13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
OOBI 11 • • 11 • 11 • 111|| CÜMHUBÎTET I I | !• 11| 11|! • • II11 • | •!•• 11 •! •• I|| || I I I I I I I I • M •• l i l l l l l l I I •••••••• I I •••••• t l i l t l t l f l •• l l l l ••••! I I I • • • • I I l l l • I •••• l l l l l l l l l l l l • • • • • • ll •!••••• "••••••»•«•••••••IIIIIIIHItllMI. • • • •I » • • • •if 18 Agnstos 19«1 Kesımü Koman: 153 B A N H E B l N H I U O N L A R I Çizen: 7VES SATOL Çevirea: Mazhar KUNT ^ 147 Sonra donuklaştı sesi: «Ahmet nin olmadığını gördü Ahmet. Ne âbi... iyi iyi ama, musaade ettni eve, ne kahveye giderken, yoktu yor namussuz herıfıet kı, rahatça kimse, nasılsa! Biraz ferahladı. çahşahm. Kaçaklar gibi iş görü Ne zamandır, hep arkasında dolayoruz. Bi de, en kötüstt ne, biliyor şan golge yuzünden, gönlünün çek musun? Para etmiyor balık. Sevi tiği yere gidemiyordu. Yanıyordu nıyoruz vurduk diye ama, bir lira Meryemin hasretinden. mı acaba kilosu, yoksa gene alt «Oh!> dedi kendi kendine: «Yok mış kuruş mu? Ah her sene gibi deyyus Rüstem. Belki bu akşam, olsa .. Bakalım daha ne kadar, Meryemi gorebilirim* veresiye a,labileceğim benzini? Bak Gece saat onbire doğru, yollankala da borç bırı>5"i .» dı yukan sahile. «Bana bak koca oğlan!» diye Ama yanıhyordu Ahmet. «Deyvurdu elıni Osmanın omuzuna yus Rüstem» yok değildi Vardı. Ahmet. «Bugün, Allah verdi mi Yalnız, herhalde, boyuna Ahmeşu balıklan nıze? Düşünme artık, din peşinde gezmek, epey zor gelMonrlllon, esnı sıkılarak sordn: cNe zamsnErtesi günü Kont Emniyet Müdüriiyle görüştü. Memnr mektnbo okuduktan sonra: «Pekl, deBlr dakika sonra Monrillon tekrar arabasma kötü şey. Elbet gene para edecek diğinden, takibin şekli değışmiştı. danberi gitti? Haziran ayı içinde. Pekl peki Bilâhare Teraple mahallesi komiserliğine giderek di, ben tamsmen emrinizdeyim.» Bn tözler ttaert bu kll.ç Millet aç oturmaz ya. O Tilkıyi defıl de, kümesi beklidSndü. Kapıcı kadından bir şeyler öğrenememişti. adresini biliyor musunuz? Hayır. Yalnız Pyranne Kont de Soleur hâdiseleri anlattı ve Lucien Eve döner dönmez Konta rapornnu verdi ve söz merkez memurunu görmek istedi. Memnr Kontn kadar oteli var, lokantası var Is yorlardı artık. Tam Recep ustanın nees dağlarına gittiğini bUiyornm. Sıhhati lcap etderbal kabul etti. Kont da: «Sizden bir rieada bnhakkında elde ettiği malumatı bildirdi. Senra: lerine şnnları ilâve etti. «Kapıcı kadın isranmı tanbulun... Hem bu balığı yiyen atelyesinin önünde, bir aşağı bir tiriyormuş. Kızı da beraber. Hasta mı? O halde şüpheli bnlarak çekinger cevaplar verdi. Ben de lunacağım dedi. Ancak Emniyet müdürünün ver «Madam Lsreau'nun kapıcısuu sorgnya çekmekle adamlar, sen ben değiliz. Cepleri yukan dolaşan, koca gövdeyı farkdoktorunun kim oldnğunu sfiyler misiniı? Mamiş olduŞu ?u mektubn evvelS oknmanızı rica bn işin halline yardım edebilirsiniz, dedl. Madam silnle blr kere görüşmeden daha llerl gitmek istedolu olanlar, milyoneri, mebuau etti Ahmet, hemen geri döndü. alesef bilmiyomm... edeceğim...» Lureau'yu bulsak, Lucien'in dâsmanını da bulmak medim...» yiyor, daha çok. Onlann da bir Kayığa gitti. Osman uyuyordu kolaylasır.» (Arkası var) ild gün sonra, gelir istahı, merak içinde. Yandaki kırmm motorda etme. Oturup matem mi tutacak da vardı nöbetçi! Ibrahim de oralar, yek millet dayak yiyormus, yı gozluyordu. yok talebeler öldürülüyormuf di «Yahu, ne yapacağız Allahım? yeT. Keyf, keyf onlannki be OsNe karada rahat var, ne denızde'» manl Sonra bi de para için düşünme. Var benim bankada bir diye söylene soylene yollandı evıiki kuruşum, Sıkıştm mı çok, gine Ahmet. Çok sıkıydı takip. der alınz biraz; senln ekmeğinl, İsveçli bir psikiyatr, çiklet çiğneyince tatsız düşüncelerin daha çabuk Gene de ertesi gün, 13 Mayıs benzinini karşüar, balıklar para edene kadar... Üzülme dedi. Bak Cuma, küçük bir kaçamak oldu. dağıldığmı meydana çıkarmıştır. Uyumadan önce biraz çiklet çiğneyiniz fu hayvanlara, ne biçim yatıyor Ahmedi delice sevindiren, bir kaçamak! lar* O gün, sabahtan akşama kadar, Neyiniı varî Neden bütün gün tokıinlerden kurtannak, vücuda çorba. Maydanozlu, çünkü, ince Minnetle parladı Otmanın göz sert bir poyraz savuruyordu, her tstanbnl'dan bir Okurumuı ya canlığının llgili makamlara çekti leri. başınızda bir ağırlık, diliniı pas girtn bazı lararh maddeltri zarar kıyılmı» çiy maydanoz karacığer yanı. Hemen kimse açılmamıştı zıyor: lı, bir haİBİılik var üıtünüzde. Du nzlastırmaktır. Karaciğerin isleyi ve bobreklere çok iyi gelir yağ. 'i müteaddit telgraflara cevap Başka balıga rastlamadan, Mar denize. öğleden sonra, evden çık12.8.1991 çumartesi günü Tarab •üncelerınizde bir bulaoıkhk, bir si ağırlasmca rolünü tam yapa sız biı ıskara et, yoğurt, meyva. ahi verilmemektedir. maranın, dalgalarla dövülüp «zil m:ş, kahveye geliyordu Ahmet. ya plâjına gitmiştim. öğleye doğ lersemliğiniz varT Haıta dejilıi maz. în»an bir yorgunluk, bir a Basmızın hafiflemesi, dilinizden CEVABIMIZ: miş, taze yengeçle yosun kokan Yeni takip usulü keşfedileli. kimru plâjdan çıkarak, Taksıme gn niz. Içki içmediniz. Sigaraya bil« gırlık duyar. Baıı ağrır. Kafasım o pasın gitmesı için bol bol, derin Küçücük bir ilgi ile koca bir ilkıyılanna vardılar. se yoktu peşinde. Tam çeşmenin mek uzere bir vasıta aramağa başdüşkün değiİBİniı? Bütün bunlara toparlayamaz olur. Agzının tadı derin uyumahsınız. Karaciğeri, Kumlan, çamurlart duruknamış önüode, küçük bir kız çıktı karşıladını Karşımda bir kaptıkaçtı be çe halkının, hem de kolayca, semne demeli? kalmaz Kesiklik duyar. bobrekleri nâzik ınsanlar için iyi lirdi. 150 kuruşa Taksime gotüru patısini kazanmak mümkün iken bulanık sulann, hâlâ ölü ölü, ü sına. Suçlu, karacigerlnizle MbrekltNuıl knrtnlmah bnndan? bir uyku şarttır. Gecede en az 9 «Al, bu sana, Ahmet âbi!» deyormuş. Kaptıkaçtıya henuz bin bunun niçin yapılmadığına, ne yazerine devrildiği sahillere, buz riniz olabilir. Organlannu mevrt Aksamlan hafif, dokunmayacak saat uyuyacoksınız. Saat 10 deme miştık ki, Tarabya plâiının önün lan soyhyeliım, aklımız bir türlü fabrikasının önünde yanaştılar. di. Sonra koşa koşa gitti. me göre bir ritme ayak uydurur. şeyler. yiyiniz. Gece organizmanız den yatağa gireceksıniz. de park yapmış nlan taksilerin sa ermiyor. Kız çocuğunu, tanımıyordu genç Üçyüz otuz iki kilo balık yatırlar. Yazın • Uter «ıcak, iâter a« alınan yiyecekleri daha ağır yahibi bir iki şoför, yanlarında da Yatarken irı bir bardak mâden dılar: «Donmaya». Çmann altma adam. Eline bu tutuşturulan mıPazar yerlerinden rin karaciğerle böbreklerin işle kar. Agır yemekler karaciğerinizi kâhyaları olduğu halde kaptıkaçtıauyu içiniz. Mâden suyu böbrekle geldıklerinde, ikisi beraber, bir nik kâğıt parçasını, çekine çekıne mesi agırlasır. Kimi inunda bu yorar, uykunuzu kaçınrlar. ErteArabanızin lestığı yol ortasında, nın etrafmı çevırdıler ve sahıbi oyükselen şikâyetler rinizı ıçletir. Üstune bir fincan daha topladılar, sarı kayıt fişleri açtı: o kadar önem ahr ki «keyif»tzlik» ıi fabah yattığınızdan daha kötu tehdide koyuldular. İnce, çarpık çurpuk bir yazı, süt içmeyi d» ftdet edersenız, süt evinizden, sehirden kilometrelerce lan şoföru nin, koca rakamlarla yazdıklannı. tstanbnl'dan Sedat Yüeetürk j%batlar. Haıta bil. düş«bilir. uyanırsınız. lüeal akşam yemegi Ker.dileri 250 kuruşa sdam taşı«Canım Ahmedim» diyordu «Ben vücudunuza sınirlerin dengesi için uzakta patlıyabılir. Yeni icât edi yorlarmış.. Kaptıkaçtı niye fivatı zıyor: Yanılmıyorlardı. Karacigerin rolü organiamayı tu olabilir: Maydanozlu basit bir gereken kalsıyumu, karaciğerinizi len bır «sıkı plâstik»le bırkaç daiyiyim» diyordu, «Yengeme söylekırıyormuş, bütün mesele bu. KapDoğru toplamışlardı. Tam iki Sultanahmet Akbıyık caddesinkuvvetlendirecek proteinleri verir kikada lâstiği onarabilir, rahatça tıkaçtımn taşralı tahibi ağır ve de oturuyorum. Evimizin bulundu bin yüz yirmibir kilo kılıçlan var dim, ay sonuna kadar bekliyeceUyumadan Bnce tatlı şeyler dti yerınıze varabılırsinız. İs çok ko temkinli bir adam olmasaydı, çck ğu bu caddede her çarsamba gü dı depoda. Bir tonu geçmlslerdi. ğim diye. O daha kimselere bir şey söylememij, söylemlyecek de» süniinuz. Günün tasalarını kafa lay. Sıvı plâstıkle dolu bir tüp ya esef vericı bazı hâdıselerin olması nu pazar kurulmaktadır. Çeşıtli O gece Osman evinde: diyordu. «O gece fena bir şey olnınızda hazır bulunacak. Pathyan işten bıle değildi. Bunlann içinde nızdan silmeye çalışınız. DikkatL yerler değıştırdikten sonra bır kaç «Hay Allahım, bir para etse su madı, korktuğumla kaldım. Yallâstiğe bunu akıtacaksımz. Deliğin en ileri gideni, o sem*in kabadayınizi ij açan bir konu üstünde top yıld.r şımdıki yerinde kurulan bu balık!» dedi, ö'yle uyudu. Kaderi nız, artık fabrikaya göndermiyorüstunde donacak, mukemmel kalayınız. Neşeli bir şey okuyunuz. payacak onu. Bundan sonra gu. sı olduğu anlaşılan 50426 numara pazarın pıslığınden son derece bi min içınde kıvrılan Ahmet ise, çı lar» diyordu. Sonra, daha neler Kara düşunceler, beyın yolu ile, venle arabanıza atlayıp 200 kılc lı taksinın «Hhıbi olan cofbrdü. zar olmaktayız. Hele yaz mevsinarın altında değıl de, yanıbas demiyordu ki? Üstü kapalı sevda mınde sıneklenn üremesine, saba larına gelip demirlemiş kırmızı lâfları. Bir iki mâni. Bir gül reskaraciğerinize fena bir etki yapar metıe yol yapabılırsınız (!) CEVABIMIZ: lar. Mahzun, üzüntulu yatarsanız, Zorla ırza tecavüz edenler 35 se ha kadar çürük sebze ve meyva kayığın kıçüstünde oynıyan koca mi. «Senin Meryemin» diye de biertesi labah başınızda bir ağırlık, nelik hapisle kurtulur, şehirde gu kalıntılarının etrafa pis kokular golgey» baktı. Nev York gazeteleri tiyordu mektup. pegündüz zorbalık edenler sudan yaymas.na sebep olan bu halden bir sersemlikle, dıhnız paslı kal«Vay canına!» diye mınldandı. Ahmet, elindeki o ufak, san kâyaman bir savaşta bir ceza ile yakayı sıyırırlarsa, bu oturii pencere açmak dahi kaabil «Herifler anladılar, kaçıyoru» sa ğıt parçasını, nereye sokacağını karsımz. Bütün gun oyle dolaşırsı îzmir I. Ofizel edilerek sekizden fazlan elenız. Bir îsviçreli psikiyatr çiklet New York'ta çıkan, 11 dilde, 45 ve buna benzer hâdiselere her gun olmuyor. Şikâyeümi okuyacak il bah erken .. Artık karada değil bilemeden, koşar gibi dolaştı s o Sanatlar Festinecek ve jüriye yalnız sekiz gıhlerin ilk mudafaaları: «Efen de, denızde, motorla bekliyorlar. kaklarda. Bir iki kere, yukan saçiğneyince tatıız duşuncelerın da gazete, yaman bır savaşa gırıştı şahıt olacağımız muhakkaktır. vali programı film sunulacaktır. Dokümandım, bız çoplerı kaldırtıyoruz!. o Vay canına I Nasıl kurtulacağız hil yoluna da saptı ama, oradayha çâbuk dağıhverdığını meydana ler Çünku tirajları 10 yılda % 6 6 yıldır su bekliyen çerçevesinde olter filmlerin de beşten fazlası lacak.. Doğru ama, lokaklara bubunlann elinden?» çıkarmıştır. Çenelerın işleyışı ya duşrauş AKşam gazeteleri büsbudı, «namussuz herif»! «Nah içte, az mak üzere dü elenecektir.» laşan çürük meyva ve sebze sulatun tehlTtede. Televizyonla rekapıyor olmalı bunu. Uyumadan önSonra yastık yaptı başının altı ilerde», dikilip duruyordu. bir ilçe zenlenen «FUrının yarattıgı sineklere ne buyu na, elini. «Hey Allahım!» dedi. Tüzuğe göre filmlerin 19 A ce blraz çiklet çiğneyiniz. (ama bet kolay olmuyor. (Arkan var) Ardsnnç'tan Orhan Osdtn y»«ı rulacak? Bu çeşıt pazarlar başka Şükür sana Allahım. Sen bM afAR TÜRK FİLİMLERİ YARIŞ gustosa kadar elenmiı olması sakın uyuyup yutmayın!) Bir »ey Sebep MASI» Kültürpark'ta 21 Agusyor. memleketlerde de var ama, bunfet. Sen yardımcımız ol bizim. Agerekmektedır. daha vaı: Romada, Italyan komedyeni Retosta başhyacak ve 31 AğusB U L M A C A 8 kilometre mesafeden getiril lar mahalle aralarında, sokaklar ma nasıl kurtulacağız bu herlfle14. madde de ilgı çekicidin Yemeklerden sonra (öğle ve ak nato Salvaton ile Annie Girardot mek üzere müteahhıdine 1955 yıda değıl, meydanlarda kurulmak rin elinden?» toata »ona erecektir. (BiUndiği «Film produktorlen, rejisbr1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 gibi Izmirde bu yıl iik defa O da böyle kapadı gözlerini... ler, senarıstler, artistler, ses ş.am) bir bardak kaynamış nâne evlenmelennı geri bırakmışlardır. lında ihalesi yapılan ilçemiz içme tadır. * suyu ıçer, hele içine şeker yerine Çünkü; etraflarında yeter dostla suyunun tahminen ilçe merkezine yapüan Güzel Sanatlar Festimuhendislerı, foto direktörle** CEVABIMIZ: bir ka^ık bal katarsanız bobrekle rı yokmus. Hepsi ya yolculuğa çık 100 metrelik mesafedeki kısmında vali 23 NUanda başlamıştır ve ri, montörler, ve maişetini O fünden sonra, gerçekten, çok Pazar yerlerinden, bunlann plslir.izle karaciğerinii sizi butün tok mışlar, ya da yazlığa gitanişlermis. boruların dizilişini beklemek uğ20 Eylule kadar »ürecektir). doğrudan doğruya filmden tezor oldu adamlann «llerinden kur sinlerden kurtarabilir. Nâne sin. runa bir yıldanberi kısmen bölge liğinden yükselen şikâyetler umu tulmak. Uyutmayan gözlük min eden bılumum sanatkâr, Fuar Türk Filimlerı Yarışmadırime yardım eder. bal rahatlık nin sıcak suyunu, kısmen sağlığı midır. Halkın temizlik ve sağlık leleksıyon komıtesıne ve jurisı tuzüğünde ilgi çekici mad10 Mayıs Salı, blr dakika aynlOtomobil kullananların en bü^•erır vücudunuza. olmıyan dere suyunu içmekteyiz!. anlayısının yükseldiğmi gösteren ye âza seçılemıyecektir.» delere rastlanmaktadır. önca, madı, san takayla, kırmızı motor, yük duşmanlarından bin de direk Başın ağırlığı, dilip paslı olusu sıyon başında bastıran uykudur. Halkın çektiği sıkıntıyı bertaraf bu hale sevinmeli ve tedbirler dü Kaderimin peşinden. yarışma imkânlarını guçleştırKomıteden en fazla puan aetmek düşüncesiyle belediye baş şünmeliyiz! oraciğeıin yolur.da olmasını sağ 11 Mayıs da dyle. Tek balık vurdığı bırçok prodüktörler ve lacak 8 nlm finale kalabilecekAmerikalılar bu düşmanı bır göz'nyan bır vitami'iin eksikliğin'<eı durtmadı »r Ahrsıede. lam kalasa filım dernekleri tarafından Uetir. Jüri yarısmaya giren fılım lukle yendiler. Gozler 3 saniyeden 1e ileri gelebilir. P.P. Vitamini. Bu çıkacakken, arkadan saldırıveren n sürülen 3. madde, bu gerekler arasmdan: En başarıh Vitamini eczaneden alabilirsiniz. fazla kapalı kalır kalmaz bir a motorları görüp, önünde uzaklaçeye dayamlarak değiştırilmiş film, en başarıh senarıst, en Bıra mayası gibi bâzı tabil yiye lârm ztlı çalıyor. Alârm zilini bir şan balıga, çaresiz, gitmekten vazve su şekli almıştır: başanlı rejisor, en basarılı kaek raaddelerındp de balabilirsi elektronik ışletiyor. geçen, yahut tam: «Oh, açtık blr Detroitte buna daha başka bır •ıiz bunu. Ama devamlı almanız «Yanşmaya 1960 ve 1961 >e dın artist, en başarıh erkek parça arayı!» diye aevinilip, azıcık çare bulundu. Bir radyo otomatik artıst ve en başarıh foto dlşart nelen zarfında hazırlanmıs, •OLDAN SAÖA: \ ANKARA olarak, arabanın süratine gore sesıth haiıf melodıier 8.45 Şar ilerdeki kıhcı vurmak için sıpktsansürden geçmiş, uzun ve kı rektörünü seçecektır. Finâlde ni kaldınrken, sağa tola merml1 Dogu vllAyetlarimlada kurakKısacası, bütün o çeşlt çeşlt ra ünı yükseltip alçaltıyor. Surat 7^7 Açılış ve program 7.30 kılar 9.00 Ev kadınının not başarı kazananlara Berat, naksa metrajlı, mevzulu ve dokülıktan sarar (Ordüklerl İçin basılan nahtsızlıklann kurtuluş yolu var, artınca radyo haykınyor, arabayı İki marş 7.35 Neyler 7.40 defteri 9.45 Turkuler 10.00 ler yağmca durmaja mecbur kadl mükâfat ve amblem olarak manter filmler kabul edilelan genç adam, deli deli söylenl telef oUnlu (çogul). 1 «tJye buloobreklerınızi, karaciğerinlzi te. kullanan uyamyor, azahnca ses Kur'anı Kerim 7.50 Saz eser öğle yayınınm programlan ve izmlr saat kulesinin metal mamaya calııi» mârtMin» mürekksp cektir.» denmektedir. yordu: mizleyinız. leri 8.00 Haberler ve hava du kapanış. de düşüyor, hafifliyor. Mr «mlr, not». 3 Hem sevgilidir keti verilecektir. Finale girip 4. maddede lıe: «Şayet «nezrumu 8.15 Turküler 8.30 11.57 Açıhş ve programlar «Hey Allahım; Bu da başka hem d« dajt yamaeı, o Mr kabahat derece alamıyanlara takdirnaKüçük sabah konseri 9.00 Ka 12.00 Karışık hafit müzik 12.25 kur jartlan haiz olarak yansbir işkence. Bir zaman, balık yok yapar»» «lbet de oamaat daha büme verilecektir. 26 maddeye go panış. mıya iştirak edecek film adeBirkaç dakikanızı alabilir mitu, boşa gezdik. Şnndl balık var, yüğünü ymp»r. 4 Çevrlllnce Inre «Produktorler, sahıp oldukKırallçeolnln oğlu belirır vuramıyorlar. Hey Allahım, j e y glltere 11.57 Açılış ve program 12.00 yız? 12J0 Çeşitli Türk müzidi besten aşağı düşerse bu selan film hangi branştan armaİki marş 12.05 Şarkılar (Me ğı 13.00 Haberler, Türk basıtan, git gece, sarıl yakalanna, dl (soylendlfl gtbi yazılmıstır), tetlkte ne yanşma yapılmıyacattır.» Jan almışja, filmin memleket dıha Demirkıran) 12.30 öğle nından özetler ve hava rapoyor. Git ae namussuzlann tekne bulunmaya davet hareketi (eskl tedenüiyor. 5 inci maddede : «Dö rim). 5 Tersl fHer hangi blr meiçinde ve dısında prezantatyomelodılerı 13.00 Turküler ru 13.15 Küçük konser 13.45 lerini, diyor...» İtalyan modası fistoyu çok değerlendirdi. Sürpriz gibi yenilikkümanter film adedi uçten a nunda yalnız o hususu afiş» emuru Tazifeainden uzaklaştır!» mâ(Sahh Uygun) 13.15 Haberler Ismet Nedim'den şarkılar Ama tutuyordu kendini Ahmet. nasın» mflrekkep blr emlrdir. « ler yarattı ondan. Hâlâ da her gün yenilerini yaratmada. Bir aağı iıe bu brançta yansma debilecektirj ve hava durumu 13.30 Şarkı 14.00 Çeşitli solist ve orkestraOnlann, asıl istediklertnin bu Çok «ukür Terkos nıyu üeretine yapılmıyacaktır* 6. maddede: kaç metre fisto ile günün en güzel bluzlerini yapabilirsiniz. lar (Muzaffer Bırtan) 14.00 lar 1430 Ekrem Kongardan olduğunu, yeni bir kavga, bir me yapılması dfisünttlUrken vazgeçilen, «Istirak eden uzun metrajlı Armağanlar 31 Ağustoa ge1) Pantalon ve fisto bluz. Cep kenarlan, yaka kenan fistoKonser saatı 15.00 Kapanış. şarkılar 15.00 Akşam yayınısele çıkartıp, yeni bir «mahpusa blr seyl ferl verme hareketi. 7 film adedl on rakamını aşareesi törenle dağıtılacaktır. lu. 16.57 Açılış ve program 17.00 nm programlan ve kapanış. attırma faslıyla», kendilerine de SinirUr (e»kl usul çogul), gevezesa Seleksiyon komitesi te«kil Selmi Güney Amerikadan dans muzı2) Yalnız yakada futo. Fakat ne kadar gösterişli. 16.57 Açılış ve programlar çok zor gelen takip sıkmtısından, nin en fazla kullandıgı uzvu. 8 Blr yerden bask» yere tasıma ist ği 17.20 Tarım saati 17.30 17 00 Incesaz 17.30 Orhan Setoptan kurtulmayı dilediklerini bi3) Göğüste, kollarda iki$er «ıra fisto. degU de donuk renkte. 9 Radyo Karma Fasıl Heyeti zener Dans Orkestra&ı 18.00 liyordu. Onun için, görülmemi» parlak aanat, blr erkek adı. Gttsel 18.00 Genç'ık saatı 18.15 Şar Trafığe dıkkat 18.05 Birkaç bir sabırla dayanıyordu. TTJKAKIDAN AŞAÖIYA: kılar (Orhan Şener) 18.45 Ha dakıkanm alabilir mıyızî 1 «Hlç bir iş yapmayıp âvare 12 Mayıs Peryenabe, blr aralıkn berler ve hava durumu 19.00 18.10 Sızın için 18.35 Yurttan gene kaçamak, bir küıç avladı dolaaan v«lldeı mAnasına İki keliÇeşitli studyolardan 19.30 O sesler 19 00 Haberler ve hava Ahmet. Arkasındald teknelerin i me. 2 Kabahat yapanm lşlttıği, laylar ve yankıları 10.45 Çı raporu 19.15 Yaşadığımız gunkisi birden, balık görüp vurms eserler veyahut yüz yıllar (eskl usul gan melodılerı 20.00 Yassıada ler 19.25 Bu akşamın plâğı çogul). S Yoktan var etmek. 4 lar, almağa uğraşıyorlardı. îllerln basında bulunan zatın yarısı, saati 21.00 Klasık koro 19.30 Olaylar ve yankıları Büyuktu de galiba balıklan, blr harfln okunuşu, yanaı beş yiız 21.30 Seçtiğımz mısralar 21.45 19 45 Muallâ Mukadder'den şarKaderimin yavaş yavas uzaklaş olan sayı. 5 Hınt Avrupa ırkı Piyano sololan 22.00 Çeşitli kılar 20.00 Yascıada saatı mensubu. bır sımasını, farketmelerine rağmen, av studyolardan 22.15 Siz ve 21.00 Çocuklarla başbaşa 21.05 fat takısı, bır lannı bırakmağa kıyamadılar. An. müzik 23.00 Haberler 23.15 Çağlar'ın saati 21.15 Hoşlandıedatın kısaltılmımet de( akşam, buzhaneye yatıSenfonik müzik 23.40 Ritm ğınız müzik 21.45 Birkaç dakisı. 6 Keyifsız ve melodi 23.55 Program kanızı alabilir miyiz? 21.S0 nrken, otuz iki kiloluk olduğunu ve rahatsız» karöğrendikleri bir kılıç vuruverdi. 24.00 Kapanış. Mıkrofon bir Î2.10 Rız« Ritsılığı bir eskl teKaşla göz ara«ıl ten şarkılar 22.30 Erol Pakcan rlm. 7 Blr çeISTANBUL. Caz Topluluğu 22.45 Haberşlt yflksek mekO gün Bğleden sonra, poyTaz al8.57 Açılış ve günün programtep ve enstıtü. dı. Sert bir rüzg&r. Döndüler köları 7.00 Kur'anı Kerim ler 23.00 Gece konseri 23.45 fj Ei uzatıp ka ye. Demlrlediler çınann önüne. 7.20 Saz eserleri 7.30 Haber Dans muziği 24.00 CumarteOonkO bnlmac»njn bul etme harekeKırmızı motor da hemen geldi, halledllmi) »ekll ti, 9 İlk çsğ bultem ve hava raporu 7.45 sınin programlan ve iyi geceyanların» yerleşti. Bu sabahm şarkılan 8.15 Çe ler. Tannlanndan, bir harfin okunuşu, Kıyıya çıkınca, peşlnde kimse eski blr Türk devleti. Neden bu yaz günü bile keyilsizsiniz Şehirde zorbalık Lâstik patlarsa patlasın SINEM4 Fuar Türk filimleri yarışması a Her yerde BAY OSCAR: •••••••HnınıııuiMinııııiMinııııııııuıını llfClfllllllllllllllllllllllll P A TTI 346 Bu4jRAPA UEO NEREDBYDİN? MERAK ACÂBA pOâRU MU MACEBALAJUı LEÜNUN BAKljLAZ/NPAN A M $ M PROP.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle