16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Ağıutt» 1S>61 CUMHURÎYBT B**tarafı 1 ineı sabifede Bunlar arasında dördü kadio olikiye ayıran hattın, iki devlet ara mak üzere 8 doktor da vardır sındakl hududa benıemediği de Doğu Almanyadakl gençlik kaydedilmektedir. teskilâtının komünist liderleri, Berlindekı Amerikan, tngiliz ve 1,700,000 üyeye hitapla gençlerin Bakırköy* baglı Oünceli köyün Fransız kumandanlan, geçen gün gönüllü olarak orduya saydolmade oturan 27 yaslanndaki Ctmil aynı mealde müsterek bir protes lannı istemislerdir. Yakır isimli akıl hastaaı, evinde to notasmı Berlind?kı Sovyet kuBütün üyeler cuma günü mahalbir kıiz geçirmis ve eline geçirdi mandanına tevdi etmislerdi Fa I! «aatle sabah 6 da yapılacak oBir doktorun esı evvclki gün Florya plâjında eırarlı bir şekilkumandam notaları lan ozel mıtinglere dâvet edilmişAnkara, 11 (CumhunyetTelekı) dımcısı Fahri özdilek bu konuda ği balta ile annesi Ummgül'ü a kat Sovyet lxmit, Vı (Telefonla) lımıt Rafineride yılda 302.000 ton ben de ortadan kayolmustur. ğır surette yaralamıstır. reddetmistı lerdır Teşkilât liderlerinin gere Uç günlük çalışmalarını bitiren şunları löylemistir: Körfezınin Yanmca sahilinde bu ıin, 100.000 ton gazyağı, 200.000 Ümmügül'ü oglunun elinden kur Saat 10 ııralannda Florya'dakı Notalann aynı mahıvette olma ken talimat ıçin bugün öjleden • Yüksek Askeri Surada teskilâlunan Petrol Rafinerisi U. Ağus ton motorin lstihsal olunacaktır. Gune» plâ]ina gıden Karln Halak Yflksek Askert Şura üyelerlnden tarmak için araya gıren Muamtoı persembe günü isletmiye açıBu suretle senede 21 milyon do önüt Umindeka doktor, yanında bir heyet bugün saat 14 te Bas tımızin son safhası ve bununla il mer Alyanak da muhtelif varalar sına rağmen, Berlın meselesi üze sonra merkezle temas etmeleri isrınde Batılılar arasında baz: göI tenmistir Junge Welt (Genç halk) Devlet ve Hükümet gili konuf durumu tetkik edild.i laeaktır. lar döviı tasarrufu iağlanaeaktır e%l Nımet olduğu halde bır müd bakanlıkta almıs ve Cemıl güçlükle vakala rüş ayrılıkları olduŞu anla^ılmak ' adlı komünist gençliğin resmî Başkanı Orgeneral Cemal Gürdet neoize gırdikten sonra saat 12 sel'i zivaretle kendisine veda et Bu yıl terfı dereceiinde olanlar nabilmistir. tadır. günlük gazetesi bu haberi sekiz sü hakkmda bazı prensip kararları aTek/ar Bakırkoy Akıl HastahaArazJ ihtllâfı yüzünden Bitlis Merkez Cezaeviıı sıralannda çıkmak ıstemısl»rdir mişlerdır lındı. Ayrıca terfi edeceklerin lis i nesine gotürülfn Cemıl Yakır hak Batılılar arasında gSrfts ayrılıklan ' tün üzerinden büyük puntolu yaBu arada fiyınmek üzeie kabinezılarla cinayet den 4 mahkum kaçtı sıne giden Kadrı, «erı rionduğu Askeri Şura üyeleri bu arada tesinin yüksek tasdika iktiran et j kında kovusturma açılmtstır Yaile Batı Almanyalı liderler protesto | mıştin su manşetler altında verıktıfa edılmem^si. Doğu ile tiMalatya 17 (Telefonla) Pötür Bıtlıı, 17 (Hususi) Merkeı zaman, denız kenannda bekliycn Başkan Gürsel'e Şuranın çalışma •. tıkten sonra açıklanması ve bun ağır olan Ümmugül de Cercaretin yasak edilmesi üzerinde rası «Anavatan vazifeye çağırıyorl ge ilçesinin Ahgestrik köyünden cezaevinden ağır cezah 4 mahkum Karıgının ortadan kaybolduğunu ları ve Türk Silâhlı Kuvvetleri' dan once herhangı bır açıklama rahpaşa hastahanesıne kaldınmış durmaktadırlar Sosyalist Cumburiyetı koruvnnuz» nın reorganizasyonu aakkında lsa yapılmaması kararlaştırıldı. Bildi tır. Hüseyin Bayhan adında bir tahıs, firar etmistir Cezaevine ait tnşaat grnnüştür. Mevcut tâlı derecedekı görüs Doğu Almanya komünlst rejlğinız gıbı bir heyet de şu anda bır arazi ihtilâfı yüzünden aynı ta çalıstmlmakta olan bu mah Nimet'in denize gırdıgıni zanne hat vermislerdir avrılıklarına rağmen, Amerika, în minde mecburt askerlik htzmeti Baskan Gürseli ziyaret etmiş buköyden Hacı Erdoğanı av tüfeği ile kuralar, nöbetçilerin bir anlık gal dta Haluk, bir muHdeı beklenıış, Diğer taraftan saat 14.30 da B»îve Batı Almanya saman vurarak öldürmüçtür Seçim propagandasını giltere, Fransabaşvurulacak taktik yoktur, fakat gençler çoklmkân» letinden lstifade ederek, inşaat s«at 18 sıralnrında da poliie haher bakanl'.ğa gelen Başbakan Yar lunmaktadır liderlerlnın, kendilerine daha 'vi tahsil Cinayeti mütaakıp ttrar edcn ka mahallindtn gizlice kaçmaya mu v*reıek metburiyetinde kalmıştır tahdit eden yeni kanun hususunda bırleşemedikleri. fakat | lan sağhyaca|ı vatdleri ile askeatil, aranmaktadır. vaffak olmuşlardır Jandarma ve Sabâha kadar plâjda ve denizde Yuvarlak Masa toplantıesasta ıttifak halinde bulunduk re eitmege zorlanmaktadır. bu tasansı komisyonda İçişleri Bakanı İzmlre polia, kaçaoiçin. azılı mahkumierı arama vapılmıs, fakat boŞuldu larını belritmektedirler «Hür Alman ?ençli8i merkez vakalamak seferber edilmiş zannedileı kadının ce«edine rast sının ön hanrlıklanna Amerikan, tngiliz ve Fransız konseyi» tarafından tmsalanan ya ttMtsrsn 1 ıneı sanıfede tir. Bu tebeple, »ehre gıns ve ç.ltjnamamıştır gldlyor devlet adamîan durumu daha ıhfaaliyetlerinin leh ve aleyhınde tiyatla ıncelemektedırler Ameri zıda askere simdi gönüllü yazılma başlandı tzmir 17 (Telefonla) îçisleri kış yollan tamamen kesilmiştir. Bu arada üzennde önemle dupropaganda yapacakları hedef ka, Berlinde Batılılann haklan bu nın lüzumlu olduRu bildlrllmekte Bakanı Nâsır Zeytinoglu, Emniyet rulan husus, 28 vaslarındakı bir ve «harb iitiyenlere kar?ı mnvaf Bastaralı 1 Incı sahlfede Ayran yerine DDT tutmakta ve hâkıme bunlar ıçın Umum Müdürü ile birlikte cumar kadının Florya gıbı kalabahk bir lantının gâyesı, teabit etmek yaderhal tevkif etme yetkisi vermek gün ıçi n reddedılmediSi cıhetle, fakıyet kazanmak ve veni zafertesi güü sehrimize gelmiştir. yerde, denizde sessızce bogulmaiçerek öldü te ve suçluların mevkufen muha henüz kritik bir noktaya varılama !er elde etmek zamanı simdidlr» Bakan ve Umum Müdür aym Diyarbakır 17 (Telefonla) Mer sının imkânsız olmasıdır Mayolu nında umumi memleket meseleledığı kanaatındedir. Bu sebeple denmektedir rinin partiler açısından yakında kemelenni âmir bulunmaktadır. gun, Izmir Kaymakamlan ile birkeze bağlı Türk&n koyunden Emi bır kadının kaçırıîması da mümGenel Baskanlar seviyesinde yaGerekçesinde, 16 yıllık demokra de, karsı taraf:n daha şiddetli ted Frsms. kara re h«va kuvfetlerinl toplantı yapacaklardır. ne Yalçın adlı bir kadm yanlışhk kun olmadığına gore, Nimet'in pılacak ola n yuvarlak masa toptelnriye edeeek sı tecrübesınde, durmadan parti ve birler almaya sevkedecek ve netlla ayran yerine DDT içerek olmus kocasını v e 3 çocujunu trkede lantısınn, gündemi hakkında paröte yandsn Doğu Almanyanın parti mensuplarının propaganda cede durumu çok kötüye götürerek, başka bır verdeki elbiselerini tur. ya vasıta edildıklerı sahsiyet yap cek hareketlere baıvurmamak uy Do?u ve Batı Berlinin irtlbatlangıyip kaeması ıhtimalı üzerinde tılerin ayn ayrı fiknni almaktır Tenls turnuvası nı kesmesi üzerine artan gerginllmanın memleket için zararlı netı gun görülmektedir. Komıtenin kabul edeceği esaıla dumlmaktariır Batı Almanyanın Berlin ile 116i eözönünde ttJtan Cumhurbaska Baa tarsfı « noı sahifede Para yüzünden cinayet celer doğurduğu ifade edilmekte, ra göre hazırlayaeağı görüşten Sıvas 17 (Telefonla) Arsova ci felen Avustralya ekıpinden Ancak. Ankara'da ıkamet edıp, Gursel'ın Başkanlığmda yapılmakanunun bu maksatla çıkanldıgı gill olarak sert '»vır takınılması nı de Gaulle, Fransanın kar» ve nı ıstemesınde muhtelif ıcbepler hava kuvvetlerinl takviyeye kaStolle ılk ciddî müsabakaıını ılçesıne bağlı Avana köyünde Adı! şehrimİ7de bir otelde kalan çlft sı muhtemel bulunan liderler top belirtiîmektedir. Yurtsever ve ve Kansı Hatun, beş lerin çok mesut oldııfru hususu Mandarino ıla yaptı v« formunun Ancak, kanunun lafzına göre, 6 vardır Benlarm basında 17 eylül rar vermistlr Fr»n«Jiz efkan umulantısında ayrı ayn müzakere ko zırvesinde olduğHnu gösterdıkten kışı tarafından paralarına temaan polisı riü'ündürmektedir Doktor nusu edilecek ve propagandalar ocaktan sonra kurulmus partiler de yapılacak genel «eçımler gel miyeslne buefln açiklanan karar, sonra uç sette kazanmağa muvaf korkunç bır şekılde oldürülmüş Kadri HalTık mazbut hır ınsan baslamadan evvel alman kararlar ve bunlann, mensupları hakkında mektedir. Bundan başka, Batı Al D« Gaulle^in Millt Savunma Konlerdir. fak oldu 6/4 8/6 6/4 olan karısının kaçmasma imkân kamu oyuna sunulaeaktır. leh ve aleyhte konuşmak mümkun manyalı liderler, bugünkü durum sevi ile vaptıgı toplantıda alınmı; Bundan sonra oynanan Hevvitt Dursun Güneş, Me*ımet Eroğ'.u görem»m*kte. boj»uldu6unda ısrar olacak, fakat C.H.P.. C.K.M.P. ve karsısında bir harekete geçllmedi tır. Haln Sakınmaz, Yusuf Sakınma/ etmektedir Sorıano müsabakası ilkıne nazaran mensuplan ile münfesih D. P. nın fii takdirde, Kruçef'in daha Ueri ve Hacı Osman Afacan adındaki daha çekışmelı oldu. Sorıano kareskı mensuplan hakkında konus gıtmekten çekinmiyeceŞi kanaatın Öğretmenlerle ilgili Teklrdag'da da hlr flfretmen sahısk.ı gece yarısından gonra fve Amerikan yardımı şısında zaman zaman müşkül dudedirler. ma yapılamıyacaktır. kaçıntdı rumlara düşen Hewıtt, göze bat girerek kama, bıçan ve balta ile Aİntibak Kanunu acele Batılılar aratında görüs ayrılıTasarının Seçım Komisyonu, indirildi dıl ve Tekırdag polisı. tstanbul'a vermıyan oyunu ile dört sette de ol rınden Kavsının başlarını govdeleTemsılcıler Meclısı ve Mılli Bırlık ğı olduguna ılk ışaret, Batı Berlin ay.rmışlardır. Bastarafı 1 Inei nhifede • diği bilgide babasının y3nında mi olarak çıkarılacak sa kazanarak dömifinale kaldı. Komıtesınde bir duzene sokulması Beledive Başkanı Willy Brrandt'Cinayetten tonra evde bulunan safireten bulunan Rize Kız SaTiat Cumhurbaşkanı Kennedy, lktisa. 6/4 1/6 6/2 8/1 BasUrafı 1 ineı «abifede «n sözleri olmuştur. Brandt, Bas den az gelişmiş memleketlere yarbeklenmektedır altınlarla birlikte maktul Adilin Enstitüsü oğretmenlerınden 25 yaş Dört AvnstralyaJı Dömtfinalde cHazırlayıcı mesaıde bıraz gecık Geçici madde sudur: «15/10/1961 kan Kennedv'vi «Konuşmak verl dım içln beş yilda 8 milyar «00 Bu seneki turnuvada tek erkek tabancasını da alan kaatiller firar larmdakı Yurdanur özçelik isımlı etmislerse de tarihinde yapılacak olan Turkıye ne harekete geçmeye» dâvet et milyon dolarlik bir plln teklif etlerde sadece Avustralyalı tenisçi adalete teslimbilâhara yakalandrak genç kız, evvlki gün saat 14 sıra me oldu Gece geç saatlere kadar edilmişlerdır Buyuk Mıllet Meclisi genel seçim mistir Washington'daki Batı Al misti. Hrında Rize plâkalı ve san renkli çalışmalara rağmen Koordinasyon ler basarı gdsterdiler ve hepsi de Elçisi Wılhelım lerinin propaganda süresi içinde: manya Büyük bır otomobilin içindekiler Hrafın Komisyonu çalısmalarını tamamBundan baska yabanei memledömifinale kalmağa muvaffak ol Müzeler Umum Müdürü sahısların, siyasi partilerin veya Grewe, Batılılann hareket hattı ketlere yapılmakta ıyamadı Şuranın toplanma tarihi dan kaçınlmıştır olan askert dular. Bundan lonraki büyük müTAŞ ATMA MCSABAKAS1 nın Batı Almanyada «bir bakıma yardımda S O milyon dolarlik bir vefat etti îstanbul polisı, şehir kapılanr.ı 15 eylül idı. çalısmalar bitmedi Ananevi yıllık atletizm musabaka geçmiş ıktidarların 8 oeak 1961 S cadele artık kendi aralannda olatarihinden evvelki icraat ve hare hayal kırıklığı» yarattığım söyle indlrhn vapılması, yolunda yine caktır. Denizli, 17 (Telefonia) Müze tutmuşsa da. Rız e plâkalı otomo Jınden toplanma tarihi nlhayet 15 ları, geçen hafta sonunda Zürıch'te ketleri veya sahısları hedef tutu mistir gün kadar gerı gidebüir.» senatBr AUen Klender tarefından Teknik neticeler: ler Umum Müdürü Kemal Gün bili bulamamıştır. yapılmışt^, En fazla alâka cezbetltictvUr dnrmnyor öğretmen nakilleri hakkındaki den olayı, her sene olduğu gibi larak leh veya aleyhte her türlü Stolle O. Kermenl 6/1 6/2, He gör, bugün geçirdiğı bir kalb krivapılan teklif 37 ve karsı 87 orla Hududun kapaülman mıksadı kabul edilmiştir. sorumuza ise Tahtakıhç «Millt Eği yine taş atma müsabakaları teskil propaganda yapılması yasaktır.» wut • H Telyan'a hükmen galıp, zi sonunda ölmüştür. na hizmet edememiş ve Doğudan Kennedy, cart mal! yı! tarftnda tira Bakanlıgında istikrar vardır. ttrıistir Müsabıklar, 38.5 kıloluk Stolle • Mandarino'yu 6/4 8/6 6/4, Seçimlere girecek racmnrlarla Müteveffanın cenazeü 8zel bir Batıya iltica edenlerin ardı kesil yabaneı memleketlere yapılacak as ÖJretmen nakilleri istek üzerine bir taşı, yukarıda gorüldüğü gibi Hewitt Soriano'yu 8/4 1/6 6/2 törenle kaldınlmıjtır. llgill kanun yönetmenliğe göre yapılır. Merkeı mümkün olduğu kadar uzağa at Ankara, 17 (CumhuriyetTeleksl memistir. Dün gece iki Doğu Ber kert yardımlar için 1 mllyar 800 6/1, (Mukerja Ali) (Santana dare personelinde yapıldığını ev mağa çahsmışlardır. Arilla) yı 6/3 3/6 8/6, (NewcomOrdu mensuplariyle memurlara, linli otomobille Batıya geçmeğe milyon dolarlik bir tahdsat lsteParklardan kaybolan velce ifade ettiğim değişiklikler b» Fletcher) (Kermen Toledo) genel seçimlere girmek için, 5 ey muvaffak olmuştur Otomobil kor mişti. ya hükmen galıp, (Stolle • HeBakanlığm merkez teşkil&tında lul )9«1 salı günü aksam saat 17 ye kunç bir süratle manialar üzerine witt) (Gürel Çip) e hükmen ga bazı banklan polisler daha verimll netice almak gibi kadar istifa etmek hakkı tanınmıs doğru gitmis ve tel örgüleri de parcalıyarak kar?ı tarafa geçmls On gün sonra Kadıköy iip, (Newcomb« Schuıter) • (San karakollara almışlar bır düsunce iledir.» seklinde cevap tır. tana • Marten) 1 7/5 6/3. vermisür Yeni sevim kanunlaıımıza geçt ti. Otomobilin Batıya geçmesi îi tamamen susuz kalacak Baataraiı l ıncı >• '•••*• • . Bugünkü program: ci bir madda ekler.mek suretiyle zerine Dogu Alman potisi ate? ac1961 • 62 cfers yılı hazırhklan Bastarsfı I ıneı «aJılîede (Newcombe Fletcher) (Mu 15 yıl kadar önce ahnmış olan sağlanan bu konu ile ilgili kanun mıstır Araba üzerinde bir çok lıtlnyede iki kifinln ölümü v« hakkında ıse Bakan şu izahatı rilecek, ertesi gün hiç m Terilmlkerja • Ali), (Hewitt Stolle) masa ve Hkemleler de artık e»mermi izi mevcuttur. bugünkü Rssmi Gazete ile yayın(Soriano • Mandarino) veya (Pi kidigi, tahsiıat bulunmadıjı icin dort kişinin de yaralanması ile vermiştır: Gene dün gece, 9 Doğu Alman yecektir Bu tevzi usulünden anlanmıstır «198162 dera yılında ötretmea, yenisinin alımnaman karfisında neticeleoen bir trafik kazaıı olr Bilindiğı gibi, Yüksek Seçim polisiyle bir fabrika muhafızı, res lasılaeağı gibl Kadıkoyün yükmuştur. bina bakımından orta ve yüksek bir çok polis karakolu ve hatti Haftanın maçlan Kuru mer ı seçim kanunlarına gö mî üniformalan ve yarı otomatik sek semtlerine artık kış aylarına Emniyet Müdürlüğünde polisler aDün ıaat 17J0 ııralannda, tamir ögrerımde »ıkısık durumdayız. Ba re, memur ve ordu mensuplarının tabancaları ile Batıya İltica et kadar su pltmlyeeektlr. BBylece Baştarafı • ncı sahitede yakta kalmışlardır. yaptırmakla haneden alınarak, şoför Seyit Nur raka ve pavyonlar aday olabilmeleri için, en son 29 mişlerdir Salı günö Batıya sıfı îstanbulun Kadıköy semtl taca bir Hayfa Hapoeel, dün haflf bir an Bu durum karşıtında tstanbul baskurt idaresinde tecrübe edilen bina ihtiyacını en az ölçüde kartemmuz aksamına kadar istifa et nanlar, akla gelen her tedblrin a Kerbellya dBnmek üzere son haftrenman yapmış, aonra lstirahate Belediyesinin parklarda vatandas 73938 plftkalı kaptıkaçtı, lstlnyc ılamayt çalışıyoruz. öğretmen ko mek hakkı tanımıs, ancak duru lınmasına raSmen 50 vı bulmuştur. ta^ını yaşamaktadır. çekilmiştir. Bugün takım tekrar lann istirahati için vaptırdığı. bir bayırından aüratle inerken Yeni nusund» yapabildigimiz müspet munu bu kısa süre kontrol etmeçalışacaktır. kısmının da bankalar 'arafmdan köy istikametinde virajı alamıya iş yenı öğertmen okullan ve Eğisine imkân olmıyan memurun aPazar günü G. Saray u « t 15.15 reklftm kasdiyle konulan banklar rak yolun sajmda bulunan duvara :im Enstıtüleri açmak suretiyle ge Sovyet Başbakan Birincl day olabilme »ansı kaybolmuştu. de Hayfa Hapoel ila revanı karsı karakollıra, emnlyet âmirliklerl çarpmıstır. Sadmenin liddetli ol ecek yıllann zaruretlerlne cevap Yardımcısı, Japon idarecile Bu haksızlığın bir kanun tasarısı laşmasım yapacaktır. Balkan ikin ne ve hattfi Emniyet Müdürlügü ması dolayısiyle arabanın içlnde vermektir. rinin sualleri karsısında ile düzeltilmesi zarureti, Kurucu cileri futbol turnuvası içln sehri ne getirilmcktedır. Meclisi kanun yoluna sevketmiş, bulunanlardajı Ramir ve Ezalet Bu yıl bütün ilkokullar yeni ya susmağa mecbur kaldı mizdt beklenen Partizan futbol pılmıs veya onanlmıs olarak derböylece subay ve memur» senatör önümürdeki günlerde gerekli tin derhal ölmüılerdir. Toköyo, 17 (AP.J Sovyet Bas veya milletveklU olma imkanı hatakımı da dün vapurla gelmiştir. tahsisat verilip de karakollara isArabanın şoförü Seyit ile Ab baslıyacaktır.» vekil Muavinı Anastas Mikoyan' zırlanmıstır. Misafiv takım, bugün antren kemle ahnmadıSı takdırde, parkdurrahman Nilkan, Yümnü Ertan, Müteahhit namı hesabına 9000 adede denk (takriben 900 metreın Japonya ziyaretiyle Kremlinın ma n yapacaktır. Dün kendi ita larda bulunan banklann hemen Seyfi Kodaklı muhtelif yerlerinAmerikadan uzakküp) kayın travers satın alınacaktır. dında çalısan Fenerbahçe pazar hepsi karakollara ahnmıs olacakC.KJVI.P. programının bu memleketı sarfettiği gayretler den yaralanmışlardır. Yaralılann laştırmak için günü Dolmabahçe ıtadında saat tır. İşin muhammen bedeli 414.000. lira olup, tart! tmÜMt» 40MO durumu tehlikeli degildir. 17.30 da Partızan ile karıtlaçacakiktisadî kısmı belli oldu peyderpey akal tesir uyandırma Propagandanın tahdidi liradırOlaya Sarıyer Savcısı Hasan ğa başlamıstır. tır. Futbol sezonu ikl kuvretli la ile ilgili tasanya Bastarafı 1 ineı nbifede Eksiltme. 25/8/1961 cuma «ünü taat 16 da Bakanlık Malzerne MOSoybilgin el koymuş, tahklkata Japon gazetelerinin ekserisi buPazar gününün sıcak kımın maçlan ile açılacaktır. memleketımızin içinde buluaduğu gün, Mikoyan tarafınd»n yapılan baslanmıstır. dürlüğünde toplanaeak Malseme EJrriltme Komityonunca ve 2490 «apartiler muhalif K. Paşa B. Beyi iktisadî durum incelenmekte ve tehditlerle patronunun rekorunu perşembe kırdı yılı kanunun 40 ıneı maddeaine gör« paıariık usulüyle yapılacaktır. (Kruçef Bastarafı 1 Inci sahlfede Bu hafta pazar günü aaat 17 de geleosk için bazı tavsiyelerde bu in) Japon • Amerikan güvenlik Bu işe ait şartname Bakanlık Malzeme Müdürlüğü ile Lrtanbul Bastarsfı 1 ınc tahitede Kasımpasa, Beylerbeyi ila, BeyDün banka soyan gangs lunulmaktadır. paktını tenkıdinin Japonyamn İ Ç mak elbet zarurettır. Bu zarureti da Bayındıruk Müdürlüğünden 20.70 lira bedel mukabilinde temin lerbeyi aahasında huıuai bir karsayfiye yerlerıne akın etmistir. Raporun ana görüşleri kısmında işlerıne müdahale etmek vatfını ta kabul ederken fıkir ve «ihniyet edilebllir. öğrenildiğine göre ttalya üzeşılasma yapacaktır. çatışmaları luzumunu tabiatıyle tere müşabih bir genç. temas edilen hususlann ana katsıdıklannı oıldirmışlerdır. rindekl alçak basınc merkezi Balİsteklüerin muayyen gün ve saatte teminat ve diğer TeMİkleriyl» arı söyledir: t. Spor Bnrnda Japon Haricıye Vekâletine men dıkkatten uzak tutamayız. Aksi kanlar üzerınden yurdumuza doğ 1 Fert ve devlet hayatmda sup yüksek bir memur bugun Ja halde demokratik rejıme Garp â bfaUkte Komisyonda hazır bulunmalan U4n olunur. 50097/3470) Haftayı bo» geçirmek iıttmikaymaktadır Bu vazıyete godaha yakalanıp serbest srafın önlenmesini temin edecek pon basınına yaptığı bir açıklama leminin anladığı mâna dışında bır ven Istanbulspor futbol takımı da re. bırkac gün ıçınde sıcakların * « • • • • •• • • • tedbirlerin ahnması v e yatırımlar da «Ruılar jimdı de Japonyamn mana vermi» oluruz. bırakıldı haurlık maçlanna Bursada de azdlacağı sanılmaktadır Bilhassa Bu itibarla çıkarılması duşunülkonusunda İM müsmir olmıyan dahill islerine müdahaleye basla• vam edecektir. Bugün sehrimizden Karadeniz Bblgesini tesiri altında B»sUr»rı 1 ıneı Mülitede düğü bildirılen kanunda bu goruy»tınmlardan kaçınıl dılar. demiıtır. ayrılacak Sarıaiyahlı takım, Bur bırakacak olan alçak basmç mer boylu, eamer bır şahsı görünce he gösterisçi Tokyodakı Sovyet sergısinin • sümüze aykırı hükümler mevcut sada muhtemelen Acar ve Çelik kezi yüzünden yağış dahi beklen yecanlanmış ve bu şahsın bankayı ması, 2 İktisadî hayatta ahlâkt esas çılısı için buraya gelen Mikoyan, ise parti olarak bu hukümleri besporla karsılaşacaktır. mektedir soyan sahıs olduğuna kanaat ge arı hâklm kılmak, iltlmas. rüs dün Japon Başvekili Hayato î nimsememize imkân olamaz.» C.K.M.P. Genel Başkanı Osman 1 Elektropomp ve tesisat malzemesi satın almacaktır. Tah • tirdikten sonra takıbe başlamıstır. vet, himaye, haksızlık v« kara kedaya Berlin yüzünden bir harb Bölükbaşı ise şunları söylemiştir: Bir müddet sonra yoldan geçen borsacılıkla mücadele, min bedeli 1219 lira 78 kuruş olup kat! teminatı 185 liradır. 4 çıktığı takdirde Japonyamn da « Türk milleti dosyayı tetkik ^ bir polıs memuruna yakalattırıla2 Pazarlıkla ıhalesi 24'8/1961 günü saat 10.15 de Demirka ^ 3 Kalkınmanın bir plân için Japon Amerikan güvenlik paktı etmeden huküm vermeğe zorlanan rak Kumkapı Başkomiserliğine go yüzünden harbe sürükleneceğini bir hâkim mevkiıne duşürülemez. pıda lst, 4. No. lu Sat. Kom. da yapılacaktır. • Ambar İçin 9000 m2. arsası olanların bedel ve ınıar durum \ türület Dursun Derell ismindeki de yürütülmesı, 4 Devlet «ektörünüa faaliyet «övlamij ve Kruçef'in bir mesajını J Evsaf ve şartnamesi Kom. da görülebilir. * ^ lariyle Galata P.K. 222 ye arsa rümuzu ile muracaatlerı. \ gencın Iktısat Fakültesınde öğren Aksini kabul etmek seçimı seKruçef, leri yanında, özel sektörün mesru vefmistl Bu mesajında 4 Şartnamesinde yauh kayıtlar dahilinde ayn ayn istekli ^ + Cumhuriyet 3462 â cı oldugu ve Karabükte oturduğu faaüyetlerind» en faydah tarzda Japon • Rut yakınlaşmasına karji çim olmaktan çıkanr. Boyle bır hüküm mâzisi kendine yük olanlere de Ihale edilebilir. • anla^ılm^ştır. himaye görmesi vc kalkınmada tek engelio Amerika ile olan pakt ları korursa da millet haklanm (1350 Basın: 5143)/3480 • olduguna Isaret temiştir Dün geee ve daha dün kabul ettiğimiz AnaGörgiı tanıklarının verdigi eş bir unsur haline getirilmesi, «?•••••••••••••»••••••••••»••••••••••••••••••» ••«>• • » • • • • • • • • ••• • • • • •• • • • • • • • • » » • • • • ^ gal e «on dfcrece uygu n bulunan 5 Milli gelirin artırılması için Mikoyan şerefine verilen bir yeme« yasa prensiplerini ihlâl eder. ELEMAN ARANIYOR Dursun Dereelı verdığı ıfadesinde topyekım gayret sarfedilmesi ve U tkeda îkinci Dünya Harbi netiöyle ümit ediyoruz ki Kurucu Acele olarak Îstanbul bürolarımız ve Anadoludakı şantiye w olay gür.u Istanbulda bulunmadı gelir dağılışının gosyal adalet c*«inde Japon halknnn Rusya Meclis böyle bir tasanyı kabul etlerimiz ıçin askerlığını bıtirmiş 3 genç aranmaktadır. r'ransızca ğını, otohüsle Karabuktekı ailesı esaslan ıçinde yerın» getirilmesi hakkmda kötü ıntıbalan oldugu mek gibi tarihi bir vebalin altına na soylemiş bunun üzerine Mikobilmek şartır. ^aıtlar müsaıttir SET P.K. 241 Şişli lstanbula nın yanına gittiğini birkaç gün avsiye edilmektedir. girmiyecektir.» yazılması. Telefon: 48 63 47 Cumhuriyet 3464 Raporun diğ'îr kısımlarında tt yan, «Rusların da J^ponl*r WJcgonra tekrar tstanbula döndügünü Adalet Partisi Genel Sekreteri ••»»•••••••••••••••»•»•••< ^•••••••••••••••V söylemiştır. Evvelce dairede mevcut şartnamesine göre fiat v e teklif alma caret, tarım ve sanayi alanların kında pek iyi intibalan yoktur» diy; bağırmıştır. Şinasi Osma da söyle demistlr: usulü ile alınacağı ilan edilen 848 50 lira muhammen b e d ^ m u h " An durum karsısında Karabük'e da ahnması uygun görülen tedbir€ Bu kanun mazisinden gocu telif cins erektrik malzemesine »« şartnamede bazı değişıklikler yatelgraf çekılerek, Dursun'un han ler üzerinde durulmakta ve or Bu sırada Japon Beynelmllel gı tarihte Karabükte olduğunun mancıhk konusuna öncelik veril Ticaret ve Sanayi Vekili Eisaku nan eski partileri korumak için pılması zarureti görüldüğünden, İş bu malzemeler yeni şartnamesımekte ve bu problemin partiler Sato îkinci Dünya Harbinden ev yapılıyorsa v« yeni kurulan parti ne göre satın alınacaktır Muhammen bedeli 16.850. liradır. tesbiü istenmiştir. Fiat teklifleri 28.8.1961 günü saat 14. e kadar verilmesı lâzımDursun olay hakkmda şöyle de üstü çözümlenmesi gerektiğı fikri vel Japonyamn Sovyetlere müra lere hücum imkânmı vermek için yapılıyorsa tasvip edemeyiz. Kal dır. Bu tarihten sonra verilecek teklifler ve posta gecıkmelerl caat ettiğini ve sulh yapılması 1 Kapah zarf usuîü ile Ensütümüz Müzik ve Merkez bina mektedir: dı ki Kurucu Meclisin bu kanunu Sovyet aracılığını talep ettiğini, nazarı itibara alınmıyacaktır. ları ile otobüs garajında onarım yaptırılacaktır. • Bjğday Bankası soygununu ga ' buna mukabil Ruslann Japonya t kabul edeceğine inanmıyoruz. BilSartnamesi îşletme Müdürlüğünde bedelslz olarak temin edilır. zeteıerde okumustum. Bu sabah 2 Keşif bedeli (29878) lira (55) kuruştur. hassa yeni Anayasamızın ısığı alle olan saldırmazlık Daktım ihlalÇarşıkapı'dan geçerken merak sai(Basın 4944 3457) 3 Muvakkat teminatı (2240) lira (89) kuruştur. le Japonyaya taarruz ettiğini Ml tında memlekete yepyeni ve moıçenye baktım. dern bir demokratik nizam getir • • • • > • • • • • • » • • • • • • • •••••••• ••••••• 4 Bu ışe ait şartname mesaı günlerinde Enstitü Müdürlüğün kiyle bankadan koyana hatırlatmıstır. • • • « • • • • • • * Veznedar da benı benzetmis Ben mek istenirken bu gibi düsüncede görülebılir • Mikoyan ona cevaben 43 ?ene lerin Türk milleti tarafından tas • banka soyan adam değilim. Tahki 5 thale 25 8.1961 cuma günü saat 15.00 de Müdürlük binasında kat sonunda her sey anlaşılacakevvel Bolşevik ihtilâlinde Japon vip göreceğini de ummuyoruz.» toplanacak komısyon tarafından yapılacöktır. yamn müdahale ettiğini ve Khatır.» Diger taraftan C.H.P. nden Emin barovsk'a kadar Japon askerlerinin 6 îsteklılenn Ankara BayındırJık Müdürlüğünden alacaklan • Saat, saat, yer v e mekân gosPaksut de şu beyanatta bulunmuşgirdiğını soylemıştır. • yeterlık belgelerı, Okullar Saymanlığından alacaklan muvakkat teren Karabüklü genç hakkında, • Fakat Sato, «O sizin bahsetti&i tur: • temınat makbuzlarıyle bırlıkte teklıf rr.ektuplannı en geç ihaleden Karabükten akşama doğru cevap • • niz eskı bir tarihtir. Ben size ne « Kırk yıla varan şerefli par • bır fdrit once komısyon başkan ııgına vermeleri lâzımdır. gelmış ve böylece gangster olmaden Japonyaya taarruz ettiniz di tisinde memleket ve millet hayrı • 7 Postada vâkı gecıkmeler kab jı diimez. 1 Tepecik taş ocaklanndar 6500ra3ham taş ihzar nakil ve dığına kanaat getırılerek geç saye soruyorum. Niye sualime cevap na olan hizmetlerinin açık muha• fiffüresi nazarlıkla yaptırılacaktır. vermiyorsunuz?» demiş, hazır bu sebesine her an hazır ve mukte • 8 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mandelerınde gösterılen belge. atlerde serbest bırakılmıştır lunanlann anlattığına göre Miko dir bir siyasi teşekkül sıfatiyle se • 2 Pazarlığı 29 ağustos 1961 salı günü §aat 11.00 de Tstanbul leri istenildıSı takdirde ıbraz etmelen mecbundır yan cevap verememiştir çim propagandasmın kayıtlanma • • (Basır, 4565 • A 13065 3452) Bir hafta içinde Antalya" Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde yapüacaktır Diğer taraftan Japon Hariciye sına asla razı olamaz.» • 3 Keşif bedeH 48815.00 lire kesin teminatı 7322,25 liradjr. • • • • • • • • •.• > • • • • • • • • «* • Vekâleti tarafmdan bugün açıkTuran Güneş de bu mevzuda ya 232 turist geldi î Bu işe ait şartname Bölgcde görülebillr. T AS H H İ • landığma göre, Kruçef ile Miiko şunları söylemiştır: yan, Japonya ile Amerika arasında Antalya 17 (Telefonla) Son bır Uunkü nu5hdmi7da yayınlanan HURDA NAKLETTÎRtLfc• 5 İstekliler 23 ağustos 1961 çarşamba günü saat 1600 ya ka« CJÎ.P. vatandaşın sağduyu • olan bağlıhğı tehditler savurmak hafta içinde şehrımıze 184 Alman, CEKTtR başlıklı ılânda ımza, bır tashıh hatası netıcesmde • dar müracaatla yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Tel • suretiyle baltalamağa çahsmakta sunu sıyasî felsefesinın temeli • 12 Amerikalı ve 36 muhtelif milvanü> çıkmıştır «Maden Hurdacılığı T.A Ş. Îstanbul Burosu yapmış bir sıyasî teşekküldur. graüa müracaatler kabul edilmez. dır. letlerden olmak uzere 2b2 turist Mudurluğu» olsrak duzçltırız. Cumhuriyet S46o C.H.P. uzun ve şerefli mazisinin • 6 İsteklilerin ihale günü yeterlik belgesi Ticaret Odası vesi • gelmiftir. *••••••••••••••••••••••••••••••• » • her an vatandaşlar önünde hesa • kasj kesin teminat makbuzu ile Komisyona müracaaüeri. • bını vermeğe hazır bir teşekkül Meteoroloji feza (Basın • • • • » 5099/3467) • ••• olduğu gıbı C.H.P. de mazisinden ••••< >•••• ••••••O peyklerinde işbirliği gocunacak bir sahıs da mevcut değildir. İstikbalimizle, mâzimizle, Kütüphaneler Genel Mudürlüğü ıhtıyacı ıçın aşağıda cins, özellık v e mıktan ile muhammen Washmgton, 1 (AP) Ameri halimizle vatandaşın huzurunda7 bedeli belırtııer Sınema Makmaları 2490 sayıh kanunun 31. maddesı gereâmce Kapalı Zarf Usulu CEZA İSTENMEDİ Yazıların ka, aralannda Sovyet âlımlerı de yız. Bu bakımdan boyle bir kaeksıltme I!P satın alınacaktır da «Komunızm propagandası» yap bulunan 100 memleket temsıleisı nun kabul etmiyoruz.» Buna fit ijartname Okulda mevcut olup. her gün mesai saatleri ıçınde gorulebılir. Isteklilenn maktan sanık, yazar Aziz Nesin ile nı kasım ayında Amerıkada tespit ku rkunun gereğınce luzumlu belgeleri ile beUrtıle n gün ve saatte Komısyon Reishğıne teklıf. k ğ l C.H.P. Genel Sekreter Yardımyazılannm ıntişar ettifı gazetenın edılecek peyk meteoroloji progralerını ve melerı ılân olunur. eskı Neşnyat Mudurü İhsan Ada mnın haznianmasında hazır bu cısı Orhan öztrak da şoyle demişİnşaatıımz için font bonılarla 3500 metreUk su isalesi işMuhcmmeD Muvakkat tır: Ihale thale thale lunmak uzere davet etmistir. nın yargılanmalarına dun de decılık teklifi alınacaktjr. Tarihı Yerı Saatı Cinsı ve özellığı Mıktan Bedeli Teminatı vam edilmıştir.. Savcı ıki bılırkişı « Hür vatandaş ıradesının teBu toplantı>a Dunva MeteoroloMuvakkat teminatı 5000 liradır. En son teklif verme müdraporuna göre, deliller hususunda ji Teşkılatma bağlı butun devlet cellısıne mâni olacak hiç bir teddeti 25/8/1961 cuma günü saat 15 e kadardır. Şartnameler Manvetık Optik 16 mm. ki takdirin mahkemeye ait oldu ler davet edilmiştir. Bunlann ara birı benimsemeyiz. Yıllarca uğrunAnkarada İnsaat Şantiye Şefllğinde gSrülebülr. ğunu scylemig ve herhangl bir ce smda Doğu Almanya harıç bütün da mücadele ettiğimiz prensipler Sinema Makinesı 6 Adet 39 000 TL. 2 925 TL. Okullar 24 8.961 11.00 lsteklilarin belirll gfin v« saatte müraeaaüeri Oan olunur. ?a istememiştir. Resimde sanıklar komünist memleketler de bulun ve yeni kurulan Anayasa da esaSaymanhgı 1445 »41» * ^ ^ * ^ * ^ * i ^ dünkü durusmada görülüyorlar. sen buna mtnidir.» maktadır. (Basın 4563 13060 3450) izmit rafinerisi 24 ağustos tarihınde işletmeye açılıyor Br (ioktoruneşi/Sııbay terfî listelerl Bir alcıl hastası i Florya plâjında y ü k s e k t a s d i k t e n annesini ağır esrarlı şeküde sonra ilâıı edilecek surette yaraladı Terfı lıstelerı üzerindekı çalışmalarını bitikayboldu ren Askeri Şura bu hususta karara vardı Berlin buhranı İstinyedeki feci trafîk kazası Mikoyan'ın tehditleri aksi tesir yarattı İ L N Bavındırlık Bakanhffindan: M.S.B. İst. (4) No. h Sat. Kom. Bşk. dan: l r ARSA ARANIYOR Denizli Belediyesi E.S.O. Isletmesi Müdürlüğünden: Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden: Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürliişü ^aravolları I, Bölsre Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden Burdur Er Okuma Yazma Tesislerî İnşaalı Şantiye Seflîğinden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle