18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
AI.TJ CUMHURİ1KT 18 Ağustos 19fil Jlttfl Âvustralyalı tenisçilerin başanlanmtı tek sebebi içki kttllaınnamalarıymış! ş»hnmızdekı 1 6 Bevnelmılel mlzdekl butun şartlara Tenıs turnuvasında buyuk başarı profesjoiel tenıs° karçıyız » ŞiflM* 1962 TIU 30 msTim ile 17 hsfigostermekte olan Avustralya mılli Alf Chave ıl» koiuşmamız bıt ranı arasında yapılatakımının kaptanı ve dunyanın en mıştı Bu arada T E D kulubune eak Dunva (Jnleı unlu tenıs otontelermden savılan Avusturalva'dan bır telgraf geldı Rira^t) KnpMi final meşhur Alf Chave dun talebplen ğı bıldınlıjordu Telgrafı çeken grnpuna istirâk ettnenın yaptığı musabakalan seyre Avusturalya Başbakanı Men7ie ğe hak kazanan \e derken haylı heyecanh ldı kendı tenısçılerını yedı a\hk bıı kaıann» ibtımali oK°ndısı ıle bırlıkte Hewıtt turne esnasmda kazandıkları I < ı lanları birer birer Sonano maçını sevrederken «Şayet şarılardan dolavı tebrık edıvordu gozden ?e<?»rm«Be 90 îîevnıtt bu mıı^abakayı alırsa ?am Işte sad^ce bu telgraf, bu mem * pnonluğu kolay kolay bırakmaz» ketın tenıste kazandıgı muvaffa dıvordu Stolle'nın şanslı olup olTek erkeklerde Hewit ile Sonano madığını sorduğumda Alf Chave kıvetlerın sebebım gavet uuz»l Avustraljalı tenis otorıtesi gazetecilerle konuşurken 1 BREZÎLTA ızah edıyordu Ekrem KARPAT müsabakadan once (Salâhattm GÎZ) 1958 vılında vapılan ıkıncı favorı olarak genç Fletcher'ı Duma Kupa^ı gahbı sıfatıvle gnsterıyordu B B C de devamh dogrudan do§frnya fınalle»« kaolarak tenıs hakkında konuşmatılacaktır lar japan bu e«kı u«ta, sorduğum tdeal tertıbı sual uzenne 19241948 senelerı ardGlımar Djalma Santos Bfl sında d»vamh olarak tenıs oynalını veva Mavro, Nılton San dığmı soyluyordu tos Zıto, Calvet Garnncha Bu aradn Alf Chave'den en »on Dıdı veya Mengalvıo, Coutınho duruma gore ferdt Dünya Tenıs veva Vava, Pele, Pepe 18 Istanbul Beynelmılel Tems Klasmanım ıstemıştım Turnuvasının dun yapılan mu<aYıne bu ekıp Dunva Şampıt=te Avusturalva lı tenısçılem bakalarmda Avustralvah tenısçıvonluğunun en kuvveth nam çağırdıklan Alf ler yıne basarı gosterdıler Ham «Baba» dıve zetı olarak alakadarlarca gosburg turnuvasmın çıftlerde bırın Chave'e gore klasman terılmektedır 1 Lawer, 2 Frasher, 3 Brezilya milli takımının iki umidi: Dıdı ve Fele Devamı S incı sahıfede 2 ŞtLl Pıetrangeh, 4 Santana 5 Dunva Kupası fınallenne ele4 URCGUAY ıle karşılaşan Meksıka'nın buEmerson, 8 Ay»la, 7 Mc Kinme maçlan yapmadan gırecek Gunev Amerıkanın ıkı olımlunduğu 4 Grupta puan durulev olan ıkıncı mıllet de bu Ku pıv ad 1924 ve 1928 şampıyonu mu şu şekıldedır Santana'nın y*nilglsınl iurprlz panın fertıplevıcısı Şıli d r Lıuguav 2 Grupta Bolıvıa IIP O G BM AY P olarak karşıhvan Alf Chave Avus Coloma Evzaguırre, Raul & Sarav tarafında n beklenen vaptığı ıkı maçtan bırıru kazan Meksıka 4 2 1 1 11 2 5 turaîva'iın tenMeki muvaffakıSanchez, Na\ arro • Luco, RodHauopl lutbol takımı dan uçakla mış, bınnı kaybetmıştır Her Kostarıka 4 2 0 2 8 6 4 yetını şo\l e ozetlıvor* rıguez • Moreno Fovılloux, Soıkı netıce 1 0 olunca, şımdı sışehnmız e gelmıştır G Sarav, F H Antıllerı 4 1 1 2 2 13 3 «Bızde bu iş kuçukten ele alın*o, Lıonel Sanchez Bello dan ra uçuncu maçta Bıtaraf bır Meksıka ıle vapacajjı iki maçBahçe ıle Dol iıabahçe stadındakı mıstır. Genç ovuncular çok srzukurulu 11 ın Santıago'da her şe sahada yapılacak bu maçın gatan sonra Paraguavın durumu maçlar ıçın a ılaşmıştır Buna goludur aTbıl tesıs ve malzemenın vı japması mumkundur Iıbının Uruguay olacağı tahmın bellı olacaktır Şılı'dekı fınalra cumartcsı gunu saat 15 15 de vanında sporculanmızn sporttf 3 ARJANTİN edılmektedır Iere bakalım bu ıkı ekıpten G Sarav F Bahçe genç takımkaıdelere navetı buvuktur Bu IŞP Guney Amerıka dan Dunya 5 KOLOMBİA hangısı katılacak' ları karşılu^acaklar, «aat 17 30 da zararh olarak herhangı bır ıçkıvı Şampıvonasına uçuncu ekıp oGuney Amerıkada Kolombıa G Saray Hapoel ıle ovnavacaktır 7 İ8\FÇ İSVÎÇRE Adanadan gelen bır habeı • onlarda gormek kolay kolav mum larak Arjantın katılacaktır ıle Peru arasında 3 Grup ıçın Avrupa da 1 Grup ıçın karSarıkırmızıhlaı bu maça e n kuv hayh tuhaf Beden Terbıvesı * kun değıldır Jack Kramer'ın ama E ıvator ıle 1 Grup ıçın v ıp japılan ıkı maçtan bınnı kazasılaşan Isveç Isvıçre ve Belçı\etlı tertıplerını çıkaracaklardır teşkilâtınm Umum Muduru • tor tenı=ı tehdıt etmesı bızi kortıgı ıkı maçı 11 3 kazanan Arnıp dığerınde berabere kalan ka ara«ındakı en son puan du De\amı 5 ıncı sahıfede kutmaz Zıra bizd e bu iş makınejantının muhtemel 11 ı, Adanaya gıtmış, yuzme ha T Kolombıa 2 1 lık netıcevle fırumu lesmıstır Makıne dondukçe ovunvuzuna bakmış, bakmış ak + Carrızo Lombardo, Dellanallere gırme hakkını elde etO G BM AY P cha, Vaıro N Rossı, Varacha lına dâhıyane bır fıkır gel •cu çıkar TeniM bır mıllî propamıştır tsveç 2 2 0 0 6 0 4 Corbatta, Pıado, Menendez, mış «Bu navuzun adını de ganda olarak ele alan bızler lehıHapoel takımı Yeşılkoy Hava Alanuıda 6 MEKStKA, PARAGUAY Isvıçre 3 2 0 1 6 7 4 Labruna Cruz Kostarıka, Hollanda AntılİPiı ğıştırelım,» falanca meşhur (Mustafa ISTEMt) Belçıka 3 0 0 3 3 8 0 Federasyon Reısınin adını Yapılacak maçlar kovalım» 4/10/1961 Belçıka Isveç Havuzun adı ne bıhyor • 29'10/1961 Nvıçre Isveç musunuz' «Ataturk yuzme ^ Isveç'ın Şılı yolculuğu bu ıkı Bundan bır muddet evvel Rohavuzu» • deplesman maçına bağlıdır. madakl temMİclsı vasıtasıvle Lazıo Yeter artık bay Sılahçılar J Beşıktaş futbol takımı dun saat g FRANSA • BILGARÎSTAN kulubu ıle bır on mukavel e ımzaYuzme Federasjonu ıle ug + 21 de vapurla ıkı karşılaşma yapAvrupada 2 Grup ıçm Franhvan Fenerbahç°'nın değerh futraştın, Futbol Federasyonu • mak uzere Izmıre gıtmıştır. Sıyahsa Bulgarıstan, Fınlandıya karbo'cusu Can Bartu bu sabah «aat ıle uğraştın, onunla uğraştın ^ beyazlılar ılk karşılaşmalarını cu şılaşmaktadırlar 1 thsan Candemır (M Spor) 8 4T te kalkan bır uçakla Roma'ya tstanbul yuzme sampnona«ı «eç bununla uğraştın. Ataturkle • ıar»esı gunu Goztepe ıle >apa5 49 7 hareket edecek ve orada esas muSon puan durumlaır uğraşma barı' i aklar, ıkıncı maçlarmı ıse pazar melerıne dun de Moda ha\uzunda O G BM AY P kavelevı ımzalıyacaktır 100 m Sırt (Er Buy ) Erdofan ARIPINAR • ,unu tzmırspor ıle oynaj acaklar devam edılmıştır Seçmelere çok Fransa 2 2 0 0 5 1 4 musabık gırmedığınden varışlar » • • • • • » » » • • s aır. • • » • • ••»» » • Halen ttalva lıglerınde ıkıncı 1 Ergın Sander ( Î Y İ ) 119 5 Bulgarıstan 2 1 0 1 2 3 2 zevksız, dereceler de çok duşuk kumede bulunan Lazıo kulubun400 m serbest (Er Orta) Fınlandna 2 0 0 2 1 4 0 de ovnama>;ı şımdılık ımkân^ız olmustur Bazı sınıflarda musabık 1 Bora Uçer (1 Yİ ) 6 22 9 27/ 9/1961 Fransa Fınlandıya olan Can Bartu Lazıo kulubu ta adedi 5 l geçmedığınden yuzucu29/10/1961 Bulgarıstan Fın100 m Sırt (Er Orta) rafından bir senelığıne Bologna ler seçmelere katılmadan dogrulandiya 1 Enver Aktulga (t Y t ) 1 33 2 kulubune kıralanacaktır da n doğruya fınale kalmışlardır 12/11/1961 Bulganstan Franpazar gunu Bo400 m karışık ferdı (Er Buv ) Mıllî futbolcu Seçmelerın ıkıncı gununde şu logna'nn Lazıo takımı ıle vapa1 Engın Ünal ( G S ) 6 06 9 netıceler alınmıştır. Şıh've Fransa mı, voksa Bulcağı hazırlık maçında ver aldık400 m karışık ferdı (Er Genç) tan sonra şehrimıze donecek \e garı=tan mı uçacak 7 Netıcevı bu 400 m serbe;t (Er Buv ) uç maç taun edecek 1 Ersın Soner (M Spor) 6 53 5 ancak va*a"»i %azıfe«tnı tamam'a 1 Engın Ünal (G S ) 5 23 8 (Arkan * * T ) 2 Ergın Sander ( l Y t ) 5 36 3 1958 dunya şampiyonu Br«cLlya'nın uç oyuncusu istirahat anında Seçme musabakalarına bugun de dıktan so'^ra ttalva'va 400 m serbest (genç ) devam edılecektır rekfır lllllllllllll IIIIIIIIII1MIIIIMI • ıııııtftt«fiıi(iı ııııııııııııııtııııuııııııııııııııı ŞILI YOLCULARI kimler oiahiîir ? Dünkü maçları Avustralyaîılar kazandılar Bu hafta G. Saray Hapoel ile F.Bahçe Partizan ileoynuyor İki mkafir takım da dün geldL Yeter artık! Beşiktaşlılar dün Izmir'e gittiler İstanbul yüzme şampiyonası seçmeleri dün de devam etti Can da gidiyor *ÜV VEZÜV VEZÜV VEZÜV VEZÜV VEZÜV VEZÜV Buffalo Kamyonet ve oto Işstikleri: Eb'at 640 y 18 600 s 15 640X15 670X15 650X16 600X16 650X16 700X16 750X1 b 610X20 700X20 6AZ SOBALARI ve EMAYE SOBA BORULARI YAKMDA 8ATIŞA ARZEDİI1CUTİR Sobaya monte edilmiş hava tanzim klapesi HER ZAMAN HAZIR YEDEK PARÇA HİZMETE AMADE TEJMİK 8ERVİ8 Kamyon lastikJeri Reklâmcılık 1503 3472 İşçi Sigortaları Kurutnu İstanbul Bölge Sağlık Müdürlüğünden: ' 1 Kurumumuz Surev\apaşa Sanatorvomu kapı ve pencerelerıne \actırılacak 43600 lıra keşıf bedellı keten perde v e U ravı taktırılması ışı kapalı za rf u«ulu ıle ıhaleje çıkarılmıştır. 2 thale 28 81961 pazartesı gunu saat 15 de Tepebaşı tçkur Pasajında Mudurluğumuz Satınalma Komısyonunda yapılacakr 3 Geçıcı temmat mıktarı ıha'e bedelının ' ı 75 u nısbetmde olup bu ışe aıt îdarî ve Fennî şartname her gun mesaı aatlerı dahıhnde Mudurluğumuz Levazım &er\ısınde gorule. bıhr 4 Ntekhlerm °o 7,5 nısbetınde temınatı v e 1961 Tıcaret ' Odd=ı Ve=ıkası ıle mumacıl \esıkası ıle mumasıl ış % aptıklarına daır belge\ı havı, usulune gore hazırlanmış kapalı teklıf ?ı flarının en geç ıhale saatınden 1 "taat evvel makbui mukabıli Mudurlu|umuze tevdı etme^ı veva ıadelı taahhutlu olar^k gondprmış olma=ı lazımdır 5 Po^tada vakı olan gecıkmeler kabul edılmez 6 Kurumumuz artırma, ekMİtme ve ıhale kanununa tâbi rlma\ıp ıhalejı japıp yapmarrakta ve\a dıledığme >apmakta serbettır (Ba«ın 4944 3455) RENK GÜZELLİĞİ ŞEKİL GÜZELLİĞİ SES NETLİGİ SES AYARI ZERAFET Eb'ad 750V90 825X20 900X20 MK 900X20 MG 1200X20 Traktör lastikleri Eb'at 559X16 400X19 61*3X19 1İXJ4 10X28 Kat Anadoiu acentelerimiztn nazan d i k f t t Yukanda yazıtı eb adlarda Hollanda malı Buiialo marka lasiıkler gümrükfen çelcı/miş olup depomu2da mevcuttur Ihfiyaçları olan lashk sahcılannm müessesemıze müracaatlan. j Acenfelık bulunmayan mahalhrde acenielık venjecekhr. t' TELEFONLARI TÜRKİYE UMUMİ MÜMESŞİLİ: MURATTAKi SANAYİ v e TİCARET İHRACATÇISI : Faal 17b8 3446 BUFFALO LASTİKLERİ ACENTELİĞİ ;jpALATA NKCATİBEY. CAD. 108 GOR HAN İSTANBUL TKL: 44 0 1 3 1 4 4 72 47 BÜTÜK Felsdfa Lugati DEUTSCHER INNEN • UND. AUSSENHANOEL BERLIN K | 4 CHAUSSKKSTRASSE 111/112 DEMOKRAT AliMAN CUMHURİYETİ CMS! 3 10 EyliM 961 Leipzıg sorfbafiar Fuannı ziyareLedinıZ İL 8054 3442 T a m a m l a n d ı Beher cildi 40 T.L. Her uç cıldımn başlıca satış yerlerı: r Elektrik Malzemesi Alınacaktır : IL 8058/3445 • Dolapdere Kurtuluş deresi c a i 61 Tel: Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri fCumhumet 34471 • 1 24 adet tam kapalı 5 ıla 6 Kvv trıfa?e elektrik rfotou, ter mık manyetık ve jıldız muselles salterlerı ıle 1000 R P M 2 NKBA kablo 130 metre (3x95+50) ve 260 metre (3x35+16) 3 13 adet tnfeze 10/16 ampere aj arlanabılir termık manvetık şalter • 4 13 adet trıfaze 28 amperlık yıldız mu'elles Jal+er A Tah«ıs mevcut*ur. tthal suretıvle te«lım edılebıbr • ^••»••»••••••••»••••••••••••••••••••••••••••^ »••••#»••< Adapazarı Belediye Reisliğinden •••»•••••»•••••••••••••••••»••4>» PAKSOY LİMİTED ŞİRKETİ • • • ^••••••••••••••••••••••••••»»••••••»••••••••^ •••••#• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••'•• Beherı 40 000 lıra muhammen bedelh 6000 lıra muvakkat temınatlı 750 ılâ 1000 kılo tonajh 2 adet Damperlı kamyonet mubayaası 2490 S K gereğınce kapalı zarf usulu ıle 4/9/961 pazartesı gunu saat 1600 da ıhale olunacaktır(Basın 5120/3483> İBeyoglu Kız Enstitiisüj Nudurlugunden Okulumuzun 9000,00 lıra keşıf bedellı onarım ışı açık eksıltme ile yapılacaktır. Eksıltmesı 12/DC/1961 salı gunü saat 10 da Şışli Okullar Saymanlığında yapılacaktır. İsteklılerin 675 lira geçici temınat makbuzu İle Tioaret Odası vesıkası (1961) ve evvelce böyle bir ış yaptığına daır vesıka ıbraz etmelerı lâzımdır. Bu işe ait dosya her gun okulda gorulebılır (Basın 4945/3471) J| • RtMıra caddesi 156 1 Tel: 44 79 06 $ X İL 8015 ZİU • »•• • » ••• • • • •• • • • »» »• » • » » » • •• » » • • • • » • • • •»•» •• o* İst. Dz. Teknik Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk. dan: 1 Kapalı zart usulu ıle 70 ton renkh ustupu ve 30 ton bevaı ustupu satın alınacat. Muhammen bedellen tutarı 323 500 lıra olup, muvakkat temınatı 19 278 lıradır Musatt fıat teklıfı karşısmda renkli ustupu 10 tonluls partıler halınde yedı avn is= klıve beyaz ustupu ıse 7500 kıloluk partıİPr halınde dort avrı ısteklıye ıhale edılebılır 10 tonluk renkh ustupu^ e gınlaığı takdiTde geçıcı temınatı 2o2U lıra 7TO0 kılo bevaz ustupuye gınldığı takdırde geçıcı temınatı2868 lıra 7î kn'utıır 70 ton renk1ı ustupuve gınldığı takdırde geçıcı temmatı 13 010 lıradır 30 t'n bejaz ustupuve gırıldigı takdırde gpc'cı fminatı 8900 lıradır Daıre^ı dıledıgı takdırde tamammdan veya partıler u^ennden vuzde yırmı noksan veva fazla almakta serbesttır 2 Eksiltmesı 31 ağustos 961 Perşembe gunu saat 11 00 de Kasımpaşa'dakı komısvonda 5 apılacaktır 3 Şartnamesı Anbara'da M S B Ankara Lv A de tzmırde tkmeı Yurt Içı Bol K Sat Al Kom Bşk da ve Istanbul'da komısv onumuzda her gun eeulebıhr 4 Talıplerm teklıf m«"ktuplarım en geç ıhale gunu saat [0 00 a kadar Komısjon Baskanlığma vermelerı (Ba ın 4i12 Pamuklu bez satışı L OREAL PARİS Sumerbank Bakırkoy bez fabrıkasında mevcııt takrıben 268 399 50 metre muhtelıf tıp hatalı bez tam=~nen ve\a kısmeıı mevcut şartnamede yazılı esaslar dah'lınde satılacak*ır Isteklılerın bu ışe aıt şartnameyı gormek ve luzumlj ızahatı alarak tsrmnatlarını yatırmak ıcın cn gtç 28/8/961 tarıh pazartesı giınu saat 1600 ya kadar, muessesemız Pamuklu Şubesı Mudürluğime muracaat etmelerı rıca olunur. Muessesemi7 satışı yamp yapmamakta veva dıledi^ıne var>makta serbesttıı (Basm 50P6/3468"» • •••••••••••••••••••••••••»•••»••••»•••••••» »^•••••••••••••»••»••••••••••••••••••••••••••» I X • X İL N | Eczane ve Papfumorılerde arayıntz IL 8063 344J SÜMERBANK Ahm ve Satırn Müessesesi ^•••••••••••••••••••••••"»•••••••••••••••••••V Mıllî saravlar bahçelermde çalıştırılmsk uzere belgeh bah • çıvanlar alınacaktır Isteklılerın çartları oşıenmek ıçın Dolma 4 bahçe Saraj uıa muracaatlprı ı!ân olunuı J (Basın 50C6 3^69 > • ^••••••••••••••••••••••••••< » • • • • • • • • • • • • • » • ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle