11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 A*nst«s 1M1 dnMHvıtfv LT ba* alauı imkânlanm daraltmak Ba«tarafı I inci is« «hMmniyet verillr •« yine ve salâhiyetleri sadece en yüksek » onun içindir ki, idare lle ka mercilerde toplamak yerine bu in> mu oyu arasındaki irtibat bil kâaı en geniş şekilde vermek için haıaa Amerikada bir ilim dalı ha garpta ne yapüıyorsa onu yapmak Baştsralı l ıncı sahifede rum. 27 Mayıs ınknâbından sonra line gelmistir. Kürsül«ri vardır. tır. ederken alkışlar arasında* C.H.P. parti olarak gelişmelerini D. P. den Ancak bu yapıldığı takdirdedit uzmanları vardır. Mükemmel bit GCIMI Sekreteri v» Temsilcilsr Mec ajta kaldığmı sandıkları oylarla kuruluş ve işleyişi bulunduğu IÇIE ki, normal bir düzen kurulabilir. Haber aJdjğımua göre. Alnaanumanlann V Hsi üyesı İsmail Rüştü Aksal salo saglıvacaklannı o memleketlerde gazeteciler ıcra Her kafadan btr ses, ve her sessadece bu ümit ve düşünce ile yo yamn Ankara Büyük Elçîsi Ek başmdakilerle değü, daha ziyade ten bir huzursuzluk çıkmasınm öd b ü i d ü ü il na firaaijtir. selâns Georg von BroichOvpero'in sözcülerle temas ederler. Bu oai nüne geçilebilir. Sabahleyin tenkidler kısmında la çıkanların ergeç siyasî mücadeMsrdin, 12 (Telefonla) Caytâa [ larmda silâhh Kir «nüsademe ba»mihverini C.H.P. düş yakm alâka ve devamlı tavassut mî temas sözeülerle gazetecileri o {i ^ g e l e n İ O T İ n d e n h i ç U m . lelerinin ECVET GÜREStN ftinar bölgesindeki sınır karakolu lamış ve bir saat kadar süren çamanhğı üzerind» teksit etmeleri n«ticesinde. Federal Alnoanya hü kadar yakm hale getirmiştir ki. şak o n u ş m a m a s ! k a t a r Livarında çok sayıda süahh kaçak tışma sonunda 4 kaçakçı ölmüş ve mukaddardl. Nitekim öyle oldu. Si[ kümcti. Ankara Oniversitesi Tıp zeteci ideta icraoın sırdajji olmı»^ » e nlen veni bir takrîr» çılar tarafından büyük bir koyun 2 si de ağır yaralanmıştır. le Aksalın sıhhati gözönüne alına yasî hayatta netice elde edebihnek | Faköltesine 60.000 mark kıymetin tur. Brr Amerikalı yazsrıa dediği sürüsü Suriyeye kaçmlmak isten50 den tazla koyun mayınJtara rak hemeu konuşması istenmis ve için, vatasdaşlar arasına kin ve I de bir bağışta bulunmaktadır. gifei: • Yazabüdıklerı. her gün bir çarparak parça parça olmustur. oya konarak kabul edilmistir. Al düşmanhk tohunou ekmek gafleBu fcağışla yeni kurulroakta o gazete, ama yazmadıklatı her gün ' Hâdise sırasında askerlerle ara [ tine riuşenleüD, ınecıleketî sast! lan Göz Bankasma ilk hamlede lâ bir kitap» *oidurur. Memleketi • Adaylığını koyacak olan kışlar arasında kürsüye geleı» Ak bir badirenin içine sürükledikleri, sal. ezcümle şunları söylemiştir: zım olan âlet ve edevat temin olu mizde de D. P d«vrınde culdî bir Sivas'ta bir cüzzsun memurlar 14 eyMle ka « On gün sonra toplanacak bü bu kadar taze bir halde gözler o nacaktır. teşkilât olarak sad«ce üışişlerı BaMaskeli haydutlar, bir yük kurultayımız, kongrelerimizde nünde serili dururken bu ki>tü mekaobğında kurulan ve o devrin hastahanesi îaaliyete dar istifa edebilecekJer ileri sürulen naemleket dert ve tedlardan fayda ummat, gerçekşarttanna rağm«n başmdaki har> Baştarafı T tnci sahifede istasyon müdürünü geçti dâvaîarımUn ilham alarak yurdu ten akla «Joıganluk varecek bir ciyecinin şahsî gayretiylc iyî ne Bastaraiı 1 ıncı ~:' supları üzerinde 11 muhtelif taban •m«ıt bugün .karşılaştıgı ve ya bayretsizlikten başka kiı şey daticeler veren sözcülüklenn adedi hakkını kayb«tmi$ter, aynca bir soydular Sivasv 12 (Telefoela) ğildir.» artırıldı. Bir çok kilit noktajann ca, 1 kama ve 34 mennl bulunmuj , , . , , «tişüaec veya tetkik fırsatı kalma rın karşılaşacağı çeşitli meseleler ve mevzular üzerindeki partimizin Izsut, 12 (TelefoBİa) Tepetarda basın irtibat bürolan veya ba tur. Aksal, bazı pattılerın giriştikls^ ^b m e r a u r ^ c t . sın sözcülükleri ihdas edildi. 1» D.D.Y. istasyon Müdürü Tak uzua zamandanben kurulmasıua | <, lğl j eesaretinfi rbulamamıştı.^Nite temel görüşlerini tesbit edec«k ve ri faaliyetlere de temas ederek Haydar Daniş, Hidayet Binici, mek sın Çap, bugün öğle vakti maske çahşılan cüazaı» haatahasesintn Kı kim, Adalet Bakanhğı teşkilâtıa yeni idarecilerini seçecektir. Bekir Damirdağ, Hasan Tunç ve aez)erİB« şöyle devam etaıiştir: Kamu oyu ile teması temin içkı Ahmet Tekin'den müteşekkil şebetamamlanarak dan seçim şansını garantili g»»eB, U üç haydut taraiından soyulmuş tün hazırlıkları « Biz. C.H.P. oiarak raemlekete Daha ınkıtâbm ilk günlerinden kurulan bu sözcülükler ilk aytaritibaren hizmete açıhoış yabıızca dSrt hâkimin müddeli itur. dündı ftikaren siyasi emellerİBİn gerçek anayasamızın tecviz ettiği haller da faydalı olmadılar demlem«. A ke haîirlanan dosya ile blriikte çind» istiia »ttikjeri kaber aiın leşraesin* tek engel telâkki ettik v* koyduğu usuller dışmda siyasi Haydiitiar, htasyon Mıi*ir*BÜ, tır. ma tîpik şarkh îdare zihniyeti ya Ankara örtt îdare Kumandanlığımıştır. evme gittiği bir »ırada uzun müdleri C.H P. Bt'iiMİe huzursuzluk ya huzurua t«sisi maksadiyle de olsa vaş yavaş hâkim olmağa başladık na sevkedileceklerdir. , Bir kaatÜ idara edÜdi Bu durjifau dikkate ataa v* par ratmayı çaüaklar meydana getir parti kapatüm,ası ükrinın tamatfet takip ettikten sonra tenha bir Ankara. 12 (CumhuriyetTeleks) ça, salâhiyetler kısıldtkça ve delâmentoda, bugüne kadar politika meyi arzulıyanlar ve hattâ bunu men karşısır.dayız. Evvelâ ooyle yerde yolunu keserek tabanca kab Temsilciler Meclisi üyelerînden layısiyle pek rahat otao meguliye* M. B. K. nde dün yapüan Mersin, 12 (Telefonla) Tarsuzası ile yaralıyarak bayıltmışia* sun Manas köyünde Cennet adın ya kajvşmamts aydniiatıa kn»Mn. teşvik e<)«ııleT C.H.P. lil*rıa bir bir tedbırin nuişterek milli gay Sait Naci Ergin'in dokunutoıazl» sizlik ilttfat gordükse, sexcöl«ria masını istiyen bir müsbst zihni bütiu» olarak gösterdtkleri sagdu retlerle gerçekleştîrme yolunda olvs soura da cebindeki para cüz da kir kızı iğial ed«xek aldurea yette, bazı Temsilci ve MBlî Biriik basın toplantısı sözâ dejil, neleslcri bile duyulaaz b bukıtki bir liev^t fikriy âısın kaldjrılması hakkındaki Baş oldu. Hâlen her Bakanltğm btr danı ve kimlik kartım alarak kaç aynı köyden Necati Şenol admda Komitesi üyeleri müştereken im yn ve siyasi oigonluk karşısında dğ Bajtorafı 1 inci sahifede bakanlık tezkeresi Meclis gündele bağdaşamıyacağına kaniız.» tıüsrana uğramtslardtr. 1 mjşLardır. sözcüsü vardır. Fakat bunlar Dışlti kaattl bugün sabaha karşı saat zaîıyacaklan bir tekliflc, adaylıkîktisadi âttru«»ttBiaja da temas mine alınmak üzere Başkanlık T>t isleri Bakanlığı hariç &raza Bak» yıldan evvel feriy* alınamaıl«r. Azia arkadaşlîrım, bu münase eden Aksal soılerin* şu s«kilde vanına verilmiştîr. lannı koyacak memurlarm istifa Aneak Menaurtaı Kanunuaa mu5.30 da şehrimiz adliye KamyOB kazası nın israıni sorsanız, j'a atlatırlar, süreJerinin 14 eylule kadar u/.atı) betle geçirdiğimiz acı t*CTİtb«lere son verm^tir: da irfam edılmîştir. Iddiaya fiöre. sabık Başîıakan yabut danışmadan cevap veremeı gayir halleri förülürse daha evrel mastm tatep edeceklerdir. Esasen, siyasi hayatımızcta Hugün Sivas, 12 (T«le£onla) Şoför geriye alıaabîHrler. Tasrip edilen «Evvelâ biz, düşıik iktidar dev Adnan Mcnderese îstanbut Vîîâye» bi vapılmadıCı takdirde flen*te »üsahadt et«i|imiz bir va rinde oldnğu g«bî tsrtaliter bir ıda ti binasmda tah«i^ ediTen odanın ! ler. Bugün Amerikada gazeteciler, Anayasaya göre de, 157 sayıll Şevki Vural idaresicdeki Niğde bir ue Beyaz Sarayın kapuı«da her tentmnm altında adlan bnhman ' ktaya dıkkatinizi çekmek isttyo reyi millele t»aanıattirebil«ı«k için 702.47 plâka numaralı kamyon, bir 15 eylulds s«çim p ropagandasına tamir. tefri? VP tanrfmî icin 5ar1 gün Başkanı yakalayıp Kruçef» taüsaade edilecek ve memurlar da yukuju u»»ıle»» traoUn. patlıya * vatandaşı (hürrfyet mi, fabrika DOKTOR De de Dean M. B. K. »rrferf Cnmhurfyet Sebu propagaııdaya katıtabilecekler ; Ahnanların işçi biirosu mı?> tereihinin karşısn»da bırak folıınan ?44.W3 Trrac!an 1Î5.202 üra» cerap v«rdirirİ€r, rak devrilmiş ve kaza sonunda, şo sı Amortisman ve Kr«Ji Sanrfıfftnr Rusk'a evinin kapısında silâhsız natosunun tabiî üyeleridir. 14 ledir. i för mahallinden kendisini aşağıya mak istiyen antoyışın karşısında dan. mütebakm ise Zîraat Banka lanma meselesi sorulur. Çünkü o rte irazası yoktur Bunun bdyVîce yız.» demiştir. ataa Mustaîa tnaren, kamyonun faaliyete geçti sından temin ortmmak sur*tiyl* radaki sözcüler'in salâhfyetleri d* bilinmesi lânmdır> altınia kalarak ezilip feci şekilde Kotoite sözcüsü daha sonra, Yas İktisadî refahı münhasıDafulhye Mütehıssısı BaşUtaft 1 in«i sabifede Genel Sekreterfn fconuşmasından mert kannnlara aykirt hareket e» mesuliyetleri de tesbit edilmîştîr. ölıaüjtiir. sonra tenkitfere çeeilmiş ve Gür dilmij ve yine Aniortisman Kredi Şişlı, Rasad »okak No. 20 Gazetcci, kamu oyuna haber ve» sıada duroşnaalannın bttisl hakran tuıizme bağhyan ' Almanyada çalışraak istiyen is set île tn«nöye baghlık telgrafları Sandıg^ndan îsranbııTd» insası n o . refciİBİek için öğrenmek meıburi kındaki haber başlıklarma temasla Kamyonda bulunan diğer on ki< Tel: 47 3» 41 çiler meslelt gruplart itibariyle .<ı d« muktslif y»rl»rind«n yaraduJrusmaların değü tadece «akarar altraa almmıştır. (Cumhuriyet: 3240 tasarı ! mer>st*cat ve in^aat işçiterîdir Mü Bir müdde» sonr» Mtbassa bal tasavver mslrve' s»t«<î arsast icin yetmtfcdtr. Bo öfrenme çabası, vunmalarm bittiğini,de duruşmalaavare; olarak 3 railyon liranır» ts bir kısmımızın dü^ündüğü gibi ı ıneı sakifcda racaatlardan da anlaşılacağı gibi koodan gelea alkış sesieri arasın tanbal BeledİTesin* tediyesi sag gaz«telerin« daha fazla savtış temin raa henüz neticelenmedigrni söyletme yoluada bu tasarıyla bir merateketimizd* tmhıran geçiren dla salona girw» Gütek veritetı bir lanmışttr. Yikksek Sorusturraa Ku etmek içfn deram eden ve devam l«raiş ve bugünlerde her ıamanadım daba atılnıak istenm«ktecör. başhca sanayi kotları dokuma ve takrir uaetiae küırsuye gelerek bir rulunca bu fiilden dolayı dig*r sa edecek oiaa bir çaba dejildir. Bu daa daha fasla brrlik olmağa muh Taearı, Türkiyeye tuırıst ceJlSı> msaattir. Bazı çevreler jşçilerin konuşma yapmıştır. bakımdan idareye düşns vazife ha taç olduğuauıra b<*lirtmistir. ni sağhyacak büumum tesislei'k) ve bithassa kalifiye işçHerin top ö|led«B sooıaki oturuma saat raiklar meyanında sabık Maliye Ba kanhğı. Müsteşart Sait Naci Ergin malzeme, âle*, ve «îşyalarının gikm îu bir şekilde dı? ölkelere gitme 18 de soo v*rümiştiı?. Tfearet Anonim Şirketi hakkmda da takibata geçiTmiş «e riikten muaf tutttlmasını istifcdaf lert soaucu memlekette iççi y»teı^ Hugün devam edecek olan konŞermaye: 2500.000 TL. [ kaldırılmast etmektedir. Tttrizaa alanındaki sfelijî dojması tehliltesinden çe grede tenkitler bittikten soora se do>kunulmazlıftmın *' MÜJTERİSİ SAIİBİBİft İstanbul Belediyesi mşa v e tesis ihtiyacı tasarıyı gö kinmektedirler. Fakat kendisiyle çimlere g^çilecektir. Diuı devam Ba^bakanlık kanalı ile istenmiîtir. 1956 da 68 ortak, 100.000 TL. S«maye ç llgili konıisyonlarda müzaker» re, haliteli, ucuz olacaktu. tş ve tşçj Bulma cd»a kesıf bir kulis iaaliyctinden tahkikat raporu 1961 de 1900 ortak ve 2.500.000 TL. Sermaye 1 Ancak mali cepheden el« atan tstanbul $wbesi Müdiirâ haagi adavLn ll Ba$kanı seçıl«cegi konusu edil«o Maliye Bütçe Kajma tLoaasyoma Gıda Gıyim Ev eşyası | Ta»növer. bîze böyle bir belli olmaouşttr. Î Ba^kanlığma hakkı»da Sait Naci Ex?in'in. dokuc L uemlek*te muafen girecek ola» (Yaz Temsilkri) Tawit olamıyacajmı, ak adaylıklarmı, koyau Ali Sohtorık nulmazhğjBin kaldınlması devr« ~ Metkaâ İstanbul Çarşıkapı Tel: 27 18 21 Baaüann kullaaılma yerlerinin ve »»•* feytfatlan bulunduSunu söy ve Fazıl Şerafettin Busgenin ka sonuna bırakıbatştır. Şvbekn : Aakara Uius İş Hacı G Bloku Tel: 11 82 78 kullanılma taızmın lâyıkiyle tMkMir BMUftre «öre işçiler Al zanma şaasterı eşit gorüimekteRapor önüaazdekl gunlsrde Kayseci ݧ<;i Sıgortaları Haıu Tel: 168S kontrol edilememesi, yerli saaa maayaya «Sncterilnıeden önce bü ddr. Ayrıca iki tane idare kurulu Meeliste müzaker» cdilerek karaKocaeli İstanbul caddest 14a y » inkişaf ve rekabet imkânı ver tun. sanayi kotlanraızm işçi ihti aday listesinin koogreye suaulma ra batlanacaktır. Btam«si v» B*hay«t tmrrzmic» v* yaet T» işçt fs^fan nrevcut îstatis sı beklenmektedir. Aynca, Birrnci Dünya Sava?» v« G. Puccini turizml» ilgili müesseselerin mu tiklerle gözönünHe tutulmakta ve tstiklâl Savajma istmrk eder«k 9. Eylül 1961 e kadar yeni jubelerin yeri tesbit edileeektir. afiyetler yoluyla değü, gerekirse Tiirk sanaytf için Kfammlu işçüer D. Altuğ idaresfaıde doğrudan doğruya bütçelerden d:«anya ?önderi]«nenv?kted!r. Gön Emektar tramv»ykır için emsallerine nazaraa üstün hizmetŞube müteîebbislerinin yatınmı en az 5İ0 TL. dîr. ler ifa ed«n Nebioğlu Ali Sami Koro Şefi: yardım yapılması suretiyle teşvik derüenler de genellikle genç yan Sahneye Koyan: Dekor: Fazla bilgi için MBKREZ ve ŞUBELERDEN ücretsfe broşftr veda merasimi Bryıbnaa'a Tatau hiamet tertibiaofumnasının çok daha yerinde bîr kalifive veya az kalifivç kimseleristeyiniz. M. Sadak Vedat Gfirten N. Perof twul' olinast karrratmi teltar ede dir. Eunlar dışanya çitmekle hem Hâtıralarımızın arasına dü n bir den 500 üra maas bağlanması hakSİZ DE ORTAK OLABÎLİRSİNÎZ.. kmdaki kanun tasarısı da 17 ağustos pvjembe saat 21^0 da lek, tasarınıa kabule şayan obna men*l*k««o «5rte fağlnaakta. lkem yeoisi daha katıldı. Istanbul yaka re «dSlecvktiv. dığmı ilari sürmüştür. Feneryolu de kaMfîy» tşçî olarak goriye d*n smda oturanlar, 92 senelik hizmet kirları ve dostlan emektar tramTasan müsvet ve m^nfî mütalâ mektedir. vaylardarı ayrıldılar. alarla. Umumi Heyette yakıada Adaiar spor festivrfi Isçi sevketm«k içîn Almanlar göriişülceektir. Saat 12 de Şişli tramvay depotaraftnetan sehrimizde kurulan bö sundayrz. Son srferini yapacak o. bugfin sona eriyor Fiyatiar: 5 ve 3 liradtr. roniMi Müdürü Herr Haas Meier lan trsmvaylar, bayrak ve yeçil Büetlcr Sit* aineması eis<esinde satıfrnaktadır. Ankara Unlversitesi Yüksck Hmnşir o T» Sagttan Okuluna kendi kanallariyle 280 kisilflc ilk d»«*rU Bir haftadauberi yapılmakt» »süsleamîş, yaniannda öğrenci alınacaktır. Basm 4824/3255 isçi ka*B*smra ay başında Alma» •Sayın yolctılar y»riıaizi trolty lan Adalar Spor Festivali bagün Okulun Yüksek Hemjirelik ve Sagmanhh (Diyst, Hastahane Baştarafı 6 ncı sahifedo yay» iö*d«rileceğmi bildrrmi'ştir. büse birakıyoruz», «Kadıköyde yapılaeak olan rmisafcakalar ve me Idaresi, Fizik T»davi v» Eehabilîtasyon, Sağlılt bnimlertnde a> geçe n seneki turnuvadan şu maç. Büronnn gönderecefi ijçiler 18 ile bekliyonız» dövizleri ile donatıl rasimdm sonra nihay«ta«M«ektir. manlık) bölümlcrine lise mezunu öğreaci alınacaktır^ ** l b 35 yaş arasınd» oiacafcttT. Daha mışlardı. önlerine «o seferleriui Dün yapd*n *m 2090 kijinin tekip n flıjıaııliiı auresi * yıldır. Okulu bitrren öfrenciler ilgili m 20/8/1961 d* t»taab«W« faner büvifk v»y» daha kâçük yaştaki•ttîâi sutopu maçınd* Baıgaz, çebölümünden lisans diplomas» ahılar. bahçe Partizan, lerin müracaatlan büroca kabul e orada bulunanları ve bilhassa 55 kışmeli bir maçtan sonra Krnalı. Meslek derslsri yarvHKİ» ^»gtlizce öfretimine bilhassa önem 22/10/1961 te Braşov' da Tener diltD«ıı»«k1»<iiir. A,y başında gönde sene vatmanlık yapmış emekli A adayı 5 4 mağlup etmeğe muvaf verilecektir. tkinci ve üçüncü der» yıllarmı takip eden yaz aybakt» Kızılbayrak, rilecek feçîler K51t» sehrtee s i * p Ttaoafll'r 3 e 48 senelik emektar tç clmuştur. larında başarı gösteren öğrencilerden bazıları ilgili klinik 'at30/9/1961 de Tiran'da Fenerbah. burada FordTatjnns otomobil fab ITaris Ür*t»»'i buyiik üzmatüye Ankara'da memaun kalacağınız yegâne otel Enver Denür Dtger taraftan Büyükadada mobikatı içö* yurt dışına gönderilecekîerdîr. je Arnavutluk Partizan'ı, rikalaranda çahştmlacaklardır. jdaresıade yeniden tanziru ve islah edilen Park Palas OteBdir. Yüksek Hemşire Okulu yatılı ve yabmiH&a. Yatılı öğrenciler garketmişti. Bu emektarlar çok tosıkle^H polisler nezaretinde yaöte yandan fcazı hususî teçek sevdîkleri tramvaylardan bir tür pılan bisiklet müsabakalarmı Kı. 10/9/1961 de Sotya'da Levski Telefcn: 11 04 80 Bas. Rek, 880/3258 okulun eğitim gayeaine ve ruhuna uygua olan samimi bir maküller kanalîyl* Almanyada v> a lü aynlamadılar. Dormadan restm Bahida kazanmtştır. > A. E. K., hit içinde yaşarlar. 28/9/1961 d« Brmşov'da Levski rıyan 9 bin TSrk toisinin dilek> * çektrrdiler. Okut, 2 ekim 1961 Pazarteai gimö açıl»cakttr. Kayıtlar eyiuçesi Alman ijversnlert tarafıadao Kızılbayrak, !•••••>•••• lün sonuna kadar olup, her güm 10,00 ile 12,00 ve 14,00 ile 18,00 32 senedeBbezî yatmanhk yapaa 7/9/1981 de BrasoVda Kızılbay kabul edilmiy«r«k gsrf arasrnda Hacettepe Yüksek H »mşirelik Tatbikat Klini»inde miştir. Alman sanayictr«rl tstan Srtkı Yüce, kullandtğı tramvayla rak AJ!.K., yafulmaktadır. (Telefon 109114) 5/11/1961 cte Tiıan'dkı Fartizan bulda kurulan büro kanaliyle ya alkışlar arasında depodan çtkıp Ank a n ÜıMvcrsitesi Tüksek netnşire pılmıyarı müracaatlan kabul etme Şişliye dojru ileılerken» yollarda Kızılbayrak, v» Sajman Okaln Miidürrüik durup selâm verenler, klâkson ça(Basm 2334 A. 11468/3230 9/11/İS61 de Scfja'da Levski mektedirler. Kızılbayrak. Nad» »AYI lan arabalar, el »allayan yaşlı v« gençler, son sefrrini yapan ve bir daha dömnivecek olan emektarla. rını içten uâurluyorlardı. Pangaltıda Kurtuluçtan gel«n, Harbiyede de Maçkadan kalkan İONDRAT>AN BtR YOLCUMUZ ton tramvaylarm teşkil ettiği kor» te], Takstme ulaçtığı vakit tezahiirat son haddtni bulmuştu. Tak! k simde itfaiyenin Magirns merdit*« |Şimdiye|^cadâi £yapmış oldugum en güzel uçak Seıona için FİTAŞ Filimcilik Türk Anonim i? irketinin filimlerinden, bn sene sinema »ııd» \tenleri ile yaptıgı takiarın altıu, göstereceği filimleri takdim etmekle şeref dnyanz. dan bizim de yoleustr olâuğuaMU Kazik personeliniz^her bakxadan yaxd\mlarl.nı •sirgemediler. # . . en öndeki tramvay geçerken çiçek ir BRİDGE ON THE RÎVER KWAt Renkli SiaemMkop WUUam Holden Alec yağmufuna tutuldu. Biraz sonra Guinness Bir teşekkür mektubundan alıncmstır: tstiklâl caddesinde kortejdeki tram Sarita Montiel • A. Calo lUnkli • TALENCİA fotokspisi KLM. dept LE.. Lahey. vaylann kampaaa sesleri ile ilerMarlon Brando Moatgo. Sinemaskop • TOUNG LlONS Hottanda adresinden cide edilebiO*. lerken, Beyoğlu postanesi önündemery Clift ki trafik polisinin verdiği buket, lUnkli 'Sînemsskop • ÎN OF THE Sİ3CTH liAPPLNESS Ingrid Bergman • Curt vatman Srffrt TBca'nİB fiwi«riııt iBBJrttı. Bu sırada Yüce dönerek, Renkli Brigitte Bardot • REPOS DU GUERRÎER «tste bu el sallayanlar, selâm v«•mfcli •it FİVE PENNtES Danny Kaye Louis renl«r hep benim dostlarımdır» Atmatroag dcdi. Jerry Lewis • DONT GtVE UP THE SHİP Her yerde tramvayımızın önüne ITirriMi Sfeemaskop •A S O M E COME R U N N Î N G Frank Sinatra Shfrley geçerek son bir hâtrra ffrtograiı SSac Laine çektirmek istiyenlerin ısrarlı rica•k L O N G H O T S U M M E R R«kkli . Sinnuahvap Joanne Woodwardl Paul ları arasında nihayet saat 12.50 de, otobüs ve troleySüslerin yamndan Rita Hayworth • Anthony Sinemaskop • STORY ON P A C T ONE geçerek Eminönüne geldik. Bura Francosa da bir nöbet deği^nri oldu. Vali Clark Gable Sophia Loren Renkri ve Belediye Başkanı Tümgeneral • İT S T A R T E D İ N N A P L E S Millie Perkins Sinemaskop Refik Tulga, hayatın tekântül et• DÎARY OF ANNE FRANK mesi gibi vaataJajın da tekâroül Gleen Ford Debbie R e ^ I i Sin«mask*p • ÎT sTAEian» yvtrm A KÎSS ettiğini söyledikten sonra, «îşte Reynolds 1871 senesinde atlı olarak güzel Antonella Lualdi DomeRenkri • Sinemaskop •k RENDEZ VOTTS • A İCHTL* îstanbula gelen tramvaylar, bunico Modugno günden itibaren yerlerini otobüse Romy Schneider Paul Renkli • S C A M P O L O ve troleybüse brrakıyor» dedi. Hubschmid Keakli • Sinemaskop Refik Tulga'nın bu konuşması Anthony Perkins Audrev •k GREEN MAHStGNS He tören son bnldu. Mütaakıben Hepburn Vali, Şişli, Maçka ve Kurtuluş'tan • GRAND HOTEL Michele Morgan O. W. son tramvayları getiren vatman Fischer ve biletçilere, günün hâtıraM oia* SCAPEGOAT Alec Guinnes Nicole Maurey rak haznlanan gümüş tabakları, *• FEMMES DE LUXE Renkli Belinda Lee Walter Chian •meklî vatman ve biletçilere de *• RAGAZZA CON VAGLtCİA Claudia Cardinale birer kutu şeker verdi. Suriyeye koyun kaçırmok istiyen bir şebekeyakalandı Bastarafı 1 inei sakifede 6ofru ı«yreden cisim akşam saat 20 ralannda şehrimîz semalannda b«t daklka görüldükten sonra gözd«B kaybolmaktadır. Rengi maviren kınnızıya dön«n bol ısıklı cisnaln n» olabileceğine dair bazı o kurlarımız gazetemiae telefon ederck bilgi istemişlerdir. Fakat batvurdugvtmuz y«tldli çevreler, biıi bu hususta aydmlatamamışlarj dır Korkunç blr hızla ş y ş«y»eaenl dır. garip cisinı iki gün öace îtatyanmi Verona şeKri semataratda da ' rülmüstü. işık saçan garip cisim C.H.P. de siyasî porti kapatılması aleyhinde Almanya Göz Bankası içitt Ankora notları 69 bin u r k hibe ediyor Aakarada silâh kaçakçılığı yapaı btr şebeke yakalandı Sait Naci Ergiain HacUste jrcriişötecek Kanza Z. Ayherk ISTANBUL BiRLtK ŞEHÎR OPERA^ 36 YENI 5UBE ]Hadam Bııtterfly Lise Mezunlarına 1 SITE SJNEMAS1NDA BaHcan Turnuvası PARK PALAS OTELl > >» • • » » •^•»'•^•»^^v » «« • » kONAK 1961 SİNEMASI Tramvaylaı, bugün Kadıköy sem tine geçirilecek ve orada çalıştınfacaktır. ». K. KİnTAGCR Avrupa tekmk seyahattnden dönanis ve hastalarmr kabule başlamışUr. Beyoğlu, Zambak So. No. 23 Tel: 44 05 43 CuralniTİyet 3227 Fiilojrai KLM DC8 Ntçtn bu kadar yolru KLM'le uçmayı tercih ediyor? Sebebi... Belki de KLM yolcurarrrnn takatı iç'm elrnden geleni yapmaktart çekimniyor da ondarr! Meselâ, yemekleri dunyamn bir ucundan diğerine getirip Karaşi'de Hollanda eti ikram ediyor... DC8 Jetlerinde her üç dakikada bir temız hava veriHyor... veJ'nasıl KLM personeli sjzlere Hoilanda'ya has meşhur temiz ve rtinalı servisi sunuyor. İşte "Her bakımdar» levkalâde btr uçuç için altı kıt'aya da KLM'le uçunuz" dememizirt sebepterr. "Fazla malumat ve rezervasyonlar ictn en yakın KLM bücosuna acentenize tnüracaatuıız rK> olvmjr.M " ^ ^ ^ ^ T T *" .«^ . Muzaffer Saygnn KLM/ KLM Sizi* samimiy;etle selamlar f İL 7728/4249 â™ TASIltHÎ Duakö nushamızda çıkan ISTANBUL BÎRLİK Tîcarst Anonhn Şirketı llânmdan İEtanbul Telefcn numarası 27 18 21 yazılacak rken sehven 27 19 21 şeklinde yazılmıştır tashih ve tavzih olunur. Cumhnriyet 3251 Sayın seyircileri memnun etmek gayesiyl e Avrupa'aın en seçme füimlerini yalnra sînemamızdS gö sterecefinî müjderer. i, UNE Maria Schell Pascaie Petit Antoaella Lualdi İvan Desny C. Marquand LA BKLLB ET LE TZÎGANE Renfeli • Siaemasfeop Nicole Courcel Gyula Bus^ • PAN AMOR ANDALUCİA Vittorio De Sica Garmen Renkli Sevilla Vittorio Gassman D. Dors LOVE SPECİALİST • âimnaskop Alain Delon F. Arnoul LE CHEMİN DES HCOLİBaS Mel Ferrer L. Saint Simon THE HANDS OF ORLAC Pascaie Petit Daniel Gelin JULİE LA ROUSSE Jean Seberg Maırricef LES GBANDES FEBSONNES Ronet Jeanne Vaieri •• LA BA»O«WE ROÜSSE * Di Adama J. Fucnsberger Ayrıca d a Firmamız : B A Ş A R A N L A R KOttftK SfflEWftfm.rK, FffLİMefLtK LİnfTED SİfWETİ ABONE SATTŞLARIMIZ BAŞLAM1ŞTİR. sinema nmdüriyetince ÎL: 7884 3229 • Eski abone müşterilerimizin, yerlerinin ağus tos aymın sonuna kadar muharfeza edileeegint saygıyl'a bildiririz. Sabslar. Sabalu 11 dan akşam I9JM a kadar devam etmektedir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle