16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUBtTRf Ağtrstos 1961 Denizeilk Bahisleri ıııfııınnıııınınııııııııııııııııııııııııuııuııııınıııi!iıınıııııııııııi!iıııuuıııiiiııııi[ifmıııııııımnıı=ıııı Büyük Amirallerj * Yazan : Âmira! Âfif Büyukiuğrul | İKTÎSADİ BAHİSLER | Amerikalılar istiklM kazanma* mücadelesi yapıyoruz; Amiral ise üzere Ingilizlere karşı mücadele kaptan yerinde rahat mhtt oturuye girdikleri zaman donanmalan yor.. elbet kaybederiz.» Soffren Plflolam» Miiflt» na Jfcon Pohl Jeon isimli bir zat Hiddetinden hemen askerin buhınpetinde yatırım şarlığmın hesaplakumanda edıyordu. Deniz müca duğa topun başına gelerek şapkanuıd» daşöüğü hayapılması kara*delesinin neticesi Ataerikalllann snı yere atar ve büttin askerlere tâiart belinten yalaştırıhnca, buluistiklâle kavuşup kavuşmamasını bağlnn cSizler kadar Amiral zılarıma Dr. Attitemin edecekti. Nihayet tngiliz do Soffren de «nühim degildir. M\ilâ Karaosmanoğlu küsux îiralık rarnanması Jeon Pohl Jeon'u kıstırıp him olan Fransanın kurtanlmasımuharebeye zorladl. Uiak me»» dır». Asfca gelen Fransız denieciNuri Bassavcı idaresindeki 81896 tarafından verilen cevaiH okudum ve ıhtıyath bır tempo ile başlı;,d karaa mılll gelırdekı hatâ r e mür feden yapılan topçu atışları Ame lerı Ingjlizlere bir daha saldınp plâkalı bir kamyon îhlamur cad Fıkır münakaşalarını. südiyecek cak tsalkınrııanıa gittakç» hıahana balâğanıa aornı öhjüde ınttkal ed»rikanfılosunu o kadar zedeledi 0 4 galip gelirler. Mezan Pariste v e deanden geçerken frealerinin pat an giısei. gpınitiir, aatalıettir. Piân rak ilk yıllamteki: geoikraeyı telâfı ceği tabâdir. lama Müsteşarlıglndaki bu genç eteıesi rnumjnindür. Ingiliz Amiralı beyJrude yero # kan büyük bir âbide halindedir. Döıduacu Vır zaaf sebefei, Plâar :lamabi üzerine 6 metrelik uçurum dökülraeiini insanlıgB uy&ın buJ» ,daa aşağı ^uvnrlanmış ve uçurum vazıfe sahibmin, csvabında daha HsUmkı PiwıİMMı DamHMİ, tam lam» MiEtıegarlığu»iH pıyaaa fıyâfc. imahviyetftân biD iOtde kulfanması aksi yolu tutmuştur. Millî jşörin larını hesapfarına ölçü olsw%k almıyarak Amerikalıya bağırdi: «ArAlman Amıralı Von Spee'yi bil« Ijkenannda buIUnan bir gecekondu beklenirdı. tık mağlup oldunuz; fazla kan dönun damına düşnıüştür. Fahıi '/o 18 i nispetinde envestismanrara mıyarak münhasıran sabit fijyatlamıyen var mı? Birinci Dünya Harbağlanmak istemesidir. Bu tngilizler, altı ıktisatçı bir araya girişilmesini prensip itüariyle kskülmesin... Teslim olunuz». Kıraner admdaki şahsın g^cekonbinde Güney Amerika sulannda, görüşün rarlaştımmş ve luzumlu, dusunda kimsenin bulunmaması gelince yedi muhtelif dövâjin noktada, Dr. Attıla Karaosmanın Jeon Pohl Jeon sonuna kadar» dö herhangi bir liruan veya üsden ısrarı, bir hatâoın daha meydana vüşmeğe azimli idi. İngilize çpk mahrum olan filotuyla, korsan yüEünden insanca bir zayiat olma meydana çıklağını söylerler. Ikti nasıl olsa dış odeme kaynaklaımsıai temia. etewqttr. Munhasat ilminin gflç ve derin meselele dan sağiaoa^)üeceğiııs mAfruz saykısa eevap verdi: «Daha henüz harbi yapıp Ingilizlere büyük za mıştır. rinde, tez ve metooHarın birbiriyle mıştar. 9, milyax liradan ba,ş!ıya sıraa sabLt fıyatLaja Aayanılması, muharebeye başlatnadım!» rarlar verdiren ve bir Ingiliz flve piyaaa fi^atılariyle yapılan tal> öte yandan şehrin muhtelif çarpışması tabiîdir. Fakat bana Hakikaten Jeon Pohl Jeon bü losunun tam mevcuduyla imha senrtierınde 6 kiştnin yaralanma oyle geliyor ki, plânlama hatâlan rak her yıl anculenuc' bir seysnlt lillerın itirazl» kar^ılaaması. doğartacak olan yabrınıların yaratayuk bir azünle mücadedeatne de ettikten sonra. ikinci bir iUtün sjjrle sonuçlanan 7 trafik kazasi' dolayısivle çıkan münakaşa hakcağı yeni gelirler dolayısiyle istılı ru bır hareket de^lddr. Çunkıi vam edip tngilizlere öyle bir taar Ingiliz filosu karşısında mağlup daha olmuştur. Kazalarla ilgili kında, Ingilizlerıa bu sosunü tek lâk maddeleri ithalâtıruia karşıla taiep elâstikıyetanm va dış tıcaruz yaptı ki; asırlık denizci millet olmuş ve can vermiştir. cet muaoıeteierırbuı hassasıyetıni rarlamağa mahal yoktur. Zira ihtahkikata başlanmıştır. donanması çekilmeğe mecbur kalöl^ebılmek için, piyasa fıyatlarım tilâf, plânlama işlerinin en basit Amiralm mezarı Güney Acneri> dı. Amerikanın istiklâli tayin ka denizlerinin dibindedir. Fakat nokteları etrafındadır. Pihlwrtni kiyet farklarına ve ihracat mad esaa tutmak bir zarurettır. Bugiin ceteyan kesüecek Ith ve satbl1 dtişünüş tofeının se delerinden bir kısmının dahilde edilmifti. Atoerikalılar bu Atnirtv Almanlar bu AtnirBJln hem ltandt» r.pj hata, ba.sıt bır dikkatai». Iın karennı, tekmil denizcilere nü hem de kumanda ettiği gemilerin ıtler bebiyet verdiği yanlışlıklar, uzun harcanmak ihtimaline hesaplartn lik eseridır. Dr. Attilâ Karaosda yer ayırmağı unutmuştur. Dış mune olsun diye Deniz okullannın adına büyük bir zırhlı inşa etmiş münaka$alara yol açmıştır. masoğlu, nuifi gelıriB 50 mılyar Transformatör raerkezlerinde ve ttcarvt t/a *ra ve talıep iaitoul*içinde yaydılar. Çok kıymetli bir ve bu zıhlıyla seyyar âbide halinGeri kainu$ bir ulkerfB, kalkin rimfeki elâetikiyetler benüz hesap tiTarıııda oJd.u^una ve bıt rakajm Havai hat tesiftlerinde yapılacak âbideteşkil eden karar, Amerikan de düny* denizlerini dolöşmışlsnv revfzyon dölayısiyle, bugün saat ma gBynBtlerinin plâna bağlanma lanmadan kalkınma hızının tesbıt kullanarak aile başına 7128 lıra denizciliginin iftihan olarak bür dı. ,8 ile 16 araunda Bomonti Rura sı, daima hissedilen bir ıhtiyaç.tır. olunma^, eksık unsujlarla bia rı gelırı nereden çıkardığımı soruyor. tün turittlere gösterilmektedlr. * kili»»i v e Mektep sokak civarı, Ancak strateji ve hesap hatâları yaa qıııa<ifeie k,urulmaeiBi aacfcr ^cka^Mdasv 195& da Sett b*şıua ** * 171» lua geür duştıiguaaı Wiv« #&• Bütün bu Amirallann da üstün Balmumcu ÎBA evîeri, Edirneka nın plânlı bir ekonomide doğura maktadır. Bu şakikle rertiplenmiş yor. Kendisıne Plânlama MüsteîngiliUerin Neîs'on isimli bir al de bir Türk Amiralı vardın Tuıw pı Harun Çam makine.özge Sana bileceği zararlar, çok daha tehli bir plân, ilk adımda süratli bır şarbğınca yajiDİanmış, «MJlli K«>kelidir. baylan vardı. Göıünün biri SB gut Reis Paşa... Ostnanh deniz loı |yi fabrikalan, Ayvazkoy yolu, kalkınma. tempos» sağlaoıakla bePlânlama Müsteşarlığımn ilk raber, çok geçmeden döviz *«lı ııaküar v« Hascamala»» tablo3tma kat olmasına ragmen tek gözüyle, ratorlüğunun uzjin müddet payi Rami Topcular caddesi, 4 kışla bakmasını tavsiye edei'm. O tab> hatâu, yakın gelecekte îktisadi haiki gözlü insanlardan fazla atılgan dar olraasında bu büyük denizci caddeleri, Bakırköy Sümer cad y.atın aeyrini tayin edecek başhca ğının şiddetlenmesine, arz ve ta loda, 1961 safi hasılatının 49 mılve cesurdu. Durup da düşman bek nin çok büyük hissesi oldu. Bir desi ile Bozkurt Mensucat fabril«(i mu.vaianasuıiu. bıjshütj'in bo yaı ve mecmu kaynakların 52 nııllemek onun hana değildi. Muhak» defa düşmana esir düşmüş; buna kası ve civannda, pazartesi günü fbklörleri mühunsemez görünme zulmasına, enflasyonun. nüksetme yar traa olxtwâu gOBâerümiştoî. sidir. Müşterek. Pazara yapılan kak nerede olursa olıun düşmanı ragcnen esaretten kurtularak mü iZeytinburnunda 4ft 58 ve 59 numaDr. Atrtıiıt» Kaxao8man'ıa gelir nıuracaatm* neticesıne ve seçimler sıne ve maJ' dachğ}, beltrmesıne searayıp bulaeak ve imha edecekti. cadelesine devam etmiçtir. ralı sokakları, Çarşı içinde, sah le ış başına seçUecsk hukıimetın bebiyet «erebilecek nıaAiyettedır. JuBiB^nimfe «Pruf. İCrgıa'in utastngiliz kBİyonlanndfcn birinde v« müj>aîâ^alı bulduğu devr«Ceneviz denizcileri, memleketle çünü de, Taskasap, Softa Sinar, sıyasetine gore, îktisadi «artlarda 1950 de 3Ura*lı bıt »*mp» ile başisyan çıknruştı. Mürettebat ku rinin selâmetlerini Öu Amiralı tek Tmnrukçu, î*akil. Gül ve Hşref esasJı değişiklikJer husule gelet'e lıyan kalkınma hamlesinin dövız lec» diy* terti»d«tiısı catvel de bamandan begenmiyoniu. Üç be$ rar yakalamak ıçin uğraşmakta sokaklan civannda »lektrik cere ğjne şüphe yoktur. Dış ödemeler kıfayetsizliği başgösterince nasıl na a** •*itifail' Yazblarımda böyle kumandan değistUtten sonra sıra bulmuşlardır. Çünkü Turgut Pa* yanı kesilecekrir. bilânçosunun, istihlâk. temayülü durakla*^ matuaulıtr. O TOKit taâaof JİIMIİİU ı kadar yapmadınt. Nelsona gelmişti. Bahriye Nezare ş* Akdenizi kasıp kavurmakta ve nün ve iktisat sıyasetinın normal ten fcerii üuracat taala ajçtaaek# ve MemieAetıiBİzde, planlajna meJesı futyâti edenamıyetı hajzdir ti bu âsi kalyona Nelsonu. ku kitnin olursa olsun servetini Os | 10' kundura satış mağazası bır idare altında arzedeceği duru ustelik dış borçlasın vadesi yakmandan tayin etti. Iftlson kslyo manlı hazinesine taşımaktadır. Cemu bılmeksizin ve beklemeksizin laştığı halda, doğru bir hesap çı Faitat mesul daire sozcusümıa yazcezalandtnldı na geceleyia iltihak edip yatağına nevizliler bir defasında onu Kukalkınma hızını kararlaştırmakla, karılntatoıwn çols itntn bocsrük ra dıklarına bakarak, bu işin felseiManbul Valisi ve Belediye Bas Plânlama MtisteşarJığı mevsımsız kamlttrla oycaiımesı, bir muhata fesı kavraomış olduğuna inanayatmıştı. Sabahleyin kalktığı za» zey Afrikadaki Cerbe adasmdaki bıJmek güçtur. Dr. Attilâ Karara teşltil eö>bilir. man kantarastBda kapınin altın ufhk limanda sıkıştırmışlar; fakat kanı Tümgeneral Refik Tulga'nın bir hesap yapmıştır. Belediye îktisadi osraanu^l'unun CevabL huUikında dan atılmış bir kâğıt buldu: «A o. aemilerinı berzahtan aşırarak yi direktifleriyle Üçüncü hatiy hesaoiarın yanlış «daiıa bırıjok şeyler aoy lemek katkinci hatâ, plânlama ı^lerinde radiğcmız kumandaa sensin, emrin n» denillere açılmış ve Piyale Murakabe v e Bölge Sanayi Mii döuİB ihtiyaçlarına. gsreken ohem ve ruu±>ola<İF>ll tajliBialss Uzerıne btld»r. Fakat bu yola aıtmektense. dürierinin r»fakatindeki Murahade seve seve çalışacağız!» Paaa. ile birleserek düşmanı imha be heyeti, dün Kapalıçarşı ve Yük mıyetin verılraemesıdir. Muste kurulmasıdjB. Dr. Attüâ Saraos ıstedıjîi her aokta uzerınde bılgı Bu Nelson büyüdükçe kahraman etmiştir. manoğlu'nuft cevaİM, Pttolama altnak. ozere kendısını davet etsckkaldınm'daki kundura satlş şarlıks 16 jui. muddetie milll gelıruı oldu; kahraman oddukça da donan Başkumandanın Turgut Pajayı mağazalönnı teftis etmiş, etiftet °o 18 i nispetınde sürekli' yatınm Muste^arJjğuııa actık mılli gelır mekte fayda goruyorum.» / ma kumandanlığıaa kadar yüksel beklemedeft Malta adasmı almağa lara girışilecegını duBufierek he taiıminlennde hatâya duşmüş oldi. Donanmasını o kadar güzel ye kalkması hem Turgut Paça, hera lere olış fiyatlarını yazmıyan 10 saplaunı yurutoıuştur. Uaiukatte mak ihtimalîni estrisi kadar katkavaf hakkında ceza zaptı tutmuş ise, Türkiyede dövız, disponibilite ıyetle ceddetmekten. vazgestLğı ıotiştirdi ki; her muharebede tek e kendisi, hem de Osmanh împaramağazalardan sınin. yatırtfnlardBki rolü, milli tibaını uyandırmaktadır. Ancak mir vermekle bütün mücadeleyi torluğu igın büyük bir talihsizlilt tur. Ekip, bütün SJ^VİuHÇ ÖZKUTLU zafere ulaştırırdı: «tngiltere sizden olmuş; zira kafasına gelen bir taş 5 er çift kundura arlerak tehlil gelır kaynaklanndan çok daha te ıddieJan herçıbadâbad yiuütmek Üe vazifenizi yapmanızı bekliyor!». Turgut Paşayı burada şehit etmiş içjn laboratuvara göndermiştic. sirlldir. Piyasada sıkıntı veya fe gayretiyle, hatâlara. rağmen bu Ayakkabı norm ve murakabe ni rahlık, dovıa hasılatının artması tahminlere dayanılabileceğini, ziSÜMEK GÜSEL Fikir birliğini o kadar güıel temin tir. zamnamesine uymıyac ayafckbıla oa> veya a«alma«na bağltdlr. Eğer ra aynı hatâlarla. çıkanlan müteetmişti. EvleiKÜler Maalesel Turgnt Paşanın mesart tngiltere ile Napolyon arasında» memleket topraklan içinde degil n, satanlarîa vapsnlar mahkmne para kıymetine istikrar kazandml addıt yıllara ait tahraınlerin gelı.şye sevkeditecektic ması v e dış ödame bilânc.olannın meler hakkandfi fikir verebilacegı ki savaçlarin mukadtJeratı deniz dir. MîUet» buyüJc servetlae ltaETcip, kösele ve deri fabriKala ayarlanması plâna İİK hedef olarak söylenmektedir. Bu itiraa, zayıf ve lere intikal etmisti. Deniz harbini zandırmış, fakat millet mümessilkabul edilirse, kalkınma hareketikazanacaJc taraf, dünya politika leri onun kemiklerini topraklan riyle ayakkabı satış ve imal yer nin temposu başlangıçta belkj reaütay» aykındır. Çünkü Dr. AttİLâ KarattEmanın dÜŞÜndÜğvİ lerini kontrola aralıksız devam sında söz sahibi olaeaktı. Nelson mıza getirmeği düşümnemişlerdir. GÜLFER ATABAT hayli yasaa> (riur. Lâkiıt dış öde» gibi, sadece yatırımlardan millî Ebuku (Kuzey Afrika) ve Trafal Büyük bir "Burgut Paşa âbidesine 'edacefctİB. meler' bifânçosunun düzelmesi ve gelire ayrılacak nispetin, tesbiti, İle gar (Mans denizı) da olmak üze> çok büyük ihtiyaç vardır. Barbaihracatın gelişmesı, aynı zaman bic plân hazırlayabılanğ* kâfl deAdalarda motorlu vasıta re yaptığı iki muharebede düsma ro* Hatyrcttin Paşanın âbiıdesi Isda dış kredilerın ve yabancı ser ğüdir. Tssbit »dıieeek Bisbvti nuıtSUNAY &ZME& çarlştmftnıyacaft nın. sırtını yere getirdi. tanbulda olduğuna nazaran Turm'ayenin gelmesini de kolaylaştıîngilizler, Imparatoriuklannın gut Paşa âbidesi de denizcilerin Büyükada'da bazı İ5, sahipleri rabilir. Yatırımların dış ticaret bi lak bir rakama çevirerek /şu kaBERN 11 Temuz 961 emniyetini sağhyan bu Amiralın menbaı olap Heybeliada veya Göl Rüçük tonajda kamyonet çalı^ lânçosunda menfi tazyik. yarainu dar liralık envestismanlara girişilecektir/ darasğ& mscbuaieyt varr tırraak için Belediyeden müsaadje y&aela ölçülurt» ayarlan hatırasMi» Iıondra'ılın en büyük cüfct» olmahdır:' "Cumtıurıyet 3225 dır. Masei* 39 m ü y * liralık milli istemi^ardir. meydanlanndan birini yaptılar. Turistlerin en büyük ziyaret âbiDün şehrimize gelen Meclis yetkilerini haiz Belediye TEŞEKKÜR delerinden bir tanesi de> ba meyEıraümsni dünku> toplantıand» bu turistftm Türkiye Cumhuriyeti Büy«k dandaki Nelson âbidesidir. taleBi inceleıniş, Adanın süfröneDün «Ausonia» gemisiyle şehriMoltet ttecUaL 1 teci de\re âıamize gelen Italyan ve Alman tu tini bozar mütalâasiyle reddetlanndan Bifa mebusu Isparta mi^ıtir. Fransız Amirah Soffren de meş rietler. hazırlarran program ger& avu*a*lanrtdan aavgili aile hurduı. tngilislere toarsı yantığ) ğmce sehrimirin tarihî ve turistik Hayvanat bahçesine bir ayı İstanbul Telefon IVfUdürliJğü milletlararası serviaine 22/8/961 : bir muharebede, zayıf durumda yerlerini ziyaret etmişlerdfr. Hânıit Karaosmanoğhj'nnn j salı ^inü* yapılacak ^mtihftnift Franfiizca bjfîr Operatru BÎTna • hediye edildi kaldığı bir sırada a«kerlerinden 10.8.1961 tarihinde vefatı dola • Italyan bandırah «Ausonia» gecakbr. J birinin sesi kulağına gelin «Biz misi bugün limanımıedan ayrılayısiyle, telgraf, telefon veya ! Memleketimizde vazifeli bir Ame • bizzat geterek gösterdiklert j burada canla başla ölüm kahm caktır. rıkalt Albay, GtUhane Parkmdöki Fazla bilgi için 22 42 1O> No. l«r tdefona müracaat edile • yakın alâka ve yarctîmdan i Hayvacıat Bahçesine küçük bir bilir. (Basın 4537/3236) | dolajrt sayu» doetlanmtza ayn j ayı hediye etmiştir. ayn te^ekltttre böyük teesaü J '•••»•>••••Albaya, bağısından dolajn Bahribnüz dolayısiyte gazctenizin ! çeler v e Parklar Müdürlügünce delâletini rica ederiz. • bir teş^kkür mektubu gönderilEşi, KızJan ve Oğulten i mistir. Cumhurlyet 3224 ! Şehrimizde Plân meselesi Dr. Feridun Ergin Derhal çare aramahyıv! u yazıyı yazacken firli"İT bic Anadolu gazetesi dantyor. Minimini bir haftalık siyasî gazete... Adi Fethiye. Boyu 40, eni 2S santhn olan rfört sahifesi var. Yani bir defter kâğıdından biraz farkhca bir şey... Bu kadar kiiçük bir sahîfeye ne sıfar dîyeceksinîz. (Fethiye) de bîrinct sahifesine ancak 5 küçük haber üe bir başmakate koyabitiİB. Fakat •mtl.e orada değil de, daba faala bu bjfctfHıia matijetbmie... Sma Om ierlevhalarını aakledvlka.' 1 Borla dağa tjtiin kaçıranla* vakayt eU vtrdiler. 2 Irza te«avttK 3 Kadı» fea«Hiw», ıgfal ve başfeasına satona. 4 Cani karAtsle* 01. Eminj boğaaak E$c» çaj»a aktktor. Ve nihayrt: J Turiza Iterneği ««I%TII heyet «aplanlMi. Bir memleket köşesınde haftada bir çıkan siyasî bir gazete 7 çünlük en ehemmiyetli haberler olarak bunları >oyarsa tereddütsüz hükmedebiliriz ki cemiyetimizin orada yaşıyan paxçası derhal ele alınması gerekea ağır bir bastalık geçirmektodir. Meta^cketia IUBHOÛ nanzaras» ne yaak ki Fetkiy«aü> bı» fcufc•audtti yahuz kalatad*fuu $österm«ktedir. Bütiuı varchıı» üstuaıjıt saousmız İNr eıaw saldugaataK tutaaau esıaekte, bu tırtoa» iıısasUMiaıtH «BitBe kata»((, » açiHUMda* b% açuuma sSrüitfcencktediı. So» seaelctde ırza teeaviiz, kadm tutçırma, dağa kadja kaMuma vab'aJaaı l>#tkı d» tTiihiıaiTin biç b u Aevresöıde g<Mtlm«<ltk derecede arftmştar. Rir mırrfdettenbeıı acı şıkâyetler uyandıran turistlere tecavüz vak'aları da bavkba^ına bir mâna ve mabiyet taşınıayıp bizce bu buhranın hudutları içine dabildir. iNedte bu y i z Sıaft*tı«ı haetalığa »cbcp.? NUjiu biz biyl» olcfcık? Hana \arsııı ilfcn aiamları ataştıvadursıutlac da bis kaetalığın ilâcmı düşünelim: Wzi dünya önünde ve daha müMnmi kendi kendimize karşı ntemtekette amnmi kfiltor sevîyesinin yüks«lmesini beftlememiz lâzım geldiği düşüncesi bu konuda ilk ortaya atılacak tavsiye olacaktır. Bunu biliyotuz. takat a.voı zananda buuuu pek n u Mc zaman «cselesi «Ûlfaıitt da biUy«n». Ayrwa ««haletin hastalıkta tek ve başlıca scbep» teşkil etmediğini de düşü aiiyoruz. Tiirkiyeraizde okıuna ya>uu& bitoal»» mepati ima buSünkiİBden daba dâşâk dcrccedt idi. fakat bn abiek bahaanı hiç de bosüokü. kadar ieriu. de&Udı Hnfailri kat'i lkâ« UHü* seviyesini y«ks«llm» defildir, su hald» buee kato kala «za?» a*« ırma çarest kalıyor. Gerçi buludkçatoc oevalan arttarmonın suçları wıiılİiBiıılıj[ım âldia cderLerse 4e biz baaan yime b « dereceye kadar tesiai dokt tck sMâk otAıfvra iİM'i sttntceğü». Amerikada ırza teeavflztere iĞara oeinaıiMn fcükmtdiiı beyhude degildir ve biz 5 1 » suçlunun süratli kararlarla ipe çefeifmesr netreest bu bahrandan KuıturnKt yohında bir bayli mesafe kazafiacağmtıaa manıyoroz. Türk milletinin alnını bu kaea l*k«dea kartarnak içi» mumkân olan her $tyi ya^nıahy.ıa. Cevat Fefenıi BAŞKUT : trafHt kazatorı Hastaiık, sağiık inaamlar içindir. Bu perşembe günu Hayat 32 S4YT4LIK a y n bir kîtap halinde «Birdenbire hastakazalar» karşı» *• * OPERATRİS AIINACAK [ İLK YARDİM EL KITABt hediye ediyor Mecmuanızı şimdiden bâyiinize' ısmarlaytnız. 1426/3243 Beyındırlık Bakanhğı Kaıaytttart 6 m l PMMrtiği larayofları I, Bölge Müdiirluğündeıu Yeşilköy parkı yeniden düzenleniyor Belediy* Bahçeler Müdürlüğü terafından* Yeşilköy parkı yeniden düzenlenmekte, parktaki havuz da oanlacıdınlmaktadır. öte yandan çocuk bahçeleri tesisi programı çerçevesinde olmak üzere Beykoz Çocuk bahçesi d~. önümüzdeki hafta içinde hizmete açılacaktır. 1 Büyükçekınece İlt Çalblca Sobaşj KesteneBk Karacaköy yolunun 28Î50041+500 Klm. arasına 9750 m3 stablize malzeıne ihzar rmkil ve figüresi pazarlokla yaptıralacaktır. 2 P^zarhğı 23 ağtıstos 1961 çarşamba günü saat 11.00 de İstanbul Küçükyalıdaki Bölge Müdürlüğünde yapılacaktvr. 3 Keşif bedeli 9633000 lira keain teminat 14448^0 liradır. 4 Bu işe ait şartname Bölgede görülebilir. 5 İstekliler 17 ağustos 1961 perşembe günü saat 16.00 ya kadar müracaatle yeterlik belgesi aimaian lâzunohr. Tdgrafla mürgcaatler kabul edilmez. 6 İsteklilerin ihale günü' yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikaa kesin teminat makbuza ile Komisyona müracaatleri. Basuı 4819/3257 !•••••••«««••••«• Ağustos lâ BebüJevvel 1 Enstitümüzün ekinı 199t de başlayacak 1961.1962 gsacl öftretim v Q yetiştirme programına müsabaka ile öğrenci alıoacaktır Adaylarda aranan vasıflar şunlardır: 1 Üniversite veya yüks ek okul meaunu olmak, 2 Beş yıl (yedek subaylık dahü) der«let bizaıetinde bulunmuş olmak, 3 Yaşı 40 1 geçmemtş olmak, 4> Hâlen bir teşkilât ünitesinitt faaByetlerinde' sevk ve idare yetkisine sahip bir ıdarect mevkiinde bulunmak, Bu şartlan haiz olup da Enstitüye girnsell istijre,nl«mn örnegjna uyg.un fnrmüler ile I Ağustos 19BI den 2* AsâBstos I9S1 outna günü afcşaımna kadar B'nstitüye muracaat etmeleri ilân olunur. Adres: Kızılıımak aaddasi No. 31 VenifBttr Antnr» Telefon: 12 34 97 » : 12 68 60 (Basın 4005 12689/3231) IMUMUJI Doğu Amme hfaresi 6eMf Ni«MigMtıı: YEFAT Kmlne Ungan'm eşi. Necml MnUha Ann v e Mustafa Ungan"» babalacı, Sa£fet Ann ve GOner Uifcgan'ın fcayınpedeıi, Sıddık Te Abduilah Ungan'ın amc.ıfan, Kemat Uogen, Ersan Aon, Asım Ann. îltebmet Haiuk Ann'm dedelert, )ft Soyak. Mezihe Var ve Raglp craştoleri. muhterem aile 12.8.1961 günu Hakkın rahmetlne kavuşmuîtur. Cenazesi 13 ağustos 1961 pazar nüntt öğl» namazım mtktaakıp Beşlkta^ Sinanpaça Camiinden kaldınlarak Föriköy na defnedilecektlr. Çelenk nur. Baam «09,325* SaneiMi Wk ¥• Son TımKk fiezîsî KılübİDâD AMaak Tnru $ ^ O BÜetler Taksitk SatıUr Dövîz Temininde Kolayhk Flatlar 1000 Liradan Başiar TÎTVA Iimited Emekli Albay İ3ZETUNGAX YES TURİZM Radyoevi karsım 4A W 38 j 48 57 07 1 v» Seyahat Acenteferi 1 Reklâmcıbk 1425/3237 3 mLmmmmmmummmaamammmMmt+mmmmmm^ BB^iBaB • • «• ••••»••••••••••••<•••«•!•• »«ı* İAŞK ve MAÇEBA BOftlANk 44 « nirin IMA'JRICE DHKUMHA Fabienne kabvesinden bir ya dum alarah mukabele etti; Hasan'Ia olan münasebetlerhn hakkında yanlış kanaatlere saplanıyorsunuz. Gerçi aramza hepinizden sonra ben trel dim ama, hiç de Hasan'ın gijzdesi filân değilim. Eğer bir sev giti varsa onu benütt •damdan başka yesde bnlacaksıOK. tyi ama îlona nerede? Daha ayknda. Gladys bn aözü nenöz söyletnişU ki, şa/erinin perdesi landı ve Macar fcızı tçeriye dı. Hepsi hayıetle bakıştılar. llona, bir fefâfcet haiıeri alroış gibi sapsarı. saçlan darmad» ğımktı. (ytekilenn yanına iu>9tu, DoŞnfc bis sesle haylurifc Haaatt karBotamıs ! Bnnun tesiri a n eldu. Alte •• dabön ;ıttı» *a, Faftfeme müstebiıa. saşkın şaşkın bakı?bfar. Hattâ o safcin, » rofukkanfr K«ma ttite sesmf yük " * «Myots«mıı*T dtye haykırd». Karrıp m» ofmu^7 Bir pwna hokkaboz şapkasında kaybolan tavyatı gfbi ftaybolnr Anielka Amerikalı kız» tasvip etti: Belki bizden iıin hacet görmeden yiımi dört at için bir yere gitmiştir. lİMnt yine; Hayır, havır, dedi, tekrar ediyomm, kaybolmnş. Nereden duydanna b m ? Stacar kızı, Kesifcfcesik,fceyeeacria konnçnyordn. Leylâ var ya, cariye Leytâ. iate • soytedi. Tehlikede bnfunrfufnnnzım farkma bile varm9dan. bvrada oturnraş, kaive iriyorsunnz? Leylâ benim gözlerimi a<;tı. Albay Hsvberin maiyetindeki askerlerin birinden dnymaş, prens Naibin emrryle İMpsediImiş. Hcp birdcn haykırtştdar: Hapis nri edilmîş? Norma: vok, d«di. Basav'iB var PsitâK imfcânt var. Win saberi meydand» gdDün akş,am hera. ber yemoft yryeeekiik. Ani •!»• raic seyahtvte çıkacak olsagrdı haber vermez miydî? %ııııuıııımıııııııııııımıııııııııııııı Şimdi anüyor mnsnnm, ne b&r yük bir teMihr kaı^sındByıaî Gemi amva. alan« Brr vahşî herifler bize kimbUir ne yapacaklar! llona «usnTTrştn. Nefer nefese idi. Etrafmdalulf rin hepsinin yüzünde derin bir (tttar okunoyortfo. Btt sarardakf gevezeIikten ve tembeliikten ibaret aykvk bayailan ilk defa olarak muthiş bır darbe ıle sarsılacaktı Norma, bir cski eaJleçiri'e yakışır şekilda tepki şösterdi, harcıyacağı zaıoaaın ve çayreAnielka bayret içindeydi. tin beledini öiçeroesine: tlona haJtlı, dedi. Söyledi Bülön bn askerlerin taarği şey doğru şözükuyor. rozuna uğramak, hem de beda* Slacar feı» sesfni alealtarsfc vadan, yoo, bu kadatı olmaz! it v j w etti: dedi. Hepsi bn kadar değil. Ley. </'adys, arenada vahşî hayIânın âşıkı olan o askar düfia vanlar tarafından paral«nacak korkunç bir iatam şeyler söybic eski hıristiyan terekkülü lemiş. Albayın asfceılert araıle Hfini çekti: sında dedikodular dolaşıyor Demek ki, zehiri M B «ftramnş, yaJuRda intSlâl çıkacah sın* kadar içmiş olacafım! dinuş. Prens bir hakiimet darBeye inledi. si hazırlıyor diye ReadiItoTİne îsyan işaretini ilk ver«n Dahabcr verilnri% UttHBt sannndalores oldu: Naib tahttan indîrilecekoıiş, Ne söylüyorsımnz? Bn azknmandanı hapse atılacalbnıs, gın vahşitere teslim oünağı kabütün mnhafız askerleri kurşubu* mü, ediyorsnnuz? .. Bdr, afna dizilecekmiş. Ha*tâ Hacantts prensin zevcsleri... Hayır... dan evvcl davranıp onun haceaalto... asia! .. ketine engel olmak için bir an llon» da tspanyol luzı gibi evvel harekete geçilecekmiş. isyan edfyordn. Yumruklarını Bu dcdikoduları kim çıkarnnş bilinmiyor ama, Hayber'in as sıftmış, göz kapakları kısık, kendi kandine söyleniyordu: kerleri şimdiden neşe içinde i Ontaeın siyasî kavgalarımişler. Bizim prensin sarayını nın karbanı. mı alacağız? Tağyağma edip servetini paylasama voft! Matbin aakerleri Hacaklar. Hepsi bundan ibaret de saa'v ceıaiaııdırmak istiyorlar değil. Avnıpalı kadınlarla evdiye biz kendimizi mi feda edelendiği için de prensi cezalanceğiz? Tafma yok'. Bn işkencedırmak istiyorlarnuş. Hapse aleri knmlai! gibi meleyerek katılmadan evvel hepimiz askerbnl m* edecekslniz? Yağma lerin tasallntnna nğnyacağız. vok! Polonyaiı kızın karşısında dardn, ona hitap ederek; . Anielka, dedi... Sen d* mi Gladys gibi bn işe boynn eğectHtsirr?1 Hayır. Ama madem ki Rasao't kalAnp trötfirmüsler, biz ne yapabilîrir? Bfıi kitn kornyacak? rbn Shnian hayatta. Onnn harenmri korumaz mı? Oyle âeğil mi Fabienne? Pabieıme ba^ını ı«tl»dı: Fazla havale kapılfntvahm. Binbaçı, Xatbin askerlerini kovalamafe ister, tsbü. Ama ba M yapması ıçin nlâb tâzundır. Zannederim veteri kadar silâhı y«fc. Bitişiktçkf askerler dah» knvvetli. tTbna hrar etti: Madea» ki ba sarayda imdaduaız» koşacak kimse yok, o haJde bir tek <j»re kalıyor. Anieffia, ile Boloris bir agızdan sordnlar; Nedic o çare? Ka#mak. Pol«»ny«Iı tcız «anz silkti: Kaçmak mı? Sen deli mı»inî Bn Altahm çölnnde nereye safclanıısın? Bu haydvtlaon bıçağı altında ean venaıefcten her şey hayırlıdıe. Hâlâ çanahlannın kefaretini ödemeğe hazır »ir günaiıkâr kadın rolfinde olan Gladtys mınldan&ı . Efer kadMV »öyle ise, âkıbetime şitmîiden boyum eğiyorum. V*cnd%n •aybeıfin askerlerinin tasallatkı ile biraz daha kirleneoeksc beni affetmesi için iUlaba yalvararak on lara teslim ohrrnm. var) := Tutum Bankası T.A.Ş. Müdürler KunıKı Başkanlıgından: 4 ağustos 1961 tarihli Cumluıriyet ve Dünya gazetelerinde Bankannz jevkalâde «nomi hejMt Joplantısı hakkında yazılan ilân aşağldafti şekilde değiştirilmişer. • 1 Fevkalâde umumî heyet toplanüsı 28/8/1961 pazartesi günü saat 10.00 & aym yerde yapılaoaktır. 2 Gündem: Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasi ile Bankamızm ye1L 7964/3Z** aidufc temin olunan 2^.009:009 TL. sermayenin de ilâvesiyle birleştirilmesi ve birleşme mukavelenamesi hakkında karara vanlması. Basm 4825/3256 ^i atefyeü UNDO PATE Reklâmcıhk 881/3241 CUMHURİYET Nüshası 25 Kuruş Türkiye Llra Ki. 7&.00 Elâzıg VaMKğinden: İ L  N 40.00 80.99 22.00 44.0» Basan ve Yayan Cmnburiyet Matbaacılık ve Gazetecüik Tttrk Anonim Şirketl Caüaloğlu Halkevt Sokak No. 39^41 Sanibt Yazı lşlerınj flıleo İdare ecien MesuJ Mıldirı 9 aylık 3 «Tilk Seneük Baaîet Lira Kr. 150.00 NAZÎME NADİ VECDİ KIZILDEMIR Gazetemıze gonderil«aı evraft «e yazılar neşreuüsin edilmesiD tade edîlmez. Üâniardan mesnllyst kabol edilme» * AtMnte ve llân tglni İçin, zarfin UttttHe «Abtme» veya «tlân Servlsi» kayduon konmaaı • * BU GAZETE BASIH AHLAK YASASINA rmejtsı TAAHHOT ETMÎŞTtR. ffHftmmnmnnnımıııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııınmııımıımımııııııı ııımııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııuııımııt^ Geçici Teminatı Keşif Bedeli Eksiltme ve. ihaleye Lita Kjş. Ijsra Krş. No: konulan i ş 1 Fırmlanmış gürgen k,eresteden sıra yapılması 100000 00 2 Gürgen Iskeletli Maoa 4000 00 • yapılması 3 Gürgenden Camlı dblap yap'.ünası 4000 00 6650 Ot f 1 Yukarda yaztb işler 21/8/Î961 tarihine rastlayan pazaatesi günü saat 11 de Elâzığ Vilayeti SÜPSKJ» BUımisyon odasıada açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. 2 Eksiltme evrakı II Daımi Komisyonunda görülebilir. 3 Eksiltme ve ihaleye gİTebUmek için Marangoz atölyestne sahip ve müteahhitlik vasıflarına haiz bulunması şarttır. * fetekHlerin eksiltme sasrtnanaesijîde yazılı izaaat dair» suıde nazırhyacakları belgelerle birîikte en geç 18/8/96t tarıhınc rastlayan euma gününe kadar bir dılekçı» ıle Vilâyet makajmna if.üxac«3t etmeleri, Eksiltme ve iha'e Vilâyet Sürekli Komisyon Odapında yaptlaeaâradan ısteklüerın teminat makbuzlannı vev» banka mektubunu en geç 21/5/961 tarünne rastlayan pazartesi gunu saat 11 e. kadar Sıirekli Komisyona vennalert. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 5 Bu işler 308 sayıh kanun hükümlerıne tâbidir. Keyfi>et i l t o olunnt. (Basm 4529/3232)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle