16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Ifllllllllttlllllllill CTJMHURT] ••IIIIIIIIIIIIIIII1IIIII1IIIIIIIIII 13 Agnstos 1961 ıııııııtıııııııınıııınnnnıınih Koman: 148 B A N K K 8 İ N M İ L Y O N L A B I ımınmnıı Çizen; YVES SAYOL Çeviren: Muhar KUNT • • • • • • llt I I I l i a i l l l l l l l l M I M I I I I M I I I I I I I I t l l l l t l l l t t l l l l l l l l l l l • • • • • • • • » • « • • • •ll •••••••• Bir müddet sflkut ettikten sonra Kont devam etti: «Galiba ötekj parti daha k&rlı gSrfinmüs olacak. Fakat Lncien'in ayagmı kesmek için evvelâ parasını iade etmek lâzımdı. Bn parayı Madam Lnrean'ya Lncien'in rakibinden başka kim veraıış olabilir?» Ramel: «Demek olnyor ki bizim ilk yapacagımıa iş bn kadmlan bnlmak olmah...» dedl. «... O saman Işin ashnı Bgreniriz.» Kont: «ETet, dedl, lSkln bn kadınlann adresini bilmiyoruz». Monrlllen da: «Dnrnn bakalım, dedi. Şu mektnplann flzerinde herhalde posta damgası vardırj» Fakat ne yazık ki damga iyi çıkmamıstı. Posta snbesinin lsmi görünmüyordn. Monrillon zarfı eline aldı, evirdi çevirdi ve: «Parısin bntün posta subelerini dolasacak olsak bile bn kıymetli mektubun kaydolduğu snbeyı bulacağız. Böylelikle Madam Lnreau'nun adresini anlamıs olnruz, çünkü kıymctli bir mektup gönderen postaya adresini bildirmelc zorundadır, dedi. öte yandan Engenie'nın danuno Fourel'i düsündürüyordu. Gen çkız durmadan babçede aşağı yukarı gidip geliyor, duvara yaklaşıyor, sanki Lucien'in izini arıyordn. Acaba aklına bir şey mi geliyordn? Cinayetten iki gün sonra Fourel kızı Lncien'in sopa yiyerek yere düştüğü noktada gördü... (Arkası var) uı ıııııııııııııııııııııııııııııııııiHiııuıııııuıııııııııııııııımıııııııııımıııııııııııııııııııı ıııııımıımımımMimıııııııııııııııımıııımmııııııııi'j Gfin ncak basladı. Adamın yattıgı odaya sabab günesi THruyordu. Nohndi renkii bez perde agustos güneginin sabah ısıgına karaı koyabilir mi?. Kalktı. Gece sıcaktan uyuyamamıgtı. Bir aralık dslar gibi oldu Korknln rüyalar gSrdn. Kendini cebennemde gördü. Bir »erince yere gönderilmesini rica etti. Kimseye dert dinletemedi. Cyanmasiyle cehennemden knrtnldu. Ob! çok şükür! rflya imis. diye söylendl. Kalktı. Peneereyl açtı. Sabab seklz olmasına rajmen sıcak yerlnde idi. Gözlerini bttzerek dışarı baktı. Telli kavağın yapraklan gttnese arkalanm çevirmistiler. Dinledi. Evde kim •e kalkmamı*. Mntfağa gitti. bir flncan kabve plşirdi. Kahve kntnıunda da kahve azalmıs. Kabvesini aı koydn. Kahve pigirirken terlemiye basladı, mntfak gtinese karşı. adam atese karsı... Kahveyi aldı. Odasına gitti. Hamam gibi olmnş. Gfines hemen orayı da ısıtmıs.. Kahveyi üfliyerek ieti. İyi olmamıştı. Kahvesi az çelmis, şekeri, suyu çok. Bir kere olmnş naapalım! diye düsündü. O gün mnt laka tstanbnla gttmiye mecburdn. Yavas yavas giyindi. Kravat baglamadu. Ceketi eline aldı îola dustü lolda gölge yeri vardı. Ama gel gelelim oralara va araba parke etmişler, ya adamlar dnrmna konuşnyor. Lâhavle okudn. Bir taneai de duvann dibini kirletiyordn. Dayanamadı. Bafka dnracak yer bnlamadin nu? diye loracak oldn. Adam da; Buldnm; ama sen vardın! dedi.. Bizimki anlamadı. Yürüdü. İki adım sonra anladı: Hay kerata! diye geri döndü.. Adam ışini bitirmiş, gitmitti Kendi kendine; Nene lâzım, âlemin isine karıçırsın! Al cevabtnı otnr yerine! dedi. Ter yolunda idi. Derken karşuına bir ahbap çıktı Oo! Merhaba! Nereye b6yle? Vapnra gidiyornm. Ne vapurn?. Kadıköy vapurn. Vapnrla mı gidiyorsnn! Ne ile gidülr kBprflye! Adamın lâf olsun diye konnçtugn belli idi. Daba daha nanlnn? Çok ncak. Ateşin mi var? Bilmem... BelkL.. Gel fnrada bir kahve içeIfan... Vaktim yok^ başka saman, Saat kaç? Saatim yok Bf ne ncak... Saatsiz adam olnr mn? Senin var mı? Zok... Sen bana bakma... Ha, ne diyecektim? Knznm Has biyenin ilk kocasının adı ne idi? Bilmiyomm... Yahu! Sen de hiç bir «ey bilmezsin ki... Sen biliyor mnsnn? Sen bana bakma!. Ne diyecektim.. Ben vapnra gidiyorum... Kaçta? Bilmiyomm... tnsan vapnrnnnn faatini sonra sordn.. Nereye gidiyor bn? Nişantaşı. Tanlıs Mfisaade et de 1 neyim. Sağındaki adam; Sor da binsen e! Aklın nerede idi?.. bilmea mi?. Affedersin.. bilemedik. Ci Aman bayım. ne olnyor Sen biliyor mnsnn? •un yahn! Bn sıcakta. zaten nayet islemedik ya!. Müsaade Sen bana bakma!. Bngfin yanıyonız. bir de çay banyo et de ineyim. öteden in!. gtinlerden ne.' sn mn yapacağız? tki yolcnnnn ortasında idi. Çarjamba... Adam sognkkanb. Ne çarşambası? Zararı yok!. Sağlık olsnn.. Bn sefer solnndakina; Mfisaade eder misiniz? de Kardefim. Ben vapnra fi Bir daha ısmarlarım. di. Adam deceğim. rica ederim... Sıcak... Afiyet olsnn.. Aman bayım. benim siyaŞu balime bak. (Mendilini a Siı de içer mislniı? tiğim var. Kalkarsam otnrarar^ bnlamaz .. Kolnndaki ce Hayırmam.. Rica ederim. . keti mnnasebetsiz arkadaıına Rica ederim. Ve araba o esnada yürüdü.. nzatır) Tnt şonn!. Ceplerini m tstemem kardesim. Ben rayayım. (Adam eeketi cifer sıcaktan yanıyorum. ö f . Ce Nereye gidiyonız? Nisantasma dedik ya!. takımı gibı havada tntar. Bi bennem, cehennem... Sıcaktan adamın takatı bitti zimki mendilini bnlnr) öf! Bn Solnndakı kadın; Hiç lâf etmedU Gfineş ensesinne ucak?. (diyerek yüıünu, boy Aman efendi! Bırak biraz de durnyor. tki yanındaki müs nonu knrnlar) Allaoa umarla sıcak olsnn. dık Ben gidiyomm. Daha çok Üşfiyor mnsmına hanım teriler sıkıftırıyor. öndeki iki mflsterinin ıkisi de sigara içiyolnm var. Kıuura bakma !valide? Dnr yahn! Ne diyeeek Hayır. Bizim damat denız yordn. Takasuu çözdü.. başını tim... kenannda kahve tnttn. da . sildi. Yavas yavas içi ezilmive Derken o nzaklasır. Beriki Serin olnrsa kimse gelmiyor. baflodı. O bn altmetin iyi bir arkasmdan bağırır.. O yürflr, Borç gırtlağa kadar. Sıcaklar «ey olmadıgını biliyorda.. Baöteki bağırır. birdenbire aklı gelmezse bapı yuttnk. Evi re yılmamak için kendini tnttn. na gelir... Ceket ötekinde kal hin ettik de (aizlen para kal tnttn. Ama Pangaltıya geldikdı. döner.. koşarak gelir... leri zaman artık dayanamadı. dırdık. Sıcak olsnn ne zararı Ver ceketi!. Ben bnrada ineceğim.. devar? Sen mankafa olmufsnn a Ama su halime bak hanım. di... Bir lira verdi.. Sağındaki adam sSylenerek indi.. Bizimki yol! Ne bakayım haline. tnrp de indi Bir de baktı ki Hilto Oldnm. ver ceketi «, gibi adamsın .. Al. Ama ıen bn kafa ile. Mersi. öf. Bir pencere ac nnn önftnde. Yürüdü biraz poyraz esiyordn.. Fakat fenalıeı Sıcak, gıcak . Şu balime sak . (Biletçi geldi) Knznm bak. memar efendi. Şa pencereyi aç geçmemisti. tnsiyakî olarak yürüdü™ Havnzn gördü.. ber Denize girsen e!. sanız biraz.. Peki.. ı Kamarota söylersem, açar. kes giriyordn. Suyun manza Ama ihmal etme! Vapnr yanastı.. çıkmıya ba* rası bile ferahlık veriyordu.. Elmem.. ladılar .. Arkasından gelen n Parmakbktan kapı aradı.. bn Nereye böyle?. znn boyln birisi, ensesinde so lamadı. Bir gayretle içeriye atladı. Etyafta kimse yoktn. Ya Bırak yakanu yahn! lnklanıyor.. vas yavas indi.. Havuza yaklaDiyerek tekrar ozakla^tı. Teter kardeşim.. biraz da sırken arkadan bir ses işittl. Vapura gelinciye kadar bir hay başka yere nefeslengen e Tremşerim! nereye? Bakli terledi.. vapnra girdi. KapaAdam farkında bile değildimadı bile.. Ses sertlesti. lı salonda yer bnldn tki kisi Peki.. dedi... Sana sBylflyornm. Nereye?. lik bir kanape. otnrdn .. ElinBirisi carparak acele geçti.. D5nd&.. irl yan bir adam gedeki gazete ile yelpazelenmiye On a ıçerledi.. Bileti verirken liyordu.. ba$Udı Sıcak, sıcak... Dayayere düştü.. Biletçi.. Çok sıcak ta. dedi yürü namadı.. yan pencerelerden bi BiUtiniz. meye basladı. Adam yetişti. rini açtı.. önfinde otnran bir Yere düştü. hlnım Eğil de al!. Kolnndan tnttn.. Kapaymıa rica ederimHiç cevap vermedi. gecti. Nereye gidiyorsun? Çok sıcak degil mi? Orada bir kargaşalık oldn. A Havnza gidiyornm. Sıcakta pencere mi açılır? ma aldırmadı.. Arkasından bir Otelin mflşterisi misin? Ce\ap veremcdi, kapadı Ve takım nahoş lâkırdılar söyleni Hayır. ama çok bnnaldım. rine otnrdn. . Sıcak dehset.. yordn.. Sıcaktan bali yok... sıcak.. Derken bir ba$ka yolcn gel Ben de bonaldım. Her bn Hemen orada bir dükkftna di. Şişmanoa bir adam. yanı girdi. nalan. na otorda. Adam loba gibi sı Aman kardeşim.. Ben se lcecek ne var?. caklık yajıyor ve paflayıp du Gazoz, limonata, kalikola. nin gibi değilim Sıcaktan çok rnyor. Elindeki paketleri tnarahatsız oluyorum tnsaniyet Nedir 0?. sanın fistune koydn. Bir siganamına Ne bileyim ben?. ra yaktı.. O sırada bir kadın Derken adamın elinden knr Soğnk mn? g«Idi Taçbea BiıhnkİBİn 6tnldn.. Serin. nüne dnrdn; Tnt! diye bağıran adamın Bnzln mn? Biraz yana çe^ilir muiniz? Işimlz var. ne içeeeksin? feryadı.. Bir adamın koşDşu. Bir fey diyemedu Çekildi. Yahn! tnsan bir damla Mayolu kadın ve erkekler kaÜç kisi otnrdnlar. sıkıştılar. bnıla. çıştılar.. Bizimki yokus aşağı Beriki sişmanın aldırdıği yok. Aldık bayım sldık. Bi hızla koştn. koştn. Tam öteki Adam ceket yelek giymis. kra zim de o kadar aklnnıs var. E yakabyacagı sırada kendini havatı sıkı bağlamıs. Basında da riyor. Bnz bn!. vnza attı. sapkası. Etraftan çığlık koptn.. Ver bir gasosAz sonra çaycı geldi. O 9İ9 Verdiler. gasoz sıcak.. içe Otelin adamlan kosnstular.. man adam; Bizimkini havnzdan ancak bir medl. yarıda bıraktt... Bir çay getir. sıcak olsnn. çeyrek nîrastıktan sonra çı Çok sıeak! dedi.. Bizim ahbap lâkırdısınkardılar. Tabiî pantalonn, göm Eyy! Havalar sıcak. dan terliyordn. Çay geldi. AIeği, knndnralan, her şeyi sır Daha iyi ya!. tste bnnlan dam aldı. bir yadnm yuttn. soğntsanız a!. sıklam. Çok sıcakmıs ki. birdenbire Efendi, biz bundan kaç pabardağı çekti.. Çayfistfineser ra kaıanıyonu ki bir de buz Ertesi gvn gasetelerde «Bir deli Hilton havnznnda intihara pildi.. Çayı masanınfistfinebıda soSrntahm.. kalkkıştı» diye bir bavadis çıkraktı. Mendiliyle fistfinfi silmi Beş knms fazla al, soğnk tu Adım dahi öçrenemedller. ye bafladı. Paçasına da $ay olsnn. dSkfilmfig. efildi.. onn sfldi. . Olmas Syle »ey! Belediye Talnız fizerinde o gfin saveılı ğa şahitlik için bir davetiye Kalkarken raasaya çarptı. bar sonra... vardı. ama adresini su silmişdak da devrildi. Çaylar dökfil Peki. cıktı... ti... dü.. Bizimki verinden fırladı .. Bir dolmnsa bindi.. Ondan Adı öğrenilemedi Yazan: Burhan Felek ISTANBUL 121 Açıhş ve program 7.30 İki mars 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8 l'j Oyun havaları 8 30 Plâk dolabmdan 9.00 Sevüen eseıler 9 30 Turk müztğmden utekler 10 00 Çooukların kosesı 10 30 Dınleyicı istekleri 11.00 Yurdun dört bucağından 11.20 Pazar konseri 12.00 Şarkılar 12 30 Yemek muziğı 13 00 Semıh Argeso ve 7 kemanı 13.15 Haberler ve hava durumu 13J0 Şarkılar (Alâettın Yavaşça) 14 00 Çeşıth studyolardan 14.30 Turkçe tangolar 14.45 Gıtar kuartetı 15.00 Beraber jarkıiar 1530 Bır hıkâyemız var 16.30 Haüf şarkılar ve dans muzıgı 17.15 Turkiıler 17^0 iparkılar 18.00 Aksam muzıgı 18.30 Saz eserlerı 18.45 Haberler ve hava durumu 19.00 Çeşıth studvolardan 19 00 Mantovam Orkestrası 19.45 Şarkılar (Tulın Yakar) 20.00 Yassıada saatı 21.00 Şarkılar (Muallâ Mukadder) 21^0 Spor haberlerı 21.45 Piyano •îoloları 22.00 Çeşıtlı studyolardan 22.30 Çağımızın bestecılerı 23.00 Haberler 23.15 Tatıl sona ererken 23.55 Program 24 00 Kapamş. ANKARA 7 27 Açıhş ve gunun programları 7.30 Haberler ve hava raporu 7.45 Bağlama takımından oyun havaları 8.00 Tatıl sabahı ıçın hafıf jnuzık 8.30 Neeenız bol olsun 8.00 Isteğınıze gore 10 00 Bir dalda durmadan 10 50 Çocukların pazar kosesi (Masal ve şarkı) 11.00 Şarkılar 11.15 Haftanın sohbeti 1130 Zehra Eren'den Turkçe dans garkıları 11.45 Turkuler 12 00 Hafif yemek müzıği 12.25 Bırkaç dakikamzı alabilir mıyız? 12J0Yurttan sssler 13 00 Haberler, Turk basınından özetler ve hava raporu 1315 Küçük konser 13 45 Şarkılar 14.15 Sizin için 15.00 Ahmet Sezgmden turkuler 15 15 Gençliğin sesı 15.30 Gul Batu'dan şarkılar 16 00 Klâsık Batı muzığı dınleyicı ısteklerı 17.00 Yıldırım Gurses ve Yüksel Kipten şarkılar 17.15 Pazar çayı 17.30 Huseyin Gbkmen'den şarkılar 18 00 The Four Freschmen'den melodiler 18.15 Spor sayfası 1825 Bırkaç dakıkanızı alabilir miyiz? 1850 Sirın ıçın 19.00 Haberler ve hava raporu 19.15 Sızın için seçtıklenmız 19.40 Nesrin Sıpahı'den şarkılar 20.00 Yassıada saati 21.00 Ismet Nedim'den şarkılar 21 25 Bırkaç dakıkanızı alabılir miyız? 21.30 Her pazar yirtni bır otuz 22 00 Nevzat Guyerden şarkılar 22.25 Dans muzığı 22.45 Gece konseri 23.30 Günün sonu 24.00 Pazartesinin programlan ve iyi geceler. Türkiye Demir ve Çelik Işletmeleri İsfanbul Mnmessilliğinden: (Teîefon Yeraltı Kablosu Satın Alınacak) Aşağıda miktar ve ölçüleri yazılı cem'an 9100 rnetre telefon yeraltı kablosu satın alınacaktır. 4500 metrc 0.6 mm <"t 2X50 îletkenli 3500 » 0.8 mm. •» 2X100 îletkenli • ' 1100 » 0 6 mm •• 2X200 îletkenli / Evsaf şartnamesi ve dığer fartlar her ış günü (Galata Okçumusa Cad. Şair Esref Sokak No. 7 Beyaz Han Kat: 13) deki Mumessılliğımiz ilân tahtasında görülebilir. Veya Ticaret Servısımizden istenebilir. lstekliler nümuneleriyle kapalı tekliflerini taklif edilecek fıyatın yüzde yedibuçuk nüpetlnde geçici teminatlariyl» birlik. te 18/8/1961 günu aksamma kadar Mumessüliğimize tevdi etmelerı ve kapalı teklif zarflarının üzerine (299/496 Merkez) rumuzunu koymaları rica olunur. tşletmelerimiz artırma, ekıiltme re ihal* kanununa tâbi olmayıp, malı alıp almamakt* veya dlledığinden almakta tamamen serbesttir. 142 Koca krulıçlanyl», çekti ç«bu meğe basladıktan az sonra öldü. cak balığı yukarı. Daha canlıydı ÇeHp aldılar içerl. hayvan. Çırpınjyordu ama, apaçık Yatırdılar ambarın üstüne. belliydi yorgunluğu. Kendisi de Yeleyi tam altından delmiş, bir «isinin bitik» oldufunu bilir gibi, yandan girip, öbür yandan, ete isteksiz isteksİz stlhyordu kuyru hemen hiç saplanmadan çıkmış ilk ğunu... zıpkın, hele o deri parçasının cHaydı», dedi Ahmet. cVurun deliğini, hayvan pervaneye bağlı kakıcı.» Asıldı ipe. Balığın gaga olduğu müddetçe çekirtire çekiştisı, bası. sonra gövdesi, yarıya ka re iyice geveetip tutar tutmaz dar çıktı sudan. Apti salladı ka ellexinde kaidı. kıcı. Tutturamadı. Hâlâ titriyordu Ama Ahmedın, can havliyle, baheyecandan. lığın tam ense«ine batırdığı zıp «Hadı yahu!» dedi Ahmet kını çıkarmak, epey müşkül ol «Vurun kalocı be. Zorluyor, koy du. Dort kişi. hep birden uğrasıp verecefim.» dayanarak, guçlükle çekip aldılar Son bır gayretle, gene iyice çır zıpkını, hayvanin boğazımn altınpınıyordu balık. Yusuf da tuttura dan. madı kakıcı. Osman da, sudan bu Veli Reis, bıraktı dümeni Yusukadar yüksek tekneden, tâ asağı fa, geldi balığın başına çömelmış, dakı hayvana, kakıç vurmağa alı hayvanı seyreden Ahmedin yanısık değıldi. O da beceremedi. na. «Venn be!» dedi Ahmet. «Ve «Nasıl Reisim?» dedi Ahmet rin şu kakıcı bana> Var bir altmışhk temizinden.» ElıSol elıyle çektıği inceye bastı ni, genç adamın omuzuna koj'dı, yağını, koluna da doladı iyice, Veh ReİB. Bu çilli, zayıf ele baktı yağının altından çıkıp yükselen bir an Ahmet, kaldırdı başını haipi, aldı sağ eline kakıcı, vücu vava. dunu yanlamasına çevırerek uzan «Ahmet!» dedi, yaşlı adam dı küpesteden dışan, kakıçlı ko «Helâl et hakkını, oğlum. Çok yoluyla sarktı. ruldun bugün Helâl et.. » Bir sallayıçta, geçırdı koca çenFırladı ayağa Ahmet. Kaptığı geli, hayvanin gerdanma. Kanırdı, gibi, öptü, başına koydu Veli Reıbüktü, kaldırdı az yukan... Aya sin ellnı Sonra, nefes nefese: gının altındaki ıp gevsedi. «Sen helâl et Reis!» dedi Ben T«k basına, kuçuk bir kayıkta, ne yaptım kiT Sen helâl et. Bılbeş kiloluk sinağrite, kepçe sallı mem mi sanırsın, kim çıkardı yormuş gibi sakindi Ahmet. mahpusluktan beniT Kim kurtar «Hadi» dedi. «Tutun bakalım dı...» artık su kakıcı. Asılın sıkı. Hadi Hafifçe güldü ihtiyar. ben de ipten... Hadi beraber Hoo... «Ben bir şey yapmadım oSHoopl» Balık çıktı küpesteden yukan... lum!» dedl «Ysptıysam da helâl olsun • Durakladı, sonra ilâve etaz sarktı içeri.. HSlâ bağırıyordu Ahmet, kılıç ti: «Arizin takımla, basın dertte çılığın bütün kaidelerini unutmuş ha?» Tıtredi Ahmet. casma, şaşırıp kaltnış tayfalar: «Durun, sakın koyvermeyin. Bir ara, Veli Reisin ellerine saDevirmeyin içen. Bastınn kakıcı nlmak, ona her şeyi anlatmak . iyice be kuzum .. Osman gel sen... Sonunda, Azizle Fuat Reisin, onlaGel vur bib ağ, kuyruğa. Hadi ça rı nasıl takip ettiğini, nas.I balık buk.. » vurmalanna meydan bırakmadıkHayvanm kuyruju, hafifçe sap lannı da söyleyip: «Ben bu paravı lakhyordu küpeşteyi Attı Osman senin için Scazanmağa çalışıyorum hemen, üst uste iki ilmik kuyru Reis, bari bundan sonra denize ğa, sıkıladı îpi n Stekı ucunu da iki tekne yanyana çıkalım, sen bibağladı, ıçeri bir yere. zi koru, biz de rahatça bahk vu cTamam!» dedi. rahm1» demek istedi. cEh hadi hayırlısı... Çıkarın Ama, hemen vazgecti. kakıcı. Devirin çabuk denize. BosHayır, ona yardım etmek için luyorum ben de Devirin çabuk... istediği parayı kazanmak uğruna Tamam'» Buyuk bir fışırtıVla düştü balık, bile, Veli Reisten yardım dilemısuya Daha doğruau, yalnız kaîs yecekti. sıylg çarptı, yan beline kadar girHer şeyi, kendl gücüyle, tek badı suya. Kuyruktan, ters asılıydı sına: babasına, Koca Yakup Reıse çunku . Başladı kıvranmağa. yarasacak sekilde yapıp basaraVeli Reıse döndü Ahmet: cak, oyle gidecekti Veli Reisin ya cNe balıktı yahu! İki sıpkın nına. yedı, bu kadar oyalandık, hâlâ (Arkası var) can vermedi. Dayan Dayan Reısçım ileri. Çekelim, sürüyelim biraz. Bakalım şimdı ne yapacak?» Ne yapsın savallı hayvan? Kayalara artık iyice yaklaşmış olan koca mavı tekne kımıldayıp, öteki yana baglı, bordtya yapışık Kaderimi de sflrükliyerek ilerleReklâmcılık 881/3242 YAMAN KOKAY UNOO TALC Türkiye Demir ve Çelik Işletmeleri İsfanbul Müınessilliğinden: (NKBA Yeraltı Kablosu Satın Alınacak) Aşağıda miktar v« ölçüleri yazılı ccm'an 4500 metrc NKBA Yeraltı Kablosu satın alınacaktır. 500 metre NKBA Yeraltı Kablosu 3X50+95 mm2 I KV. hk 2000 » , » » 2 X 4 mm2 I KY. hk 2000 » » 2 X 6 mm2 I KV. hk Diğer fartlar her iş günü (Galata Okçumu»» Cad. Şair E*ref Sokak No. 7, Beyaz Ha n Kat U3) deki Mümessiliğimiz ilftn tahtasında görülebilir. Veya Ticaret Servisimizden istenebilir lstekliler nümuneleri il* kapalı tekliflerini teklif edil*e«k fiatın yüzde yedibuçuk nispetinde geçici ttminatlan ile birlikte 18/8/1961 günü aksamına kadat Mümassilliğimize terdl etmeleri ve kapalı teklif zarflarının üzerine (307/4BSMerk«z) rumuzunu koymaları rica olunur. Isletmelerimiz arttırmaeksil tme re ihale kanunoaa tftbi oL. mayıp, malı alıp almamakta reya diledlğinden almakta tamamen serbesttir. (Baıın 4312/3233) DEMAG İSUTMÎNİ2İN ÇCLİK KOLUOUR TATLAN ETKEB Iihalftt lhracat Ltd. ŞU AÜantik Han Fmdıklı Tel: 4» 4» İL 7881/3248 İ LA N T. F». 0. Ankara Kolejleri Müdiirliiğünden: Ankara Koleileri lise sınıfiarma Matematik ve Fizik derslerini İngilizce olarak okutabilecek ehliyette ek ve aslî görevli öğretmen alınacaktır. Tahplerin Ankara Koieji Müdürlüğüne ağustos 1961 sonuna kadar müracaatleri ilân olunur. (Basm 4710 A 13134/3235) . S. B. Ist (3.) No. 1L Sat. Ko. Başkanlığından: 1 Hv. Kv. K. ihtiyacı için 6 adet vibratör almacaktır. Beherinin tahmini bedeli 3000 TL. sı olup eeçici teminatı 1350 TL. sıdır. 2 Kapalı zarf ile eksiltmesi 28 ağustos 1961 pazartesi günü saat 11.00 de Sirkeci Demirkapıda ve Komlsyonda yapılacaktrr. Zarflarm saat 10.00 a kadar Komisyona verilmesi şarttır. Postada vâki gecikmeler nazarı dikkate almmaz. 3 Evsaf ve şartnamesi Ankara'da Lv. A. de, İrmir'de Hv. Eğt. K. Sat AL Kom. Bşk. hğı Güzelyalıda ve Komisyonda görülebilir. (Basm 4621/1258/3234) •lllllltlllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltllltllllllllllllll BAY OSCAB: P ATTI 341 PROF. NlMBÜS'tta MACEEALARI: A/ ı)f Copyright o p e r a mundi &L
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle