13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sehir Gelir vergisinin nispeti J1JUII1IMIIIIIIIIIIIIIIMIIIII CUMHURÎYET 18 Ağustos 1961 Malî Meseleler llllillliillllllllllllllllllllll ıııı=ııiiiıııımımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııımııııııııuıııııııımııııııııııııııı=ıııı 1 RUHl BAHÎSLER | ıııı=ııııııııııınmmıırııi!iıııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııımıııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııİiiıı Yazan: Esat TEKELİ Oeçen yazımızdaki Vergi Refonn Komisyonu raporunun daha ziyade iktisadl kısımlanndan, yatırım indiriminden, işçilerin çalıştıkları müesseselere ortak edilmesinden bahsetmiştik. Bugün diğer konular üzerinde duruyoruz. Gelir Vergisi nispetleri, Gelir Vergisi Kanununun llk şekline göre yüzde on beşten baslamakta ve yüz bin lirada yüzde 35 i bulmakta idi. Daha sonra müterakki nispet tatbik edilen saha, 300 bin liraya ve nlıptt de yüzde elliye çıkarılmıştır. 193 numarah «on kanunla ise 300 bin liralık had, beş yüz bin liraya ve nispet de fiilî olarak yüzde altmışa yükseltilmiştir. Komisyon, plâfonu, yani müterakki nispet tatbik edilen haddi, bir milyon liraya ve vergi nispetini fiill olarak yüzde (60,08) e yükseltmeği tasavvur etmektedir. Yeni teklife göre Gelir vergisi tarıfesi şu şekli alacaktır. Gelir diHmlert llk Sonra gelen > > » > » » > > » » > > » > üzere mlktan yılda beş bin lirayı ve gayri safi hasılatın yüzde onunu geçmemek üzere götürü gider usulünü kısm»n ihyaya karar vermiştir. Serbest meslek erbabı giderlerinin giderlerini yıl sonlannda defterlerine kaydetmelerine cevaz veren hükümler kabulü cih^tine gidilecektir. Götürü usulde vergiye tâbi muak kib ve arzuhalci gibi serbest meslek erbabından altmış yasını aşmıs olanlar, bu kazançlanna münhasır olmak üzere gelir verfisinden istisna edilecektir. | Telif kazançlannda beş bin lira | lık istisna bu kazançlarm memle 1 ket dahilinde değerlendirilmesi halinde on bin liraya, yurt dışında değerlendirilmesi halinde 40 bin liraya çıkarılacaktır. Gayri menkullerin iki yıl içinde latılmaları halinde kazanç bes bin Vergl niıpetf 10 15 20 30 40 »00 lira için 5000 ] 10000 » 25000 50000 100000 280000 150000 307500 » • i^ > ı• ı» • 1 1 50 ı I ] 80 65 87,5 % 60 Vergl t u t a n L. 250 750 3000 7800 20000 50000 150000 162500 207562,8 «00581,8 1.000000 Bu yenl teklif edüen tarifeye şu meziyetler atfedllmektedİR 1) Umuml turett» bu tarife, toa yal, iktitadl v* m«ll lcaplara uygundur. 2) Müterakkl nlıp«t Utblkl sahaıı genişletilmiş, nlspet anoak bir milyon llrada yüzde altmışa iblifi edilmiştir. 3) Küçük («llrler korunmuıtur. 4) Tarife teknlg* uyfun olarak müterakki niıpet «ahası, yüz bin liraya kadar lüratle ilerlemekte sonra yavaşlamaktadır. 5) Piikolojlk mülâhazalarla âaami niıpet V* 70 dan H («7,»)« indirilmutir. Ziraî kazançlarda mflkelleflye* 193 numarah kanun hükmüne göre toplamı on bin llraya kadar olan ziral lafl kazançlann beş bin lirası gelir vergiılnden mütteenadır (Gellr verfUİ kanunu »adde 19.) Komlıyon karanna före bu be« bin liralık istiına, kazanç mlktan na bagh bırakılmıyarak mutlak bir hale fetirilecektir. Küsük çiftci muafhğında iki 81çü kabul edilmiştir. 1) Ziraat nevine göre işletme büyüklügü 81çüsü (meselâ hububatta 150 dönüm), 2) Bir yıllık latış tutan 15 bin lirayı geçmemek. Gellr Vergisi Kanunu madde (12). Bu 15000 lira 30000 liraya çıkanlacaktır. JCara ve «u aveılığı vergi dışında bırakılacaktır. Küçük ticaret ve sanat sahipleri götürii uıule tâbi tutulmak içln umuml ve huıuıl bazı sartlara tâbidir. Bu şartlara göre iş yerinin gayri sâfi iradı toplamı (180) lirayı aftnıyacaktır. (Gelir Vergisi madde 47) bu 180 lira 300 llraya çıkanlacaktır. Yıllık alımı (40) bin lirayı, »atışı 48 bin lirayı asmamak lâzımdır. (Gelir Vergisi Kanunu madde 48). Bu hadler «070 bin llraya çıkarılmaktadır. Götürü usule tâbi tiearet erbabının yanında çalısan 18 yaşmdan küçük çıraklarla 80 yaıını geçmis bazı küçük sanat erbabı ••rgl dışmda bırakılaeaktır. Serbest meıtak erbabı içln yüıde 3040 nispetinde bir gStfirü masraf usulü kabul edilmişti. 193 numarah kanun bu götürü usulü kaldırmıştı. Komisyon baıı müteferrik masraflara münhaıır olmak •••> lirayı aşarta, beş bin lirayı asaa kıum. vergilendirilmekte iken 193 numarah kanunla, iki yıllık süre dört yıla v e beş bin liralık had on bin liraya çıkanlmışür. Komisyon bu müddetin ıtskidea oldugu gibi iki yıl olmasını muvafık görmüştür. Bina vergisinin, gelir vergisiı* den mahsubu esasını komisyon kısmen ihyaya karar vermiştir. (Yani bina ve arazi vergileriain reel karakterine uygun bir tarzda tesbit olunacak normal bir bina ve arazi vergisinin aynca masraf unıuru olarak kabulü, normal nispetin üstündeki vergi kısmının is*, reel vergi karakterinden çıkıp şahsl bir vergi tesiri yapacağmdan gelir vergisinden mahsubuna imkftn verilmesi kabul edilmiştir. Yani mahsup esası kısmeo kabul edilmlş olmaktadır. (1) B«den v« ruh •aghŞının büyük bir önem kazandı2ı modern cemiyetlerde her insanın bilhassa ailevl saadetine hükmeden einsel »ev ki tabiiye ait bir terbiyenin de dijer kültür ve moral terbiyeler arasında yeralması pek tabiîdir. Bü I tün tabiat sırlarını öğrenmek huŞişiı • Yenikapı troleybüs ser susunda biyopsikolojik bir dürtü visinin havai hattmın çekilmesi ' gösteren çocuktan cinaiyet muam •nünasebetiyle dün Topkapı E | masını da öğrenmek istemesi hakminönü arasında troleybüs çalıştı kı ahnamaz. Zıra libido denılen nlmamıştır. Aksaray meydanın cinsel enerji doğumla beraber ge daki havai hat bağlantısı gece ta lişmeğe başlar fizik ve psikolojik mamlanacağmdan bu sabahtm iti belirtilerle kendini hissettirir. Bu baren troleybüsler normal sefer gün bile cinsel aydınlanma konulerine devam edeceklerdir. sunu şüphe ve endişe ile münakaDiğer taraftan öğrendiğimize gö şa eden kültürlü insanlar mevcut re Belediyenin Almanyadan satın olduğu halde iki asır önce bile aldığı otobüsler ay sonuna kadar Montaigne ve Rousseau gibi fikir peyderpey sehrimize gelecektir. adamlan çocuklann erkenden cin Bu turetle de kış aylannda aeh ; sel problemlere kartı da m*rak> rin otobüs sıkmtısı tamamen gi lannı gördükleri cihetle cinsel ter derilmis olacaktır. blyenin lüzumuna isaret efcmişlerŞehrimizden kaldınlan tramvay dir. Rousseau cEmile» eserinde bu belirtmektedir: ctnsanlara talip olan Anadolu şehirlert terbiyeyi ne satıv mevzuu tetkik edilmek lar düayaya nasıl (elirT kabilintedir. Bunların başında Sarasun den sorulan her çocuğun ebevey nine sorması pek tabiîdir. Bu five Kayseri gelmektedir. kir onlarda biyolojik bir dürtü ile doğar ve çok defa bu sorulara veŞehir dışua çıkanlan bir rilecek olan gerçek veya mânasız sabıkak geri döndü Bundan bir müddet önce örfi cevaplar bütün hayat sürelerince Idare makamları taraiından şehir hükmeder. Esasen aksi takdirde ço ve dışına çıkarılarak Edremıtte ika cuklar bunlan başkalarından kötü bir şekilde öğreneceklerdir. mete mecbur edilen Idris özbilir"in yine sehrimize geldiği öjrenil Çocuğu bu hususta kamçılamakmiştir. Polis ekipleri taraıından tansa merakını tatmin etmek kaevvelki gece yakalanan özbilir fidir.» dün örfi tdare makamlarına tesDaha düne kadar yalnız erginllk lim olunmuştur. Sanık hakkında örfi Idare nizamlarına aykırı ha çağında belirli bir cinsiyet kabul rekette bulunduğu iddiasiyle dâva edildiği ve bu aktif tenasüli hayatla kanştınldığı için cinsel teraçılacakt:r. biyenin lüzumuna önem verilmiBol miktarda balık ihraç yor ve libido bütün sekilleriyle edilecek bastırılıyor; bir çok belirtileri gü önümüzdeki mevsitn balık ihra nah sayılıyor; gençligin yalnız becatınin önemli olacağı anlasılmak lirli bir devrinde dürtüsel ve hattadır. tâ fizyolojik mânada geçici bir Hususî sektörün faaliyeti yani hal olan masturbasyon hakkında ııra Et ve Balık Kurumu da so ileri süriilen korkunç ithamlar âuk hava tertibatını haiz raotürier gençlerde bazan cinsel kudretsizle geniş ölçüde balık ihracatı yaliklere psikolojik kaynak teşkil epacaktır. den moxal kompleksler yaratıhyor Kurumun Avrupa piyasalarına du. Hasin moralistlerin dilekleri göndermis oldugu heyeı memlekeve uSraşıIarı daha ziyade cinsel te dönmüş ve raDorunu l'mum Mü dürtüleri geciktirmek veya engeldürlüğe vermiştir. lemekten ibaretti. O halde cinsel Lübnan sadeyağ talep temayüHeri çevreye akisler verediyor miyen çocukta melek ve bu husus Lübnanh tacirler geçen sene ol takl mutlak cehaleti de cinsel sevdugu gibi bu yıl da piyasamıtdan ki tabiînin erken sapıkhklanndan sadeyağ almak için trmasa geçmis koruyan en emin vasıta sayılırdı. lerdir. Halbuki hakikatte çocuk cinsiyeti Yılbaşından bugüue kadar Lüb ni ilgilendiren günlük sahnelernanlı tacirler fstanbul piyasasın den, konuşmalardan ve fısılt:lırdan 1 milyon 83 bin lira değe dan uzak degildir. Bu tek tarafh rinde »adeyağ satın almıslardır. terbiyecilerin aldandıkları sey, ço Karataş memba suyu cuklann soçyal münasebetlerinde kapatıldı yalnıı ana ve babalarına rastlatktisadî Murakabe MüdürO, vâ diklanm'sanmalandır. Oysa ki çoki sikâyet üzerine Sarıyer Kayma cuk terbiyeeinin pro?ramı dısında kamı, Belediye Bashekimi, doktor da her gün bir çok şeylerle karşılar ve murakıplarla birlikte dün la^ıı; hiç umuİTnsdık bir zaman Büyükderedeki Karataş memba su da büyüklerin cinse] konu?ma!ayu işletmesini teftiş etmistir. nna kulak verir; barı hayvanlann Teftiş neticesinde, memba suyu dogurmalanna ş»hit olur; günun damacanalan üzerinde etiket ol birinde dünyaya gelen ufak karmad;ğından, umumî temizliğe riayet edilmediğinden, işçiler pis gömleklerle çalıstınldıgından, su motörü bozuk olduğundan dolayı AYL ve Dr. OKTAY hıfzıssıhha kanununun 191 inci C. AKKENT maddesine göre, noksanlar gideriMURAT AKKENT'ln linceye kadar kapatılmıştır. doğumunu müjdelerler. Heyet aynca Karataş memba su 7.8.1961 New York yundan nümune alarak tahlile gön dermistir. Şişli Yenikapı troleybüs havai hattı çalışmaları Cinsel terbiyenin önemi Yazan: Prof. Dr. 0^0** I I | 1 ^0^01 deşl U« anasımn kaybolaa bariz karın şişkinliği arasında bir münasebet kurar. Çocuklar ve gençlcr her yerde çıplakhkla ve bunl a n n bütün şekilleri ve resimleriyle karşılaşırlar. Biraz daha büyüznüş ve yeni erginlige ulaşmış olan çocuk daha büyük arkadaslar dan bir şeyler öğrenir; bale ve sinema artistlerinin çıplak resimlerini mecmua kapaklannda ilfi ile seyreder ve cinsiyete ait bazı şeyler okur. Artık erginlik çajı nın başlangıcmda olarak da kokteyl ve piknik partilerine katıld fı gibi kendini kamç:lamaktan ha li kalmıyan dans partilerinde bulunur. Okullarda kızlar v« dalikanlılar yanyana çalışırlar. Üniversite kürsülerinde gençlerin «Ask plâtonik midir, seksüel midir?» nevinden münazalarında konferana talonla» n dolmaktadır. Bütün bunlar bu derece açıkken çocuk hakkında cinsiyet bakımından her çeşit tedbirler alınabilir; merakla sorduğu suallera menfi cevaplar verilebilir. Lâkin bu yandan ve yanlıs cevaplarda cinsel terbiye, ancak gerçek olmıyan ve kişiliğini zedeleyen bir cinsel aydınlatma demektir. Sual soran meraklı yavrulara «Bebekler gökten baca yolu ile gelirler; l«yl«kler tarafından getirilirler; kızlar lahana ve karnabaharların göbeklerinde büyürler» demek veya döllenme hakkında soru soranlara «Bütün bunlar çok kanşık şeylerdir; çocuklara ancak ileride mürebbiler ve hekimler tarafından öğretilecektir» kabilinden cevaplar vermek de cinsel terbiye çerçevesi içine girmek demektir. O halde cintel terbiye esasında hayatta bütün çeşitleriyle mevcuttur. Bir oğlanla bir kız çocuğu 5 yaşlannda beşer cemaatinden uzakta tecrid halinde büyümeleri takdirinde bile birbirinin terbiyeeileri olarak n«ail vücuda getirmek için birbirine sarılacaklar ve ana ile baba olacaklardır. Doguşta taslak ve tomurcuk halinde tenasül aleUeri mevcut olduğuna göre tekâmül ve inkişaf etmege başlıyan libido fonk»iyonu da vardır demektlr. Bilhassa pıikosekıüel gelişmenln m«raklanma safhasında çocuk kendi kendini yoklamağa, cinsel organlarmın kâşifi v e soruşturucusu olmağa başlar. Ktrafında hiç bir in•an kalmasa bile bu dürtü biyolojik mukadderatını takip «d«c«ktir. Ancak insan hakiki bilgilere karşı pek istekli bir varlıktır. Ner»dt kaldı ki hayvan yavrulan dahi nesillerinin uzama^ı için anaları tarafından özel denemelere tâbi tutulur lar. Çocuk diger bilgisel ve kültürel aydınlanmalar aynında muammalarının KX öaemlilerinden bıri olan cinsiyet hakkında da aydınlanmafia muhtaçtır; v« terbıyeclnin bu alandaki rolü hayatl varlıgınd» d«gerli bir enerji olarak tasıdıgı cin «iyetine ait şeyleri hakikate uygun HEM NALINA M1HINA Rashn Adasal Tabiat mü»ah< d*A terbiye için yalnız basına kâfi degildir. Müphem duygular ve dürtülerle her cinael ruhsal olgunluğa ula,imaz. Bühasaa katt ve belirli olmıyan, ilml kavramiara dayanmıyan bir cinaal terb:y« tam c« haletten de tehlikelidır. En zararlı şe> kızın ve delık'mUn'.n tov ,!an llk erginlik çî&lannda kötü cinsel \e ruhî gelismelerid.r. Bünyeleri çok kuvvetli ve muhitleri zaraısır veya yardımcı olan genç l««t irötü aydınlanmalardan v« mtnfl telkin veriei eintel müşahedelerden kurtulurlar ve sevki tabi il^r,pın dürtüsü ile evliiik brr* • ınnğına normal bir gelisme ile varırlar. Lâkin bir kısmı da çocukluk çağındaki cinsel gelişmelerindenberi hâşin ve tehdit edici terbiye ile engellere yani refulman denilen baskılara uğrarlar, bocalamalar gösterirler ve çeşitli ıomplekslerin tesiri altında sinirli bir yapı kazanırlar, ve bu suretle bazılan ask ve evlilik korkaklan veya aksine maraz! sevda düşkünleri olurlar; tehlikeli donjuanhk lar, sapıklıklar ve nihayet cinscl nevrozlar ve ruhf aykınhklar g6» terirler. Cinsel terbiyeyi yapacak olanların ilk yaşlarda ebeveyn ve aile hekimleri, okul sıralannda tabil ilimler öğretmenleri ve terbiyeci • ler nna vazıfeleri çocukıuktan erginlığe doğru insanın geçirdiği cin gel gelişme s»fhalarına gör« fark lar jözetmeleridir. l'm. devrede ananın rolü çok önemlidir. Erginlik devTeai başında baba ile ogul, kız ile ıı.» arasındaki münnsebetler bu bakımdan samim! olmahdır. Cinsel terbiye esas itibariyle üç ana şekil altında toplanabilir. Bunlardan biri sözle olmayan ve çoeukların zatl müsahadelerine dayanan tabii cinsel aydınlanmalar ve daha doğrusu duygulardır. Bu şüphesiz ki hakikatte esas terbiyvnin iptidai unsurudur. tkinci si aoa ve telkinla olan ve daha ziyade tbeveyn tarafından yapılmnk XH ülan denemelere dayalı ayiınlutmalardır. ÜçünctUü de ilmi ve biyoiojik esaslara dayanan ve daha zivadc okullarda veya özel mü eszeseleıde verilen ve birçok yerlerde evlilik terbiyeıiyle tamanv lanan cinsel bilgilerdir. Netice itibariyle cinsiyet terbiyesi iki ana prensipt* toplanır. Bunlardan biri teorik ve ilmi mahiyette olarak anatomik, fizyolojik, tıbbf olarak cin&iyeti ilgilendiren bütün bilgileri vermekten ibarettir. îkinci ai Ue daha ziyad* btşerî v« ailevl bir gayeye dönük olmak üzere moral mahiyettedir. Bu da libıdonun diğer sevkitabüler gibi irade nin ve mantığın hükmü altında bulunduğunu ve hayvajıl ş*kild«n beşert ve moral şekil aldıgım kabul ettirmaktir. Gençleri hakiki idaal aaka v . «y lenme vaıifelerin* haaırlamak, on lan cinsel sefahatlardan ve sıpık lıklardan kurtarmak, onlara ilerde anahk v« babalık vazifalerini lâyıkiyle v« saadet Utmini içind» yapma imkânlanm aaglamak i«t« hakiki einsel terbiyenin ana htdefleri! kurun, yaıara karşı bir üstünlfiğü vardır: Tazarın, sfltununda anontm bir kalabalığa hitap etmesine raukabil, oknrun, onunla karşı k<«ıya konnşur gibi şahsına mek tup gönderebilmesi. Hatti muharririn, yazısı altına mutlaka imzasını koymak zorunda olmasına karsıhk, bir kısım okurların bir ikinci üstünlfiğü daha vardır ki, o da imzasız mefctup yazabilmeleridir. tmzalı olsun, imzasız olsun, okurlardan gelen mektuplar, iltifat şeklinde olur, tenkid şeklinde olur; hele itnıasulan mutlaka ofkeei olur, hatta küfürname şeklinde olur. Basın hürriyetinden asıl faydalananlar da bir bakıma bn türlu mektup sahipleridir. Ağızlarına geleni yazabilirler. Bütün rneslekdaşlarıma gelen bu nevi mektupların her çeşidinden, zaman zaman ben de nasibimi alırım. Nimet külfet mukabilidir, derler. Oknrlarımızın bazan lâyık olmadığımız iltifatlannı nasıl sükranla karşılarsak. yine hak etmediğimiz tfirizleri, acı tenkidleri, aıarlanmalan da »yle sofuk kanla karsılamamı». evvelâ meslek, sonra da olgnnlok icabıdır. Ama dognjsnnu söyliyeyim, Ikl gün «vvel, Ankaradan adreme gönderilen bir mektupta olduğn gibi ölümle tehdit edildira henüz vâki olmamıştı. ölümle tehdit, hem ne türlü ölümle! Engisisyon mahkemesi, meşhnr Çin işkenoeclleri, bunlar ne kelime, yeryüıünde insanlann insanlara reva gördükleri zolümlerin en korkuncnnu icat etmiş olan kaaıklı voyvoda bile, »lümün bu tfirlüsflnu düşünememistir, sanırım. Mektup sahibinin, fngilterede köpekler için açılan bir bakım yurdu hakkındaki yazımdan, meşhur ördek hikâyesinde olduğu gibi, kafasını zorlıva corlıya, İcat ve yakıştırma yolu ile çıkardıfcı mânaları ve bana lâyık gördüğü ölfim şekiini okursanu hayaet edeninim. togilizlerin kSpeklere açtıkları bakım evl haberi dolayııiyle, bu zat, şunları yazıypr. «Algy ettijiniı ve lomürdüfunüz lumrenin uyanmaaı yakındır. Bu (atırlann yazarlan e günlen görecek kadar gençtirler. Slze tavsiyemiz, acele zıbarmağa çalısın. Zira şimdi geberirseniz, meraslmle gBmflleceksiniz. Fakat geç kalırsanız, sizl tepesi aşağı diri d>i gömmek bisim için zevk kaynajı olacaktır. tsteneniz bo zevki blzden eairtemeaiek ieln yaşamağa çalışınj Sevimli, şirin, nazik edasiyle böyleee devam eden bu mektubun sahibine bir tek şey tavsiye etmekten başka çare bulamadım. Genç olduğunu, beni topıağa kazıklıyarak Sldürmek zev kinl tadacak kadar yaşryacağım söyledlgine füre, bn uınn yılları boşuna geçirmeyip, okuduğunu anlıyacak kabiliyeti elde etntege çalışsın. RfiıgSrdan nem kapmağa devam ederse, ömrü boyunca hep böyle sap derken gaman demeğe devam eder. Allah uzun ömörler versin, umduğu kadar yaşarca, olfrnnlok çaJında da, bu 14 ağastos tarihli mektubu aklına geldikçe, belki de yfiau kuanr. Hamdl VAROÛLU Bir garip mehtup ÖZEL MORAN OKİLU Ana • tlk Orta kurjjın* Yatıb • Gündüdü, KuErkek öğrenci kaydına bafladı. İngiliıce • Fran$ıxc« • « * Denizcilik Bankası T.A.O. Denizyollan İsletmesinden: Vergi reform komisyonu, memleketimizde gelir vergisi slsteminin kabul ve tatbiki hususunda büyük rolü olan Hesap Başuzmanı Ali Alaybevle birlikte Istanbul ve Ankara Üniversiteleri Maliye profesörleri, maliye müfettişleri hesap uzmanlan, Sanayi v Ticaret Odaları temsilcileri gibi nazarl ve tatbikl bilgileri bir arays tophyao kıymetli elemanlardan müteşekkildir. Bu itibarla hazırladıklan raporlar da her bakımdan degerlidir. Bizde evvelce (Islahatı Maliye Komisyonu). Vergiler Islah Komisyonu gibi adlarla bazı komisyonlar kurulmuştu. Faktt bu defaki komisyon mod^rn nazariylerin ve memleketimize ait realitelerin ısığı altında daha etraflı tetkikler e girişmiş ve çok defa isab*tH kararlara varmıstır. Yalnız komisyon kararlarmda mu halif görüsîerden de bahsedilmekle bir şckilde göstermektedir. Buna beraber muhalif kalan zatlann isim göre cinsel terbiye zoraki bir telve hüviyetlerinin zikredilmemesi kin ve Sğretim değil, tabil bir tevbir eksikliktir. Yine komisyon bski tabii terbiyesidir. 20. asır cezı kararlannda radikal hs! tarmlyetlerinde bile bütün cinsel prob zına gitmiyerek telifci görüşleri lemlerde son derece sıkılgan ve catercih etmiştir. 200 sahifelik rapohil olan genç pek çoktur; sağrun, bir kaç sahifede gfizden peçldan soldan aldıkları bilgiler de ya rilmesi mümkün degildir. ll«ride Zeytinyağı standardı Cumhuriyet 3463 mübalâgalı veya yanhstır. raporda bahsedilen mevzulara tek Türk Standartları Enstitüsü tarar temas etmek ve bu sırada bazı rafından zeytinyağı standardı ta• • • • • • • • • • • • » » » » • » » » » « •i • • » • • • • • • • • ••••• •»»»» mütalâalarımızi da arzetmek isti sarısı hazırlanmıştır. yoruz. • Enstitü tasarıyı Ticaret Odasma i göndererek bu hususta görüşünü !• bildirmesini istemiştir. (1) Rapor sahife 154. Odivra bu maksatla kurulmus o ! • lan bir komisyon, çalısmalara başlamıj olup kısa bir süre içinde +* bu konuda bir rapor hazırlıyacaktır. Komisyonda tanınmiş is sdamİştirak edecekJere yeni imkânlar: lariyle mütehassısiar vardır. •k Döviz kolayhğı Orta kııım Altunizada Kıtıklı No. da 10 dönüm bahçtli, kalorifarll Un* •fildı. MOracMt: NUTM İlkoltulu Nfwrb»hf* (Dalyan Ovn*) Tttetetı: « H M ReklAmcıhk 1490/3473 AVRUPADAKİ Senfonik Konseri 19 ağustos 1961 cumarted saat 17.00 AomkzMr** Tiyatro«u Amerikan Hava Kuvvetlerl ORKESTRASI AVRUPADAKİ Amerikan Hava Kuw«tkrl «AMBASSADORS» Orkestrası j ! TEŞEKKÜR J.8.1961 Urihinde eb«iiy«t« Jn tilcal «dcrek H«ybellada m a t r lifina tevdl edllen, Mebrurc Varan'm kıymetli «şl Muatak Varan ve Gfliaercn Orgun'un •evgill babalan, S«havel Varan v« Selçuk Orgun*un kayınp»derleri, Haet tbaan v» 9flkrtt Varan'ın agabeylerl Vama eerafından Emekll Jandartn» Albayı vefatı dolayıaiyle cenaıe m«ra•fanlne lsttrak etmek Itttmada bulunan Deniz KuvvatJerl Komutan ve erlertne Herbeltada Nahiy» MOdoronUn yakon alikalanna, blnat gelerek, telefon, telgraf ve mektupla acımın paylaaan akraba v« dortlanmııa tflkranlanmuın «yn ayn lblAgına acımız mânl el • dugundan gazeteniı vantaslrl* J teşckkarlerlmlzl aıredsrU. 1 VARAN ORGUN aitaiert î Cumhuriyet 3460 S €AZ RO\SFRİ «GALATASARAY» ın Şahane İ r 20 ajustoe 1981 pasar aaat 17,00 Aedchav» Tlyatıo^ı Nifhtingale Hemçire MektapUti •« Îstanbul Tasiai Yarwm» BUe«kr, Açıkhav. Tiymlı<umuaAm (CumhurİT** 34M) •• • • • • • • » • • • • • • • • • » '»* » • • • • • • • • • • • • • • • • • •» » MUHTELtr TİP VK BÜYÜKLÜKTK AKDENİZ TURU Katî Hareket 26 Ağustos 1961 * Taksitle satıs •k Fiatlar 1000 liradan başlar. : NAtL VARAN'ın TELEFON SANTRALLARI ŞEF SEKRETER Tlpl aparcTİerimız fahnlf T * latifa Görmeden karar Ağustos 1 8 Rebiülevvel 6 i c V. E. Her türlü malumat için teknlk DAİMA E N K İ N İ Z D 1 D İ Imror panayın dolayısiyle 19/8/961 cumartesi gününden itibaren 16/9/961 tarihine kadar cumartesi günkü Çanakkale sörat postası ilâveten İMROZ'a da uğrayacaktır. Saym yolculanmıra ve yukleyicilerimlze ilftn olunur. (Basın 5133/3481) c c c c X 1 5.13i 12.18116.06; 19.04' 20.461 3.20 110.0SI 5.13 9.02 12.00! 1.41] 8.15 = EAŞK ve MACERA ROMAN1: 48 = = = Radyoevi karşısı 48 57 07 44 78 38 ve Seyahat Acenteleri Reklftmcıbk 1508/3485 ?•••• •••••••••••••»•»••»••••• •••»••»•••••••••»• »»»»»•»•»»»»^ YES TURİZM TİTVA LİMİTED Türkiye Umun Mümeasili: ' Ö L Ü M FatarİT* Aydın'in a«L Bcrlin Kenaoloalugtı matyst nMotra Ne}«t Aydın'ın baban, Ote Hekiml Dr. Murat Raml Aydın' ın agabe7«t Jandanaa O«nel Komutan Muavlnlljlnden Eosek11 TOmeeneral MEHMET KAVALA ; ^\uııııııııııııiHimıımıııııııııııııııınıııııiiiınıııııııııııııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiiMiıı riıinde ~^"^^^"^~™^^"™~"~~"~~^~"^ ııııııııııııııııııı ııııııııımııııımııımmıııııııııııımmır^ Adam, şu k&fıda doknn! Pr«n« hn nrrn ! « • •••! D . •• Prena bu emre ita»t etti. Halilie 5tekl muhafızlar, bu s&hneyi buyuk bir merakla teyrediyorlardı. Ayşe yine arapça olarak devam etti: Seoln ksderin kaianın icinde EtraAnda muharipler göruyorum Hayatın bir kılıcın nennda dengede duruyor... Şu kâtıd» da doku... Ooo! Ba#ını kaidırdı, bn mtw Halll'e ve flteki iki muhaflsa d8nerek şunlan sSyledi: Bu adamın doknndufu şu kâfida bakın... şurada... Çavuf: Evet, r>rly«rmm, dly* eevap verdl. B!r de şu Iklncl kigıda bakın. Onu da gSrdflm, Şu çöreklenmlş yüaıı hangi tarafa dönük? Batı tarafına. tkinci kâğıttaki yılan, şn hayat ağacına sarılmış yılan hangi tarafa bakıyort Tine batıya. Yani hepinizin kaderl biribirinize bağlı. Mânası nedir bunnn? Ayşe ağır ağır eevap verdi. Buraya kapatılmış bu adam ölürse, sen de beraber öleceksin, ötekiler de. Böyle dcdikten »onra Ayşe kâğıtlannı topladı, hemen arkasından, samdanı devirdi. Kâ ğıtların ikisini yerde bırakmıştı. Alahzenin birdenbire karanlıklara gömülmesi sayesinde kimse görmeden, tabancayı yer deki o iki kâğıdın altına «ürü verdi. (Arkan var) (Arkan var) = Yazan MAirRICE. DEKOİ3RA Çevlren HAMD1 VAROGLD yet almağa basüyordu. Çünkü şehirde herkes Hasan'ın hapse atıldığından h&benizdi. öteki iki asker de, hayretler içinde kalmıstı. Ayse israr etti: Dofru olduğuna emlnim. Bu caminin altında bir mahzen var mı, bilmiyorum ama, orada bir adam görüyorum. Nihayet, Halil Çavnşğ itiraf etti; yavas sesle: Evet, dedi, bir adam var. Klmdir? Sana söyliyemeyiz. Caminin altında ne yagıyor? Onu da söyliyemeyiz. Albayin emri var. Ayşe içini çek ti: Yazık, dedi.. Vah vah, bir şey söyliyemezsin ha? Halbuki kâğıtlar genin istikbaline dair daha başka şeyler anlatıyer, Ha lil çavuş. Ayşe'nin sözlerini nzun bir •esıiıük takip etti. Ayşe preıısin gece vakti saraydan kaldırılmıs olduğnna duymasına imkin ofansdığı için, anlattıfı •eylere daha liyade şaşıyorlardı. •**. Ayşe, düşünceli bir tavırla kâğıtlannı kanştırarak bir daha gfiğtis geçirdi. Talnız, bu adamı s5remiyorum, yazık, çok yaıık, çfinkü kâğıtlarıma el sürebilse daha çok şeyler •Sylerdim, işinize yarardı. Tekrar bir sessizlik oldu. Halil, Nil vadisinden gelmiş bu ihtiyar kadmın gizli ilminden daha fazla faydalanabilmeği pek istiyordn. Nihayet ayağa kalktı: Gel benimle beraber, dedi. ON DOKUZUNCU BÖLÜM Ayşe, yanında iki askerle, «adırdan çıktı. Ortalık zifirl ka ranlıktı. Caminin yanından dolaştılar, bir küçük kapının 6nünde bekliyen iki nöbetçi ile karşılaştılar. Halil nöbetçileri eliyle itti, kapmın lürmesini açtı, cep fenerini yaktı, küçük bir döner merdiven, yeraltına doğru iııdiler. Burası asctilcn Iâmbasiyle aydınlatılmış bir nevi kemerli büyük mahzendi. Mahzenin dibinde bir yataklık görülöyorda. Bir haplshane hücre«1 |iuı ucıuır parmaıuiKiar gegibi demir parmaklıklar ge = = = E E E = = = E E = = Mısırh falcının dili, bBIOk knmandanı için acık mânalnr taşıyordu. Prens bertaraf edilince Naib bn aile kavgasından galip eıkacak, albay ve maiyeti efradı mnrada ereceklerdi, Faleı, askerlerden birine d8n dü, tâ gözlerinin içine bakarak, rastgele oydnrdn: Sen âşıksın. Bn iddiayı ortaya atarken aldanmadığma emlndi. Ayşe bn kehanetin doğrnln Vallahi doğrn yahn, dedi. Aman daha söyle. Ayşe, sanki bn aakerin sevdasının hiç önemi yokmnş gibi baştan savan bir el hareketi yaptı, sonra iskambillere doğru eğildi. Ooo! İşte bn tuhaf, dedi. Çavuş, Ayşeye doğrn eğildi: Ne var? diye aordn. Caminin önflnde ve arkasında namaz kılan adamlar görüyoram, dedi... Ama, altta bir adam gSrüyornm... Yani, caminin altında bir adam... Halil çavuş irkildi. Mıaırlı talcının görünmiyeu şeyleri gSr n e kudreti v~j• bir •* • aeytant " mabl E = = E = = = E E E = E E E = re DMnmn, Itıtâne klrll bir bat r« nzanmia. flttfine Hrlt h!r hat taniye ortmüş bir adam görfilüyordu. Gelenlerin ayak MSlerini dnynnca, yattıjı yerde dogrulmuştu. Ayşe bu adamın Haaan oldugunn gördü. Halil, demlr parmaklığın kapmndan usakça bir meaafede durdu: tşte! dedi. Ayşe: Müsaade edin, bu kafetin içine gireyim, dedi. Şu mumn da yakın da kâfıtlanmı fSrebileyim. Çavuş, pek pek beş metre mu rabbaı genişllkteki bu hfiereye Ayşe'yi aoktu. Ayşe, Halile ve askerlere arkası dönflk, Hasan yüzünü görüp kendisini tanısın diye peçesini bir an kaidırdı indirdi. Toprak zemine »turdu, iskambil kâğıtlannı şamdanın etrafına dizdi. Çadırda oynadığı komedyaya yine baslamıstı. As kerlerin sihirli dualar zannettikleri fransızca kelimeler aöylüyordu. Fakat bu sefer, Hasan'a bakmadan, gercekten de dua eder gibi, biteviye bir şesle şunları mınldandı: Beni binbaşı gönderdi... Amerikalının bazı tîrtibat almak için kurapanyaya döndüğü haberini yolladı... Tarin sabah şafak vakti bir hâdise olacakmış giderken şamdanı devireceçim, yerde mahsus iki tane kâğıt nnutacağım, »ltlaruıda dolu bir brovııing bulacaksıııız. Ayşe su^p, kâğıtlara doğru eğildi, yüzfl Hasan'a dönük, arapça, cmir verir gibi konuştn: tn: idi. Tahtadan btr ıcdl = E Telefon: 44 78 99 Iteklâmeıhk 1496/3475 ; »»•»»•»»»»••»•••••»•••••»•••••»••»••»••••••< THiye Vakıflar Badcası T. A. 0. Müf ettiş muavinllği müsabaka imtlhanı llftnı 1 Bankamıı Teftiş H«yetine îktisat, Hukuk ve Styasal Bilglusun lamandanberl eekmckte ler Takülteleriyle, lktiaadl ve Ticart İlimler Akadecnüeri (Yüksek oldugu hutalıktan knrtnlamıÎktisat ve Ticaret Okulu) veya bunlann yabaaeı to»mleketlerdeki yarak 17 agusto» 19S1 per»embe fünü vefat etmlıtlr. 38 atnstoe muadilleri fakülte ve yüksek okul mezunlan aratuıdan nrilsabaka euma gunü Hacı Bayrarn C»batihatıı ile lürumu kadar Müfettis Muavini ahnacakrtır. mllnd» ögle namazraı nrOtaakıp 2 Yanlı imtihanlar 11, 12, 13 Eylul 1901 tarihlerinde taat 10 ve kaldınlacaktır. 14 te Ankarada Umum Müdörlflk Maannda, Istantralda Baheekapı Cumhuriyet 34«S Şubemizde yapılacaktır. 3 Yazılı imtihanda muvaffakolanlar Ankarada aftzlü kir imtihana tâbi tutulaeaklardır. 4 Başka müesseselere meeburl hizmeti bulunanlann müracaatlan kabul edilmiyecektir. 5 Imtihana girebilme sartlan ile, imtihan mevsulan ve irtenilen diğer malumatı ihtiva eden broşür Ankarada Teftiş v e Kontrol Nüshası 25 Kuru? Müdürlüğünden, Istanbulda Bahçekapı Şubemizden müracaat üzerine Turklye Barlel veya posta ile tedarik edilebilir. Ura Kr. Lira Kr. 8 Müsabaka imtihamna girm ek istiyenlerin 5 inci maddede mez Senellk 75.00 1S0.O0 6 aylık 40.00 80.00 kur broşürde istenilen belgeleri en geç 31 ağaastos 1961 tarihinde 3 aylık 22.00 44.00 (Türkiye Vakıflar Bankası Teftiş ve Kontrol Müdürlüğü Ankara) adresise teslim edilecek şekilde ta ahhütlü olarak postaya vermeleri, Baaan ve Yayan veya elden tevdi etmeleri lâzımdır. (Basın 4410 3453) Cumhurtyrt Matbaacılık ve Gazetedlik Türk Anonfan ŞlrkeU Cağaloğlu Halkevl Sokak No. 3941 FEVZİ RAMİ ATDDî CUMHURlYET Sahlbl NAZİME NADÎ Yazı Ijlertn) fillen ldare eden Mesul MUdür VECDİ KIZILDEMİR Gazetemlze gönaerllen evraft ve yazılar neşredilsin edilmeain lade edilmez. llânlardan mesuliyet kabul edilmez Abone ve İlân lşlerl İçin, zartın üstüne tAbone» veya «ilân Servlsi» kaydının konman lânmdır BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYMAYÎ TAAHHÜT ETMÎŞTIB, BEDEN TERBİYESİ İZMIR BÖLGE BAŞKANLIĞINDAN ^iımııııııınmmmmıımımmnııımımmmımııııımıııııımııııııııııııııııı mi ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııiı# Alsancak stadı açık tribün oturma yerleri, antre, gişe ve dikenli tel yapılması işi 123.407,51 TL. muhammen bedelle kapalı zarf usuliyle ihaleye çıkanlmıştır. 1 Ihale 26/8/1961 cumartesi günü saat 11.3ü da Bölge binasında toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır. 2 Geçici temınat 7420.38 TL. dır. 3 Şartname, v.s. evrak mesai saatleri içinde Bölge Muhasebesinde görülebilir. 4 Isteklilerin Izmir Bayındırlık Müdürlüğünden bu ış için alınmış ehliyet belgesi göstermeleri lâzımdır. 5 Teklif mektuplannın belli gün saat 10.30 a kadar komisyona teslimi gerekir. (Pottada vaki gecikmeler dikkate alınmaz.) v (Basın 4644 1. 21236 3449)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle