16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DOK1 "<>' llllllllllllllllllll CUMHURlYET •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••IIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIKa 23 Ağustos 1961 E | Kesımli Koman: 158 B A N K ü K l N H İ L V O N L A K I Çizen: FVES SAYOL Çevirem Mazhar KUNT ••••••••••••••••••••••lllllllllllllllMllllll|M|l|l|||ll|l||l||llll||l|liai||iaıl|llllI|||ailllllll||ll,,ll||lllllll|l||||||l|l|||l|l|MIIIII|l|IMIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIII||||||MIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII>>llliaiMIIIIIlS 15? ne yapacağını, Rıza Hakikateo de «belkiT...» kalmadı Reisin hangi eline Mrılacağını bi içlerinde. Osman, bu yolculuğun, yalnız lemiyordu. Üç bes yaş küçültnü», gene tamamen çocukluğa dönmüş bir «eve dönüs» olduğuna öylesine tü sanki! Arada sırada, sevinçten emin, o fevkalâde satıştan sonra, titreyen eliyle, belindeki yumru buna öyle canı gönülden razıyiı yu yoklamayı ihmal etmeden, hop ki, hayretler etti, o günkü işe. luyor, sıçrıyor, havaya basar gibi Silivriye kadar, bir kılıç vurdubir tuhaf yürüyordu. lar. Zor kurtardı Rıza Reis kendini, Ancak yirmi beş kiloluk bir cüsAhmetle Osmanın, tükenmek bil geye sahip yelesini göstererek cemez teşekkürl*nnden... ğil de, tstanbul balıklarına has bir «Ne yaptık ki? Ne yaptık kiî usulle, sudan dışan çıkardığı gaInsan lâzım. Bugün ben, gasının ueunu, sağa sola jallava yarın siz Hadi artık, müsaade ba lallaya, yem keserek giden bir ana. I Işime bakayım. Şurada bir facan. ... ve bir »n sükut ettlkten sonra devam etti: Pekâlİ. Teşekkür cderlm. Seraeak şeyim kalDoktor: «Canım, ne eloyor, nedir ba haJ. dükkâna uğnyacağım. Alacağım O çün, La Fourella villâsına komptı otnran ihSilivri açıklarında, bir balık da«Mösyö Rsbiot ne zjımandan beri ba »psrtmanı almadı.» Komiser de kadına bakarak: «Artık gideAıilat bakalım bir kere, dedi. AnlaUyiaı tiyar doktıir Manears vemek odasini beıtiiı girip var, biraz. Siz de oyalanmayın faz ha aldılar. dı? Üç sene oluyar. Madam Lurean ile srası biilrsiniz, dedi. Yalnı» tavsiye ederirn, bnrada göoturmuştn k) nşağı François Içeri dalarak bir i* efendim: Şarap çıkarmak fiıere badran» inmişla, buralarda. Kayığınızın patenAkşamla beraber yaklaşan Marnasıldı? Kadıncağıı kirayı veremeyinee insafs.ii rüşülenlerden kiraseye babsetmeyıniz. Peki Bay kemleye âdeta yığıldı ve «Ah efendim... Ab... bir tim. Anladık, lonra ne eldn? Şey efendim tası (1) falan da yok. Gördüler de mara önlerinde de, iki balık vurdavrandı. Son zamanlarda dnrnmn değişmedi okmiser kimseye tek kelime söylemem, diyen kabir adam inliyor... İradat iıtiyordn. Etraiıma bakbilseniz... Aşağıda ödflm patladı... dedi. cebinize giren parayı. Iş çıkarma dular. mi? Anne ve kıza karşı daha mültefit davranmapıcı kadın çıkıp gitti. tım klnue yoktn. Sakın rflra gSnnttf »Imıjmsınlar başınıza. Yol verin, gidin Ortalık kararah eptty olduktan dı mı? Farkında olmadım. nn? (Arkaaı rmr) vaktiyle. Hadi güle güle!» dedi sonra, Ayı Taşının, küçük burcusavuştu. un dolanırken, ambardâ, zorlukAhmetle Osman; Reisin, ijini la parhyan dört gövdeye. inanmaz bitirip dönmesini, ilerde, nhtuna gözlerle bakıyordu Osman. «Kıyak işlerimiz, he Ahır.et yanaşmış bekliyen Hüdâverdi'ye âbi!» dedi. «Bütün o sıkıntılar fagittiler. Tayfaların hepsine, vallah. Hakkınızı helâl edin.a de lan tamam oldu galiba...» ÎSTANBLL ları 7.00 Günaydın 7.20 Hadiler. Aldıkları bir kaç paket si «Öyle gibi... diye, dalgın, ce7^7 Açılı? ve prograra 7.30 fif müzik 7.30 Haberler garayı da dağıttılar, Sonra aüadı vap verdi Ahmet. «öyle görünüİki marş 7.35 Sabah plâklan 7.45 Bu sabahın şarkıları 8.15 lar Kaderim'in içine. Çözdüler dev yor. Bitmese bile, kolayladık sı 8.00 Haberler 8.15 Şarkı Her sabah bir marş 8.20 Me tekneden. Y o l v e r d i l e r . kıntıları..» lar 830 Johann Stauss'ın e lodüer 8.45 Şarkılar 9.00 Ev Genç adam, ne zamandır, kı> Az ötedeki iskelelerden birine kadımnın not defteri 9.15 Tür gerleri 9.00 Kapanış. yanaşıp, iki teneke benzin, ekmek ye vannca yapacaklannı düşünü11.57 Açılış ve program 12.00 küler 10.00 kapanış. yordu. Bir kolayını bulup çağırtazeytin aldılar. Dayandılar ileri. İki mırç 12.05 Şarkılar (Ali 11.57 Açılış ve programlar caktı Veli Reisi. Hem onun paraBir gece evvel esen poyrazdan sını, hem de kendi hissesine düRııa Köprülüleroğlu) 12.3012.30 Hüseyin Gökmen'den şarEfsineye bakarsanız, ınsanlık ka «•••• •••• ö ğ l e melodıleri 13.00 Türku kılar 13.00 Haberler 13.15 eser yoktu. şen parayı. olduğu gibi uzatacakdar eski bir ilim bu. Vaktiyle ler (Nihal Mercanh) 13.15 Ha Küçük konser 13.45 Adviye Dümdüz yatıyordu deniz. tı «AI!» diyeeekti, «Reisim. su üç tran hükümdarlarından biri bir berler 1330 Şarkılar (Sabite Taşkent'ten şarkılar 14.00 Bir Çekmece açıkUrında, kalası tak bin lira senin bahkların parası... çift güzel kadın ayağına vurulTur) 14.00 Konser saati plâk albümü 14.30 Nevin Detikları vakit, saat yeni yeni on o şu dört bin, benim payıma düştü. mu;. O günden sonra ayaklarda 15.00 Kapanış. mirdöven'den şarkılar 15.00 luyordu. Teknenin yoıunu pek aAma nereye koyayım, nerede sakbir «mânâ» arayanlar var. Bir çift 17.00 Türküler v e oyun bavala kapanış. zaltmadan, başladılar hem Marlıyayım bilmiyorum. Ne olur, onu ince ayağa gönül vermek modası rı 17.25 Sağhk öğütleri 17^0 17.00 Incesaz 17.30 Sevilen memaraya doğru gitmeğe, hem deda al... Sende dursun. Hem sğer..» geçti ama, bugün de ayakların inŞarkılar 17.45 Saz eserleri lodiler 17.55 Trafige dikkat balık gözlemeğe... tşte bundan sonrasmı söylevip celenruesi gitükçe daha çok haya18.00 Radyo salon orkestrası 18.00 Sizin için 18.35 Yurttan «Çık sen direğe» demişti Ah söyliyemiyeceğinden, emin değiltımıza giriyor. Bilim halini alıyor. 18.20 Üskudar Musiki Cemiyeti sesler 19.00 Haberler 19.15 met, Osmana. di. Çok zordu, bundan sonrası KeAmcrika'da suçlulan meydana çı 18.45 Haberler 19.00 Çeşitli Yaşadığımız günler 19.25 Bu «Yollu gidiyoruz be Ahmet â kelemeden, utanıp susmadan nakarmak için 77.500 çift ayak incestüdyolardan 19.30 Olaylar ve akşamın plâğı 19.30 Olaylar sıl getirecekti, lâfın gerisini? Nabi. Görür müyüz ki. balı*1'» lenmışür. Çok işe yaradığı söyleyankları 19.45 Viyolonjjt Dar ve yankıları 19.45 İki marş sıl...» Hem eğer istersen, şimdilik niyor. vaş 20.00 Yassıada saati 19.50 Fantezi şarkılar 20.15 «Sen «neme lâzım?» Çık dire lâzımsa sana, al o dört bin lirayı ğe be Osman... Daha tam vakti de21.00 Mevlit 22.00 Çeşitli stüd Melodiler 20.30 Çocuklarla Cartopedie'nin, bugün, ünlü bir ğil ama, gene de baksrsın, tek da, kullan bir işine. Benim var, yolardan 22.30 Ses ve saz dün başbaşa 20.35 Yurttan sesler uzmanı var: Profesör «Aja* Qua22.00 Saz eserleri 22.10 Mik tük yapar balık buraları... Çıkı kendimi idare edecek kadar payamızdan çehreler 22.45 Caz yoom.» Londra'da, Profesörün verir karşımıza. Hele Silivriden ram.j diyeeekti? müziği 23.00 Haberler 23.15 rofon bir 22.30 Müzeyyen Yılmüşterileri her gün biraz daha ar aşağı, mutlaka rastinrız. Çık sen Limana girince, vaktin geç olduDans müziği ve hafif şarkılar dızdoğan'dan şarkılar 22.45 tıyor. Ingilterenin en büyük «kardireğe bir kere. Rastlasak da şü ğuna Bİdırnmdan, dosdoğru gitti23.40 Gece ve müzik 23.55 Haberler 23.00 Gençler için topedist» i kendisi. İlk tecrübeleri kür Allaha, rastlamasak da... Haler Buz fabrikasının iskelesine. senfonik müzik 23.45 GeceyaProgram 24.00 Kapanış. ni kendi hayatında yapmış. Bu tec Herkes, çoktan tnahnı teslim etni «belki» kalmasın sonra içimizrısına doğru 24.00 PerşembeANKARA rübelerin sonuçlarına bakarak evde. Demiyelım basmadık, saja so miş, savuşmuştu. Buzhanenin ka6.57 Açılış ve günün program nin programlan ve iyi geceler. lenme kararı vermiş. Nişanhsınır» pısının önüne, merdivenlerin üsla.» ayak tabanı kendisi ile uyuşabiletüne kadar taşıdılar, Ahmetle Oscek bir karakteri haber veriyorman, balıkları Sesîendiler, bağırmuş. Sahiden de anlaşmışlar. dılar. Güç belâ buldular, tartı kamesut olmuş. Şimdi Londra'daki yıt işlerine bakan adatnı. Frofesör Ajax, artist Vera Day'a, ayaklanna bakarak, mesleğinde apartmanına akın edenlere, ayakSöylenerek yaklaştı adam. Hele parlıyacağım, çok çoenğu olacafını haber veriyor. larını inceliyerek, birbirleri ile onlan tanıyınca, az yükseltti bile evlenmelerini, ya da evlenmemele sesini: rini sâhklıyor. 20 yılda 10.000 kişi(Arkası var) nin ayağını «okumuş.» Artık tana mânâsı ile sözüne bel bağhyor her (1) Patenta: Bir Ilmandan gelen. Tam anlamiyle bir «kartorine gitraek için gerekli izin kâğıpedi» üstadı olmuş profesör. «Ciddı. di bir şeydir bu, diyor. Ellere bakarak insanlann karakterlerini, Bir taban inceleniyor B UL MA C A şanslarını okumuyoriar mı? Bu daha da garantili. Çünkü elin çizgileri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 değişir. Ayak ise 5 yaşından sonplâğa ahnıyor Paul Clau+ 1962 yılında Theater an B.B. düşündü: ra ne ı.«e hep öyle kalır. Bu mesdel'in eserlerinden seçmeler der Wien'de başhyacak olan leğin parlak bir geleceği olacak, plâğa alınmaktadır. Seçmelerı Müzik Festivalinin açılışında göreceksiniz. Ayak tabanlarını inJean Louis Barrault, Madeleiönceleri hazırlanan programa celiyeıek bir insanm yalnıı karak ne Renaud ve Natalie Nerval göre «Fidelio» operası değil, teri, füânca ile geçinip geçinemiokumaktadırlar. Zengin bir re«Sihirli Flüt» operası temsil yeceği değil geleceği de keşfedilebi sim sergisi karşısında, c.Dinle edilecektir. «Sihirli Flüt» ü şef lir.» Herbert Von Karajan idare e Gözlerim» diyen şairin eserlerinin plâğa almması edebî çevdecektir. Eseri sahneye Rudolf Profeör Ajax ayakları «okurrelerde ilgi ile karşılanmıştır. Hartmann koyacak. 1961 model BUZDOLABI ken» hiç bir şeyi gizlemiyor. Ge Brigitte'in güzelliği modayt da + «My Fair Lady» Berlinlecek bahtsızhkları bile açık açık büyülemiştir. Modacılar, vakit va+ Yeni Müzik Başkanı de Ünlü «My Fair Lady» osöylüyoı ama hep gülümsiyerek. kit, cnun akhna esip de yaptığı Uluslararası Yeni Müzik Kupereti 25 ekimde Berlinin «Batı rumu (ÎGNM) nun son genel şeyleri benimserler. Bir moda yaTiyatrosu» nda ilk defa Almankurul toplantısmda Kurum ratırlar onlardan. Paris'in meşhur ca olarak temsil edilecektir. ESOLDAN SAĞA: Başkanhğına Heinrich Strobel, Ayna korkusu Jacquees Dessanges'i da B. B. nin seri, sahneye Svend Aage Lar1 Her derdin adamı olan yüze şeref üyeliğine de şef Hermann banyo başlığını kopye etti. tki sen koyacaktır. Kendisi daha gülücü. 2 Teyze hala veya kız «Cimrilik» filmınin 17 yaşındaki ise yarar hale koydu. Denizde baş Schrchen seçilmişlerdir. Yeni önceleri aynı opereti Kopenkardeş kocalan (çojul). S Ylvli genç yıldızı Daniel Barraud ayna lık. sokakta çanta oluyor. müziğin Dünya Festivali 1962 hag ve Stokholm'da da sahneçivi, tersi ısabuk» kelüneainin arkalarda n korkmaktadır. «Sahneci yılı haziranında Londrada yaye koymuştu. Şef Franz Aldaşıdır. 4 Eşyanın ortada kalmaChabrol"un kendisine kabul ettirpılacaktır. ması için evlerde ve dükkânlarda AEG lers'dir. Allers New York'taki diği sarışın peruka ile mübalâgalı yapılan tertibattan, bir edat, alevll temsilleri idare etmiştir. • Paul Claudel'in eserleri A 1961 Buzdolabı makyajı görmekten ürküyor. yanmıyan ateşin çıkardığının yerleçip kalmış izi. 5 Ek parçalar tetniğinin bütün (çoğul). 6 Kışm lezzetle içilen £•••••••«.••••••••••••„ yeniiiklerini h«BUIU maddelerden. 7 Bir sıfat taParisleki Kübalı modacı Miguizdir. kısı, Batı Anadolurauıda bir kasaba. el, Ferreras, ayakkaoı koleksiyo8 Birbirine benzer ve nümune Sessizce kapanan nunda heyecan yara'an bir yenilik teşkil eder şeyler (egki usul çoful), yarattı: Ça Ça Ça ayakkabılan. M1KNATISLI çekip götürme hareketi le«kl terim). İlk müşteri, Misis Rockefeller. Bir îstanbul'da Bankamıza ait Silâhtarağa'daki depoda bulunan KAPI yanlrz AEÖ 9 «Valide durumunda bulunan v çok çifti birden ısmarlamış. Rarıat 1960 model, Lancia marka 48 kisilik, orijinal Avrupa Karoserili hörgüçlü havan» mânasma İki kellde mevcuttur z rahat Ça Ça Ça yapmak kara me. ve hiç kullanılmamış Motor No: 70300 No: 1501 ve No: 70300, n rmda. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1502 Şasi No: 70301/1013 ve 70301/1402 olan iki otobüs kapalı zarf 1 Dünyayı baştan başa dolaşnıa Yürüdünüz, ayakta durduAEG usuliyle satılacaktır. seyahati (iki kelime ve eski usul ^ nuz, yoruldunuz. Hele bu yaz fabrikasuıın Satışa • iştirak etmek istiyenlerin otobüsleri mahallerinde terkip). 2 «Birdenbire ele gtçir!» • günleri, ayaklar ne de çabuk karşılığl mürekkep .bir emir, bir sogörüp hali hazır durumlarına göre teklif mektuplarmı en geç i • şişer. Eve döner dönmez baş + Tokyo"da Sosyalist Parti kadın5 senelik iarın oy'unu kazanmak için güzelru takısınm tersi. 3 Çevrilince 24.8.1961 perşembe günü akşamma kadar Etibanfe Genel Müdür+ ka hiç bir şeye bakmadan ça <' lik malzemesi yapıp kârsız satma «temiz yürekli ve aynı zamanda apEKOVAT lüğü, Ankara adresine tevdi etmiş olmaları şarttır. • bucak sırtüstü uzanınız. Başı <', ya kaıar verdi. talca» mânasma eski tara bir mürek GARANTlSlNl Yapılacak tekliflere bu otobüs için otuzbin lirahk nakit veJ nızın altına ince bir yastık ko < ı kep kelime belirir. bir adatın kısal+ yunuz, ayaklarınızın altına tılmış ve kalmlaştınlmışı. 4 Tersi ya banka teminat mektubunun eklenmesi ve banka mektubu Kokulu havuzlar haizdir «delicesine tutkunluk» kar«ılığıdır. • daha yükseginl. i!e garanti edilecek taksit miktar ve vadelerinin sarih olarak Kuveytte havuzlar mis gibi koüzerinde doğup Ama daha önce ayaklarını <' kacak. Bu havuzlara atmak için gösterilmesi gerekir. büyüdütümüz ve 1 l t "6*3 zı soğuk suda yıkamayı, sonBanka satış» yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta Paris'in meşhur güzel kokulannc|. uğrunda öldügura masaj yapmayı da unutraa£•5 i &'A,h serbesttır. müz yer. 5 Bir yınız. hayvan, buhann NOT: Teklif mektubunun zarfının üstüne «otobüs teklifikeşfinden önce ge dir» ibaresinin yazılması rica olunur. <>• • T milert o götürür• (Bası n 517D/3693 dü. nota. 6 Ba5 A K 1 'ZH ıaa ••••••••••••>•«•••••••••••***•••••••*••••• • ••«•••*•>• ••••••••mHuflN4ttü««a«aaaa• * » kanlık. 7 Çok büyük ve kocaSarıkamış Askerî Sat. AI. Komisyonundan : OankO bnlmaeanır m a n , oldukça halledilmts «ekli fazla miktarda. Aşağıda cins ve miktarlan yazılı yiyecek maddeleri kapalı 8 Ulu (eski terlm), terel bir emirAEG ÜSANSILE PROFİLO FABRİKALARINDA İMAL ve MONTE EOİLMİŞTİR. zarfla alınacaktır Tekııf mektupları ihaleden bır saat önceye kadar dlr. 9 Habefistan klban, baaa glkabul edilir. Şartnamesi Erzurum Sarıkamış Satınalma Komisyilenlerden. yonlarında görülür. Muh. Geçici Ihale Miktar bedel teminat günü BAY OSCAfb Cins Ton Lira Lira saati WMFyftMÂNKÖR£Y Ayaklardan karakter okunuyor "Kartopedi,, sayesinde evleneceğiniz insanla mesut olup olamıyacağımzı artık çok öneeden öğrenebileceksiniz Hangi ayak olnrsa olsun İİBU6ÛNKÜPR06RA, Viyana Festivalinde değişiklik CEREYÂN SARFEDEN ; Denizde başlık, isckakia çanta EKONOMİ HARİKASI'd.r ÇaQaÇa için yeni tip ayakkabı Etibank Genel Müdürlüğünden • Yorgunluktan ! çabucak kurfulabilirsiniz. Kadınların oyu uğruna •3 Domates salçası Tahın Üzüm pekmezi Tahin helvası Çekirdekii K. üzüm 15 15 30 24 50 52500 60000 90000 108000 100000 3875 4250 5750 6650 12/9/1961 (Saat 11) 14/9/ıysı (Saat 11) 14/S/1061 ı'Saat 11) 14/9/19G1 ffiaat 11) 6250 15/9/1961 (Saat 11) (1336 Basın 5053 3682) • ••••••••••••••IIIMMMMIMMIIIIIMIMII1MIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIII1MI1III1IIIIIIIIIIIMMMIIMM'. '•IIIII1IIIIIIII1IIIIIIIIIIMIIIIIMMI1IIIIIIIMI1IIIIIIIIIIMIIIIIII P AI Tİ kfil£)M 351 NİZACABA? NIÇJN 6EU?I PKOF. NlMBÜS'ün MACERALARIi KADINIAR OA i ı • '. •••IllllıllMı ••••••••1IIIIIIIİIIIMM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle