18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r T 10 Agustos 1961 CUMHUEÎYET UNYA HJ1BERLERİ t|yw FK mııhlprenı Vekıl BeyÇengelkoyde, devletın ıçtımaı VP \jj eteııdı. sîyasi utısurlarını baltalı.varrfk >PZatıalımzle sımdnc kadar Wiesbaden. H ( Arkadaşımı? Eı den şehrinde Rheın Main Hall salon I | ni bir dın devletı kurmak eavesıymu>erref olınus degılim. tum Öcal bildıriyor) Dunya lannda 18 millete mensup 178 müürfcgyede partller, seçmen. le toplantılar yaptıkları sırada vaHakkı âlinızde ^azetelerde ıntıvar Daktıloğrafı >aınpıyuna.sınin ilk sabıkın katıldığı müsabakaların lere kendilerini şirin göskalanıp Örfi tdare makamlarına eden bazı kuvıik ımaldrdan gavri ilk gününde 1957 v e 1959 dünya termenin çaresini rakip par : tp.ilim olunaıı kadmlı erkeklı 13 sonuçları bpllı olmu^tüı Musabakava ı.ştirak i'deıı Türk şampiyonu Alman Alt Lore Htı bir .ry de bılmivorum. Ve eizi potileri kötülemekte ararlarkiçı hakkındykı dâvava 1 apıısios B litıka dfi ıvı bır Vekil nlarak görken, Gana'lı bir zenci doktor v'mü Davutpaşadakı Örfi Idare ekipıne dahil Ece ve Gbnül. elek rak etmemistir. İlk fiün Ece 31 rack ı>tı>orum. triklı makine kullandıklarından Gonül 22 ve Ertunı 10 hata yaııN'krnmab, bütün Afrikayı birliğe Mshkeme>ınde ba^lanacaktır Bır l)ahıli>e Vekılınin işı nedir".' ve beraberce harekete dâvet eden Örfi tdare KıımandanlıSı tara ve bu arada da iki defa cereyan mışlardır. Ekip halinde TürkiyeNew York 9 (a.a.) Bırleşmı^ ğıne göre Venezuella, Tunus • Fran | Bu buretle bu nıuıacdat ıçın top dıvp 11711li. derin düsünmeve habüyük bir kampanyanin içinmedir, fından i.smı açıklannn 13 kisı şun '"'.ıiriıgınden vazılarıııda ak>ama nin ikinci olması kuvvetle muhMületler Genel Kurulunun olağan sız ihtilâfını mcelemek üzere Bir| lanan ımzaların sayısı 50 yi bullar olmuştur. Almanvada Wipsba temeldir. En yüksek vuruş yapan cet volı! Hrr şevden evvel vatsntıpkı Batı Afrikalı zenci lider lardır: ustü bir toplantıya çağrılması için daşııı CHM, ma! \r> naınusunu emHouphouet Boigny gibi, Nkrumah yapılacak müracaatte gerekli clli lcçmiş Milletlcr Genı;] Kurulunun! maktadır. Muracaatin kabul edilbrahinı Haht Yavıuturk. EHa üç müsabık arasında Ece de bu1 nıtrt altına alınak değıl mıdır Bir kösrlc fabrikası toplantıya çağırılması hususunda lebilmesi için bir üyenin daha n.u Özipek, Sevım Ö/ıpek. tsmail Ka?da Doğu âiemi ile Batı âlemı ara uyenin iştiraki, şimdiden sağlanır lunmaktadır. B'otoğrafçı v e teleSımdı $ö>le bir ıç manzaraya ba muvafakatini bildırm^tır. dal. Nurettin Ordu. Ahmet Avdın. Mtida üçüncü bfr knvvetin doğma gıbi göründüğü şu sıralarda Birleı vafakatine ihtiyaç vanlır. mahkemeye verildi vizyoncular bılhassa ekipimuin kalım. Hikmet Çamhel, Ayhan Akın, sını istemekte v c ba maksatla şık Amerikanın bu milletlerarası Sanayı Bakanlıauıın verdıaı .vet bol bol resimlerini çekmektediı Gerçı hamdolsun c»n, mal VP Husnü Yetışkin. Nazıf Kocayu kiye dayanarnk Beledıve ılp Bölge tnücadele etmektedir. Nkrumah'a teskilat nezdindeki temsilcisi Adlai sufpaşaoğlu. Ahmet Şılit. Elmas Sanayi Mudurlüöü, deri. kosple ve ler. Ece'nin brüt olarak 18 bin namus ıvın büvük ve uımımı teblıcöre Afrika geleceğin eşiğini atla Stevenson, Genel Scklör Dağ Hpm vuruş yaptığı anlasılmaktadır. Ce kcler vok: ama meselâ çu trafik Şılıt vc Ziya Kara«u mış ve ümitlerin kıtası olmuştur. mrskjoeld'e gönderdiği bir mek • ayakkabı ımalâtını kontrola ba?la reyan keBİlmesinden dolayı Türk kaza lan.. Galiba <»lı?tık da kimse Rusyadan yeııi dönen Nkramah, tuburı metnini yayınlamıştır. mıstır. ekipi 45 saniyelik eksikliğin ka nın. KÖzüno batmıyor. Nasıl ÇF> Londrada bir kitap neşretmiştir. Stevenson bu mektubunda şcrVle Bolge Sanayı Muduru, B e l c d n e bulü için jıiriye başvurmuştur. bu? Her iüıı bir kar vatandasın Bu kitabın ısmi «Speak ot Free. diyor: İktısadi Murakabe Muduru, Bölge Müsabakalar neticelerinin tasnı hayatına mal olan bu âvareiiklerin dom> dur. (Hürriyetten bahsediyo« Sayın Genel Sekreter, Genel Sanayı Müdurluğunden 1 mufettış, finp balcn devam edilmekte olup önüne bükümet elarak neden gerum!). Bu kitabın yazan bundan Kurulun Tunus'taki durumu ince3 kontrolor. Belcdıyeden 3 muraCilemez. Siz Dabilıye Vekîli «ıfatam on yıl evvel tngilizlerin ha lemek üzere olağanüstü bir toplankıp vp 1 pölıs memurundan mu hucün vov.ı varın kat'î sonuçlarm beklenmekte tiylc bundan hiç rabatsız olmayor pisbanesinden çıkmış v e kendi mil tıya çağrılmasını istiyen bir nıekteiekkıl ekip, Kazlıçeşmede 4 ko alınamas, ve ilâni musunuz? dır. letinin bağımsızlık sözcüsü olmuş tubumun size gönderilmiş ı>lduguselc ve 2 deri fabrıkasını kontrol Bir memlekette bır kaç tifo veederek, deri ve kösele nümuneletu. Afrika milliyetçiliğinın lider nu bildiren 7 ağustos tarihli tel • ya cocnk (clci vakası olunca herı almıştır. Nunıuneler muhürlcliği payesine çıkan Nkramah, za> grafınızı almış bulunuyorum. men harekete geçilir.. Ekipler gbn « Son gelişmeler, bahis nıçvzuu manla da iktidann bütün dizginleKonya 9 (Tele£'>nla) İlımızde nerek tahlıl ıçın laboratuvara gonderilir. aşılar yapılır.. Beyanlar M EVLI T rini ellerine aldı. Bagiin siyah Af ihtilâfın yakın bir zamanda Birleşdikkatsizlık yüzünden meydana ge derilmıştır. Tahlıl neticelerine goverilip h»lka nasibatler ve te«el rikada bağımsızlığa yfikselen mem miş Milletler anayasaMnın 33 uncü len iki kazada 5 kisi ölmuştur. Ak re kanuni ıslem yapılacaktır. Vinrrv.iz VP hüyükannemı?" liler edilir. Pans, 9 (A.P.) Kuzey Atlaıı lunnıava karar vermı.ş ve bu bene sarayın Yılan Değirmen köyünde Ekip, bu arada bır ko.iele fabrıleketlerin sayısı yirmi sekizi bul maddesi dahilinde halledilme^ınin tık Paktı (NATO) uye memleket nın bidayetinde NATO Hariciye Ahmet Aşçı adında bir çoban dağ kasının yaptığı koselelerin hepsıGazetelere geçmıyenlcri ayrı. EMİNE Hamamcıoğlu du. Fakat muhakkak olan s u kı, miimkün olacağı hususur.daki V naatimizı kuvvetlendirmektedıı leri Batılı üç büyüklerın Berlın Vekillcrınin Oslo'da alm'ş oldukber çön gazetelerde gördfiğttmür :ıun a2iz rulıunti ıthaf edılmek bütün bu bağımsız yirmi sekiz da bulduğu bir mermiyi eliode ne «bozuk» damgasını vurduğunu, « Birleşik Amerika, herhangı bir hakkındakı katî tutumunu dun ları kararı bir daha teyıd etmıştrafik kazalannın önünü almak iizere II agustos cuma namazını milletin bayrak direğindc Nkruerıtmeyv çalısırken mermi patla. bu suretle mes'ulıyetten kaçındıyapıcı gelişmeye engel olmamak tasvıp etmişlerdir. Batılılar Bertır. mütaakıp Sanyer camii şerifiniçin bir hareket eanım.. bir tedmah'uı fikirleri dalgalanmaktadır. mış kendisi, karısı ve çocuğu oi ğını tesbıt etmıstır. Bu fabrikanın üzere bir genel kurulun şımdilik lin ve Almanya meselesıyle alâkade mpmleketimizin kıymetli ehlı sahıbı. arilıyeje verılmıstır bir.. NATO Hariciye Vckıllerınııı Os müştür. O bepsine rehber olmuştur. Kur'an ve Mevlithanlanndan H hususî bir tojlantıyı çaprılması lı tutumlarında azimli olduklarını Benee bunnn iki oebebt vardır. AlpııIIıı fabrikası şeker lo kararları ve dolayı«ıyje Batılı(Hürriyetten bahsediyorum!) ı nı reddetmek zorundadır.» Mecit Seaı^ür. H. Zeki Altın. H Diğer kaza. Ilgın'ııı Burcuk kove Sovyet Birliği ile mantığa uy1 Ta bn husmtaki kanun mev ların tutumu .sudur: Berlin ve Al yünde olmuş v ev yapmakta «kanıpanyasına başladı Ali Gül'PS, H Hüseyin SPbil.i sımli kitabın y a z a n b a kitabı; LuDiğer taraftan ıyi haber alan gun esaslar üzerinden müzakcrec znatı kifayetsizdir; hemen iktnal ve dualıan Ercüment Demireı Fabrıkabi dun mumba'nııı v e Afrikaııın politik dıpiomatik çevrelerden !ere hazır olduklarını belirtmiş manya problemlen kendi mukad lan Mthr.ıtt Taniş ve Mehmct ^!ı Alpullu Şeker veya idarî kararlarla takviye ettarafından okuyaraklan Kur'anı deratını tayin esası uzerinden sulh birliği için çalısanların hâtırasına lerdır. Bulut adiarındaki iki kişı çatı dl 1961 62 yılı şeker kampanyasını Kerime VP Me^•lidi Şerife akraba meli . yoluyla vc âdılâne bır sekılde nıerasımle açmıştır. ithaf etmiştir. tında kalarak ölmü'îlerdir Büyük Batılı dcvietlerm adına halledümelıdır. dost ve vakınlanmi7İa arzu e2 Yahnt mevznat kâfidir d» Doğu Almanya Trakyanın her tarafında pancaı Otagyefo, yani Gana dıliyle konuşan Birlesık Amenka Haricidenlerin teçrifleri rica olunur . tatbik eden cller kifayetsirdir. rejimi ile ayrı bır sulh anlaşmasısokumu ağustos basından b e n ba.ş(Muzaffer Ş e f ) lâkabını taşıyan ye Vekili Dean Rusk, dün NATO nııı ımzalanması gıbi Sovyetlerın Kadro dardır; adamlar işlerinln AılPsi efradı lamıştır. Nkramah ba kitabında bir misyoKonseyinin gızli bir toplantısında yapacakları herhangı bir hareket ehli değildir. Bunlan düzeltmeli. tL 7917 •;i20 Bu yılın pantar maluulu bcıehafta sonunda Ingiltere Hariciye nrr gibi, Afrik» dâvasını c l c al Batılıları Berlın üzerindeki hakVekil Beyefendi, her gün gösfinüketlıdıv. Vekili Lord Home, Fransa Haricimış v e kitabının ber sahifesinde zOn önünde trafik kazasından bir ye Vekili Maurice Couve de Mur lardan mahrum edemiyeceğı gıbi Afrika birliğinin dâvacısı olmnş kaç adam öldüfünfi gördükçe müville v e Batı Almanya Hariciye Süvyetlerı de kendi taahhutlerinı tur. Ona görc çesitli diller, kültür Ü.Ç G Ü N K A L D I teessir olmadığınızı iddia edrVekili Heinrich Von Brentano ile yerine getirmekten ımtına ettircfarktarı bu birliğe mâni olan enmem; ama bu teessurfin derecMiniıı Sörüştüğu konular hakkında iza miyecektir. çeller değildir. Birliçin lüzamana sizi harekete geçirmeye yetmedihat vermiştir. Dean Rusk vc dıger NATO devinandığımız gün dâvanuı yansı çini, zevahire bakarak iddi» edeBu izahatta NATO savunma kal letlerı deicgelerı Sovyet Başvekıli Cenevre 9, (A.P.) Uç nııllettcıı halledilmis olacaktır. Bu irade bibilirim. Maıış denizindeki şiddetli kanının Avrupada daha fazla tak Nikita Kruçef'in pazartesi gecesi müteşekkil Laos Kontrol Komis7.x birlik zaferine nlaştıracaktır. vıye edilmesı lüzumuna işaret yapmış olduğu konu.şma hakkında yonu tarafmdan dün bildinldıüıne fırtına yüzündcıı vapur demektedir. edilmiş v e mevcut kuvvetlerin yorumda bıılunmamışlardır. Bir ba^ka müşahede daha! gore, bu orman kırallığında cık1957 be* mart tarihmdr Osagve seferleri tatil edildi yakın istikbalde 75 80 bin kişılik ma5i muhtemel çarpışmalaıa haHırsızlık, soygnncnlıık hulâsa istiktâl günü dolayısiyle halka hi • ek bir insan gücüyle desteklenmezırlanmak maksadiyle buradaki ha âdi suçlar da roğaldı.. Oüpe güntap ettiği zaman şunlan söylemişLondra 9, (A.P.) Şiddetli rüz si v e mevcut tümenlerin ileride sım taraflar faaliyete geçmi.şleri düz lstaııbulda banka soynldn. V P ti: «Bütün Afrika bağımsızlıea ka gârlar dün Londrada ve tngiltere30 a çıkarılması tavsiyelerinde budir. soyan adaıtı. banka memornna da vnşmadıkça bizim istiklâlimizin nin güneyinde iki adamın ölümu lunulmuştur. On dort milletin i^tirakiyle toptabanca ile vıırdu. Hani siz »ilâhne, çok kimsenin yaralanmasına ve hiç bir mânası olmıvacaktır.» lanmıs olan Kontrol Komisyonu, Düııkü toplantıda hazır bulunanları da toplamıstınız.. Nkrumah'ın moanzları kendisi büyük maddi hasarlara sebep o l Laos Konfeıansına sunduğu bir ralardan biri NATO Konseyi uyeleHırsızlık cırla! Adamlar tutoni boş verc Trocki'yc brıızrtmck muşlardır. porda, Laos'ta ateş kes cağrifinııı beyanını müspet lamıvor.. Devrilen ağaçlar yolları tıkamış, rinin Rusk'ın tedirler. Gerçekten onnn sürekli CÜn çeçtikçe daha HZ ihlâl edildıkarşıladıklarını söylemiştir. Bu Bunuıı da »cbcbi, y a kadro kıihtilâl fikjrleri Troçki'niıı tezlc tren seferlerini inkıtaa uğratmış arada bazı üyelerin sorduğu sualScferJeıe .yenıd:ı bdşlıdı Cİnı bildirmiş. ancak nezaret VTZİMans denizindeki şiddetli fırtına fayptsizliği, . v * chil adamlann ekrine pek benzemektedir. Bununla fesıni lâyıkiyle verine getirmek i lere Rusk cevap vermeğe çalışmışsikliği.. lî ıı rada raevzuat meselrberabcr ivi dikkat edilecek olursa, dolayısiyle gemiler seferlerini ta tır. Fakat Konsey üyeleri, durumçin feıeken araç ve teçhiza+a ma • LİRA Ccnı dn til etmişlerdir. sini ileri siiremem. Çünkö örfi t onun dâvayı tutuşunda Napollik olmadıtrını ilâve etmistir Tcymz nehrinin kıyısında in.şa ları itibariyle, ilâve kuvvetler için dare sibi knvvetli bir maeyyidp yon'a, Mussolini'ye benzer taraflahalinde olan bir kereste ambarı,gerekecek ek masraflar hakkında de mevcut.. rı çoktur. Onun ıııuan/ları dalıi rüzgârın tesiriyle kısmen uçmuş, derhal bir yorumda bulunamamışHepiraiz evlerimizde dogrvsu çok defa onun fikrinden istifade bu arada enkaz altında kalan bir lardır. Konsey üyeleri durumu Utaııbul: Taksım Cumhurı\et Dr. Basri Aras SİLA ! nöbet tatuyoraz. Hele »ayfiyede cıkendi hükumetlerine bildirecekleetmek üzere Akra'ya koşmakta işçi ölmüştür. Caddesi 39/, 1 T e l : 47 17 30 kısa Dr. Ulgan İnan SİLA turanlar, penceresini açıp gece dırlar. Meselâ Nigeria mahalefet SON YATIRIM:12 AĞUSTOafc Dover'de 20 yaşından küçük bir rini v e bu konuda cevabın Ankara: Atatürk Bulvarı 64 nın serinliğinden faydalanarak uyuyalideri Awolowo bunlardan biridir, genç yüzmeğe çahşırken dalgalar zamanda verileceğini söylemişlerTel: 12 86 69 Eır erkek evlatları dünyaya mıyor. \e bir zamanlar onnnl» taban ta tarafmdan açığa sürültlpnerck bo dır. geldi İL: 7913/3121 Biliyorum ki; tıtanbal poliainin bana ayrı fikirlere sahip iken so ğulmuştur. NATO Konseyi bu mevzu üzePLÂSTİK SANAYICıLtRİN NAZARI DİKKAT1NE: Washington t'niversitesi kadrosu eksiktir. Yfizleree memnr nunda Gana, Guinee, Nigeria v e Southampton limannda saatte rinde ileride müzakerelerde buSt. Loııis fî'S !96I tekaüt olmus, meclegi terketmi?.. Mali'nin birlesmesi konusunda o 100 kilometreden daha fazla sürat•••••••••r • • • • • • • • •j 10 kişi çikana, 4 kurt giriyor. Böynunla aynı fikirlere sahip olmuş le esen şiddetli rüzgârlar 29.600 ton Cıımlııırni't :'<"3'î lelikle polis bnlsmıyacaknnız. N'e tur. Nkramah, Afrikayı birleştir luk Ingiliz yolcu gemisi ArcadiaFabrikasının enjeksıyon jjiebleri Otomatık presleri Budıolaesk? Kadroyu doldnrmsk için mek yolunda azimüdir, iman sabi yı Waterman adlı Hollanda yolcu nöz plâstik torba ve borıı tesisleri plâstik şişe ve şişirilmis Devlet Baskanı Sayın Org. CEMAL GÜRSEL'in himayelerinde V E F A T ya aylığı arttıracak, y » kaliteyi bidir. fakat ona b a konuda endise gemisinin üzerine atmıştır. Yaralı eşya tesıslerı ve diğer. yrmlikleri hakkında kataloğ ve tiyatları Soflu tuccMrlanndaıı Tc\fık 26 Ağustos Cumartesi Akşamı düşürecekainiz. Ben ikinci ?ıkkı ve sürükliyen sebepler de yok de olmadığı bildirilmektedir. isteyiniz. Bey refikası, Maliye Vckâlptı Londrada saatte 80 kilometre süihtiyar etmenizden endiçe ediyoğildir. Meselâ bağımsızlığa kavnMüşavirlerinden Fahri Saydar. rum n e ise 9a kadroyu bir dolşan 38 milletten dokuz tanesinin ratle esen rüzgârlar, üç yaşında Çamlıca Kız Lisesi Coğrafja Beylerbeyi Sarayı Bahçelerinde bir çocuğu oturduğu taraçadan 20 dursanız,. Erenköy nahiyesinde po ııüfusu üç milyondan daha azdır. ö.iretmeni Zühal Sarıoglu'nun tnetre öteye uçunnuş ve asağıdan Dâvetiyeler: Necmi Rıza, Yeni Mclek, Cemile Çullu (Emek Pasajı) lis mevcudu 4 kisidir. Bngünkü Böyle olnnca, Nkramah, kendi ken anneleri. Türk Tlcaret Banka^ı geçen bir otomobilin tepesine kon(Basın 4606/3130) Müdüriennden He'fet Sanoglu sartlar altında bunun, b a kalabadisine şn suali sormaktadır: «So durmuştur. Çocuk. hafifçe yaraGalata Pcrsembepazarı Ronıaıı Han 10,6 Istaııbu) Tel: 44 64 71 ile Muhtprcm Savdar'ın kayınlık ilçenin dağınık sahasınds emraürgeci büyük milletler, gerçek lanmıştır. İL 7909/3119 niyeti korumaya kâfi gclmiyeceten bunlann bağımsız yasıyabil1961 Fuar Kontenjanından Odamıza tahsis edilen 51.01 vc Su baskmına maruz kalan Batı FATMA SAYDAR Hanmi Çini siz de tasdik edfrsiniı. Ama melerine imkân verecekler midir?» Iskoçya köylerinde evler bir m e t 51.03 ile 56.01 ve 56.05 pozisyonlu maddeler için talep toplama Kı^a lıır hastalıgı mütaakıp HaUbereket ki buralarda yabancılar ça Onun için zenci milletler birleş reden fazla su altında kalmıştır. müddeti 14/8/1961 tarih saat 1700 e kadar temdid cdilmiştir kıtı rahmetinc ka\iışmu?tur. Crbuk göze çarpar da.. Çok ileri «imeli, yalnız ekonomik alanda de Bir gündenben fasılasız bir şekilMezkur maddelerden talep edecek üyelerimizin bu tarıhc ııazesi 10 8'1961 perşembe gtlnu demez. ğil, politik alanda da kanaatlerinl de yağmakta olan sağnaklarm btıoglc namazından sonra Kızıltopkadar Odamıza müracaatleıi hususu ehemmiyetle rica olunuravnı istikamete tevcih eylemelidir rada bazı köylerin çehir v e kasaPolisin bir knvvetten ziyade bır r.ık Zühtüpara rsmiinden alınairtibatını kesmesinden ler. Bnnlann federasyon veya kon balarla korko olarak Ulemesi l â s m gclerdk ebcdî iftirjbntgahına tpvdı Aşağıda cinsi, miktarı. mLhamınen bedelleri v p ilk teminatları ceğini Bize hatırlatmayı efir'et tefederasyon değil, tek milet halin korknıaktadır. rdileccktıı Taşan nehirler kara ve demirvazılı ıhtiyaçlar sıhhî muesseseler için hizalarında yazılı gün ve gaat lâkki ederim. Her yere polis k«yCumburıjpt .im de birleçmeleri lâzımdır. (Basın 4657/3131) yolları trafiğini tamamen fetce vğlerde ihalesi yapılacaktır. mak, her noktayı polisle takviye Nkramah, ekonomik politikada ratmı?tır. Köylüiere tahüyeye basosyalizme meyyaldir, bir arkada zır olmaları bildirilmiştir. îskoçTâliplerin 961 malî yılj Ticarct Odası belgesiyle 2490 sayılı ka etmek kabil değildir. A m t btede maalesef polis korknsa teeu&t eşı onnn için, Roosevelt'in ( S r w , nunda yazıh belgeler; yadaki su baskınlan esnasmda indemedi ki... Bunun i$Jn d e Sncr Deal) politikasiyle Amerikada sanra zayiat olmadığı bildirilmekKapalı zarflannı ihale saatınden bir saat kotnUyona m«k b a kuvveti suçlulsrs fiMrtenncU vaptığını o Afrika sartlan içinde tedir. Kutuplıaneler Genel Mudur lugu ihtıyacı için aşagıda cıns, ozellık v e miktarı ılc muhammen buz mukabili vermeleri. Umn. Kadro tam, a d a m l « mükendi memleketine tatbik ediyor, bedeli belirtüeıı Sınema Makinaları 2490 ss.Mİı kanunun 31. martdesi gere^tnct Kapalı Zarf Usulu ketnmel, takibat eiddî oldn a m bu Şartnamesi komisyonda gdrülebilir. demiştir. Bir banka çırağı onun T E Ş E K K Ü R I eksiltme ile s,atın ahnacak)ır. korku yerleşir. sistemini (merkeziyetçi demokraBuna aıt i?artname Okulda mevcut olup. her gün rftesaı saat leri ıpnde surulebilir. Isteklilerin Müessese adj MnbBed: İlk teaMuptelâ oldugum vahıın bir î Saat v ştkli si) olarak isimlendirmistir. tsmi Zabıt» vak'alarmın gaae4ele*e in b e h r t ı l c n gun ve •saatte Koınıs'von Reısliğme teklıfme^kur kanuıı gcreğince lüzumlu belgeleri ilp kem/k rahatsızlı^ıni vaktinde ! ne olursa olsun Ghana'daki sistenı tikal edenlerini göröyoruı. N e poteçhl» ve tedavi edereb beni yv • lerini vermelcrı ılân olunur. Devlet hastaneleri ihAfrika ve Asyadaki az gelişmiî lis korkasn, n e kanun korkoso. niden hayata kavuçturan Nü S İhale İhalp thalp Muhemmen Muvakka) tiyacı 20 adet ctmAA 7TS0 18/S/961 saat 15 milletlerin sistemlerinden az farkmune Hactahanesl 2 nci Hari ; Polisin bizde maddi teçhiratı d* Saati Tarihı Yerı Bedeli Teminatı Mıktaıı Cınsi ve Ozellıgı aspiratör K. TBTÎ hdır. Ve orada parti devlet demek clye hocaüi . j çok nokBan emniye* lâboralnan tir. Nkramah d a her «eydir. FaAnkara Göğüs hastsneei Oprratoı Dr ' isleruiyormu?. Tahsııat yokmuçAnkarada Manyetik Optik 16 m m . kat Nkramah'a nazaran Afrika bir adet telefon santrelı 62275 4388 1.8/8/961 saat 15,15 dogrn n m bnmera, ö v l e i s e MaliSELÂHATTtN AK'EL \ 2 925 T L . Okullar 24.8.9B1 Sinema Makinesı 6 Adet 39 000 T L . ıı.on milletleri gerçek detnokrasiye nye Vekili arkadaşınız» « t e m etme'lp hsntalı^ım müddetlnce y?J £ ile beş kalem tıbbi fiavnanlığı K. zarf tıgım Ortaköy Şifa Yurdu sahibi • laşabilmek için böyle bir geçitten Lâboratuarsız polis olnr (BaMiı. 45fi3 13060/3110) malzeme Basın 4021/3099 lisiniz. Dr. Asım, Meliha Onur ve kıy î ceçmeğe mecbnrdurlar. Kitap Afmu? Türkiyede parmak i ı i »istemi metH megal arkadajianna ve • rikada kaynıvan fikirleri açıklaknrnlalı en »J5 45 sene oldn. Hâlâ bir *ene hastahgım e^nasmda g mak bakımından fevkalâde aiâka ba subeden Ntifade edildijinl ebyardım ve çefkatlertnl unutami ! vFricidir. M. PİRI remiyoruE. Her defasında sueltılayacafcını mensubu bulunduğum J Anadolu Sigorta Şlrketl kıymet S n n i y i i« bırakmadıklan ileri «ü. «» • • • • • • • • ' •«• • • • • • • • • 11 Mfldürlerim ve arkadaîlan • rülflyormn*. ma şukran ve tefekkürleriml S Ne oiayor? Ssuçun ikaıns mâni arzedertm. S oruî. ^uç ıçlendikten «onr» Denlz Yarbaylıgından emekll MUyesaer merhum Kaptan Beykozîu Hasan da tntnlamıyor., E bn »artHeklâmrıhk (13S43106) • Goraler ıie Hüsnıye G6raler"in lar Bltında polis korknsn olnr tnn'? '»nH,ıtı uı kuı, merhum Ihsanın kardesl, Bilmiyomın, s ö ı l e n m »iri ınci*merhum Eczact TahsLn Saltık t! usi? Çünkü iktidar makamları (Çanakkale) eşi, lyi insan. müşrÜTRârı bol yerlere benzer,. Turfik anne, yerl dnldurulamaz slle Merhum Haeı Hüseyüi Avtıl lü cereysnlardan soşnk alıp bashüvUgüniuz Çeviköz'ttn oflu, Ali Çevlköî'ün ««siyeti srtan 7evats cokça rast!»MUAZZEZ SALTIK yegenl, Emlne Çevlköz'ün eç!. nır. TJmanni ki sl* bnnlardan deın 4 ağustos 1961 cuma güntl \eGülen, Yahva, Avnl'nln babaîan. v e gözlerimi iyi telâVUı efat! dolayısivle gerek cenaze rrv>Naclye Ertek. Mustafa Kema! , EdFrsiniz de ne vapatsiraslmlne iştirak, gerek«e rrtekÇevlköz, Vedat Çevlkoz ve Birtstç hpp merak «••ıt'm bvtup, telgraf, telefon veya blzzat s<=n Gezlci'nin ağabeyleri, Ahmet zivaret etmek suretiylp pek MlBen oUanı İstanbul polısinı. EmSaml Gezicfnln kayınbiraderi. yük actnıızı psy'asmak lu'tfunda niyet Umum Mudürlüfü kadroşnAhmet Bai'm dayızsdesi, Ali ve bulunan bürü" akraba. dost \" Bahri Balıkçılar'ın eniştelen. nn, velhaııl eümdeki ' r r s ltov\etarkadaşlara tesekkürlerlmizi arîstpnfnıl Barosu a\nıkatlanndac leripi hemen takviyeye gıns'nm.. zederlz. !esbeder«e mütebsHislar şetirtır.. MEHMET İHSAN Evlâtlan: Hiç deçilî'' »'mdılik \»k'aUnıı Haüt Saltık Pfrran SalÇEVİKÖZ srtnjasını onler, i o ç l u l a n n «u'nltık Tahsüı Saltık Kur. 9.8/961 çarşamba günü Hskkın ması esaslarmı koyarım.. BunUr Yb. Haydar Saîtık Büge rshınetine kavuşmuş ol'jp rena. Saltık Tahsin ve Mehsizdeo bııden daha zekı, daha bezesi 1O;8/961 perçetnbe günü öğle met Saltık, kimseler değ'l canım, Bunnamazını mütaakıp Eyüp Sultatı Sevlm Uran Y. Muh. camllrjden kaldınlsrak Eyüp larla bas» çık'lır... DPSII nn Vpkil Nejdet Uran Tahüin ve Sultan slle kabrirtanına dpfn«=Beyefendî! Nesrtn Uran . gükrU Gbdilecektir. Aüah rahmet eylesm. Hürıaeileriınlç.. raler Saiiha Goraler. Eşi, karde«leri VP çncuklan Oimhurtyet 3093 Hürriyetten bahsediyorum > %lıtik, Amerika, "Bizerte,, için Genel Kurulun toplanmasına muhalif Diger taraftan Asya Afrika Grupu, Genel Kurulun Bizerte ihtîlâfını müzakere etntesindc ısrar ediyor Laiklik aleyhtarı D ü n y a D a k t i l o g r a f i cemiyet üyeleri Ş a m p i y o ı ı a s ı ı ı d a 2. mahkemeye olıııaıtıız muhtemel ^. ^ veriliyor 45 saniyc süren bir elektrik inkıtama rağmen şampiyonumuz: Ece 18 bin vuruş yaptı. Hddtse/er Dahiliye Vekiline ariza Amerika NATO kuvvetlerinin artırıimasını teklif etti Paris'teki Koıısey üyeleri bu teklifi hükümetlerine bildirecekler, öte yandan batılı üç büyüklerin Berlinle ilgili tutumları, NATO üye leri tarafmdan desteklendi. KonyaV '* 2 kazada 5 kişî öldü ŞiddeHi rüzgârlar Ingiltere'de 2 kişinin ölümüne ve maddî hasara sebep oldu ^ Laos ta yeııi çarpışmalardan korkuluyor GÖZTEP Ed ' e APARTMAN DAiRESi ı* 8 KAPILI Anıerikan (aksileriyle İSTANBUL ANKARA A NT A Ltd. Şti. 125.000 BUĞDAY BANKASI NEGRİ Bossi & Co: Milâno DOST ELLER BALOSU Darülâcezeye Yardım Cemiyeti tarafından ULİSSE LEONARDİ İstanbul Sanayi Odası Erkek Sanat Ist. Sağhk ve S. Y. Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından: Akşam Okulu Müdürlüğünden TEŞEKKÜR \w\v 3 ürtcö !nm VEFAT APARTMAN DAİRESI 1 adet 100.000 lira ayrıca 1620 t a l i h l i y e 400,000 lira çeşitlı pa ra i k r a m i y e l e r i TURK HAVA YOLLARI Sizleri Hostes ve Kabin Memuru olmaya dâvet eder. Aşagıdakı şartları haı^ ısemz 15 Agustos 1961 gunu saat 14.00 de Yeşilköy tşletme Müdürlüğünde yapüacak seçime fofotoğrafınız ve aranıîan şartları haiz Gİdugunuzu tev<ik eden b^lgelerinizle katılmız. Aranıîan şartlar: i Bekâr olmak (Yalmz Hostes olacaklar içııı) 2 Lise veya muadili mezunu olmak 3 1822 yaşlarında bulumnak, İngilizce bilmek, (Umveısite mezutıu olanlar ve diğer lisanlan da bilenler tercih ediUr.) (Basm 4639/3125) TEŞEK KUR HER BEDRİ PENSOY'un \efatı d'^layısıyle gerek bızzat cenaze raerasimine iştirak. gerekse celenk, teîgraf. tazlyet mektubu ve hayır müeşseEelenne teberru gondermek suretiyl» yakın aîâkalanm ızhar eden v» acmuzı paylaşarak taziyette bulunan bilcümle akraba \ P dostlanmıza randan teçekkür \e mirnıetlcrtmjzi arzederiz. Yajar, Izzet, Remzi Pensoy WB aöelerl Keıse v e tszet Batem t 51OS YAPI ve KREDİ BANKASI Reklâmofak Î8ÎÖ/3334
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle