13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ftj CUMHURtTET 23 A ğ u s t o s 19G1 Yöyın H a berI er i DERLEYEN. S.N.ÖZERDÎM ıııâıııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıımıııınnıııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııEıııı Tiirk Denizcilik Tarihi «Kahre yola çıktı, kahre falan ffln f«Uyor, kahve jeldl, kah* T Ü R K DENİZALTICILIK TA kiy: Sirderya boyunda Oğuzlara venin tevzll bir ksç gün eeclkeoek, kahve y a n n dağitılıyor, kahRÎHİ. Yazan: Denizaltıcı Yarbay dair izler (Çeviren: Dr. lımail ve dagıtıldı...» Rasit Metel. îstanbul 1960 M. S. Kaynak); Tevfik Bıyıkhoğlu: A. Aşaği yukarı 10 seoe var ki bn sekllde hab«rlerl her M ayBizanı devrinde tn «trailı ve kıyYAZAN: B. D«nix Kuvvetleri Komutanlığı. Chamsoutdinov: «L'Amite Sovietoda bir gazetelerde fflrür oldnk ve bir çok şeyler glbl bnna da Boğaziçinde baz: metü tarihî eser XIV + 975 S. büyük boy. Resimli. Turque pendant les annees du aüştık. küçük b»hkçi köy«andıjımız «ÎstanCiltli olarak 25 lira. (Kitap: Dün lutte de la Turquıe pour l'IndeEvet 10 sene var kl idarecil er halkın tiryaklsi oldnfn bn leriyle birkaç mabul Ansiklopediya dcnizaltıcıhk tarihi, llk deniz pendance (19191922) = Türk Istikmaddeye eöz diktiler. Evvel* onon ithallnl büsbütün men'e kalknastır ve ayazma si» nden de bahtılar. Sonra bnnnn kabil olamıyacağım anlayınca Istemiye istealtı gemilerimiz. Abdülhamit v t lâl Savaşı yıllannda SovyetTürk bulunuyordu. îssetmek isteriz. Bu miye azar azar getirtmiye başla dılar. Kahve partllerinin arannı Abdulmecit es denizaltı gemileri Dostuluğu» (Eleştirme yazısı).. Kitanbul'un Türkler tarafından fet isimli bir eseri 1938 de neşretmiş Ansiklopedi muhterem bilgin Reaçtılar, fiatına aklın almıyacağı kadar zam yaptılar, hulâsa zamizden 6nceki siparişler; Abdül taplar, Haberler.) hinden sonra Boğaziçi meskun ol tir. Türk nesrinin kuvvetli kalem şat Ekrem Koçu'nun yıllardanbevallı halka âdeta eziyet ettiler. Sonraları devrin değişmesine hamit ve Abdulmecit denizaltılamuş, yeni ve kalabalık köyler ku lerinden biri olan Ruşen Eşref Bey ri, tek başına hazırladığı /?e yayırağmen bn bal bir alışkanlık halinde sSrfip gitti. Bugün de rı; Fransaya sipariş, Almanya deŞeker: rulmus ve edebiyatiyle, musiki bu eserinde «önce, İthaf, Yalılar, nına muvaffak olduğu büyük bir Îstanbul Vali ve Belediye Başkamemlekette kahve bnlnnması ruhnrata tâbi olmakta, üç ay varsa nizaltı kursuna katılış, Denizaltı Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. kisile, muaşeretiyle, seyrüseferiyle Koru, Sandallar, Rumeli kıyısın eserdir. Îstanbul Ansiklopedisinde m Refik Tulga dün Belediye teşdördüncü ay ortadan kalkmaktadır. O kadar kl mağaza eamekurslannın açılışı.. gibi başlangıç Yayınları: bir Boğaziçi medenıyeti başlamıstj. da sâbah, Anadolu kıyısında ak Boğaziçinin meşhur semtleri, binakânlarında Fransız lavanUsmdan, Amerikan tnvalet sabnnnndan, bilgilerden sonra: Cumhuriyet dev * 79. Kitap: PANCARIN SUkilâtına pönderdiği bir genelgerie Mimarî tarihimizde Boğaziçi ya şam. Bir Hatıra, Çınaraltı Kahve ları, Alfabe sırasiyle yer almakta, bunlara benzer bin ttirlü haklkaten Iflks ithal maddesinden gerind» denizaltıcılığımız (19231959) LANMASI. Fransa Pancar Araş ikinci altı ayhk çalışma devresi lılarının a y n bir yerl vardır. Yi si, Saçmacılar, Ateşbahkları, A binaların rölöveleri verilmekte ve rilmezken Îstanbul gibi koskoca bir şehirde bir gram kahve bnl•na bölümüne giriyor. Bu bölü tırma Enstitüsü Direktörlüğü'nün için yeni direktifler veımistir. ne Boğaziçi suları için yaptığımız zad. Bir Gün de Beykoz'da, Yuşa'. tarihçelerinden bahsedilmektedir. mak mümkün olamamaktadır. Tulga bu genelgesinde iş akımm çeçitli tekneler, şüphe yok ki, gemün tarih bahislerinden sonra bü hazırladığı eserden çeviren: Dr. Göksu, Sonradan» bahisleri varBu eser, Milli kütüphanemizin daki sürati artırmanı n gerektiğini mi inşa san'atımızin a y n bir ko dır. tün denizaltı gemilerinin vasıflan Mehmet Göbelez. 20 S N'edendir bn kahve düsmanlıfı? Halkın büyük bir ekseriyebüyuk bir boşluğunu doldurulmaktinin buna müptelâ olduğunn ve bnndan vazjeçemlyec*ğinl billve tarihçeleri ele ahnmıştır. Kita* 81. kitap: ŞEKER SANAYİİN ileri sürerek yeni tedbirler alma lunu teşkil eder. tadır. Gelecek zamanlarda kıymeti Türk «debıyatmin mümtaz şahriz de neden bn işi yapanz? Haydi dün yapıyorlardı, onlar bnna bın: Kazalar bölümünde on bir DE RENK. Yazan: Kimyager Yük nın faydalı clacağmı bildirmiştir. Beş yüz senedenberi bu kıyılar slyetlerinden biri olan Ahmet daha da artmış olacaktır. Belediyp Keisi, imar ve planlabenzer daha bir çok şeyler yaptılar, fakat bugün niçin böyle hakaza i l ı birlikte: Refah, Atılay, sek Mühendis Perihan Güray. 43 da san'atın bütün güzelliklerini H*mdi Tanpınar da «Beş şehir» iBoğaziçi hakkındaki ilmî eserler ma işleri ozerinde bilhassa durareket ediyornz? Dumlupınar faciaları etraflı ola S. yanyana getirip rah»t ve asude simli eserinin Îstanbul kısmında araemda, yüksek mimar Sedat Hak rak incelenmiştir. Bu faciaların * 82. kitap: ŞEKER PANCARI rak söyie demektedir: Bu memleketin ne müddette ne kadar kahve Istihlâk ettiği zamanlar geçirmisiz. Bu beş yüz bu şehri ve Boğaziçini bütün gü kı Eldem'in «Türk evi Plân tipbütün şehitlerinin resim v e biyog ZİRAATİNÎN TÜRKÎYENİN Zİmalüm degll mi? O halde yeni partiyi eldekl stok tükenmeden € Şehrin en önemli meselesi senelik tnedeniyeti, güzel y a h l a n zellikleriyle aksettirmiştir, San'at leri» adındati ciddî eseri mühim rafyaları verilmiştir. Kurslar ve RAÎ getirtmek mümkün olamaz mı? Alâkalılann bn kadar basit bir VE ÎKTÎSADİ BÜNYESİN olan imar plânlarını n süratle ta ve onlarda geçen hayatların hikâkârın bu eserini, Îstanbul i ç i n ya bir yer almaktadır. Bu eserde muh Subaylann resim ve biyografya DEKİ YERİ. Yazan: Afif Gediz. mamlanabilmesi hesaba akıllarımn ermedlfi düsiinülebillr ml? için Müdurluk yelerini, ne yazık ki, bugünlere telif Boğaziçi saray ve yalılanmn zılmış edebî parçaların şaheserleları, bütün lrurslar albüm halinde 23 S. Yurt dışına çıkan herkes pekâlâ bilir ki fakir, zengin, ithateskilâtı. kuruluş plânına gore vo ve gelecek zamanlara lâyıkiyle an rölöveleri mevcuttur. Bugün çorinden sayarız. verilmistir. Kitabm sonunda bellâtını kısmıs veya serbest bırakmış her memleket piyasasında sk ŞEKER. Üç ayhk dergi. Tem neltilmelidir. llk tedbir olmak üze latacak eserlerimiz mevcut değilCabir Bey de «Boğaziçi Konuşu ğu yıkılmış, yanmıs bulunan bu belki 20 çeşit kahve satılmakta ve bunun kilosu karaborsada geler, indekı, terimler, bibllyog muz, 40. sayı. 63 büyük sayfa. (Bu re m.zım plân esasları eylül ba dir yor» adı ile Yedigün neşriyatın eski binaların rölövelerini başka bozdurulan Türk parası ile cinsine göre 2535 liraya alınabilmekrafya buluyoruz. Albüm kısımlan sayıda yirmiye yakın yazı ile ha şında tatbikat plânlan esasları cla Bazı Arap müelliflerinin Boğaz dan bir kitap yayınlamıstır. Bu hiç bir yerde, hiç bir eserde bultedir. Bize gelince kabve, getirenlerin münasip gürdükleri tek renkli •• ÖMnll bir düzen içinde berler yer almıştır.) bir ay sonra Meclis e getirilecek içi üzerine yaptıkları ciddi çalış kitapta Kanhca'ya ait hatıraları mak mümkün değildir. Sedat Hakcinstir (tablî en kBtüsü), fiatı 53 küinr liradır. Bnna rafmen « n ı dir.) detay plânları dört senede tamam * malardan başka bir yazımızda bah ve Kanlıca yalılanmn tarihçeleri kı Eldem DU kıymetli çahşmasiyda her zaman tedarik etmek kabil olamamaktadır. lanacağına göre, planlama progra * Tarım: le şüphe yok ki Türk medeniyet sedeceğiz. /iugün bu mevzudaki yer almaktad.r. Bir tarafta her isteyene 200 dolar döviz verilirken diğer tamı yapılacaktır. * YBNÎ DÜNYA RBKORU. Ü sk TARIMDA DEVRÎM. Yazan: tarihine büyük bir hizmette buTürk kaynaklarını gözden geçirrafta dövizsizlik yüztinden mnntazaman kahve getirtilemedirl elRahmetli Ahmet Rasım Bey de lunmuştur. ınit Yasar Oğuzcan'ın »iirleri. î» Afyon Teknik Ziraat MüdürlügünPlanlama faaliyetleri de bir mek istiyoruz. bette söylenemez. O halde bu h ale m u d p sebep oUrak lhınal ve muhtelif gazetelerde, Istanbula, tanbul, Ümit Yasar Yayınları, Nu de Mehmet tnceer. Afyon. 100 S.programa göre yürütülecek ve 10 lâkaydiden başka ortada ne kalır?. Îstanbul şehri ve Boğaziçi hakMilli kütüphanemizin nıühim e Bogaziçıne ait yazılarını sonraruosmaniye cad. Tfirbedar sok., resimli. 4 lira. (Bölümleri: 1. Bus e n içerisinde tamamlanması ie serlerinden biri olan Hadikatülce dan «KüUiyatı sa'yü Tahrir» is kında bazı rehberler hazırlanmış Halkın pek düşkün oldnğu, keyif maddesi deditimiz bu madAydınlar Hanı 46. 95 S. 5 lira. (Ka günkü tanm durumumuz ve kal çin tedbir alınacaktır. Bu arada ve basılmıştır. Fakat bunlar arade ile keyfimizee oynamayı artık bıraksak çok iyi olacak diyopak: Salt Maden. Desenltr: Semih kınma imkânlanmız. 2. Münave nakliye ambarlan ve odun depo vami şüphe yok ki, Boğaziçi cami, mini verdiği kitaplariyle neşretmescitlerinden de bahsetmesi ba miştir. «Şehir Mektupları» adında sında bir Îstanbul âşığı olan Proruz. Balcıoğlu). beye alacağımız yem nebatlannm l a n kesif iskân sahası dışında elkımından Boğaziçine ait Türkçe ki eserinde de Boğaziçine dair, u fesör Mamburi'nin «Îstanbul RehCevat Fehmi BAŞKUT yetistirme tekniği. 3. Süt inekle verişli yerlere alınacaktır. * beri» ölçüsünde değerli olanı mevkaynaklar arasında zikredilebilir. * BELLBTEN. Türk Tarlh Ku rinde beslemenin rolü. 4. Ziraî 1961 yılı programına ahnmış is Divan şairlerimiz de bazı kasır, fak tefek bazı bilgiler vardır. cut değildir. Sonradan daha genişBoğaziçi hakkındaki derli toplu leterek Fransızca ve Ingilizce basrumu'nun üç ayhk organı, Tem kalkınma plânı.) timlâk muameleleri ağustos sonu saray, yalı inşaları münasebetiyle muz, 25. eilt »9. layı. 341531 S. na kadar tekemmül ettirilmiş ola kasideler yazmışlar ve bu binala eserlerimizden biri de «Bostancı kıları da yapılan bu rehberde, Boredmli. 30 lira. (îçindekiler: Dr. caktır. Çesitli: rın inşa tarihlerini, kısmen de va başı Risaleleri» dir. Biz, bu risa ğaziçi köylerine geniş bir yer veBÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ Muıaffer Şenyürek: Th« Molar of * KERtM YUND VE ESERLEbasılan sıflarını tesbıt etmişlerdir. Boğaz lelerden yalnız Uçüncü Selim ve rilmiştir. Eski harflerle an Archidiskodon trom Akdogsn; Rt. Îstanbul, P. K. 20 Bakırköy. Klakson çalan şoförler derhal içi mevzuunda bilhassa iki şair İkinci Mahmut devirlerine ait o Türkçe tab'ından Boğaziçi hakkınÇok değerli, sevgili arkadaşımız, İ\T insan mert asker M. Zeki Oral: Konya'da Sırcah 48 S. resimli. 250 kuruş. (Biyografcezalandınlıyor çok temayüz etmiştir. Bunlardan lanlannı gördük. Bu risaleler, hü da toplu malumat almak imkânı Süvari Binbaşısı Medrese: Dr. Aydın S a y ı l ı : Üçün ya . Bibliyografyal. biri, bugün de, aynı revkle oku kümdarlar, Haliç ve Boğaziçi sa vardır. Istanbulda klâkson yasaîı deMEHMET ALİ BÖLÜKBAŞl'yı cü Murad'ın îstanbul Rasathane* SİLİFKE TÜRKÜSÜ. Söz: duğumuz şair Nedim'dir. Üçüncü raylkrına çıktıklan vakit kayığın Bütün bu müellifler arasında lindeki müces«em y e r kurvsi ve Kerim Yund. Beste: Ömer Sey vam etmektedir. Son günlerde ba Ahmet ve Ibrahim Pasa Bir jeep kazasında kaybetmiş bulunuyoruz. Mübarek şedevrini dümeninl kullanan Bostancıbaşıla garb ilim metodlariyle çalışan dezı soförlerin, lüzumsuz şekilde 4Avrupa ile kültflrel ternaslar; han. 4. S. 25 kuruş. Nota. P. K. 20hide Tanndan mağfiret, ailesıne ve bütün sevenlerin* baş sağbütün renkleriyle, eğlenceleriyle n n yanında duran, sahifeleri ka gerli bilginimiz Celâl Esat Arsedeta eğlence niyetiyle klâkson Prof. A. Zajaczkowski: L'Orienta Bakırköy Îstanbul. lığı dileriz. ARKADAŞLAHI çaldıkları göriilerek Vilâyet, Be onun divanmda buluyoruz. En r*lere bölünmüş, baş taraflan tez ven'in «Eski Îstanbul» isimli eserileicme ct l e etuâ>s d« philologie devrin hipli, güzel defterlerdır. Bu risale ni zikretmek de yerinde olur. fBasın 5421/3702) lediye ve Trafik Müdürlüğünce derunî Vasıf da yaşadığı * Turque «n Pologne; J. C. HureBoğaziçini geniş ölçüde terennüm lerde »ırasiyle kıyılardaki camiDergiler: gerekli tedbirler ahnmıstır. witz: The Europeanization of OtBütün trafik ve belediye zabıta etmiştir. ler, mescitler, yalılar, kayıkhane• • • » • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • » • • • • • • • • • • • • • * YENÎ FOLKLOR. Temmuz. toman diplomacy: the eonversion memurlprına gönderilen geneigeler, kahvehane{er gösterilmiştlr. form unilateraüsm to reeiprocity 110. sayı. 125 kuruş. tstanbul. Boğaziçini tek bir mevzu halinönünden * VARLIK. 15 Ağustos, 556. ı« de klâksan çalarak halkı rahatsız de ele alan şairimiz ise Fennî'dir. Hükümdar, bir binanın in the Nineteenth Century.. U. Bave yasagı ihlâl eden soförlerin geçerken sahibini sorduğu vakit, yı. 100 kuruş. Îstanbul. hadır Alkını: Prof. Dr. H. The. Fenni, Boğaziçi üzerine «Sahilcezalandırılması bilriirilM/V AKDENİZ Bostancıbaşı o risaleye bakarak * DEVRİM. Eskişehir öğret derhal Nüshası 25 Kuruş Bossert (1889 1M1); V.M. Jirmıras name» adı ile, bütün Boğaziçi köymistir. menler Derneği. Haziran, 6. sayı. Hareket: 26 Ağustos 1961 lerine, kurulmasma, bazı binaların söylermiş. Bu defterler, bugün baTürklye Harlcl VatandaşJann da bu konuda * İLKE. 1 Ağustos, 5. »ayı. 50 Ura Kr Ura Ki inşasına ait haberler vermektedir. zı kütüphanelerimizde mevcuttur. Yolcularımızm kupon ve son kontrollerini yaptırmak üzere yardımları beklenmektedir. kuruş. Amasya. Senelik 75.00 150.00 • XVIII inci asırda, Kandilli'de Bunlann tetkiki bir kaç bakımdan YESTURİZM ve TİTVA Lâf atma yüzünden bir 6 aylık 40.00 80.00 * ÇAĞRI. Ağustos, 43. sayı. 100 yapılan inşaat münasebetiyle mü Boğaziçi tarihini ve yaşayışım ayRadyoevi karşısı 44 78 38 S «yHk 12.00 «4.00 kurus. Konya. kisi yaralandı Pek muhterem ve kıymetli verrih Izzi'nin bir tarih beyti mej dınlatmaktadır. Basan re Yayan * GENÇLÎK. TMGT., Temmuz, • 48 57 07 alle bflyugümü* Cağaloğlunda sağır bir kadma hurdur: Şirketi Hayriye'nin 1914 yılınd» 11. sayı. 100 kuruş. (Bu sayıda Dr. lâf atmak yüzünden kavga çıkmıs, Cumhuriyet Matbaacılık ve Müracaatları rica olunur. Rekîâmcılık 1580 3687 « > nesrettiği «Boğaziçi Salnameıi» de OSMAN BENOKAN'm «Y«ter bir mısraı beroeste t n ı Cazeteciilk TOrb Anontm Şirketl Çetm özek'in «Yeni Anayasamız bir genç yaralanmıstır. • • •> • • • • • • » • • • • • • • » • • • » • • « • • • • • • •• • • • • • • •• • • • ıapt1 tarih* Boğaziçine dair neşredilmiş belli Cağaloğlu Halkevl Sokak No. 3941 13 ajtustos cuma günü aramızda Lâiklik» başhkh incelemesi.) Eyüp Uülu v e Necip Kahraman başlı eserlerimizden birisidlr. Bu < » • « • • • • • • • • • • • • « • • • ••• • • »# •> • • • • » » • • • • • »> • • • » » • • ^ dan ebediyen aynlması dolayıSahibl * ÇÎFTLÎK. Ağustos, 16. sayı, isminde iki şahıs, Cağaloçlunda Yeniden şu'lebârı sahil oldn salnameye Fransızca bir hulâsa da slyle »on ve mflbarek vazlfenin 100 kuruş. Ankara. bir kahvenin önünden geçpn ssğır köbne Kandilli» ilâve edilmistir. Salnamenln kıyifasmda bulumnak veya eviNÂZtlVIE NADİ * FİLÎZ. 15 Ağustos, 4. sayı. 50 kıza lâf atmıştır. Kahve müsterilemize bi««t gelmek, mektup ve Yaa islerlnJ HHeo ldar« edeD Istanbul'u ve Boğaziçini şiirimi metli bir tarafı da Ahmet Mithat Mesut Doğan. yaptıkları telgraf gSndermck telefon etkuros. Menıl MOdOı mek «uretiyle aeımısı paylaşan işin doğru olmadWfını iki gence ze, bütün mÜ3tesna güzeTîiklerly ^ferdlftin Boğariçl hskkmdaki hit • • • • le getiren büyük şairimiz Yahya konferansını iktibas etmesidir. ve blzlert teselllye çalışan bOVECDİ KIZILDEMÎR söylemiştir. Bu yüzden çıkan müH • tün akraba, dost, tanıdık ve Kemal'dir. Boğazm hemen her kö Millî Eğıtim Bakanlığı tarafın Gazetemue ankasa sırasında Mesut, cebinde gonderüVn evralt re ACI BİR KAYlP arkadaslanmıza ayn ayn en tasıdığı bıçakla Eyübü koltuk al şesinde ondan bir hatıra ve birkaç dan yeniden yayınlanmakta olan yaalaı ne?redilsin edllmesin lade drein teçekkurlertaüzi aırederiz Radovlçteli merhum Mustafa edilme» l'ânlardaa mesuliyei tından yaralamıştır. Sanık yaka mısra' vardır. Kandilli v e Kanlıca «Islâm Ansiklopedisi» nin BoğazBankaeılık Kursn güz donemi imtihanlan 1824 eylülde AnBey ve Şükriye Hanım mahB«nokan allesl kabu) edilmes lanmıs, yaralı tedavi altına ahn üzerine söylediği şiirlerle Yahya içi maddesl derli toplu ve kıymet: kara, Îstanbul ve îzmir'de yapılacaktır. A dumu, Emekli Büyük E!çi Apâh mıstır. Cumhnrtyet 3870 Kemal, daha kimbilir kaç beşyüz li bir etüddür. X Bu dönem imtihanlarına giımek i»t«yen ögrencilerimizin Aksel'in kardeşi, Suat Nayman 10 eylül tarihine kadar 25. TL. imtlhan harcını T. î ş Bankası ve Şefkat GUrsel'in ağabeyleri General thsan Aksoley'in yıl bu kıyılarda ebedidir. lhtifalci Ziya Beyin «Îstanbul Abone ve llan lslert tçin. zartın Turgut GUrsel'in kayınbiraderi, Ankara Şubesindeki 4342 sajnlı hesaba yatırmaları, imtihana Edebiyatımızda Boğaziçini ebe ve Boğaziçi» ismini taşıyan kıy u>tOn« cAbone» vtya ctltn SerrUü evine hırsız girdi Oya Nayman. Mete Nayman ve girecekleri yerl Enstitü'ye bildirmeleri rica olunur. dileştiren söhretlerimizden biri de metli eserinin ikinci cildînde Be kaydının konmaıı lâzımdır Kuzguncukta Paşalimanı caddeMustafa Gürsel'in davıları, Banka v e Ticaret Hnknkn Haseki Hastahanesi Operatörsinde 129 sayılı evde oturan E Abdülhak Şinasi Hisar'dır. «Bo beğe kadar Boğaziçinin tarihi de Sevgill annem Araştırma EnstltürU lü*«nden Emekli mekli General Ihsan Aksoley ile ğaziçi Mehtapları», «Boğaziçi Ya mevcuttur. BU GAZETE BAS1N AHLAK * MUZAFFER TUNÇBÎL'in (Basın: 5063) A. 13423 3694 eşi Kurucu Meclis üyesi Mebru lıları» gibi, Türk nesrinin şaheserUY1CAYÎ TAAHHÜT Bütün çalışmalar arasında Îstan YASASINA Dr. Op. AVNİ AKSEL ebediyete intikalinin birincj $•••+••••••••••••••••••»••••»•»••••••••••••• re Aksoley'in evine giren meçhul lerini vücude getiren sanatkâr, es bul ve Boğaziçi tarihi hakkında ETMİSTÎR. yıldönOmO münasebetiyle ruhuHakkın rahmetinc kavusmusbir hırsız, ortalığı bir hayli karış ki Boğaziçini en güzel ve en duy na ithaf edilmek üzere 24 8.1961 tur. Cenazesi 23.8.1961 çarşamgulu bir dille anlatmıştır. tırdıktan sonra kaçmıstır. persembe günü Teşvlkiye Caba gtlnü Haseki Hastahane^inmiinde lkindi namazku mütaaA k s o l e y l e r Ankarada oldukları Kıymetli edibimiz Ruşen Bşref den alınarak Şişli Camiinde kıp okunacak olan Mevlidl için çalınan eşyaların ne olduğu Ünaydın da «Boğaziçl • Yakmdan» öjle namazını mötaakıp FeriŞerife, akraba, dost ve arkahenüz ögrenilememistir. köy mezarlıgında ailo kabrisdaşiannın teşrifint rica ederim. tanma defneclileceMir. Türkiye Harb Malulü Kızı: Aylft Koral Alleel Cumhuriyet 3677 Cumhuriyet 3676 Gazilerin seref günü ...'; O LU M Türkiye Harp Malulü Gaziler CeGümrükler I^'azırı merhum miyeti şeref günü, 26 ağustos cuHilmi Beyin damadı, Zehra martesi günü .saat 17 de TaksimTekcan'ın egl, Saadet Karabude törenle kutlanacaktır. Aynı lut'un kardeşi, Takl Karabugün saat 18 20 arasmda TophaKulaktan lufun kayınbiraderl, Sıdıka nedeki Harb Malulü Gaziler YurCeyhan, Muallâ ve Dr. îsmet kulağafısıldanan dunda bir toplantı tertip olunaUlug'un enişteleri, Necdet Kacaktır. tek söz. rabulut, Şaylan ve Muammer GünffCr'nn dayıları, Kesriye Bu toplantıya jehit v e harb mae?rafından lulü dul ve yetimleriyle harb malulü gaziler davet edilmişlerdir. MÜNÜR AHMET Tekcan 21.8.1961 günü Hakkın rahmetiAğustos 23 Rebiülevvel 11 ne kavuçmuftur. Cenazesl 23.8. 1961 bugünkü çarşamba gOnö Şişli Camiinden öğle namazından sonra kaldınlarak Edlrnekapı Şehintlllğindeki aile meÇAMftŞlfl MAKİNELERİ zanna defnedilecektir. Tel: 27 42 BURSA NOTArzusu üzerine çelenk V. ] 5.18 12.16l16.O2|13.57;20^7| 3.27 5 SStie gaTantl'Iİlîİr. ButunriliyrtlenMn»ceırtelerimlalro »r.yrm? gOnderilmemeai rlca olunur. 1 E. 110 20' 5.19 9.05'12.0O |I.39| 8.30 Rekîâmcılık (1579) 3684 IL 8153 =haberlerl Boğaziçi üzerine çalışmalar ıııiEiıııııııuıııııınıııiHiıııııııııııınnııuııııııınfiııııımıııımfimınııııtıııııtııııııııııııııııııııııııııiıııı TARIHÎ TETKÎKLER HEM NALINA MİHINA Tu ganııt 2. altı ayhk çalışma genelgesi Kahve geldi Haluk Y. Şehsuvaroğlu CUMHURİYET GALATASARAYIN GEZİSI TEŞEKKÜR ! mAuirAPif nr irımSTT BANKACILIK KURSU İMTİHANLARI î MEVLİT BÜYUK JUVUJJ Skıip BERABERE Adres: MÜSABAKASI NORVEÇ 29 Ekim tarihînde İstanbulda oynanacak TOLON TOLON kul!anıqorum TÜRKİYE milli maçının neticesi ne olacak? ve MACEKA KOMAM1: 54 HAREMDE ç Kp>.:t altınıs beş yaşına kadar, hu >epet dolıısıı istiha açıcı vemısten nıotad saray erkânını toskıl eden \oreun ıhtivar se.vhlerın havranlıçını •e hase. rfinı ÇÜ ıklıvan bir çayretle bol nol taimıslı Bn adamlar. bııık altından gülerek. altesin. vüz vaşına da «else. vine haremden avrılmıvacagını söylüvjrla'dı geçmişti. Simdi, yasları on iki ile elli arası de^işen kırk eşinin arasında sakin sakin yaşamakta idi. Yaînız, arasıra Tamara'nın odasma ağrnyor, sonra hantal ayaklarını sörüye sürüye kendi dairesine dönüyordu. Onbeş senedenberi haremde bir bas haseki çibi yaşıyan Tamara da Resid'i »evmişti. O zaısu nSuümde aldanıvorlardı. man Reşit elli beş yaşında idi. Bir çün nail) birdenhıre kadTamara ise otoz besinde bnln"•ptten düsmüş. ver vii2İindeki nuvordu. Hareme girişi, etraftek ^(»vkiııden ınahrum kalıver ta büyük ilgi ayandırmıstı. misîı Bu çerkes kızını, Kafkasya Odaîıklar. hu ırı yarı adamile doğil Türkistan arasındaki la artık haî>başa kalmaU teblibir bölgede bnlan bir tatar hakesını atlattıklarına m e u n g n , nı, bir eski garamofonla ve bir hu haberı haremde hemen yafotofraf makînesiyle beraber vıvermislerdi. Hckimler her ça onu da naibe hediye ederek Re reve bas vurmu>=lardı. Bunlarşid'i son derece minnettar bıdan bir: bu anî kndretsızlişi, rakmıştı. Çerkes kızı fil dişi münehhib ilâçların fazlasıyla beyazlıfında teniyle, Saba kıra ktıllanilmıs oimasından biliyorliçesine izafe edilenden daha du. Mnlıtemeldi. l>i<er oir be kadife ynmnşaklığinda gözlekim o sıralarda zPnç bir eaririyle. o tarihte gerçekten çüzelve ilp fazlaca diişüp kalkan di. Kf^id'c çüniii! hırinde ansızın Tamara ozvn zaman, Resid'in nbnr dünvaya rıtmesi «ehliftesi harem dairesinde bir fcıraliçe mp\cut oldnfnna batırlntnııştı. «ibi ııöfnz kazanmıctı. Naib, oŞişko Naib. hayatı daha fazla nun yanında bnlnndnju müdsevdiği için. bn hevesten va«det içinde yalnıı yeni yeni levk AMERİKALI MAMD1 VAROOLO ler tatmakla kalmıyor, aynı zamanda. bn mfistesna mahlukmı ıckâsını ve sohbetini takdir ettifi için sık sık onnnla konnsnyor, ona sırlarını açıyor, haremlerde hiç âdet olmadığı hal de, ondan akıl bile alıyordn. Tamara, efendisini bir kaç sene sevmis. sonra onn ssdece bir dost yerine koymustu. Albay Hayber'iıı tevkifi meselesi, sarayda, yıldınm sfir'atiyle duyulmns. tbn Shnlan'ın cesaretli hareketi ve Hassn'ın saray a avdeti, afızdan agıza dolaşan şfinnn en müthig baberiydi. fîu kötii haberi, Naibe evvelâ Selim Zeyd getirdi. Resid, o sırada Tamara ile başbasa otnrnyordn. Albay Hayber'in, Hasan'ı tevkif edip y e r altındaki mabzene koyması me selesini konnşnyorlar, rejim iiçin tehlikeli hale gelmeğe başlıyan bn delidolu adamdan böylece knrtnlmtış olmalanna seviniyorlardı. Birdenbire, bir köle jeldi, altesin ayakl»nna kapandı, binhası Selim Zeyd'in çok raöhim bir haber vermek üıere kenHisini törmck istedifini »3yledi. Resid. alhayin içeri alınma •ı emrinl verdl. Tamara taemen y&zfinfi Srttfl. Selim folok solnta içeri ^rii, natbi «elâmladıktan »onra: Altes, dedi, Mehmet Ali ea miıinde inamlmaa bir h i d i s e oldn. Prens Hasan'ı bekliyen mnhafızı, tbn Sbnlan'ın asker> leri öldânnüsler. Naib: E = ~ = E = E = = TÜRKİYE GAÜP îsim: .. NORVEÇ GALİP DOĞRU TAHMİNDE BULUNARAK AŞAĞIDAKİ İKRAMİYELERDEN BİRİNİ KAZANÂBJLİRSİNİZ: N e ! dlye bafırdı. = Bnndan fbaret kalıa lyi 1 = Prent Haıan'ı da Mrbe«t bırak E mıslar. Naibb ir feryat daha koptvrdı. E Binbası devam ettl: Dahan var. Şefîm albay = Hayber, Hasan'ın tahttan kesin E olarak feragatine dair atzından E son sözü almak fiıere, y a l n » basına eamie çirmi?; Halil çavasan mnbafızlarına gâveniyor mng. Fakat hemen tnzaf a düsmüş, tevkif edilmiş, makineli tüfenklerle tehdit edilerek, Hasan'ın çıktıği yere kapatılmış. Naib zafametle ayağa kalktı. Biribirini kovalıyan bn haberler karşısında, heyecandan tıkanacak hale gelmişti. Bir öksürük nöbetine yakalandı. Tamara sırtına vurda, öksürüeü geçti, daha rahat nefes almaya basladı. Peki binbaşı, sonra ne yap tıtıız? Bn haince desiseleri önlemek nasıl mümkün olacak? Sizden emir almaya e<Idira, altes. Çünkü artık, asker. leriniz başsız kalmıştır. Peki sersem, «en necîsin? Ben ikinci dereeede komutanım. cfendimiz. liu dvrnnı karşısında kumandzyı e l e almanızı emredıyornm. (Arkan var) 3 adet u n * «s» baffl motoaffiM modtffl. PHILIP9 tadyoaa portsUf ROTAt 1 adet yazı makinası "Statesrnan"' tipr lüks SHE.AFFEJTS dclraakuiemi 20 adet kmdakl N' T m i r ıtnt r f yvtendabt boş bsnelerdea btobn çarpı işsret) koyarak belirtinlz. BQ Bftnı BCSIDÎZ ve yeni ataeağmn 1 ade» 8KRİP MOrekkebi iratusu 0 * HrBkte tstanbul P. K. 972 ttâretriiM, sttrfm Ozerine SKRİP rtnnazanıı yffzarak 25 Ekrm tarihine 6adar postatîryiToz Doğru tatmdnde bnlo nanlar arasmda Noter tıoznTunda çekilecek knr'a sonanda, talibliler yııkanda yazıtı hedryelerden birini kazanacaklardır. Noticeler gazetelerle 19 Kasnnvla Rân edilecek* fir. 25 Ekinıden sonra postalanan zarHar müsabakaya katılamazlar. BİR ŞtŞE SKRİP ALMAKLA ÇtPTE KAZANÇLISINIZ! Berjı zeogfn tkraıniyeti SKRÎP Mflb&o) de duoyamn en saf mürekkebini denemek imkâmnı elde etmiş olacaksuuz. • SKRİP ber marka doJmakalenrin daba iyî yazmaaro sağiar • SKRİP şişekrizıdeki cep (hazne) elinizi kirletmeden dolmakaleminizi doldormanızı eağlar • SKRİP mörekkebi yazarken aym zamanda dolmakaleminizi temizler • SKRİP mürekkebinin sabit va yıkanabileo kalitelerî mevcutlur. SHEAFFER3 SKRİP MÜRKKKEBİ BÜTÜN KIRTASİYECİLERDE BULCNUR KOÇ TİCARET A . Ş. (Bum leoazımı Şubesi) Faal 1822/3667
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle