09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A K Kilap ve Kırtasiye Evi Ankara Cad No: 7t de Yeni şubesinl hizmetinize açtı. SATIŞLARIMIZ HEDÎYELÎDÎR. tL 8048/3441 umhuriyet K.UBUCUSU: TUNUB NADİ ORERMANN Mül! Eğıtun Bakanlığınca yaynnlanmakta olan Duıya Edebıyatından tercümeler sensınden Fransız Edebıyatçısı Senanoour'un Bedıa Kosemıhal tarafındaD dılımıze çevnlen rOberrnann» esen basümıs, Mılll Eğıtım Bakanlığı yavınevlen üe butun tatapçılarda 400 kuruş fıvatla satışa çıkarılmıştır(Basın 4153 34481 $$. yıl Sıyı I3.3OJ S TelsfeBİar: p Comtaırtytt tatanbo) Pocts Kutusu; ktanbul No 248 1 2 4 3 9 0 2 3 4 3 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 18 Ağustof 1961 Seçim propagandasını tahdit eden yeni kanun tasarısı komisyonda Bu tadilâtııt yapılmasında gaye eski partîlerin propagandaya vasıta edilmemesi MHIHIIIMIHIIIIIIIIH1HIMIIIM Sıkı Yönetim ve Seçim IMMIIIIIIIIHIIIIMIII Ankara, 17 (CumhuriyetTcleks) •iyle, BakgnUr Kurula adına ha Seçim propagsndası mresince, po ıırlanan tssarı, ıvedılıkle kanun lıtıkacıların ?ahsıyet yapmalarına laşmak uzere Seçim Komısyonuna Ankara 17 (Cumbumet Te'pVsi MBK vuvarlak masa topraSnı olmak hıç bır aı>asl teşek verılmıçtır toplantısmın on hazırlıklarma başlamışhr Bu hanrliklar Partı Gene! kul veva mensubu hakkında gerek Tasarı partı ve partı mensupla reterlerının \e lıdorîprının dâvstı VP partilerarası mp^eİPİPrın Komıovmek gerek yermek bakımından rının 6 oraktan oncekl ıcraat ve tenırı »eçtığı alt komısvonda gon^ulmpsı şeklınde oimaktadır fıkır Mirutuime^ını onlemek ga\p Arkası Sa. 5 Sö « ds . Komitesi alt komisyonu üyeleri İnönü' Aksal, Alîcan ve Ragıp Gümüşpala ile ihzarî birer görüşme yaptılar Inöftü ile görüşüldü Dun saat 18 da C H P Oenel Başkanı Istnet Inonu dâvet uzerınt ürurlüktekı tıkı yonetım Komıteye gelmış ve komısvon uyelerıyle bır saat kadar anruşmuştur lk d l r ü r e i ç ı n 0I Yf ç »y' * *" Bu goruşme sırasında Inonu sıvasi \azıyet ve memlekptın uraumi du11 tılmıştır. Bu ıtıbarla, 15 rumu hakkmdakı goruşunu açtklamıştır Cuma gunu A P Opnel Spkekım »eçımlerı sıkı >one reten ^ınası Osma ve yıne dun C K M P Genel Sekreterı jprıne tım sltında yapılacaktır Meseleji Seyfı O^turk'le gorujen komi'îyona bugun saat 10 da ılk olarak Y T P tartısan kimi Kuruca Meeiıs u>e G«ıel Başkanı Ekrem Alıcan Konute>e dâvet edılmış \e kendısıvle lerı teklılin alejhınde bulumnaşbır saat kadar gorâşulmuştur lar «skerı ıdare altında vapılaciU »evjmJerde vatandas huzuru bozu labıleceğınden ve mıllı ırade zede Gümüşpale ile mâ^âkat lentbıleceginden &a% etmışlerdır. Buna ragmen uzatma teklıîını Saat 12 de ıse Adalet Partısı Genel Başkanı Ragıp Gumuşpala Uçte itü çognnlukla kabul eden Meclıs bınasına gelmış, ve Komıtenın alt komısyon uyelenvle gorusKnrocn Meclıs, yaşa<lı|ınıız sartmuştur Gumuşpala'nın goruşmesı bır saatten fazla surmuştur OglePaksiit (soldd) Gııneş, Aliraıı (orUda) Bolukbaşı (sagda) lar bakımından, tam bır sagdmu den sonra saat \f> 30 da vakı dd\et ornegı gostermıştır. Asıl teklıf ge uzerıne ıse C H P Genel Sekrete rt çe\rıl»e Idi vatandaş taazoru ı e rı tsmaıl Ruştu AMal bırbuçuk millı ir»de o ıaman bır sarsılma saat suren bır goruşme vapmıştır teblmesıne uğra>abılırdı. Bugünku hahmızden memnan olBölükbaşı rahatsız mıyanlara şa noktavı onemle hatırîatmak verındedır: Kımdır bızı Yıne bugun davet edılen C K bn hale getırenler7 Memleket nor M P Genel Başkanı Osman Boluk raal hukuk devletı sartları ıçınde başı ıse rdhatsızüeı dolavısıvle ıtı gul gıbi vasa\ıp gıdıyordn da bır zarda bu'unmu* ve 13,'lestığı tak 1 takım bırslı komntanlar zorla hu dırde j a ' n gelebılecegını bıldır Bır Batıh çıft (sağda) ile Dogulu karıkoca Berlın'ı ıkıve bolen dıkcnM tel ıgı'nrr" oldnğu faalde kıimeti devinnek turetıyle ortalıgı rraştır t\ıle«medığı takdırde ıse ahbaplık edivorlar Doğu Abwm poMeri resitn çeHHrken arkaUiM altüit mtt ettıler? AnayasaTi onlar Bolukba^ı komısvona bır tem«ılcı mı çignedı, ınsan haklarını onlar *ım gonderecektır Toplantıdan çı raı kaldırdı, ynrt ekonomisini onkan lıderler goruşulen konular lar mı perifan hale kovdu, hattâ Ankara 1 (Cumhunjet Teleks) hakkında bır şey so>lememışler 7 ytarürlükteki »ıkı yonetımi onlar Bugun bazı gazetelerde, şahiE ve ve »adece uraumi sıvaset me«elele nu HSn ettı? Bo lomları bır «evet» partılerın 6 ocak 19*1 den oncekı rının gbzden geçırildiğını ıfade etle eevaplandırmak murnkün ols» fjıl ve hareketlennın seçımlerde mışlerdır Komıteden verUen res !di, saym tenuilcüerin itlraıların» babn konusu cdılmemesını sağlıya mı bıigı de bu mealdedır biı de yürekten katılır, ieçımlerden cak bır kanun UsarısiBin Kurucu Ancak sızan haberlere gore top dnee »ıkı ySnetlme §on vMİlmeıı Meehse «unulacağına daır çıkan Arkası Sa. 5, Sü. 4 de gerektiğıni onlaria bırlikte savnhaberler uıenne ne duşunduğunu nnrdnk. sorduğumuz partı lıderlen bu hu Oysa, gerçek dnnnnn taep billsostakı goru»lerım keaın bır ıfade vornz. Ya«adıgımız ve elbırlığl ile ılc »çıklamışlar ve datnokratık re duıeltılmesıne çalıştığımız anormal tıme aykın olduğunu behrtmışlerşartlar baştan aşagi duşuk yönedur. timln eseridır. Anatasavı \e fn«an Y T P Genel Başkanı Ekrem A haklarını düsuk yonetım çignemiş, lıcan şunları »oylemıştır ynrt ekonomisini ve vatandas hu€ Demokratık rejımlerde mu tnrnnn duşflk yonetım bozmuş, cadele usullerı ile fikır ve zıhnı hattft jürurltikteki ııkı vonetimi >et rekabetlerını karıştırmamak duşuk ybnetlm ılân etmıştır. l&zımdır U'sullerımızı ıslah et Senato. bes yıllık \ardım Moskova 17 (Radyoa aA P ) 27 Mavıs de\rımını başaranların mek medpnı olçıılerı hîkım kıl800 milyon, MoskDvadakl Amenka îngıltere en büvnk amacı, gıdenlerın sebep Arkası Sa. S Sü. 6 da progranıında oldnga bngtinku olaganustu şart ve Fransa Buvuk Elçılıklerı busenHik askerî >ardımda da lan bir an once degıştırmek, mem gun Berlındekı hududun kapan250 miljon dolarlık leketı »»lediğimız demokratık \e masını sert şekılde protesto eden kesinti vaptı ııormal rejime bır an Snce ka\us notalannı Sovvet Dışışlerı Batnrmaktır. Bn, ovlesıne açık bır kanhğına sunmuştur Avrı a>rı ve Washıngton 17 (a a ) Amorı gerçektir U, Tassıada'nın baş sarılen fakat aynı mahıyette olan DIPLOMA MERASEVII Kuleh Askerı Lısesınden mezun olan ka Avan Mechtı dun gecekı otu ıiıkları blle ıçme duştfiğumüz çık gençlere dun yapılan merasımle dıplomaları verılmıştır Resımde, venı "otalarda gayrı meşru tedbırlerın rumunda ıktısaden az gehsmış mazdan ancak 27 Mavıs sayesınde mezunlardan bırı dıplomasını alırken gonıluyor al nmasından ve Berlının dartlu memleketlere vapılarak olan beş kurtulabıleceğimızi duruşmalar »ı =tatusunun ıhlahnden doğrudan jılhk vardım programında 800 rasında bır çok kere tekrarlamakdoSruva Mo«ko\a me^ul tutulmak mıhoi dolarlık bır ındıntn getan kendılerıni alamamışlardır tadır YapUan hareketın mılletrektıjı hakkında uıelerden Allen Fakat, >asadıgımız olağanüstu lerara«ı gergınhğı arttırdığı tebaEUender tarafından hazırlanün hale son \erıp normal bır baya* ruz etfrıldıkten 'oi'a Berlının •ekltfi 41 e kar«i 51 ovla kahji et Huzejıne katusmak ıçın sadece koiıunıst Doğu Alrnanvanın b.r mıştır de» rımcılerın ıvı mvetı vetTnez. parçası olduğu volundakı Sovvet Arkası Sa 5 Sü. 8 de Ut'snası* butün partılerın, butun ıdıdası reddolunmaktad'r Berlını A">kara 1 (Cumhurıvet 7 latandasların de\rım idares'ie Arkası Sa. 5, Sü 7 de Te'eks) Cumhurıvetçı Ko\lu varduncı olmaları da gereklıdır. Mı'let Paîtı«ı seçim faahv=t Ve yank kı dusuk ıktıdarla bera[prı cumle=ınden o'arak »em beT cıkannı Mtıren eskı d ^ r s partı programını hazırlaTiak karşı yuregındp defeilse bıle mıdeuze^e kurulan koi"!<:\ onlar «uıde gonsuz bır Szlem dnvan, ge çshşmalanna devam etmektrırılıiı voba^lıfı ıh\a etmek ıçın Iktisat Fakultestnde talebe olan gencin soygun tarihi«He KAFALARIVI KAYBETTILER KOLLARI BACAKLARI ERIDI dır cırpınan bır takım politikacılar,, Karabukte ailesinin yanında bulunduğu anlasıldı Parıste çıkan bır \anfiinda, modaevlennde kullandan kırmızı plâshıc bır fırsatı kaçırmamava azıra'ı tktı^adı programla llgı'ı tık mankenlerın ıstıf edıldığı bır depo tamamen kul olmuştur Fakat znruiuvorlar Dusuk iktıdarın söraporun hazır'anarak Genel | Dun sabah Çarsıkapı dakı Buğ > akalattırılmıştır tu>»!ona hukuU de\letı sartları Merkeîe \erı'd'ğı oğreiılmi1: tstimlâk secirnlerden sonra ıtfane kırmi7i plâ=tık rrıankenle' ren bazılarını sapasagîam bır kı>!dav Bankasma bakan Dursun De Buğday Bankasınin Veznedarı •cfde ald'Sı hukuka ve kanuna mmı da kafa'arını ka\betrmş kolları \eya bacakları erırruş vazıvette tır A'h sahıfehk bu raporda peşin para ile yapılacak a^kırı butım t^dbırlfrı avudarı relı ısmındekı bır genç, Bankanın Celâl Bınzet, dun sabah bankanın kurtararak yukarıda gorulduğ'j gıbı bır duvarın dıbme jıgmıştır Arka«ı Sa 5 Su i de veznedarı tarafından «Gangstere camlarından ıçerne bakan uzun Hurn\et mevdanının onarılma patlarcasına alkışlıtan bn adam Dün bir aralık haraçok benzedığı» ıddıasıyle polıse Ss. 8, Sfl. S te 'ina devam edılmektedır Bu ara lar ırınde bulundngumaz adı usda oğrendığımıze gore dun Hurrı tunde devrıın «artigrmın gerektır ret gölgede 39 derevet mevdanırda bulunan Marmara dıfi luznmiu ve kanum tedbırlere sıneması bloku Dışçı Okulu ve karsı kazan ka'dırmak > e&ıiımınde ceyi buldu 1 E T T bına«'nın da ıstımlâkme >1ır!er B'inlan ttı°»ri= nı bos bı karar verılmıştır rakmak mem'pke'" huzura degı' Bunalbcı smaklar butun şıddetıy ancak daha bu\ük hnzureuzluklara Bu ıstımlakler seçımden sonra le de\am etmektedır Geçen pa•ırukler peşın para ile vapılacaktır zar gunu şehır ıçmde 38 dereceve Dığer taraftan Kadıkov Altıvonevrım şonetımı başlangıçta ver fırlavan sıcaklık dun 39 derece$ı lun ıstımlâkıne bu av başı başla d'fı sozü «erçekleştirecek, \nrdn bulmu«tur Meteorolouden verınaeaktır î«tım'âk edılecek olan muzda mıllı iradenin hıc bır s<ip len bılgıje gore, dun şehrın nıspe bıiaların ücretlerı 25 ağuetos ta he\e yer vermıyecek bır sekılde rıhınden ıtıbaren odenmeğe başla Gerekli tahsisat verilmediğînden sandalyasız kalan kara ten ""eTin semtlennden bırı «a\ıbelirmesinı tağlavacaktır Seçim lan Yeşılko\de »ı^aklık go'geie nacak ve para«ı odenen bi"S ÎSlerden önce seçımler sırasında \f kolların îhtîvacmı jndermek icin bu care bulundu 35 derece olarak tesbıt edümıştır tımlâk edılerek Mktınlacaktır Bu «ecımlerden sonra sıkı \nnetim \aBo\lece dun de l«tanbul mevsı«uretle de Kadıkov trafığı kı<a za tandaşın serbpstç" o\unu knllan Emnıjp' G«n°l Mudurluğunun rada bır çok karako'a odun ve mın en slcak eurlerınden bırmı manda ferahlatılntuş olacaktır ması nüruna \a7ife ba«ında bniu japılmadıgı ^ıbı daha vaşamıştır Butun gun devam vıllardanberı Istanbul Emnıyet komur tahsm Ankara 1 (Cumhurıyet Te7 nacaktır. ampul kağıt ve kırtasue bıle ede n bunaltıcı sıcaklar vuzundpn Mudurluğune gerekh tahsı^atı Bnlanık suda balık avlamak ıs leks) Elâzığ'da yapılacak olan memesi yuzunden polisler çok muş verılnlernektedır bmlerce l^tanbullu plaılara \e Teknık Okul ıçm bır sozlu »oru »•venlere goz »iunulmıvacaktır Arkası Sa. 5, Sü. 2 de kul durumda kalmaktidır Bu a Arkası Sa. S Sn. 2 de or ergesı Temsılcıler Mechsınde N^DIR NADI goıuşulurken Nuvıt Yetkın ( C B P ) tarafırdan hakkında Meclıs tahkı katı sçılması ıstenen Mıllı Eğıtın Bakan Ahmet Tahtakıhç (C. K m F ) kendı»! ile goruşen muhab rımıze «Bır tahkıkat açılmasın çok ısterım Memleket işlenne devlet hızmetme, mahalltlık ve paı tızanhk olçulerının hâkım olma« felakettıı Bovle bır yolda kırr varsa ya ceza gormelı ya huvıvetı meydana çıkarılmahdır » demış tır İAA tntıbdk kanunu hakkında sordu Iznııt 1 (leletonla) Kefken / sahılınp 100 metre me^afpd" bır n gumuz soruyu Mıllı Eğıtım Baka sım aorıılmuç ve hunun Ru^ de nı Ahmet Tahtakıhç, «întıbak Kanızaltı habeıle=me cıhazı oldueu nunu Mechste Komisyonda olup, acele çıkacak kanunlar meyanmte bıt edılmı«tır cevaplandırmış Kandıramn Cı Inırbalcı kovun dadır » sekiınrie rtf>n 37 \a=larında Salım ^«lan sa tır Anadolu vaka=ııın >u derdı her mıştır Bu durum karşısında su Beledi'e onumazdelcı haftadan Mıllı figıtım Şurasınm ılen bır hılde ^abk avladıgı Hır sırada Rus seçen gun daha vahım bır hal al \un tazvıkı de azald gından Kadı ıtıbaren venı bır su tevzı şeklı dutarıhe atıldıgına daır çıkan şavıahpı 4 8 No lu denizaitı hsberles T maktadır ko^de 3 gundenberı bır damla su sunmektedır Yenı tevzı şeklne m = sarr>andıra=ını bulmus ıp ka\ lar hakkında Bakan Tahtakıhç şun < Oğrendığımıze gore Elmah ben çıkmıvan semtlerm adedı artmak gore bır gun oğleve kadar su ve. makamliga goturup te^lım etmış ları so\lemı=tır dınde aneak on gunlnk su k«l tadır. Arkası Sa. 5, Sü. 8 de YAZISIZ br Arkası Sa. 5, Su. 4 de Propagandanm tahdidi ile ilgili fasarıya partüer muhalif CHP, YTP, CKMP ve AP ileri gelenleri iasarınm Meclisien geçemiyeceğini belirttiler Berlin buhraıu gerginiiği artuıyor Amerikan yardımı indirildi ^ Batılılar Rnsya yı proteüto ettıler 9 Dun verüen Hotalarda, gayrı meşru tedbirlerden Moskova mesul tu&uluyor, Fransa da savunma gücünü artıracak, Doğu Almanya da gençlerden zönüllit asker olmaları istendı C.İA.M.r. Dün banka soyan gangstere müşabih bir genç daha yakalanıp serbest bırakıldı . « . programının iktisadî kısmı belli oidu Beyazıttaki Marmara bloku da istimlâk ediüyor Pazar gününün ısı rekorunu perşembe kırdı Ûğretmenlerle ilgili intıbak kanunu acele olarak çıkarılacak Tahtakıhç, hakkmdaki iihamlar karşısında "bir iahkikat açılmasını çok isterim,, dedi Parklardan kaybolan bazı banklan polisler karakollata alnuşlar «. Bir Rus denizaitı gemisine ait şamandıra bulundu On gün sonra Kadıköy tamamen susuz kalacak Elmaîı bendfode 10 güııliik su kalâığmdaıt Kadıköy semtîne gün aşırı 6 saat su verilmes. düşünülüyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle