12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
D N f Ü Yl Küba'nın yeniden istilâsı HJIBERIERİ İfcHsat Konferansı başarı \k sonuçlantlı towfta.itarat.ati Karamanlis Kruçef'e cevap verdi «Akraporü inıha edebilir. Fakat Akrapol'ün temsil ettiği idealleri vok edemez» oc Sanat Bahislerî Bir felsefe «r «eyin, berkeain, hattâ her mahluknn bir felsefesi vardır. bnnların içinde eSlencelisi, şirınj, so»Bga, «mansızı bulunur. Eşyayı ko nustnran muharrirler vardır. Araiira bnnlsnn yazdıklan küçuk fıkralan okurnm. Güzel şeyler; ama zor doğnısn. Bir iskemleyi konuştnrmsk, neden dört ayaklı olduğunn ena iMh ettirmek, neden her otnrana kneak açtığının felsefesini onnn afzından işittinnek Son zamanlann en ilgi çekici şa ilk kelime ile son kelime araımAtina 17 (Hususil Sovyet Sefi irı olarak vasıflandırılan Henri da gizli bir ahenk birliğı daha Küba'yı Kurtarma MüşKruçef'in Yunanıstanı tehdıt edici Mıchaux'dan bahsetmeden önce; doğrusu bir âhenk tedaisi mevcutson beyanatı uzerıne Yunanistan kapalı anlamiı şiirin temelmi teş tur. Şiirin birliğinde en küçük bir terek Teşkilâtı, 600 koBaşbakam Karamanlis aşağıdaki kii eden sembolizm üzermde dur falso yapılacak olsa şiirin yapısı mandonnn yetiştirilmekdemeci vermiştir: mak isteriz yıkılır. acemi bir iki davul sesinte olduğunu ve hareketin « Kruçef, Yunanıstanın fcleyAcemı şaırlerın hatası, karanlık I den ıbaret kahr Bu da açıkça gös6 ay içinde tahakkuk hinde zaman zaman buna lıenzer terir ki san'atı bir tek yönden kolay deg bır Lâtin Amerikanın kalkınması için 10 senede 20 milyar dolar sarf tehditler savurmaktadır. Ojsa ki yuceliğm kaynaklarından biri ol kavramaktan her zaman kaçınlledeceğini açıkladı Deneyeyim, dedim. Ben de duğundan öturü; anlamsız şiirler Yunanistan her zaman Sovyetler malıdır: tn*ldaSı konuşturdnm hakalım edilmesini derpiş eden Washington plânı için yapılan oylamada, Baltimore, 17 (a.a.) cKübayı ile iyi munasebetler kurmak arzu yazmakla kendilerinı yüce sanmaDayanılmıyor artık beğeneeek misiniz?. kurtarma müşterek teşkılâtı» sözsunu fiilen ispat etmiş bulunmak larından ileri geliyor (1). Hiç şüpsadece Küba müspet rey vermeyip çekimser kaldı Kirişler sallanıyor sizsiniz Ufak tefek bir hrıldaktı bn! Her hesiz bu şairler karanhğın ifadesi cüsü Oscar Delgado tertiplediği tadır. rfizgâra göre dönerdi.. Fırıldak Gece karanlıktır basm toplantııında «Kübanın yeBu tehdıtler her ^m<ın, 'nırıııt ile, karanlık ifadeyi karıştırıyorPunta d*l B«to (Uruguay) 17 sarfedilecektir Washington, Lâtin sı tasarısının metnını Birleşik Adediy»em, hani öyle madenden, Sizsiniz niden istUUı hareketi hazırlanmak ketimizin ittifaklarını terketmesi lar tahtadan falan değil.. Kâğıttan fıBardaklar kırılıyor sizsiniz tadır. Bu, önümüzdeki altı ay i (Radyoa.a.) Amerikalılararası Amerika memleketlerinın Sril ih merika hazırlamış ve Maliye Ba isteğiyle beraber vapıimaktadır Sembolizm en bir nldak. Göbeğinden bir toplniğne , , . , , ,yu« , . .. • însanlann sırn kayboldu cinde tahakkuk edecektir» demiş îktisat Konferansı bugünkü otu tiyaçlarına sarfedilmek üzere der kanı Douglas Dıllon tarafından da Sovyet Başbakam bahı guç olan rumu müteakıp sona ermiş ve «1 hal 1 milyar lolar sağlamayı taah Amerikalılararası ile Wr ince çıtaya saplanmış. Doiktisat Konfe^ bu hareketiyle Yunan rrıilletmi . mazısı olduğu halde, ancak bugun tır. lerleme İçin lttiıak> andlaşması hüt etmiştir ransma sunulmuştur Tasarı pek korkutmak ve müfrıt , , B u Istihzaların arkasında urtasolculara | estetik mânada kullanılmağa basi lıkta saklanan şair birden şahla ner durnr. Sordum... Delgado adını vermediğı bir Lânm »u esasları ihtiva eden raetni, «îlerleme lçi n Ittifak» andlaşma az tâdile uğramıştır Ne zamandan beri dönersınızT cesaret vermek amacını gudüvorsa, lanmıştır. Bu gunku sar/atçıların nır. bosluğun, karanlığın sırnnı tın Amerika memleketinde 600 çekimser kalan Küba hariç, ittiOldom olası... »unu bilmesi icap eder ki elde et en buyük gayretı şıın avırmak de. keşfedemiyen, ölümün ıstırabın komtndonun hazırlandığını sozle fakla kabul edilmiîtir. tiği sonuç isteğinin tam tersinedir. ğıl, bilâkis bir tek ünıtede topla sonunu kestiremiyen bir filozofun Tonılmak?. rine Hâve etmiştir. Lâtin Amerika memfeketleBuna rağmen Kruçef, beypnatın mak. muzık. resım ve şiin n bır aczini ifade ederken san'atin zir Asla!. Durursam mahvolüSözcü, bu müşterek merkezı A rinde, millî gelirin nüfus bsşına da işaret ettiği gibi, Akropolü im leştığı bir ünıte teşkil etmek ol vesine çıkar ve hepimizin içinde rum. Benim marifetim, hikmeti merika Birleşik Devletlerinde bu yılda yüzde 2,5 nispetinde arttıha edebilir. mahdır Aynı merkezdan gelen bu saklanan korkuyu konkretize e vücudum.. bayatım dönmekten ibalunan 93 mülteci teşkilâtı tarafm rılması, nüfusun senede yüzde beş Fakat Akropol'ün temsil ettiği üç unsur (meselâ güneş gibi. gü der: ret! dan meydana getirildiğini, ancak, arttığı kabul edilmektedir. idealleri yok edemez, zira bunlar neşı ışığından ve sıcağından ayır•rose Milo Cardona'nın başkanlığın Ama pek makbnl değildir der«Lorellou, Lorellou korkuyorum. Muhtelif Lâtin Amerika memroketlerden daha güçlü durumdadaki cihtilâlci konsey» in sosyamak mumkün müdür?) yayılma Kâh karanlık kâh hışırtılar, din ler» dır.> leketlerinde, mevcut istihsal mad Cehalet!. Her şey dönüyor .. lıst egilimi yüzünden birliğe alranoktalarından itıbaren birleştikle le ölülerin seslerine yaklaşıyorum. delerinden başka maddeler de ismış olduğunu belirtmiştir. ri nispette şiirin muvaffakiyetini Bütün lâmbaları söndürün, Hayat Görmüyor mnsnnnı? Dünya dönüSon genel seçimlerde biraz daha itibar kazandıkları tihsal edilmesi için tetkiklerde «Kübayı Kurtarma Müşterek bulunulması. temin edebilir, çünkü şair her şebomboş kaldı Lorellou. Ellerim sa yor, ay dSnüyor... yıldıılar dönüanlasılan komünistler ise, Millî Meclise 3 yerine 5 Teşkilâtı» adada idareyi ele geçir Sanayiin geliştınlmesi, yi bir estetik sentezin içinde ifa de bir duman, bilsen artık paket yor... günes dönüyor. Pervane dömilletvekili sokuyorlar burgu dıkten tonra 1940 anayasasını yüde etmek arzusundadır. Yanı bü taşımak vok. Var olmak; Yok hiçnüyor. . vida dönüyor Büyük ölçüde ziral reformlar rurlüfte sokacaktır. tun insanı bütün san'atla telkin bir şey; küçük. Tecrübe: sefalet dönüyor... peyk dönfiyor... Spntnik yapılmak suretiyle ?iraî istihsilin Kudüs, 17 (a.a.) tsrael Başba liğı Genel Sekreterı Pinhas Laetmeğe gayret etmektedir. Hayat bacaklarım bilsen bir duman. Çeh dönüyor... kebap dönüyor... yeldeKfiba'nın serbeıt bıraktıfı arttmlması. Başım dönüren arabamın içinde her saniye.» girmenl dönüyor. kam David Ben Gurion dün gece von'ü karşı karşıya getiren ihtiAmeriksn neağı Miami'de önümüzdeki on sene zarfında basına verdıği beyanat sırasında lâf gibi iş anlaşmazlıklarından ile Kıbns Cumhuriyetinin birinci artık abstre bir fikirden ıbaret olBugün artık Michaux seyahat yor... gözüm dönüyor... devir döMiami, 17 (a.a.) Küba makam Lâtin Amerika memleketlennde son genel seçimlerde lideri bulun ri gelmiştir. girmesi gereken esaslı bir ihtiyaç ten vazgeçmiş, rüyalar, fantazm nüyor... ben de dönüyorum... bunyıldönümü münasebetiyle Iarı tarafmdan, Amerikanın el koy tatlı suyun şehirlerde vüzde 70, duğu cMapai> partisinin uğradığı olmuştu: Ankara'da verilen bir lar. ve musallat fikirlerden mü da şasaeak ne var... Rüzgâr estikmuş olduğu Küba hücumbotuna kasaba ve köylerde yüzde flli nis yenilgiyı «millî felâket» olarak Hiç şuphesız çağdaş edebıyat rekkep bir iç âleme kapanmış gö çe dönüyomm .. Ben her rüzgâra kokteyle, Yunanistan karsıhk, serbest bırakılan «Eas petinde arttırılmasımn taahhüt e adlandırmıştır Alınan son neticetenkıdlerınde en çok kullanılan rünüyor. Fakat tecrübe peşinde göre dönerim... Hangl rtizgâra çeSefarctinden hiç kimse tern Airline» sirketine ait «Elec dilmesi, kelime «telkin> dir. Çağdaş şiir fi koşan; mütemadiven değişen; ken virirseniz öyle dönerim... Dönmrk lere göre. «Mapaı» seçimlerde oytora> yolcu uçağı, dün gece. Ha Ucuz mesken ınşası ıçin tedkatılmadı kırlep telkin eder, hisler uyandınr, di kendini bıle yakalamıyan Ro bir knvvettir... Urın. ancak 34,4 ünü sağlamış ovanadan Miami'ye gelmiştir. birler alınması, Ama her sey dönerse bls neAnkara, 1 (CumhuriyetTeleks) hattâ daha derıne giderek esrar bert Breechon'un dedığı gıbı <Ha7 Lâtin Amerika memleketîeri lup 120 üyelik millî mecliste 41 Bilindiği gibi, geçen 24 temmuz Kıbns Cumhuriyetinin kurulu perdesini sad? aralamak değil, ta1 rikulâde bir zekâya sahip olan bu reye istinat ederiz... veya 42 milletvekili ile temsil edile da Fidel Castro'cular tarafından nin ihraç ettiği bellibaşlı madde cektir cMapaı> 1959 seçimlerine »unun birinci yıldönümü münase mamiyle yırtmak ve «özü. bulmak , nevropatın infra âlemlerde ve su D5nmiy«n enayilere.. ha, haa! il tk öü b l k Fırrr!. Ne ffizel poyraı fırrr! zorla Havanaya götürülen bu u lerin fiyatlarında hir istikrar sağ kıyasen 5 milletveküligi betiyle Kıbnsın Ankara Büyük amacındadır. Yalnız su \ar kı [ p e r dünyalarda yapmış olduğu cükaybetBisim fınldagın açıkladığı (el<.ağa Küba makamları el koymuş lanması. Elçisi Mehmet Ertuğruloğlu dün şeylerin sathında oynaşır ve kud j retkâr ve şeytanl icatlarının peji Batı yarım küresının ıktısa miş bulunmaktadır landı. akşam Ankara Palas bahçesinde ret güzellik, ve derinlikten ibaret sıra giden pek çok yazarlar var sefe bn!. Beğendinizse siz de bir «Mapai» partisi liberallerin ve fınldak olabilirsiniz. Güç değildir! den kalkınması için, Müşterek Pabir kokteyl parti vermiştir. olan bir kompleksıte içinde birle dır (3). Bu Bir iüredenberı Key West limaarada Critique adlı Elverir ki her rüzj&ra göre d*nzara benzer programlar hazırlan komünist olmiyan asırı solcu «Ma nında Amerikan deniz kuvvetleBütı/n kordıplomatiğin katıldığı şir. Demek mitlerin ifade etmek mecmuanın yazarlarından Jean miye razı elamnra! pam» partisi karşısında gerilemiş ması. ıınin muhafazası altında bulunan kokteylde Yunanistanın Ankara için ayırdıkları bu mefhumları, Penard'ın Michaux hakkında yaYukandaki hedeflenn tahakku bulunmaktadır Küba hücumbotu evvelki gün AYunan mermi kovanı fabri Büyük Elçisinin veya temsilcisı sembol bir kelime ile ifadeye muk zılmış olan «Un approche de Mi Uyknm kaçınea kendiml bir şeyku için 10 sene zarfında, kısmı kül Kudüsteki siyasî müşahitlere nin katılmaması dikkati çekmiştir. tedirdir. Zaten bu suretledır kı sıir chaux> adlı kitabm eleştirmesi Ier »anınm.. Bazılarının yerine komerikan makamları Urafından lisi Birleşik Amerika tarafından göre, genel seçimin özelliklerinden kasına yapılan 12 milyon yarım. Kübaya iade edilmişti. Kokteylde Bakanlar, Millî Bir yoğunlaşır ve gerçeğe daha çok dikkat nazarımızı celbetmiştir. temin edilecek 20 milvar dolaı biri de komünist partisinin seç marklık siparişi, önümüzdeki Ben falanın yerinde olsam ne lik Komitesi uyeleri ve basın men yaklaşır. Brunetiere der ki «Her Penard bu eleştirmenin izahını menler nezdinde itibar kazanmış giinlerde 4,220,000 marklık bir supları hazır bulunmuşlardır. türlü sembol bir açıklamadır». De yaparken, Robert Brechon'nun bir yaparım! diye boşnna kafa yoraolmasıdır. 1959 seçimlerinde oylar îngiltere ile Fransa ikincisi takip ederek Lefkoşedeki resmi kabnl mek sembolizmın kavramı analo çok eleştinnecilerin yapmı? oldu nm. Nihayet yorgnnlnktan ıızadan yÜ7de ellisini kaybetmiş olan ^ >•• Lefkoşe, 17 (Hususi) Kıbrıs jik bir alemin yapısına istinat e ğu gibi, şaire kendi arzularını, rım.. komünistler, bu defa milll meclisAtına, 1 (Hususî) Endüstrı Cumhuriyetinin kuruluşunun bi den geleneksel bir metafiziğin a kendi komplekslerini ve esrannı 7 urasında asma köprü Geçen gece aklıma geldi.. Snramünasebetiyle çısal taşıd.r (2). Bugün fizik ve yüklemediğinden dolayı müteşek da bnrada inadına yapar gibi tu te 3 milletvekili yerine 5 millet Bakanı Martis'in bildirdiğine göre, rinci yıldönümü Pariı, 17 (A.P.) Fransa ile învekili ile temsil edileceklerdir. A Batı Almanya hükümeti, Yunan dün akşam Cumhurbaşkanlığı »a entelektüel, hattâ ruhî bir âleme kırdır. Bır Michaux'yu olduğu gi ristlere tecavüzler olnyor. Hani gütere arasmda Manş denızinin üsın »ağcı «Herut» partisine gelin Mermi Kovanı Fabrikasına 12 mil rayında bır resmi kabul tertip ei ait olan tiyatro bile (antitheatre'ı bi görmenin güçlüğünü takdir e tnrizmden fayda gelecek dedik lerinden geçccek muazzam bir as kabulde, Cum I kastediyorum) yazarın hulyaların den Penard şu izahatı verir: «Mi ya! âdeta onu baltalamak ister u > ce, oyların % 13.4 ünü alarak 17 yon marklık harb malzemesi sipa dilmıştir. Resmi ma köprünün inşası ile ilgili plân milletvekilliğini elinde tutmustur. ris etmiştir. Önümüzdeki günler hurba^kan Yardımcısı Fazıl Kü dan çok ınsanın kâbuslarını sey chaux anlasılması en zor olan ta bi bir sey. Bana sorarsanız bu >e iar bngiin Fransız hükumetinin ' Georgetown, 1 (a.a) Ingilız 7 içerisinde, 4,220,000 marklık yeni çük ile bütün Bakanlar, temsılci rettiğimiz bir dünya ile karşılaşı rafı hiç şüphesiz bir «varlık» ol ni bir sey değil.. Yerlisine de, • ı tetldkine sunulmuştur. Siyasî müşahitlere göre, «.Mapai» sıparis için bir anlaşmı daha im ler, Meclis Başkanı, Türk ve Rum yoruz. Tabiidır ki bu kadar girift manın güçlüğü içinde bulunması bancuına da tecavüz eden hajdııı Güyan'ı Başbakam ve TerakkiperPl&nları hazırlıyan müheodis e ver Halk Partisi cemaat başkanlan ve yabancı dev hislerin ifadesi ıçin hürriyet el dır. Bu ontolojik boşluk sairin ha İar var Bunlar ne turist tanırlar Hderi Doktor partisinin uğradığı yenilgi bir ta za edilecektir. tüd gnıpu sözcülerinden biri Cheddi Jagan, dün gece, muhalif raftan iktidar yıpranmaıından, 5öte yandan Başbakan Kar«v* letlerin Kıbrıs temsılcıleri hazır zemdir. Fakat şunu da gözümüz kikî bır maddeye sahip olduğunu ne murlst. Paraaın» veya ırzına ulunmuşlardır den uzaklaştırmıyalım ki. hürri kabul etmeyişinden ileri gelir. Mi göz koyduğu kimseBhı pasaportu intan düşünülen köprünün Do Millî Kongre Halk Partisi men te y»ndan ise, David Ben Gurion manlis'in, Mermi Kovanı Fabrikayet demek kargaşalık, intızamsız chaux usanmadan; bıkmadan ye na bakmaz, yapaesgtm yapar. Va uğrıyarak ileHisdarut îsçi Sendikalan Bir «ının gelijtirilmesi ile ilgili diver ila Calais yakmlarında Cap suplarınm hücumuna Kıbnsta 2 labık EOKA'eı lık demek değildir. bilâkis seda ni tecrübeler. yeni ıstıraplar pe par da ne olur?. rektili üzerine fabrika ilgilleri, BlaDONez arasında uzanacağını yaralanmıştır. öldürüldü Hâdise, Güyan'in ba^ken* Georhükümetle işbirliği ederek bazı Işte buna düsündüm.. Ben ! • * • ve uzuBİuğunun 33,200 metre olaLefkoşe, 17 (A.P.) Dün, Kıbrıs dan ayrılmıyan kelime gibi kerdi şinden giderken «düşünüyorum degetown'a 50 kilometre mesafede Martine Carol eşinden yabancı firmalarla anlaşmalar yap Cumhuriyetinin kutlanmıyan bi müziğini plânlı bir şekilde vara mek vanm» felsefesinin yerine leri Bakanı olsam banları isittik cağmı aöylemiştir. «ıstırap çekiyorum, demek varım» çe, gördükçe, gaıetelerde okudukMuhalifler mıstır. Buna göre adı geçen firma rinci yıldönümünde, eski EOKA tan canlı bir intizamdır. Haurlanan plina eöre Itöprude bir yerde olmuştur. ayrılmak üzere felsefesini muhakkaktır kı daha ça deliye dönerim. ne «ykum ka*** İar, Batı Almanyaya ve diğer yeraltı teşkilâtma mensup tanınıki dcmiryolu hattı, bes ayrı yol Başbakanın başkanlık ettiği TePolialeri, jandarve saotosikletler Için de bir ierit aakklperver Halk Partisinin bir mahkemeye başvurdu memleketlere tatılmak üzere Yu mıs 2 Kıbrıslı Rum, meçhul şa 1899 senesinde doğan Henri Mi AoS™ b"luy°r «Escuador. adh lır, ne durağım. ederlm... Tepelemalan seferber toplantısı»» basmıslardır. Meydana nanistana ıınal mamuller siparis hıslar tarafcndan tabanca ile vuolaeaktır. chaux 1922 senesinden itibaren yaz eserinde şu satırlar pek manalı rim namussulan. 5y1esin« tepeleParis 17 (a.a.) Tanınmı» filim edecektir gelen karışıklık ve Kavga sırasınrulmak suretiyle öldürülmüştür. mağa başlamıştır. 1940 senesinden dır: Bu köprünün kaça mal olacağı da Doktor Cheddi Jaga 'araftarla yıldızı Martine Carol, üçüncü eşinrim ki bana: Yapılan anlaşmalar ü^erme fabSabık EOKA liderlerinden olup «onra yayınladığı eserler: «La nuit «Ben, ben yedı sekiz duyguya hakkmda malumat yerilmemistir. n tarafından zor kurtarılmıstır. den ayrılmak üzere mahkemeye Çok anlüm etHyanan? Teter! rikanin senelik istihsali 30 milyon halen Kıbrıs Cumhuriyetinin îçmalikim, bunlardan biri de «yokMaaı denizinin altıodan geçe Bu arada, Terakkiperver Halk Par başvurmuştur. Martine Carol'un drahmiyi bulacak ve iki sene müd işleri Bakanı olan Polycarpos Yi remue» (Gece kımıldıyor), «Vo luk» hissidir». Zaten Robert Bre dedirinclye kadar tepelerim.. Yani cek bir tüaelin inşası hakkında e tisi mensuplan liderlerini kurtar birinci eşi Amerikalı filim artistı cietle 2,500 kişiye i( sahası temin orkadis, Kıbrıs halkının polisle iş yage en Grande Carabagne» (Bü chon da Michaux'ya hasrettiği ki a hale getiririm ki; bir tnrist, bir yük Carabagne seyahatı), «Plume» tü<Uer de uzan bir müddettenbe mak için silâha basvuroıa't zorun Steve Crane ve ikincisi Fransıı re edilmis olunacaktır. birliği yapmasını ve kaatillerin or re nihayet 1950 senesinde yazmış tapta şairin bir tek portresini ar •eyyah, bir gezinti yapanı gnren jiıör Christian Jacque idi. serseriler, ranhtetnel suçlular.. ri 4*ram etmektedir. da da kalmıslardır. taya çıkarılmasını istemiştir. olduğu passage «Passaj» (Geçit) zeder. O da Karl Flinker tarafın Aman belki bttş^ası sataşır da Kıbrıs tçişleri Bakanı, resmi ma onu çağdaş edebiyatın en mühim dan çekilmiş olan fotofrafının benim Usttlme atarlar diye fersah kamlann hâdiseden ziyadesiyle mü simalanndan biri yapmıştır. gölgesidir. fersah kaesin... Ö LÜ M Y. Mlm»r, Muhfndls teeisir olduklarını zira öldürülen «Hayatım, benden bensiz gidiHenri Michaux hiç bir ekole Ama iste onnn için ben fçişlrri GÜLÇİN YARKIN Dlrarbaklrh merhum Saıt şahıslardan biri olan 24 yaşında» mensup değildir. Asyaya bir iki yorsun» diyen Michaux'nun kulTEŞEKKUR ı!e Paıanin torunu. merhum Mehki Naocles Panayiotou'nun yeral münzevi seyahat yapmı? oîan şa landığı kelimeler bile zaten bu his Bakanı olamam. Bu gidişle turizm NEJAT KENT'in Y. lnşaat Muhrnüi'i bizim için bir duadan ibaret kala met Sabrl Beyin ve Behiye tı teşkılâtında çok kıvmeili hiz irin Lautreamon gibi mistikleri si veriyor. Boşluk, delik, duman, cağa benzer.. Anla?ılıvor ki blz <oı> olümünde teessürlerimize iştıHanımın kızı, Atıl Bayındırın LÜTFÜ YARKIN metlerde bulunduğunu soylemis takdir ettiği muhakkaktır. fakat gazlı, tnüphem, uçucu... rak eden bütün do«t ve akraeşl, merhum Süleyman ÎJsîif yekün terbiye olmadıkça tnriztn ogullan Hâzım Nuri Gurael'ın tir. öldürülen diğer şahıs 21 yaçahsına münhasır dokunakh ve a Şuur bile ona güven yerine ıs gelişmesi tesadüfe bajlı olscak.. balara derin teçekkOrierimizl ve Faik Ali'nln hemşirezadesı, dogumunu do«t ve akrabalasındadır. Atıfe Tlmur, Ümit I?ık ve sunarıı. laylı bir üslubu vardır; âdeta her tırap veriyor. Bununla beraber, Ottawa, 1 (a.a.l Mikâil An7 rına müjdelerler. Ya dıs tnrizm?. O da blr âlem.. Emel Özmen'in annelerl, Hulusi Robert Brechon'un işaret ettiği KENT «llesi Her ikisı de Linasol'un 16 ki< satırında acı bir ı^tıhza fışkırır; Ankara 16.8.1961 fonoviç Kloçko adında bir Sovyet Pasaport ferahlığı başlar bs«lajnar Timur, Hasan Içık ve Necdpt gibi, Michaus, şiirin güzellik Cumhtıriyet 3459 lometre ötesinde bir arabanın için bilgJni, Kanada hükümetinden ken Smır tek soförle yola çıkan bir otobnsü özmen'tn kaymvalidelerl. Sabri yaratmak kabiliyetine inanıyor, müziin içindeki yolcular projrramde vücutları kurşundan kalbura disine siyas! mültecl hakkı tanınToprak Bayındır ve Ertuğrul BayınCumhunyet 3486 ve ilk sinirli bagınılarını kişili •ızlık yüzflnden Iklye aynTmifhr.. dönmüş bir şekilde bulunmujtur. masını istemis ve bu dileği yeridır'ın, Tevıiye ve Orhan DuruSınıf » • ••»» • »• • • • • • • ^ • • » »»• •» • • • • • • • ginden feda etmeden teknik bir Panayiotou, EOKA'nm Limasol • • • •] • • • « kan'ın teyzelerl, Yusuf Işık. ne getirilmiftir. Şa şehirde kaJalns tnı?. î * i Irk • tektmüle eriştiriyor. SOleyman özmen, Ahmet ve bölgesı sekreteriydi. Bu teşkilât • yanler, istemiyenler? Kloçko, Kanadada cereyan etAynur Durukan'ın büyükanneYuımın bitirirken, Miehaux'• Yunanistanla birleşmeyi istemekTıkmh mıs olan enületlerarası saf ve tec îstemfytnlerin aftpm dahs leri, Salt Nazlf Oranlcan. Glrioun »n IOB tecrübeıinden lonra te ve Başpiskopos Makanos'a sid Htrbi Hml».. Haydi rid1yo™ı> tubi kimya kongresine katılan on zan, Munl» Faik, O h d i ve Hay(Mescaline müracaatı) yazmış oldetle muhalefet etmektedir. bir Istiridye tyıki»y*p uç kişilik Sovyet heyeti üyelerinrettln Oıansoy'un Remlde AnıNihayet bn yürten kavgs gibi duğu yaramaz bltimıiz «L'inöni konsolMhanelik olnınslar.. mur, Cenap ve Nazlfe Ozandendi. Konferans çalısmalan sıraturbnlent» d«n bir iki Mtır olray*kan'ın halaları. ailemizln çok thracatçı firmalara Hıykırtjrorum 'inda Kanada hükümetinden kenYlne bu balleri görttyor, kıvmetll bUyüğü rtısine siyasî mülteci hakkı tanmbudal*ca«UM bhrim bflyök bflyflk içtor basmıımı gönderilen sirküler Haykınyoram cYapıııyorum, varlığın ilihi mü elmamıza şaşıyornm. RUHİYE BAYINDIR masını ıstemişti. ıanA doğru Ticaret Odası. dış tarifelerle a• kammeliyetinin zaman içindeki Hanımefendi 17 agustos 1961 Stalin mükâfatiyle taltilf edilâkalı olarak dün ihracatçı firŞfiyle şehrin bir meydanıııa çtSan'atçınm kullandıgı aykm ke devamına. însanhğı bayıltacak kaperşembe »abahı Ankara'da mış ve Lenin nişanı almış olan Şirketimizin Kütahya Tesislerinde çalışmak üzere tercihan kın!. Bir kere trafiğe bakın! Bir malara bir sirküler göndermiştir. limelerin birleşmeıinden korkunç Hakkın rahmetine kavuşmuşdar güzel, güzel olan bu devam.» de haikın gidiş fefişine dikkat Teknıs ^ Kloçko kimya üzerine bir kaç mü askerliğini yapmış Kimya Yüksek Mühendisi. Kimya ^™.. Sirkülerde, dış memleketlerde bir hakikat fışkmr. Hattâ eksetur, Merhumenin cenazesi AnPenard'ın istret ettiği g Pea ğ gibi edln! lerin temlzliğine, pisliğine hım eserin de sahibidir. Son olaki firmalara yapılan mal teklifle riyetle bu kelimeler abstrait kcyeni ve Laboranta ihtiyacı vardır. O kara'da 18 ağustos cuma gilnti rak Moskovada bir lâboratuarın riğle namazından aonra Hacı rinin bazı defa gayri ciddî bir hü limelerdir, fakat okuyucu seve leve lık, mektn, zaman burada bir bubir göı atın.. Satıcılara dikkat eTâliplerin Ankara Hürriyet Meydanı Ziya Gökalp Caddesı • Bayram Camiinden kaldınlarak başında bulunmaktaydı. viyet taşıdığı müşahede edildiği bu rahatsız edici atmosfere gömü tün olarak bulunuyor. Fakat bu din! Haikın birbirlerine nasil trnıtşkur Handaki Genel Müdürlüğümüze, veya Şirketin Kutah + ebedt lstirahatgahına tevdl oluni, bu halin hem memleketimizin lüp sarhoş olmak hevesine kapılır: bütün uzun bir lethargie'den son amele ettiklerini görün.. Üstüne ya'daki Müdürlüğüne bizzat veya mektupla müracaatları rica • nacaktır. Allan rahmet eylenln hem müesseselerin itibarım zede «Endise öksürük ve dehşet içinde» ra Taki olan bir uyanmadan iba başına bakın! Nihayet satılan %*• Cumhurivet 3478 olunur. ^ Suriye Başmüftüsü zete, kitap, mecmua, risaleleriu rettir. liyebilecek bir mahiyet taşıdığmMaamafih Michaux'nun şiirini o(Basın: 5125 A. 13475)'3484 * Yann kimbilir, bu uıUamaz rar resimlerine, manşetlerine bir nadan bu kabil hareketlerden kaçı kurken günlük iftlerden kaçmak azledildi » • • • • • •• • • • • » • • • • • • » • • • • • • • • • » • • • • •» • » • • • •• » • • •ar atın! Sonra gelin bana ksnaalığını u«r«lere laçacaktiT. nılması istenmektedir. mümkün değildir. Bilâkis sair i«niıi sdyleyin... Söyliyebilirtcniz. ijam 1 (a.a.) Bırleşık Arap 7 ^•••••••••••••••••»»•» çinde bulunduğumuz boşluğa teeaSöyliyemezseniı, sakın seyyah diCumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yar(1) P«e). • Dr. Ziyaettin Maktav • Bir kamyon kazası daha vüz eder, vaziyetimizin Tehameti (S) (BdfV Allen La doetrlne tta ye kimscTİ buraya çafırmayın. dımcısı Mareşal Abdül Hakim AG. BDAsvd, ni sarahaten ifade «der: mer. Şam eyaleti Baçmüftüsü Şeyh • Kolak Boğaz Knrun ^ B. FELEK Kolak, Boğaz, Knrun ^ Malatya 17 (Telefonla) Hekün fymobolianM). Abdul Yusuf Abidin'i azletmiştir. • HaıUlıkları Mütehassısı • handas sehrimize gelmekt» olan Geeenin Edremit r e Ezine Garaizonları için 55 ton taze fasulye 5. t y . ^ fetkik seyahatmden 29 ağus J Bu azle hıç bır seheo gosterilÇift ıur«tl»rin !»••»••< .•»•»•••»•••••»•••••••••••••••• »• •< lül. 1961 tarihinde laat 10.30 da kapalı zarf usulü ile ihale «dilecek • tosta avdet edeceğinı aayın ^ şoför Yusuf Altıntaş'ın kullanmemış, haber sad^oe Şam radyosu Yıldıı gaddolcrİB makta olduğu Malatya 70030 plft• tır. Tamamı bir istekliye ihale edilebileeeği gibi garnizon ihtiyaçla J hastalarına bildirir. tsrafındaı. bild"Umistır. • kalı kamyon, rotu çıkmaıı netie*ölüm merkerlerm n a y n isteklilere de ihale edilebilir. Xvsaf ve tartnamc komiayon X Cumhuriyet 3479 • Faydauz *ütUBU> sinde devrilmiştir. Nkrumah, Mao Çe Tung da görülebilir. /••••••••••• /••••••••••••••••••••• Nihal lornBmı * Kaza ııraıında kamyon üı«riod« Garnizon Miktarı Muhammen fiatı Geçici teminatı KAYIP Odalar Blrliğlnden »ldıPreo»l ile görüştü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine bulunan yolculardan Ahmet tnec fcm 3 temmuz ««1 tarlhll 903369 Ton Kuruf Lira • Pekın 17 (a a ) Komünist Çıni Michaux'nun tattrlannda deriNo. lu $ 7J50. hk kot« belfemi layi derhal ölmüf, bef kişi dt »uhte• İhrnertfa bulunmak irtiyen tâeevlannuzm « m kua zamanda Kdremit J6 70 1890 lif yerlerindcn yaraianmıştır. /ıyaret etmekte olan Gnna CummİM yapıyan, bütün »»veudiyeti• rttfan. EükümsUzdOr. Bıint 19 70 990 firmamsa nriUmHfri rica olunur. hurbaşkanı Kvame Nkrumah, dün Ehliyetsiz kamyon kullanan » mizi tarrıacak bir uitalıkta olan • • Hılll Ipekci • (Baıın 4546 1155 3451) •jece Hanl Şov'a eit'nış ve Mao Camtauriyrt S4«l för hakkında takibata geçilmtştir. bir kuruîuk mevcuttur. öjl« Id, • Çe Tung tarafmdan kabul edilu,ı;n. ' MACHİNOEXPORT Techno PROMİMPORT • Mao Çe Tung, Gana Devlet Baş1 • kanı şerefine bir akşam yemeği j Tfirkiy* MthneasilUği: vermıstır. Yemekte Komünist Çln 22 29 34/49 18 55 Basbakanı Çu A Lai ve diğer ileri qelen!er hazır bulunmuşlardır. Reklâmcılık 1493/3474 • »»••••+•••+•••••»••••••»•••••• >•< "Ilerleme için ittifak, andlaşması kabul edildi Çağdaş sembolizm ve Henri Michaux Yazat. Melahal Menemencioğlu M de Ben Gurion'un "Mapai,, partisi geriledi Kutlanmıyan yıldönümü <•>. Bonn, Atina'ya külliyetli harp malzemesi sipariş etti ^ Muhalifler Başbakam yaraladtîar 2 MÖkâfat kazanmış bir Sovyet bilgini Kanada'ya sığındı Kimya Yüksek Mühendisi, Kimya Teknisyeni ve Lâborant Alınacaktır Azot Sanayii T. A. Şirketinden: Edremit As. Sat. AL Kom. Başkanhğından: TURKIYEDEN ALİ D U R A N Möesseseferi: Çok Acı Bir Kayıp Merhum esbak Trabzon Maarıf Müdürü Tevfik Beyin kı?ı. merhum Şair Hamamlzade thsan'ın kıymetli eşi ve merhum Beyhan Hamami İle Istanbul Ticaret Hâklmlerlnden Orhan Hamami'nin çok »evgıli anneleri SCANIAVABIS ı Kullananlardan 8 10 TONLUK KAMYONLAR VİLAYETLERE TALİ ACENTELİK VERİLECEKTİR Yollanmızın önderi Bolj yedek' parçalar PTT İrtanbul Bölge Başmüdürlüğünden: yapılan bütün tedavl ve ihtimamlara ragmen müptelâ olduğu hastahktan kurtulamıyarak 17.8.961 perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi bugün 38.8.961 cuma günü öğle namazını mütaakıp Aksaray Valide Camitaden kaldınlarak ebed! medfeni olan Edirnekapı ÇehHllglnd«>kl aıle kabristanma defn«dil*eektlr. Mevlâ rahmet eylİT». Refclâmcıhk: 1505 3476 NAZİME HAMAMt Hanımefendi HTÜRKİYEVOISTRİBÜTÖRO : D İ Z K A M OİZEL KAMYON ve MAKİNA TİCARET LTD. $Tİ. l^i Şi»li meydanı, Halagkârgaıi Cad. No. 342 P. K. 289 Şişli Telgr. KAMAK Tel: 4857 55484«06 s i : S E R V İ S TİCARET Ltd. Ş t i . ş m Dr ş«vki h>y rokak Tel. 48 7? H: IL 8067,3477 EVLENDILER CHP Genel Idare Kurulu âzası Kemil Satır"ın kızı Sevil Satır ile Yıik. Mimar Müh. Erkut Şahinbaş seçkin bir dâvetli kitlesi huzurunda yapılan torenle dün evletunişlerdır. Resimde, yapılan törenden bir an görülüyor. Saadetler dileriz. 1 Beyoğlu PTT merkezine konacak kalorifer kazanı i?l kapah rarf usulü ile •ksiltmey» çıkanlmıstır. i Kesif bedell SÎS69.20 TC fçUi teminatı 2602.69 liradır. S Ek«iltme 4.9.1961 p«zarte»l günü laat 15 de Büyük Poitahanedeki Başmüdürlük Satmalma Te Sa»ma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme evrakı her gun iş saatlerinde BaşmüdürlüğumS» Levazım servisinde görülebilir. 5 Eksiltmeye iştirak edecekler ihale gününden en az 3 gün evvel Yapı Kısım Âjnirliğimize bu işe benzer 40.000 liralık iş yaptıklarma dair resmî dairelerden almış oldukları belgelerle müracaat ederek ehliyet vesikası almalan şarttır. 6 Eksiltmeye iştirak edeceklerin ihale saatine kadar usulüne gore tanzim edilmis kapalı teklif mektuplarını makbuz mukabili lı Komisyon Başkanlığına tevdı etmeleri ilân olunur. 7 Teşekkülümuz 2490 sayılı kanuna tâbi olraayıp ihaleyi diledığine yapmakta veya hıç \apr^makta b roe^tür. (Basm: 5113/3483
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle