12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Ağustos 18G1 CUMHURÎYET BafteraA 1 inei sAhlf*d« bırakaeak umllsr 2. n t i Şub* Müdürü Hflscyin Çaf muıtur. Baştarafı 1 inei s»bifede lar da hazır bulunmuttur. Tam T*iB«nin önünd* yapıl Toplantıyı aç«n Kurmay Baska eak olan otomatik kapak, gangstvr «craplandırmıstır. Baskan Gürıel* ı lnoi sahifede sorulan lorular y« cevaplan ıunri Dekan ye Dekan veklllerlnden nı AyUkin, oryantal mahiyttUki veıne önünde bulunduğu ıçin a lardır: 7/5/1953 tarihli ve 6113 sayıh kamınia Türkiye'de çalışmasına izln mür«kk»p bir ilim heyeti ile iki bu toplantıda bildirlleeak «sasla çilaeak ve mütecaviı, her taraf Soru: Bayındırlık Bakanlığır.a verilmis bulunan Osmanlı Bankası Bakanbğmnza müracaatla Banka bcton veya demir olan bir odanın buçuk u a t süren bir gSrüsme yap r.n, banka ilgililerinc» tcsbit esas mukavelenamesinin 1, 2, 3, 4, 13, 15, 17, 18, 21; 22; 23; 26; 27; tayin yapıldı mı? lerek gtreklı tekliflerin hazırlan içine düsecektir. mıttır. 32, 33, 35, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48 inci maddelerinin aşağıda yazılı olCevap: Sıtkı Ulay bakıyor. 5 Giıii iilfth tertibatı: masısı istemıstir. öğleden sonra da t e m u l a n n a Soru: Kasım Gulek ile konusma duğu şekilde değiştırildiginl, 47 inci maddenin de statüden çıkanldıVezne onüne gizli olarak otom» Müteakıben 2. nci Şube Müdürü dcvam «den komityon üyeleri Antik bir silâh yerleştırilecektir. An nız hakkında izahat verebilir mı ğını bildirmiş ve adı geçen kanunun 3 üncü maddesi delâletiyle 30 kara ve Izmir gazetelerinin lahip bir konusma yapmıstır. muayyen hedefe sıniz? Bankalann temsilcilerine, bil cak gangster lanir, 22 (Telafonla) Ç«fttli tahkikat aooa •rmis •• durum 3018 ve yaxı i|l«ri müdürleriyle gorüşkasım 1330 tarihli Ecnebı Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Cevap: Umumi memleket mesehassa 2 sei Dünya Harbinden son geldiği takdirde. butona ba?.lacak yabaocı memleketlerdeki fiıflm •arıh kaouna aykîn görülerek fir eaüsltrdir. Şirketler Kanunu hukümlerine gor» gereken vesaiki vermiştir. lelerını göruştük. lıeılanna göndtrdigi bir iirkül*rl« » a Savcılığ» verilmlftir. ŞchrimiToplantıdan sonra Millî Birlik ra dünya üzerinde ırtan *uç ve ve haydut yaralanacak, oldürüleDEĞİŞTtEİLEN MADDELERİN YENİ ŞEKLİ: Soru: Kabıneden bazı istıfalar suçlu çeşitleri izah olunmu», ya cektir. fiyatlarin dütfcegini blldlrvn v« xin an büyük ihracat firmalann Komiteti Sekreteri Kurmay Al 6 Fotoğraf maklnefiyle tesbi olduğu soylenıyor, ne dersıniz? Madde 1 1863 yılmda Bankı Osmanii Şahane adıyle kurulup, 1 v» simdiden alım yapılmamaımı tav dan birisi elan TANAT hakkında bay Mucip Ataklı: «ön toplantı bancı memleketlerde banka nralü: liye ettiği iddla edilen (ANAT Ticaret Bakanlığı r» Ihracatçılar muhtemelen bu hafta içinde yapı büyük müesseselerin aldıklan terCevap: Şımdlhk yok, ekım 1925 tarihinden bcri de Osmanlı Bankası unvanı altında faaliBir çok yabancı memleketler, firmaıı hakkında Valilikçe açılan Birliği tarafindan da «oruçturma labilir. Temaslanna devam eden tıbattan geniş örnekler verilmisSoru: Olması ıhtımalı var m ı ' yette bulunan Anonim Şirketin maksadı 2 nci njaddede gösterılen veznenm onune veya kapıya tevcih Cevap: Olabıllr. lar yapılmaktadır. arkadaslanmız gerekiyorsa Ali tir. muameleleri yapmaktrr. Bu arada, alıncak tedbirlerin edilmiş gızlı fotoğraf makıneleri Soru. Seçımlerden once sır ^ m Fuat Basgil'i de dâvet edebilirİçlşleri Bakanı «GangsMadde 2 Osmanlı Bankasının mevzuuna giren muameleler şunler» demiştir. Aynca Gürsoytrak belki banka ve müesseselere bir bulundurmaktadır. Gangster ıçerı M B K. uveleri yurd içinde bır se lardır: > • ~ Kansını 800 klşinin ter yakalanacaktır» dedi ile K&mil Karavelioğlu da alt yük tahmil edeceğı, buna mukabil ve girdığı zaman veya veznedarın yahate çıkacak mısınız? masalara 1 Herhangi Hükumet, İdare ve Banka ile ve genel olarak b ü yıllarca hıç lüzum olmıyacağı, fa önünde iken muhtehf Cevap Partılere mensup deâ.komisyonun yaptığı temaslarla Bastarab 1 tnci sahifede önünde doğradı toplantının tarıhinin belli olmaya kat günün birindekı tecavüz anın bağlı bulunan butonlara basılmak hz Propagandaya ıhtıyacımız yok. tün hakıkî ve hukmî şahıslarla, malî mahiyette yahut bankacılıkla ilkan, yurd dışına çıkması mabzurBursa, 22 (Hususî) Şehrimiz basladığına işaret etmiş fakat kat'î da mutlak surette büyük fayda suretiyle mutecavızin hareketler Partıler vatandaMan tenvır etmek gıli her türlü muameleleri yapmak, lu kimselere ait fişleri tetkik ettesbit olunacak, fotoğrafı çekılebı bakırundan kendı he^aplarına ^edeki Merinos fabrikasmda blr ci bir tarih söylememistir. Komite sağlıyacağı da izah olunmuştur. 2 Kendi hesabına yahut başkası hesabına her nevi istikraz mlştir. yahitlere çıkacaklardır Belkı ben nayet işlenmış ve isçi kadınlardan Sekreterı Ekrem Acuner ise top Toplantıda banka mudurlerine lecektır. Zeytinoğlu Emnlyet MudurlüAncak bu son bır kaç maddenin husını olarak Erzurum ve Urîa taahhütlerine girişmek, her türlü devlet tahvili, hazine bonosu, hisse lantı tarihinin henüz açıklanmıya şu hususlar tavsiye olunmuştur: ğünden ayrılırken Gangsterlık ola bıri kocası tarafmdan 800 işçinin senedi ve diğer tahvılleri alıp satmak her çeşit kuponlann ve itfa bızım bunvemıze uvgun ol 1 Sinyal tertibatı, yd gıoerım yı ile ilgiîi bir «oruya «Gangster gozu onunde bıçakla doğranarak cağını, gundemin ise temaslar soüzerınde de durulmus, yapıldıgı na erdıkten sonra elde olunacak 2 Özel muhafız teşkilâtı, Su'U Seçim propagandalarını edilrniş kıvmetli evrakın odenmesini deruhte etmek, oldurülmustur. yakalanacaktır. Polis bütün gücü 3 Otomatik demir kapı tesisatı takdirde mutlak faydası gorulece kısıtlayan kanun tasarısı Huku3 Her türlü nakıt, meskuk para ve kıymetli madenleri, her nevi Fabrikanm akşam paydosu esna doneler üzerine tertıpleneceğını iile gangsteri yakalamaya ve delıl ği bıldırılmıştır go/uşmelerımız 4 Otomatık kapak tesisatı, metçe gerı alındı mı'' adındaki fadeyle: «Butun hısse senedi ve tahvıl, vesika ve menkul kıymet tevdiatını kabul etleri kıymetlendırmeye çalışmakta sında Hasan Pekçelık Ker banka ıstedıği sıstenden bı5 Gizli silâh tertıbatı, Cevap Zaten tasarıyı verme mek, ve her türlü mevduat hesaplan, carf hesaplar vn çek hesaplan fabrika ışçisi, yine aynı fabrika memleket meselelerıdır» demistir. dır» cevabını vermlştir. 8 Fotoğraf makinesi İle tesbit rını yaptıracak ve bunu Emnive dık kı nın dokuma kısmında çalışari 29 Bu arada Suphi Gürsoytrak da ga Bu gazetelerın feryadı Bakanın bu kadar katî konuşma "• tın ılgıh makamlarına bıldırecek ve bazı arkadaşların sozlen uze açmak, zetecılenn «Bolukbaşı ile goruşmi usulu. sı üzerıne gazetecıler kuvvetli de yaşındaki güzel karıs, Şefiye, fab yecek misınız?> sorusuna: «Te^rıf 4 Her türlü poliçeler, keşideler, kredi mektupları, çekler ve îlgililer tarafından teker teker tır. Banka \e Emnnetın bır kaç rıne çıktı rikadan çıkarken, kart dairesi olıllenn elde edılıp edılmedığini ederse elbette gorüşüruz» dıyerek izah olunan bu tertıbat karşısında jetkılisı tarafından bılınecek olan her nevi havale senedi ihdas etmek veya bunlan almak ve satmak, tlay'ın göıleri sormuşlar, Bakan da «Sıze yakala nunde uzenae saldırarak elindeki cevap vermıştır. 5 Ticarî alış verişten meydana gebne her türlü ticarî senet, banka mudurlerı gereklı notları bu usullerın tatbıkatı ıe geceleri Baskan Gursel'ı müteakıp Devnacağını soyledıra» dıye yine katî bağ testeresi ile evvelâ kadının \apılacak, bır favda sağlayıp sağgoğuslerıni kesmış bilâhare boylet Bakanı Sıtkı Ulay Bakanlar bono, poliçe ve emre yazılı ve muayyen vadeli diğer her nevi senetAlt komisyon Istanbuldaki te almışlardır Bu arada fıkir teatı lamıvacağı kontrol edilecektir. bir ifadede bulunmujtur. Kurulu hakkında «Bakanhklar leri iskonto etmek, Bu arada idare âmlrlen arasm nunu ve sırtını parça parça etmış maslarından sonra tekrar Ankara finde de bulunulmuştur. Dah» sonra Albay Emm Ay arası meselelerı muzakere ettık Banka müdürlerine tavsne edidaki değışiklığın devam edıp et tır. Hâdıse kadm i?çiler tarafın ya donecek ve müteakıben Komi6 Hisse senetleri ve tahviller, kıymetler, varantlar, konişmentekın, onjmu7dekı gınlerde 2. toprak reformu kanunun müzakemiyeceği konusundakı bir »oruya dan fabrikanm erkekler ksmına te genel kuruluna bılgı verecek len bu usuller sovledır: ve 3 toplantı vapılacagını. bura resı henuz bajlamadı » demıştır. tolar, depoya ahnmış emtıa ve her türlü rehinler ve ipotekler karşı1 Sinyal tertibatı: duyurulunca bıçağı ile kaçmakta tır Yuvarlak Masa toplanti'imn karsı şu cevabı vermıştır: Bu tertıbata gore bankalann bu da bankalann savunma uzmanla Gorulen luzum uzerın e kanunu lığında veya karşılıksız avanslar vermek ve krediler açmak «Hayır.. Zarurı icaplar gerektır olan kaatil koca vakalanarak a ke«in tarihi bundan sonra belîi o7 Kendi hesabına veya başkaları hesabma her türlü kambiyo lundukları polis ksrakoluna ve bır nnm da ha»ır bulnnacaklannı, u nun tatbık edılmeğe baslandlğıdalete teslım edilmiştir. Hâdısenin lacaktır. medijı takdırdp yapılmıyacaktır » çuncu tnplant.da plânlamalar yaAlt KomKjon aynca ?aat 18 de de Emnivet Mudurlüğüne ışıklı ve pılarak Orfı İdarece kararlann ay nı. bunun ıçin bır sey duşunulup muameleleri yapmak ve başkalan hesabına olarak irat taksitleri; faiz Istıfası yolundaki soylentilerı kıskançlık yüzünden meydana gelC. K. M. P. G»nel Baskanmı ka sırenlı sınvaller konacaktır. An nen tatbık ettınleceğıni soylemış dusunulmedı s ı sorusunu Sıtkı U ve kâr hisseleri tahsilini ve devlet tahvil ve kıymetleriyle smaî kıyreddeden Zeytinoğlu, bugun bera diçı anlaşılmıştır. lay: <Bu kanunu ve buna benze metler ve tıcarî emtia alım ve satımmı deruhte etmek, bul ederek kendisı ile gorusmus cak bu sınyallenn banka içinde berindekılerle birhkte Trakya'da 44 yerinden yaralanarak yen meselelen gelecek Bakanlar gorülmesı veya ışıtilme<ıı gayenın tır. tur 8 Meskuk para ve kıymetli madenler ticareti yapmak ve bu ki Valiler toplantısında bulunaeagçrçeklesmesine mâni olacaktır. özer ÖZTEP Kurulu toplantısında ele alacağız.» maddeler karşılığında avans vermek, tmı da ılâve etmistir. öldürüldü ^eklınde cevaplandırmıştır Bu sı Bu arada. bankalann muhtelif Batı Berlinliler Washing yerıne konulan ve sayısı 3 . 4 ü 9 karşı girişilmiş her borçlann ve taahhütlerin Polis çahnmış araba ile rada Başkan Gursel'ın otomobili ifasmı Bankayamaksadıyle verilecek türlü nevi kefaletleri, ipotekleri Malatya, 22 (Telefonla) Daren sağlamak her caddeye çıkınca Halıl Durmaz aMumcuoğlu Y.T.P. li bulan sinyal butonlarını, bankada de ilçesinin tlisuluk koyünde feton'a güveniyorlar gangsterin peşine diiştü dında bır vatandaş Başkanın ara vesair temınatı kabul etmek, cı bir cınayet işlenmış. Yusuf Kal Bastarafı t ıncı •abıtede Corevll bulunan müdür, veznedar oldu ve bir de uçüncü bir memur bile Bastarafı 1 inci sahifede basının onune atlamak ıstemiş, oVe genel olarak bır Banka Müessesesinin muamelelerinden sayıkan adli bir koylü, 44 yerinden tlr: Bastarafı 1 inei gahifcde yaralanarak öldılrülmuştür. Meçmemurlann nın Munlh şehunde 1953 \ihnda rada bulunan vazıfelıler tarafın labilecek ticarete, sanayie, ve menkul ve gayrimenkule ait her nevi « Johnson'un raporu, Batı Ber cektir Daha başka dan tutulunca bağırma\a ba«la Halen, 47 yasında bulunan Mum hul kaatiller aranmaktadır. lın halkının Amenkaya olan gu buton yerlerırii bılmeme«i icabet aynı tıp bır gang^terlığe teşebbus mıştır. Başbaksnlık kapısında bu muameleleri gerek kendi hesabına gerek başkalan hesabına ve ister cuoğlu, adli mekanızmada çeşıtlj mektedır Butonlar a>ak altmda eden Vural Bedenlı hakkındakl venını belırtmektedır. Bu guvenın hızmetlerde bulunduKtan ve An Köy kavgasında 5 kişi lunan Başbakan Yardımcısı Fahrı yalnız ıster her sekildekı iştirak veva ortaklık suretiyle yapmak. haklı ve >erınde olduğunu guster olabılecegı gibi, vücut hareketiyle soruşturmalarına devam etmisler Özdılek ve Devlet Bakanı Sıtkı Madde 3 Şirketin 4 ağustos 1863 tarihinde başlayıp bir biri arkara C. Savcılığı yaptığtan sonra çalabilecek şekilde de yerleştiril dır. mek suretıjle ağır bır sorumluluk 1958 de Yargıtay üjelığıne seçilmış yaralandı Ulay bu hâdıse ile ılgılenerek ne dmdan müteaddit defalar uzatılmıj olan müddeti, 3 temmuz 2052 t a Polisın, bclkı Vural hakkında yuklenmis bulunuyoruz. Batı Ber mış olacaktır 3 9.1960 tarihinde îkmci Inkılâp Eskisehir, 22 (Telefonla) Eski lınm hurrıyetını korumak istiyorbir bılgı temm edılebılır mulâha oldufiunu ogrenmek ıstemışlerdır. rıhıne kadar uzatılmıştu. z özel muhafız teşkilâtı: Hukumetınde Devlet Bakanı olOrada bulunan bası n merısuplan Madde 4 Şirketin merkezi ve lkâmetgâhı, Türkiye Hükümeti bir husumet yüzünden bıçak, bal sak, önümuzdeki haftalann ve ayYabancı memleketlerde olduğu zasiyle ba&ına ıntıkal ettırdıgi omuştur. ta, tas ve sopalarla yapılan koy lann guç olacağını kabul etmemız gıbı ya butun bankalann birle^e l»y uzerıne dun bazı muracaatlar bu vatandasın oğretmen olduğunu ile akdolunan 11 haziran 1952 tarihli muvakele mer'ıyette kaldığı Diğer taraftan eski valilerden ve bırkaç gun evvel gorulen lüCemal Tarlan ve Nâzıln Ünerin de kavgasında dört kişı ağır olmak lâzımdır. Fakat ne olursa olsun, rek ve\a her bankanın kendisının yapılmıştır. Butun bu muracaatla zum uzerıne emeklıye sevk edıldı müddftce İstanbul'da bulundurulacaktır. hurnyet korunacaktır.» özel bir muhafız te?kılâtı kurma rı inceliyen polis, Vurnl hakkında ğını soyleyınce Başbakan YardınıBu merkez ve ikâmetgâh 21 inci ve 43 üncü maddelerde yazılı Y.T.P. ne girdikleri bildirilmijtir. üzere beş kişi yaralanmıştır. Öte yandan, Sovyet Başbakan Bi =ı icabetmektedır. Silâh taşıyan kati mâluma'a sahıp olmak uzere cısı Fahrı Ö/dılek «Orada bağır şartlar daıresinde Türkiye dısma nakledilebileceklerdır. Hayri Mumcuoğlu aynca Yargırıncı Yardımcısı Mıkoyan da, Ber bu kimselerın her turlu bilgiye sa dır. tay üyeliğinden de istifa etmiştır. mak fayda vermez Gelsm derdını Gökdoğan istifasınm Madde 13 ödemeler vadesinde yapümadığı takdirde, ödenmesi Ayrıca, Alma n polısınden Inter anlatstn, dlnleyelım» demiştir. hn buhranı hakkında Moskovaya hip bulunmaları ve bılhass» takip, peciken hisse senetlerinin numaralan ve temerrüt keyfiyetl 11 inci bulunan hareket etmeden once Tokyo ga tarassut ışlerıni oğrenraelerı ge pol kanalıyle ıstenmis sebeplerini açıkladı Daha «onıa basın mv»suplarının madede zıkredılen çazetelerde ilân olunur, bu ilânm neşrinden 20 Pralatfir Bagtarafı 1 İnei sahifede zetecıleriyle goruşmus, «Batılı dev rekmektedır. Bu\uk subelerın ka Vural'in fotografı ile Interpolun letler, Doğu Alman>a ile ayrı bır pılannda mutlak surette bır iki gonderecegı dos>alârın bırkaç gun «Devlet Bakanı Hayrı Mumcuoğlu eun sonra Şirket işbu hisse senetlerini mütemerrid malıki hesabına ni yazılı olarak gazetelero bildırsulh andlaşması ımzalamadıkça silâhlı muhafızın bulunması lâzım ıçmd e gelmesı beklenmektedır. Y.T.P. ne gırmış ne dersınız"» bo \e zarar zi\anı ona ait olmak üzere muhtelif Borsalarda sattırmak mıştır. Berline giremiyeceklerdır» tehdıdı Polis yine imkânsızlık içinde rusunu Sıtkı Ulay: >Henuz bıze hakkına haiz olur. Dr. HAFIZ CEMAL Profeıor Gökdoğan maddî ve ni savurmuçtur. Daha sonra çöyle gelmektedır. Vural Bedenli'nin, Edirne'den ıntikal etmedi, sonra goruşuruz » 3 Otomatik demir kapı tesisatı Satış, başkaca her hangi bir ihtara ve kanuni muameleye lüzum mânevî yorgunluğumun islere te devam etmiştır: Oahllty* MOtchaıtm Bankalann, özel yerlerde gizli yurdumuza> glrışi hakkında mâlu seklınde cevaplandırmıstır .. tir edecek kadar artmıs olmosı olmaksızın yapılır, « Berlinde, artık işgale bir »on Yeni Adalet Bakanının söıteri yüklendiğim meauliyeti daha faz vermek gerekmektedir. Birleşmiş butonlarla ve elektrlkle kapana mat edinebilmek ve bu arada Edir Bu suretle satılan hisse senetleri hükmen iptâl edilnüş addolunaAnkara, 22 (CumhumetTeleks) a devam ettirmeğe mâni oldu. Mılletler veya buyuk devletler ta cak otomatık demır kapılan olma nedekı otellerd e kalıp kalmadığıCumhurnet 3669 Bunun lutfen sıyasî bir mazeret rafından, (Serbest Berlin Şehri sı hususu üzerinde de durulmuş nı ogrenmek gayesiyle evvelki gun Bakanlar Kurulu bu sabah 9.30 rak bnnlan satm alanlara aynı numaralan tasryan yeni hisse senetleri "• * ' ur. Ancak bu usulun tatbıki sıra 2. Şube Mudur Muavini Şeref Kı dan 12 30 a kadar Devlet ve Huku verilir KAY1P Şebekeml kaybettteı gibi t»lâkki olunmamasmı bılhassa Statusu) hususunda garantı verıle sında. mütecavizın elinde bulunan lınçtakan ıdaresindekı bır ekıp met Başkanı Orgeneral Cemal Bedelınin geri kalan kısmından, isteme üzerine ödenen mlktarlar rica ediyorum» dem*'ktedir. Müs bılir. Sovyetler, Doğu Almanya ile Hükümsttzdür. Gürsel'in başkanlığında bır top hakkmda şerhi havi olmayan hisse senetlerinin devri eaiz değildir. tafi Bakan Üniversıtedeki eski ye 1961 sonuna kadar bır sulh andlaş silâhını kullanması tabii görülmek Edirneye gıtmiştir. t*e Adnan Celik Surath hareket edebilmek mec lantı yapmıştır. rinde hizmete devam edeceğıni ması ımzaladıktan sonra, Batılıla tedir. Buna gore de sılâhtan koMadde 15 Banka, Londra'da veya Paris*de toplanan azamî 24 TürkoloU Toplantıyı müteakıp Tarım Barunmak ıçin gerekli bazı tedbirler burıyetınde kalan ekıpı, EdırneJöılerin e ılâve etmi'tır. Cumhuriyet 3673 üyedpn ıbaret Wr komite tarafmdan idare olunan. rın Berline girış çıkış hakkında ye goturccek otomobıl bulunama kanı Osman Tosun «Toprak ReKomite, sayısı 12 yi geçmemek üzere Fransız veya Fransa'da muDoğu Almanya ile temasa geçme icabetmektedir mıa, bunun üzerine otomobili çalı formu Kanunu üzerinde, izahat 4 otomatik kapak tesisatı: leri Jâzım gelecektir » verdım. Ancak bu devre bu kanu kim üye ile sayısı gene 12 yi geçmemek üzere İngiliz veya İngiltere'do Bılhassa Amerıkada, otomatik nıp hasara uğramıs bulunan AnAmerikan Silâhlı Kuvvetlerine tahmın etmiyo mukim üyeden mürekkeptir. kapak tesisatı yapıldıktan sonra karah tuccar Mahmut Eryığit'in nun çıkacağını yeniden 19M0 memnr alınıyor Komite, bankanın bütün muamelelerini tedvir ve mtırakabe ve gangsterlerın faaHyett azalmı?, bu temın ettiğı bir Amerikalıya ait rum.» demiştir. Amerıkan Savunma Bakanlığı, Tayin edıldığınin ertesı gunu bunîara nezaret evlemek hususlannda tam yetki sahibidir. Ticaret Anonim Şirkeü Kennedy'nın geçen ay açıkladığı n a mukabil kendıleri bu kapaklan otomobılle hareket edılmıgtir. Bankadan alman 1000 ve 500 lük gorulen luzum uzerıne» Manısa Madde 17 Komite üyelerinden her biri seçıldiği tarihten itibaren Sermayet 2500.000 TL. i savunma takviye programı çerçevahsının emeklıye sevkedılmesı knpürlerin namaraları vesi içinde Silâhlı Kuvvetlere yeMÜŞTEEİSİ SAHİBİDİR ile ılgih olarak yeni Adalet Baka 8 gun zarfmda Şirket kasasına 100 hisse senedi tevzi etmeye mecburdur. Programcı Meşhurlar Polls tarafından açıklanmamasına niden 10.000 sivil memurun alınBu senetler üyenin görevi devam ettiği müddetçe davir ve temlik edi1956 da 68 ortak, 100000 TL. Sermaye : rağmeu sızan haberlere gore Ban nı Kemal Turkoğlu ile gazetecıler lemez. : ması hususunda gereklı musaadeyı A. P. sözcüsünü dün * 1961 de 1900 ortak ve 2.500.000 TL. Sermaye kada bulunan ve gangster tarafın arasında şu goruşme cereyan etdun verrnıştir. Boylece Silâhlı Madde 18 Komite üyeleri ile, 24 üncü maddede yazül tali KoGıda Gıyim Ev esyası dan ahnmış bu n unan paralardan miştır: yalanladılar Kuvvetlerdeki sivil memurların Soru: Tâyın edıldığınv. gun an mite üyelerinin ücretleri hisaedarlar umranl heyeti tarafındna toptan Merkezi İstanbul Çarpkapı Tel: 27 18 21 i 1 O ve 500 luk kupurlenn bir KIS 0U sayısı 1.050 000 i bulmaktadır. Yenı Bastarafı 1 inci sahifede mınii numaraları tesbit olunmuş tı demokratık kanunları ele alaca bir tek yekun üzere tayin olunur. Bu tahsis umumî heyet tarafmdan Şubeleri : Ankara Ulus U Hanı G. Bloku Tel: 11 82 78 ' sıvıl memurlar bilhassa levazıra bildir tur Polis bu numaralan gerekh ğınızı soyledıniz ve ertesi gün go değiştirilmedikçe hüküm ıfade etmekte devam eder. Kayseri İşçi Sigortalan Hanı Tel: 1688 depolarında, denız tezgâhlarında yonlarda çalışmadıklannı rulen luzum uzerıne bır valının mislerdır. Kocaeli İstanbul caddesi 140 makamlara ve yerlere bıldirerek, Tahsis edılen bu meblâğın kendi üyeleri ile tali komite üyeleri ve hava alarm şebekelerınde kulEski Çalısma Bakanı MümUz bozdurulmpsjnır. orlenmesini iste emeklıye sevkedılısıne daır Bakan arasında bolüşülmesine ait esasiar komltede tesbit olunur. lanılacaktır. Savunma Bakanlığı, lar Kurulu kararını imzaladınız, 36 Y E N İ Ş U B E yeniden bazı sivil memurlann Si Tarhan, A. P. milll eğitim komis mistir. ne dersiniz' Madde 21 Şirketin işlerini idare hususunda Komite en geniş lâhlı Kuvvetler kadrolarına alına yonunda çalışmadığnı ve bugune 9. Eylul 1961 e kadar yeni lubelerin yeri tesbit edilecektir. Gönüllü Mayk Hammerler Cevap: Gorulen luzuma tarafta yetkileri haizdir. Ezcümle: kadar da boyle bır şeyın kendicağını açıklamaktadır. Şube müteşebbislennin yatınmı en az 500 TL. dir. Emnıyet Mudurluçune telefon rım. Ancak bu madde ile emeklive A Her hangi hükümetle Şirket adına her türlü mukaveleleri Amerika, Rusya ile hava snlaşması sınden ıstenmemiş olduğunu ıfa ve mektupla müracaat eden bır »evkedılenlere dâva hakkı tanınFazla bilgi için MERKEZ ve ŞUBELERDEN ücretsiz broşur de ettikten sonra, «AP. ye şimdıakit ve ifa etmekle gorevlidirimzalamaktan vazgeçti isteyiniz. hk girmeyi de dusünmüyot'um» çok vatandaş, cıltVerle Mayk Ham malıdır. B İstikraz taahhüt muamelelerine izin verır, Kanada Bakanlar Kurulu bugün demıştır. mer kıtapları okuduklarmı, bu ba Soru: Bevoğlu Bırıncı Noteri iC Şube ve Ajansların açılmasma ve kapanmasma izin verır, StZ DE ORTAK OLABİLİRSİNİZ.. toplanarak, Berhn buhranı ve Kakımdan gonüllu olarak polise yar ken Adalet Bakanlığının aldığı Aynı şekilde, A. P. nin ihtısas ••»•••••••«••a•••**«*•**•••? nadanın NATO'daki askeri kuvD İskonto, ödünç ve rehinli mevduat muamelelennin genel şartkomısyonlarında çalışmadığmı bıl dım etmek istediklerım bıldirmış bir kararı iptal ıçın Danıştayda vetlerıni artırmak imkânlannı go dıren, eski Buyuk Elçilerden Suat lerdir. larını tesbit eder. açtığınız dâva ne olacak? ruşmuştur. Toplantıyı mutaakıp Hayn Ürguplu ise «Bana gelip riCevap: Danıştaydaki dâva BaE Şirket Müdürleri ile başlıca memurlaruVı rayln ve azil ve Bazı kımseler ise polise, gangsgazetecilerle goruşen Başbakan ca ettiler. Partılerinin dış politika terin yakalanmasını sağlıvacak ha kan bulunduğum muddetçe yurugörevlerinı, yetkilerini, maaşlannı ve icabı hallnde kefaletleri miktaDieffenbaker, NATO uyelerinın e sı nasıl olmahdır; diye fildr ver yalî plânlar yollamaktadırlar. miyecektir. Takip etmek ıstersennı tesbit eder, ıa»en bu konuyu incelemekte bu memı istediler. Ben de evde, bilgı niz numarasını da verevım. F Her yıl hissedarlar Umumî Heyetine sunulacak hesaplan lunduklarını, Kanadanın da NATO ve tecrubelerime dayanarak bır 1 SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİNE 1961 1962 öğrenim yılı Bakan, basm mensuplarının soMoskova Ankaraya emrindekı kıtalarını silâh ve teç• *' rularından kurtulmak için «Bakan keser, ıçin Yanîma Smavı ile burslu ve burssuz oğrenci alınacaktır. hizat bakımından takviye etmek yazı yazdım, kendileîine gönderG Hıssedarlara dağıtılacak kâr hissesini muvakkaten tayin dım. A. P. ile hiçbir ilgim yoktur» lar Kurulu hakkında izahat almak gene çattı 2 Aday kaydı 1 eylul 1961 cuma günü gaat 9,00 dan, 24 eylul 1961 düjüncesınde bulunduğunu soyledemiştır. pazar gunü saat 20,00 ye kadar Ankarada SİYASAL BİLGÎ mistir. Bastarafı 1 inei lahifede istersenlz Bakanlar çıkıyor, onla •der, öte yandan Ord. Prof. Dr. Ekve müttefılkennın, LER FAKÜLTESİ'nde ve Istanbul'da Hukuk Fakultesinde H Kullanılması kabü fonlann kullanı*. tarzını düzenler, ıi Kon rı kaçıracaksınız» dıyerek hızlı hız üttflk • SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kayıt Bürosunda. yapıla öte yandan Amerika, New York rem Şerıf Egeli de kendisıne hiç seyıa' aldığı j Gayrimenkul alım ve satımına ve ilk tesis masraflan icrasına ıştırakini is lı uzaklaşmıştır. n ile Moskova arasmda «ivil uçak bir teklifin yapılmamıs olduğunu caktır. izin verir, ların seyahat etmelerini mümküo söylemistir. Devamla, «Teklif edil terılstir 3 Adav kavdı ıçin başvuracak Lise mezunu adaylann beraberle kılacak hava andlaçmasını imzalabu toplan.vı boykot etK Her türlü kefaletleri ve teminatı kabul ve Osmanlı Bankasma Gürsel dün Kasım se dahi kabul etmeme imkân yok.» nnde sadece 2 adet 4y8 boyunda (vesikalık) fotoğraf 16 ku maktan vazgeçmiş, boyece taraflar demiştir. olan her türlü borçlann ifasmı ve taahhütlerin icrasını temin makrusluk damga pulu ve 40 kuruşluk posta ptılu getirmeleri ge arasında 18 tetnmuzdanberi devam S.ivyc» delegesi Mo~o?ov yaptıGülekle görüştü Egeli EÖzIerine şunlan ilâve etsadi ile tesis olunacak ipotekleri onun namma tesis ettirir, rekmektedır. rekmektedır ğı* konuşmada, başka memleketleeden muzakereler durmuştur. Dış mistir: Bastarafı I ıncı sıılutede L Şirketi gerek dâvacı ve gerek dâvalı sıfatı ile bılcümle mah27 E y l M U B 4 , T E S Ç»'?»>nb» vgünü Ankara'da SÎYA ışleri Bakanlığının sozcüsu White, « Ord. Prof. Dr. K&zım Ismail rin topraklannda bulunan butun uk kimı isterse vazife ona duser. ~ Î N D E e kemeler ve kaza meTdleTİ hurunmda temsil eder, ^ ^ T ^ , « F A K Ü L fstanbulda HU «Karar beynelmilel durumun ışığı Gurkanın da Sağlık ve Sosyal yabancı üslerin bu memleketleSoru C. H. P. de bir hizipleşFAKCLTESÎNDE asağıda gösterilen derslerden aynı za altında alınroıştır» demıştır. Beyaz Yardım Komisyonunda M Şirketin dahili nizamnamelertni düzenler, çalışıyoı rin egemenhklerinı ihlâl ettiğini ne var mı? Saray tarafından yapılan açıkla olmasma imkân yok. Zira geçen ileri sürmüştür. manda yapjlacaktır. N 43 üncü maddede yazılı hal ve şartlar altında Şirket merkeCevap C. H. P. de bir hizipmada şöyle denilmektedir: Morozov, «atom manyaklarımn» lesme yoktur. Bır bayrak yarısı zinin ve ikâmetgâhının Türkiye dışına nakline karar verebilir, pazar günü, bir ayhğına yurt dışı I) Zekâ tebt'i «Amerıkan Hukumeti, mesul ol seyahatine çıkmıştır. Biz hiçbir Ttirkiye, Iran ve Pakistandaki A vardır. Hizmet için ortaya çıkmıs Senet ciroları ve bunlarm tahsflen kabzolunduğuna dair şerhler madığı halihazır gergin beynelmi partiye mensup değiîizdir ve siya merikan üslerinden Rusyaya karşı arkadaşlar vardır. Bügı testı Şirkete edası gerekli meblâğlar mukabilinde verileoek makbuzlar. Şirlel durum muvacehesinde, zama set dısında kalmayı prensip edin taarruzda bulunmak için bazırlan Kasım Gülek sorulan mütaa' 1 Turkçe. Kompozivon ve Edebiyat nın sıvıl bir nakliyat andlaşması mişizdir.» dıklannı iddia etmistir, ıp etrafını saran 30 a yakm ba kete ait Devlet rantları ve Devlet tahvillerinin devir muameleleri, ' 2 ~ Yabancı bır dılden ( F r , Ing., Alm.) dan nın ımzalanmasına müsait olmadıBu hususta kendısiyle konusmus Sovyet delegesi, Castro rejimi sm mensubunun *>lıni sıkmıs «eli Fransa ve İngıltere Devlet Bankaları üzerlerin tedıye emirlerı, ğına karar vermıstir. Durum du olduğumuz Sabri Esat Siyavuşgil nin muhalefetine rağmen, Kflba ni sıkmadığım arkadas kaldı ise ahm ( adaMn seçeceğı ve satım senetleri hacizlerin tediye mukabilinde olarak < 3 Matematık fLıse Edebiyat Kolu mezun zeldığı takdirde andlaşma imzala ise, haberi kendi gazetesinde tav da Guantanamo körfezindeki ussu vebah ona aıttir» dıyerek ayrıl veya olmaksızın fekkini tazammun eden evrak, sulhnameler; ' lannın bumesi lâzım gelen bahisler nabilecektir.» zıh edeceğıni ve sadece Cevdet Pe nü muhafazaya devam ettiği için mıstır pazarlıklar ve genel olarak Şirket için taahhüdü tazammun eden her ( den), Rusya, Amerikanm kararmın Do rinle arkadas olduğunu, bu ba Amerikaya da şiddetle çatmıştır. Saatı 9,00 1 . U 2U türlü hukukî tasarruflar, hisse senedi mahiyetini tasıyan muvakkat ve ( j Pvikoloji, Sosvolojı ve Mantık, ğu Batı gergınliğini daha fazla kımdan herhangi bir yardım istenGenel Kurul, çalışmalarma bu ^Mimmmıııııımıımıııııııııııif/^ kat'î belgeler. nama yazılı tevdiat Umühab^rleri, Komite uyelennden diğinde, parti gdzetmeden yardım< 5 Turkıje Komsu Devletler ve Buyük artıracağım ilen surmüştur. gün de devam etmistir. Selım, bu ikisi veya bir Komite üyesi ile bu hususa Komitece mezun kılmaca'< da bulunacajSım söylemiştir. ( Devletler Coğrafyası, Batılı birliklerin maneTralan gün Genel Kurula, harbden soma Ankara notları = bir kimse, yahut her ikisi de Komitece özel olarak mezun Hhnacak Metndnb Yasa'nm yalanlaması '6 Yeni ve yakın Çağlar Tarihi ve TürkiBatı Berlındeki Ingıliz, Fransız < ^e Cumhurıyeti Tarihi, Ankara. 22 (CumhurivetTeleks) Bizerte'de çoğu sivil olmak üze = Bastarafı 1 ınc) sahifede = iki kımse taraflanndan imzalanır. ve Amerıkan bırliklerı, «âzamî kare 800 kisinın olduğunu ve 1,155 ki ' T Önernlı Gunluk Olajlar. biliyetlerinı muhafaza edebılmek Adalet Partisi Seçim BeyannameMadde 22 Komite yetküerini 24 üncü maddede yazılı Tah Kosinin yaralandığını söylemiştir. leklerın bırhk ve dernekle ş ^aatı. 14 30 16 30 ( Matematik ^e Toplum Bilimleriyle ilgili için» bugun sabahm erken saatle sinin malî kısmını Prof. Dr. MemBirleşik Arap Cumhunyetine rme kadar gidılebılır ve b e l k i s miteye verebihr: Hususî vekâletnamp ile olmak, belirli konulara taaidaır rinde yeniden şumullü bir tatbıkat duh Yasa'nm hazırladığına ( Kompozisyon mensup bir sozcunün dun Kahio 7aman bır n°tice çıkabılır S luk etmek ve mahdut zamana inhisar eylemek üzere ajnı yetkılenn t Basın 5412 A. L3615 3701) yapmışlardır. Bır sözcü, bu tatbı çıkan haber bizzat Dr. Yasa tararede açıkladığına gore, Tunusta Tabıı çıkarsa ... Ş hepsini yahut bir kısmını kendi üyeîerinden bir veya bir kaçma. hatkatla her askerin fevkalâde bır fından tekzip edilmiştir. Fransizlara karşı savasmak üzeEvvelâ iu konuyu hallede S ta Şirkete yabancı üçüncü şahıslara da verebıhr. Yasa soyle demiştir: durumda derhal nereye gıdeceğını G EN Ç KIZLAR lım' ~ • Gazetenizin dünkü sayısmda re 5,000 Birleşık Arap Cumhurıyeve ne yapacağını oğrandığmı soyMadde 23 Komite üyeleri, kendi idareleriyle ilgili muamelel^ryazılmıştır. Memleketin umumi duru 5 Kendımze Dir mes.!ek se çerken Vatanınıza Hizmet lemiştir. Yeni gelen 1500 kişılık Adalet Partisi Seçim Beyanname ti vatandası gönullu den dolayı hiç bir veçhile şahsen borçlanmazlar. Yalnız gorevlerının etmek ıstıvoraanız Amerikan takviye birliği de, se sini hazırlayacak komisyon üyele îlâvj edıldiğine gore, 5 000 Arap, mu veya sıyasî durumu hak 3 ri arasmda benım adım da zikre Tunusa gonderilmeden once eğıtı Z kında bır Parlâmento anketi Ş ifasından sorumludurlar. hir harbı eğıtımıne baslamıstır. SOSYAL HEMŞİRE MESLEĞİNİ Madde 26 Tali Komite, Başkanını kendi secer. Reylerde eşıtS mi yapıvoruz? Yoksa seçime S tâbi tutulacaklardır. Batı Almanya Başbakanı Ade dılmektedir. Haberin sayın Cev~ ıstirak hakknı kazanan par S lik olursa, başkanın bulunduğu tarafın reyine uyulur. nauer, araya çekilen dikenlı telle det Perınle aramızdakı dostça bir SEÇİNİZ »; t ı l e m memleket ustu bazı 5 Tali Komite, üyelerinden ikısinin isteği vızer'ne toplantıya dâvet ri ve inşa edılen barıkatları bız temasın vanlıs aksetmesinden doğAziz Nesin ile İhsan Kadın ıncelığımn en çok >akı.^tığı sercflı bir meslek sızlerı konukırda fıkır bırlığıne va 3 edilır ve kendısi de luzum gördüğü hallerde Komıteyi derhal toplantızat gdnmek üzere bugun Batı Ber du£u anlasılmaktadır. Her tesekb?klı>or OrtaoRul dıplomanız ile 1 ekımde gıreceğınız okuluAda'nın duruşmalan 2 rabümelerini temin iiçn top S ya dâvet edebikr. line gelmiş ve 8 saat kalmıştır. kule ihtısasım dahılinde yardım mu^un çatısı altında, sıcak bir yuva havası ıçerısinde uç sene Araya çekilen hududu tetkik eder yapmayı vazıfe saymakla beraber Bastarafı 1 inci sahifede 5 lanması istenen bir konferan S uku\diak bos\al Hemsııe olacak^mız. Okul hakkında bılgı e5 Madde 27 Usulen teşekkül eden hissedarlar umumî heyeti hısken, karşı tarafta toplanan ve te vaktimin müsait olmayışı Adalet Balmumcu Ozel Garnızonunda ^ sm gundemı mi hazırlanıyor' dınmpk ve kaydedılmek ıçin asağıdakı adrese bızzat veya yazı Partisinden bu yolda yapılan tek (1) numaralı Askeri Mahkemede S Eğer Parlâmeito anketi ise S sedarların bütününü temsil eder. Umumî Heyat asaleten veya vekâzahürat yapan Doğu Berhnlileri, İİP Tiuraraat edınız komünist polis göz yajartıcı bom lifı yerine getinneme imkân bı yapılan dunkü durusmşda, Azız S japılan hududu daha da ge Ş leten hareket eden en az otuz hisseye malik bütün hissedarlardan murakmamıştır.» ERENKÖY SOSYAL HEMŞİRE OKULU Nesin'ın Tanın gazetesinde intisar S nis tutup butun temsilcilerin S rekkeptir. balarla dağıtmıştır. A. P. Genel İdare Karnln s eden ve dâva mevzuu olan 34 fık 3 fıkri alınsın. Doğu Berlinde, hududa yakm ev Otuzdan az hissenm sahıbi, ya asaleten vekâleten en az cem'an 30 Reklâmcılık (1355 3683) toplantısı rasından bazıları okunmustur. Fık = Fakat sadece juvarlak ma 5 hısseyi elinde toplayan bır hissedar tarafından kendısı temsil ettirir, yave is yerlerinin komünist kukla Ankara, 22 (CumhunyetTeleksî •••••••••••••••$ hukumetımn emriyle tahlıyesine Adalet Partisi Genel îdare Kurulu ralannın okunması esnasmda, bıl S sa konferansınm gundemi ise Ş hutta kendi namına asaleten ve başkası namına vekâleten en az 30 hassa yazarın, «sosyaîızm» ve «de ~ mesele ilerde d^vleti yurüte S başlanmıştır. Maksat, buradaki biX Binka. biıiük fabrika \e müesseseleıin nazarı dikkatine: hısseyi elinde toplamış olarak hissedarlar Umumî Heyetine işürak eder. nalarm Batı Berline kaçmak için önümuzdeki perşembe gunu sehri mokrasi» yi tarıf \e ızahları üze S cek mustakbel teşrı ve icra S + Amerıka'da banka ve 100 den fazla işçi ealıştıran fabnka mizde bir toplantı yapacaktır. Gü rinde durulmuştur. Gerek Savcı Ş» kuvvetini temsil eden partı s Umumî Heyette hazır buhrnmak veya kendini temsil etürmek ıskullanılmasım onlemektir. muşpalanm bajkanlığjnda yapıla ve gerekse Durusma Hâkiminin ZZ lerin liderlerıyle varılacak 3 tcyen hissedar kendi hısse senetlerini ve icabı halinde vekâletnameJ ve mues,se*°leruı her nevi soygun ve sabotajlara karşı kortın4 rrası n»vzımnda ıhtısâs >apan emekli bir polis müdürü olarak ••••••••••••••»•••••» cak olan bu toplantıda Seçim Be sorulan karsısinda bu iki kavramı S mutabakat her halde kâfidır S sini, toplantı gününden en az 10 gün önce Şirket merkezine yahut yannamesinin son rdtuşu yapıla kendi gSrüşüne gdre tarıf ve izab S Hele 4 üncu kuvvet olan ba S Şirketin yabancı memleketlerdeki muhtelif Şube ve Ajanslarına tevdı J kemh emnıyet tesHlâtlraını kurmak ve icab eden rasyonel tedKÂĞIT etmiştir. • caktır. Ş sın da t»klifle birhkte fıkrı S etmeye mecburdur. • Inrleıı ıt' haz eim"k uzere talep edecek müesseselere hizmeöğrendiğimize göre Genel fdare Dun öğleye kadar devam eden ~ ni soylemis bulunduğuna go ~ ^ Japon malı 50 Gr. 1. nci Ha • ^ tımı arzetmeğe hazırım Lütfen mektupla müracaat. Hissedarm talebi üzerine, kendisine, girış varakası makamına v $ mur 56x80 Fi:505 Krj. Posta T Kurulu toplantısını müteakıp A durusma, henuz okunmıyan sanı = re. S kaira olacak, namına yazılı bir makbuı vtrikr. • Adres: A\ukat A. FAKUKİ BAHŞİ * dalet Partısine iltihak etmıs olan Ja ait diğer yazıların okunması ve 3 Kutusu 927 İstanbul. Eevet GÜRESİN S «. Tahtakale caddesi Asri İş Hanı, kat 4. 607 İstanbul. (Basm 5295'3586) IL: 8163 3704 * sahıslann isimleri bir basın bul sorgulara devam edilmesi İ£İn bas">••••••»••«>•••••••••••»« »< Cumhuriyet 3675 ».•JML*>«£ ••»•••»•••••»•••••••T terti ile açıklanacaktır. ^/«HrıiHiınıııııınriHimnınnır^ (Devamı yarm) ka blr güne bırakılmıştır. Yuvarlak Alasa toplantısı ile ilgili temaslar yapan Komisyon şehrimizde Bankalarda alınacak tedbirler «Görttlnn ıttsunı ne> nin tatbildne ywıiden başlandı izmırde büyük bir firma hakkında takibata geçildi Ticaret Bakanlığı Içtîcaret: Genel Müdürlüğünden LOKMAN HEKİM ISTANBUL BIRLiK Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Girîş Sınavı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle