13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
«ÜMHDKIYET •lll=(IIIIIIIIIIIIİIfllIfIIIIIIIllIIIlIMIIflIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIllllltlIlII=IIII X 10 Ağustos 1981 Cinsi tetbipe 39 gıda maddesi imalâtçısı mahkemeye verildi | AMERİKA MEKTUPLARI | Beş on genedenberı, modern » ruatiyle kendılerine anlatmak ıçın na babalar, cmsî hayatın gerçek en kuçuk fırsatı ganımet bılmenı n beş gtin kaAar evvel, E*ine4r* Mr saektup atauş, bir lerinı jocuklanna, bir aritmetik ze lüzum yoktur. Üç yaşmdaki ç o öğretmene dayak atıldığ ından bahseden o mektubu. bn problemı ızah edercesıne futursuz cuğunuz, bebekler nereden geli sütuna nakletmistim. ca, dobTa dobra açıktan açığa ira diye sorduğu zaman, önce siz ona Dün bizim gazetede «bir ö|retmen daha kfiylfiler taraha çahş yorlar. Bu usul ne netıce bu mesele hakkında ne duşundu' Uadta dövüldü» baslıjı aJtuıda yine bir dayak olayı baberi verıyor? ğünü torun, O zaman onun hulya vardı. Doğrusunu söylemek lâıım ge âlemini, anlatacağınız hakıkatler lırse, bugunku neslın, kelimenın le yıkrn.anız tehlikesi daha az olaBa sefer dÂvulen, Ispartanın Sav küyünden Hüscyia Arshakıkî mânasıyle, kendisınden bir caktır. Çocuğa ne dereceye kadar Ua adıoda biri. Hem ögretoıenmiş, hem köy csubtan. evvelkı nesle nazaran, daha akıllı bılgı vermenız gerektiğını de siz Ezinedeki öğretmen de aynı zamanda kây mahtanydı. Ve «Avni» nın deNew York, Ağus uslu olduğunu gosteren ortada daha iyı tayın edersınız Ezinedeki öfretsıenin yediğı davağın sebebi siyasî idL Ba Yazan rınliğıne hayrantos Dr. tsmet Gı. bır emare yoktur. Cınsî terbıyenın seferki de öyle. Mahremiyetınızi koruyun, çocuk lıkla ışaret eder.) ntlı, Dr Yılmaz hallıne yardım edeceğı problem laddan hıç bir şey gezilememek luEzirıedeki ilk dayak, zanncdcrım ki, anasayacanın halk «VBlkieı de ıfrattan Beledıye Sıhhat Murakabe Mu Aituğ ve eşlerimız lerı de ortadan kaldırabılmış de zutnu ana v e babalara o kadar «a saanUağu gfnJerde atıinustı ve bır «hayır» cuıia tnanfeti idi. kaüçınan, tolerans durluğu, gıda maddesi ımalâtha Columbıa Ünıverğıhz Kanun dııı doğumlar nıspe fazla soylendı kı, bır çokları, yen Bu defaki dayak, ınkılâp afişlerinın ve SI.B.K. üyeleri resahıbı ınsanlarti son seneler zarfında fazlasıyle cinsıyet terbıyesi kaıdelerine uya nelenyle satış yerlennı daımi bır sıtesı Hukuk Prosimlerinın kahve duvarlarına asılması meselesinden çıkrms. Akontrol altında bulundurmakta. fesoru J Frankhn'le haıaretlı bıı yazılmış old «Osmanlı ıdaresın dı Yagma \e çapulculuk bahartmış, asabi buhranlara yakalan rak iffet kaıdelerını unutmak İU' sıhhî noksanları olan yerlerı kan «arsın, asam^zsın dâvası. me\ zu u7erınde munakasa edı dekı jarı bağımsızhk muessese «İııde her ıkUıaın de mededıkları gorulen çocukların sayısı zumunu duydular Bugun bır çok patnıaktadır Bdylece, ker iki dayak hâdtsesınin de, memleketı gırtlak vorduk «Munakasa» dejımı pek bi» Mmlı tetkıkını şayanı dıkkal ni goruşlerını aksettıren tarıhi da çoğalmaktadiT. Yapılan anket psıkologlar, ıffetı unutmanın ıhTemmuz ayı ıçinde yapılan kongırtlağa getirijj bnlanık c«da batık »vlamayı tasarbfanjjano Ju tlerden anlaşıldığına gore, eslenne tiyatsızca, hattâ tehlıkeli bır hare trollerdc 3 lokanta, 2 kahıehane, ıloğru olmasa gerek, çunku hepı buldular (bu nsale, Osaanh lıbe vak'alar boldur (Fatılun Ittanbul raktıklan tortular aldufu snlaeılıyor. mız a>nı kanaatteydık: Tıme der. ral ıdaresını Ingıiız Ccmmon alındıktan sonra, bır kılısenin sanat karşı nasıl davranacaklanm bil ket olacağj fıknndedırler Çocuk 4 gdzoz fabrıkası. 1 balon ımalâtMuhUr alevhtariıp ıle hasbetenliUâh dfretHaen dö«nsaolımedıklerı ıçm, gençlerın, bazı hal. h>»r seyı oğrensın dıye, ananın ve hanesı ıle 1 menba suyu tesısı gı&ının yala n yanlış \a\inlanni v.eajth sıstemıyle mukayese edı ı ecerlerını yağmaja kalkışan Yenı. fı da kanşıoea, memlekette \er ver, banlara benzer yöz fcıaar yor). Kahire Elçımızın eşi sayın çeıınuı keUesını kılıcıyla uçurması lerde yurek çarpıntıları derecesı babanın meselâ hamamda, onun mahzurlarını gıdennceye kadaı konuşuyorduk. tıcı elaylarla bir tiııe daha karşılaşaeafrsus tahmın edUebilir. Profesor Franklın Tınıe ın tek Emel Esıoin de Turk sanatına aıt Kenuni'nııı Mohaç şeferinrie bır duş ne varan heyecaolar geçırdikleri yanında çıplak dolaşmaları, ço faahyetten menedılmıştır. Mesetenin siyasî ıhtiraa tortusu eseri olan tarafının caaoaaaıaflı v e yanlıs jazılanndan o ka yazıları cok ılgı topladı man koyunun tarlaşını çığnıyerek gorulmektedır. Kontrollar sırasında ekmek, un, cukta çoğu zaman, vaktmden evTabıi butun bunlarm »populer» geçtiğı ıçıu bır Sıpafaıyi ıdam ettıı l» darulacafını ârait edelisı. Ama öfretsaea döcoaaadğiBiıı eaaDone Acaba cinsî terbiyenın meseleyı vel, Nerotık arzular uyanraasına tcrejağı, salam, sosı>. şerbet, don dar usannuş kı, sonunda bil kafalardan uzaklaştırılması maalfsef uzun vâdeli bir i». halle kâfı geldıği v e ıleride intı •ebep olabilir. Anasıyle babasının, durma, su, gazoz, zeytınyağı, sırke muddetı bumeden once dergının bır kalıba sokulmasi, talebeden mesi gım > zamlı bır cınıî hayat lağlamak ı pek tabii olmıyan haller takındık ve sandvıçlerden 155 nuroune alı bundan bujle yollanmaması ıçın tutun da, a>dın bır ev kadınına Fatıhın ınsanlığını ve çağın (hat Gerçi dğretmenle dayak arasında, eskidenberi bir mfînaseçin çocuklara her türlu bıyolojik dıkları intibaı da, çocuğu muthis narak tahlıle gondcrılmıştır. Tah mektup >a/raava meobur olmuş. kadar herke!»in kola.vlıkla okuya tâ bazan 20 ncı acrın) kıstaslarına bet \ok değildir. Yalnız. eskiden ögretmen dö\erdi, fimdi 6ğBızını sıki; etımız tabu Turkler bıleceğı bır şekıl 1e sunulması mu bile ujnıajin medenılığını o devbılgı vermenın yeter olduju pren «urette şaşırtabilır. Ana ve baba iıl netıcesınde gıda maddelen nıretmenı ddıuvorlar. sıpın e dayanmakta aldanmif mı lar, çocuklarından hıç bir şeyi zamnamesjnı ılılal ettıklerı anlaşı mevzuundajdı Tıme ı n eon sajı hımdır Ne\v York Haberler Ofısı rııı cim.ıu«n jazıcıları bile teslım ilem de dcdiiiın devirde, «bscaoın vardafu verde gsjl t H lao 39 gıda maddesi imalâtçısı ındd, yenı Ana%abaoıızın henpz mızın uyanık ycm mudurü Ihsan bulunuyoruz. gızlememelerı icabettığı zan etmışlerdır t c » dıve bir de rfeel M t ü a î ı vardı. Kövlft «4s«n, «ehirli olmahkemeye vcnlmıçtır. . ururlukte olmadığını behrtme Atakent bır muddettır bu istıka. Aklı başında bir çok kdmseler, dan vazgeçmelidirler. Meselâ, lstdnbulun zaptını busnn, çocuğutıu elinden tutup mektebe gdturen baba, hocaya «eti Kontrollara aralıksız devam o icn, hukuBietın aldığı tedbırleyi mette adımlar atmak ıçın hazıı tun acılıgı ıle hıssede Yunan ta. fimdı bunun bır hata oldujunu 3 Çocuklanna cinsi terbiye senin, kcmigi benim» der, e\)âdı adatn oUun diye dayak atıl n JanmaktadJr. Medenî Urafınıızı unmaktadır Vleaderes çağma bcnzeten v e thıç kabul ediyorlar. Gerçi çocukların vermek, maruz bulundukları tehrihçısı Krıtovulos, gozierıjrle goraa bile kimsed^o hesabını sormazdı. jaymları bır sey değışnıedı Turkıyede» de aksettırecek olan bu vakıalardan bilgi edinmeleri ıaru hkeleri sayıp dökmek değildir. dugu olayiarı anlatırken, dost Ame Şimdi, çocuklarım okntmak için, adam etmek ıçin, memlert v e önemlidir, fakat bu kadan Gerçi çocukları uyarmak zaruri Birleşmiş MiHetler Mütehas meğe getıren bır j azı \ardı Inlyla ilk rnıekler olarak gozonunde tut rıkanın muharrırlerınden bile dakete hajırh oUunlar Ji>e fetı^tirmek için k£ylertae fcieo, târvetmez. Soylenmesi gereken şey. dir. Fakat bunu asgari hadde ın sıslanndan Sanıuel Joroffin ımızı şu ve>a bu şekılde kuçuk mak ve başka memleketlere de ha hakçınas olabıinnştır. tstanbulii mafaramiyetler ıçinde çırpınan hocalan, kSylfiler blr olup duşuren ve dev^roiı şekılde } *Q Uşmıl etmek yerınde olur lere fazlasıyle ehemmiyet vermi dirmeli. Aksi halde, çocuklarda, kouferausı la gıren Fatıhın yakılıp yıkılan dâvayoriar. . • voruz. Bunlan töyleyif U n m a da güzellık v e fcfkate karşı uyandıNewYork şehu planiarının tan ış aksettıren >a7ilar Tıme'ın adeşchnn halını ve halkın ıstuabını Amcrıkalı aıkddaşlarla mısâl Dönya ne kadar oeğışti! Hoca ne çabak ve ae koiav 4ÖMİbir parça dıkkat etmek lâzımdır. racağınız tecessüs, ecdadımızın fi ziminde uzun müddet çalışmış bu a haftahk meşgalesı b»hae gırdı gorunce gozlerınden nasıl yaşlar lüyer! Hele bir de kov muhtarı ıse. eskiden e\lât habalarının Yirmıncı asrm moda haline getir. zik aşk gerçeklenne karşı uyanan lunaa Bırlesmıs Mılletler mute Tıtae'ın Turkıye muhabırınin bu olarak uzerınde duıduğumuz jazı aktığını ve mağlupları,, acısını ha lardan bırı olan Tıme'a ce\abımı mektep hocalanna eitıklerı tenbıhi şımdi korlüler Mrbirlerine dıği bu açık konujmanın verdığ tecessuslerinın aynı olur. Tıyatro hassıslarından Samuel Joroff, bu Ş'e pajı bu>uk ülsa gerek. fıfletmek ıçın nasıl elınden geletekrariıyorlar. «Eti senin, keuıiğı benim!» îonuçlardan endişelenen psikolog' ya ilk defa götürulen bir çocuk gun saat 1 de Beledıje Sara> ı 7 Bundan bır ay kadar oncekı nus kısme n buraya nakletmek ısterım. nı yaptığını anlatan Yunanlı ta. lar, ana babalara verilecek su ne eşsiz bır haz duyar! îlk defa Meclısı Salonunda «KewYork Zo ıada, San'at kısmında. Turklerjn Buna benzer yazılan memlekette rıhçı, sozUrını şoyle bağlıyor: Ba babalarm vr rocaklannın vannlarını düşünıiyornro! dort öğut uzerİBde her t n biraz kar gdren bir çocuk ne kadar se nıng Talımatı» hakkında bır kon yağmacılığıadao ve vahşetınden routehassuların hazıriamaları ve «Fatıh Sultan Mehmedın insanBelki a caman dovıilecek hova kalnuyacak. Ama cahil kaldaha fazla durmektadırlar. bahseden >azı da o muhabırden mı Basın Yavına yollamaları çok lara karşı ınsaf v e merhanıetı ışte vınir! Doğum v e ask mucızelerın 'erans verecektır mif, kendı akılsız basları ellerine daha yakın oLdn^a ıçiii. basfaydalı olabilir. Bu konferansa Unıversıteler, mulhem bılmıyorum Fakat her 1 Çocuklannızla cinsiyet prob den ilk defa bahsedıldığini işittiboyleydı» (1). Ve Krıtovulos'un larını doveceklerıne şımdiden vemin cdebılirız. Meselâ cevabımda, Tıme'ın ÇaU satın almmış bıt dalkavuk olmadı Muhendıs ve Mımarlar Odaları halde haksızlıklann saheserı btr lemleri üzerinde konuştuğunuz za ği zaman nıçın bojle olmasın' Kasadi VAKOGLl man, havadan audan bahseder gi Gerçek v e en iyı cınsî terbiye; emsılcılerıyle batın mensupları yazı da buj du Ve ustelık vak'a dıran Savaşı hatasına ifaret et ğı, sırası gelince aleyhımızde kın mekle ıse başlamıştım Tıme Çal ve garez dolu sahıfeler yazmasınbi kanufmayın. Kendimizin bjle belki de, bu bahse daır hiç ağız davet edılmiştir ve tarıh yanljşjarıyla doluydu. ordusunun dan besbelh. bağh olmadığımm iddıa edemiye açmadan, gozle görülürcesine se Temmuz aymda 195.800 kilo Ben o sırada seyahatteydun Dö dıra n Zafenni, Iran ceğimiz bir konuya dokunurken vışen, etraflarındakı «•««•»»•«•«••••ı nuşumde, geç olmakla beraber, top sahibı x3İmayışına atfedıyor. kımselerın * balık satıldı Her ne kadar «ılih ustunluğu lebuna «ilmi» v e afak! bir hüviyet haklarına v e vekarlarına saygı Kanunı'ye gelince, bu hukümTemmuz ajı ıçinde Balıkhaneye Tıme'a bır mektup yolladım Ne?hunıze bır noktayşa da, bakıkat vermenin ae l ö ı u m u var? Bu alan gosteren ana v e babalarm verdıği re darin şahsıyetı hakkında Amerı82JO0 kilo çesıth ve 13100 çı/t yetışemese bile belkı bır tesın da çok bigine i m i | gibi gczükür bu derstir. Bu ders her haldc, bü 3.100 kıio palamut oiniak üzere o>ur da geiecek sefer o muharnr daha da lehımuedır. Iran ordusu kan tarıhçuı Harold Lamb'ın şu nun topu yok değıldı Yavuz Sul satırlarına goz gezdırmek yeter: sek, çocuklar, bu meselelerde his tun Anatomı derslerınm ve düncem'an 195,300 kilo balık gelerek den gelecek yazıları daha dıkkatle tan Selım'ın dehâsı, taktık v stra sın hıç dahli olmadığı zannına ka yanın butün oğretıcı kıtaplarının atılmiftır e suzgeçten geçınrler dıye umdum. • Azınlıkların İspanyadan kovul. Kahıre'den Türkçe neşrıyat yapan Sırleşık Arap Cumburıtejı ustunluğundeydı. Açık sahra dukları bır sırada Kanunı'nı ırkî pılmazlar mı? yermi tutar. Satış bedellerı 935.100 lıraya bar Haberler Ofısımız de yazdı n yetı Radyosu; 29 temmuz 1961 EÜnunden itibaren yayınlarını, da ilk defa olarak teksıf edılmış toleransı; başka yerlerde ayrı du 2 Vakttnden v r r t l Te l l s u Ahenk ve karşılıkh saygı hıs ığ olan balıklardan Bızım. \azılar anlaşılan vaktın. Beledıje Ankara saatıyle: 20, 21. e kadar kısa dalga 31, 15 metre 9630 takdir şunenlenn ateşte yakıldıkları bır mundan fazla şey söylemeyin. Blr leri ıçinde yaçıyan bir aıle yuva 2 624 lıra gelır sağlamıstır de yetışmemış. Onun yerın*, Jovva' ateş kuvvetının değerini kılosikl üzennden yapmaktadır. etmış, top arabalarının tekerlekle devirde bu Turk hukumdarının çocuk. öbür çocuğa benzemez. Ç o »ında, çocuk, hayatın muajnmalaBu aya mahsus ortalama 1000 lı bır Amerıkalının kLSa ve vecız Ilgıülerin nazari dıkkatlerıne arzolunur. cuk vardır, daha üç yaşında, annt nnı öğrencnek hususunda en ıyigram olan palamut balığının çifti bır mektubunu yayınlamıslar: «îs nnı zincırle bırbirıne bağlamış ve her ferde, dın farkı gozetmeden, parlak bır plânla, îra n ordusunu kanunun himayesıni verebılmesı.. sını sual yağmunına tutar. Aynı sartlar içinde bulunuyor demek 327 çeşıtlı bahkların Curahuriyet 3116 kılosu da tanbulun fethı sırasında Turk ha yenmiftır yaşta bir başka çocuk, dünyaya tır Ona bu sahada \ardimci ol 490 kurus olarak tP'îbıt edılmiştir rekâtını tenkıd etmeden evvel butun bunlar şaşılacak bir moOndan 12 yıl lonra, bir bafka dernliğm o çağ Turkıyesıni de«elış rouammasını aklına bile ge mak için ona, sevdiğı insanlara Yangın vakalarında uyubnası Haçlılarm Istanbujda japtıkları n tırmez. Çoğu zaman da, buyükler, karşı sevgisını göstermeli, küçükvahşetı hatırlamak Jâzıro. Hırıstı Turk serdarı Babur aynı tak mokratık zıhnıyetınc hâkım oldugerekli emir ve yasaklar tığı Panıpat Savaçında tatbık et. ğunu gostenr» (2). pek aydınlatıcı buldukları bir i lere v e zayıflara karşı nazik davBeledıye Zabıtası Ğenol Talı yanlarin Hırıstıianlara revâ gor mış ve 12.000 kışılık ordusuyla zahtan, çocuğun hiç bir şey anl» ranmağı, başkalarının mahrem haSAYIN DOKTOR ve ECZAOLARA Buna ne ılâve edebılırız1 Orta matnamesınin yangın zabıtası kıs dükleri barbarlık yanında Türk 100 000 kışilık Hınt ordusunu yemaraış bulundujunu hayretle gö yatına v e emellerıne saygı gösterlenn davranışı asıllık timsalıdır» ve Doğu Avrupanın ve Orta Doğu BII, yangın vakalarında herkesın nıp Hindittam fethetmiftjr rurler. meğı öğretelim, disıphn v e nefsı uyacağı emir ve yasaklan ihtıva dıyen bu yazı, bır Amerıkalının nun asırlarca Turk hakimiyetmTopkapı Sgrayı mıizesiDİn bazı den sonra, dıl, dın, an'ane ve mil Çocuk ruhiyatı mütehassuı Mr. ne hfikimiyet olmazsa hiç bir ni tmektedır. Buna gore yangın zu kalemınden çıktığı ıçın, her halde Fraıberg, altı yaşında bir küçük metın elde edilemiyeceği fıkrıni lurunda bu yerlerın sahıp, kiracı bızim mektupiarımızdan daha çok hazıneleri şuphesiz savaş ganime lıyetleriyle tekrar ortaya çıkabıl. ti eseridır Fakat bunu sanki sade melen, butun Turk ıdaresıoin toçocuğu misal olarak göstermekte kendısine telkın edelim. •eya mes'ul mudurlerı derhal böl tesir etmiştır. dır. Bu çocuk, bir telgraf direğinin Çocuklar da taylar gıbi taze ot :e ıtfaiye grup veroufrezesıneve Amenkahlar (ve başkaları da), Turklere ha* bir vahft âdet gibi lerans ve itıdalme en parlak mı7 dıbıne bır avuç hıyar tohumu ek laklar ararlar, dıye bir lâf var a zabıta merkezıne yangını haber sanatsızlığımıza ve barbarlığımıza takdıra etoıek Urihi çerçeveleri sal değil midır Ama bunu kaç >a hiçe saymak demektır. bancı takdir ediyor? Işte Amenfnıştır. Soranlara bunun Mbebini dır. ermekle mukelleftır. Şehır tcle niçın kolaycacık inanıveriyorlarT ^ i s , ^ n gehirlerin kalı dostiarımızın tavsıy* etüklerı şdyl» iıah ediyordu: Şu halde, cocuklarunıza hayatın onu bulunancher yerde bolge ıt Yaııişleri Mudurlen niçın bu ç e . ' " P a u l e t t e i e benim, bu tohum taze othıkfarınf »f*»m r » bu ttkyytgHıpu yangın «umarasının şit yazıları tenkidnz kabul ediyor, yağmaşı o çş^ların her ulkednde ve her aklı başında Turkun takkabul edilmif bir usuldıi. Hattâ lardan, önümuzdeki sene bir benik meselelen biraz kenarda bıra yazılması mecburidır. okuyucular nıçın «acaba»sız okukısmen halkın kılıçtan geçirilmesi dir ettiği şey de, bu gerçeklerip bır an evvel toparlanmaıı ve ya begımiz dünyaya gelecek. kalım. Zürriyet yetiştirme harikaYangın bolgesınde ateşın »iraye yor? Tablet biie enternasyonal usullerdendi. yınlanmasıdır. Halbuki anası v e babası, bu ço sınin muammalarını azar azar çöz inı önlemek ıçın bina sakınleri Cevaiıı aşıkâr: Herkes bızi a« Ancak, devnn vıcdanını uyan etcuğa her şeyi etrafiyle izah etnıiş meleri imkânını çocuklarımıza ınalarını tamamen veya kısmen keri, harbçı bır kavım. olarak ta(Chlorofhiazıde 500 mgrJ (1) Krıtovulos, Ingılızce terculerdı. vermek akıliılıjını gosterelım. ahlıye hususunda en buyuk itfa nıyor; fakat san'at, ilim ve mede tırecek kadar aşırılık, şiddet ve Ote yandan, çocuğun her şeyt Hayat, en guzel muammalarını ye âmirinın verdıği emri ifaya nıyet alanında yaptıklarımızı baş kan dökuculük yapıJmışsa o za mesı: «Hıstory of Mehmed the anhyacak kabiliyette olduğunu bıze ancak derece derece aklı mecburdur. Her turlu binalarda kaları pek yazmaya yanaımadıjı man o milletin «anormal» hareke. Conqueror», Pnnceto n Umversıty Ecza Depolan ve Eczaneiere kabul etsek bile, bu kendiıine her tnız büyüyıip bilgımiz arttıkça v e ;abıt veya «eyyar yangın »oudu gıbi, biz de onlarla bır oluyoruz: tine işaret etmek hakh oiur. Haç Press, Sah. 77, 82, İM lı seferlerinin barbarlığı, Ispanyol (2) Şullıman the Magniııcent, arzedflmiştir. şeyı birden anlatmagı geraktir bunlan anlıvabılecek hale geldı en tesısat ve cıhazları karıştır Bu sahalarda cıddî bır araştırma Yırminci 1951, Sah: 273. mak, bozmak, kırmak, kullanılmı ve tanıtma gayretimız olmuyor. engızısyonu v.s. gibi. mez. ğımiz nispette açıklamaktadır. asırda Rusların esır mılletlere olacak hale getırmek ve bozuk bu2O tablet X O.5OO g n Çplumbja Ünıversitesı Profesd, Bir başka ruhiyat mfitehassısı undurmak yasaktır. Her ne seriyle konuşmamızdan az sonra eve duğu kadar kendi mılletdaşlarına Bol kesinıe rağmen et şoyle diyor: cZamanımızda, bir çoPerakerrde satı* fıyatı 6OO l«cş> beple olursa oUun yangın mus dâvet ettığım bazı Amerikalı gaze bile yaptıklan tedhiş hareketlerı, fiyatları artıyor cuk on dört yaşına gelince, her şeNazilerin Yahuıdlerı katliamı, Mezbahada kesımlenn artmatı uklarının uzerıni kapatmak, cad teci, reklâmcı ve oğıetmen dost vi oğrenmiş bulunuyor. O kadar Nüshası 25 Kuru$ Fransızların Cezayir hapifhanelede ve »okaklarda it/aıye araçlanbılıyor ki artık hayattan bekledi na rağmen, et fiyatları duşecek nın geçışmı guçleştırecek şekılde larımızın tavsıyelerı hep bu nok rindekı ıgkenceleri, hattâ hattâ ATnrkly* Batlcl £ı bır şey kalmıyor. Anne v e ba yerde yukselmektedır. Bu duru p çekmek, tente açmak, sergı ta etrafında dondu. Ura Kr Ura Kr menkalıların Hıroşıma ve Naga. «Ecnebî yazıcılardan pek rnedet zakıye attıkları atom bombalarıbalar, çocuklara, zamamnda ken mun kı; aylarmda daha da barız kurmak, vesaır fııl ve hareketlerSeneılk 75 00 150*0 C ajrllk 40iX) SOM ummayıu. Kendı kendınize yar nın fecaatı, beş a«ır oncesınin ındılıklerinden bulacaklan, keşfede bır şekıl almaması ıçin tedbır dü de bulunmak yasaktır. 44.00 cekleri bir şeyler bırakmahdırlar. şunulmektedır Başıboş kedi ve köpeklerle dıklarınızın da (ecnebi dilde bile sanhk vıcdanını bile urpertecek 3 aylık Basan ve 22.00 Ancak haber aldığımıza gore, Vayan olsa) aranıp, bulunup okunacağı şiddett oldu|u ıçın amlabılır. Övle ki çocuk, korku v e teceasiis Cunıhııriyet Matbaacılık ve mücadele e nı sanmayın Batı metotlarjyle, ılverine eşsiz bir sevinç intibaı mu ete narh koymak şımdılık bahıs Turk tarihınin oyle çağları var Gaıetecillk Türk Anontaı ŞirkeU konu»u değildir. Kif syları ıçın Beledıye Temulık tşlen Mudur mî nıescetlere dayanan, fakat dır ki, insanhfe ve merbamet nok Cagaloğlu Halkevl Sokak No. 3941 hafaza etsın. MECIDİrEKO/ İSTANBUL Et Balık Kurumu stok yapacak ve üğu ekıplerı tarafından başıboş Sahlbl Gerçi Anatomide sarih bilgilere ıcabında tanzım satışlarına teves kedı ve köpeklerle mucadeleye de publihite sanatı\la kıvrak bır çe. tasmdan mudafaası bazan zor ola kilde ışlenmış ygzılarınızı tercu bılir. Fakat bunlar, Turk tarihi. İL 7820/3095 sahıp olmak iyı şeydir. Etten v e sül edecektır. Bu arada, gerekirNAZİME NADÎ am olunmaktadır. Temmuz ayı Yaza ıslennl litlen löare eden kemıkten yaradılmış mahluklar se kâr badleri de tesbit edılecek çınde 2490 kopek ve 254 kedi za me edın ve yayın. Tanıtın. Ancak nın tipık olaylan değıl, bılâkıs o zaman hakikatın yavaş yavaş Turk geleneklerinı şaşırtan UtısMevul MudOt olduğumuzu kimse ınkâr edemez. tir. rarsız haie getınlerek Hayvanları umabıürsiniz» nalardır. Fakat Time muharrınFakat bundan ibaret olmadığımızı Son bır ay ıçinde şehrımizde "orunu Cemiyetme teslım edıl kabul edileceğini VECDÎ KIZILDEMİB dedıler. ria unutmamahyız. Bir erkekle 30,619 adet küçuk baş, 4010 adet miştır nın, Fatıhle, Kanum Sultan Suley gonderılen evraJı re Bu Amerıkah dostlara Halük manı yağmacı, çapulcu ve barbar Oazetemıze oır kadın arasında aşk, kalbin v e buvuk baş hayvan kesılmıştır. azılar neşredılsln edllrcesm lade Şehsuvaroğîunun Cumhuriyettekı ruhlu serdarlardan gıbi gostermeedilmez llânlardan m«*ulİ7«t ruhun da ilgisi bulunan bir iştir. Bir Kanada firması kırmızı AĞUSTOS 10 SEFEE 28 yazıs m ve benım ve Haberler kabul edUmes Kıırumumuz Kınkkale fabrikalannda istihdam edılmek üzere Ümıt edelim kı daima böyle kalası affedılmez bır tarıhi hatadır. biber talep etti Ofısımızın Tıme'a mektuplarını * C caktır. Bunu oğreten bır dıyagram t Bir kere bu ıkı hukumdar, deKanadalı bır fırma tstanbul TiAbone ve liân ışlen İçin. zarfın yevmiyeli veya ücretli olarak askerliğini yapmış dört Elektrık Yük£ Ü okudum. Buna benzer yazıların henuz icat edil<mış değildir. s vırlennın en aydın, en medenî ve Oftüne fAbone» vey» ctlâp Servisiı sek MehendİEİ veya ELektrik Mübendisi almacaktır. caret Odasına muracaatla memleO *• E derlenmesını ve dergılere, ansikocuklarınızın suallerine elbette ketimizden bir mıktar kırmızı bihassas ruhlu şahsıyetlerıydıler. kaydmın komnan Itzımdır Lisan büenler tercih edilecektir. lopedılere, okul kıtabı nâşirlenne cevap vereceksiniz Fakat, sizce, ber almak ıstedığını bildırmiştir. * İkisi de edebiyatta ız bırakmış V ] 5 05 .2 19 16 11119 15 2! 00 3 09 ve elı kalem tutanlara dağıtıimaTalipterin Kurumumuz Pereonel Müdürlüğüne miiracaatLerı rıca BU GAZETİ. BAStN AHLAK hayatları boyunca bılmek mecbuPıyasada bıber üzerıne işler durE ] 9 49 5 04 8 55 12 00ı 1 45 7 53 sını tavsıye ettıler Bilhassa Dr şaırdiler (mâruf musteşrik Gıbbs, YASASINA U\1tf.Yl TAAHPÜ1 olunur. (Basm 4562 A. 13053/3111) m e t i n d e olacakları şeyleri tefer gun olup, fıat 265 . 270 kuruştur. Fatihin gazellerını Shakespeare'in Yılmaz Altuğ'un tngılızce olarak bir ikı «sonaet»siyie karşılaştmr ETMtSTtR. Time'in yalan yanlış O yayınları meselesi r Oğuz Türkkan ıııı|ııııııuıııınımtıııııııiHiıııııııınıiHii[iıi!iıııııııııııımuıııııııııııııııi!iııııııııniiiıımııııııııııı|ii(i HEM Yine dayak İ L AN ÜRETİN CUMHÜRİYET JHoUufa 1/kvzut Puolc £u&o*utuate Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: Ikıno i I < ^NinııııııınnfiıınıııııııtıımıııııııııııııımııııııııııııııiHiıııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııı,,,,,,^ SAŞK ve MACgBA ROMAN1; « öğleden sonra Naibi görmeğe Hayır. Bir taat ev\el »lıp gelmifti, bjliytrsnn tabiî, Saat öyle dörttcn beri bir daha görmt basks y»re gitfrdiler. bir yer ki sen her halde gidip dik. Nerede? göremezsia. Mehmet Ali camıTamara bir middet ıea çı sinin altında kazjlan mshzene, karmadı. Her halde ne sSyliye EI Skebah kapısında, kucefini düşünüyordn. Neden son zey tarafında iki ro*nareli bir ra şu aekilde cevap verdi: cami var, ora«ı »nı? Beni iyi dinle, gittlim Ev«t, oras», Bıkt vasjalaaa Hasan'ı aevdifin iein mi üımliiyorsun, yoksa sadece kansı ol altında orada tutnyorlar. Fabienne, muhavereyi, Tamadnğnn için mi? ra ile kendisinln emniyetli blr zrfn M A " U l C t DJLKUBRA Fabienne nasıl cevap venaeyere sığınmalan bahsine geÇevtren HAMD1 si icabettiğini anlamıstı. Hiç tirmeyi faydalı bulda. Onlar da ben de nasıl meyemiş yedi, sonra iskambil falı flffe vurnldn. Ayşe girdi, yatereddfit etmeden: raktaMZ anlarsınız. Onun için, »Çtı. Peki ama, Tamara, madem vaş sesle konnsarak: Çok iji bilirgin ki Tamara, bu akşam nıutlaka Tamara ile ki sarlar atılmıgiır, o bsna bah Ayşe saat sekız bnçnkta git Çok beklettim, güzelim, a kalbimde sendcn baskası iein konuşnıalıjım. Kendisini konoş misii. gaat detnss geldiği zama, Tamara. dairesinde yoktn. ver yoktar, dedi. Haaan'ın er settiğin yere bir an evvel gığı turup ağzından lâkırdı almağa nacağımız zaman yaklaaıyer man Fabienne'in içini haklı bir Zenci cariye Nola var ya, o ladan kaybslnsnna öıülmenin çalışacağını. Belki bir bildiğı demektir. endise kapladı. Saat dekm bnhaber verdi, Naibin yanında sebebi geçeu güa bana açıkla\ardır. Hasan'ı, bu haydutların çukta, artjk dayanamadı, «da Evet, cicim, vakit yaklaşıirais. Onnn için, salonda bekledıfın kürkBİB «eyler. Aeaba hele o Hayber alçağının pençesından çıkmağ* kar»r verdi. yor. Ama Basra körfecindeki miye mecbor oldnm. Tamara amca ile yeğen arasında harb sindo mfidafaasız halde bırakaGaleride Anielka'ya rastladı, yük vapurnndan boaaltüacak odaka on dakika evvel geldi. basladı mıT mavıı. Ayşeyi görüp görmediğini sorlan mühimmat tâmam •laocıKararlaştırdıfımız gibi kendiTaıaara bir işaretle, bn soa ya kadar korkaeağımız bir şey du. Lehli kı» IStffe etti: Bavan Manıf, bn habere gersiyle konnştnm. Sizi derhal aIe möspet eevap verdi, aynı zaçekten üzülmüşc benziyordn. yok. Niçin olduğunu simdl an. Pndran bit ti galiba. Fek lıp götürmemi söyledi. manda: Bir parça dühüııdü lıyacaksm. Efer iş albay Haytâzımsa ben biraz pndra vere Teçekkbr ederim, Ayşe. Evet, dedi, hemen hemen ber'e kalsa yarından tezi yok Şekerim, dedı, intıyarın ba bilirim. Baydi gidelim. başladı gibi bir şey. Naibi bu ift girişir. Ama maiyetinde bnremine gitmek için bn zkşam Hayır, hayır, teşekknr ed«ON ALTINC1 BÖLÜM akfani gSrdnm. Hayber'in öviilnnan binbaşı Selim Zeyd, garbir bahane var. Tamara bir ko rim Anielka. Fabienne oda kapısında jözüdü üzerine ay başını beklemı nizondaki askerlerle daimî tekn ısmarlamıştı. Onn vereeeGünde kırk ligara ıçen Lehli kfir gözükmez, Tamara kollarıyeceklennia. Püşnanları âciz ntas halinde bnlandnğu için, ğim. Bir dakika vakit kaybetkız, kırk birinci sigarasını da nı açtı. Odanin içi, onnn sevdihale gtUrmek içİB en iyi C»' e kendisini ikna etmis, yeteri kameden gidip Uendisini şöreyim. yakarab cevap verdi: ği ağır lâvanta koknlariyle doşeflerini ortadan kaldırmaktır, dar mühimmatımı* yok, işe gi Benim için ne diyeceksin? Kuzum, sizin prensi öğleIB idi. diyorlar. risemeyiz demis, geminin bo Fabienne'cik yalnız haşına denberi gdremedik. Acaba anBayan Marnf sescizce çekil Oemeb ki Basan'ı B|I«dea aalttığı yükün eline geçmesi çok sıkılıyormnş, sizinle geüp sızın seyahate mi çıktı? mişti. Tamara, seviaeli bir yüz sonra hapsettiler, öyle mi? lâzımmış. tbn Shulan'ın askerbir saat olsnn sahbet etmek is Vallahi ben de bir şey bil le. Evet. lerini ancak o zaman sjlâh ku\> tiyor, üiyeeefım. Fırsatı ganimiyorum. Kusura bakma, oda Aferın şa Ayşeye, dedi. Ha Aıneası ile kennfmaia gel vetiyle venebilecekler. Onun imet bileteğine sizi hemen ya m» çekilip biraz kitap oknyaremde canın sıkıjıyordu değil diği zaman yaJutladıklann» ge ein, Naib bana, daha Mr hafta m.ıa çağırtacafına emiııirn. Siz eafım. mi, güzelim? Gel, bir parça <;e rc, kahpece bir iş olmu>or mu kadar rabat nyuyabilirsin, deburada odanızda bekleyın. E * Fabienne odasına gırdf, kapıne çalalım . Sahiden de yüzünba? Hatlâ baydntlara mahsus dı. Anlıyor mnsnn? aer ışler volnnda giderse, bir sını kapadı, yatağına uzandı. den belli, biç keyfin yok. bir usul. cevrek saat «•nra hen sizi »1 Evet, Tamara. Bizim durnSaat on olmuştn. Havuzan etFabienne, Tamara'yı kucakla Tabiî, meleğım. Ama ¥a mamuz bakımından rabatladım. mağa gelinm. rsfında bir parça dolaşıp, sinirdıktan sonra cevap verdi: kın Şarkta ba gibi usuller gaAma yine de zavallı Hasan'ı Ay?e ?itti. Fabienne, esa • • lerini yatıstırmak aklına geldi. • Endise ediyornm, Tamsra. yet normaldir. merak ediyornm. kıntısını ^idermek için biraz Tam o »ırada oda kapısı ba Ne münasebetle? Sebep ne? Prens sarayd» mı mshafa(Arfcası var) ^lUIIIHIIIIIUIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliniIIMIIIIİIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilll Ha.an'da,, del.y». B.s*B z aallna "% 'BİR AMERİKALI HAREMDE üçüncü zengin çekilişe katılmak için Ağustos BUGUN SON GUN 10 Ekim çekilifine katılabilmeic için Bon para yatırma tarihi 10 Ağustos Perşembe günfidfir. Acele ediniz. Tasarruflannm TÜRKİYE İŞ BAKKASFna yatırmahla değerli bir ikramiye kazanma şan~ ttnt elde eder. ve % 6,5'a kadar faız alırsınız. Yıtm üçOncu çeJdtişinde 15 APARTMAN DAİRESİ 2 adet 100.000 lira 25 adet 5.000 lira 25 adet 1.000 lira ve 3300 tatihliyc çeşitli para ikramiyeleri TÜRKİYE ^ BANKASI fjuramzın... istikbalinizin emniyeti' ııııııiHiHiııııııiHiııınnnııiHiıiHiıım!umıımmııi!iHiıumm!mmiHHniHmııımıımijı#
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle