19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Çeeuğunuza ekutacağmıs en guzel lcıtap MUSTAFA »aran RAKIM 4t»turk"ü« havıtmı hakik» •» g ü ı t l çocuk kıtabıdır. w ÇALAPALA ATLAS KITABEVI ISTANBUL Birlik Komiteşi 14 ler meselesini gündemîne aldı Ankara notları Ecvet Güresin yazıyor: Oyle zannedenm kı asırlardır hıç bır demokratık memlekette şu 15 >üda bızım yarattığınıız kadar • zorakı kahraman» jaratılmamıştır 1946 dan bu yana gerek Mec lıs ıçınde gerekse dışında geçen olayları ve bu olajların şışırılmesi vuzunden yarattığımız kahra manları bır gozumuzun onune getırelım; takım takım kahraman lan yaratıp, yaratıp tepemıze çı ktrdık, garp demokrasılertnde kım senın başını çevırıp bakmıvacağı Kınkkale tüfeğı gıbı hepsı avnı adamlar, ajnı çapta bır takım po lıtıkaeılar Bu kahramanlan yaratırken ar tık ılen bTr sanat, hattâ bıhm da!ı hahne gelen propagandanın ter* \onlusunu farkında olmadan o ka dar raukemmel tatbık edıvoruz kı bu alanda ustat geçınen Amenka lı uzmanların bıle her halde bı rım 15 yıllık demokratık .nucadelemızden alacakları dersler olsa ge rektır Yenı emekhven sınema ar tıstlerını meşhur etmek ıçm çıka rılan ve tamamen tertıp olan «kan da'lar, ılk nazarda antıpatık gıbı gorulen bır takım hareketlenn umuml efkâra yayılması uğrunda Amenka TC Avrupad» avuç dolu su paralar »arfedılırken Turkıve ArkMi Sa. 5, Su. 3 te Ankara 9 (Telefonla) Bupun kendısıvle goruştueumuz M B K üyesj Hajdaı Tunçkanat A P nıuhtırası ıle ılgıh olaıak şunları soylemıştır * A P tarafından M B K ne gonderılmış bulunan muhtıra henuz elımıze geçmemıstır \ P ıle ıigılı dos\a uzerınde Hukumet tetkıklerde bulunmaktadır Hukumttın tetkıkı bıttıkten sonra dosva MBK ne gelecekür » Dıger taraftan ogrendıgımıze gore M B K 14' ler meselesıru de gundemıne almıştır 14 ler meselesmın Komıtede goı uşulehılmesı ıçrı Bakanlar Kuıulu toplantılarının sona ermeai beklenmektedır Bojlece hâlen Mıllî Bırlık Komıtesı uvesı bulunan bazı Bdkanlar Komıte top lantısındrf bulunabıleceklerdır İL 7661/3087 38. yıl Sayi 13.295 u m h u r i yet KURUCÜ5U: TTTNTJS NADİ «• m a k t n p a â r a a k C u m b n r t y a t I s t a o b u ) P o s t a K u t u s u : t s t a n b u l N o 246 T e l e f o n U n 22 « 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 «2 9 8 224299 TEKSTİL SANAYİİ APRE MADDESİ Pomulclu m««ucat, Empırme Sanayıl «• yaldue yapı$tırmotannda muvoffokiy«tl« kullanılır. Sonoyll Tel , 21 17 83 Perşembe 10 Ağustos 1961 İL 7762'3118 Bakanlar Kurulunun dünkü toplantisında Cihat Baban> A. Tahtakıhç' ve Cahit Talas partilerinin tutumunu izah ettiler Yangından arta kalrn enkazdan bir gorunuj Bakanlar Kurulunun toplantısı Ankara. 9 (Telefonla) A P ve aıt dosvavı tetkık ıçın dun toplanan Bakanlar Kurulu bu sabah da saat 9 30 dan 13,15 e kadar Başbakan Yardımcısı Fahri Ozdılek'ın başkanhgında toplantısına de\am etmıştır Toplantıdan çıkan Hukumet âzalan her hangı bır açıklama >apmamışlar valnız Devlet Bakanı Sıtkı Ulay «mutad ışlerı goruştuk» demıştır Sızan haberlere gore bu sabahkı toplantıda butun gı>ası partılerın tutumları muzakere edılmıştır Toplantıda Devlet Bakanı Sıtkı Ulay Mıllî Eğılım Bakarı Ahmet Tahtakıhç, Çahşma "Bakaru Cahıs Talas ve Basın Yas ın Bakanı Cıhat Baban bırer konuşmn yapmışlar ve fıkıripıını sovlemışleıdır 3 ayrı sıyasi partıye, pv ^>up bulunan Tahtakıhç, Talas ve Baba***'" " Arka«u Sa. 5 «u 3 te Şebinkarahisar yangınmda eşyaları yağma eden yirmi kişi nezaret altına alındı Katî blanço:304 dükkan, polis, PTTveŞehir Kuliibü binalan, 25 ev9 12 otel, 4 (mn, 2 gazino, 6 kahvehane, 24 ardiye, 2 yazıhane ^»tbınkarahısar, 9 (Özel suretts ,ıden arkadaşımız Mete Gunaydan bıldırıvor) Evvelkı gece ssat '3 V) da lktı=at Caddesınde Nıvan Topala aıt fırından çıkan yangın tamamen sondurulmuştur Şebınkarahıear a, o gun paztr ildugu ıçın gelen halk ıle Şebınkarahısardan bazı şahıslar mağaza ve evlerın tahlıvesı sırasında eş\tt»n vafma etmıslerdır Bu arar da 20 kışı vakalanarak nezaret altına alınmıstır Bugun saat 9 50 de îçışlen Baı>.anı Na«ır Zevtınoglu ıle tmar ve [>kan Bakanı Ruştu O/al vanlannda Gıresun Valısı Atıf Tahıl oldugu halde ılçeye gelerek tetkıklerde bulunmuşlardır îçışlen Bakanı bugun saat 13 de hava alanında bır konuşma yaparak halka jangın hakkında ızahat \ermıstır Arkası Sa. 5, Su. 4 de Telefoto CIMH Plvtr AnK«.t<i ıvi nbul Iflay ve Kurrtaş Bakanlar Kuruln toplantısından çıkarlarken İstanbul, siyasî yöıtden düıt harckctli bir gtiü geçirdi Gümüşpat&T A. P. nin partîlerüstü bır CumhurBaşkam ıstediğinı ıçıkladı; C.H.P.. C.K.M.P. ve M.S.P. de de basın toptantıları vapıldı Şehnmız sı>ası yonden dun çok hareketlı bır gun geçırmıştır Cu martesı yapılacak olan C H P ıı kongresı munasebe'ı )e kulı» ça lışmaları had safha^d varmış 4 ıl başkanı adayından bırısı o'an Fa zıl Şerafettın Burue, duruınunu lasına açıklamış, M»"inlekotçı Ser best Partıden ajrılarak A P ne geçenlerle ılgıll olarak M S P ve C K M P de basın loplan'Uarı ou zenlenmıs, A P Genel Ra«kanı R= gıp Gumuşpala kendiMne bır gun onceden sorulan 30 dan fazla soru \u cevaplandırmıştır Gumuşpala nın sorulara yazılı < larak verdıgı cevaplar arasında o ^ellıkle sunlar bulunmaktadır S Hazırlandığı ve M B K ılt hukumete gonderıldığı bıldırıler muhtıra hangı hususlara ce\ap teskıl etmektedır C Takdım ettığımız muhtıra partlmızın kurulu^undan ıtıbaren Arkası Sa 5, Sfi. 4 de Moskova Titof'u karşıladı Moskova 9 (Rad>o, ı ı , AP) kıncı Sovjet feza adamı German Tıtof bugun Mo«kovada bu>uk ıır torenle bır kahraman gıbı kar ılanmı«tır Uçakla Mosko\a ha\ r ılanına gelen Tıtof u hava alanın 1a kaıı« Tamara annesı A!ek«an Arkası Sa 5 * n 4 de » Içinde 72 yolcu bulunan bir Amerikan uçağı kaçınldı Küba'ya inen uçakta Kolombiya ve Bolivya Dışişleri Bakanlan bulunuyor, Amerikan Hava Kuvvetlerine hazır ol emri verildi. Washmgton, 9 (Rad%o) Pan Amerikan Hava Yollarına aıt bır jet \olcu uça^ı, henuz mıllıvet te'bıt edııemnen kımseler tarafın dan ele geçırılerek Kubava kaçı rılmıştır tlk alınan haberlere gore bu kor sanljk hadısesı sovle ».erFAan et mıştır Mexıco Cıtv den Guatama'ai.a gıtmekte olan PAN Hava Yolları uçağı, Mexıco Cıty den avnldık tan bır muddet sonra \ol degıstı rerek Kuba ıstııkametıne dogK yol almaga baslamıştır Arkası Sa. 5, Sa. 3 te Bnndan evvel kaçırılmak ıstenen Araerıkan volcu uçagı \e etrafındakı polıı arabaları. \ Gumuşpala dıuıku basın toplantısuıda Tutıçkanat isnatlan reddediyor Ankara, 9 (Cumhu^^etTeleks) Mılh Bırhk Komıte<=ı u^esı Haydar Tunçkanat bugun vaptığı ba«ın toplantisında bır gazetede 150 bın lıralık bır hakem ucretı aldığına daır çıkan \azıvı >aîanh\arak ezcumle şunları so\lemı«tır «lller Bankası ıle Oktaş tnşaat Şırketı arasında 8 \ıldanberı devam edegelen anlasmazlık 30 ka«aba ve kovun ıçme su\u proıesının bıtınlmesıne ve dolayısıvle takrıben 12 5 mıl>on lıra>a mal olan bu tesıslerın malnetmın hergun artmasına ve beledı\elerın bu te^ıslerden temn edecegı karanç Arkası Ss. S, Sü. 6 da Çiiriik temel Bn memlekette de yana Türk mılletının hayn ıçın vakıflar tesısıne teşebbus edecek olan v»rlıklı vatandaslar elbette çıkacaktır. Fakat bu teşebbuslcrın mevdan almasıyle bnnlardan \ azgeçılmesı bır olacak, tnuteşebbısler Ölumunden çevrek asır bıle ge<,meden %taturk gıbı bır adamııı \ası\etı ve lakfı dabı alelacele hazırlanmı$ bu ı>annn la ortadan kaldırıldıktan sonra tabıi benımkı ıti" hıç hır temı nat so? konu'su olamaz dı\e du ^uııup tasavvurlarını unutmavı tercıb edeceklerdır Atatürk'un \asıvet ve vakfı nin bır kanunla ortadan kaldırılmak ıstenmesı maalesef bır takıadır (Turk Bılımler Akadetnısı kanun tasarısı) memlekette bır akademı kurarken \ taturk'ün tesıs ettıgı \e ıdamelerı ıçın servetını verdığı Turk Dıl \e Turk Tarıh Knrumlarını bır kalemde sılıp supurerek bunların butun taşımr ve taşınmaz mallannı, her turlu gelırlerını kıtaplıklarnı, basımevlerını akademı enstıtulerıne ba|ı$lamaktadır Memlekette bır akademi tesısının ısabetıni takdır etmıyecek bır tek mıllet ferdı bnlanamaz ama bn yapınin yıkılan Ataturk vakıflarının enkazı üzerı ne ınşasını tasvıpte avnı ittıfalu anvanlar çok aldanacaklardır. Otî yandan açtığımizı sovledığımız kannn ve adalet devrinde bır vasivetın ve bir vakfın tarfimar edılmesj ve mev• tlı nnn baçka verlere devri millî vicdanın asla kabu! etmiveceği bir casp olacaktır Akademi gıbı bır bılım âbidesı bn temel üstüne oturtulamaz! Orduyu gençleştirecek olan tasarı seçimlere kadar kanunlaşacak <» Yeni kanuna göre, bir kısım subaylar, sürelerinden önce terfi edecek, yeni yaş hadlerine tâbi olacaklar ise emekliye sevkedilecekler.. Ankara, 9 (CumhurıyetTeleks) Subavların muayyen şartlar «1tında daha kısa sureler ıle terfı etmelennı sağhyan ve j a ş hadler nde duşurrne yapmak sureöyle ordu\u gençle'tırmevı bedef tutaa hır ta^arının genel «eçımlere kadar kanunlaşmasını temin yolunda çalışmalar yapılmaktadır f Mezkur tasarınm ağjç os ayı ıçınde kanunlaşması mumkun oldujıı takdırde, şartlan ıhraz eden ] bıt kısım subaylann eskı kanundakı »ürelennden once terfı etmelerı, bunun yanı sıra, yeni yaş hadlenne tâbı olacak bır kısım tu bavlar n da emekliye sevkedılmelen gerekmektedır Ancak tasarı, 1961 yılınıa onalî butçesı dışında bır tazlahğı icabet tıreceğı mulâhaza«ıvle Malne Ba Arkası Sa. 5. Su S da lelel t HUMHLKIHI 4 Tıtof. dun Knıçefle beraber Dün, duruşmada sanıkların Anayasa dâvasında beraef bekledikleri anlaşıldı Sanıkların eski Anayasanın 17. maddesint bel bağladıkları tahmin edılivor Anajasavı ıhlal da\ ası sanıkla1! n n «beraet» edeceklerı husu«unda bu^uk bır umıt beslemekte oldukları, dunku durusma sırasında anlasılmıstır E«kı Anayasanın 17 aeı maddesmdekı, mılletvkıllerının verdıklen oylardan sorumlu tutulamıya Arkası Ss. 5, Su. 4 de Kıral Suud'un kardeşının aıle efradı uçaktan merken Misafirlerin lesimlerinin çekilmemesi ialep edildi Yeşılkoy hava alanında cerejan eden muessıf ola\la ılgıh olara* Orfı tdare Kumandanhğı Emnnet trtıbat Burosu Başkan Kuımav Bınbaşı Re^at Guieken dun b^ n men<=uplarına olavdan duvdugu uzuntu u behrtmış ve bu aıada foto muhabırlerını dınlemıstır O'aın musebbıbı olan polı«ler hakkında kovuçturma açılacağını, tekerrurune manı olunacağını ıfade eden kurmay Bınbaşı mısafırlerın îstanbulda bulunduklaii muddet ıçınde ıkamet ettıklen bı nalarda resımlerının çekılmeme«ı nı rıca etmıştır (Mucahit BEŞER bildiriyor) KıralSuud'un ailesinden 51 kişi geldi 14 kisilik maiyetle ve 2 ucakla gelen grupun Yesilkoy Hava Alanına inisinde hâdiseler oldu: Arap misafirler daha once Boğaziçinde kiralanan 3 yalıja yerlestiler Tazısı 5 ınrı «!>\taria) Gangster dün de Istanbul polisine teslim edilmedi Bahri Avcılar'ın İzmitte yeni bir marifeti ortaya çıkarıldı • Buğday Bankası sojgununu yaptığı ıddıa oiunan Eskısehırdekı gangster Bahrı Avcılar dun de E*kısehır Savcıhğı tarafından Istanoul polmnın ekıpıne te«hm Arkası Sa. 5, Sü. 1 de «BÖLMELt KAFALAR» Bır foto muhabirine hncum eden arap tnuhafiz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle