09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AITT CUMHDRÎYET £3 Agustos 1961 F. Bahçe atletizm takımı Istonbul şampiyonu oldu Norveç ile Rusya bugiin Oslo'da oynuyorlar Rus takımının kalcini Yasin kormacak Norvec kendi se>ircitl onunde galibijet icın o\nı>acak Kupa=ı e'eme turu rcvans maçı \ann (bugun) Oslo nun «Ulleval» «tadında Norveç ıle Rus\a aıasmda ovnanacaktır Norveç \e Ruslar kadar Turk lerı de ılsılendıren bu mubım m»ça burada s mdı e kadar eşıne te^aduf edılmemış mu azzam bır alaka gosterılmek tedır 50 bın kı=;ı tlleval sta dını dolduracak aj rıca on bınlerce ınsan takımlarının Rusja ıle vapacagı mucadele vı televız\on ekranında takıp edeıektır Barada umumı ka naat maçın çok çekışraeh ve çetın geçeLecı merkezındedır Bır avdanberı prestıj muca dele^ıne hummalı bır sekılde hazırlanan Norveç takımı hem Moskovadakı 52 lık mag lubıjetın revansını almak ve hem de bu jılkı kotu bılanço^unu IM bır netıce ıle ka pamak azmındedır Dıger taraftan Rusva bu rnaçı ka\bederse Şıh yolunun kapanma • tehlıkesıvle karşı karşıyadır Hazırlık maçla rında çnk IM bır ıntıba bıra kan Norveç foımsuz Ru^yavı venecek kudrettedır Maçın netıcfı her sevden evvel Nor veç defansının çıkaracagı o yuna baSlıdır Fınlandıva ve Rusva tnaçla rında beklenenı vcrmıjen bu mudafaa Rus forvetını durdurabıhrse delıcı Norveç forvetının maçın kaderını tajın edeceğını zannedıvoruz Açık oj unu tercıh edecek Norveç takımınm daha şanslı gorundugu karşılaşmada tarafların kadroları şu şekıldedır Ivorveç Hansen Bakker, U'ınter Johnsson Svenssen, T Anderssen Borgen, R Jenssen, Backe, U Johanssen, Rusya Yaşın PetroT, Çeheh Voronın Maslounkın, Manoçın (Netto) Metrevellı, Olo 22 (HUSUM) Dunva Yıldızlarda Rafi Kebapçı >eni rekoru kırdı bır Turki> e İ Yüzmede 2 I rekor var! Istanbul vuzrne şampıvonaM dun Moda havuzunda başlamıştır Şam pıvonanın ilk gunu zevksız bır şekılde geçmıştır Az savıda >uzucu V Ivanov Ponedelnık Babu musabakalar a katümıştır 200 metkın Meshı SİTKl ERT4R tZAHAT re klâsık kurbağalama bavan genç Maç Turkıve saatı ıle 20 de Buvukler 200 metre 1 Her\ERtRKEN lerde Akgul Artunkal (F Bahçe) başhvacaktır 3 415 ıle, 200 metre klasık kurba kıl Mılas (Kurt ) 22 5 «10 rretre 1 Muharrem Dal 1 galamada bayan ortalarda Seza Ar V» tunkal (F Bahçe) 3 35 8 ıle jenı iıljç (FB) 158 6, Turkıve rekoru kırmışlardır MuÎ0 0O0 metre 1 Ü^kel Kızil sabakalarda şu netıceler alınmış (DHO) 35 37 2, tır 4'0 ergelh 1 Hıkmet Kan 100 metre serbest (en genç) devdı (FB) 59 7 26 agustos 3 evlul arasında Sof 1 Ihsan Candemır (M Spor) vada vapılacak olan Talebe O\un 3C'JO St»rple 1 P I • 1064 larına katılacak Unıversıte mıllı (Kurt ) 049 takımlarımız antrenorlerının neza 100 metre serbest (bı . buvuk) 4X400 bav rak 1 Beşıkta: 1 37 2, P4LERMO VL METİN Oiumuzdekı pazar gunu Bologna'da Bologna takımı ıle retınde son çalı^malarını bugun 1 Nurten Bora (R Spor) 127 8 Dı<;k atma 1 Muetafa Mavı « Yeni Federasvon Başkanı lıgdekı ilk maçını vapacak olan Palermo takımı dun Bolognava hareket etmıştır Yukarıdakı revapacaklardır Butun ekıpler bu 50 rnetre gırtustu (Ba kuç ) engın (FB) 38 31, X dun bir basın toplan « sımde Palermo takımı oyuicuları ve Metın Napolıd»» gezerlerken gorulu\orl?r o\unlara çok lyı hazırlanmışlar1 Zevnep Şuben (G Saray) Çeklç atma 1 H Yakovıdı* î tısı >aptı j dır Antrenorler IM netıceler al0 59 8 (Kurt ) 4"i 26 mak ıçın ojunculann butun guç Venı \uzme Federa«vonu Başka100 metre serbest (Ba genç) 3 ndm atlama 1 Tahsın Bu lerıyle çahşacaklannı da lfade et nı Sıtkı Ervar dun bır basın top1 Canan Ateş (G Saray) 127 7 vukdoean (FB) 13 40 lanti«ı vapardk dunvada ragbet mektedırler İlk kafıle >arın saat 50 metre klasık kurbağalama Sırıkla vuksek a» ama 1 IMIşoren sporlaıın basmda gelen vuz7 de hareket edecektır (Erkuç ) Özışık (Kurt ) 3 40 menın memleketımızde de sevıldl1 Değer Çılıngıroğlu (1 Spor) Yıldızlar 200 metre 1 Erdogını fakat arzu edılen alakava bır 0 41 1 ğan Sahın (FB) 31 3 turlu kavusamadıgını ıfade ederek 1000 metre 1 Yavuz Sokullu şunları so\'emi'tır 59 metre serbest (Erkuç ) 1 Musa Tarakçı (Bevkoz) 0 32 2 (FB) 3122 « Yuzme Turkıvede «evılen bır Balkan ıkıncılerı turnuva=ında D.'ır itms 1 Rafı Kebabcı spor olmasına rağmen hakıkaten 100 metre serbest (erbuj ) 29 1~) <îLiı<tos 1961 tarıhlennde U[Jdzar gunu Fenerbahçe ıle ovnı1 Enver Lzunoglu (1 Y 1) 1 04 4 (Kurt) 40 61 (Yenı Turkıve reko en talıhsız branslardan bırıdır Şu tanbulH \ Fenerbahçe Galatasarav \ an ve 1 0 ma£İup olan Arnavut ru) anrta mem'eketımızde 44 ajanımız 100 metre serbest (Baorta) luk Partizan takımı bugun saat Besıkt^s p Bevkoz takımları ara Puvan durumlan Buyukler buıunmasına racmen faal olanla1 Seza Artunkal (F Bahçe) 17 de Fenerbahçe ıle rovanş ma 1 38 7 sında bı i>vrelı ve hz usulujlr 1 Fenerbahçe 96 puvan 2 rınm savısı 10 u geçmemektedır ı,ını ovnıvacaktır bır turnuva tertıp edılmıstır ÜKurtuluş 59 puvan BeMktaş 56 Turkıvede Adana ve tstanbul ha100 metre serbest (Erorta) Pazar gunu guzel bır o\ un çıkarçuncu gun musabakaları avnca rıç dıger bolgelerde vuzme sporupuv an 1 Bora Uçer (1 Y l ) 1 16 2 masına ragmen yedıgı tek gol ıle te^bıt edıİPcektır Yıldızlar 1 Fenerbahçe 63 nun yok denılecek şekılde oldugu200 metre klauk kurbağ (Er^dhadan maglup ayrılan Arnavutpuvan 2 Beşıktaş 10 puvan nu açıklamak ıcap eder Kız millî voleybol takımı uk Partizan takımı ıdarecı ve o buy ) 3 Kurtuluş 8 puvan almi«larUmumı olarak Federasyonumuz 1 Engın Ünal (G Saray) 2 59 \uncuları FenerbatıçeM oldukça dır vuzmevı teşkılatlandırmak gaveMaçıklandı Kuvveth bulduklarını, buna rag200 metre klasık kur (Babuy fc nı gutmektedır Sevılen bu spor U ÜN4L 2 evlulde B A!man\a\a mıllı men rovans maçını kazanacaklannı 1 Pelın Burge (M Spor) 3 48 4 kuluhunun tek muhtaç olduğu sey ve temMİı musabakalar v apmak ~ j \ lemıslerdır 200 metre klâsık kurbağ (Erba<=ıt havuzlar, çalışan vuzuculer, uzere hareket edecek olan Kız Mıl 3 35 8 (Y T rekoru) Bugun oynanacak olan bu rovanş genç) antrenorler ve hakemlerdır Gavelı namzet takımımız kadrosu dun mdçının oldukça çekışmelı T« he4x200 1 Ergun Sarıer (M Spor) 3 15 8 buy ) metre serbest bajrak (Er mız once gormek ve sonra yapmak tesbıt edılmıstır Seçılen volevbol \ecanh geçecegı muhakkaktır Muolacagı ıçın mumkun mertebe fazla 200 metre klasık kurbağ (Ba cular varın Sdat 17 00 de G Saray sabakanın bu defa normal netıcesı 1 1 Yuzme Ihtısas 10 216 takım davet edıp ecnebı juzucugenç) kulubunde ilk çahşmalarını vapahpıpberlıktır 4x100 serbest (Erorta) erı gençlere gostermek ve fırsat 1 Akgul Artunkal (M Spor) caklardır Namzet kadrova su o1 G Sarav 6 13 7 buldukça bır şeyler oğrenmek ıçın yuncular çağrılmıslardır 4x100 serbest bavrak (Ergenç) >urt dışına çıkmak olacaktır BuGenç karma bugün 3 415 (Y T rekoru) Istanbuldan Guneç, Melıha Otun ana ve babalardan yardım 200 metre klâsık kurbaft (Er1 Bevkoz 5 07 3 ya, Tulay, Alev, Atıfet Gulçın, Çatalca ile karşılaşıyor orta) beklıvoruz Bugun artık Turkıyede 4x50 metre karısık (Erkuç ) Şenız. buvuk sehırlerde yuzme bılmıyen 1 Enver Aktulga (1 Y 1 ) 3 17 9 Istanbul genç futbol karması bu 1 Bevkoz 2 18 9 Ankaradan Melıha Bırsen Fugun saat 15 de Dolmabahçe sta 200 metre klasık kurbağ (BaPuan durumunda erkefcbuyuk ınsan duşunmek ıstemıyorur Ve lav Aysel, Rahan PARTİZAN İLE 2 DEFA KARŞILAŞAC4K dında Çatalca ile hazırlık maçı orta) lerde 1Y Ihtısas 52, G Saray 50 ebevevnlerı bu volda bir ieferberı£e davet edıvoruz» Lm ıdı ıı f vnur F. BAHÇE TAKIMI 1 Seza Artunkal (F Bahçe) M Spor 10 j apacaktır Istanbul buvukler ve Yıldızlar atletızm şampı>onası dun Dolma bahçe «tadında yapılan ıkıncı gun musabakalarmdan sonra Fenerbahçe kulubunun her ıkı kumede, de açık farklarla çıfte şampıvonlu ğu ıle nıhavetlenmıştır Kurtuluş kulubu Beşıktas kulubuau geç> rek ı!k defa Istanbul Ocıncılığı unvanını kazanma basari'inı gostermı<;tır tlk gune pfspetle daha çekısmel' geçen dunku varısmalaıın teknık natıcelerı şovledır İlk faîobe kafilesi yarın hareket ediyor | Tuzme seferberliğine :: davet! : Üç büyüklerin katılacağı turnuva Fenerbahçe Partizan revanşı bugün Dolmabahcede yapılıyor FABRİKAMIZDA ALINMIŞ EN SON RASYONALİZASYON TEOBİRLER NETİCESİNDE TÜL PERDELERİMİZİN MALİYETİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE OÜŞÜRMEĞE MUVAFFAK OLAN MÜESSESEMİZ, BUGUNDiN mBMtiN Sancak marka pamuklu tül perdelerimizin liatlarında °/030, Y Sancak marka Süper Lüks TER?LENE tül Derdelerimizin fiatlarında ise °/0 50 nisbetinde UMUMÎ BİR FİAT İNOİRİMİ YAPMIŞ OIOUĞUNU SAYIN HALK VE TÜCCARURiMIZA MOJOELERİZ «t Sancak Marka Süper Lüks Terylene tül perdeleri bildiğimiz Nylon ve Perlon tül perdelerinden HER BAKIMOAN USTUN ve SAGLAMOIR. Böylece evinde tül perdesi olmayan vatandaş bırakmamak gayesini şiar edinen müessesemiz bir hamle daha yapmış SANCAK TÜL LTD. ŞTİ. Ooğubank Iş hanı kat 1 Telefon: 223393 Merkez satış bürosu SİRKECİ ««••<*«*•*•• ••«•«•«•••••••«) *••«•«•*«• ••••«••••••••••< •«*••••• •••••««•••••••••I •••••••••a* •••••• •••••«••••••••««••< ı«*•••••«•*••.«paaaa • • • • • • • • • • ••«••••••< • • • • «* • • • •• • • •• « • • • • • • • • « • • 4 • • • •« • • • • « • • • « •• • • • • « • •« • • ' • • • « « • « • « • • « • " * • • •• • • • « ••• « • • • • • • • • • • • • • * • • « • • • •• « « • •«••••••••••••••••••••« * •;••••• c••••««••«•*«. :*••• <••••••••••«••••••••«•« •••• n ' j . m ı n n ^ M » ^ *.«•" ••^Ssııııaıı *••••*• '•m •••c•••••••• «•'•••«ı • «••« •• ••••• • t~ır«a*ı Izmir Enternasyonal Fuarı münasebetiyle açtığımız Sancak Tül ,. t t .. * ^ • Pavyonu nu muhakkak zıyaret edtnız Memleketimizin her şehir ve kasabasında bulunan Sancak Tül Satış mağazalarından isi"||^|||||şnilîi||ll r*•**••«* • ihtiyaçlarımzı acele temin ediniz. •••••••••«•••••••••« *•• ••••••••• §m •••• *•••«•••••>•«•» llflllMtlilll ««••••««••«••••••««•• ••••••••«•>•••••••«••«•* ; i u ı ».••••••••••«•••••••••••^« •>••«! «••*••««••••••••. ^ Sancak Tül perdeleri, Memleketimizin yegâne kaliteli ve sağlam Tül perdeleridir; * • • • ' • hmir Belediye Reisliğinden 4t • • • ^ • • • • • » •• »• • • • • • • • • •• • a • • • • • •• » •» • • • • • • • • • » • • A>hk 1100 lıra kadro niaaşb Beledıyemız Hesap Işlerı Mudurlusu munKaldır Tal Dİeıın luzunılu vesaıklerı ıle bırlıkte Beledı>e Rıjasetıne m a r a c a a t l m ıldH olunur (Babin 5105 t 21412 S680) • • • • Karabük Mamulleritıitı | Kredi Ile Satışııta Başlandı: f Türkiye Demir ve Çelik İşlelmelerinden l Tebliğ Edilmiştir. tşletmelerımız mamullennden her nevı Yuvarlak Dortkoşe, Lama Koşebent Pıofıl ve 5 mılımetreden kalın Levhalarla, Savunma ve Şakulı Pık Dokum Boruların kredı ıle satı^ına ıı Yağlı Boya İşi Yaptırılacaktır 1 i>ışlı Darulaceze yolu uzennde 1E T T Mensuplan Yapı Kooperatıfme aıt (10000) Onbın metrekare yağlı boya ve (45000) Knkbeşbın metrekare badana japtırılacaktır 2 tsın geçıcı temınatı (6000) Altıbın hradır 3 Mezkur ıhale kapalı zarf usulı ve teklıf alma suretıvle Jl ağustos 1961 perşembe gunu saat 14 de Şantıve bınasında toplanacak tnşaat komısyonu tarafından yapılacaktır 4 thale dosyası (15) Onbeç lira mukabılınde Şantıye Şef lığınden temin edılebıhr 5 Teklıf vereceklenn v aptıkları mumasıl ışlerın belgelerıvle 29 ağustos 1961 sah gunu saat 15 e kadar Şantıve Şeflığıne muracaat etmelen r e alacaklan ehlıyet belgesını teklif mektu buna raptetmelerı şarttır S Şırket 2490 savılı kanuna tibı elmayıp lhaleyı yapıp vapmamakta veva ışı dıledığıne vermekte »erbesttır tstanbnl îmar Limlted Şırketi Faal: 1844/3697 Ağtr işitenler için İ İsitme Cibazlarımız gelmiştir, Komple 500 TL. OSMAN GUZEL Beyoğlu Reklâmcılık PHILIPS *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Edremit As. Sat. Al. Kom. Baçkanlığmdan: i Io67 3b«8 * * • • • • • • • • • • • • * • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • * • * » Llı=mıt ve E?me Garnızonlan ıçm 55 ton taze fa»ulve 5 ev. lul Ht>l laııhııde ddt İU 30 da kapalı zaıt u'Uİu ıle lhale edılecektır rinidinı bır ı^leklıye ıhale edılebılecepı gıbl gaınuon ıhtıjaçları a%rı ı<.teklılere de ıhale edılebılıı fc\««f ve şartname komısyonMıktarı Ton 3b , 1» Geçıcı temınatı Muhammen fıatı Lıra Kuruş 1800 70 990 70 (Ba ın 4546 1255 3681) Lrtınnıt b/ıne Şırkettmızın S rkecı Ebı s=uud cadde^ı No 75/81 Basım dhtı hanındakı bo>a ve k'mvevı maddeler kısmı jazıhaneıı rınnzın 24 8 961 per^embe gununden ıtıbaren Bl\OGLU TJIsEL I S T I K L A L CADDESI NO 394'396 Kredılı Satış Şartlan: ANKARA'DA Zı>a Gokalp Caddesı, Yıldız Han Kat 1 J İSTANBUL'DA Galata Okçumusa Caddeçı, Şaır Eşref So • kak No 7 Bevaz Han ^ dakı Mumessıllıklerımızden Karabuk te Satış Mudurluğumuz • den ogrenılebılır t'sletmelenmız her turla ımkanları ıle Savın Muşterılerının emırlerınde oldugunu arzeder Î^OT Yuvarlak demırler fırketelermış olarak te^lım edıldı ^ gı gıbı bılumum malzemenm muşterı vasılarına juk • leme ı«ı Ijletmelenmızce japılır J (Basın 5379 3699) A • • • • • » • • • • • • • •. • • • • •• • • • • • • • v Ankara Vilâyeti Daimî Eneümeninden: Keskm kazası Ataturk Tlkokulunun tamırı ışı açık eksıltmeve çıkardmıştır Ke=ıf bedeh 28 884 lıra 38 kurıış olap Reçıcı temınat 2166 lıra 33 kuru s tur Ihalesı 31 8 1961 Perşembe gunu saat 15 te Vılâjet Konağında Daımî Encumende japılacaktır Şartname, Daımi Encumende gorulur Isteklılerın bnlırb gun ve saatte temınat makbuz veva mektubu, 1961 vılına aıt Tıcaret Odası veska^ı ve ıhaleden en gpç uç g ın evvel (tatü gunlerı harıç) Vılavet makamma muracaatle bu ış ıçm alacaklan fennı jeterhk belg°sıvle Encumene muracaatle. (B=ı=ın 4Ro4 A l * lo 56(4) 1 %•••••< Erzincan Lv. A. Sat. Al. Kom. Bşk. dan: 100 Ton patate* kapalı «arf usulu ıle »atın alınacaktır Muhammen b«delı 70 000 lira olup geçıcı temınatı 4750 lıradır îhalesı 22 eylül 1961 euma gunu laat 16 da Komısyonda yapılacaktır Evsaf ve şartname*ı Ankara, tstanbul Levazım Âmırlıklen llân kısmmda ve Komısvonumuzda gorulebılır Teklıf mekıuplarının ıhale saatmde n bır saat evvel Komı«vona venlme^ı ılan olunur (1395 Basın 5391 3«95) Her Taşın levkle okuvacagı Macera romanlannm çahp«en F\NTOM\ SERtSt 1 Fantoma 4 Fantoma tanı 2 Fantomava kar 5 Fantoma a< lı çi Juv vor o F^ntomanın 6 Fant^manın mtıkamı kızı Her kıtac 5 lıra AK4 KtT\BE\t Cagalnglu Büvük Mılas Han 107 . Istanbul f," J . Y Y E T arlresıne HAN K a t4 > Telefon 44 75 91 (4 hat) muşterılerımızın bılgılenne Tekel Genel Müdürİüğünden 1) Mevcut şartnamesıne numunelerıne gore Paşabahçe t^ pırto Fabnkamız ıhtıjacı olarak 5 000 000 adet 35 Cl Rakı şı^e sı pazarhk suretıvle satın alınacaktır 2)Pazarlığı 29 aSu^to» 1961 sah °unu saat 10^0 da Tep^Landakı Tekel Genel Mudurlugu Sa ınalma Konı^onunda va pılacaktır 3) Şaıtnamelerı ve numunelerı ner gun komı* onumuzda gorulebılır 4) Isteklılerın 131250 lıralık muvakkat ten ma* mdkbuzUrı ^aır ve=ıkaları ıle bırlıkte belıılı gur\ \e saatte komısvonu muza muracaatları ılan olunur Temmatlar, Tepebasındakı komı^onumuzda ıri'am°l l^n \apıldıktan sonr a Tophanedekı M ımhane Cdd KPIVUI Han Malzeme alım şubemız veznesıne pazarlıUan evvel vatnılmıs üla caktır (Ba=ın nakledıleceğmı sajın HOECHST Sanayi ve Ticaret \. Ş | IL 8139/3665 ! Belediye Reisliğinden: | * Küçükçekmece j 70 lıra aslı maaşlı Beledıvemız muhasebecıhgı munhaldır • Beled've muhasebeMne bıhakkır vakıf olanlarm J Beledıveve Ş muracaatlerı ılan olunur (Ba^ın 26J 3678) i Ankara Çocuk Sağlığı Derneği Komisyon Easkalığmdan: Saattp 185D Ml ha\ a verecek 1 '2 ' •'tatık basıncında vazm 15°c s f ' r t hav a t>i<:ın Vtec df Mcak hava verecek kapasıtede komple merkezr bır khmatızasvon cıhazı teklıf alma ^uretıvle arele olaıak «; .tin alınacaktır Mevcudu bulunanların 28 ağustos 1961 tarımne kadar Hacettepe Çocuk Hastahane^ı Emanet Inşaat Komısvonu Baş kanlıpna muracaatları ılan olunur. (Basın 5410 • A. 13619 • 3700) Lâboratuar Olmağa Elverisü Bina Aramyor 2 \p>a 3 kat uzeımd» Hsvagazı elektıık ve Trıfaze ceıevanı olan 200 rretıekarelı 1 ' bu Vıına aranıjor 27 41 71 Telefona muracaat II 8162 3705
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle