19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl CDMETDRlTET 24 A^nstos 1961 ITarihten YgpraklarJ Fincancılar Yokuşu cinayet Yazan: Reşal Ekrem KOÇU nı 111 " T ı r r ı i r f n ı r i T l T n T İ T T f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ İ G Ü N Ü N K O N U L A R I | mı|ııııııııııııııııiııiıııiHiııııiııııııııinıııııııııııııııııııııııııımıımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı|ıııı merikadın İthal matı olarak getir41fin»l« şeyler aruına nihayet, yttstt kadın «erabiyle »rtilü, alfaMU makinell Bilhassa işlendiği devir için Is gönül eylemiş, hem de türlü vaittüfek taşıyan gangster de kariftı. tanbulda benzerine raelanmaz cina lerle, nefret ettiği kocasını 61dürGsrbın kötü mallarını almakl» İse baslamak itiyayetlerdendir; hicri 24/25 recep 1276 meğe Hüseyini ikna etmiştir. Hatdından bir türlü vszeeçemediğlmiı İçin, ne ldfiğfl bellnis çikletve milâdî 15/16 şubat 1860, tam yüz tâ cinayet gecesine tekaddüm eden ten başJayıp ne eldnfa çok mal «m biklnl mayoaa ile, »alla» y«sene evvel, bir perşembeyi cumaya persembe günü dahi mâhut dükkâ varlan'ls ve hula hnp'la devam eden garpçılıfımıı, bSyle baflabağhyan gece ezanl saatle 2 rad na giderek son kararı vermişlerdir. TIHM albette böyle bitecekti. delerinde, güneş battıktan iki saat Gece, Emine Hanım konağın arsonra mütekait feriklerden tbra ka kapısından Hüseyini içeri almış Ne kadar sızlansak faydası yok. Hnydnr bn, kolar kolay him Paşa, Fincancılar Yokuşunda ve beraberce paşanın yatak odatı reçmez. Onun için, fikâyeti bırakıp olana çare aramsga bakmah. ki konağında yatağmda katledil na girmişlerdir. Kadın, kocasının Gangsterlik moia haline gelip tstanbnl, İkinci Şikago olmsdan raiş, komşuların duyduğu boğuk ayaklannı tutarak fırlayıp kalk •wel derdin önöne geçmeli. sesler üzerine yapılan ihbar ile ko masına mâni olmuş, zeberdest genç Emniyet Hüdürlnfiinde bankacdarla yapılan toplantıds, emnak zabıta tarafından derhal basıl adam da, bunca yıl türlü nimetleniyet tedbirleri konnşnlnrken, bankalarla karakellar araaındaki mış, paşanın zevcesi Emine Ha rini gördüğü paşanın göğsüne o•jl teıiibatı fiıerinde ısrarla dur uldn|nnn görfiyornı. nımla evlâtları, cariyeler ve uşak turarak, yukarda da söylediğimiz Şehirde temizlik hizmetlerini «Birlearaif Milletler, Diiny» kar»r turetine rağmen, Birleşmiş ve görüsünü seferber ve Uade etVaktiyle oknduğnm bir Amerika seyahatnaraesinde, ba tertlIar, bütün ev halkı o gece sorguya gibi küçük bir bıçakla boğazlayıp daha iyi bir şekilde yürütmek için barışm» veya milletlerin Millttler Uacariıtan meıelesinde meğe yaradığı ve bu suretle bir hattan bahseden bir pasaj hatırh yornm. Orada, ba gibi baydntlafc çekilmiş ve Ibrahim Paşanın, ken kesmiştir. Belediye Amerikadan 53 çöp kam bozablle««k b*r bir şey vapabilmi» de|ijdir. Fakat nevi «tnsankğın vicdani» oimak vakalaruıda, istifade edilmefc üzere, karakolUra ışıklı ve anaadisinden kız ve oğlan beş çocuk dotürlü meselenin tartışıldıtı ne denirse densin yin« de Birleı vasfını taşıdıtt inkâr slunamaı.. ralı tablelar konsUsiBş. Bir eve, Wr bankaya, bir tfcarethaneye, Hazırlanan plâna göre, cinayete yonu ithal etmiştir. Bu vâsıtalar ğurmus zevcesi Emine Hanımın ter en geç eylül içinde servise ginnış bir «Milletler Forumu» ol mis Milletlerin btfarı hanesi seAmerikanvari usnllerle yapılabileeek taarrnzlsrda, bir düğmeye tip, teşvik ve yardımı ile Hüseyin ertesi sabah bir gece hırsızının işi n • muştur. Milletler, nyuşmaz lefi olan Milletler Cemiyetine nadoknnmakla, bu tabloda bir ampnl yanıyor, hazır kuvvet, otoadında bir uşak tarafından küçük süsü verilecektir; fakat, komsula olacaktır. lıklarını tartışmak İçin bir zaran simdiden çok kabank bir mobillcrle, motosikletlerle, derh al harekete geçiyor, belki hayBelediyenin elinde hâlen 112 faFransa ile Tunus araşjnda patlak bir bıçak ile boğazlanarak katle rın ayaklanması üzerine kaatil anarava geldikleri müddetçe manzara arzetntckte, bir çok medntlar, daba tasUyet göstermege baslamadan baskıns ngmyorlar. cak kaçabilmis ve az sonra da ko al çöp toplama aracı vardır. veren son Bizerte uyuşmazlığmın dildiği meydana çıkmıştır. harb •Imıyseajctır. Zira mll s«l«lerde njh*i bir sonuca varıla bir kere daha ortaya koydugu bir Güzel bir buloa, tabiî.. Bisde de tatbikı, battâ yalnız bankanak zabıtaca basılmıştır. Daha ilk öte yandan Belediye kara ve letlerarası lşblrllti anlayışı mamıı olunsa bile. müşadem&iere başka gerçek de şudur: Bugünkü Mahkeme çok kısa, ancak iki haf görünüşte kaatilin bir hırsız ola sivrisinek lar için değil, gangster taarrnzu na ngraması mvhtemel her yer mücadelesine önemle tazammnn etmekte, bir anlaf varan bir çok ctddi ta sürmüş ve bu aile faciası löyle mıyacağı, içerden yardım görmüş devam etmektedir. Bu maksatla uyuşmazhk üye devlet sayısı doksan dokuza için tatbikı, bir inceleme konnsn olması lftzun gelen bir bnlnş. maya varma ise tartı;mayı dondurulmus ve bu suretle ateşin yükselmiş bulunan Birleşmiş Milaydınlanmışfır : bıri olduğu anlaşılmış, bütün süp çöp ımhc istasyonlan sehrin çok Ama iş yalnız elektrik tertlb atiyle, >il yeya ışık tertibatiyle fart koşmaktadırj» îbrahim Paşa 1852 yılında Yan heler de hanımefendi ile uşak Hü uzağına nakledilmistir. Sinek müyayılması ve baska yerlere sıçra letler Genel Kurulunuç kararları bitmez. Bunan yanı cırs, karako 1ların kadrelan takviye edilmeya'da bulunur iken b,u viltyetin seyin üzerinde toplanmıstır. Herbert V. Evatt maaı önlenmiş bulunmaktadır. ve oylama tarzları, anılan teşkilâdikçe, motorln vaııtaları mtkemmelleştlrflmedikee, bByle bir cadelesine mevsim başmdan beri Krebne kazasından o tarihte 16 • Her ikisinin de suçlarını itiraflaI limb» tcrtibatı kendi kendiae yanıp Bönmekle, siller kendi kenArap metnlfkfticri il« Israel a tın kurulmuf olduğu 1845 yılından 1,6 milyon lira harcanmış 1 dok17 yaşlarında bulunan Hüseyini n üzerine mahkeme, uşak HüseyiNormal olarak 19 eylulde toplan rasındaki savaşa son veren 1948 başlıyarak yakm zamanlara kadar dine çalmakla, telefonlara ı y n bir •*• Hâva etcaekle kalmağs vine evlâtlık uşak almıştır; Istan ni, fuhuş şenaati yolunda taammü tor. 3 sağhk memuru, 79 amele ba ması g^reken Birleşmiş Milletltr tarihli mütareke. Güney Koreye olduğundan farklı bir şekilde, çok mahkumdur. şı ve 146 işcj çahştırılmıştır. bula gelirken de beraberinde getir den katilden, Emine Hanımı da keGenel Kurulunun Bizerte mese*defa Batı ve Doğu Bloklarına göHarb içinde başundan geçen bir hSdiseyi batırlıyorum. Bir Hâlen mücadele için ödenek ve lesi için olağanijstü toplantıya ça vâkj tecavüzün durdurulması, Kon miştir. za fuhuş yolunda mâşukunu cinagodaki karışık durumun sona er re değil de daha karışık ve değifece yarısi matbaadan eve d8n erken, sarhos bir bekçi görmüşyete teşvik ve katil fiilinde yar ilâç mevcuttur. ğmlması memleket ve dünya imme mesi ve nihayet kesin hal tarzına şjk faktörlere göre belirmektedir. Hüseyin, eli ayağı düzgün, kaşı tüm. Maballenin asayişini msbafaza ile mükellef bir adamm, e efkânnın dikkatir.i, bir kere da ulaşılmamakla beraber, Güvenlik Meselâ bugün, Birleşmiş MiHetgözü yerinde bir delikanlıdır. Emi dımdan, o zamanki Ceza Kanunusaatte, ââkkîa krpenklerini, ev kapılarııu ynmrakhyarak, avaz ha, kuruluşun ilk yıllannda «Barış Konseyinin 22 temmuz tarihli top ler organlan içinde, Amerika Birne Hanım oğlana âşık olmuştur. oun 175 ve 184 üneü maddelerine a v u nara atarak sokaktan geçeoek derecede yıkkın sarbes haliTapınağı» «Milletlerin Forumu» lantısında alman «ateşkes» kararı leşik Devletlerinin desteklediğt ve Aradan yıllar geçip güzel oglan uyarak idama mahkum etmiştir. ne nasıl geldiğine şaşmış, oracıktaki karakola haber vermeğe ve «Insanhğın Vicdanı» pibi keli sayesinde Bizertede daha fazla ka fakat Sovyet Rusyanm muhaLetet serpilerek »ehlevend ve sehbaz bir Karar, devrin padişahı Abdulmegitmiştim. Nöbetçl memur, ellerini vğustnrarak beni dinledi ve : cid tarafından derhal tasdik edil melerle tavsif pdilen (1) Birleşmiı nın akıtılmaıının önlenmesi bu ettiği bu tefebbüsü deiUklcmek, yiğit olunca, kadının eli altın ile Haalesef karakolda benden başka kimse yak, hiebir yere Milletler TeşkiIâU üzerine topla başanlann sadece mahdut bir kaç artık mubakkak surette Sovyet tade oynadığı için, hanımının teklifi mi| ve hüküm hicrî 11 şaban 1276, ayrılamam, ba adamm peşinden gidemem, dedi. mı? bulunmaktadır. ni kabul ederek arzulanna râm milldi 5 mart 1860 pazar günü saörneğinden ibarettir. Birleşmiş raftarı bir tutuma delâlet etmeKarakollarımızı böyle bıraktığımız müddetçe, oralara Amemektedir. Örneğin değişik siynsi olmus, sık sık geceleri konakta her bahı Köprünün tstanbul tarafı baBirleşmiş Milletlerin bazı mese Milletlerin bir çpk mescleyi «ai sebeplerle Çin, Israel ve Gtioejr rikanın en modern tertlbattnı da koysak, jangsterler asrının en kes yattıktan sonra, b«ş çocuk ana şında infaz edilmiştir. Siyaset mcyhai» olarak halledemediği leklinlelerde «süratli» ve «aihai» bir soyeni fcıleyici fikirlerini de tatbik etsek, ziller. yice kendi kendin kadının yatak odası misafiri ol dınına her ikisi de yalın ayak ve deki görüşe ise kısaca söylenecek Afrika Cumhuriyeti içinde yer «1ne Stmekle, lâmbalar kendi ken dine yanıp sbnraekle kalır. baş açık getirilmişler, kurulan iki Patrik Athenagoras, Rodos Ada nuca ulasamanrası bir takım zi şey şudur: Hangi milletlerarası madığı ve fakat buna rağmen üye maya baslamıstır. Karı • koca araHamdi VAROGLU darağacına evvelâ Hüjeyin, tonra sında Rum Ortodoks patriklerinin hinlerde bu teşkilâtın ancak ilgi mesele «nihaî» olarak çözülmüş sayısı kırk altıya varan Türkiye sına da bu genç yüzünden münafelilerin iyi niyetle hareket etmeyapacağı toplantıya katılmaktan bunlar arasmdadır Asya • Afrika ret girmiştir. Nihayet Ibrahlm Pa da Emine Hanım »sılmıştır. leri halinde «müessir» bulunduğu türT Versay anlasmasınm Almanşa, vakadan on ay evvel uıak HüBu cinayet dtvasında mahkeme vazgeçmiştir. Fener Rum Patrik na dair bir görüşün uyanmasma ya mesele6İni niha! olarak hallet grupun» mensup memleketler heseyini konaktan kovmuştur. nin verdiji ikinci bir mahkumiyet hanesi yetkilileri daha evvelki ko sebep olmuştur. Gerçekten çok defa tiği söylenebilir miT Estı dâva: men hepsi uztın ve kanlı mücadelepatriğin eylül ayı Muhakkak surette cnihai» değil, ler «onunda bağımeızhklarına kaFakat delikanh bir gclir kayna hükmü vardır ki, şon derece şaya nuşmalanr.da basl»rında Rodosa gideceğini açık ilgili devletlerin mezkur teşekkü fakat bansın muhafazası için vuşmuş olmanın da etkisiyle löğı olan yaşh mâsukası ile münase nı dikkattir : lün kararlarına uyması, ayn bloklamışlardı. Patrik Athenagoras'ın mürgecilik meseleleri konucunda bethıi kesmemistir, hanımın verdiEmine Hanımın pajadan doğurlara mensup büyük devletlerin bu ği sermaye ile Divanyolunda bir duğu çocuklardan ikiıi oğlandır. toplantıya katılmaktan vazgeçme konuda birlilrte hareket etmeltri «raümkün» olan hal tarzını bul hemen hemen tam bir oybirligi il« hareket etmekte ve çok defa Dofu dükkân tutarak tütüncülük yap Bunlardan kügüğü benüz rüşdiya sinin sebebi anlaşılamamı(tır. Yal n« bağlı olmuştur. Bunun da tn fnaktan ibarettir. 200 ton nohut satın alınacaktır. Tahroini tutan 240000 lira «}up Nitekim Birleşmiş Milletler Ge blokuna mensup memleketlerle mağa b a s l R m ' s t l r Hanım da fırsat talebcsi, büjüğü dc Babıâlide Ter nız, Rum ortodoks patrikleri ara gflstl misali Kisıın 1957 deki gübuldukça bu dükkân» gitmis, hem cemt Odatında kttiptir. Bu genç sında kiliselerin birleşmesi konu vfyş Kanalı uyuiaoazlığına s«bep nel Kurulun gündeminde hilen muvazi ştkilde oylannı kullan geçici teminaU 13250 liradır. İbalesi 15/9/961 eünü saat 11 dc kapalı sunda anlaşmazlık olduğu tahmin maktadır. Nitekim Bizerte mesele zarf usulü ile yapılacaktır. 100 tonluk partiler halinde ayn ayrı UUkler istintaklan sırasında ve muhaolan Ingilter», Fransa ve Israel bulunan ve sayısı (51) i bulan me sinde de durum böyle olmuştur. edilmektedir. selenin hiç biıi nihal olarak çölilere ihale edilebilir. Evsaf v« jartn ^neler komlsyonda ve İstanbul keme arasında, analarının uşak Hümüşterek hareketinin ancak AroeAmerika Birleşik Devletleri, Do Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin ihale saatinden bir eaat leyin ile olan çirkin münasebitini Belediy* temt pazarlaruu sıkı rika Birleşik Devletleri il<; Sovyet zülmüs olmamakla beraber, bugün MEVLÎT bildiklerini şöylemişlerdir. Heyeti Rusjranın birleşik tuturalan ile için dünya barışını bozabilmek ha fu Blokunun askeri üsler konu •vveline kadar teklif mektuplannı Kc/ıisyon Başkanlığma vermeleri. kontrol «ltına aldı raretini ve vasfını kaybetmişlerdır. sunda muhtemel bir takım propaSevgili acnem I hâkime bu siyret ve ahlâkta buludurdurulmuş olmaaıdır. (1408 Basın 5445/3743) Gcrçekten her seye rağmen, Birleş ganda gösterilerini önlemek makn kirnıelerin devlet hizmstinde BeUdiye ZâbıU ekipleri büyük MUZAFFER TUNÇBjL'inj Busa mukabil, denilmtktadir, miş Milletlerin önemli meselelcr sadı ile bu uyuşmazhk için Genel «•bediyete intikannin birinci » bulunmasını kabul edemiyerek her apta vatandaş ldtlesinin istifade Genel Kurulun sayısı onu bulan de dünya âmme efkânnın dikkat Kurul'un olağanüstü toplantıya ça Tesiılerile ..........».»•» yıldönümü münaaebetiyle ruhu ! ikisinin de ömürleri boyunca en ' • • « • • • • « i Modern • • •• • « • •• i için kurulan pazar yerlerinin na ithaf «dilmek Oaere J4J.19«1 ; küçük bir devlet hizmetine alınma kontroluna ehemmiyetle ğırılmasına P«k taraftar olmadıdevam ATAKÖY PIÂJ MOTELLERİ perşerobe günü Teçvüriy» C« i maıına karar vermiş, Sultan Abgı haldfc, Asya Afrika Grupuna miinde ikindi •""«••« mütaa i dülmecid hiçbir kanuna dayanmı etmekte, pazarlarda halkın aldaayı rezervasyonu mentup memleketlerin çoğunlugu tılmaması ve düşük kaliteli malkıp okunacak olan Mevlidi I İKt KİŞİ 30 TL. sı nun sömürgecilik aleyhtarlıfı ve arın satılmaması için gerekll ted Şerlfe, «kraba, doet ve «rka ! yan bu karan da tasdik etmiştir. Üzerinde durulacak, düşünülecek Güneş, Deniz, Sükunet, Huzur dayanışması agır basmif ve Gen«l daslaruun tetriflni riea ederto. i irleri almaktadır. Nim«t Türwk *»i Sabahat Çıtak, Nedim ve 1UKoral I vi galib* ibret alınacak bir hüküm Kurulun toplantıya çagınlmatı iTelefon: Müdiriyet: 71 65 88 MOTEL: 71 54 06 tin Türeak'm babalan Sadi, Nusret ve Necmi OlBir turistin otomobiU dür. çin gerekli elli imıa, Doğu Bloku(Basın 5460 3746) cay'ın enisteleri Nihat Çıtak ve Bilge Tür»ak'ın kasoyuldu nun ve bazı Güney Amerika mem «••«••.««•••••ı yınpederi Bahadır, Yeşim ve Ufuk'un sevgili leketlerinin de oylar\ ile, fazlasiy Selimiye'de Üsküdar Emniyet dedeleri le sağUnmıstır. Âmirliğine 25 metre ötede park TEŞEKKÜR T E Ş E K K Ü R Smekli Piyade Albayı Oerjekten yeni üyelerin katılma yapan Alman turistinin otomobili Merfavun v« maffur Sevgili »ğabeyımız Sv. Binbast ile Birleşmiş Milletler Teşkilâ meçhul bir hırsız tarafından soyul »>« . . . tı içindtki kuvvetler dengesi küNEJAT KENTİn ffluştur. çük deyletler lehine kaymış bulun 1 îşletmemiz Merkez Bölgesinin Muğla Örman dışı son depoirtihallnd* umlml teeaaurtaslnl (332 353) MEHMET ALİ Almanya'dan otomobilleriyle gel her surette izbar buyuran, taslmakta, Tnı arada kırk alh üyelik sunda raevcut 1563 'adede denk T06.129 M3. 2. Sf. Karaçam Noftiiftl miş bulunan Bernart Pollak 'ile vafat etmijtir. CeftSzesi 24/8/1961 perşembe guriü' BÖLÜKBAŞI'nm yet için lhtl.y«n zalunet «yliy«n Asya Afrika Grupu, oyların mut boy tomrukların beher M3. ü 150 liradan 12 parti halinde 31/8/1961 kardeşi Ahksel Jozef Pollak, oto(bugün) Aksaray Valda Camiinden öğle namazun ve httmtt sahad«tt« bulunuı lhvefatı sebebiyle acımıza iştirak lak çoğunluğunu elde etmek için tarihine rashyan perşembe günü saat 11 de Muğla Işletme Müdürlüları ile Emniyet Âmirliği civannvaıu dinden •« herkesten Allah eden. Ordu mensubu arkadaıları mütaaklp Silivri Kapı Aile mezarhğına defaesadece dört oya muhtae bulunmak | ü binasında toplanacak Komisycn huzurunda açık artırma suretiyle razı olsun. Bahmetll Ntjadın na Eczacıbaşı ailcsine ve fabrilaki çayırlıkta park yapmışlardır. düecektir. Cumkuriyet 3734 tadır. Sierra Leon ve Moritanya satılacaktır. geride bır&ktıgı nâiân ve p«ri» ka mesai arkadaşların», kendiîtomobilin kelebek camından içenm da Teşkilâta üye olmak üze2 Satışa ait şartname ve ebat listelerl Mugla, îstanbul, Izmir, »an reflkacı, kardeşieri, yakın • sinl seven doat ve artadafltnna iye elini sokan meçhul bir hırsız re bcşvurduğu hatırlanırsa, son Mersin Orman Başmüdürlüklerinde, Ankara, Aydın, Denizli, Acıpalan cflmleya ara fükr.ın edcrter. ailesi namına teşekkür ederim. uristlerin pasaportu ile 150 Türk yıllaıoj Birlesrais Milletler içinde y»m, Milâs, Köyceğiz Işletme Müdürlükleriyle îstanbul, Izmir, AyK*nt ve K6km*nler Bölükbaçı ailesi adına rası ve bir miktar da lra n DinaReklâmctkk (lS8Tmi) beliren bu yeni ve başlıbaşma cSi dın Kerestecüer Cemiyetlerinde ve Merkez Bölge Şefliğinde görüle.Selçuk BölUkbafi ını çalmıştır. Olaya el koyan po yasi Kuvvet.in gün geçtikçe dah« bilir. (Basın 54743744) is. meçhul hırıızı aramaktadır. da kuvvetleneceği ve teşkilâtın 3 lgteklilerin satış saatinden önce %7,5 teminatlarınt Işletme bundar. sonraki icraatında çok «mü veznesine veya bölgesi mutemedine yatırarak lüzumlu belgeleri SaIstanbul'daki bir infaatunızın teras tecrit işleri kapalı zarfla Cereyan kesilecek semtler (Basın 5319 3731) essir» bir rol oynayacagı teslim tl£ Komisyonuna ibraz etmeleri ilân olunur. teklif alma suretiylc ihaleye $ıkarümiftır> Şartnamelerin 29 Önümüıdeki pazar günü, t.E.T.T. edtlir. ağustos 1961 «aat 17.00 ye kadar Bankalar cad. Güven Han daresince transformatör merkezkat 5 de kâin Şirketimiz Muamelât Servisinden temini rica erinde yapılacak yıllık revizyon I İ M L O (1) Peac« on Earth, New York bebiyle saat 8 den 16 ya kadar X olunur. 1949, P. 4S45. Türkiye İnşaat ve Malzeme işli Hürriyet Tepesi Banka evle | Beheri 40^00 lira muhanımen bedelli 6000 lira muvakkat • ne, Bulgar Hastahanesine, Çehza { (Basın 5436/3739) Iimited Şirketi | ' teminatlı 750 ilâ 1000 kilo tonajlı 2 adet Damperli kanıyonet « '••(«»•«•••ınnııuuııuıınmiiiınıııiHiııuHmnııııiMHiıııııııımMflHiıiH ebaşındaki Üniversite Talebe ; mübayaan 2490 S. K. gereğince kapalı zarf usulü ile 4'9'961 • • • • • • «• »•»••• • • • • • • • • • urduna, Bozdoğan kemeri, Işçi • • • • • • » • » » » » » • • • • • • • + • • Çok Acı Bir Kayıp ' pazartesi günü saat 16.00 da ihale olunacaktır. • goTtaları Blok apartmanlarına, (Basın 5120 3732) ^ Bay RIFKI LUGAL Covacıalr ve Vefa Caddelerine, •»••••»••»••»•»•••••••»•»••••••»»••••»••••••Bugün îstanbulda 66 yasında ıfzıssıhha Enstitüsüne, Oksijen olduğu halde Hakkın rahmetine abrikasına, Halkalı Ziraat Okukavusmustur. Merhum geçen «eu Askeri Birlikler, Halkalı semE.S.O. İşletmesinin ihtiyacı için 37 beygir gücünde 1500 ne emekliye aynldıgı tarihe kave Devlet Demir Yollan lojman devirli Dizel (Su Soğutmalı) 1 adet motorpamp kapalı rarf İL: 7t74 3708 dar 35 seneden faıla bir mttddet arına, Üsküdar Bulgurlu ve Ümusulü ile mübayaa edilecektir Almanyanın Türkiyedeki muh» • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • $ •aniye semtleri ile Tantavi Çiftli• • • • • »• » • • • • • » • • • • • • » • telif resmt müme»İIIiklerlnde Mezkür motorpampın bedeli 25,000. lira olup geçici temitercüman olarak Ifayı vazlfe etnatı 1875,00 katî teminatı 3750. liradır. Büyük Ticaret ve Sanayi Müesseselerine i' ne cereyan verilmiyecektir mişti. Bu müddet zarfında kenS Askeri birlik ihtiyacı için 76 metreküp mamul 1 inci sınıf Eksiltme 11/9/1961 pazartesi günü Belediye Encümeninde disi vazifeşlnaslıgı, dürüstlüğü | çam karestesi 29 ağustos 961 salı günü saat 1100 de pazarhkla Bankalarda Şube Müdürlüğü yapmış, daha evvel büyük ğustos 24 Rebiiil'evvel 12 saat 16,00 dadır. ve sahst teşebbU* kabiiiyeUyle i satın alınacaktır. Keşif bedeli 41^00 lira olup, kesin teminatı hususî müesseselerde bulunmuş, yüksek tahsilli, mükemmel temayüz etmiş bulunuyordu. Bu işe ait şartname E.SO İşletmesinden bedelsiz temin Sevünli şahsiyeti ve istienasız Almanca, aynca Fransızca bilen, haricî muamelelerde tecrübeü S 6270 lirad'ır. Şartnamesi Kom. da görülebilir. ^ c • edileceği gibi mesai saatlerinde İşletmede görülebilir. herkcse karşı yardımsever ııhX ciddî bir bay Mes'ul Müdürlük aramaktadır. (BAY) rümuzu ile : (Basın 5453 1416/3741) S >. <!niyeti, kendisine gerek Türkiy*. İsteklilerin verecekleri teklii mektuplan ihale saaünden bir V PK. 176 adresine isim ve adresi verilerek mektup gönderil + de ve gerekae Almanyada bir saat evveline kadar ES.O. İşletmesine vermeleri (postada geV. ] 5.19(12.16 16.02 18.55 2U.35 mesi rica olunur. İL 8176/3738 J çok dosllar kazandırmıştı. cikme kabul edilmeı) ilân olunur. (Basın 5433/3740) • 5îçop kamyonu servise giriyor Dünya Forumu: A irleşmiş Milletler Yaxan: Dr. İamet Giritli Gangsterdetı sonra Athenagoras Rodos'a gitmekten vazgeçti M.SJ5. 1 No. Sat. Al. Kom. Bşk. dan Ankara V EFA T BAHRİ TÜREAK Dtvlet Orman İşletmesi Müdürlüğiinden: Muğla IZOLASYON YAPTIRILACAK ; Adapazarı Belediye Reisliğinden 1 Bahkesir Belediye Reisliğinden | j Ardahan As. Sat. Al. Kom. Başkanhğından: ! »•»»••••••••••••••»•••••••••»»•»••••<•••»••? v = ASK ve MACKKA BÜMAN1: 5 5 E. 110.23 5.20 9.06 12.00 1.38 8.33 » • • • • • • • • • • • • • • • • * »»••»••»»» ••»•••••••»••••»» letirten bir sürü derdl başmdan atmış olacaksın. Hem tarih zehir hâdiseleriyle doludur. Asırlardaa beri, iktidar sahibi kadınl«r ve erktklcr, ayakUn nı kSstekliyenlcrden, zehir vâsıtasiyle yakalanaı nyınrlar. Göztesinin geç kalmış bu nasihatleri, Naibi eseflendlriyor, ona kaybettiği fırsatlan hatırlatıyerdn. Reşit dekmnsalar ağ lıyacak fibiydi. Ama şimdi çok sıkı mnhafaza altında bulnndn|u için bu usnlü tatbik etmeğe imkân yok. Selimin söylediklerini duydun. Alçak herif sarayına kapanmıs, mitralyözlerin muh.afazasına sı ğınmış, ancak çarpışma başlarsa öldnrebücce^iz. Tamara bu fikre itiraz etti: Mpbarebe her uman şüphelidir, nasıl bite«efi bellî olmaz. Hele hayber hapiste k^hr da, askerlerinin b ş ı n a geeraek imkgnı bulamazsa, korkanm, adamlar, senin icin elme|i kolay kolay göze almazlar. Hılbnki Hasan'ı ortadan kaldırabi lirsen düsmanlarının rnânevi fcnvvpti sıfıra iner, kurşun bile atmadan dâvayı kazanırsm. Tamsranın sösİerini, Reşit Hitıklı buluyordu. Düşünceli diişünoeli basını salladı: .Elbette... Elbette, dedi. Doğru siıylüyorsun, fakat böyle bir işte hayatını tehlikeye soksbiieeek bir fedai bulmak lâzırn. Biîmiyorum, Selim, askerlcri arasında böyle bir kim se bulabilir mi? Rövelverle yahut bonıba ile bir suikast, tabiî, çok güç bir is. Tekrar ediyorum, tek imkân zchirdir. HAREMDE \ l'.:ışüstüne, altes, itimadıım «î.ıııa şeref bahşediyor, Altesleri ne karar veriyorlar? Veğenimi tevkif edin! Böy le ınr ısvan hareketi cezagız ka lanıaz. Tevkif edin onu, korşu na rii/direcejim. helim bir parça tereddüt etti, ııı;îa\et baUlayı ağzından çıkardı. Alteslerî galiba haherdar değiller, sarayın Pnuıs Hasau'a ait olan kısmı muhasara allnıda Nasıl? Bu da ne biçim iş? Ibn Sbulan'ın askerleri, bir saat içinde, sarayın bn kısnunı mitralyözlerle, tel örgülerle kapadılar, kuşattılar. Bu şartlar altında, Preng Hasan tevUil edilirge barut deposumı ateşe vermiş oluruz. Naib yine yerinden kalktı, odanın içinde dolaştı, homur ho nıur söyleudi: Peki, niçin tereddüt ediyo ruz? Bu herifin bana meydan ukumasına niçin mahal bıraHıyoruz? Ihtiyatlı bir adam olan Selim gayeı ile cevap verdi: Altesleri bilirler ki, sn dakikada cami mahzeninde mahpus bnlnnan şefimin öciinü almak istiyen ilk insan benim. Ama önce biz taarruza ge çersek, büyük tehlikeleri göze almamız gerekir, bnnu da size haber vermek vazifem ioabıdır. Her halde El Koleca da beklenen mühimmattan bahset mek istiyorsunuz. Evet, Altes. Shulanın a damları artık ayaklanmışlar. Sayılan az ama, korkanm, hak lanndan gelemeyiz. ÜsteliU, aibaya evvelce de haber verdiğim gibi, üçüncü ve dördnncü bölüğün mâneviyatı o kadar parlak değil. Onun, için. alteslerine, affedilmez bir küstablıbla meydan okuyan bir kimseyi cezalandırmak hususundaki arzumuz ne kadar büyük olursa olsun, bu müegsif olaylardan önce kararlastırdıgımız gibi, aybaşım beklememiz daha iyi olur. Selimin mâkul sözleri Naibı bir parça teskin etmişti. öfkcsi geçmişti. O akşam knrulaoak harb şnrasına iştirak etmek üzere yine gelmesini söyliyerek AMERİKALI onu savdı. Tamara'sı ile yeniden başbaşa kalan şişko Reşit, yeis içindeydi. Gözdesinin kollarını gıkarak sızlamyordn: Ah, güzelim, bu yeğenim beni öldürecek! Ülkemde ber şeyi ait üst etmek istiyor, ölümüme sebep olacak. Tamara, dertli çocuğnnn teselli etmek istiyen bir ana gibi, Reşit'in yanaklarını okşıyarak, en tatlı sesiyle: Sen Hasan'ı çoktan beri astırmalıydın, iki gözüm, dedi. Bunu ben de çok düşündüm, sonra vazgeçtim. Komşum îbn Suud, bn hareketi bir parça; aşırı bulur diye çekindim. Eğer bunu bana daha önce haber vermiş; fikrimi sormuş olsaydm, sana bir Birman ya »thiri tavsiye ederdim. Öyle bir zehir ki kalb sektesi yapıyor, sebebi de katiyen aıilaşılmıyor. Reşit, birdenbire ilgilenmiş gibi gözüktü. Tamara gitgide daha yaltaklanır bir tavırla, Naibin knlafına fısıldadı: Arslanım, bu çocağu zehir Bm çareyi Utbik ioin de Hasan'in çevresinden birini bnlup para ile kanojrmak, satın almak lizım, Ban» müsaade eder misin, bir deneyeyim? Hasan'in yemeklerini haNüshası 25 Kuruş mlıyanlar »rasında birini mî tanıyorsun? «rklye I4»a Kr. Uva Şimdi kesin bir sey siyliSvaeiik T5.00 yemem. Plânımın tatbik kaabi6 ayllk 40.00 8&M İiyeti olup olmadığını kırkseS «yhk < 22.00 44.00 kiz saat sonra anlıyaca^u. Basan ve Yayan Ama zehir nerede? Cumhuriyet Matbaacıhk ve Bende var diyorum sana. Gazetecilik Türk Anoaim Şirketi Cağaloglu Halkevl Sokalt No. 3941 Tatbiki kolay bir is değil bu, Sahibl çünkü Snce bir hazırlığa ihtiyaç gösteriyor. Fakat ülkende NAZİME NADİ hazoru iadf etmek ve seni raYan lîisrtnj fijlen ldaı» rd«n Mesul Müdüı hat nyutmak için her seyi göze alraaya hazırım. VECDİ KJZILDEMİK Naib ayağa kalktı, gözdesinin Gaıetemız* gönderllen evrak ve vanaklarını elleriyle tuttn, oyazılaı nesrediitin edllmesin lade •dilme» tianlardan mesuliyet nu alnmdan öptü. Senra kan kabul edüme» kırmızı der'den terliklerini sü rüye siirüye odadan çıktı. Hasan, Hayber'in arabasına Abone v« Uân lslen tcin, tarfın ü^ttlne cAboneı veya «İlân ServisU binip, kendi mubafızları ile kaydının konması lazundır birlikte s^raya dönmüştü. Cami mabıenindeki kısa mhpusIuğu onu askerlcrinin' gözünde BU GAZBTE BASIN AHLAK daha büyütraüştü. Bu aşkerler, YASAS1NA TAAHHÜT ETMtSTÎR bilhassa, Hayberin bir dalavere ile deliğe tıliilmış olmasına sevinmişlerdi. CUMHURİYET • • Hasan, lindandan çıkar çıkİlân Tarifesi max Mac Neiil'e telefon etmiş • ve ilıtiyaten tedbir ajmı$tı. Ken TL. • 150 , , • Başlık disini Shamrauf devleti baş* 234 üncü sahifeler santimi :>o • kentine kadar getirmek üzere, = 1 ^ 56 ncı sahifeler santimi sııııra mitralyözlerle müceh25 ^ Nişan, Nikâh. Evlenme, hez, zırhlı iki otomobil gönderDojrım 75 mişti. ölüm. Mevlit, Teşekkür Bsskongoloslueumu» merhumun hâtırasını her zaman İçin saygı ile anaoakür. • Îstanbul, Z3 A|ustos 1961 Dr. Wilhelm von Grolman Alman Başkoneolosu Cumhuriyet 3717 İSTANBUL BELEDİYESİNDEN CUMHÜRIYET ^•'ii'iııi'iııınıııııııııınıınmııııiHiıımııınırııınnıııııııııııııımıııııııımıııııııııııııııııııı lllll!lllllllllllltll!l|||IU||!||||||llllilllll(lll!IIIIIIII!UIIIIIII!IIIIHIIIIIIIMIIII (Arkası var) 1 1 1 1 1 1 1 >••••••••»••»»•»•»•»»•• 111111^ (5 sa.ıtıme kadar) Zayi (10 kelımeye 1 • 0 1 Vatan Caddesinde otogar sahası olarak ayrılan yer ile Topkapı Çlkıj yolunun Davutpaşa yolu v e Londra asfaltı arasında kalan ve evrakına bağlı plânda mev kii ve sahaja" tesbit edilen mahallerde tesis edilecek otogar ve kamyon parkı'nm«20 sene müddetle işletme hakkı 1.890.000 Liralık tahmin bedeli üzerinden ihale olunacaktır. tlk teminatı 70.450 liradır. (Emlâk ve îstimlâk Md. o0 lira.) 2 Üsküdar Beylerbeyi arası yol ve kanal inşaatı 1.85O.O00 !iralık keşfi dahilinde yaptınlaçak tır. İlk teminatı 69.250 liradır. (Fen Ijleri Md. 50 Lira.) 3 Temizlik îsleri Müdürlüğü için lüzumlu 176 kalem oto malzemesl 113380,87 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır. îlk teminatı 10.419,03 liradır. (Fen Işleri Md. 4S8 Kuruş) 4 Karaağaç Kurumları Müdürîüğü için lüzumlu 300 adet haval hat makara ve tertibatı imali işi 66,000 liralık keşfi dahilinde yaptırılacaktır. îlk teminatı 4550 üradır. (Karaağaç Kurumları Md. 1«5 Kş.) 5 Cerrahpaşa Hastahanesi dahilinde tesis edilecek kantin'in işletme işi 3 yıl müddetle 40.000 liralık tahmin bedeli üzerinden iha1* olunacaktır. îlk teminatı 3000 liradır. (Emlâk ve Îstimlâk Md. 100 Kuruf.) 8 Fen îşleri Müdürlüğünce Îstanbul Cihetinde yaptınlaçak inşaat işlerine ait 30.000 ton malzemenin nakil, tahmil ve tahljyesi işleri 30.000 liralık tahmin bedeli dahilinde yaptırılacaktır. İlk temin»tı 2250 liradır. (Fen İş. Md. lüğünde 75 Kuruş.) 7 Haseki Hastahanesi dahilinde tesis edilecek kantin'in 3 yıl müddetle işletme hakkı 25.000 liralık tahmin bedeli üzerinden ihale olunacaktır. İlk teminatı 1875 Liradır. (Emlâk ve îstimlâk Md. lüğünde 63 Kuruş.) 8 Zeynepkâmil Hastahanesi dahilinde tesis edilecek kantin'in 3 yıl müddetle işletme hakkı 18.000 Liralık tahmin bedeli üzerinden ihale olunacaktır. İlk teminatı 1350 liradır. (Emlâk ve îstimlâk Md. lüğünde.) Keşif, tahmin ve şartname bedelleri ile ilk teminatları yukarıda yazılı işletme işleri inşa, imâl ve alımlar ll/Eylül/1961 pazartesi günü saat 10,30 da Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde 1, 5, 7, 8 inci. işler kapalı zarf artırması diğer işler kapalı zarf eksiltmesi suretiyle şartnameleri veçhile ayn ayrı ihale olunacaktır. Şartnameleri hizalarında yazılı Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülecek veya tesbit edilen ücretleri mukabilinde satın alınacaktır. Ihalelere iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektubunu (1, 5, 7 ve 8 inci. îşler hâriç) 19S1 yılı Ticaret Odası veHkalarını (2 ve 4 üncü. işler için ihfdeden 3 gün evveline kadar «iâlil günleri hâric» Belediye Ri yasetine müracaatla alaeakları ehliyet belgelerini) havi olarak hazırlıyacakları kapah zarflannı ihale günü saat 9 dan 9.30 a kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzımdiT. (Basın: 5456/3748
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle