18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Ağustos 1961 CUMHURÎYET BEŞ (Diinkii nüshamızdan devam) C.KJJ.P. nin gSrüslerinl aeıkHisse senetlerini tevdi edenlerin cetveli Komite tarafından tanlayan v e bir sflredenberi aanrlan lskenderun, 23 (Telefonla) Suh Baftarafı 1 lael sahUede kan Gürsci'le dün Kasım Gülek'ın makta elan parti programında, riyeden alınan haberlere göre ge rim edilir. Bu cetvelde hissedarlardan her birinin adı ' " « ı n « tevdl çesitll konulardakl anlayış Te g6§ miıyonlann seçimi, 6 Parti mec ve bugün Genel Baskan înönü'nün çen hafta hükümete karşı halkı a edilmi» hisse senetlerinin sayısı gösterilir. hakkında görüsme, görüşmeleri Ankara siyasî çevretorilecek davraniBİar ele almmak liii raporu Madde 32 Hiesedarlar Umuml Heyetine Komite Bafkan veya yaklanmaya teşvik eden v e yakata vf» bu arada millt «relirin arttı 7 Komisyonlardan gelen rapor lerindt ve Halk Partihler arasın lanan 150 Enneniden 23 kişi öldü ikinci başkanlanndan biri yahut bunlar bulunmadığı takdirde KomiAntalya, 23 (T»l«fonla) Ak»« cıkmıı, şiddrtli rüıginn tesiriyle nltnan konutu Bn plSnda tutul lar üıerinde görütme, S Genel da günün konusu halindedir. rülmüştür. Bunların sekizi kurşu tenin bu hususta kendi üyeleri arasından seçeceği bir kimse başkanlık görüjme ve dilekler, 9 Seçimler, kl ilçesinin Keriı bucajına bağh gesigliyerek 8 ev tımımen, iki ev maktadır. Sızan haberlere göre Başkan A) Genel Başkan, B) Genel Sekre Gürsel'le înönü'nün ve Kasım Gü na dizilmiş, 15 i ise Suriye asker eder. Kepeı Menemi köyünde dün gece dt kıfm«n yanmıştır. Bu münasebetle yapılan açıklabilinmiyen bir sebeptan yangın ter, C) Parti meelisi, D) Yüksek lek'in konusraaları «memleket me leri tarafından dövülerek öldürültnsanca »ayiat yoktur. Hazır bulunan hissedarlardan en çok hisseye malik olan ikisi v e mada C.K.M.P. nin lktlsadî hürrihaysiyet divanı, 10 Genel Baş «eleleri» olmakla beraber. bu müştur. ya bunların imtinaı halinde, cetveldeki tertibe göre o iki hissedardan yetl ortadan kaldıran her nevi in kanın kapanıı söylevi. buBirleşik Arap Cumhuriyeti da Mavzerle vunılarak Maraş'ta Atatürk heykeli hisan, millî temel r e sermayenin Bugün Kurultay delegeleri Ka meselelerin, daha ziyade C.H.P. gün aldığı bir kararla köylü ve sonra gelenler ve bunların aynı imtinaı halinde muvafakat sağlanmcaya deki hizipleşme, huzureuzluklar çiftçinın mallarına el koymuştur. kadar müracaat olunacak sıradan iki hissedar reyleri sajTna lsrafmı reddettiği fakat iktisadî öldürüldü verlmllligi esas aldığı da belirtil «ım Gülek'ın merkez ittıhaz ettiği ve bunun muhtemel netıceleriyie Hububat alımı satınu ıse huku ödevine çağırılırlartörenle açıldı Tanin gazetesi bürosu ile Genel ilgili bulunmaktadır. Gulek dün met nezdinde yapılmaktadır. SerMadde 33 Kararlar hasîr bulunan veya temsil edilen hisseHaraı, 23 (Telefonla) Şehrimiz mektedlr. Siraa, 23 (TeUfonla) îllmiıdt Merkez arasında gidip gelmısler kü konuşmasında Başkan Gürsel'e best ahmsatım da men edilmiştır. dar reylerinin çoğunluğu ile verilir. Hissedarlardan her biri malik yıuı» 46 inei cinaytü, Şarkısla il Cumhuriyet Alanına dikilen 3 metC.H.P i«?indpki tutumujıu anlatdir. Yine alınan bır habere gore, Su olduğu veya temsil ettiği hisse senedi adedi kadar reye sahip olur. re 20 «antim boyundaki Atatürk Yuvarlak Masa toplantıcMİnde itlenmisür. Her ıkı taraf da Kurultayda kuv mı? ve ejer Genel Sekreter seçi riyenin eski cumhurbaşkanlarınNarime Atlı Uimll cvU btr ka heykeli bugün törenle açılmıştır. Madde 35 Umumî Heyet, vetli olduklannı v e parti meelisı lirse, davranışları hakkında açık dan Şukru ElKuvveth, karısıklıkTörende, mülki Te aıkerl erkânlarının tarihleri drn Mehmet adlı bir sahıs tarafınGür«el'ın lardan ıstıfade ederek dun bir uaday lıstelerinin kazanacağını ilerı lamada bulunmustur Şirket işlerinin durumu hakkında Komite tarafından tanzim la kalabalık bir vatanda» topluludan eakl blr huıumet yttzüaden sürmektedirler. Ancak mechs içın tavsiyesi ise C.H.P. teşkılâtınrlaki cakla Almanyaya kaçmağa muvaf olunan raporu dinler, belli oldu ğu hazır bulunmustur. maTMrlt vurularak öldürülmüspartiler fak olmuştur halen 8 1 0 liste dolaşmaktadır ve huzursuzluğun neticede Hesapları müzakere, kabul veya reddeder, Hatipler, Maraş'ın, Atatürk anıtür. Baştarafı 1 inci sahlffde delegeler de liste bolluğu karşısın arası huzursuzluğa sebep olabıleSuriye Hukumetı bu sebeple Kâr hissesini tâyin eder, KaatU tuc tleti il« yakalamp tına kavuşmasından duydukları kı pılacaktır. da şaşırmış durumdadırlar. Genel ceği ve bunun da dolayısivle mem Türk hudutlarında sıkı tedbırler vanc ve heyecanı belirtmişler, öğKomite üyelerinin değiştirilmesi icap ettikçe, yenlden üye seçer, tevkif tdUmistir. getırmiypceği. bu almıştır. Bu meyanda sehrimızde Yuvarlak Masa toplantılarma Sekreterliğe gelince, Gülekçiler'in lekete fayda renciler siirler okumuşlardır. Umumî Heyet Şirket sermajesinin arttırılnıası, Şirket müddeiddialarına rağmen genel sekreter bakımdan ihtilâflarm halledilme bulunan ve Surıyeye gıimek ıstımusait bir zemin hazırlamakta oDinamltle evi havaya lık seçımınin t. Rüştü Aksal lehi ai «eklinde olmuştur >PII bır turıst kafılesı huduttan ge tinin uzatılması, 43 üncü madde hükümleri mahfuz kalmak sartiyle Savaştepe * Soma yolu lan M.B.K Alt Komisyonunun 6 ne neticeleneceği anlaşılmaktadır. Şirket merkezinin v e ikâmetgâhınm Türkiye haricine nakledilmesi, rı çevrilmistir uçurdular azâsı dun sabah erken s^atlerd Başkan Gürsel'le îsmet înonuAncak Kasım Gülek'ın dün Devlet hizmete girdi esas mukavelede yapılacak tâdüler ve her ne sebeple olursa olsun îstanbula gelerek Vilâyet binasın Diyarbakır, 23 (Telefonla) DieBaşkanı Cemal Gürsel'le yaptığı nün bugünkü konusmasında iıe vı Şirketin muayyen müddetinin sons ermesinden evvel feshi hususunSavaştepe, 23 (Telefonla) Ba ria geç vakitlere kadar çahşmışlaı konuşma ve bu konuçmanın dele ne a^'nı konu üzerinde durultnu^ «Görülen lüzum» üzeri!• ilçesine bağh Yokuşlar köyıında Komite tarafından yapılacak teklifleri karara bagkr. ve înönü bu tip mücadelelenn de j den Mıntafa Çakır adlı bir sahsm lıkeıır Bayındırhk Müdürlüğünce, dır. geler arasında yayılan havası da Velhasıl, Şirket menfaatleri ile ilgili bütün mes'eleler hakkında Osman Köksal, Ekrem Acuner Gülek'ın durumunun alevhine bir mokratik memleketlerdeki partiler ne maddesi ile emekliye evi dün gece laat 24 cıralsrında Savaştepe Soma yolunun teıviye aynı köyden Ali Çakır, Zülfü Ba ve stabilize işteri tamamlanarak Sezaı Okan, Ahmet Yıldız. Kad kat'l ve nihaî olarak karar verir v e (iözetilmemiş hıısuslar hakkında değişiklik yapar gıbı gorunmuştür. içinde tabii liderlik mücadelesi olsevkolunan 2 rut ve Zülfü Canciemır tarafından hizmete açılmıştır. rı Kaplan ve Selâhattin özgur Fakat bu havanın Kurultayın ha duğunu, endişe edilecek hiç hir da Komiteye gereken yetkileri sağlıyacak surette kararlar alır. Ayrıca, 1961 yılı programına da dün sabah Ankaradan özel bir a raretı arasında da devam edip et şey dinamitle havaya uçurulmustur. bulunmadıgını v e C.H.P dr Uabtaratı I ıneı Madde 37 Umum! Heyet müzakere v e kararlarınm zaptı tutuhil dığer bayındırhk işlerinin ta keri uçakla hareket etmişler vı miyeceği pek şuphelidir daıma sağduyunun galebe çaldığı müracaat etnnşlerdir. Iki katlı evin tahribı sırasında lur; bu zabıtlar hususî bir deftere yazılarak umumî heyet başkaru mamlanmasına da devam edilmek 8.30 da Yeşilkoy Hava Alanına ın 40 yılhk parlamento hayatında, nı ifade etmiştir hicbir can kaybı olmamıştır. OlaParti meelisi çalısmalan dılekçe komısyonuna bu derece ke Üe Komitenin iki üyesi taraflanndan imza edilir. miş'erdir Oradan da derhal Vilâ yı müteakıp yakalanan mütecaviz tedir. •ana erdi Gülek'in beyanatı Umumî heyet toplantısında hazır bulunan üyelerin sayısı ile masıf müracaat olmadığı belirtümekvet Binasına gelerek, tarihî topler tevkif olunmuştur. İzmitte bir ormaıı Ankara, 23 (CumhrartyetTeleks) Ankara, 23 (CumhurıyetTelekı) te ve gelmiş geçmtş dılekçe ko lik oldukları hisse senetlerinin rniktarlarını gösteren bir «Hazır bulantı salonunda, daha önce tesbi C.H.P. si parti meclisi çalışma Eskı C.H.P. Genel Sekreterı misyor.larınn da bu derece hızlı lunanlar hisse cetveli» tabıt tasdikli suretine bağlanarak ayru | e edilen randevu gereğınce saat 9.30 yangını daha dan itibaren Üniversite Rektorle iarı bugün sona ermış bulunmak; Kasım Gülek ile görüşen bir arka mesaı gostermcdıği ıdriia olunmak kilde imzalamr. Izmit, 23 (Teiefcnia) Kocaelitadır rı v e Fakülte Dekanları ile çalış tadır. Bugünkü toplantıda «Seçım daşımıza. Genel Sekreterlik Madde 40 Bütün masraflar çıktıktan sonra kalan sâfi gelir k a n de haftanın 4 üncu orman yangını Apcak. dılekçe Romısyonu, hakmalara başlamıjlardır Mazeretle beyannamesı taslağı» müzakere • çimlerine katılacagmı teyit «den dün akşam Cınak köyunün Ardilmıştir. Taslak, bilâhare kurul şu bevanatı vermiştir: teşkil eder. larmda 39 uncu madde B fıkrasıri dolayniyle, Üniversite Rektormut Yatağı mevkiınde çıkmış ve tayda görüşülecek ve 15 ekim tari| Her yıl bu kârdan: «Ben partımin daıma hizmetin na gore muamele yapılmış, her e300 hektarlık ormanlık saha tama lerini Vekilleri temsil etmişlerdir hınde yapılacak genel seçimlerde' 1 Hissedarlara kâr paylanna mahsuben dağıtılmak flzere çıkade oldum. En ror günlerde en amekli memurun muracaatıni müsSabahki toplantı men yanmıştır. C.H.P nin çeşitlı konularda temel rılmış hisse senetlerinden ibaret sermayenin yüzde beşi, ğır şartlar altında ?ordan kaçma pet karşılamamaktadır. Üniversıteler oğretim üyelerıvYangma sebep olan şahıslar «New York 23 (a.a.) Amerika Memuriyet hayatları pek parlak 2 İhtiyat akçesine ayrılmak üzere k â n n yüzde onu yahut, K o le yapılan toplantı, fâsılasız saat yannamesi» şeklını alacakBirleşik Devletleri Dışişleri Baka ranmaktadır. Önüjnüzde çok cetın bir seç.m «eçmemiş, eicilleri. oâki kalmak mitenin teklifi üzerine hissedarlar umumî heyetince kararlastrnlacak 13.40 a kadar sürmüştür. Daha son tır. nı Dean Rusk Cenevred* Amerika Köylerde yapılan mücadelesi var Yeni çetin müce ta ve fakat emeklılıkleri ıçın lü daha buyük bir mikdar, tutarları ayrılır. ra toplantı salonuna kabul edilen Birleşik DevJetleri, tngiltere v e kabul edilen Parti meclisınde zur» görülen sebepler politik olan Kalandan onda dokuzu kâr payı olarak hisse senetlerine dağıtılır foto muhabirleri resim çekmişler seçım beyannamesınis ana hatlan dele günleri önümüzde Böyle gün lar veya hiç bir sebep zikredilmeSovyetler Birligi aragında cereyan ilkokullar lerde memlekete ve partime faydir. Yıîdız. ütt üste resim çeken şöyledir: ve onda biri de ikiye bölünerek yansı kuruculara ve diğer y s n s ı K o eden nüklrar Mİâh denemlerini Dursunbey 23 (Telefonla) 1961 foto muhabirlerine takılarak, «Aldalı olacağıma inandıgım için hiz den emeklive sevkedilen sicilleri mite üyelerine verilir. durdurma konferansında memle ve 1962 ders yıllarına 1 Yent Anayasada derpiş temiz memurlarin e^kı vazifelerıyetiştiril tıncı Kotada filim >ok; iktisatlı met arzedivorumj» ketini temsil etmek üzere. bugün, mek üzere bir müdde» evvel ihaKuruculann yülık kâr ile ihtiyat akçelerl Ozerindeki pay haklan, len kanunlar en kısa zamanda çıne ladeleri sağlanmaktadır davranın» diyince gülüşülmüstür karılacaktır. Kew York'tan Cenevreye hareket lesi yapılan ilçemizi Kızılcadere, Nitekim. dılekçe Komisyonu dün ötel mukavelelerinde muayyen nispetler dairesinde olmak 0*erei n Müteakıben muhablrlerl göru"tmiştir. 2 Sosyal adalet içinde kalkınde,.bu yolda emekliye ayr;lmış al jekli Ko,mitece tesbit olunacak özel belgelerle temsil olunur. Hacıömerler, Aziziye, Çınar, A?a sen M.B.K. üyelerinden e Yıldız tı eski memurun durumunu inceDağıtdması umumî heyetçe kararlaştınlan kfir hisseleri Komita ğıvağcılar, Canköy, Süleler, Mı «Bütün bulanıklığı giderecek Yu ma görünür bir gelecekte Batı lemiş, bunlardan iki kişi hakkın tarafından tâyin edilen zamanlarda ödenir. cırlar köyleri ilkokullarının inşa varlak Masa toplantısının tertibi memleketleri seviyesine çıkanlacak ve kalkınmaya gerekü hız vedaki sakat kararı ıptal etmiftir. atına başlanmiftır. Bununla beraber. Komite tahakkuk eden kânn, hisse senetlerinbitmemiştir ve hafta sonuna ka rilecektir. Bu memurlar şunlardır: den ibaret sermayenin yılda yüzde beşine kadar olan kısmmı 31 3 Yatırımlar âzamî hadde cıBlr vatandaşın bağışı dar devam edecektir» demiştir. Acıpayam tahrirat kâtiplığınden aralık tarihinde tevzi etmiye mezundur. Okan da, gazetecüerle Üniversi karılacaktır. emekh Fehmi Tongul ve Ankara Burhaniye 23 (Telefonla) îlMadde 43 Hissedarlar Umuml Heyeti ijbu esas mukavelede teler öğretim üyelerinin Yuvarlak 4 Işsizlîk v e piyaıadaki durGumrük Müdürlüğünde birinci sıçemicdc bulunan hastahaneye isMasa toplantılarma katılmıyacak gunluk t n kısa zamanda gideriKomitenin teklifi üzerine icra nıf muayene memurluğundan e yapılması uygun görülecek tidijleri Oslo, 23 (Hususi) Bu akşam mini açıklanmasını istemiyen n edebilir. burada Ulleval stadında 30.000 «e köylü bir vatandaş, oksijen cihazı larını kaydettikten sonra Köksal Iecektir. Piyasadaki durgunluğun Filim artıstı olmak ıçın Izmir meklı Yusuf Ziya Bilgin. psikolojik sebepleri C.H.P. nin Görüldüğü gibi. dilekçe komisUmum! Heyet ezcümle: yirci önünde yapılan milli maçta aiınmak üzere 10.000 lira bağıçt» konuşmu» ve demiştir ki: deki evlerinden kaçan 14 yasında« Üniversıteler ögretim üyele iktidara gelmesi halinde ortadan Norveç Rusyaya 3 0 naağlup ol bulunmustur. 1 Şirket sermayesinin arttırılmasına, ki N. E. v e P. B. adlanndaki 2 yonu, yalnız memuriyetleri itibari v e gazetecilerle aktüel memle kalkacaktır. muştur. tlk devresinde Norveçlikız Istanbula geldiklerı sırada po riyle nüfuzlu olan, vall ve ternyiz 2 Muamelelerinin genişletibnesine, ket meseleleri hakkında fikir teati 5 Adil ve ekonomik kalkınnahakkmdaki ]er tehlikeli akmlarla Ruı kalesilis tarafından yakalanarak allele âzası gibi memurlar S Diğer herhangi bir Şirket veya Isletme lle Hriefmesme, leri yapıyonız. Yuvarlak Masa ya hıı verecek vergi sistemi emeklilık i'lemleriyle değil, hakni abluka altın» a!mı;!ar, bu ararine iade edilmişlerdir. 4 Müddetin uzatılmasına, toplantılarında siyasi liderlerden lanacaktır. sızlığa uğramış olan en küçük meda Rus kalecisi Yasin fevkalâde 40 lira para biriktircrck Istan murun hakkmdaki islemle de meş 5 İdare tarzında herhan?i bir değişiklik yapılmasına, neler istiyeceğimizi araştınyoruz. i Dar gelirlilerle, köylü çokurtarışlarla rauhakkak golleri 6 Türkiye Hükümetl ile akdolunan 11 hazlrmn 1952 tarihll Bir nevi gündem tesbitine, yani euklannın orta v e yüksek tahsil bula gelip filim artisti olmak i» gul oimakta ve ilerl iktidarlara onlemistir. Devre golsüz berabetiyen genç kızlar tzmırdtn trenle yeni bir çıgır açmaktadır. Yuvarlak Masa toplantılarında yaprnaları tağlanacaktır. mukavele yurürlükten kalktığı takdirde, Banka Merkez ve ikâmetre kapanmıştır. lkincl devrede neler konuşabilecefimizi keşf c ça 7 öğretmenlik m e s l e | i easip Bandırmaya gelmislerdir. Bandırgâhınm Türkiye dışına nakledilmesine, Rus takımı açılmıs ve 43. dakikamada bir genein kızlara sarkmtılık hşıyoruz.» hale getlrüecektir. İzin verebilir. da Polodelnik, 50. dakikada Me»ettiğini gören yaşlı bir zat onlan EOKA yeniden faaliyete *8 Sağhk hizmetlerinin bölgtTuvarlak Maaa Bununla beraber, 21 inci maddede gösterilmfş olduğu gibi Kohi v e 76. dakikada Metrtvellinin ölçüler içinde himayesine almıştır. Okan, Yuvarlak Masa toplantı lere dağıhşı ejit mite yetkiyi ne suretle kullandığına dair ilk toplanacak umuml hegeçti ayağmdan üç gol kazanarak lahaBandırmadan vapurla tctanbula sını n gündeminde neler bulunabi yerine getirileeektir. âan. 3 0 galip aynlmışlardır. Baştarafı 1 inci sahifede yete hesap vermek sartiyle, bu nakil keyfiyetinl re'sen de kararlaş9 Anayasanın işçilere sağledı gelirken, kızlann artist olmak ileceği konusundaki bir suali ceRus^ takımı bu maça su kadro ile «Arkadaşlarımız oldürülmüştür. tırabilir. Komitesin bu yetkisi, umumî heyetçe aksine karar verivaplandınrken, «îhtilâlin getirme £ı haklar en geniş oranda temin Çİn evlerinden kaçtığmı öğrenen çıkiSİştır: yaşlı şahıs, vapur Galata nhtımı Baıılarımız baskı altında bulun linceye Tcadar mahfuz kalır. edilecektir. si lâzımgelen rejim ve rejim temi Yukandaki muhtelif hallerde, dâveüyelere toplantı konusunun 18 Çiftçinin teçhizatlanması na gelir gelmez polise durumu bil maktayız. Diğer bazı arkadaşlarıYajin Bubinski, Keçeli Voronatı için akla geleeek her husus mız hapse mahkura edilmişlerdir. kualtılmış olarak derci mecburidir. ucuzluk içindt ve aynca gtlirleri dirmiştir nin, Maslankin, Netto Metrevelli, bulunacaktır» şeklınde konuşmuşstikrara kavusturulmıış bir selril Polis, gerekli tahkikatı yaparak Bütün hunları kiralerın yaptığını Kararlann muteber olması için, hazır bulunan yahut temsil editvanov, Poledelnik, Bubukin, Meftur. Arkaıından da, Alt Komisyove kimlerin plânladığını biliyoruz. de sağlanecaktır. kızlan Irmırdeki »iltlerinin yanı Bu durum karşısında dah» hi. nun A.P. listesinde serbest adayuzun len üye reylerinin üçte iki ekseriyetiyle verilmis olması ISzımdır. Gizll teplantı na göndermiştlr. Hazır bulunan yahut temsil edilen üyelerin sayısı. Şirket sermalığı kabul eden Ord. Prof. Dr. Ali müddet elimiz kolumuı baflı o'u Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) ramazdık. 16 ağustostan itibaren yesinin onda birine tekâbül etmek kaydiyle elliden az olamaz. Fuad Başgil ile görüşeceğine daMüşterek Pazar memlefaaliyete geçmiş bulunuyoruz. ir çıkarılan haberlere temas ede C.H.P. Kurultayı kulUi bugün Birinci dâvet üzerine' yapılan toplantıda yukandaki İki şart gerrek, «Tamamiyle hayal mahsulü» Temsilciler Meclisindekl partill fi (Y.T.P.) ye giren Devlet Kuvvetimizi küçümseyenler bulu çekleşmezse, bu çeşitli hallere tatbik olunabllecek 31 inci madde ketlerine dün birer nabilir, fakat ne kadar kuvvetli ve demiştir. Okan aynı konuda şunla yelere de sirayet etmiş v e C.H.P. icabma göre muamele yapılır, ve kararlann muteber olmalan için de, Bakanı Mumcuoğlu li olan Kurucu Meclis üyelerinden teşkilâth olduğumuzu önümüzdememorandum verdik n ilâve etmiştir: yukarıda denildiği gibi hazır bulunan reylerin üçte iki ekseriyetiyle 30 40 kadar temsilci de Meclisin deki günlerde göstereceğiz.» dün istifa etti « Kim söylemis Baıgille konu muhalefet gruplarına aynlan kırAnkara 23 (Cumhuriyet TeUmumiyatlt iyi haber alan çev verilmis olmalan aranır. şacağımızı? M.B.K. nin Başgille ko mızı koltuklu küçük toplantı saloleks) Müşterek Pazara lştirakiMadde 44 Taahhüt ^edilen sermayenin yanm z*yi olursa, hisföre 16 Ankara, 23 (CumhuriyetTeleks) relerden öfrendiğimize nuşmak niyeti v e kararı yoktur. nunda 4 saat kadar süren son dereraizle ilgili görüşmelerimizi hftvi Devlet ve Hükümet Başkanı Or ağustos tarihinde Limasol L«f sedarlar Umumî Heyeti Şirketin tasfiye edllmeai gerekip gerekmediği îhtilâl yapan adamlar kati konu ce gizli bir toplantı yapmışlardır. bir memorandumun altıların Türgeneral Cemal Gürsel, bugün Baş koşe yolu üzerinde pusuya düşü hakkında bir karar vermeğe mecburdur. şur. Sezai Okan böyle söyledi di Salonun yan taraflannda bulunan kiyedeki Büyük Elçiliklerine vebakanhktan çıkarken, Devlet Ba rülerek öldürülen iki Rum genei Esas mukavelede tadiller yapılması için 43 üncü maddede tâyin ye yazm.» 8 giriş kapısından beşi kilitlenmis, kanı Hayri Mumcuoğlunun istifa bu teşkilâtın ilk kurbanlarıdır. rilmesine ve bu memleketlerdeki D a r l olunan dâvet ve müzakere usulleri, bu halde de tatbik olunur. Başgil, dün gazetecilere aneak kilitsiz bırakılan biri de Ağ sımn kabul edildiğini açıklamıstır. Yeni teşkilât bu arada Londra temsilcıliklerımize gönderilmesine Madde 45 Şirketin müddeti bitince, yahut raüddetinin bitmeverdigı demeçte, Alt Komisyonun temsilcisi Salih Türkmen tarayıkmak tfükümet yetkilileri tarafından | Gaıetecilerle Gürsel arasında şu ve Zurih anlasmalarını Boğazda kalmakta olduğu lüks mdan korunmuş ve içeriye C.H.P. muhavere eereyan etmiştir : için de mücadele edeceğini açıkla sinden önce her hangi bir sebeple feshi halinde, hissedarlar Umumî başlanmış bulunmaktadır. | otele gelerek kendisiyle görüşece lilerden başkası kati surette sokulmıstır. Heyeti Komitenin teklifi üzerine tasfiye usulünü tâyin ederek bir cDevlet Bakanı Hayrı Mumeu«Bakanhklar arası Müsterek Pa mamıştır. ğini bildirmişti. Bir EOKA'cı daha Sldürüldü veya birkaç tasfiye memuru nasbeder. Umumî Heyet ezcümle tasfiojlunun istifası doğru mudur?» znr Knmitesi» tarafından hazırlaBurdur temsilcisi Dr. Hüseyin M.B.K. üyelerinin verdikleri nıâ Lefkoşe, 23 (Hususi) Eskı bir ye memurlarını Komite üyeleri arasından da seçebilir. cEvet doğrudur.» na'i ve «iktisadi meseleleri ve haEoka'cı olan v e Rum Demokrat lumata göre, ihzari toplantıda Kotan'ın başkanlık ettiği toplantıYukanda beyan edildiği gibi tasfiye usulünü tâyin ve tasfiy «Kabul ettiniz mi?» reketleri süratlendirme kurulu» Birlik Partitinin uyesi bulunan M.B.K. temsilcileri ve partilerin da söz alanlar zaman zaman bağınca onaylanan memorandumun al «Kabul ettim.» rarak konuşmuşlar v e seıler UışaAndreyas Nikolas Karides vuru memurlarını nasbetmek üzere hissedarlar Umumî Heyeti aeele toplan Genel Sekreterleri ile ücer meıul tılann «daimî delegeler komitesi mağa dâvet olunur. Hatırlanacağı gibi, Mumcuoğlu larak öldürülmüştür. şahsiyetleri hazır bulunacaktır. rıya ancak gürültü halinde aksettarafından hazırlanacak olan, mem 1961 KIŞ MODASI Paris moda Zirve toplantısma da, Devlet v e mittir. Toplantı hakkında herhan Y.T.P. ye kaydını yaptırdıktan sonKarides bi^ikleti ile evine gitTasfiye memurları Umuml Heyetçe bu bapta verilmlş bir karar' leketimiz ile ilgili rapora bir ışık evleri daha »imdiden kış modelle Hükümet Başkanı Orgeneral Ce gi bir malumat verilmemiş ise de, ra Devlet Bakanlığından istifa et mekte iken bu sırada meçhul sa dayanmak suretiyle mefsuh Şirketin haklannı, dâva haklarını v » tutacagı yetkililer tarafından ifa rinin teşhirine başlamıştır. Re mal Gürıel, yeteri kadar M.B.K. Kurultayda seçilecek olan yeni mek mecburiyetinde kalmıştır. hıslar tarafından ve başından vu borçlarmı diğer bir Şirkete devir ve nakil edebilirler. d e edilmektedır Bu komitenin ha simde, bu modellerden biri görü üyesi ve partiler Genel Başkanla parti genel sekreteri ile C.H.P. nılarak öldürülmüştür. Tasfiyenin devamı müddetinee, Umumî Heyet, Şirketin tasfiyemeclisi adaylannın tesbit edildiği zırladığı rapor 27 eyl'il tarihinde lüyor. Bu cinayet 16 ağustos tarihinden rı katılacaklardır. öğrenilmiştir. toplanacak Bakanlar Konseyi top Hasan İstinyeli bugüne kadar işlenenlerin üçün sinden önce haiz olduğu yetkileri muhafaza eder. Ezcümle tasfiye heAlt Komigyenon çaltfmalan lantısında müzakere konusu edileeüsüdür. Bu cinayetlerin yeni ku saplarmı Urvip etmek ve bu hesaplardan dolayı tasfiye memurlarının Gangsterle ilgili ihbarlar Vilâyet binasında yedikleri öğle uAyrıca, toplantıya katılan Kurunişanlandı rulan «întikam Cephesi» mensup zimmetini ibra eylemek hakkını haizdir. cektir Ayrıca bu tarihte, BrükMeclis üyelerinin C.H.P. Bütahmin yemeğinden sonra Alt Komisyon, ük Kurultayında ayrı ve yeni bir sel'e bir heyetimızin gitmesi muhyapıhyor Tasfiye memurlarının tayinj Komitenin yetkilerini sona erdirir Ankara, 23 (CumhurıyetTeleki) l a n tarafından yapıldıfiı gene daha önce tesbit edilen ran ıizbi teşkil etmeğe çalıştıklan an Dışişleri Bakanlığı Enformasyon edllmektedir. temeîdir Madde 46 Şirketin toplumsal ve Eenel msnfaatle i'gili olarak Bsftarsfı 1 inoi sahifede devulara uyarak ju sıra ile gaze aşılmaktadır Dairesi Genel Mtidürü Hasan İsKomiteye yahut üyelerinden biri aleyhine açılacak dâvalar, ancak Memorandum'da yer alan husuı kat hiç blrmden bir sonuç elde et te veya tltrgl sahipleri, başyazarDedikodnlar tinyeli, eski Brhgazi Başkonsolosu hissedarlar topluluğu adına ve bissedarlar umumî heyetinin bir kalan ıkı nokta etrafında ozetlemek mek imkânı bulunamamıştır. ları, umumi neşriyat müdürleri Ankara, 23 (CumhurıyetTeleks) Nihat Pasin'in kızı Leylâ Pasin ile öte yandan, sızan haberlere göALTIN FİATLARI rarına dayanılması suretiyle açüabilir. perekırse, «bırıncı nokta, bizim ve yazı işleri mesul müdürlerini C.H.P. kurultayı arifesinde Baş nisanlanmıştır. 23/8/1961 Müşterek Pazar carruasından talep re gangstenn olayı müteakıp oto» kabul etmiştir. 14.30 Cumhuriyat, Madde 47 (Kaldınlmıştır.) Cumhuriyet Ata 101751O20O lerimız. ikinci nokta. bu istekle mobil değiştirip ba»ka bir otonjo 15.30 da Dünya. 1630 da Vatan, 17.30 Madde 48 (Yeni şekli) R»»at 134001S450 re karşılık yükleneceğimiz veci bılle yoluna devam ettiği yolunda da Tanin, 18.30 da Hür Vatan v e Madde 47 Bu esas mukaveleyi gerektikçe ve her lüzumlu Hamit 1040010450 Memleketimizde iraâl edilmekte olan lpuçları beler nelerdir?» şeklınde toplamak 2. Şube memurlan bazı Kim, 19 da Şon Posta, Havadis ve Gulden 97509800 yerde tescil ve ilân ettirmek üzere tasdikli bir suretini hâmil olan mıimkiındür tlgili hükümet tem elde etmişlerdir. Ingllil 1230012350 Akbaba. B E R E C P İ L L E R İ ile işleyen kimseye tam yetki verilmistir. Diğer taraftan Eraniyet 2 nci sücilerıne verilen bu memoranStandart 15001502 Alt Komisyon bugün sabah saBu Işe ait evrak incelenerek mevzuat hükümlerine uygun görülİNGİLİZ MENŞELİ Şube memurları. gangsterlik olayı Yerll 15001502 dumda 1 yılhk bir intibak süre7 at 9 da Hürriyet v e Milliyet, 10 düğünden ilân olunur. selâmetle yürütesı şeklınde bir rejimin uygulanma «oruşturmasını da Akşam v e Tereüman, 11 de bilmek gaveslyle şehrimiz poliı sı ıstenmektedır (Basuı 5295'3753) Son Havadis v e Düşünen Adam, karakollarından birini karargfib ^•••••••••••••••••»•••••••••••••••^»•••••••»^ Müşterek Pazar camıasından is12 de de Yeni Sabah temsilcilerini haline getirmistir. J Sayın DEVLET BAŞKANININ Himayelerinde tenen ve memleketimiz içın uygu kabul edecektir. Bankalann mubafız teşkjISü lanacak hususların anahatları şoy Alt Komisyon üyeleri, bugün ta DARÜLACEZEYE YARDlM CEMİYETİ k n r m u ı tnüşkül ledır: at 14 te synı özel askerî uçakla llgililer. bugünkü şartlar içinde yararma 26 ağustos cumartesi Beylerbeyi Sarayı bahçelerinde Ankaraya dönmeyi düsünmekte1 Yunanıstanm durumu göz bankalann Gelmiş v e komple 435 Türk llrasma satıja arzedilmiştir. özel bir muhafız önune alınarak. ıhracat maddele teşkilâti kurması imkânsız görül dirler. 4 îzmitteki ÎPRAŞ Petrol RaD O S T E L L E R B A L O S U Müracaat Yeri: rımtze sereken kolaylıkların gös mektedir. Zira silâh taşıyacak v e Tarihi Gürsel de açıkladı i finerisi 15 gün sonra akaryaDâvetiyeler: JAK D E K A L O v e Ort. terılmesı f kıt çesitlerini piyasaya arzeıcabında ateş edecek olan bu özel Ankara 23, (Cumhuriyet TeNecmi Riza (İstiklâl Cad.) decektir. Türkiye endüstrisinİstanbul: Tahtakale caddesi No 51 TL 8187'3750 2 Lıberahzmın en genış ölçü muhafızların, silâh kullandıkları leks) Devlet v e Hükümet BaşYeni Melek » s f de, günlük hayatımızda, v e de tatbıkı takdirde sorumlu olmamalan için kanı Orgeneral Cemal Gürıel buTanca t t, maliy»t hesaplannızda bir çok özel bir kanuna sahip olmaları i gün saat 11.45 de Başbakanhktan 3 Gümrük vergılerinde ındiCemile CULX,U » B Emek Pasajı t yenilikler »ve faydalar sağlaçıkarken, cabetrnektedir. rımlfcrin teşmılı t yacak «MAZUT DEVRλ başOtel vapur: Karaköy Rıhtrm İskelesi ile Beylerbeyi Sarayı «îsmet Inönü ile görüşmenizin Polisin hangi hallerde silâh kul4 Müşterek Pazar a kolaylıkla f lamaktadır. arasında saat 20,30 don itibaren saatte bir sabaha kadar. ıntıbakımıza müzahavet edilmasi, lanabileceği Polıs Vazife ve Salâ konusunu teskil »den mevzu ne< Kalorifer tesislerinde, fabri• (Basın 5458/ 3742) hiyet kanununda yazılı bulunmak dir?» sualine ıstenenler arasında ver almakta: < ka kazanlannda, bilumum fı«XX fç piyasadân aşağıda cins, miktar v e hizalarında teklif tarihleri > • • • • •»» • » ••. • • • • • » » • • • » »• ta, ayrıca meşru müdafaanın da sı«Çeşitll meseleleri konustuk» ce riır * rınlarda kömürü terkedip, .azılı 4 kalem kereste alınacaktır. Teklifler hizalarmda yazılı tarihÖte vandan vükleneceğimız ve nırı kanunen belırtilmış olmakta vabmı vermiştir. * fennî ve sıhhi olmakla bera Bı hususta biraz daha mâlu dır Her ıkı halde yargıç, kanun! re kadar Müdürlüğümüz teklif kutusuna atılacaktır. Şartnam<=leri eıbeler hakkında. Maliye Bakanber çok daha ucuz ve iktisadî lığınin basına verdıği bültende ge icaplann yerine getirilip getirilme mat verebilir misiniz? eznemizde satılmaktadır. (Basın 54653747) olması hasebiyle «MAZUT» Ne görüsebiliriz ki? Bütün rekli izahatın bulunmayışı, dikkat diği huşusunu dikkatle incelerken kullanmak artık bir zaruretSon teklif konuştuk lerı bu noktaya çekmiş bulunmak bir banka özel muhafızmın gangs memieket meselelerini tir. Mazut veya ağır yağ akarCtNSt MlkUr Doaya Na. verme tarihi tadır Mâlıye Bakanhğına ve tere ateş açması ne meşru müda işte. yakıtının muhtelif inceliktekı meselesi faaya, ne de poliş vazife v e salâ Günün e n önemli Müşterek Pazar Komitesin e yakın cinsleri arasından en elverisçevrelere göre bu vecibelerin ana hiyetleri kanunu şümulüne gir Yuvaıiak Masa Toplantısı olduğux lisini seçmek v e ihtiyacmıza Köknar tahta 50 M3 202/5443 31/8/961 na görç bunun tarihi tesbit edilmektedir. hatlan şövledıren uygun tesisatı tesbit etmek KontrPlâk 2000 Adet 204 5446 31 '8/961 mıs nııdirT Eski bir polis müdürfl için mütehassıs bir firma ile 1 OECE rejımı ıçinde uy Evet Yuvarlalc Masa toplanKaraağaç kalas 30 M3 205 '5447 tertibat aldınyor 31/8/961 temas ediniz. guladıgımız miktar tahditlerin tat. Sabuncu h a n Cad. Cam Porselen han Asma kat Tel : 274247 Amerikada bır müddet tahsil gö tısı 2 eylül günü olacaktır. Lâmbalı köknar tahta 30 M3 207 5449 6/9/961 îsveç S A FE T Y Müsterek Pazar içinde de idame. rerek bilhassa Bundan sonra Gürsel, Çankaya banka v e büyük AEG Lisansıle Profilo fabrikasında imâl v e m o n t e «dilmiştir. MAZUT BRÜLÖRLERİ gitmlş v e orada saat müesseseler soygunculuğu konu köşküne Satış ve Tesisat S»rvisi: INGILIZ MENŞELİ INGILIZ ÎL: 8173 3712 2 Gümrükte bazı hafif indir sunda ihtisas yapmış bulunan e 12 30 da Türkiyede misafir bulu* ALARKO Koll. Şti. } > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • meler mekli polis müdürlerinden avukat nan Doğu Avrupa Müttefik Kuv» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * T « AA at Q« /IQ *>9 94 * Kumandanı Korgeneral 3 Müşterek Pazar memleket Farukî Bahşi'ye mür»caat Tel.l .l 44 83 98 49 22 Ol eden vetleri A le < Bayan Sekreter Daktilo aramyor lerinin kendi aralarında ve yabazı büyük firmalar, müessesele Harry P. Stork şerefine bir yemek â ÎL. 8188/3752 8188/37 Gelmiştir. Büyük bir şirket çok iyi Ingilizce bilen v e makinede sür'bancılara karşı uvguladıkları gum rinde gereklı emniyet tedbirinin a vermiştir Yemekte misafir GeneSatış deposu Marpuççular Çarşılı Gürün Han No. 71/73 Elçisi, atlı yazan bayan sekreter aramaktadır. ikinci bır dil< bilenler rük' siftemmın teşmili hnması için ne gibi hareket ede ral ile Amerika n Büyük Telefon: 27 29 03 22 01 34 M.B.K üyelerinden bir kısmı, Dış4 Müşterek Pazar camiası ceklerini sormaktadırlar. tercih edilir. Tercümei hal ve talep edilen ücretin Beyoğlu PJC GÜNEY İTHALÂT Koll. Şti. memleketlerle. iktisadi cephenin Bu arada Bahşi, hazırladığı plâ işleri Bakanı Sarper ile, Devlet 208 adresine (SEKRETER) rümuzu ile yazuması rica olunur. yanısıra siyasi cephede de münase na göre müesseselerin sinyal ter Bakanı Sıtkı Ulay ve Tuslog heİL 8185/3751 Faal 1848/3716 yeti hazır bulunmuşlardır. Reklâmcılık (1588 • 3749) betlerin geliştirilmesidir. >•••••«•••••»••>«•••••*»*••••«••• tibatlan yapılacaktır. • • • • • • • v • • • • • • •» Blr köyde çıkan yangında 6 ev tamamen, 8 ev kısmen yandı CKMP programı iizerîııdeki çalışmalar devam edryor C. H. P. Parti Kuruliayı bu sabah toplanıyor Snriyede kanşıkhklar devam ediyor Ticaret Bakanlığı İçticaref Genel Dean Rusk Cenevre'ye hareket etti Norveç Rusyaya 30 mağlup oldu Artist olmak için izmirden kaçan 2 kız yakaiandı BONOCHORD ÎŞİTME CİHAZLARI Kömür Sıkıntısi ; Nihayet Kalkıyor İ Denizcilik Bankası T.A.O. Malzeme Müdürlüğünden: AEG BUZDOLAPLARI TOPTAN SATIŞ DEPOSU: YILDIZ KOLL. ŞTİ. GARRARD PIKAPLARI ?EFE?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle