09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A1TI CUMHURtYET 10 Ağustos 1961 İtalyan ve Rumen akşam şehrimize geliyorlar Futbol Federasyonu için atletleri bu devamlı başkan aramyor Metin ve Şeref in transferlerî üzerine İtalya ve İspanya Futbol Fede rasyonlarına hemen millî maçlanmızın tarihleri bildirilecek Futbol ile ilgîli talimatnameler yeniden gözden geçirilecek. na en iyi şekılde cevap verecek tarzda yeniden hazırlanmasına; Dış memleketlere transfer eden futbolculara milli müsabakalarımıza katılmak şartiyle müsaade edilmesine ve intisap ettikleri Federasyonlara milli maçlanmızın programlannın tarihlerinin şimdiden bildirilmesine; Karar verildi.» Dün Futbol Federasyonu toplantısma başkanlık eden Beden Terbiyesi Umum Müdürü Bekir Silâhçılar. toplantı bittikten sonra kendısı ile konuşan gazetecilere gelecek Federasyon başkanı hakkında şunlan söylemiştir: « Şimdiye kadar gelen federasyon başkanları yerlerinde fazla duramıyorlardı. Onun için şimdı bu mevkide devamlı oturacak birisini arıyoruz. Muhtelif kimselerle temas halindeyiz. Herhatde kısa bir zaman ıçinde bu boşlufu dolduracağız.» Bu arada paralarını alamıyan amatör kulüp temsilcilerıni kabul eden Bekir Sılâhçılar amatorler ıçın ayrılmış olan paraların yine verılmesi için Valı ile temasa geçeceğıni söylemiş ve bu paraların verileceğini kati bir lisanla açıklamıştır. Diğer taraftan Avrupa Kupası maçlarına ancak gelecek seneden itibaren katılacağımız da ilgılıler tarafından ifade edilmiştir. Futbol Federasyonu dün toplantt yaptt Atletizm Ajanı Eşref Aydı n dün dirdiler biz de cevap olarak uçak bölge binasmda Cezmi Or Enter biletlermi gönderdik.> nasyonal atletizm yarışmalan dottalyan ve Rumen atletleri layısiyle bir basın toplantısı yapbuçün geliyorlar Futbol Federasyon Heyeti, Genel mıştır. Sözlerine «iAjanhğımız dar Bugün saat 19.35 de İtalyan, 18 15 Müdür Bskir Silâhçılar'ın başkanve müfait olmayan imkânlanna rağmen Türkiyenin en kuvvetli de de Rumen atletleri Yeşilköye lığmda toplanmış, gündemindeki ekipi halindedir. Biraz evvel Ati gelmiş olacaklardır. Bu arada Ber maddeler görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. naya hareket eden genç millî ta rutinin de kafilede olacağı aksi Terfi • tenzil müsabakalakimımızın yarısını okul müsaba bir cevap gelmediğinden katiyet rının tekrarı hususunda ilgili kukalarmdan çıkan Istanbullu atlet kesbetmiş bir haldedir. lüpler tarafından vaki isteğın ler teşkıl etmektedir. Keza geçen mer'i mevzuat muvacehesinde kasene kızlarda Ankara ile başabaş bulüne imkân görülemediğinden müfaPaka yapıp büyüKlerde bır reddine. puvan farHa geçilirken bugün Silâh altında bulunan proaç:k farklarla kıymetli rakiplerifesyonel futbolculann mensup mizı geçmekteyiz. Görülüyor ki bulundukları kulüplerde oynayaturlü deaikodu ve kötü niyet ve bilmelerinin memleket futboluna engpllere ragmen böyle bir dusağhyacağı faydaların Genel Muruma rel«bj)iyoruz» diyerek başdürlüğe arzına ve bunun gerçek2. Beynelmilel Futbol Hakem leşmesi için mevzuatta gerekli delıyan Eşref Aydın bundan sonra konuşmasını Cezmi Or yarışlanna Kursu dun Heybeliadada yapılan ğişikliğin yapılması hususunun temerasimle açılmıstır. menni olunmasına; çevirerek demiştir k i : Saat 15.20 de Beden Terbiyesi Romanya ile yapılacak (A) «Benim lamanımda ilk defa bir Umum Müdürü Bekir Silâhçılar ve (B) miüi takımları maçları ile enternasyonal yarışma yapılıyor. ilk olarak söz alm:ş ve daha sonra Norveç ve Rusya milli takımları Geçen sene Amerikan takımmı îstanbula getirme imkânımız varken da örfi îdare Kumandanı Cemal ile yapılacak maçların teknik haeski federasyonun alâkasızhğı do Tural, hakemlerle sohbet ederken: zırhklannın Komıte tarafmdan layısiyle yapamamıştık ama bu «Düdüğünüzün sesi karakterinizin proğramlaştmlmasına ve bu arada milli takıma yeni elemanlar sehaftaki Cezmi Or yarışmalan için aynası olmalıdır» demiştir. Müt»akıben konusan Merkez Ha çebilmek için Ankara ve Izmirde Avrupanın en iyi atletlerini ismahalli karma takımları arasında men dâvet ettik. Bunu n için de kem Komitesi Başkanı Sulhi Ga müsabakalar tertiplenmesine, mezhiç bir fedakârlıktan çekinmedik. ran: «Futbolun yükselmesi ha kur milli maçların organizasyonj Masrafımız 100 bin liraya yakın kem müessesesinin mükemmeliye ile meşgul olmak üzere bir komite dır. Bu müsabakalara Yugoslav ti ile kaimdir» demiştir. teşkiline; l«r ve Yunanlılar beynelmilel yaSon olarak söz alan F.l.F.A. â Askerlik görevlerini yapnşmaları olduğundan, Ruslar da zası Yugoslav Andeyeviç, son za makta olan milli takım namzetledaha evvel büdirilmediğinden ge manlarda tekâmül eden Türk fut rinin hazırlık çalışmalarına iştilemiyeceklerini bildirdiler. Fakat bolunun yanında aynı muvaffakı raklarını mümkün kılraak üzere Ahnaıılar Harry'nin gelemiyeeeği yeti Türk hakemlerinden bekledi gerekli müsaadenin istihsaline teni fakat Germar . Kaiser ve Pen ğini belirtmis ve bu kursun fay| şebbus olunmasına; sperger gibi Avnıpanın en kıymet dalı olacağını sozlerine ilâve etl Futbolla ilgili bütün talili «tletlerini göndereceklerini bil miştir. I matnamelerin zamanın ihtiyaçları 2. Beynelmilel Futbol Genç millî atletizm takımı Atina'ya gitti Genç millî takımımız yapacığ bu müsabakada Yunanİ5tan genc takımını a z dahi olsa bir farkl mağlup edebilecek durumdadıı Genç rniili takımımıza bu müsaft^ kalarda ve 1819/Ağustosta Bükre. te gireceği Balkan şampiyonasm da muvaffakiyetier dileriz. GtTTILER Genç milli atletizm takımımız dün hareket etmeden önce toplu halde görülüyorlar. (tbrahim KÖZt Hakem Kursu diin H. Ada'da açıldı Aramyor «Futbol ile uzaktan veya yakmdan ilgisi bulunan, futbolcular ile samımi olup onları kızdırmaktan, hele ceza heyetine sevkedilmelerine asla taraftar olmıyan, herkesin suyundan gidip etliye, sütlüye karışmıyan, kulüpleri kızdırmıyan, haberleri sızdırmıyan bır federasyon başkanı aramyor. Îsteklilerin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü  Ankara adresine birer fo^ tografları ile müracaatları rica olunur.» Abdülkadir YÜCELMAN < Genç millî atletizm takımımız dun saat 14.00 de otobüsle Selânik'e hareket etmiştir. Kafileye Asbaş.kan Sabri Köseoğlu başkanlık etmekte ve idareci olarak Abdullah Kökpınar. antrenör olarak da Şevki Koru. Doğan Acarbay bu. lunmaktadırlar. Muhtemelen bu sabah Selânik'e varacak olan kafile oradan uçakla Atinaya gidecek ve c.ırrartesi ve pazar günleri geo» Averof Stadında Yunanistan genç m:'lî takımı ile karşılaşacak tır. îlk defa milii temas yapacak clan genç milli takımımızda su elemanlar bulunmaktadır.: Okyay Şerefoğlu, Yalçın Akgün, Gurkan Çevik (kaptan), Esat Ta. rıın. Faruk Ulusoy. Ismail Akçay, Adalar Spor Festivali yapılmak Mehmet Ay. M. Viçerepulos, SaFıkret ta olan başarüı maclarla devam lih tvin, Faruk Sunar, Ekinli, Lutfi Gültekin. Akın Aketmektedir Dün sona eren Pingpong müsa soy, Ersin Iştanbulluoğlu, Kan.ıt bakalarında Kınalııdayı mağlup Tamay, T Yuvanoğlu, Artun Ünsal, Vasar Çiftok, Mavromatis, Ta eden Burgaz şampiyon olrruştur. Diğer taraftsn futbolda Burgaz, mer Aydın, Fahri Bolevi, Metin sutopunda Kmahada. hasketboHa ! Bora, Ömür Timuçin, îzzet EdepHevneliada, teniste Büyükaria, yüz 1 ali, Hasan Çora, Okyay Güzel, Or. mede Burgaz takımları favori gös han Çakır. Özden Tezgören, Ender terilmektedir. • Ovalı, Naili Baskan, Halil Fıratlı. Adalar Spor Festivali j Balkan Ikincileri j İcra Komitesi İ foplanıyor I M. DALKJUÇ Ç ŞAHİNEB HHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııın I Balkan tkincileri Turnuvası tc ra Komitesi bugün ikinci defa toplanacaktır. Bu defa geçen sene ikinci olar Galatasarayın katılacağı Balkan ikincileri turnuvasınsn ana hatla rını gbrüşmek ve bazı hususlarda anlaşmaya varmsk üzere saat lti da yapılacak olan bu toplantıya katılmak üzere Rumen, Arnavutluk, Bulgar takımları temsilcileri şehrimize gelmişlerdir. Çetin Şahiner ve M. Dalkıhç ftalya'ya gidiyor Ankara, 9 (CumhuriyetTeleks) Milli atletlerimizden Muharrem Dalkıhç ve Çetin Şahiner «akatlık larının tedavısi için önümıizdeki günlerde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından Italyaya gönderileceklerdir. FORD için TERCİH SEBEBİ Istanbui gazetelerini gDnd gününt Anadoluya vetiçtiren kamyondur Emtttinden ocuz olan bn kamyon 1960 yakıt tasarrufu denemelerinde da »üksek dereca almıstır. Ford TOrkıyada an çok servis ittasyonu ve parçası olan mıtadır. 1948 Modal Ford karrv yonlsn hali »azifedadiı. FORD F600 6 V E V 8 S İ L İ N D İ R L İ K A M Y O N L A R I HER TÜRLÜ N A K L İ Y A T T A R A K İ P S İ Z D İ R FORD KAMYONLARINI MUTLAKA GORUNUZ KOÇ TİCARET ANKARA A.Ş. E GE MA K İ Z Mi R A . Ş . OTOR LTD. Ş T İ . M İSTANBUL IIIIIUIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllMIIIIIHMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllUIIIIIIIIIIIIMUIIMIIind Üstüı\ vasıflarile F O R D paranızın en iyi karşılığıdır Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden: Benden mi? Bulunduğunnz mahitte burnunuza ter kokusu geldiği zaman acaba benden mi diye düşündünüz mü? Pek tabiidir ki herkes terler. ODORONO kullanırsanız herkes tarafından a^planmak mahcubiyetini b e r t a r a f edersiniz. ODORONO Spray'i iki defa püskürtmeniz kâfidir. Koku deıh'al yok olur. Bütün gün emniyet içinde ve terütaze dolaşırsınız. ODOROXÜ kadm, erkek, ailenizin bütün fertleri için ideal bır cazibe bekçısidır 1 fşletmemizin Eğriova Bölgç ? inin Pirinçlik Deposunda meveut 598,450 m3. I.S.N.B. Çam Tom r u ğun beher metreküpü 250.00 liradan, 563,517 M3. II.S.N.B. Çam Tomruğunun beher metreküpü 176.00 liradan, 767,530 m3 I.S.N.B. Göknar Tomruğunun beher metreküpü 242.00 liradan, 180.837 m3 II.S.N.B. Göknar Tomruğunun be. her metreküpü 172.00 liradan olm a k üzere 22 parti halinde açık artırma »uretiyle satışa çıkanlmış tır. 2 Açık artırma 21/8/1961 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14.00 de îşletme Müdürlüğü binasmda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Bu işe ait şartname ve eb'at listeleri Bolu Orman Baş. müdürlüğü ile Ankara, Istanbui, Adapazarı, Düzce, îzmir, Devrek, Kastamonu, Bartın Îşletme Müdürlükleri ile îşletmemiz ve Egriova Bölge Şefliğinde görülebilir. 4 İhaleye iştirak edecekler her parti için ayrı ayrı teminat yatırnıaja mecburdur. 5 Îsteklilerin belirli gün ve saatte müsbit evrakları ile birlikte Komisyona müracaatlan ilân olunur. (Basın. 4446/3107) tstanbul 125 inci Jandarma Er Okul Alay Kumandanlığınm 2000 Ton eşyası kapaiı zarf usuliyle naklettirilecektir. Tah. mın bedeli 19600 lir a olup muvakkat teminatı 1470 liradır. Ihalesi 25 ağustos 1961 cuma günü saat 11.00 de komisyon binasında yapılacaktır. Şehir içi nakliyata ait şartname Istanbui, An. kara Jandarma Sat. Al. Komisyonlariyle tzmir Ege Jandarma Deniz Bölge Kumandanlığında görülebilir. Teklif mektuplarınuı ihale saatından bir saat ev vel verilmesi mecburidir. (Basın 4065/3097) Istanbui Jandarma Satm Alma Komisyonu Başkanlığmdan: TARSUS MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN 18628,12 lira keşif bedelli Tarsus Hükümet konağının onarımı 28 8 1961 pazartesi günü saat onda Malmüdürlüğünde açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. İsteklilerin ihale günü İçel Bayındjrlık Müdürlüğünden bu ihaleden üç gün evvel alacaklan yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikası ve 1397 liralık teminat makbuzları ile Komisyona baş vurmalan ilân olunur. (Basın 4534/3108) Çanakkale Boğ. Msf. Mv. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: K. hğunız Dz. Hst. ihtiyaeı için Ç O kilo koyun eti kapah «arf pO usulü ile satın alınacaktır. İhalesi 31 ağustos 1961 perşembe günü saat 11.00 de Komisyonumuzda yapılacaktır. Muhammen bedeli 40.000.00 lira olup muvakkat teminatı 3000.00 liradır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. Amirliklerinde ve Komisyonumuzda görülür. îsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir saat evvel Komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (1266 Basın 4629/3127) ] ^nmiHiıımıımııiHİnııımnwHiıntıtınn»»ıanımınılHitıiMiıımnıi| j • • | İ YAZIHANE DEVREDİLECEKTİR Karaköyün merkezinde 6 odalı möble ve telefonlu. Müracaat. Tel: 44 18 61. (Basın 45953133) OSMAN.L.T BANKASI çekilişinde t Apartmsn daire^i ODORONO günlük itiyatlanmsdan olmalıdır Faal 1672/3084 İşçi Sigortaları Kurumu Istanbui i Satmalma Müdürlüğünden: 1 Sultanahmet Dinlenme Evinin bir yıllık ihtiyacı bulunan 7 kalem kuru gıda readdeleri kapaiı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 2 İhale, 21/8/1961 pazartesi günü, saat 15.00 de Müdürlüğümüzün bulunduğu, Beyoğlu, Balık Pazarı, Kalyoncu Kolluk caddesi, Mallı Han' kat 4 deki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ,. . . . . 3 Bu işe ait idarî ve evsaf şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde, Komisyonda görülebilir. 4 Usulüne göre hazırlanacak kapaiı zarfın en geç, ihale saatinden b;r saat evvel Komisyona verihnesi veya tayin edilen gün ve saatte Komisyonda bulunacak şekilde posta ile, iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi lâzımdu. 5 Postada vâki gecikme kabul edilmez6 Kurumumuz artırma. eksiltme ve ihale kanununa tâbi olmadığından; ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 4608/3128) Bayındırlık Bakanlığı Kafayollan Genel Müdürlüğü KafayoUan 1. Bölge Nüdttrluğünden: 1 Aşağıda yazılı mıcırlar pazaı hkla alınacaktır. 2 Bu işe ait çartnameler Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 3 Istekliler 15 Ağustos 1961 Salı günü saat 16.00 ya kadar her iş için ayrı ayn müracaatle yeterlik belgesi almalan lizımdır. Telgraila müracaatler kabul edilmez. 4 Îsteklilerin ihale günü yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikası ve kesin teminat makburu ile îstsnbul Küçükyalıdaki Bölge Müdürf lüğündeki Komisyona müracaatleri. Kesln teminat Keşif bedeli Lira Krş. thsle jtinn Lira Krs. tşin einsi Ayvalı taş ocağından 300 m3 sathi kaplama mıcır ile 400 m3 Rodmiks mıcırı ihzarı ile Eo'öyük ve Ahıdağı Bakım evleiine nakil ve figüresi. Kirmikir taş ocağından 500 m3 sathi kaplama mıcırı ile 800 m3 Rodmiks mıcırı ıhz'irı ve Hacivat deresinden 600 m3 sathi kapiama mıcırı ije 1000 m3 Rodmikç mtcın ihzarı ile Şube sahasına ve Inegöl Bakımevine nakil ve figüıeri. Sirkeci Florya sahil yolunun C + 000 15fOOO Klm. arasında 2500 m3 beton mıcırı ihzar ve nakli. (Basın 4581/3113) 4 ( Kı$ii|e 100.000 Hralık HürriMer tahvîlî vei|a paral 1 Ki$iMe 20.000 lira 1 KişiıjetiO.000 lira Aijnca: 90.000 lira tutarmda çeşiMi para ikramh{elcri 258 KiV^e son para ijahrma günü 21.528 00 10 AĞUSTOS İL • 7635'3090 3229 S0 . 21 Ağustos 1961 91.543 00 68.750 00 11.6.54 9575 00 00 21 Ağustos 1961 21 AğUEtos 1961 14.00 13.00 OSMANLI .BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle