16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
E MR E ABDÜLBÂKİ GÖLP^ARU YUBU» bnre'nin hayatı, dunya girtffl, döfünederi. Belgeler» dayanan gerçek bir .eleftirme v* inceleme. CUtH F1y«tı 25 Lira REMZt KİTABEVİ İL 7660/8245 TASAVVUF u m h u r i yet ! YTJNUS MADİ M 1 TENİ HAJtİKA KBEM GECE GÜNDÜZ KREMİ CHPde siyasî parti Almanyaya gitmek isiiyen işçi sayısı 45 bini buldu kapatılması aleyhinde Almanların işçi biirosu faaliyete geçti Bir ay içinde yapılan müracaatun mikDün başlıyan CHP İl Kongresinde bir konuşma yapan tart 17.646, bunlardan 2500 ü kadtn 45 bin TürSc işçisi Federal AK f manyada çalışmak isteğiyle ilgili makamlara müracaat etmiştir. Isçilerin 36 bin kadarı müracaatlarıBI 1? ve Isçi Bulma Kurumu, 9 bini de özel müesseseler kanaliyle yapmışlardır. 45 bin işçının 2.500 kadarı kadındır. Bunlar çoğunluk!a Almanyada terzilik yapmak istemektedirler. Bir k:smı da meslek olarak hemşireliği göstermektedirler. Sayı itibariyle en fazla müracaat Istanbuldan yapılmıçtır. Temmuz ayı içerisinde sehrimizden 4.717 kişi Almanyaya gitme talebinde bulunmuştur. Bunlardan 115 i kadındır. Aynı devre içerisinde en fazla müracaat Istanbuldan sonra Ankara ve Adanadan olmuştur. Temmuz ayındaki müracaatların bütün Türkiyedeki toplamı 17.646 dır. Talepler nüfusa oranlandığı zaman en fazla müracaatın Ankaradan yapıldığı mey dan» eıkmaktadır. Arkası Sa. t, Sü. 4 de 3$. yü Sayı 13.298 22 Camhuriy* Istanbo! PMta Kvtamts t i t m t a ] No. 2 t t «3 W 8 3 «3 96 2 2 4 3 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 Ö B 9 Pazar 13 Ağustos 1961 Cüds» buruşmasını önler Yara vm yanıklan geçirir Ergenlik sivüeelarmi yok eder Derideki lekeleri giderir. Mutiaka deneyiniz Piyasaya verildi Umumi tevıi yeri: MUHTAR TAZIR Aşirefendi Cad. Elkâtip han 8 istanbul Trf: 27 22 21 Telgraf: Turkital İstanbul İL 7666/3247 Aksal, bu fikri savunmakla beraber diğer siyasî partilerin tutumunu da şiddetli bir lisanla tenkid etti tstfirk. hayatta maddi, mânevi nesi varsa hepıini millete adamış bir 'adandı. Baa tnimarlıfını yaptıgı Cnmbnriyeti Türk fençligine emanet ederken o her şeyden önoe milletin yarınına karsı yüreğinde tasıdıfı «anılmaı gHveni açığa vumyor re devrim Tttrkiyeıini yasataOltu, 13 (a.a.) lle«y« tw|h Bulut köyünde, dün akşam eak ra lajlam, en dinamik ı«ctt, üzeri bir saat söre ile yağan sıraaı (eldigi laman förev basıns şiddetli yağmur ve dolu sokosmak üıert, tetikte bnlnnmaya nucunda meydana gelea hasar ^ çafınyordn. Gerç«kten, çagdas ve kayıplar bugun tesbit edilnygarhk düzeyine nlasınak amamıştir. ciyle knralan, bnndan ötürfl her 4 yaslannda bir ku çoeuğu Bir kaç gecedir İstanbul semaan kendi kendisi lle yarış halinde seüere kapılarak boğulmuslannda ısık saçan garip bir cisim bnlnoniMi gereken bir rejim gençtur. 20 ev sulann tesiriyle tagörülmektedir. Batıdan dojuya likten jayri hangi güee cmanet emamen yıkılmış, bırçok «y Arksn. Sa. 5, 86. i te dilebilirdi? de hasar gormüştür. 10 saMaddl varlıgını da tnülete adamanlık, 10 ahır tamamen y> yan Atatürk. milli külitirtimörîn kılmıştır. 500 küçük baa, 206 geliılp ytikaelmesi «ğrnna çalısan büyük baş hayvan telef olbaahea iki müesseseyi göıönftnde muştur. Sular altında kalan tattnaı, lervetinin jelirini Dil ve 1500 donüm ekili arftzideki Tarih Kanımlanna ayırmış, tesivi mahjul zarar görmüstür. yörfttmc iaiııl da ftlüm&nden bir kae hafU Sne* yaadıgı TMİTtH il« nornal fcıkak Mzenine bırakmiftı. AUrtrk'i • davranışa rStflren nedenler nıon boyla bir incelemeyi rerektlrmiyecek kadar aeık v« Ankara 12 (CumhuriyetTeleks) tenmekte ve sık ıık, yerli y^rsiz seeiktir. Cnmhnriyeti yıkmayı he Millî Birlik Komitesi Basın önüne gelene bu konuda sorular def totan gerici akımlar bir gün Irtibat Burosu Başkanı Kur. Bnb.tevcih edilmektedir. Halen yurt yurdamnzda belirine norma! ba. Ankara 12 (CumhuriyetTeleks) Ali Armağan bugün bir basıa top dışında bulunan bu 14 subay 126 Ankara. 12 (CumhuriyetTeleks) knk knrslUn sanılabilir, bn tak; Müzakeresine onümüzdekı günlantısı yaparak 14 ler meselesi, fayılı kanun gereğince emekliye Kmniyet Birinei Çube m*murdirde ion yapılacak i» lilâha sanl1 lerde Kurucu Meclis'te başlanaOsman Köksal'ın istifası vesair sevkedilmişl»rdir. 127 sayılı ka lan. be» Hsilik bir sHSh kaçakçı tnak, kan dökerek rejimi knrtar! cak olan bir kanun tasarısının konular üzerinde beyanat vermiş nun gereğince de dış memleket şebekesi yakala»nı»tır. Ankara ili maktır. Aydin gençlik bnnnn için ! g^rekçesine ve tasarıya eklenen tir. lerde müşavirilk vazifesiyle görev ile ilçeleriode silâh gatışı v« «ilah komisyon raporlarına göre. Türdarma njanık bnlnnmalıdır. Bfr i Ve en az iki iıtıali ile iştigal eden febeke men> Armafan. Köksal'ın S eylul ta lendirilmislerdir. kiyenin iktisadî refahı ve dış tikeı rejün tehlikeye girdi mi, Ba Arkası Sa. S, Sü. 8 de rihinden itibaren gör^vinden affecaret muvazenesi münhasıran tu Arkan Sa. 5, Sfl. 8 de tılı ilkelere g6re yürürlüğe konan ] dilmesini istediğini, bunun da Korizmin geliştirilmesine istinat ettemel haklan korumanın daha sağ1 •'I ^ İ * 4 " mitece uygun görüldüğünü. bu tirilmektedir. lara bir yoln olmasa s'rektir. Fahalin bugünkü bazı gazetelerae kat rejim yaşadıği ve ileriye doğAncak tasarının kanunlaşmasıyazıldığı gibi bir görevden ahnna. Maliye ve Bütçe Karma Ko rn gfliştiği «fireee kflltfir teıislema olmadığını, 9 eylul günü mu misyonu mâni o'ma yolunda bazı rinio devamlılığını da elbette norhafız alayına tâyin edilecek olan sebepler ileri sürmüştür. mal haknk knrallan »ağlıyacakhalefitıe alay sancağını merasimle Ziraatin sağlıyacağı imklnlar far. teslim *deceğini bildirmiştir. çok uzun vad»li olan. sanayiin S«n (flnlerde jaıetelfrde okndnise yabancı memleketlerle rekatamnı Atatftrk teıisleriyle ilfili 14 lerin yurda gelip gelmemeIfct edecek seviyeye gelmesi buleri konusunda ise Armağaa »uıbir haberi ba itibarla pek yadırgagünkü şartlar içinde düşünülemiları söylemiştir: dığımızı derhal aöylemeliyiz. Milli yen Türkiyede dört »ll e sarılınEgitim Bakanhfınca hazırlanan «Yurt dışında bulunan 14 ler de mak istenen turizm dâvasını hjilbir kannn tasarısı ile bir Bilimler bir mesele haline getirilmek isAnkara 12 (CumhuriyetTeleks) mek için devlet görevinden ç»kil Arkası Sa, S. Sü. 3 te Akademisi knrulnyormaş. Akadc^MimmııııımııııııııiNiııııııııif/^ Memurların milletvekilliğine a mesi gerekli kimselerin 29 temmurainin çatısı altında beş enstitü bn. dayhklarını koyabilmesini sağlıyan za kadar çekilme dilekçesini reslanacakı banlardan biri dil, biri yeni bir kanun teklifi hazırlanmış mî makamlara vermesini çart koyİADE EDİLDİLER Kızıi rejimden kaçan Bulgar meteor sude tarih konnlannı işliyecekmi?. tır. muştu 27 temmuzda yayın'anan Bu itibarla Atatürk'fin knrduğa. bayı Stiyon Dimitrof Kolaçev ile kuzeni S. Dimitrof Yorgiyev'in silâh Bılindiği gibi, Yüksek Seçim Ku böyle bir karardan coğrafi imkântehdidi altmda ele geçirmiş elduklan tBalgarkas adlı balıkçı motoru va$amaları için de «ervetlnin gtrulu 27 temmuzda yaymlanan 112 sızhklar sebebiyle haberdar olamıVÇAK KORSAN1. İçinde 72 yolUrini ayırdıfı Dil ve Tarih Kn ile 4 mürettebatı, dün Bulgar makamlarına iade edilmişlerdir. On üç sayılı kararı ile önümüzdeki genel yanlar 29 temmuzda istifa etmek cu bulunan bir Amerikan yolcu ummlanna artık I9znm kalmıyor şün 1. Şubede nezaret altında bulundurulan kaptan Akındin Teodoseçimlerde adayhklarım koyabil Arkast Sa. S, Sü. 3 te çağını silâh tehdidiyle Küba'ya mnş. Her iki müessese ortadan kal rof, İsaki Parfonu; Parfiyon Vikolo ve Kriton Perfen. Sanyer açıklaindiren tayyare korsanının Ceza = (Ecvet Güresin yaııyor) | dınlarak tüm mal, mülk ve %e rında demirlemiş bulunan 18 tonluk motorlarına binmişlerdir. Balıkyirli bir garson olduğu Amerikan Ankara, 12 (Cumhuriy*t E lirleri yeni knrnlacak enstitnlere çılarm bu sabah memleketlerine donmelerine 12in verilmiştir. Resimpolisi tarafından açıklanmiftır. Ke •5 devredilecekmig. simde Küba'nm Amerika'ya iade = Teleks) Demokratik sis 5 de, Bulgar balıkçılan Emniyetten çıkarlarken görülüyorlarHaberi okadoğnmnz caman biz Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks) ettiği Cezayirli garson görülüyor. tem içinde bulunan bütün Ş ^ memleketlerde idare ile ba E ilkin gözlerimize inanamadık tu Bu sabak saat 10 da toplanması S sın arasındaki irtibatı temın, ~ haf bir gazeteci çakası, ya da a gereken T«msilciler Meclisi ekse= daima ilk plânda gelen ve 5 E r^tni bir muhabir yanlışlıfı «an riyet temin edilemediğinden bir üzerinde hassasiyetle duru Z dık. Ne yaıık ki aradan gfinler kaç dakika içinde dağıldı. 2 lan bir meseledir. H eeçtiği halde Ankaradan yalanla Bu sabah otururo tam saat 10 E Başkan seçimîprini takiben Ş raa değil, tersine dofrnlama yazı da açıldı. Yoklama süresi bir hayŞ Ainerikada yapılan ilk tiyin ~ tarı alıyoraz. Nasıl olmussa olrans li uzatıldı. Fakat saat 10.17 de Baş S Beyaz Saray basın sözcülü ~ Atatürk dcvrimlfrini kornmak nğ kan, ekseriyetin olmadığını, yarım E ğü idi. . Cumhuriyetçiler za Ş rnna devrim yapan geçici yBneti saat sonra da olması ihtimalinin Emamnda Dısişleri Bakanlık E min Millî Egitim BakanlıŞmda A S »özcüsü Lincoln White'in ye E bulunmadığını belirterek Meclisin Amerikadan turist olarak şehri sonra, evrakları ikmal edilip ad. tatürk'ön v asiyeti ile oynamayf pazartesi günü saat 15 de toplanaIzmir, 12 (Telefonla) Şebrj S rinde bırakıldığı Bakanın tâ ^ mue gelmiş bulunan bir genç kıı liyeye sevkedilmişlerdir. Beyoğlun E yininin hemen akabinde ilân E NADİR NADİ eağını söyledi. mizdeki alâkalılara tebliğ edildiŞ edilmiştir. Basınla kurulan sı E il« erkek arkadaşı, uyuşturucu Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Bugünkü gündemde, dünkü otu ğine göre, Bakanlar Kurulu, et fi Ş kı irtibat icranın faaliyetini E madde kullanmaktan sanık olarak daki bir otelde içlerinde uyuşturueu madde bulunan sigaraları içerTazısı 5 inci sayfada) rumda oyskonulup da nisap hasıl yatlarını serbest bırakmaya karar E günü gününe kamu oyunu E poli« tarafından yakalanmışlardir. bütün Ş arzetmek olduğu içindir ki bu E N«w York Üniversitesinde oku lerken polis tarafından yakalanan olmıyan iki kanun tasarısmın oy vermis ve bu mevzudaki lamasına dair maddeler yer »I tahditleri kaldırmntır. E Arkası Sa. S, gtt. 7 de = makta «lan Richard Hartuman ile turistler, verdikleri ifadede uyuşmakta idi. Bunlar gelecek oturumKarann önümüzdeki haftadan heykeltraşhk yapmakta olan Jean turucu maddeyi aldîklan yeri söy da ikinei defa oylanaeaktır. itibaren tatbiki beklenilmektedir. %ıııııımııııııııııııııııuıııııııı# Meçk adh genç kız dün öğleden 1 i l H Tuhaf Bir Tasarı A Hllllıııııııııııııııııı MIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIHI İki yıldanberi yapılamıyan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il kongresi, 547 delegenin katılmasiyle dün Atlas sinemasında başla mıştır. Kongreyi delegelerden başka büyük bir dinleyicii kütlesi, Temsilciler Meclisi üyeleri, C.H.P Genel Sekreteri Ismail Rüçtü Aksal ve parti ileri gelenlerl tâkip etmişlerdir. Kongre saat 10J0 da il idare ku rulu başkanı Ali Sohtorik tarafından açıldıktan sonra başkanhk dı vanı seçimine geçilmiş, yapılan oy lamada birıncı başkanlığa Abdul lah Uğur, ikinci başkanlığa Sabri Vardarlı seçilmişlerdir. Atatürk Türk şehitleri ve ebedî hayata intikal etmiş partililer İÇİD bir da kikalık saygı duruşunu müteakır idare heyeti çalışma r;|3orunu oku muştur. Kısım kııın devrelere ayrılarak daha önce bastırılıp delegelere yol lanan raporun okunması öğleye ks dar devam etmiştir. öğleden son ra tenkidlere geçilmiş, gündemın bu maddesinde bir çok delegeleı söz almıştır. Hatiplerin konuşmaları devam Aksal CHP İl Kongresinin dünkn Arkan Sa. 5, Sü. 4 de toplantısında konnşurken sacan gartp cisiıtt Şehrimiz semalannda bir kaç gündenberi görülen cismin mahiyeti tesbit edilemedi Iştk Selbir köyde tahribat yaptı Bir küçük kız boğuldu, 20 ev tamamen yıkıldı, 700 hayvan telef oldu, köyün bü < f l tün arazisi sular altında M.B.K. nde dün yapılan basın toplantısı İktisadî refahı turizme bağlıyan tasarı Gazete haberlerine konan münhasıran başlıklar tenkid olundu Sözcâ birlik konuşmasını bugön her olmaımz IOZIUMI 23M8MÛBU Tosanda turist celbini sağlıyacak bütün iesis ve malzeme için de muafiyetler tanınıyor durarak bitirdi Ankarada silâh kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Adaylıgını koyacak olan memurlar 14 eylule kadar istifa edebilecekler Meclisle dün de ekseriyet lemin edilemedi i Ankara f İ notları f Emektar tramvaylar için yapılan veda merasimi Merasim sırasında yollarda son seferlerlni yapan ıramvaylan halk, çiçek yağmuru lle uğurladı, bir kısım eski vatmanlar gözyaşlannı tutamadılar Et fiyatlan serbest bırakıldı Uyuşturucu madde kullanan 2 Amerikall turist yakalandı Nev York Üniversitesinde talebe olan erkek ve heykeltraşhk yapan laz sanıklar, dün adliyeye verildiler.. Esrarlı sigara içerken yakalanan iki Amerikan turistl haklannda hazırlanan tahkikat dosyasının tamamlanması için dün Emniyette ifadeleri alınırken.. (G«ne kız serbest bir şekilde resmini çektirmişse de arkadaşı foto mnhabirlerinden yüzünü saklamıştır.) Son tramvay halkm tezahüratı arasıada dün Taksim meydanmdan geç«rken •CÜMLENtN MAKSUDU BİR AMMA..^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle