13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2*? D N J Ü Y L Meskova'da Fransız sergisi HÜBERIERİ A»erifcan yardımı halka indiriliyor TTncitteredaıı «onr», Fransa da, I Marinftdı bir lergi açtı. Bu [|»etTinin aeıtmasında bulunamtyan Kmçef, Ukrayna'ya doğm giderken, Fransa Malive Nazırı Bawngarther de Rusyanın başşehrlne geliyordu. Sovyet basını mucibesinde, az sergiden hemen hemen hiç bahset Dış yardım kanun tasarısım tâdil eden teklifin esbabı medi. Gerçi açılış merasiminde gelişmiş memleket ekonomilerinin toprağa ve köylere dayandığı belirtildi Gosplan Reisi Movikov, Ticaret Harieiye İşleri Bakanı Borisov, ve Washmgton 22 (Fred J Zusy bılHmdıstanda, Amrıtsaı'da doğan nı açıklamıstır Saund'un tadıl tek Harieiye Vekâleti Muavinlerinden dırıyor) Hâlen Amerıkan Kon Saund. Hınt asılh olup da Alıfı, Amerıkan pohtıkasının zırai Sobelev bnlnnmuşlarsa da, ne Ti gresınde muzakere edılmekte olan tnerıkan Kongresıne gırmeğe raumetod ve teknıklerı gehstırerek caret Vekili Mikoyan, ne Harici yenı dıs yardım kanun tasarısma vaffak olan ılk Amerıkan vatan ve mılli gayret ile karsılıkh ısve Vekili Gromyko, ne Basvekâlet karsı Temsılcıler Meclısı âzası Ca dasıdır. Dıs Munasebetler Komı bırlığme davanan mahallî progYardımcısı Kossyguine bn açüıshfornia'h D S Saund tarafından tesı Baskanı Thomas E Morgan. ramları hazırlı\arak az gehsmıs ta gözükmemişlerdir. Basına geyapılan tâdıl teklıfıyle, dunyanın Temsılcıler Meclısme Saund un, memleketlerın ekonomı'erını toplınce, gazeteler sergiden ihtiyath muhtehf verlerındekı köylere, dunvanın, kuçuk çıftçılerın cıddı vekun ku\ vetlendırmek hedefını bir Iisanla konnştular. Ekserisi mılli paralarla 25 000 dolar muka problemlerle karsı knrsıva bulun gutmesı gerektığını derpı1: etmekteBaamgarther'in gelişini, kısa ha bılı vardım japmak mumkun ola dukları bir bolgesınden geldıgını dır Zıra Saund'a göre az gehsmıs berler halinde verdiler. Bununla caktır \e onlara vardım etmek ıstedıgı memleketlerın ekonomılerı topraga heraber karşılıklı teati edilen nu\e\a kovieıe da\anmaktadır z tuklann çok dostane oldufu e° Tâdıl teklıfıne gore, köylere \ aden kaçmadı. Her iki taraf da tipılacak yardım ıçın luzumlu para, carî mübadelenin gelişmeıi tebUha^sa zıraî mahsul fazlası satışmennisini izhar etti. ları karMİığında muhtelıf memleketlerın Merkez Bankalarında mılBn arsda yine Fransız «ergiıinli paralarla bnıken Amerıkan alade teşhir edilen kitaplardan 26 tacaklarmdan temm edılmelıdır Her nesinin kaldınlmasını Rus hükühangı bır ko\e vapılacak yardımın meti talep etti ve bu kitaplar ormıktarı 25 000 doları geçmemelıdır tadan kaldırıldı, Rusların teşhiriKınralı Hür Türkler, Amerikan Temsilciler MecliA\ rıca kovler capında vapılacak ne bile tabammül etmedikleri kiboyle bır vardım, mıllî hukumetsine bağh Doğu Avrupanın esir milletlerindeki gelişlaplann muharrirleri şunlardır. lerı daha genıs olçude teşebbusle• srrnanos, Malraux, Sauvy, Ray meleri gözden geçirecek bir ozel komite teşkili tekre gırısme\e tesvık edebılecektır. mond Cartier, Celine, Tibor Menlifini desteklediler Ohıo'lu Wa\ne Ha%s Temsılcıler de. ilh . Meclısıne, kanaatıne gore teklifin, Ideoloji farklarına rağmen Baeğer kabul edılırse sımdıye kadar W»shıngton, 22 (Washıngton Butının da, Doğu ile tiearetini geliş romuzdan) Kırım Mıllî Merkezı kat Ruslar, hurrı>etın duşmanı ol dıs jardım kanunu tasarısında vatırmek istedigi ve Demir Perde Başkanı Mustecıp Ülkusal, îstan duklan ıçın 1944 vazında Kırım pılacak en mukemmel tâdılât olaarkasında kendisine pazarlar ara buldakı genel merkezınden yazıp Turklerını Sıbırja\a ve Merkezı cağını. zıra bovlelıkle muavenete dığı bir vakıâdır. Berlin olaviarı bura\a gonderdığı bir mektupta, Asvava surduler Kırımh Turkler esas ıhtıyacı olan halka ınılemedıhu teşebbüsleri yavaşlatmış de Temsılcıler Meclısınde, Doğu Av le aynı sebepten sürgune gonde ğme daır tenkıdlere ce\ ap veıılrılen Kuze\ Kafkas Muslumanla;ıdir. rupanın esır mılletlerındekı gelış rınin daha sonra anavatanlarına mış olacağını ıleıı surmuştur melerı devamlı şekılde gozden ge donmelerıne musaade edıldı AnTâdıl teklıfı, 25 mıhon dolariık Kenya, İngiltere Ingıltere hukümeti, Berlin kri çirecek bir ozel komıtenın kurul cak, anavatanları Kırım yarımada, zının cıddî endişeler yaratmasına ması ıçı n Amerıkan Kongresme va sının stratejık onemı dolayısıjle etmekfcdır Saund'un tadıl teklıfıpıla n tekhfı destekledığını açıkla Kııım Türklerı Do\le bır haktan ne ılk muhalefet 25 mıljon dolarraçmen, Afrika işleri ile de yakınmıstır. iık haddın kısa bır zamanda asımahrum bırakıldılar dan ilgilenmektedir. Somürgecılik lacağını belırten Temsılcıler MecTemsılcıler Meclısı âzası Pennvsten vazgeçme ve sömürgeleri dost Kırım Türklerı, 1410 da Altınor lısı azası H R Gross'tan gelmıstır teklıf du tmuaratorluğundan ulkeler haline getirme gayretleri lvanıa'lı Daniel Flood'un bağımsız Gross demıştır kı nin yeni bir nümnnesi de Kenya' ettıği ozel komıtenın bir hedefı hklarıru kazandılar ve 1783 de « Sadece Hmdıstanda 400 000 de, Demır Perde gensındekı Sov Çarlık Rusvası tarafından ılhak ed a olmuş ve tedhişçi MauMau'Iann lideri Jomo Kenyatta'nın tah jet mustemlekecıhk faalıvetlerının dılene kadar bır Scanat olarak > a koy \ardır. Eğer her koje 25 000 lıve edilerek memleketine dönme hur dunyada ışıga çıkanlmasıdır. şadılar 1917 dekı Bolşevık ıhtılâ dolar verırsek, tadıl teklıfının saUlkusal Flood a vazdıgı mektup lınde Kırım Turklerı bağımsızlık dece Hındıstandakı masrafı ne kaüine müsaade edilmiştir. Kenyatdar olacaktır, hiç hesaplandı mı? ta, Nairobi've gelir gelmez, Gatun da, Hur KırımlUarın, «Sovyet bas larını ılân ettıler ve ılk tarıhi kısı altındakı halkların kader parlâmentolarını kurdular Kınm Dunyanın her koşesındeki koylere da'da bir basın toplantısı vapmış teker teker gıderek 25 000 er dolar \ e sekiz yıllık bir mahpusluk ha lerıvle» mesgul olacak ozel komı Turklerı, şu anda Rusyada yaşı odıyecek paıa>ı nereden bulacavatından sonra sunları sövlemis te teskıh tekhfı haben karşısında van 40 mıl\on Turkun sadece bır ğız". tır «Eğer ortalıkta huzursuzluk duvdukları <memnınıvet ve mın kı^mıdır ve kaderı aynıdır Hur Ha\s ise su ce\abı veımistır: hâkim olursa, bağımsızlık dâvamız nettarliK> tan bahsatmekte ve şo\ memleketlerdekı mıllıyetçı Kınm« Bovle dusunmenın doğru olale devam etmektedır secikecektir. Bu sebepten dola\ı lılar Rusyadakı kardeşlennin hur cağını zannetmıyorum Eğer tâdıh siddtte başvuran veva ortafegin «Esır halkların nurrı\et ve barıjetlerı ıçın çahşmakta ve onların teklıf edenın tasaviur ettıği gıbı huzurunu bozan. bizim istıklâl dâ ğımsızlık mucadelelerıne paralel hayatları ıçın Allaha dua etmekte çalısırsa, mekanızma kendı kendını vamızın düsmanıdır. Onun için olarak gırıştığınız şereflı beşeri ve dunyanın hur mılletlerınden odevecek ve daımi şekılde devreher birinize avn avn rica ederek, j hızmette Tanrının sıze vardımcı vardım beklemektedırler » decektır » nizamı muhafaza etmenizi istiye olmasını dJerız. Kendı hıssemıze ceğim. Memleketimizde iki tane duşenı yapmağa her zaman ıçın parti vardır, ben bunlann hiç bi hazırız rıni desteklemiveceğim, ben âdeRusvadakı (MılleUer hapıshaneta her iki partiye de mensubum, sınde) esır olarak ya'.ıvan halkher ikisinin de tam bir anlavış i lardan bırı de Kır.m Turklerıdır. rinde ealışmalarını Istivornm.» 1941 dekı Alman ısgah sırasında. Hükümet daha bir müddrt Ken Kırım Türklerı gonullu bırlıklerı vatta'yı, halkın tezahüratından ko teskıl ederek vıcdan hürrıyetler1 rumak srzusundadır. Asıl mühim korumak uğruna komunıstlere mesele sudur. Yeni seçimlerde karşı çarpısmıslardır Zıra Alman Kenyatta adavlı^ını kovamiyacak lar, Kırım Turklerının vicdan hur tır, çiinkü mer'î kanunlara göre rıyetlerını temınat altına »lmısiki yıldan fazla mahkumivet alan lardı A\nı zamanda. gene Almanâmme haklarını kullanmaktan men lar tarafından vaadedılen SIUM cdilmektedır. hurnvetımiz içın çalışıyorduk FaKenyatta ise, şimdilik Inçiltere.*. nın tahmin ettifi istikamette vürümektedir. tngilizler, Kenyatta'nın hapishanede yasamasını, açık havada mücadele etmesinden daha tehlikeli görmüslerdir. Diger taraftan Kadu ve Kanu ismini ta«ıvan partiler de birbirlerinin gırt. la^ına sarılmıs dnrumdadirlar. tnrıltere, Kenvatta'dan bu iki tesekkulü ozlaştırıcı bir hinımet beklemektedir. Senatodan soııra TemŞn sırada asıl mühim mesele, Kenvatta'nın, Kenva'daki Avrupalı silciler Meclisinde kabul nftcileri bağrına basıp basmıyacaedilen bir kanunla, uçak aıdır. Londrada umumiyetle tahkaçıranlara idam cezası min edıldiğınc sore MauMau'laverilebilecek rın lidrri, buradaki plântasvon sahiplerini kovmaja tesebbüs etmiVVashıngton. 22 (a a ) Amerıvecektir. cünkiı bu hareket Kenva'nin ıktısadî havatını baltalıva ka Cumhurbaşkanı Kennedy gecaktır. Kenvatta bunu müdrıktir. çen perşembe gunu Amerıkaya ılZıbinleri işçal eden bir soru da tıca etmış olan on Kuba denızcıİIİ Kenya'nın takip edeceŞi politika sınm Kuba'da kalan aılelerıne kar dır. Umumivetle tahmin edildiîi şıhk «Bahia de Nıpe» adlı gemine çöre, Kenva »arın basımsız ol ve elkonulamıyacağı bu bunun duçu takdirde Gana'nın gittiŞi vol Kuba hukumetıne ıadesı gerektıdan gidecek ve tarafsızlık politi ğı \olunda karar vermıştır. Kennedy gemının suvansi Jorkası içinde kalacaktır ESer bu tayolladığı bir telrafsızlık politikası müspet bir po ge Navarro'ya lıtika olursa tnsi'tere bu kadarını grafta, boyle bır hareketın misıls% lemeye yol açacağını ve masum suze almaktadır. Kea»a, fnçılteredeki Muhafaza volcuların rıurrıyet ve hattâ hakîr çrupun arzusu hilâfına istik vatlarmı tehlıkeye sokabıleceğini lâle doçru kosmaUtadır Her istik belırtmıştir lâl dâvasının basında oldueu çibi, «Bahıg de Nipe» in suvarisı gehir cok zorlu1 Hrla kar«ılasacak çen pazar gunu Notfolk'de bır ba• fakat bunları tnçi'*erenin destejı « n toplantısı yaparak. Amerıkaya i'e venmese muvaffak c'''ıablar ılt'.ca eden On gemıcinın aılelerı dır. M. PtKl Kuba makamları tarafından Amerıkava gondenhnceve kadar gemive elkonulmasını rıca etmış olduğunu bıldırmıştı Suvarı. kendi T E Ş E K K U R aılesmin, iltica etmelerinden önSe\ gıH ç^ım ^ f1 taabtim ce Kubayı terketmeğe muvaffak KEM*I FAStH StMERİn olduğunu da sdzlerme ilâve etmişha^tatıcındî \ aktnd^n aljk^fîciT tı r'an Demır Perde gerisı memleketDr. FA7H SFRAFETTİN lerıne jeker goturmekte olan BÜRGE'ye • Bahıa de Nıpej. Amerıkan sahil cnn d ıkıkT'inr1 CÎT ^ r ı n d a bumuhafaza gemılen 'arafından Xor manına göturulmustu. Dr SAMİ ÖZYURT'a Uçak kaçıranlara en ağır ceza Iıcr tvrlu ^ ctrdım \ P ^ akın 1 '?' Wa^hıngton, 22 (A.P ) Bundan Kimvacrer Sevînc Özvurt'a bo^le uçak kaçıranlara verılecek en ağır cezanın ıdam olması ıçın Dr. REMZt ÖZCAN'a sunulan bır karar suretı dün Amerıka Temsılcıler Meclısınde 5 e \r C'M^k^]\ nnlarını \ apan Me 1 lok GurdTg'j, cennze^ındç bıı'u karşı 373 reyle kabul edılmıştır. narjk çelenk gondererek. teleBundan evvel Avan Meclısı tarafon tPlgraf veva bi7zat gelıp fından tasdık edılen bır tasarınm acımızT ıştırak ederek taznede avnı olan bu karar suretı gereğmliul'in'in arkada«]arına akraba do^t \e arkadaslanmıza (İPrın ce şıddet ve% a cebır kullanma teh nıınno* vc te<ıekkurlenmızı gidıdıv'e ve\a doğrudan doğru^ a zetcnınn ıbljcını rıca pderız bu hareketlerde bulunmak suretıv Esı vc Oglu le uçak ele geçıren şahıs veya şas«rvrr VP Yuksel Slımrr hıslara bır lurının tavsıvesı uzerıCıımhuıvrt 3674 ne ıdam cezası verılebileeektır Köylere 25,000 dolara kadar yardım yap ılacak Sovyet Rusya, "Milletler Hapishanesi,,ne benzetildi Amerika, bir Küba şilepini iade edecek PARENTERAL SOLÜSYONLARİ JZOTONİK SOOYUM KLORÜR SOLÜSYONU % 5 DEKSTROZ, SUDAKİ SOLÜSYONU % 5 DEKSTROZ, İZOTONİK SODYUM KLORÜR SOLUSYONUNDA •/6M0LARS0DYUM LAKTAT SOLÜSYONU izim lİTasüerimizin, devlet ' adamlanmızın ve gazetecileI rimizin bir knsnrn vardır. Tanhl »nıtlarımızdan tiyatro rusün, tiyatrs adamlarımız lurlar, Hakikatleri oldngn gibi yaranna faydalanmak fıkri, batı parklar, ı»r»Tİ»r ve kasırlar öLiizumlu 173,600,000 dolamemleketlerınde benzerı teşeb nunde bize tadına doyum olmıyan millete söylemezler. Kendi bünyerın yansı ic, geriye kabuslerın gorduğu buvuk ılgıyı bi ne guzel temııller hazırlır»ealcl»r mize *it konnlar gelince eskiden knllanılan ve yeni Sz Türkçede lanı da dış kaynaklardan lenler ve Fransada, îngılterede, I dır. karsılıgı olmıyan (Rüjveti kelâtemin edilecek ı< talj"ada sayısı vıldan yıla artan miye) vermekten kendilerini alaTıyatro festıvallermi takip etmiş Lefkoşe, 22 (A P ) Kıbrıs Cum olanlar ıçın sık sık hajal edilen Rumelıhiıan'nda seyrettiğimiz mazlar. Ben diyornm ki kvsnrlarıınızı hurbaşkanı Makarıos, memleketın bır se\dı Hele sırın ve mehtaplı «Hamlet» in bir mevsim once îıaklımızın erdiği, dilimizin döndukalkınması ıçm 62 mılyon sterlın guzel Istanbul'da .. tanbullulann aylarca seyretmek ğü kadar ortaya koyalım da onlahk (173 600 000 dolarhk) bı.r plan Topkapı surlarının onunde ve fırsatını bulduklan cHamlet» den rı düzeltmıve çalısalım. Siz açıkhazırlandığını du n aç,klamıştır onemlı bir farkı yok. Muhsin Er tan diyorsunuz: Rumehhısarmda bu maksatla gıTemsılcıler Meclısınde yaptığı rışılecek bır san'at hareketı, yaz tuğrul, uçüncu Park Tiyatrosunun îftira etme! Milletimiz büyükbır konuşmada, Makarıos, plânın mevsımınde cıddı sahne faalıye olçulerini ve son mizanseninin üs tür. Hiç bir kusurn yoktur. yarısının Kıbrıs hukumetı tarafın tınden hemen hemen mahrum ka lubunu zorlamıyan sade değisikSonra arkadan «Biz adam olmadan fınanse edıleceğını bakıye lan Istanbullulara klâsık eserlerı lıklerle, (gozlerden hele ruhlara yıı» diye konuşnyornz. Anlaşmazmeblağin ise bejnelmılel kajnak kendı ıhtısamlarından farksız bır hıtap etmek ilkesme sadık kala h k bnradan başlıyor. Herkes kenlardan temın edıleceğını sojlemış tsbıat ıhtışamı ıçınde sejretfnek| rak) eserı Tepebaşı Tıyatrosunu dini methedeni, kendını sıhhatlı tır zevkını \ermekle kalmuacak, ge sahnesmden Rumelıhisarı'nın çı bulanı; tenkid eden veya bastatıGereken paranın kredı sekhnde lıstırmeğe çahstığırrız turızm faa menlerıne rahat ve zarıf bir sıçra ğını söyliyene tercih eder. Bu sakat yolu bırakmazsak islerımızı Kıbrısa temmı ıcın Bırlesık Ame lıyetı bakımından da Istanbula ve jıjla ındırmıs. rika ve Ba.fi Almanja hukumet nı \e çekıcı bır ozellık kazandıraBellı başh rollerden Hamlet'de düzeİtemeMZ. Çunku bir milletı leıı Dun\a Bankasınm konsortı caktı Engın Cezzar, şımdı çok daha ra ancak kendı duzeltır. Bizim bütün sıyasi mücadelelerıyumu ile ışbırlığınde bulunmaga Muhsın Ertuğrul, Rumelıhısann hat, daha da duygulu. Kıral'da miz, seçimlerimız maalesef bır hazır olduk'arını bıldırmış bulunda Şehır Tıyatrosuna verdırdığı Abdurrahman Palay, Kırahçede programın müdafaası şeklınde demaktadırlar «Hamlet» temsılı ile bu alanda ılk Gulıstan Guzey ınandırıcı oyunla ğil, mahallî veva umumı olçude Tahakkuku duşunulen bu beş nyle Hamlet'm dratnma puruzsuz yıllık plan netıcesınde Kıbrısın adımı atm ş oldu Bu temsıller bır ajna tutuvorlar Polanius ro :ahsî infiallcrin mııcadelcsı şekşımdılık, tstanbul Şehır TıyatroIinde cereyan etmıştır. gayrı safı mıllî gelni 7h 4 mılycn lunde, Ulvı Uraz'dan sonra, ilk Bu sefer de dıkkat ediyorum; sterlınden 108 mıhon sîerlıne çıka sunun «Yaz Temsıllerı> adı altın defa seyretmek fırsatını bulducak, dolavısıvle \ılhk Vd'.atı artı? da verihjor Ama yarın îstanbul ğum Mucap Ofluoğlu sade bır yenı partiler habıre: Halk Partisi bıtmistir. Halk yuzde 6 2 olacaktır Nufus baş.na Festıvah'nın alma=ı gereken şek kompozısyonla oynuyor, ama belgelır 139 sterlınden 175 sterhne çı lin çerçevesını çı?mekten de gerı kı çok sade Polanius'un kurnaz, Partisi kazanamaz. Halk Partısı sudur. Halk Partisi budur, diye ka'.mıyor. kacaktır mutecessıs \e bılgıç sarav adamı konusuvorlar. Geçen aksam, Rumelıhısarı'nın Cumhurbakanının so\ledı|ıne taraflarını pek belırtmeğe luzum Bre ınsafsız! dese birİM. Bu gore, Kıbrıs halkınin ekserıyetı TI ıçıne onun tabıi guzellığını hiç gormuyor Halk Part.sı hiç bır sey japmamıs bozmadan, bır park tıyatrosu haraatle uğraşmasına rağmen. mılli Rumehhısarı'ndaki «Hamlet» hıolsa dahı, tneselâ Atatürk inkıgehre ^apılan tebeıru \uzde 23 3 lınde, zevkle, anlayışla duzenle sann heybet ve ıhtışamına denk lâplannı koruyan, bevnelmilel pıolan Açıku geçmemektedır Makarıos buna nerek verleştırılmış bır dev mızansenh «Hamlet» bek vasada Turkijenin mali ıtıbarını bır çare bulmak ıçn topraks z kım haıa Tnatrosunda «HamletM se> livenleri belki haval kırıkhğ na kuvvetlendiren, parayı sağlamlasselere toprak 'ja°ıtılma>ı ve rederken gelecek \illarda Boğaz uğratacaktır. Ama ben, Fatıh'ın o tıran. köv hocaları m»vzunnu halbır zıraat araştırma enstıtusunun ruzgârlannın henuz bu kadar sert hevbetlı ve muhteşem kalesı ıçın le mu\affak olan, memleketi dunBırlesmıs Mılletlerın \ardımıylej esmeğe baçlamadısı gunlerde. bas de çelımsız ınsanoğlunun ruhunda \a harbıne sokmıyan ve çok partılıvacak Îstanbul Festıvah'nın Rum tesısı dusunulduğunu sovlemıştır kopan fırtınaları tevazula dıle ge li rejııni kurarak memlekette ilk Adanın ıktısadıyatını kalkındır ehhısarı'ndan \e Ri|mehhısarı'nm tıren bu gosterısten uzak «Ham doğru durüst seçim ile iktidardan çekilen partidir. Halk Partisinin mak ıçın gerek ıç ve gerekse dış Festı\al temsıüerınden neler ka let>ı daha çok sevdım yegâne buyuk knsuru tutacağt ajatırımların ehemmıvetme ışaret zanabı'eceğmı gorur gıbı oldum. damları iyi seçememevi ve kendieden Makarıos. Batı Almenya hu Hele bu tesebbüs biıaz gehssın, sine çok dil döken ve methedenkumetının kalkınma proıelerı ıçın tutunsun. tarıhi anıtlarla, TEŞEKKUR lere bel baçlaması oimu^tnr. Halk 7,715 554 dolarhk bır ^ardımda bu laıla dolu olan I^tanbuldan bu Manva eşrafından merhum Azak Partisi iktidardan duscr dusraez olunmağa hazır olduğunu sozlerı \olda favda'anmak fıkrı aHın >uoglu Necıp Bey mahdumu memle nu bırakıveren ve çitçide ona dmne ılâve etmıştır ketımızın tanınmış ve sevılmıç sızna man olanlar hep kendisinin yetıv Kıbns Cumhurn etının ılk bes lanndan oglumuz, kardeşımız ve tirdiği, yükselttiği, serefli mevkisenesı zarfında tngıltere hukumeagabeyımız Iere geçirdiği kimseler arasından M EVLIT tı de 33 600 000 dolarlık bır \ardim Tuccardan HÜSEYİN AZAKOĞLU'nun çıkmıştır. Meselâ Menderes bır da bulunacaktır Halk Partisi muftttisı, Koraltan Hacı AVNt KİĞILI'nın âni ve beklenmedık olümü dolayıaıyle yıllarca bir Halk Partisi valisi idı. acılanmızl telefon. telgraf. mektup ruhuna ıthaf edılmek üzere Ben, bir Halk Partili olarak bu \e bizzat gelerek pavlaşan muhterem Ürdün Fuarı açıldı 23 8 1961 tanhıne müsadif müakraba ve dostlarımıza ve günlerce adam tanımama ve zevahire albarek kandıl gece^i olan. çarAmman, 22 (a a ) Ürdun Kıraradvolannı açmıvan ve sınemalan danma kusuru partiye çok pahalısamba gunu ıkındı namazını nı kapavan küdırşınas Alanylı hem >a malolduğu için bn hata>ı vah Husejm Amman'ın gune\ domutaakıp Yenıcamıı ŞerıfındP ^erılenmıze mınnet ve şukranlanmı panlara her fırsatta sitem etmeyi ğusundakı bır yerde tertıp edilen stçkın hafızlar tarafından zı ayrı a\ n sunmaga acılarımız mâ vazife bilirım. Hatmı Kuran duası \e Me\lıdı Ürdun endustrı ve zıraat fuarını nı oldugundan kıymeth gazetenızın Şerıf kırant olunacagından artorenle açmıştır. 4 evlul gunune Simdi, aziz vatandaslar.. bu vjzıfemızın yerıne getırılmesıne zu edcnlerın teşnflerı rıca olukadar açık kalacak olan fuarda tavassutunu rıta ederız I.âfın doerusu sndur: nur verlı ve vabancı bır çok fırmalaAılesı Biz bn demokraside acemiyiz. Azakoglu, Koseoglu, Tugayoğlu rın ımal ettıği maddeler teşhir eCumlııırıvt ^672 ve Okan aıleleri Biz lâkırdıya çabuk aldanırız. dılmektedır. Cumhurıvet 3698 Biz bizi metheden ve bize tatlı u tlerde bnlunanlara kapılırız. Biz uçluya rnerhamet ederız. Suçları da, hızmetlerı de unuturnz. Halbuki demokrası rejımi usul ve sahıs deneme rejimidir. Unutmı\acaksınız! bir partide muvaffak oamıvan bir adam parti deçistirmekle kemale ermez. Partiler adamları değil, adamlar partileri dare eder. Bir asçı kötü yeraek pıiirıvorsa dükkânını değiştirmekle OON BAXTER, INC. (U.S.A.) remeçi duzelmez?.. Eğer biz çok partili demokrasivi LİSANSI ALTINDA İMÂL ETTİĞİMİ2 çerçekten sağlamak istiyorsak eski sistem çekisme \e sövüsme^i bırakmalı, yukarıdan atmaları kesmeli hakikatlere el surrae cesareini çostermeliyiz. Bunun için: VAKUMLU SİŞELERDE, 1 Millete hakikatlerî oldnfen STERİL VE PİROJENSİZ jibi sövlemek; 2 Memleket islerinin nasıl dueleceği hakkında ortaya muspet plânlar ve fikirler koymak; 3 tkinci Cumburiyeti kuran ihılâl \e onun âkıbetlcrı al konusmamak (Halk Partısı arlığı, bunun perdelenmis bir nrMdir. Çunku iktıdarda halen Halk Partısi değil Mıllî Birlik Hukumebnlunmaktadır). 4 Muayven meselelerde disrr partılere nazaran a v n olan noktaı nazarları izah etmek. Bunları kım vapacak? Bir kere sunu bilıniz ki polıtıka da bir ıhtısastır ve onun mcktebi bizzat politıka havatıdır. Buçun *eni partilerın basında bulunan zevat içinde ciddî ve serbest bir politika hayatı takip etmis ve onda muvaffak olmus kaç kisı costerebilirsiniz., Böylelerinin lıdcr gKARILANLAR olması, kendilerine bir para\ana manzarası veriyor. Arkada kendini şostermiye cesareti olmı>an kimseler bunları oynatıp duruyorlar. Bir seye dikkat edin: Adam evvelden beri nasıl konusınordu, fikri \ar mndı? ne idı? Simdı nasıl konusnyor, fikrı i a r mı, ııedir? Karnı ac mı, tok nra?, YAKINDAÇIKARILACAKOLANUR Gecmiste para. kazanc. alıs \ris durumu \ e tutumu nedır? Borcuna, alacağına saflam mı?. Sözünun eri, sakalının berborı mi? Politikava, bir şeye kızdığı, bir sey kaybettiği veva memleketi ievdifi için mi çirmistir?. Hırsı var mı?. Para, me\kı ımtiyaz, seref, ulvan meraklısı mı? değil mi? Bunlara göre insanları dinlr\ in '. Sözlerini ona gore Kıjmetlrndirm' Rıisveti kelâmive^e kapılmaMn! Sizi oksaya oksaya nasıl so\duklarını Yassıada dâvaiarı sostcrdı. Aziz milletim! Sana hakıkatlert olduğu gıbi soyliyenlrrî dınlr!. lloşnna çitmcse de dınle! Cıınkıı dost adama acı sb^ler. Vr dalkavnk keseni hosaltmak ıçın scnı ovcr. Ardından sılsilene sbver. B. FELEK Kıbrıs'ıtt kalkınması için plân hazırlandı Hisar'da "Hamlet,, Yazan: LiHi AY "Tl TATRO 'Hddfseter Gerçegi aramaya ve dinlemeye doğnı Sayın Doktorlanmıza ÖZEL PERFÜZYON CİHAZLARI İLE BİRLİKTE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR % 5 DEKSTROZ, LAKTATLIRİN6ER SOLUSYONUNDA LAKTATU POTASYUM VE SODYUM KLORÜR SOLÜSYONU (Darrow) ISOLYTE (Dengeli, Mültipl eiektrolii Solüsyonu) MACRODEX (Plâzma hacmi genişleiicisi) P.V.P SOLÜSYONU (Plâzma hacmi genişleticisi)' KADALEX(Potasyum Solüsyonu) VACOPAS(P.A.S.Solüsyonu) % 5 A/MİGEN. % 5 DEKSTROZ SOLUSYONUNDA (Aminoasit Solüsyonu \ CALORİGEN 1500 (Tüba! besleyici) TRANSFUSO • VAC (Antilcoagülan, kan çekme jişelerı) Mtlessıf bır otomobıl kazaEiııcla Hakkın rahmetine kavuşan •eveıli oglumuz cenaze merasımıne bizzat ıstı rak ^den ve telefonla. telgrafl'î dcımızı pavlaşan, akraba dost ve muessselere avn, a v n tesek kure büjük acımız m â v oldu gundan r gjzetenız vasıta«ı\Ie mınnet v e şukranlanmızı bıldınrız. \kcr aılcsı CBasın S^TO 3692) TEŞEKKUR TURHAN AKER'in ACI KA Y l P Sevgılı, bırıcık ağabeyını Zırhl ı Suvarı Tabur Kumandanı Sv Bnb. ECZACIBASI • LK TÜRK İLHC FHBRİKHSI IL 8154 3706 MEHMET ALİ BÖLÜKBAŞI fccı bır ıcep kazasmda şehit oldu. Cenazesı bugun f23 8 1961) oğlc namazını mutaakıp Şısl Camiinden kaldırılarak Zmcırlıku >u Asrî mezarlığmda ebedi istirahatgâhtna tevdi edılecektır Allah rahmet eyleye. Kardeşı Şevket Bölükbaşı (Basuı 542Î/3703 10173390 numralı o ı d belgemle Nüfus hüvıyet cüzdanımı karbettım. Yenisini çıkarttırdcagımdan hükümsüzdflr. Nurı Fırat Cumhurıypt 567'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle