16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
21 A» COTnTTRTTTT Oç DüNYfl Sikh lideri 15 ağustostan berî açlık lr buçuk »y sour» seçime gi[Baamakaledea 4 * riyoruı. Türkiye, tarihinın rMl«ti, tatvlmıyseak rmm en tnübim günlerinı yasakalkifildığı da törülür. maktadır. Bir tarafta miUi Teni partilerin temiı kadroranv bir ihtilâle tebep olmuş bir dev•anıltan da bv »y tsplama rin elebaşıla" îüksek Adalet Di•a almalıdır. Liderler şSyle vanının kararmı beklerken öte nebilirler. Tvrdamnzda pariiaiı yandan hesapsız kitapsız bir enkalmış şn kadar vatandaş v»r. G«Bugün Çanakkale ve Istanbu! luk, Moskova için ciddî bir kayıp flâsyon devrinin takatsu bıraktıjı leneklerine sayjı göitermek, göekonomimizi düzeltmek vaıifesiyntillerini almak ınretiyle bnnların Boğazlarından geçecek 60.000 tsn teşkil etmiştir. Zira Arnavutluk, le karşı karşıyayız. oylanni kazanıp guçlenebiliriz. luk yüzer havuz ve refakatindeki en küçük komünist memleket olDış âlem ise, harbe çeyrek kala Sonra, yavaş yavaş onlara kendi fi tekneler, iki komünist dev, Rusya masına rağmen, Akdenizde sahili Memleketinin bağunsız olmaile Kızıl Çin arasındaki nüfuz mü bulunmaması dolayısiyle Rusya i durmuş bir saate benziyor. islemiLondra, 23 (».a.) Londra yet kirlerimizi aşılarıı. sını îsiîyen lider, istediği taçin fevkalâde stratejik ehemmiye ye başlarsa felâket. Ne var ki, yeni partilere nzan cadelesinin bir sonucudur. kili çevrelerinde, Berlin ve AlmanVe bizim gazetelerimizden, tophakknk etmediğ) takdirde, Ancak, Rusya ile Kızıl Çin ti haizdir. Böylece Rusya, Kızıl düsük kavrnkları da aynı taktifi ya meselesinin bütünıi konusund* öylesıne muhtaçtır Çin lehinde olarak, son O sene lantılarımıza kadar ne ile meşgul n ölündye kadar açlık grevine liderlere kanjı kullanmakta, onla yekdiğerıne Batılı devletlerle Sovyetler Birliolduğumuza bakın... ki, şimdılik, herhangi bir denberi muhafaza ettiği hayati, ği arasında müzakerelere nasıl gi ra alkış tutup baflanndan ekıik lar deram edeceğini söyledi A. P. ne demiş, Î . P . ne işlemişî ihtilâfın münasebetlerini gdlgelen Akdenizdeki yegâne üssünü yitirrisileceği meseleıi üzerinde yakın olmamalannı dileıken, yarın ilk • Hani diyeceksiniı ki: mis olmaktadır. zamanda bir anlaşmaya varılacağı fırsatta onları nasıl derirecekleri dirmesine müsaade edebilecek AmriUar, 23 (AP) Hindistan' Folitika yapıyorlar? Dejil rumları yoktur. 200 milyonluk Ru» Sovyetlerin bosalttığı Soseno a mi? Ne münasebet:. Kardeşim, bir tahmin edilmektedir. Aynı çevre n hesaplamaktadırlar. ın Punjab eyaletindeki Sikh lideKızıl parti kendi içinde seçim beyannaler, Batıhların 3 ağustos tarihli Teni partilerin davranısı bv ba ya ile 600 milyonluk Kızıl Çin a dasındaki denizaltı üssünü rı Tara Singh müstakil bir Sikh Sovyet notasına cevaben, pek rauh kımdan insanı düşündürfiyor. Hay rasındaki ihtılâf, şu muşterek g» Çinliler dolduracaklar mıdır? Böy mesi yazacak kimse bnlamıyor, pyaletinin kurulmamasını protestemelen önümüzdeki hafta içınde rete deÇer buldniıımuz bir nokta, yeye ulaşmaktaki metod farkın le bir ihtimal, daha bir kaç sene bunu parça parça ba.şkalarıııa sıyato maksadiyle girişmiş olduğu açMoskova'ya gönderecekleri nota iyi, ya da kötü niyetli olion, IO dan doğmaktadır. Demokrasi ve öncesine kadar katıksız bir fante riş etmiş.. Sonra birleştirilecek. lık grevine devam etmektedir. Mu da, «ilerde müzakerelere girişilme rnmln partililerin bu davranışla serbest teşebbüs sisteminin imha' zi olarak vasıflandırılabilirdi. Fa Ey Türk milleti! lşte seni idakaddes şehir olarak addedilen Punsıne imkân verecek bir teşebbüs» riyle yıuduranzda knrnlmasını öz sı... Harb körükleyici Kızıl Çin kat simdi, pekâlâ gerçekleşebilir. re etmek için benim yapmayı dülab'ta bu yüzden ciddî hâdiseler un bulunacağı kanaatindedirler. sert bir politika takibine taraftar Kızıl Çinin, Büyük Okyanustaki şündüğüm şeyler bunlar! lediğimiz normal rejimi geciktirçıkmasmdan korkulduğımdan Hint Bu konuda Fransa ile Anglo mekten gayri bir lonnç elde ede dır. Rusya ise komünist ailesinin sahillerinde yirmiden fazla denizDiye halk oyuna arzedeeek.. makamları civar vılâyetlerden poSakson muttefikleri arasındaki miyeceklerini bir türlü anlıyama yumuşak politika takibine taraf altı dolaştırdıkları malumdur. Petşte bizde parti bu! Parası ollıs takviye kuvvetleri getirmişler stıevcut goruş aynhkları mübalâ malandır. Farzediniı ki kuyruklar tar dalını temsıl etmektedir. Rus kin, bunlardan bazılarını, bir ik mıyanlar nasıl ödünç para alırlardir, Son gelen takviyeler 1,400 ki ile Kızıl Çin ve mal gemisi refakatinde, dostane sa, fikri olmıyanlar da bajkalarınga edılmiştir, Londra'da Batının leçmen vatandaşı kaodırdılar da ya ve Kruçef • bulunmakta ve bunlar gözyaşar u bölünmuş olduğu yolunda bir in yarm istedikleri ekipi iktidara ge MaoÇeTung'un komünist ailesi diplomatik münasebetlerinin mev dan ödünç fikir alıyorlar. Gelgetıcı bombalar ile teçhiz edilmişler tiba yaratabilecek yorum ve ha tirdiler. Bu takdirde ne olacaktır? ıçındeki üstünlük ve liderlik iddia cut olduğu Birle?ik Arap Cumhu lelim bu fikirleri tatbik gırası Reciır. Polis, 24 saat devriye gezmekberler teessürle karşılanmaktadır. Diisiik devir bütün basmeti ile an lanndan ve ıdeoloıi farklarından riyetinin kontrolundaki milletler lince ne oacak?. lnsan bilmedigi. tedir. Bu çevreler, gerçekte müzakere e tidemokratik ve gerici icraatına bı doğan diğer ıhtilâfların önemi, arası açık su yolu Süvey; kanalın inanmış oîmadığı şeyi nasıl tatbik N'ehru hükümeti şimdiye kasasının kabul edılmiş olduğunu ve raktığı noktadan devam etmek im hür dünya için nispeten tâlidir ve dan geçirterek Soseno adaıına gön eder? dar Sikh liderinin istediğini yeri| Washington'daki görüşmelerin dip kânuia mı kavuşacaktır? O zaman Demir Perde gerisinin bir iç me derebihr. Böyle bir hareketten, ne getireceğıne dair bir emare gös lomatik takvimin tesbiti konusunBizde partiler ve partililer de Afrikada çökmekte olan prestijle27 Mayuı yaratanlardan hesap to selesi telâkki edilmektedir. trrmemiştir. Bununla beraber Baş da cereyan ettiğini isaret etmektebaşka yerdekilere benzemez. Burnlmak mı gerekecektir? Cumhnribakan Nehru Tara Singh'm EaşRusya . Kızıl Çin rekabetinin, rinin tamiri bakımından bir men gün C.H.P.. yarın D.P., öbür gün dir. yeti kurtarmak, onn terbest te mazisi, Stalin devrine kadar in faat bekliyebilirler. >ardımcısı olan San Fateh Singh'e daba sonra T.P.... Çünkü Soğuk harbin en dikkate değer A.P., Londra'da hakım olan kanaate çimler sonnnda işbafina gelecek mektedir. Fakat gergınlığin conderdiği bir mesajda kendisiyle adamda meslek yok... Partileri bigore, Doğu ile Batı arasındakj mü iktidara devretmek amaeı ile kelle man zaman gizlenemiyecek kadar gelişmelerinden biri sayılan Tiraporüşmeye âmade olduğunu bilrer siyasî barınak sayıyor. Hangizakereler Bırleşmiş Mılletler Ge yi koltnga alanlar ve onların tem artmasına rağmen, Batılıların kud na Pekin yakınlasmasının bir dl liırmiştir. Fateh Singh'm bu aksinde kendine münasip bir yer bunel Kurulunun mutad toplantısın ailcisi oldnklan ordo, Comhariye reti karşısında ne Moskova Kızıl ğer isareti de, halkı açlıktan kırıl>am uçak ile Yeni Delhı'ye Nehru lur, hangisi kendisine yü» verirıe makta olmasına rağmen Kıztl Çidan önce yani eylül aymın ilk ya tin bir daha boğazlanmasına »e Çini, ne de Pekin Rusyayı ılc görüşmeye gitmesı beklenmekfeda oraya gidiyor. rısında başlamıyacaktır. Bu arada, yirci kalabilirler mi? Böyle bir dü edıp kendı bıldiği yolda yürüye nin Amavutluğa yaptığı buğday tcdir Avrupada partilere girmeden de ahenkli hareket edilmek şartiyle fünce akla ve mantığa sığar mı? bılmektedir. Moskova Pekin nü yardımıdır. Pekin, memleketteki Ağustos 15 ten beri açlık grevine insanların Moskova nezdinde bazı sondajlarkıtlığı yenebilmek için, Avustralya insanlann, kalburüstü Kendilerini bu gibi hayallere fuz mücadelesi, Demir Perdeyi de devam eden Sikh liderı Tara da bulunulmas» da mümkün görül kaptıranlara tavsiye ederiz: Biraz s.toklarını erittikten sonra, simdi meslekleri, kanaatleri, politıkaları Sıngh'i muayene eden doktorlar aşmakta ve az gelişmis memlebellidir. Bu adam Mnhafazakârdır. mektedir. realist olsnnlar ve 27 Mayıstanbe ketlerde âleniyete dokulmektedir. de Kanadadan buğday satm almakendisinin 8 kilo zayıfladığını ve Komünistlerin beklenmedık bir ri ynrdumuzda olan biteni tahlil ğa başlamıstır. Ne var ki Kızıl Şu adam Liberaldir. Berikı Radiayaklarının soğumaya başladığını Itımatsızlık, şüph», kıskançlık ve kaldir.. derler. Bizde vekillik etesebbüsü dışında, Sovyetler Bir süzgecinden geçirmek zabmetine mıişahede etmişler ve hareket etnefrete rağmen, zoraki dostluk ida Çin, memleketindeki kıthk çok denler dahi: liği'nin çok yakın bir zamanda Do katlansınlar. O zaman milleti Adaha siddetli olmasına rağmen, Ka nıemesini tavsiye etmişlerdir. Bume ettirilmektedir. ğu Almanya ile bir barış antla? Henüz hangi partiye (çireeeğttatfirk'ün çizdiji yolun dışına »ünıınla beraber Sikh lideri iki yarMoskova ile Pekinin Demir Per nadadan satın aldığı 40 milyon buması ımzalanmasma tevessül etmirüklemek istiyenlerin daima hüs de gerisindeki dıs gıcırtıları, ara sel (bir busel 27.218 kilodur) buğ mi kararlaştırmadım. Düşttnüyortımcısmın kollarında kulübesinyeceği de Londra'da ileri sürülrana nğrıyaeaklarını anlıyacaklar sıra hür dünyada duyulmaktadır. daydan, 2^0,000 buselinl, kıvra rum. <ien dışarı çıkmış ve orada toplamektedir. ve belki doğrn yolu bnlmak imkâ Meselâ Ruslar, Kızıl Çin Komünist nan halkının ihtiyaçlannı hiçe sa Diyor. Çünkü ne partilerde dyanan taraftarlanna istediği tahakDean Rask, müzakereierin sî bir program ve kanaat, ne innına kavaşacaklardır. kıık etmediği takdirde ölünceye Partisinin kırkıncı kuruluş yıldö yarak kendini destekliyen Arnayapılaea|ınt söyledi •anlarda muayyen bir siyasî çehkadar bu açlık grevine devam ede nümü şenlikleri için 30 haziranda vutluğa mükâfat olarak derretmi; NADİR NADİ B. Amerika Dışişleri Bakanı Dere... Saytiyeye girer gibi partlye ceğini ve kendisi öldükten sonra J?ekine bir tane olsun temsilci yol tir. an Rusk, Berlin için Sovyetlerle giriyorlar. Memleket işte bvnterHer şeye rağmen, Kızıl Çin, bilvıne taraftarlarının haklannı aralamamışlardır. Halbuki aynı Rusmuzakereler yapılacağını dün bir dan medet bekliyor.. ' ma ' a n gerektiğini söylemiştir. lar, bir kaç gün sonra Dış Moğoliı hassa harb raalzemesi bakımından ANGOLALI ÇOC11ĞUN BANYOSU Angolalı mılliyetçiler il« daha beyan etmiştir. Avrupada artık bizden başJu getana aynı maksatla yüksek sevi ıırtını tamamen Rusyaya dayamış İki tıraf arasında notalann teaPortekiz Kuvvetleri arasındaki savaşlar devam etmektedir. Bu arada lismemiş memleket kalmadı. Deyeli bir delegasyon göndermisler tir. Meselâ, Amerika eski Cumhur her gün yuzlerce Angolalı'nın savaş bölgelerinden uzaklaşarak ül ti edilmesi suretiyle görüsmelerjn mirperde gerisi dahi muayyen bir baskanı Eisenhower'in Formozaya dir. Ayrıca. Sovyet Şefi Kruçef'in, kenin diğer koşelerın e yahut komşu ülk'lere göç etmek lorunda basladığına isaret eden Dean Rusk, ekonomi politikası ve çalışma siv bir çok yabancı komünist partisi yaptığı resmî ziyareti protesto için temi kurmus gidivor. Biz geçen on kaldığı bUdırıiiyor Bu sonu gelmiyen göçusün ağırhğını bazan kucak bununla beraber bu gıbi temaslane gızlı mektuplar göndererek Kı Kızıl Çin Kemoy adacığına açtığı yılın perişanlığından kurtulalı bir veya sırtlarda taşman baztın analarımn eteğinin arkasından sürü rın pek faydalı veya »emereli olkullanılan bnçuk sene oluyor, hâlâ vaziyctizıl Çin Sefi MaoÇeTung'u, kul topçu baraj ateşinde nurcesine kosan yavrular çekmektedir. Resimde sığındıkları bir ku madıklarını da kabul etmiştir. Rusk, mesul hükümetlerin muzalandığı metodlardan dolayı tak takriben 170,000 merminin tamatnı mizi düzeltmek şöyle dursun, dalubenin önunde bir ana çocuğUnu bir şiş e suyla yıkamaya uğraşırken. pejmürde kıvafetli omzundan silâh sarkan baba da onları «eyr kereler yapmaksızın Berlin ihtilâbih ettiğine dair guvenilir haber nı, Ruslar temin etmişlerdir. Krem ha nasıl düzeltecefimizi kestirmis fını daha gergin bir hale sokmak ed»rken gorülüyor. ler alınmaktadır. Nihayet iki sene linin yeni neşrettiği bir istatisti defiliz.. Kimse bununla meşgul istiyeceklerine inanmadığım »öylegöre, Kızıl Çin Rusyaya degil.. Her tarafta bir âvareliktir önce de Ruslar, endüstrileşme prog ğe mistir. ramına yardım için Kızıl Çine gön 300,000,000 dolar borçludur ve Mos gidiyor. Bütün derdimiz: tstanbul Valı ve Belediye Reisi derdikleri 300 teknisyeni görevle kova alacağını bes senelik bir vâDün bir basın toplantısında ko Halk Partisi kazanmasm.. nuşan Dısişleri Bakanı, Ruslarla Retik Tulga dün saat 14.30 da haf rini tamamlamadan geri çekmis deye bağlamıştır. Amerika SavunBunlar kendilerine bir de siyasî talık basın toplantısını yaparak, lerdir. Berlin hakkında müzakereler yapı ma Bakanlığma mensup sahsiyetWashington, 23 (a.a.) Bu saad bulmuşlar.. Antihalkçı! Mânalacağını kuvvetle tahmin ettiğini, şehir meseleleri hakkında izahat 1.5 milyonluk minyon Arnavut ler, Kongreye, Rusyanın Kızıl Çi •ız bir lâf . Madem ki anti ile bashah Cap Canaveral'dan fırlatılan yoksa müzakereler için Moskova vermiştir. ne en »on model klâsik silâhlar lıyan bir isim arıvorlar. luk, komünist devlerin çatışmaAntika nir «AtlasAgena» füzesi ile «RanUe herhangi bir görüşmede buluBir hafta içinde yapılan kontrol sında aşikâr surette Kızıl Çin kam göndermekte devam ettiklerini a deseler de bari bir kıymet vahıser1> uray lâboratuan 800 bin nulmadığını ve beyanıriın buna is larda 319 esnafa peşin para cezası, pını tutan tek devlet olmuştur. ö y çıklamıslardır. Rusya, güvenememesine düşseler. Ne meslek? Ne kilometre yüksekliğe gönderilmis ! tinat etmediğini açıklamıştır. 21 esnafa da kapatma cezası veril le ki, Sovyetler, tabiatiyle Kızıl diğihden, bir başka deyişle ken meslek?. Değil mi?. tir. Fakat, fırlatmadan sonra iki; Nehru, Berlin meselesinde diğini açıklıyarak sölzerine başlı Çinin tazyikine mukavemet ede disine karşı kullanılabileceğinden Sen nesin? buçuk saat geçtiği halde lâboratuTok>o, 23 (a.a.) Sovyet devRnslan deıtekliyor yan Tulga, Atatürk Bulvarından miyerek Arnavutluğun Soseno a korktuğundan, Kızıl Çine ısrarh Ben Antihalkçıyım.. ar ile radyo bağlantısı sağlanamariye gemileri, Hokkaydo adası aHint Parlâmentosunda bugün taleplerine rağmen nüklear sllahTani Halk Partisinin bütün umdığı için denemenin başarısızlığa çıklarında avlanan 13 Japon ba yaptığı bir konuşmada Başbakan 30 ağustosta troleybüsün geçmeğe dasındaki denizaltı üslerini terketlar vermemektedir. de ve kanaatlerine karşı değil mi? uğradığı sanılmaktadır. lıkçı gemisini yakahyarak götür Nehru, «Sovyet ve Doğu Almanya başhyacağını ve bu münasebetle mek mecburiyetinde kalmışlardır. Eğer Batılılar, cari dünya probgöre, Böyle parti olur mu eanım? Riz «Ranger1» kozmik lâboratuan müştür. Gemilerde 37 Japon ba makamları Doğudan Batı Berline bu güzergâhta çalışan atlı araba Batı istihbarat raporlarına lann kaldırılacağını söylemiştir. Paris, 23 (a.a.) Dun gece Pa lıkçısı bulunmaktaydı. Ruslar, üç ay kadar önce Soseno lemlerinln hallini Sovyet Kızıl demokrasi ve hukuk devleti kurile yapılan denemeler. Amerikanm olan hareketi kontrol edebilecekŞehrin su mevzuuna da temas adasındaki üste bulunan sekiz de Çin bağlar:nın kopacağı faraziye mak istiyoruz arkadaşlar.. DemokAya ulaşma yolundaki programı ris'.te gece yarısı ile saat 02.15 araYakalanan 13 gemi, Hokkaydo a lerini kolaylıkla iddia edebilirler.» sında (mahalli saat) 12 infılâk seeden Tulga, 3. isâle hattı ve Bo nizaltı ile bir ikmal gemisini Ge sinden beklerleıse, kendi mezar rasi oyunu oynamak istemiyoruz. nın ilk kısmını teşkil etmektedir. çıklarında HVİanan 200 balıkçı ge demiştir. si duyulmuştur. ğaz altından Anadolu yakasına su belitarık Boğazından geçirerek larını kazmış olacaklardır. Çünkü Hani siyasi kanaatleriniz?. Hani "• misinin teşkil ettiği filoya dahilDoğu Berlin hududunun SovyetPlâstik bombaların atılması nedeğilse bile siyasî memleket endişeleriniz? Hageçirme mevzuunda firmalardan Baltık denizine geri çekmislerdır. simdilik, metodları dir. Sovyet devriye gemileri orta ler tarafından kapanması hakkınticesınde hasıl olan bu infilâklarteklifler istendiğiin ve tekliflerin îşte 69 bin tonluk vüzer havuz ile hedefleri aynı olan fırsatçı iki ko ni kalkınma plânlannız, hani bnnya çıkıp da balıkçı gemilerini ya da yaptığı bu ilk konuşmasında dan 8 i tanınmış şahsiyetlerin evle25 ağustos tarihine kadar Beledi ref aiatindeki gemiler, Soseno ada münist devi birlestiren sebepler, ları yapaeak liderleriniz? kalamaya başlayınca bunlarin bü Nehru'nun Sovyetlerin saima geri önünde olmuştur. Bu sahsiyetler yeye geleceğini ifadeyle Anadolu sındaki üsteki son Sovyet kalıntı ayıran »ebeplerden çoktur ve yaB. FELEK kaçarak çerek Batıhların görüşüne muhasunlardır: Madam Francoise Sa yük bir kısmı açıklara yakasına su sıkıntısı çektirilmi larıydı. Demir Perde gerisindeki kin bir istikbalde de bağlann kop lefet ettiei anlasılmaktadır. kurtulmuştur. gan, Endüstri Bakanı Jeanneney, yeceğini tekrarlatnıştır. tek Akdeniz memleketi Arnavut m«sı beklenemez. Bu yılın başmdanberi Sovyetle De Gsnlle, Batı Doğn gSrüımeBelediyenin vatandaşlara 67 milHartum, 23 (a.a.) Sudan'ın Figaro gazetesinin müdürü Pierre lerine engel olmnyormnş Omdurman şehrinde dun mevlit Brısson, aynı gazetenm başyazarı rin yakaladığı Japon balıkçı geWashington resmi makamları yon, müteahhitlere de 18 müyon bayramı dolayısiyle tertip edilen Louıs Gabriel Robinet, Fransa'nın milerirvjn sayısı 74 ü bulmaktadır. Londra'daki bazı mahfillerin Gene stimlâk borcu olduğunu ifade eeskı Tunus Büyukelçisi JeanMare loronler sırasmda karışıklıklar çıkral de Gaulle'ün Berlin hakkında den Vali, bu borcun Maliye taramış ve polis, Mehdilerm yarı aske Boegner, eskı bakanlardan Paul Beş defa eş değiştirdikBatı ile Doğu arasındaki görüşme fından ödenme ıhtimali üzerinde ri bir gençlik teşekkülünün tertip Anscionnaz. eskı büyükelçilerden lere engel olduğuna dair çıkarmak durmuştur. ettiği nümayişleri ateş açarak dur Gves Chatingncan. îşçi Demokrat ten sonra yeniden Vâki sual üzerine îstanbulun âta oldukları haberleri teyit etmedurmuştur. Resmi rakamlara gore (solcu de Gaulle'cu) Partisinin ıda mektedir. sayişi için şehre olan akının durevlendiler 12 ölü ve 12 sı ağır olmak üzere 20 recilerinden Louıs Vallon. Ankara, 23 (Cumhuriye^Teleks) Bir basın konferansmda bu sa durulmasmın şart olduğunu sövvaralı vardır. Fakat ölü ve yaralı Türkiye Göz Bankası Derneğinin Clin.vood (Vırgınıa). 23 (a a.) yialar hakkında kendisıne sual Iiyen Refik Tulga. bu mezvuda sayısınm çok daha yüksek olduşu nmemleketimize bir klinik ve araşEmeklı bir tarımcı olan Booker tevcıh edilen Bırleşik Amerika çıkarılacak bır kanunun Istanbusdylenmektedir. Sıkıyönetim ilân tırma enstitüsü kazandırmak için Wright dün çok seneler önce bo Dışışleri Bakanı Dean Rusk, bun la en büyük yardımı olacağını aedilmemişse de, Omdurman şehson safhaya samıs olduğu Elsie Coleman'la ye ları ne teyit ne de tekzıp etmış ve çıklamı?tır. Konya. 23 (Telefonla) Bugün lemiştir. Termen, G.H.P. nin bu yaptığı hazırhklar rine önemli miktarda polis ve as\apılan Karaman Y.T.P. ilçe kon gün bir kalıp halinde olduğunu ve gelmiş bulunmaktadır. nıden evlenmıştir. guruşmelerden evvel gorüşmeler Toplant:dan öğrendığımıze göre ker gonderilmi?tır. Bunlar yenı 3 milyon liraya mal olacak bu gresinde parti lideri Ekrem Alican porselen tabakta yenmiş. bir balık Booker ve Elsie bırbirlerinden hakkında beyanat vermenın doğru bir nümayis karsısında harekete j Bağdat. 23 (a.a.) Askerî Valı Kadıkoy Altıvolun istimlâkine 15 ve genel merkezden Mekkı Keskin iskeletine benzediğini ifade edtrek, tesisler yıl sonunda açılacaktır. General Salihbel Abdı'nin talimatı aynldıktan sonra be<şer defa evlen oîmadığı fıkrinı savunmustur. çecmeye hajır durumda bulunmak eylul tarihinden sonra başlanacak ile Zıya Termen konuşmuşlardır. «C.HP. bize rakıp bile olamaz, he Dernek Başkanı Prof. Dr. S. Gorüzerine, tstikamet Bakanlığı üç misierdir. Karı koca. toplam olaFakat diğer makamlar şayıala tır. Memleketimizde ilk defa olatadır. düren'den aldığımız bilgiye gore Her üç hatibin de konuşması sert defimız ıktidardır. demiştir. günlük ve bes haftalık gazetenın rak 12 kere evlenmis ve 12 defa rın katiyen doğru olmadığma ı.şaYayımlanan bildirıde, Mehdi rak da 15 eylul tarihine kadar bu olmus ve C.H.P. ile Gumuşpalaya Son olarak konuşan Alican, hü Göz Bankası uzmanları Tıp Fakülyayın ruhsatlarını ıptal etmıstır. boşanmıslardır Bu yedınci evlen ret etmişler ve Parıs, Londra ve gençlık tefkilâtı «dinî bir alay göbölgenin istımlâk paraları peşin hucum edilmistır. cumlarını tamamen C.H.P. ne tek tesi camiası içinde 249 hastanın menin son olması beklenmektedir. \Vashington arasında bu meselede ıunüsü altında yarı askerî bir ge Yayın yapamıyacak gazeteler araolarak ödenecektir. ameliyatını jrapmışlardır. Öte yanMekki Keskin, Y.T.P. için dikkat »if etmiş ve şöyle demiştLr : sında «El Hürrıyet», «El Vadı» ve Zira Wright 103, Elsie 69 yasında görüş aynhkları olmakla beraber cıt» tertip etmekle suçlandırılmakBeyazıt meydanmdaki Marmara Almanya Cumhuridır. « Bizler 946 dan 954 e kadar dan Federal bunlarin esasta değil, Moskova'ya bloku. Dişçi okulu ve t.E.T.T. bi edilen noktanm eski D.P. lilerden tadır. Beş kişiden fazla kimsenin «Sat El Şaab> bulunmaktadır. tertemiz kalanlarm bir çatı altın devam eden D.P. ruhu içindeyiz. yetinin tesislerde kullanımlka üzebu görüsmeler hakkında ne sekilbir araya gelmesi yasak edilmışnasının istimtâki programa alına da toplanması olduğunu ve parti D.P. ye vücut veren fıkirleri biz re yaptığı 60 bin Alman Markhk â«şekli» tır. >••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••'» de müracaat edileceğmın etmekte rak veni iktidara bırakılacaktır. nin inkişafına hiçbir kuvvetin mi devam ettireceğiz. Bu D.P. nin de let yardımı memnuniyetle karşılan hakkında olduğuna isaret Geçen 12 temmuzda. Sudanın bani olamıyacağını söylemiştir. Büyük vamı ise, öyle sayılsm. Biz, C.H.P. mıs ve dernekçe Alman dırler. .•ında bulunan askeri hükümet, yeZiya Termen, partinin 0,i85 inin nin demokrasi zıhniyetine inanmı Elçisine teşekkür edilmiştir. Berlinde yeni tedbirler aiındı nı belırmeye başlıyan bir muhaleeski D.P. liler olduğunu ve Y.T.P. yoruz. Buna da sebep, mazideki fet hareketini durdurma kararı alBatı Berlindeki üç müttefık kunin eski kadroda yeni ruh sahibi idaresi ve 27 Mayıstan sonraki efamıstı. mandan huduttakı askeri birlikbulunduğunu söyliyerek Gümüşpa lidir.» % lerine, Doğu Alman kuvvetlerinin Bilindiğı gibi. milliyetçi «El Umlayı itham etmiş ve «Gümüşpala 1 Yenıköy ıstıf yerinde mevcut 96.071 M3. Çam Kalas Daha sonf a, ekonomiye de temas hudutta herhangı bir hâdise çıma» Partisi Başkanı Abdullah Haparticilik yapamaz, Gümüşpala A eden Alican, «C.H.P. ürkek bir te4 parti halinde muhammen bedeli 404,00 liradan ve 153 adet karmamaları için, harekete hazır lıl'in idaresindekı hükumetin 1958 licanın arkasmda partiye alınma» Çam Kapak tahtası adedı 5,00 lira muhammen bedel üzerinden şekküldür. Riske girmek istemez. rie devnlmesmden berı Sudan, Sıolmalarını emretmiştir. için dolaşıp duran bir adamdı. Faaçık artırma suretıyle satışa çıkarılmıştır. Ekonomide kısır bir politikaya talahh Kuvvetler Yuksek KonseyiBerlin'in Doğu bölgesi Belediye kat îsmet Paşaya selâm sallıyan raftardır. Halbuki Türkiyeye dina2 Artırma 4/9/1961 pazartesi günü saat 14 te Iskilip Bölge M. L E B 1, E B 1 nin ıdaresindedir. El Umma ParBaşkanı bugün bir bildiri yayınlı bu adamı Alican partiye almadı» mik bir politika lâzımdır. Biz D.P. Şefliği binasında yapılacaktır tisi, Sudan'daki Mehdî ve Ansarî Takdim eder. yarak Doğu Alman makamlarındemiş ve generallıkle politikacılımezhepleriyle sıkı bir bağhlık ha3 Şartnamesi, Amasya Orman Başmüdürlüğünde, Anka da n hususı müsaade almaksızın ğın çok ayrı şeyler olduğunu soy nin 1950 ilâ 54 arası dinamik iktiORHAN BORAN sadi politikasını devam ettireceğiz. lındc bııhınmaktadır ra. îstanbul, Izmir. Samsun. Kargı, To^ya Işletme Müdürlük Batılıların hudsda 100 metreden Biz memlekette her çeşit huıuru, Izmir, 23 (Sureti mahsusada gilerinde, Iskılip. Osmancık. Kıı ıkkale. Yozgat, Sıv'as Bölge Şef• fazla yaklaşmamalarmı açıklamışiktisadi sahada görmekteyiz. Buhklerinde ve Mudurlusümnzde gorulebilir. (Basm 4939/3730) tır. Bu husus ayrıca hudutta hopar den arkadaşımız Mazhar Kunt bilNADYA vc OMEK Balkan ve Çanakkale gün Türkiyenin 1 numarah me*ediriyor) Bugün Demirperde ge•/•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* lörlerle de ilân edilmiştir. Hudlıtta risi memleketlere mensup olup Folklor ve Modern Dansörler lesi yatırımdır» demiştir. bulunan Amerikan ağır tankları savaşlannda bulunmuş Alican ve beraberindekiler »aat • tam bir mudafaa vazıyetıne gırmiş Fuara i^tirak edenlerden birçoğu 16 da Ankaraya dönmüşlerdir. bir barb muhabiri öldü lerdir. Brandenburg kapısı civa Izmir Enternasyonal Fuarı MüdurROMERİA KUARTETİ lüğünu protesto etmişlerdir. Bir rmdaki İrgiliz birlikleri ıse hareLondra, 23 (a.a.) Ingiliz harb Ispanyol Dansözleri kâta hazır bir şekilde mevzilenmış mesele munasebetıyle diplomatik muhabınnin en tanınmışlarından kanalları harekete getireceklerini • lerdir. Bütün bu tedbirlerm alınhıri olan G. Edward Price Londra de söylemişlerdir. Dâva şudur : da ölmüştür. Price. 75 yaşındaydı. Saatte 1850 M3 hava vetecek 1/2" statik basıncmda yazın 15°c masına sebep olan ikinci bır huSEMRA TIMUÇIN Fuar tertip edilirken Idare, istiHarb muhabirliğine 1912 de Bal soğuk hava kısın 36°c de sıcak hava verecek kapasitede komple sus da şimdılik hudutta açık buDışişleri Bakanlığı bu Şark Dansözü merkezî bir klimatızasyon cıhazı teklif alma suretiyle acele c'arak lundurulan 12 kapıdan 5 inin da rak edecek devletlere muracaatla, knnlarda savaşan Türk ordusu nez dınde ba^lamış, daha sonra 1914 S3tın almacaktır. Mevcudu bulunanların 28 ağustos 1961 tanııine ha kapatılmasıdır. Ayrıca Batı ve kendılerine tahsis edilen günlerde mallarla ilgilenmeye • kadar Hacettepe Çocuk Hastahanesi Emanet înşaat Komisyonu Baş Doğu sektorleri arasındaki geçış çahnmak üzere folklor havalarım, 18 arasında da Çanakkalede ve DONCOS ve MARİA kanlığma mıiracaaMarı ılân olunur. (Basm 5410 A. 13619 3733; musaadesi de çok fazla tahdıt edil dans ve klâsık müzik parçalarını basladı Ortadoğunun çesitli bölgelerinde tmitatör v f Mimik Kıralı. miştır. Açık bulunan kapılardan havi plâklarla yayın yapacaklarını bulunmuştu. 1940 ta Fransız ordullâveten v»nı Atraksıyonlar bildirmişti. yalnız bir tanesı dıplomat ve assu nezdinde muhabirlik yapmış, Ankara, 23 (CumhurıyetTeleks) • Bunun üzerine Fuara i^tirak e Surıyedeki Turk emvalinin erıtilkerî şahsiyetiere, iki tanesi turist bır ara Tunusta da buiunmuş ve Bu yıl bazı özel okulların ücretKUMAR lere ve geçiş müsaadesı alan hal denler plâklar getırmislerdir. daha sonra müttefiklerin Fransamek istenmesi üzerine Turk Hü lerine yeniden zam yapmak isteHeyecanlı Hint Atraksiyonu Ancak bu sefer Emniyet işe el kumeti tarafından mukabil tedbır dikleri oğrenci velılerine davranış ka. diğerleri de çeşıtli ı.şleıe tahsis va yaptığı çıkarmayı takip etmişkoymuş ve plâkların sansürden leri almak üzere Bakanhklar ara lar.ndan anlaşılmaktadır. edılmıstır. ti. • geçmeleri lüzumunu ileri sürerek sı bır komisyon kurulmuş ve çahşÖzel okullar talimatı gereğince THE CARAL'S bunları ahkoymustur. J Fabrikamız lâboratuar ştüığini deruhte etmek üzere Kimmalaıa başlanılmıştır zammın Vılâvetton geçmesi icabetPavyon sahıpleri her gun Fuar Beynelmilel Biivük Jonglör i ya Yüksek Mühendisi alınacsktır Çimento Sanayiinde çalışmış Bilindiği gıbi Surı>e yıllardanV EFA T 392.000 dolarhk bir Müdürlüğüne basvurarak. bu plâk beri, Türk emvalinin devri mese mektedır. • Geçen yıl prensip olai olanlar tercih edilir. Tahplerin kısa zamanda Şirketimize mü• V'an Dcr Zee Müessesesi Muları ıstemektedirler. Plâkların tet lesinden müzakerelere \anasma rak butun zam istekleri reddediltablo çalındı racaat etmeleri. durlermden merhunı Hakkı Şevdiğinden b'i yılki müracaatlar ekıkı Izmirde kurulan bır komisyon makta ve mal sahibi oian Turkleki Lu^al'ın biraderı, Müfide Lusa=/ı mcelemeye tâbi tutulacaktır. Londra. 23 IA.P. İngıltere mıl tarafından yapılmıs. ancak sımdı Trapez ve Balans Yıldızları re guçlükler çıkarmakiadır. gal'in kuyınbiraderı. Necati, Şilî galerisinden Wellıngton Dukune de bunlarin Ankarada incelenmeVali Muavini başkanhgmda Iknası ve Kenan Lugal'İn amcaza• Son çünlerde çıkarılan kanunaıt 392,000 dolar değerindekı Goya icıme lüzum gösterılmı.ştir. dolerı. Almanya îstanbul Baş'Irirla Turk nıallannm zılliyete bağ ti«at Müdürü. Ticaret Odası MüZEKÂİ APAYDIN ve tablosunun çalmrJıktan sonra h.rkonsolosluğu Baştercümanlı^ınBu durumda plâkların çahnması lanması uzerıne Turk Hükumetı ve duıu. Defterdarlık mensupları ve Arkadasları Orkestrası sız tarafından 12 saat muddetle ga bu senekı Fuara naMp olamıvaca Dıs"?!eıı Bakanlığı bu konma da Mili: Eğitim Müdür Muavininden ddtı emekli PAVTON kısmında: leride saklandığı ve bılâhare dışa ğı anlasılmaktadıı RIFKI LUGAL ha fazla eğilmis ve Turkıvedeki kurıılu bir komisyon zam teklif Memleketimi7in Caz Üstadlan rı çıkarıldığı husu^unda detektıfDiger faıyftatı Kus pavjununj Surıye mallarınin da aynı t.tatüye îcrinı mcelıverek önümüzdeki gun vpfat etııuştır. Cenazesi bugun ^SÜHEYL DENİZ VOKAL i ler mutabakata varm.slardıı Şısiı camünden oğle namazını gelen nıakınelere aıt prospektüsle tâbı tumlma'M yolunda mukabil lerde karara bağlıvacakt:r. KTVTI'Tİ A mütaakıp kaldırılarak EdimekaOn dokuzuncu asra aıt bu şalr rc de, ıncelenme,k uzcıe, el konul tedbirler almması kararla.^tırıimısKENTETİ Bu arada özel okul ücretleri ge f pı Şehitligındcki makberesınc escr pazartesi aksamı verındcn a mu.>tıır. Ruslar bunu dun Fuar tır Muk?hıl tedbırleri trshıt et nfl olarak gorden jpcirilerek, faz Galata:Fermenecıler 56 Tel : 44131144 04 86 defnedıleccktir. lınmıştır. Hırsul'âın farkma an Mudürlugu nezdinde protesto et mek için Bakanlıklar arası bir ko la olanların indirileceği de tahmin fl. S175373K mislerdır. cak lalı sabahı varıim.ştır. ÎL: 7S75 . 37U misyon kurulmuştur. edilmektedir. Biraz Berlin ihtilâfının müzakeresi içîn Düşünseler Doğu Batı anlaşmak üzere HÜBERLERI Günün Konulari Şu manzaraya bakın 6 0 tonluk yüzer havuz ve Rus Kızıl Çin gerginliği Yazan: Kayhan Sağlamer B grevî yapıyor Müzakere esasınm kabul edildiği, halen Washington'da cereyan eden görüşmelerin diplomatik takvimin tesbiti k o n u s u y l a ilgili olduğu bildiriliyor Bir Amerikan Feza denemesi başarısızlığa uğradı Pariste ianınmış kişilerin evleri önünde bombalar pailıyor Ruslar 13 Japon balıkçı gemisine el koydular Vali Tulgamn dün yaptığı basın toplantısı ^ Sudaıt'da karışıklıklar çıktı Irak'ta 8 gazeie kapatıldı YTP Kongresinde Gnmüşpalaya çatıldı Göz Bankası tesisleri yıl sonunda açılıyor Devlet Orman Işletmesi Gorum Müdürlüğünden. Demirperde memleketleri Fuar İdaresini protesto ettiler TAKSİM Belediye Gazinosu Ankara Çocuk Sağlığı Derneği Komisyon Baskanlığından: Suriyede bulunan Türk malları 5 İ LA N ! Eskişehir Cimento Fabrikası T.A.Ş. nden Ozel okul ücretleri ele alınıyor SUPERLAC harici boya,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle