12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OTOMATİK ÜTuLERi SAĞLAM. GARANTİLI EKONOMIK UCUZ KUUANIŞU BOtYEDEK PARÇA H R YERDE ARAYMZ. E ÎL S023/8663 umhuriyet KüBÜCCSUt TUNTJB NADİ V l Nü S E MR E TASAVVUF ABDÜLBÂKİ GÖLPINARLI Yuaus Emre'nia hayatı, dünya göruşü, düstoceleri. Belgelere dayanan gerçek bir eleştirme ve inceleme. CUtK Fiyaü 25 Lira REMZİ KİTABEVİ İL 7660/3690 Manisa Valisi tâyin edildiğinin ertesi günü emekliye sevkedildi. 39 M.B.K. Alt Konisyonu Ankarada dün de profesör, gazetecilerle temaslarda bulundu ^nımıııııımımıııııııımıııııuır^ uncu madde mucibince işleme tabi tutulan bir öğretmen de Gürsel'in | Ankara | otomobilînin önüne kendisini atarak derdini anlatmak istedi liizum üzerine,, nin tatbîkine yeniden başlandı • 38. yıl Sayı 13.308 îelgnf «• mektap adr»«ü Cumburtyat Iıtanbo! Poata Kutnatu tctanbo) No. ü* Teletonlan a 2 4 l 8 O » 4 3 9 6 » 4 1 0 T 2 a 4 » W 2 8 4 2 » O Çarşamba 23 Ağustos 1961 Yuvarlak Masa toplantısı ile ilgili temaslar yapan Komisyon şehrimizde I notları 1 Moskova Ankaraya gene çattı •Atom manyaklan», Tiirkiye ile tran ve Pakistan'daki Amerikan üslerinden Rusyaya taarruza hazırlanıyorlarmış Birlesmiş Milletler (New York) J2, (AP) Sovyetler, Turkiye, Iran ve Pakistan gibi Amerikan fislerinin bulunduğu memleketlere yeniden çatmıştır. Dün, Birleçmiş Mılletlerdeki Sovyet delegesi Platon D. Morozov bu meselenin Fransız Tunus anlaşmazlığı ile vakiner ilgili olduğunu söylemişt'r. Morozov Tur.ustaki Fransız kuvvetlerinin der hal çekilmejini ve bı» arada başka cıemleketlerdeki \abancı üslenn iâçvını talen etmıç'u Morozov, dün Git'.el Kurulun özel biı toplantısınia Tunuslu deie ge Münci Selimden sonra konuşrauytur. Selim, Fr.nsı/!«r:.ı Ttnurtan çıkanlması ivi.ı Amerika Arkaaı Ss. S, 80. S te Dün örfi Idare Kumandanlıjında Banka Müdürleri ile yapılan toplantıdan bir görünüş Hükümet tarafından hazırlanan 24 msddelik «çarsı vt mahalle bekçi leri kanunu ön tasarm» ilgililere eönderilmUtir. Kanunt göre valiler ve kaymakamlann nezdinde bir bekçi bürosu kurulacaktır. Bekçiler bu kanun çıktığı takdlrde bütün belediye vasıtalandan polislerde olduğu gibi meccanen şeyahat edeceklerdir. Avrıca kanun yürürltiğe girdikten üç ay sonra hazırlanacak bir talimatname ile terfi şekilleri ayarlanacak ve emeklilik hakları tanmacaktır. Yeni Bekçi Kanunu lasarısı tamamlandı Toplanhya katılan banka müdürlerine muhtelif Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) tedbirlerin alınması için iavsiyelerde bıüunuldu Bankalardaaİınacak tedbirler için Orfî idarede bir toplantı yapıldı Ankara 22 (CumhuriyetTeleks) Yuvarlak Ma^a toplantısının 6n çahşmalarını yapan Millİ Birlik Komitesinin Alt Komisyonu bugün de temaslarına devam etmiştir. Eylul ayının ilk haftası içinde yapılacak olan Yuvarlak Maıa toplantısının gündeminde ele alınacak konuları tesbit için önce siAnkara S2 (Cumhuriyet Te yasî parti liderleri ve sonra da toplantıyı teklif eden gazetelerin leks) Devlet ve Hükümet Baş başyazarları ile görüşen Komisyon yarın Istanbula gidecek ve orada kanı Orgeneral Cemal Gürsel bu da basın mensupları ile konuşacaknr. = (Ecvet Güresin yanyor) = Albay Muzaffer Yurdakuler'in başkanhğındaki 10 kisilik Alt gün öğle üzeri Başbakanlıktan çı Yuvarlak masa toplantısı S Komisyon bu sabah Ankara Üniversitesi Hukuk. Siyasal Bilgiler, Dil E karken bir süre basın mensupları ile konuşmıış ve sorulan soruları Tarih ve Coğrafya, Ziraat, Tıp, llâhiyat, Veteriner. Fen Fakültele E için temas hududu bir hayli S Arkası Sa. 5, Sü. S te E genisledi. Temas gerekçesi = Arkası Sa. 5, Sü. 8 da E öyle görülüyor ki, muhtelif 5 E fikirlerin birlesme ve çarpı» s E masından hakikate Tasıl olu 3 E nacağı kaziyesidir. = E Ancak tenvîli tamamen po E E litik olan böyle bir konuda E E temas hudutlarını genişlet S E tikçe bir neticeye varmak, E E yahut hakikate yaklaşmak E E imkânı artar mı, eksilir mi? E 3 Bu galiba üzerinde durulma ~ E »ı gereken önemli bir nokta E E dır. E E Aynca hudut nereye kadar E .b. H. Ürgüplü, M. Tarhan, K. î. Gürkan, E. Ş. Egelı, M. Yasa ve S. E. E genişl'îtilebilir Teya genisle E E tilmelidir? Meselâ denlle E Siyavuşgil'ın A. P. thtisas Komısyonlarında çalışmadıklan aniaşüdı E bilir ki mademki siyasl par Adalet Partisi basın sözcüsü E tiler haricinde diğer müesse E Cevdet Perin'in A. P. Ihtısas Ko E selerle de memleket mesel«> E misyonlariyle ilgili beyanatı üze E leri göriisülüyor, o uman E rine kendileriyle konuştuğumuz E Barolar, Odalar çesitli mes E Mümtaz Tarhan ve Suat Hayri S Arkan Sa. i, 8İL « da = Ürgüplü, bahse konu olan komis Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Programcı Meşhurlar A. P. sözcüsünü dün yalanladılar Mumcuoğlu YTP li oldu Dfvtct Bakanından başka eıki valilerden Cemal Tarlan ile Nazım Üner de kayıtlanııı yaptırdılar Ankara, 22 (CumhurıyetTeleks) Devlet Bakanı Hayri Mumcuoglunun Y.T.P. ne girmiş olduğu bugün Parti Genel Merkezi tarafından bir bültenle basına açıklanmıştır. Arkası Sa. S, Sfl. 1 de Gürsel dün Kasım Gülekle görüştü Dün akşarn üzeri saat 17 den sonra Örfi tdare Kumandanlığında, banka aıüdürlerinin iştirakiyle tâtanbul Vali ve Belediye Reisi önemli bir toplantı yapümıstır. Tümgeneral Refik Tulga seçimlerörfi Idare Kumandanı Orgeneral den sonra orduya döneceğini dün Cemal Tural, Kurmay Başkanı kati olarak açıklamıştır. SözleriAlb. Emin Aytekin'den başka top ne devam eden Tulga, ordudan lantıda Emniyet Müdürü Işçen, ayrılmayı hiç düşünmediğini, devUmum Müdürlük Kriminoloji uz rin icabı bir süre için Vali re Bemanı Bahaettin Kirman. Emniyet lediye Reisliği yaptığını sözlerine Arkası Sa. 5, Sü. 4 de ilâve etmiştir. I Tulga orduda kalacak Gülek C.H.P. de hizipleşme olduğuna dalr iddlalan red ve Genel Sekreterliğe adaylığını koyacağuu Ima etti Ankara 22 (CumhuriyetTelekt) Eski C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek bu ssbah BaşbakanZtTARET Yüksek Adalet Di h|a gelerek Davlet ve Hükümet vanı Bassavcısı Ömer Altay Ege Başkanı Cemal Gürsel ile bir saat sel dün Dolmabahçedeki Milli Bir görüşmüştür. lik Komitesi Irtibat Bürosuna geBaşbakanlıktan ayrılırk«»n Gülek lerek ziyarette bulunmuştur.. Re basra mensuplarınm: «Bayındırlık simde Egesel trtibat Bürosundan Bakanlıgına tâyin •diliyormussı> çıktıktan sonra görülüyor. nuz?» sorusunu «Ben üç defa Bakanlık yaptım» seklinde cevaplandınnıştır. Daha sonra Kasım Gülek ile bssın mensupları arasında şu görüşme cereyatı etmişHrSoru Genel Sekreterliğe rai, Parti Meclisine adaylığınızı koyacaksınız? Cevap Kurultay isterse G«nel Sekr*?terlik v^zife?ini yapanz. Parti Meclisine "adayhğımı koymıyaeağım. Soru Kurultayda müeadele edeeek misiniz? Cevap Demokraside hizm««t rarışı vardır v e reylerle çoğun Arkssı Sa. 5, Sü. 6 da Gülek Başbakanlıktan cıkarken Kabahat onların 1 tstanbnl Trafik Müdürfl. idaresi alttndaki kadronnn üçte iki ni?petinde eksik oldnŞnno söviedi. Halbnki sehirde motörlü raaılalar âdeta dakikadan dakikaya artmakta, kazalar ise fazlalaşma nişpcti ile vatandaşı dehsete »almsktadır. 2 Şehirde üstiiste iki banka so.vuldu. Sonıuıcusanda gangster en gpn nıodel makineli tüfcklp üiljhlanmı». Batıdaki hanka so\ şuııcularııım hütıiıı tecrübelerindcıı islifade ettiŞini anlatır ;ekilde tedbirler almıştı. Halhuki kencl=sini takip eden zahıta ekipleriııdrn biri Edirneye gitmeve lüzıım eörünce binecek ntonıobil hulamadı da lâzım olaıi araba hır Amenkalıdan ödiinç alındı. Bu acı haklkatlpr açıkça gösteriyor ki basin oiarak hiz şikâyetlerimizde baksızız. Topsl cşekle kervana karı^aıılar eibette eerivp kalacaklardır. Bagün vapabiidiklerine de şükredelim. tçişleri Bakanı Vilâyetten çıkarken gazeteeilerle förâaüynr Amerikan Ordusuna 10,000 sivil memur daha alınıyor Batı Berlinliler Washington'a güvepiyorlar Amerika, gerginlik dolayısiyle Rusya ile bir sivil Ictşleri Bakanı "gangster havanakliyah andlaşması imzalamaktanvazgeçti yakalanacaktır,, dedi • Zeytinoğlu ve Em. Genel Müdürü dün İstanbul Emnlyetl mensupları İle bir toplantı yaptılar îçişleri Bak«m K4«r Zeytinoğ pasaport alındığım ve günde »e lu dün saat 11 de beraberinde Em kadar verilebildiğini öğrenen Ba Arkası Sa. 5, Sü. 1 de niyet Genel Müdürü Ihsan Aras olduğu halde Emniyet Müdürlüi ğüne gelmiştir. Emniyet Müdürü Kurmay Y»»bay Necati Işçen'in odasmda yapı lan görüşmelere, 2 nci Şube Müdürü Hüseyin Çağlar da katılraı» ve gançterlik olayı ile Bankalarda ahnması icap ede n emniyet ted birleri hakkında geniş izahat vermiştir. Saat 12.30 a kadar süren görii?melerden sonra Zeytinğolu, bilhas • sa Pasaport konusu üzerinde önem tf Bankası gangsterliği olayınm le durmuş, 4. Şube Müdürü Rifat Utku ile Kısım Âmiri Nihat Gü soruşturmasmı yapan Emniyet 2. Iîatı Berlinliler. Doğu Almanya topraklarından ceçerek şehirlerine mülcine'den gerekli bilgi almı» Şube memurları dün de Almanyagelen 1,500 kişilik Amerikan takviye birliğini teıahüratla ' karsılarlarken tır. Bu arada bugüne kadar kaç Arkası Sa. S, Sü. S te Wa«hineton 22 (Radyo a.a. A. P.) Batı Almanyadan dün atşam avdet eden Amerikan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Johnson, bugün Beyaz Sarayda seyahati hakkında Kennedy'ye mufassal izahat vermiştir. İlgili diğer ileri gelen şahsiyetlerin de hazır bulunduklan toplantıdan sonra gazetecilerle konuşan Kennedy, şunları söylemiş Arkası Sa. 5; Sfi 3 te Aziz Nesin ile Ihsan Ada'nın duruşmaları 27 Mayıs devriminden sonra «Tanin» gazetesinde neşredilen yazılarında «komünizm propagandası» yaptığı iddiası ile sanık, Aziz Nesin ve gazetenin eski Neşriyat Müdürü Ihsan Ada'nın yargılanmalarına dün de devam edilmiştir. Sanık yazar, 1,5 saat devam eden duruşmasında «sosyalızm» ve «demokrasi» kavramlarınm anladtgı mânada tarifini yapmış ve bu iki kavramın memleketimizde nasıl gerçekleşebileceğini gene kendi görüşüne göre izah etmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Polis çalınmış araba ile gangsterin peşine düştü M1MIMIIMIMI Gökdoğan istifasının sebeplerini açıkladı Ankara 22 (CumhuriyetTeleks) Bayındırlık Bakanı Profesör Mukbil Gökdoğan 11 ay bir hafta devam eden Bayındırlık Bakanlığı vazifesinden bugün aynlmı» olduğunu ve istifasının Baçkan Gürsel tarafından kabul edildiği Aıiı Nesin ve Ihsan Ada dünkü ArkMt Sa. I, 8(1. » de darnsmalarında PANKA KİMİSİ ÖYLE, KİMİSİ BÖYLE.., İLK ATOM KRUVAZÖRü Dünyanın ilk atom krüvazörü olai Long Beach Birleşik Ameriteı Donanmasmda hizmete girmiştir. Atomla müteharrik 14 bin tcmluk gemide klâsik silâhların yerini füzeler almış bulunmaktıdır. Resimde bacrsıı vt topsuı modern kruvazör styir tecrübeleri »ıritısda görlüyM.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle