19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1S Ağnsios CUMHTTRn ÜÇ DÜNYA 1963te [Basmakalcden devam] cesaret eden kimseler çıkmıştır. Turk Folklor Araştırmaları derSayısız memleket meseleleri kar* PROSPERO İLE CALÎBAN. 36 lira. (Eserin ekler vc değişık gisınde okudum. Alı Rıza Yalgın, şısında, nihayet iki av sonra yeriyapılan ikincı basımı geçenlerde bır kasabada tek basıni dcmokratik ieçim yolundan gc Nurullah Ataç'ın denemelerı. ts liklerle leceklere bırakması beUlenen bir tanbul, Varlık Yayınevı. 80 S 2 li Dört kitaba ayrılmıştır: 1. Şahsın na ölmüş. Kasabalılar ona. onun Seul 12 (a.a.) Güney Kore idarenin «aflannda, sankı haşka ra. «Varlık Cep Kitaplarr 92» hukuku. 2. Aile hukuku. 3 Vıras hiç bır şeysınden habersız «Baba» Vıiksek Askerî Konsey Başkanı hiç bir derdimiz yokmuş gibı. ive (1955 te Varlık lergisinde vayın 4. Ayni haktar. tndeks ve biblı Rıza diyorlarmış. Ve onu seviyorGeneral Juag Hi Park Güney dilikle bir Bilimler AUadeıııisi kur landığı zaman buyük bir ıl^ı top yografya Medenî Kanunun mad larmış. Kore'de genel seçimlerin 1963 yılı raaya kalkışaııların bnlunmasını lıyan bu altı yazıhk dızi ile: Yade sırası ile yazılan eserde dâva Bu Alı Rıza Yalgın da kım. dimayıs ayında yapılacağını açıkhadi şimdilik bir yana atalım. Di zar ile îşçi. Yoksulluk. Gelenek, şekilleri. şartlar, muhakemc usu yeceksınız. Yazık kı öyle, diyeceklü ve bajka uygulamalar, Vazıfe, siniz. lamıştıı. vclinı ki akademi dâvası Türkıve Karalama. Yolculuk. Hoş biı Kibu kıtapta yetki. taraflar. ehliyet. dilekçe, nin cn önemli iki üç dâvasından tap.. Başlıkh yazılaı Hi Park, seçımlerden en az iki Ali Rıza Yalgın bizım Uk folkbiridir. Dil \c Tarih Kufomlarının bir araya getirilerek Ataç'ın yazı karar örnekleri, ılgili kanun ve lorcularımızdan birisi. ay evvel yeni Anayasanın ilân larından bir demet daha sunul içtihatlar ile birhkte ele alınmışyıllardanberi dimdik ayakta duredileceğim ve siyasi faaliyetlere tır.) Cumhuriyetın ılk yılları.. Bir ça nıasına rağmen böylc bir akademi muş olmaktadır.) İ963 yılı başradan itibaren izin ijs tNKILAP KANUNLARI. 'An lı?ma, bir yenıden var olraa. bır v erileceğinı söylemiştir. ye ayrıca hem bir dil. hem de bir j toprağa yönelme çabası var her tarih kolu eklenmelidir. Peki, A VARLIK Yay.nevfnin bu ay çıkara, P.K. 41 Anafartalar' 470 bir insanımızda. Bır şevk ve aşk BuenosAires, 12 (A.P.a.a.) j re iken, buradaki âsiler kan dö lunmaktaydı. Bilindiği gibi Güney Kore'de 5. 10 lira. ciltlısı 1 lira. «îlmi ve 7 kardıgı kitaplar: Oscar Visento. komünist aleyh tatürk'ün knrdnğu vc bağımsız o!ıer türlü siyasi faaliyet 16 mayıs Arturo Frondızi hükümetîni devir kulmesıne sebebiyet vermeden tesvar » :;: ÎKLİMLER. Andre Maurois' Kazaî İçtihatlar Neşrıyatı: 1 (27 meğe teşebbüs edenlerin tevkıf e | lim olmuşlardır. tan olduğunu, siyasi ınak^atları larak yaşamaları H'hı bukukî ve 'anberi yasaktır. Memleketın üstüne bütunüyle dilmesiyle Arjantindeki yeni bu | Teslim olan âsılerın başında hu bulunmadığını ve fakat mılli bri mali bütün tcdbirleri aldığı iki te nın romanı. Çevırsn: Nazıfe Mü ] Mayıs 1960 tan Kurucu Meclısın ihtilâl hareketi de akim kalmıstır. j dut muhafaza birliği subayların liği takviyeye çahştığını açıklamış sisi özel kanujı çıkararak ve ka ren. 2. basım. tstanbul 198 S. 4 li çalışmıya basladığı 6 ocak 1961 gu eğılinmış. Devnmlerin daha çiçeği Savunma Bakanı Yardımcısı ta dan Oscar Visente ısımh bıri bu tır. ıınna hükümler kqyarak ortadan ra. «Büyiık Eserler Kitaplığı: 31» nüne kadar yayınlanan 238 kanu burnunda. Devrimlerin sürdürül:;: fNCÎ. Jhon Stembeck'in roma nun metinlerı: numaraya gore ve mesi memlekete çok şey kazandırafından yayınlanan bir bildirule kaldırmak ııcye? ¥eni kurulacak alfabe sırasına göre ındekslerı.) racak. anlaşıldığına göre. hükümete sa enstitüler eskı müessesclere para tıı. Çevıren: Ferilıa Kunt. 5. basım. :I: İLMt ve KAZAÎ tÇTİHATdık kalan hava kuvvetlerine menBu arada bazı kışıler, halka ilel bir şekilde, onlarla işbirliği, ya tstanbul. 80 S. 2 lira «Varlık BüLAR dergısı. Ankara'da ayda bir nanmış kışiler alabıldiğine bir folk sup subaylar, bir havaci subay ile da rekabet halinde ç'alı^amazlar yuk Cep Kıtapları: 191*. 25 asker ve 2 sivıl tevkıf rtmişler:;: BOŞ DAVUL Tolstoy. N. çıkartlır. Sayısı 3 lira. Haziran ta lor çalışmasına girişiyorlar. mı? Aynı gayc uğruııa çifter <i;f rihli 6. sayısı çıktı. (Konularr. Yardir. ter kurullar gerek&iz ve masraflı Hawthorne. R. Kıpling'ten üç nBu yıllar Pertev Naili BoratavHâdısenın cereyan l<f?.ı şoyledır. olur deniyorsa, eskileriyle yetinip zun masal. Çevıren: M. Zeki GS1 gıtay Danıştay • Askerî Danış ların, Ahmet Kutsi Tecerlerin, Adlhtilâlci bir grup dün gece mahaltay Vergiler Temyiz Komisyoycnilerinden vazgeçmek akla gelc soy. Resimhyen: Çetin Özkırım. li saatle 23 te radyo verici ıstas • nu Sayıştay ve Uyuşmazlık Mah nan Saygunlarin ortaya çıktıgı yıtbilecek en doğru yol değil midir? îstanbul. 56 S. resimli 100 kuruş. kemesi'nin en yeni içtihatları ve lar. Lefkoçe (Kıbns) 12 (A.P.) yonu ile 60 telefon merkezırıı ele «Çocuk Klâsikleri: 43». Atatürk gibi tarihimize güneşler yeni kanunlar.) Burada intişar eden Kıbns Rum geçirmiştir. .Bu radyo ile yavınlaBunlarla birlikte Anadoluda da dolusu ışık salan bir adamın teDevrim. larının günlük gazetesi Makhi, nan bir bildiride, halk BuenosAibu ise« gönül vermis bir çok kışi Nato. sisleri böylesine huknk dışı özel cumartesı günkü bir yazısında res'in merkezinde hulunan birinci var, Bunlardan birisi de Ali Rıza * bir kananla bir varmış bir yok * KUZEY ATLANTİK ANDHindistan hükümeti, B. Milletlere müracaat• Birleşik Arap Cumhuriyeti Baş piyade alayı garni/onunun yakı * 27 MAYIS ve ATATÜRK KA YalgiD. Ben Ali Rıza Yalgını, omuş haline getirilmek istenirse, LAŞMASI TEŞKİLATI. NATO elnında toplanmaya dâvet eHilmek kanı Nâsır'ın gelecek ay Kıbrıs nun çalısmalarını yakından izlele bu meselenin Genel Kurulda incelenme.varın lâlcttâyin vatandaşiar knr kitabı. Parıs, Kuzey Atlantik And FALI ULUS. Yazan: Hakkı GökAdasına yapacağı ziyaret sırasın tedir. dim. Adana Müze Müdürüydü o mak istiyecekleri vakıflarm uzan la?ması Teşkilatı linformasyon Ser türk. Ankara 1961 Ayyıldız Matlhtilâlci grup tarafından yayında katledilmesi için Israel'li ajanzaman. sini talep ctti ömürlü olabileceğine nasıl inana visi. 84 48 S. (İçindekiler: 1. And baası. 43 S. 250 kuruş. (Içinde 12 iar hazırlıklar yapmaktadır» ih lanan bildiride şöyle denilmekteBir de o sıralar Adanada Ağırcaklardır? laşma niçın imzalandı? 2. Andlaş yazı vardır.) dir: hannda bulunmuştur. Eğitim. ceza Hâkimi Ahmet Şükrü Esen «Giriştiğimiz hareket, bır lıukü Birleşmış Milletler 12 (a.a.) ler Anayasasının 11 nci maddesiui Hazırlandığını öğrendiğımiz ta ma metni. 3. Teşkilâtın gelişmesi Gazete bir zamarılar EOKA ha roetin yerini alma değil, fakat ül Hindistan hükümeti, Portekiz'in v geçen yıl kabul edilmış olan san kimlerin katasında dofdu, bil (1949 1961). 4. Teşkilâtın bugün:;: KÖYDEN KÖYE SESLENİŞ vardı. Ahmet Şükrü Esen, Dadale reketi Hderterinden olan Icos kenin peri kalmış iktisadi bünye denizaşırı ülkelerı hakkında Bir karar suretinı ıhlâl etmiş olması miyoruz. Onlara Atatürk düşmanı ku bünyesi. 5. NATO'nun faaliye Yayıniıyan: Öğretmen Reşat Te oğlunu ilk derliyen, tınıtan kisıSamson tarafından çıkarılmakta sini değiştirmek ve içine düştüğü leşmiş Mılletler'e muntazam rateb'biyle» gündeme alınmasını ıs demeye dilimiz varmıyor. Her hal tı ve gerçekleştirdiğı işler. 6. Is kinay. İstanbul, Cağaloğlu Yoku dir. rlır. Myasi esareti ortadan kaldırma a por vermek mecburıyetinde olup temiştir. de düşüncenin hiç bir tartıya eel tıkbale ait düşunceler.. Ekler ve şu 5, Bütün Kitabevi. 32 S. 100 Ali R:za Yalgına gelince bu da kuruş. «Köv Öğretmeninin Kitabı, Karacaoğlam.ilk tanıtan, onu ilk Hüviyeti açıklanmıyan Mısır macını güden köklü bir ihıilâl ha olmadiRi meselesinın Genel Ku Birleşmiş Milletler Anayasasmın miyecek kadar hafif olduğuna şiip grafıkler.) seri: 1 Sayı: 1». (Eğitim üzerine derieyen kimsedir. Ali Rua Yalgıasıllı bir Rumun Israel a.janları reketidir. Bahis konusu olan. âm rul'un 1« ncı devre günd«mine ;i inci maddesi muhtar olmıyan he yok. Hukuk vazı ve şiirler). tarafından Nâsır'ı katletmek için me menfaatine aykırı bir iktisadi alınmasmı teklıf etmiştir. nın «Cenupta Türkmen oymaklaulkeleri ile ılgıli mükellefiyetieBu hafif ta&arının Temsilciler' * HUKUK DAVALARI VE " Tıp. tutulmak istendiği ve kendisine politıka sonucunda içine düştüğü rı» diye bir kaç ciltlik bir eseri etmektedir. Mamafih Meclisinde görüşülmeden geri a TATBİKATI. Yazan: Yargıtay 8. Hindistan bu meselenin «Porte rini tarif :;: KLİNIKTE ELEKTROKARbu iş için 50.000 Ingiliz lirası tek ahlâkî ve iktisadi çöküntüden Ar kiz hükümetinin Birleşmiş Millet Portekiz hükümeti kendisine bağlı lınmasını bekliyoruz, Hukuk Dairesi Üyesı Lutfi Dala DÎYOGRAFt VE BALLÎSTOKAR vardır. Bu eserde güneydeki Türkjantin'i kurtarmaktır.» lif edildiği bildirilmektedir muhtar olmıyan ülkelerin denizaNADİR NADI nıanlı. Ankara. 402^251 S. cıltlı. DİYOGRAFİ. Yazan: Haydarpaşa menlerin gelenekleri, türküleri, hikâyeleri, her bir şeyleri var. Bildiride, ihtilâl hareketinin şırı eyaletleri olduğunu ve BirleşBu şahsa göre, tsrael ajanları, Nümune Hastanesinde Dahiliye miş Milletlere hesap vermek mecRaşkan Nâsır'ın Kıbr;s'a g»ldiği maksadınm malî destekle tutunan Ali Rıza Yalgının folklorculuğu Mütehassısı Dr Süleyman Torin. buriyetinde olmadığını iddia etvakit geçeceği yolları dikkatle bir aımlığı devirmek ve ülkeyi so tstanbul. 183 S. şekilli. 20 lira. su götürur. Batılı anlamda bir biğuk harbin dışında tutmak oldu • mektedir. ncelemektedirler. (Kitap, başlığında belirtilen iki lım adamı gıbi çalışamamamıştır. «*u belirtilmektedir. Geçen yıl Gen«;l Kurul'da kabul geni? bölümü içine almaktadır. So Zaten çalışamazdı da. Bir folklorSabaha karşı alınan haberlere edilen karar suretinde Portekiz'in nunda bibliyografya eklidir. îyi cu, bir bilim adamı gıbi yetiîmegöre, Baskan Frondizi'ye karşı bir denizaşırı ulkeleri hakkında Birmişti. Bir ilkokul öğretmeniydi. kâğıda basılmıştır.) ayaklanma hareketine girişen âsiîeşmis Milletlere bilgi vermek zoSonra müfettiş oluyor. Daha sonlerden radyo binasım işgal eden Hayvan sağhğı: runda olduğu kabul edilmişti. ra da müze müdürü. Hiç bır zaler cumartesi sabahı erken saatler* HAYVAN SAĞLIK BİLGİSİ. man bir bilim çalışması yapamıHindistan delegasyonu bu teklide teslim olmuşlardır llköğretmen okulları öğrencileri, yor. fi i l e birlilct» «izah edici bir muhöğretmenleri ve köylü için. Yazan: Telefon santralını elinde tutan Madrit 12 (a.a.) Bugunkü bü tıra» da vermiştir Bu muhtırada Bütün bunların üstünde Ali Rıza küçük bir grup, daha sonra teslim tira lspanyol Veteriner Herkim (Kayseri'de) gazeteleri Ispanya Portekiz'in denizaşırı ülkeleri halolmustur. Asiler, bu iki yeri dört nın Paris Büyuk Elçisinin 9 ağus kına ve Birleşmiş Milletlere karHasan Ali Türker. İstanbul, înkı Yalgın bize oyle çok, oyle yeterli saat ellerinde tutabilmişlerdir. lâp Kitabevi. 132 S. resimli. 9 lira. malzeme verdi ki, şeleceğin gertos sabahı Orbaiceta hudut kasa ^ı mükellefiyetlerini yerine getır<Kitabın dorduncu basımıdır. İçin çek folklorcuları, bunlardan faydaHava kuvvetlerine ait uçaklar, basında meydana gelen sabotaj mediği kaydedilm«kte v özelliklc P radyo binasına taarruz etmek uze sırasında bir tspanyol polisinin Angola'daki durumun milletleradekiler: Genel konular; Mikro lanacaklar. faydalanıyorlar da." Nuerenberg (Almanya) 12 (A. Alı Rıza Yalgın bir bilim adabik, Virusı, Parazıter, âdi hastaölümü olayını Fransa hükümeti rası barışı tehdit ettiği belirtilP.) Batı Berlin Belediye Baş lıklar; Hayvan yemleri, bakım, mmdan çok bir gönul adatmydı. nezdinde şiddetle protesto etmiş mektedir. kanı Willy Brandt. Başbakan Kon çeşitli bilgi ve örnekler. Biblijog Halka doğru eğilişin öncülerinden olduğunu bildirmı»kte ve hâdise rad Adenauer hükümetinin on iki rafya). birisiydi. O olmasaydı, biz bir Kahakkında bazı bilgi vermektedir. senelik siyasetini tenkid etmiş ve racaoğlaoı böylesine tanıyamıyaEisenhoıver NATO ler. Tcknik. hükümetin, Almanyanın birleşti* ŞASİ, MOTOR, OTOMOBİL. caktık. rilmesi ve Berlin raeselesinin halGazeleler bu sabotaj hareketıBu gunul adamı ayağında çan3. cilt. Yazan: Yüksek Makina başına, Gnl. Mac ledilmesini başarısızlığa uğratan ain, Franco'nun iktidarı ele aldıMütehassısı Aziz Yüksel. Ikinci Er ğıyla yıllar yılı Torostan inmedi. bir siyaset takip ettiğini ileri sürğı gundenberi Fransa'ya sığınmış kek Sanat Enstitüsü Motor Atel Tek tutkusu guney Türkmenlerıymüştür. Arthur da Moskova olan Cumhuriyetçi Generallerden yesi Öğretmeni, Ankara. 140 S. re di onun. Onların düğünlerini, tur«El Campesino» nun idaresi altınSosyal Demokrat Parti adayı simli. 12.50 kuruş. (Kitap, ashnda külerini, geleneklerini seviyordu. dnki «İspanyayı tstirdat Genelelçüiğıne . F. Mfatiyle muazzam bir kalabahğa öğrenciler için hazırlanmıştır; an Onların hayatma ginmişti. Bu elikurmayı» adlı teşkilât tarafından hitaben yapnuş olduğu konuşmacak, tamirci, teknisyen ve amator mizdeki yüzlerce sayfalık «Cenup 255. sayıda Berlin 12 (a.a.) l\i habçr alan yapılmış olduğunu ileri sürmekrda Wihy Brandt «hükümet halka getirılmeliymif lerin de bır el kitabı niteliğinde ta Türkmen Oymakları» kitabı oSineraanın Don Jnan'ı : vaadini yerine getirememiştir. Sov cevrelerın belirttiğin e göre, Doğu tedirler. Bu arada, General «El dir. Kitabın birinci cildi cOtomo nun gönlünden bize armağandır. Los Angeles 1 (A.P.) Eskı 2 CfRD JURGENS'in aşkları yetler Birliği daha zayıflamamış Almanya hükümeti. vatandaşları Campesino» nun Amerıka Birleşik bil tamirinde kuîlanılan âletler ve Her şeyle birlikte bu halka gıdı? Goodwin J . Knight, * Güzel Alman yıldızı : nın Batı ve Doğu Berlin'e gitme Devletleri Başkanı John Kenne valilerden ve Almanyanın birleşmesi ise da cıhazlar» adı ile daha sonra çıka de durdu. Ali Rıza Yalgınlar yaKennedy'nin General dy'ye Fransa Cumhurbaşkanı Gc Başkan ELKE SOWMBR lericii yasaklıyacaktır. ha güçleşmiştir» demiştir. caktır. Kitap uçüncü ciltle tamam vaş yavaş aramızdan çekilip gidi* Hanımlarla başbaça : Bu kaynaklar Batı Almanya'ya neral de Gaulle v» tngiltere Baş Douglas MacArthur'ü Rusya nez lanacaktır.) Brandt, Adenauer'in her teklifi, yorlar. Gönül adaron Ali Rıza Yalilticaları önlemek için Döğu Al bakanı Harold Macmillan'a tel dinde elçiliğe, General Ersenho1930 STİLÎNE D Ö N t Ş • kuru bir hayırla reddettiğini ve Roman: gın zaten çoktanberi aramızdan man Parlimentosunun dünkü otu graflar çekerek «tspanyanın ktır. wer"i de NATO'nun başına getir* 8 sabifeli 6 renkli famamen soğuk harb ve askerî fiküçücük bir kasabaya * KAĞNI GOLGESİNDE İT. çekilmiş, rumunda alınmış olan bu kararın tuluş hareketinin fiilen başladığı mesini teklif etmiştir. ÇOCUK İLAVESt kirlerden medet umduğunu» iddia olduğu da ijaret ZÜBÜK. Aziz Nesin'in mızah ro yerleşmiş, ömrunün kalanmı orapek yakında açıklanacagım söyle nı> bildirraiş Ayrıca; 5 nefis hikâye: İyi dostluk, Anlatıvermelıydı, FaKnight, Baskan Kennedy'ye çek etmiştir. edilmektedir. manı. İstanbul, Karıkatür Yayın da geçiriyordu. Bu tutku, bu gaymektedirl«>r. kat bir hatası vardı, Eskiyen s evgili, Hiç ayrılmıyacağız miş olduğu telgrafta «bu iki büevi. 140 S. 750 kurus ret adamı unutulmuştu. Zaten Bu konuşma şimdiye kadar birTürkiyenin en şişman adamı 6 resimli roman Fantazıler Bu yasaklama ile özel izin vesiBütün gazeteler, Fransayı lspan yük Amerikalı Rusya, Avrupa ve Dergiler: hiç bir zaman da büyuk bir ünü leştirilme meselesinde Başbakan kası olmıyan hiç bir Doğu Alman ya aleyhinde faaliyette buluaan Asyada mutlak saygı yaratacak, Fal Bilmece, Bulmaca % DOST. Yeni seri 5. sayısı. A olaaamıştı. Bir kasabada tek başı* * * Adenauer"e karşı yöneltilen en yaiı Batı veya Doğu Berlin'e gi unsurları barındırmakla suçlan Amerikaya destek ve itimad kaPAZAR HER TAŞA ğustos 1961. Ankara. 150 kuruş. na. unutulmuş. unutulduğu .gibi ert tenkidi teşkil etmiştir. demiyecektir. landıracaktır» demektedir. dırmaktadır. * EĞİTİMDE AMAÇ. Aylık sa sessiz goçüp gıtti. PAZAR HER ZEVKE nat, fikir ve eğitim dergisi. BileTorosun Türkmenlerı onu tanır. S HÎTABEDEN TEK MECMU.4DIR cik Merkez Kaza Öğretmenler Der Çimdi olumünu duymuşlarsa, o2 * * * neğinin dergisi. llk sayı: Temmuz nun ahbapları yaşlı kadınlar o2 Cumhurıyet 3^50 J Î96I. 50 kuruş nun ustune bir ağıt çıkarmıçlardır. Bu ağıt da benim bu «maaa yazımı, bızım verdiğimiz, vsreceğimız şanı şöhreti değer. Her şeyimizde bir durgualuk, bir ölüm hali var. CumhurİTeün ilk günlerinin şevkl, heyeçtnı ner«de? Simdi bir delikanlı çıkıp da niçiH Türkmenln arasına ktrtılmıyor, onlarla doît olanıyor? Niçin DAĞITILACAK çimdi Ali Rıza Yalgınlar yok? Nipn böyle gonül adamlan çıkmı» yor aramızdan? Bir yanda utnıtal* muş Anadolu, bir yanda buralar10 APARTMAN da bîrbirimizi >iyen bizler. Üstümüze blü toprağı serpilmiş. Bu megkenetten uyanacağa da beo ^ / zemiyoruz. Hayata kanşmadıkça DAİRESİ kafamız da yarım kalacak. Boyle yapayalnız, bır kasaba koşeciğinde ölse de. gonul adamlı1 ADET 100,000 LIRA ğıyla, tatku adamhğıyla Ali Rıza Valı Konagı caddesi No. 33 • Harbıye Tel: 48 26 06 Yalgın ornek bır insan olarak her dem yasıyacak. Karacaoğlanın ilk dostu, Kilimci Iraj ksnnm ilk dos VE 400.000 LİRA tu, aya|ı "çarıklı Yalgın Baba yaşıyacak, «ezonn için Avrapanın en seçme filimîennı saym liııem» sereriertn» KEMAL etmekle şeref darbesiteşebbüsüakim kaldI Arjantinin iklisadî ve siyasî bünyesini değiştirmek maksadiyle îsyan edenler bir radyoevi ve fetefon merkezini 4 saat ellerinde tuttuktan sonra feslim oldular Yayın Hoberleri Tuhaf Arjantinde yeni bir hükümet Bir Tasarı Prospeto ile Caliban HABERIıERÎ •"»«fffl, DERLEYEN". S.N.OZERDİM BVPAMR Bir Folklorcu Nâsır'ın Kıbrıs seyahatinde katledileceğine dair bir ihbar Portekizin sömürgeieri hakkında B. Milletlere hesap vermesi isteniyor Almanyanın birleştirilmemesinden Dr. Adenauer sorumlu tutuluyor Franco rejîmine karşı kurtuluş hareketinin basladığı bildirildi PAZAR Doğu Almanya Batı Berline seyahatleri tahdit ediyor * OÇÜNCO KONAK SINEMACILIK, FILIMCILIK Limited Şirketi 1961 1962 TUTARINDA 1620 ADET ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELIRİNDEN Bir Hayat Renkll (Une Vie) Marle SebeU P»w»le Petit AntoeeTU Lnaldi Meole C«sr«cl Grııla Bus? Cankurtaran servisinin faaliyeti îstanbul Beledıye=ı Haîta Naklıye ve Cankurtaran servısuç bır ay îçınde 3638 muracaat vakı olmuştur. Bunlardan 774 u doğum. 128 i zehirl^nme, 26 sı sarı hastglık, 1382 si de muhtelif vakalardır Çingene Giiıeii (La Belle et le Tzıgaae) Reakli Sinensaskop Renkli Aşk Oyunları BİRİNİ KAZANMAK İÇİN bîrikmiş paromzı (Par Amor Andalucia) Vittorio *e Sle» Carraen Sarffl» Yıldızların Altında (La Ragazza De! Palio) Renklı Sinemaskop Vittorio GMSDIB I). Dors Unuiulmayan Hâlıralar (Le Chemin des Ecoliers) BtMITTİll T. Amenl !;Şv • • • • • • • ı i • m m Bankamıza yatırmalısınız. %«X v?.W..KWKKK.??KvIK • ••••••«••••••••••••••••«a • • « • • • • 9 B « 0 9 a a » « « « * l l * B C « S « Sihirli Eller (The Hands Of Orlae) Mell Ferrtjf Lneile Saınt Siınm * *• • 9 • • ı • •••a ı .V.V.VıV.V.V.'.V.V.V.V.V.V. v\v\v\\\\vv\vs\\ YAPI ve KREDİ BANKASI Kızıl Saçlı Dilber (Julie la Rousse) Paseale Petit Danıel Gelin Büyuk Misafir (Les Grandes Personnes) Seberg Mannee Ronet Jeaane Valeri 0&wn Adams Joaehtn Fnehsberger 1 Filimlerimirm Türkıve t=!etmesı SUNAR FİLÎMDİR dublâjlan raevcuttur. İL • 7873/âSSS 4SSSK3BS Aşk ve Harp (La Baronne Rousse) N O T: 2. Filimlerimizin renkli ve Reklâmcüık 1428/32;
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle