaklan ile görmiye ça mişlerdir. Delikanhnın görüşü bugrupu îzmir turnesinde 20 kitabı olarak çıkmıştır. Şairin hşm.isı telkin ediliyordu. Uzu n sü lanmıştır. Yanağına krem, pudra temmuz akşamından 4 ağuseşine ithaf ettiği bu eserinde sürmüşlerdir. Delikanlı şikâyete ren bir işti bu. tosa kadar Fuar Tiyatrosunda 40 şiir bulunmaktadır. Bu şiirbaşlamıştır hemen. «Seçemiyorum, «Çardas Fürstin» operetini temler arasında kitabın son kısAma yavaş yavaş çocuklar, ya iyi göremez oldum.» diye. sil etmiştir. 5 ağustostan 19 mında 27 Mayıs devrimiyle ilnakiarının derisinin hassaslaştığıSonra yanağının önüne renk renk ağustos tarihine kadar ise Regili «Hürriyet», «Hürriyetten nı duvmuşlardı Yan.aklarma elek kâğıtlar dizmişler, aynı renkte kâfik Erduran'm yazdığı «Büyük Sonra», «Hikâyei Hürriyet» trik lâmbası yaklaştırılınca şiddet ğıtlan bir de karmakarışık koymuş Jüstinyen» adlı piyes oynanadlarındaki, Istanbul Radyoli bir tepki göstermişlerdi. Sonra lardır önüne. Genç çocuk karışık mıştır. sunda okunmuş olan şiirler bul.ıfıık bir gorüntüyü seçer gibi kâğıtları tıpkı öbürleri gibi sırayer almaktadır. Diğer taraftan, Devlet Tiyatolmuirrriı Sonunda o bulanık lamıştır. rosu daha önce çıktığı AnadoŞairih 1948 den bu yana 8 inşey duruiaşmış, seçilmış ve çocuk lu turnesini Kars'a kadar uzaci eseri olan bu kitabı sahk Bu metodla gitgide görüşü o kalar ktndı parmaklarım görmüş dar düzelmiştir ki «Bangkok» «itarak 11 ilde başarıh ternsiller veririz. lerdı Eir mucize idi bu. Sinirleri nemaiarmın en tiryaki müşterisi vermiş, aynca Kıbns'a gideSelmi ANDAK nin uçiarı, yanakları vâsıtası ile, olmuştur. Burada gişedeki kadına ? • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • SİTÖİBUGÜNKÜPROGRA. Devlet Tiyatrosu Fuar'da ISTANBUL bir marş 8.20 Hafif melodiler 121 Açıhş ve program 13ü 8.45 Şarkılar 9.15 Sabah İki marş 7^5 Sabah plâkları müziği 9.45 Türküler 10.00 8.00 Haberler 8.15 Saz eser Kapanış. leri 8.30 Bale müziği 9.00 11.57 Açıhş ve programlar Kapanış. 12.00 Müzikle öğle tatili 12.30 11.57 Açıhş ve program 12.00 Nesrin Sipahi'den şarkılar İki marş 12.05 Şarkılar (Şük 13.00 Haberler ve Türk basımnran Özer) 12.30 Öğle melodi dan özetler 13.15 Küçük konleri 13.00 Saz eserleri 13.15 ser 13.45 Nevin Akol'dan türHaberler 13.30 Yurttan sesler küler 14.00 Çeşitli melodiler 14.00 Haftanin oda müziği 14.30 Mediha Fidan'dan şarkıkonseri 14.30 Kadın saati lar 15.00 Kapanış. 14.40 Jazz Flamenko albümün16.57 Açılış ve programlar den 15.00 Kapanış. 17.00 Perihan Sözeri'den şarkı16.57 Açılış ve program 17.00 lar 17.30 Nur Karapmar'dan Diskotekten mikrofona 17.20 dans şarkıları 17.45 Turhan Konuşma 17.30 Radyo Erkek Karabulut'tan türküler 18.00 ler Fasıl Heyeti 18.00 Küçük Din ve ahlâk üzerine konuşma Orkestra 18.20 Şarkılar (Sadi 18.15 Sizin için 19.00 HaberHoşses) 18.45 Haberler 19.00 ler 19.15 Yaşadığımız günler Çeşitli stüdyolardan 19.30 O 19.25 Bu akşamın plâğı 19.30 laylar ve yankıları 19.45 Şar Olaylar ve yankıları 19.45 İki kılar (Selma Ersöz) 21.00 Rad marş 19.50 Yurttan sesler yo Tiyatrosu 22.00 Çeşitli 20.05 Gül Batu'dan şarkılar stüdyolardan 22.30 Dünya rad 20.30 Çocuklarîa başbaşa 20.35 yolanndan 23.00 Haberler Hafif Italyan melodileri 21.00 23.15 Dans ve caz müziği 2355 Tamburi Cemil Beyi anma progProgram 24.00 Kapanış. ramı 21.45 Silâhlı Kuvvetler ANKARA saati 22.05 Müzikli kutu 6.57 Açıhş ve günün program 22.30 Şarkılar 22.45 Haberler ları 7.00 Günaydın 7.20 Ha 23.00 Bir besteci ve eseri fif müzik 7.30 Haberler 7.45 23.30 Caz müziği 24.00 KapaŞarkı ve saz 8.15 Her sabah nış. DURMUŞ YAŞAR ve OĞULLARI Boya, Vemik ve Reçlne Fabrikalan, Izmir Faal • 1850 3715 SOLDAN 8AĞA: 1 GUney Amerikada «on defa bastınlan bir ihtilal hareketlne maruz kalan memleket. 2 Lokantalarda satılan, kumarda yutan. 3 Çok kumaz oldukları halde bir türlü postlarını kürk olmaktan kurtaramıyanlar (çoğul). 4 Tersi tspanyanın Avrupadaki takım adalarmdandır, benzer veya hayat arkadşi. 5 Bir sayı. çevrilince «düşük kaliteli nazlı hareket» karşılığı iki kelime belirir. 6 Basında yayınlama suretyle (eski terim), dişi olmıyan. 7 Sonuna bir harf geürilince ate? yakılan yerlerden olur, bir deniz nakliye vasıta»mın yansı. 8 Batı Anadolumuzda bir şehir, bir sıfat takısı. 9 «Evliyalık mertebesine yükselen üye» mânasına iki kelime. YUKARIDAN A3AĞIYA: 1 Yıldızlan konu almış olan ilim kolu. 2 Yardım için para toplamayı meslek edinmiş kimse. 3 Bir kadın adı. Yıldızdaki köşklerden biri. 4 Çılgılcasına sevgiler (çoğul), «istek» in yarısı. 5 Gert verme harekeU, bir harfin okunuşu. 6 Çok ince dokunmuş yumuşacık bez. 7 Tersi eski bir Türk Impa . ratorluğudur. çok hoş ve mükemmel. 8 Bulunduğu yer bilinmek istenilen bir şey için sorulan DOnko bulmaeanın sorulardan, (tmOfıallrdllmls «'kll tehassıs» ın iki başı. 9 Eskiden bilim ve ilerleme merkezi İdi şimdi gerilik nümunesi oldu. 8AY OSCAK: MIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIİIIİIIIIIIIIIMIMIIIIIIMIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMMIIIIIIIIMIIII I r I 352 PEOF. NtMBÜS'ün MACEBALAEL ONCt ^ U MAUU1 Mt OLPÜĞUNU L/VIZ lllllllllfllllIllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIMMMIIIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIKIIIIIIIII2 ••rı>' «pt.Q «^dı c I5M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle