12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 Ağustos 1M1 CDMHURtYlîr BEŞ Kıral Suud'un kardeşinin ailesindeD 51 ktşi geldi iran'a kaçırılmak istenen 250 kilo afyon ele geçirildi Bingöl 9, (Telefonla) Van ü cıvarında jandarmalar tarafıcdan rerinden îran'a afyon kaçırmak is yakaianmıstır. Karpuzlar içine tiyen bir »ebeke, Solhan llçemiz sakladıklan 250 kilo afyonu kaçır mak istiyen kaçakçüar, kendileriGangster, dün de teslim ni yakahyan jandarmaiçinerlerine, serbest bırakılmaları 30 bin liralık rüsvet teklifinde bulunmuş edilmedi larsa da, jandarmalar bu teklifı 1 inci sahifede kabul eımiyerek sanıkları Savcılıedilmemiştir. Adalet Bakanlığı ğa teslim etmişlerdir. Müstesan ile Eskişebir Savcıhğı arasında mutabakata vanldıktan sonra Bahri Istanbula getirilebilecektir. Avcılar'ın yeni bir coarifeti Izmit, 9 (Telefonla) Eskişe*»raaa«öük, findöstnei i hırde yakalanan gangster Bahri 30 Bome Garantiü i Avcılar'jn bir hafta önce îzmitteTel: 22 56 56 Telg: Baruhco i LCO ki Gökyar Ticarethanesi 6Oygunu 22 75 18 ıle de ilgili olduğu bugün anlaşıl02) Reklârncılık: (1356 3101 ' raıştır. Gliserin j ISI SANTRAL! Kurduralacakfır: 1 Ünıversıtemizin Ankara şehri civarındaki aahasmda tesıs edüecek olan 15 müyon kcal/h kapasiteli ısı santralımn ihalesi fcapalı zarfla teklif almak «uretiyie yapılacaktır 2 Gecıci teminatı 156.000. (yüz elh bın) TL dır. Gerekiı döviz Üniversitece temin edilecektiı thale sjartnamesi ve ekleri BakanUklar, Müdafaa caddesi No 24 tekı Satınalma Müdürlügünden 25 TL. bedel karşılığı alınabilir 3 Kapah zarflar 29 eylul 1961 günü saat 15.00 te *y«u bina içinde toplanacak Satınalma KomısyoBunda açılaeaktır. 4 Isteklüerin ihaleden evvel yatıracakian geçıcı temınata aıt makbuzlan ile şartnamede yazılı vesaıkı bavı teklii mektuplarını usulüne göre zarflıyarak en geç üıaleden bir saat evvel Satınalma Komisyonuna makbuz mukabilı vermeleri garttır Postada olacak gecikjneler nazara alınmaz. 5 Üniverstte ifaaleyı yapıp yapmamakta ve ifi istediğine kısmen veya tamaraen vermekte eerbesttir. ORTA DOÛV TE&KİK CNİYEBSITESİ (Basın 3485 A. 12305/3100) Hartalardanben «geldi • geliyor» diye gazetecileri mesgul eden, Suudl Arabistan Kırahnın ikine kardeşi Preng Emir Muhammeı bin Abdülazız £1 Suud'un dün Bastaralı 1 ıncı sahıtpd" kendi değil, fakat kanlan. cariye1961 tarihzoe kadar taleri re çocukları gelmietir Suud kip etmiş olduğumuz poütikanın Arabistan Hava Yollann» ait ik bir izahı ve hiüâsasından ibarettir. S Bazı yetkililer, (A.P. kapaözel uçakla aabab 11^0 de gelen Emir Muhammet ailesinİD varıj tılabilir) diyorlar Mucip AtaklıBirasmda Yeşilköy hava alanmd nın koDuşmasına Alıcan cevap ver bazı .nâhoş olaylar cereyan etmış di. Siz ne dersiniz? C Bizım kattaatıuu^, tabp ettir. Daha uçakiar hava alanına :nmeden Emirin adamlan foto mu tiğimiz açık ve dürüst politik* kar habirlerine resim çekemiyecekleri sısmda, samimiyetine ve tarafsız ni bildirmışlerdir Fakat fotoğraf lığına ınandığımu M J £ iie hüçılardan bazılan vapmaya meo kümetinin böyle bu takibata gibur oiduklan görevleri icabı u deceğı merkeeinde d*#iklir S Bir çok ıllerde teşkil edilen çaktan inereklerin resimlerini çek rnek için nava alanındau uzaklaş müteşebbis İl tdare Kuruilarmın mak istemenuşlexdix Bu sefer aynen müuıesib D P ıl ıdare kurullarıoda vazife alanlardaa ku£rmr Muhanjmedln 6zel muha lan. foto muhabirlerini alandan rulduğu söyleniyor, ne dersiniz? uzaklaştırmak için üzerlerıne yürümüşler, kimisıni kovalamışlar ve birıni de yakalıyarak dövmüslerdir. Bu olaydan sonra daha fst L âsabı bozulan gazeteciler. ancak a Hava Alanı Kumandanının ricas ve Türk sıvil polislerin müdaha Kastarati l fncı sshitedr lesiyle meydandan çıkanhp par drovıç. babası Pavloviç. Başbakan maklıklar dı$ına «sürülmü«;lerdir>. Knıçef ile fera pilotu Gagarin ve Uçakların vanında yalnız 4 hanıım muazzam bir kalabalık karçılamışgazetecinin kalmasına müsaade e lardır diltnis, erkekleı vaklaştınlmamıçUçaktan iner ınmez Titof, Krutır. Yarım saat kadar sürec bu çcTe bir rapor vermiş ve Knıçef Bicydan mücadejesı sırasında SR tarafından hararetle tebrik edile ray Nazırı Nâsır El Cavhari ra ıck kucaklanmi'etır. Karısı, annesi, hat bırakılmadıklan takdirde aynı bafcası ıle de heyecanla kucaklauçaklarla ccri dönme tehdidinde ^an Titof daha sonra ilk /ez* pL bulunmuştur lotu Gcgarin ile öpüşmüstür. İstanbul siyasi yönden hareketli gün gcçirdi C Teşkılatlanırken aramıza aldıklanmız hangi partiâen geldik leriri değil, dürüst ve vetannever clduklanni gczönünde tutmakta yız. S Hükümet yetkıü'.eriiyle yaptığımız konuşmalarda sizden A. P. içinde bir tasfiye vapmsnız istendiği söyleniyor, ne dersiniz? C Bizden tasfiye değil, çaibeii insanlarm ahnmaması istermiştir. Biz de buna dikkat etmekteviz. S C.H.P. nin bugünkü tutumunu beğeniyor musunuz? Eski ve köklü bir parti olan C.H.P rtcn yeni partiler ne bekliyebilir? C C.HJ» nin tutumu hakkın daki hüküm millete aittir Biz, yeni parti olarak karşıhklı samimiyet bekliyoruz. S Adalet Partısı seçimlerde destekliyeceği Cumhurbaşkaru adayını seçmiş midir? C Henüz milletvekillerı ve Senatör adaylarını seçmedik ki bunu düşünelim. Bununla beraber ben sahsan, memleketimizde gerçek demokrasinin idamesi için bundan böyle partüerüstü bir şahun Cumhurbaşkanj clmasını temen ni etmekteyim. Çiftçiye temaı ederek «Bu adam ya suursuzdur, ya da bazı giz1i istikametlerdcn tahrik edilmektedir, jani komünistlerin tesiri altındadır. demiştir. «Ahmet. Çiftçiyi mudafaa eder gibi Jtonumatuz ve A.P. ile hıçbir ilgisi olmadığı ıddia edildiğı halde üzerinde tahliller yapmanız I sıl tefsij edilebüir?» sorusu Gümüşpalayı birdenbire sınirlendırmiştir. Bu soruya «Bu memleket şu veya bu partinin değil, 28 milyoaujıdur. 45 sene kanım vererek crduya ve memlekete hizmet eden ben. onuii mudafii olamam. Bu ıneaaleketin huzura ihtiyacı var. Partiler arası polemiğe değil. Bu nu da siz yapacaksınız.» şeklınde eevap veren Gümuşpalayı, Genel Başkan Yardımcılarından Necmi Öktera, «Genel İdare Kurulu sizi bekilyoT, karara geldik» diyerek gaz£tecileruı arasından ajıp göturmüş ve bu şekilde basın toplantısı diğer yönetçilerin müdahaleleri ile yarıda kesilmiştir. CJi.P. nde îııtçkanai ısnatları reddediyor BasUrafı 1 inci «»Wfe«e lardan mahrumit«tine sabep olmaktaydı. Ihtilâlden sonra gerek Millî Birlik Hükümetine ve gerek M. B. K.'ne, Okta« Şirketiniıı rccmi nüracaatı üzerine bu konu intikal etmif ve mesele o sırada Bayındırlfk İmar ve Iskân Komisyonunda bulunmam hasebiyle bana havale edilmişti. Taraflar dtnlendikten sonra bu anlaşmazlığın derhal hatledilenek 30 kasaba ve köyün içme suyu projelerinin ikmali ve bir an önce suya kavueturulması direktifi ile anlaşmazlığın Bakanlık kademesinde halli istenmişti. Fakat antaşmazhk t>a seviyede halledilemedığınden liier Bankası Umum Mudürü SaDrı Sağıroğlunun teklifı ve Oktaş ürmasın inda bu teklife katılması üzerine bu dâvada ben. hakemligi kabul ettim. Kanunen hakemın takdırıne bırakılmı.ş olan nısbet en az yüzde 2 üzerınden tarafımdan tesbıt edıldı. Bu paranın tamarauun bir iıayır cemiyetine tcberrü edıleceğı her iki tarafın mumessıllerı ve bılirkişi huzurunda beyan olunmuştur.» lütskeva TilofH karşıladı Orduyu gençleştirecek olan tasarı, seçîmlere kadar kamıniaşacak BastaraJj I IIMI kanhğı tarafından, tasvip görmemıştir. Majiye Bakanlığı, bazı bölümlerdeki aleyhte mütalâatıııı ekliyerek tasarıyı Ba^bakanhğa Bevketmiptir. Diğer İSakanhkların miitalâaları ise müspçi olmustur. Sumerbdrrk'ın her cins mevsimlik kumaşlan bırçok yenıiiklerle mağaz*lanna dağttılmışhr. Sjmcrbdnk kufnaşları, hcm zarif vc hem de bankacılığı gıbi sağLam v* iUntidi şayanâv. Nihayet Arap mısafırlerımızin dedikleri vapıldıktan sonra her iki uçakta bulunanlaı teker teker inip peronda bulunsn en son mo del 10 lükü Amerikan rvtomobiline binnıeye oaîlamıslardır Yüzleri sivah tü! peç»eler!e örtülü olan kadınların ayağmds paçaları baSlı şalvar. ü"rtlerinde iri mavi çiçekü emprimne saten buiunmakta ıdı Hanım gazeteci ark.adaşlarımjzın ıfadefine göre çoğu nun el. avak tırnakJan boyalı ve en agır parfümler «iirünmüşlerdi Emirin çoeuklannin baııları papyon kravatlı olmaianna rağıaefl bazıları da yalınayaktı. Dün, Anayasa dâvasında Aakara Bastarafı 1 ıncı sabifede deki politika mücadeleleri arasında bu iş fisebilullah yapılmakta ve seri kahraman imalâtımız hızla devam etmektedir. Son tipik misal Adalet Partisi olayıdır. Aylardır kapansm, kapanmasın tartıçmalarır.ı hep dinllyor ve okuyoruz Partinin birinci plâna geçiveren bir siyasî te?ekkül haline gelmesinde ters yönlü propagandanın en ileri öroeği olan bu tartışmalar hiç şüphe*iz baş rclü oynamıjtır ve oynamaya devam etmektedir Bu kadar kesif propaganda, yeni kurulmuş 19 partiden hangisi için yarılııvJı netlct başka türlü olmazdı. Esefle söy. liyelim, hele son mısal Türkiyede ters yönlü propag«ndayı temin edecek davranışlann mtkbul davranışlardan olduğu ökrini bir kaide haline getirmek yoluariatfır. Memlekette kanuular vurflrlükte iki şehirde sıkı yönetlm vaı ihtilâlci idare iş bajında... <ğer bir siyasi tesekkülün başıodskiler kanunlara, kararlara aykın hartket etmişlerse buna karp kanun •dam larının mütalâastna göre normal iflera yapılmak gerekir, halbuki eördüğümüz manzara ;udun Istanbulda basın toplrtntıUn, Ankaraya getirilmesi bir hâdise olan koeaman koeaman dotyalar, bu dosyaîan tetHk tçin üstöst» yapıian Bakanlar Kurulu fcoplantılan ve Adalet Partisinin günlerdenberi devam eden esrarengiz top JanblarLnda hazırlanıp komiteye gönderilen muhtıra. Bütün bunlar Vostok II. nin dün yayı 17 defa dolaştığı, Berlin meselesinin üçüncü bir cihan harbl ihtimtlinl ortaya koyduğu vc bu keşmekeş içinde kalkmmamış bir Türkiyenin tutum ve durumunun ne olacağının düşünülmesi lâzım feldiÇi sırada öncelik alıyor. büsbütün birinci plâna geçiyor. Ne olurdu: «u kahramaD imalitını becerdiğimiz kadar meıelâ kürdan imalâtım da becerebiUeydik, belki bir faydası olurdu... Gayrimenkulün Satif İlânı Kartal İcra Memurlığundan: 961/123 T. Bir borcun temini istifası için tatıJmssına karar verilen gayrimenkulün cinsi ve evsafı: Behçet Arpat lehine 5000 liraya ipotekli ve Ömer Çmar'ın »ahibi bulunduğu Kartal yukarı mahalle Zobur Osman kuyutıı mevkiinde kain tBpunun 1325 ada, 88 parsol sayılı ve 590 m2. miktarh pafta 169 daki gavrimenlcul içersinde bir katlı evm on kapısından içeri girildikte bir ho! bir mutbak, üç oda ve bir heladan ibaret olup oda döşemelerı ahşap tavznlannın da keza ahşap olduğu reminin bodrum olup biaaıun 44 nıi üıeriae yeni ve kâgir olarak yapılmıs bulunduğu, etrefı meskön ve denize nâzır olup, havadar bir mahalde bulunduğu, asfalt Yakacık Caddesine takribeo 5 dakikahk bir mesafede olduğu, binanın heme n yanında aynı sahsa ait ve aynı parsel içinde 22 nt2 lik sahada bir oda bir holden ibaret olan bir de müştemılâtınıB bulunduğu cih«tle civar alım s*tım rayiçleri nazara almarak Mna ve trsa kıymeti tamamı. nın 30000 liraya mütehammil buluadugu bUirkisjden alınan lapordan anlaşılmıştır. Gayrimenkul imar plânı hari cinde olup, genel sartlara göre âzami ikl kat (6,00) mt. irtifamda balvçeli «v inşaatına müsait bulun duğu beledlyenla eeTabi yazısın dan anlaşılmıştır. Gayrlmenkule ait sartname 9/9/1901 tarihinden itibaren herke. sin görebilmesi için dosyaıında açık tutulmaktadır. Satof şartUn 1 Satıs 10/9/1981 Mİı fünü taat 10 dan 11 e kadar Kartal tcra Dairesinde açık artırma luretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin V 75 ıni ve rüçhanlı alacak. < lıiar varta alacaklan meemuunu geçmek çartivle en çok artırana İhale olunur. Bu bedelle alıcı çıkmazsa en çok arv tıruun taahlıüdü bâki kalmak fartiyle 29/9/1901 günü ıaat 10.11 de icra edilmek üze re ikinci artırmaya bırakihr. Bu artırmada rüçhanlı alacsklılar alacağını ve eatış masraflarım geçmek fartiyle en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya içtirak edecekler tahmin olunan kıymetin »o 7,5 niıpetinde pey akçaıı vermeleri lazımdır. Saüş peşin para İledir. tsteyene 20 güne kadar mehil verilebilir. Tellâliye alıeıya ait olup birikrni^ vergiler aatış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafiyle ihale pulu müşteriye aittir. 3 Ipotek »ahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerind£ki haklarını husugjyle faiz ve masrafa dair ileri süreeekleri iddialannı 1$ gün içinde dairemize bildirmele. ri aksi takdirde paylaşmadan hâriç kalacaklan. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse t. îf. Kanununun 133 üneü maddesi gereğince ihale feshedilerek alıcı iki ihale arasındaki farktan ° « S faiziyle bir. / likte mesul olacaktır. 5 Şartname ilân tarihinden İtibaren kerkesin görmesı için açık elup artırmaya iştirak edeceklerin satış ilân ve şartnamesini görmüş ve münderecatını kabul etmiş lavuacak. ları ve satış yerini terkedenleı ihaleden vazgeçmiş sayıiacaklan ve baçkaea lüzumlu mâıdmat almak istiyenlerın de. iremizin 1961/123 T. sayılı dosyasına müracaatlan ilân oiu nur. Baştarafı 1 incı sahifede csklarma daır hükme bel bağladık ları tahmin edilen sanıkların beraet edecekleri kanaatinde bulunduklan, bir avukatın bu davayı Türk Ceza Kanununua 230 uacu maddesi üe bağdaftırmak isternesinden meydana çıkmıştır. Etki Kay seri milletvekıllerindea Servet Hacıpasao|lu'nun avukatı Hayri Domaniç: i Şayet «anıklann muhakkak cezala3dırüma«ı terekiyona, haklarında T. C Kanununun 230 uncu maddesıain uygulaaman ieap eder» deyice «anık bölmelerinden ujultular ve itiraz sesl^ri yükselmiştir. 34 sanığın savunmasmı yaptığı dâokü duruşma saat 18 de sona Cumartesi günü C.H.P. İl konermiştir. Bu suretle dinlenıniyen Cresi kıravatlılarla kıravatsızların 100 sanık kalmıştir. Savunraalara raücadelesi şeklinde geçecektir. îl bufün de devam olunacaktır. Baekanlığı ıjin Fazıl Şerafettin Bürge, Ali Sohtorik, Ekrem özden Şebinkarahisar yangını ve Muhlis Sîrmalmın isimlerinden bahsedilmektedir. Baştsrafı 1 ıncı •ahilede SI.SJ". seçimlere girebilmek için •iresun Valisi Atıf Tahıl da yançahşaıaUra başU4ı gın hakkında aşağıdaki bilânçoyu Memleketçı Serbest Parti Genel vermiştir: 304 dükkân, Merkez Polis Kara Genel Başkanı Enver Adakan dün kolu binası, P.T.T. binası, 25 ev, bir basın toplantısı yapmış ve çekt milyon lira değerinde iki otel kildikleri bildirilen kuruculardan binası ile ayrıca daha on otel, dört Fahrı Belea, Muzafier Mutlu ve fınn, bir şehir kulübu, iki gazino, Saki Zorlu harıç diğer iıtifaları altı kahvehane, 24 ardiye ve depo teyid etmistir. öte yandan C.KJd.P. İl Başkanı le birisi Petrol Ofisine ait iki y»Zekâi Dorman, dün İl Merkezinde zıhane. Şebinkarahisarıa yegâne gazete düzenlediği basın toplantısında, si olan Yeni Şebinkarahisar gaz« M^JP. den A.P. ne iltihaklara teeainin de matbaası tamamen yan masla, «Siya»i bir mahreke henüz raıtfir. llglii mtkamlar ilçede y« yerlefmemiş olas partilerde bu. giniden daha büyük bir çarşmıc bi zikzaklan beklemek lazımdır. •ptırılacağını acıklamttUrdır. Ve Kendisiı» bir yatak bulamıyan rilen bilgiye göre bu çarjının ya sular tabii olarak etrafa yarılır punı daha evvelce de düşünülmüş ve dağılır. Ama bu sulardan belki v« gerekli plânlann hazırlanması bizim şathı maile akmak istiyenn başlanılmıştır. m ler de olaTjiIir.» demiştir. SÜMEBBANK ALIM ve SATIM MÖESSESESi (Basın 4001/3134) OTÛMÛBİL TRAKTÖR, KAMYON VE HER TÖRLÜ OEMİR VE TAHTA Devlet Nalzeme OEisi İstanbul Şubesi Müdürlüğünden Ofisdmizce aşafıda cinri re miktan yazılı muhtelif malzeme 18/8 1961 cuma eünü saat 8.30 da kapah rarf »uretiyle »atın alınacaktır. îsteklilerin bu malzemelere ait ersatnane ile aatınalma şartnamesini gönnek ve lüzumlu izahatı almak uzere Kuruçeçmedeki Subemız Ticaret Servisine müracaatlan ilftn olunur. Mafcene cinsi Miktan Ağa; kalem lapı Plâstik kalem aapı Tararna kalem sapı Kola Makine temizlik fırçası (»ert) Makine temizlik fırçası (yumuşak) Cetvel tahtası 100 cm. lik Kristal tampon Cam süngerlik (süng^riyle beraber) Lâstik süngerlik Siyah şerit Bakalit kapak (dolmakalem mürekkep şisesi için) Lâstik kapak fırça Alçı Mazot Maktse yağı Formol Çıta Çıta Cıta Monte çivisi İP Fantazi kâğıt (ebru) Acit fenik Tuzruhu Vatka kâğıdı 23100 10000 3000 13200 3000 1760 350 1000 3640 6500 96000 25000 35000 25200 224 475 15 202 188 75 2 172 1140 34 120 228 AKSAM İÇİN ENİDEAL SENTETİK BOYA Adet Tüp Adet Metre Adet Kg. Adet Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdürlüğünden: Gemilerin Asid Siyanidrik Gazı İle Ta« veya Kısmî Tephiri İçin Ücret Tarifesi Fümigaıyoııa tâbi tatuLan hscim m3 HCN 2gr/m3 HCN 4 irr/ra3 Lira 1 1000 1500. 1001 2000 1.500. •>ooo. 2001 3000 1.750. 2.500. 3001 4000 2.000. 4001 5000 2.250. 3409. 5001 10000 Beher 1000 mS v e kesri > için ilSve 225 •~ ^ 450. 1000120000 Beher 1000 m3 Te keerf için ilâve 200. 4U0 20001 Yukarı Beher 1000 m3 v e kesri için flave 175. ' 350. N OT : 1 Gemi mürettebatınm otelde kalma'an halinde Backamız tarafmdan yapıian masraflar aynen fatura edilir. 2 Beher m3 a 4 gramdan fazla gaz teksifıni gerektiren durumlarda veya bu hususun mü|teri tarafından istenilmesi halinde, fazla sarfedilecek gazın kilocu (58.) lira olarak hesap edilip normal tarife ücretlerine katılır. J Işbu tarife, tephir ameliyesinin 24 caatlik bir «üreye ınhisar etmesi halinde câridir. İş icabı veya müçteriyf râci biir sebepien veya talepten d olayı 24 saati geçtiği takdirie gemide bilfiil çalışan beher uzman için çalışılan beher ij saati basına aynea (10.) lira ücret tahakkua ettirilır. 4 Ifbu tarife tstanbul Liman hudutlan içinde uygulanır. Mezkur hudutlann haricin de bulunan gemilerden vâki tephir taleplerinin tsletmece kabulü halinde yapılacak her türlü munzam maıraflar aynca tahakkuk ve mü^teriden tahsil olunur. 5 Gemilerden gayri yerlerin (depo vs.) tephiri mevzuubahis olduğu takdirde, üeret taraflarca tesbit edilir. llgililere saygı ile duyuru lur. MOraeaat : Dx. Tol. t şletmesi Baştabipligi Tel : n 11 tO/n (Basın 4648/31S2) Bcjı, Vernık vt SeçiM Fabrikaları. İzatu Faaİ 1973/3065 «••••••«•«••«•«I••••! » Adet Kg. Basın . 3805/3101 6LISERIN î Farmasötik, Endüstriel • 30 BMne Garantili • Tel: 82 32 05Telg. Kepkepler İL. 7822 3*91 Akkuş Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: § {5 1 Fabrikamızca muhtelif sınıf, eb'ad ve boylarda 1878Jt78 m3 furunlu kayın keresteleri 34 parti halinde açık artırma turetiyle satışa çıkanlmıştır. 2 Açık artırma 15'Ağustos/1961 talı günü «aat 14 de Fabrika Müdürlüğü idare bi/ıasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Açık artırma suretiyle yapılacak «atışa, satışla ilgili şartnamenin 3 üncü maddesindeki târif edilen kimseler reya kanunl vekilleri iştirak «debileceklerdir. 4 Yukanda açıklanan satışm başlama saatından en geç yarım saat evveline kadar talipliler her parti için ayn ayn V» 15 Teminat yatırması şarttır. 5 Şartname ve eb'ad listeleri Giresun Orman Başmüdürlüğü ile Ünye, Ordu, Tokat, Giresun, Samsun, İstanbul, Ankara ve Izmir Işletme Müdürlükleri ile Sivas ve Niksar Bölge Şef. liklerinde görülebilir. C tsteklilerin belirli gün ve «aatte ¥t 7,5 ilk teminatlan ile birlikte komisyona müracaatlan ilân olunur. (Basın 4503)/3114 5 § TtCAKET ANONtM «tRKCTt SenBavc:: 2 500.000 T. L. ISTANBUL BIRLIK § Müşterisi sahibidir ğ Merkeri: İSTANBUL (Çarsıkapı ^ Tel; 27 18 21) Q Şubeler: ANKARA (Ulus İş Hanı J| Tel: 11 82 78) § KAYSEBİ: Işci Sigortalan Han. Tel: 1688 İZMTT İstanbul Cad. 140 FAALtYETE GEÇİTOR 9 Eylul 1961 e kadar yeni «ubelerin ycrleri tesbit edilecektir Kaçırılan uçak YENİ 36 ŞUBE Uazı Egıtım Enstıtüsu Müdürlüğünden: Baetarsfı I ıncı «ahifede Bildirildiğine göre, uçakta T2 yol cu ve 9 kişilik mürettebat bulun maktaydı. Uçak, Küba'ya inmiş«r. Son üç ay içinde dört Amerikan yolcu uçağına el konulmus bulun(Basın: 4585)/3129 maktadır. îleri gelen bir yetkilınin açıkla^ dığma göre, bu son korsanlık ola yını müteakıp Amerikan Hava Kuv vetlerioe hazır ol emri veı*i!miştir. Olaydan, Başkan Kennedy de der hal haberdar edilraiştir. Kennedy, 1 Kapalı zarf usulü ile EngtitümCz Müzik ve Merkez bina olayla ilgıli bütün malumatın kenlan ile otobüs garajmda onarım yaptınlacaktır. dUine ulaçtırılmasını emretmiştir. Diğer taraftan bildirildiğine gö2 Keşif bedeli (29878) lira (55) kuruştur. re, uçajın içinde Kolombiya ve 3 Muvakkat teminatı (2240) lira (89) kuruştur. Bolivya Dı^işleri Bakanlan da bu4 Bu işe ait şartname mesai günîerinde Enstitü Müdürlüğün lunmaktadır. de gdrülebilir. 5 ihale 25^.1961 cuma günü caat 15.00 de Müdürlük bina»»da Millî Birlik Komitesi, toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Baştaratı 1 mei sahifede « îsteklilerin Ankara Bayındırhk Müdürlüğünden alacaklan i veterlık belgeleri, Okullar Saymanhçından alacakları muvakkat nin partilerızıin bugünku tutumlatemmat makbuzlariyle birlikte teküf mektuplarını en geç ihaleden rını izah ettikteri tahmin edilmekttdir. bir fddt önce komisyon başkan ııgına vermeleri lizımdır. Bakanlar Kurulu bugün ikinci Postada vğki gecikmeler kabul edllmez. toplantısını Çankaya köşktinde 8 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 maddelerinde gösterilen belfe. Devlet ve Hükümet Başkanı Orleri istenildiği takdirde ibraz etmeleri mecburidir. general Cemal Gürsel'in bafkanBasın: 4565 A. (13065)/3109 lığında yapmıştır. Bonmarşe mağazalannda kendl paranızla kendl lhtlyaçlan nın karştlayaeaksınız. Gıda Oiyin • Ev eşyam Müteşebbl* abonman olmakistiyenler, merkez adraalmize bizzat veya mektupla rafiracaat : ederek kayıtlannı yaptırablllrler. Şubelerin açılmasında bu müracaat gırası nazan itibara alınaealrtır. ' Fazla bilgi Içm Merkez ve FU5be!erimizden Ocretslz broşür isiz. ÎL. 7861 3038 SİZ DE ORTAK olabilirsiniz. İstanbul Defterdarlığına İmtihanla Memur Alınacaktır Teşkilâtımızdaki münhal kadrolara askerliğini yapmış lise ve ortaokul mezunlanndan yapılacakimtihanla memur alınacaktır. tmtihan 16/8/1961 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 dedir. Aynca münhal daktiloluklara da asgart ilkokul mezunları arasmdı aynı tarihte daktiloluktan saat 10 da vapılacak deneme ile eleman almacaktır. 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesindeki evsafı haiz olan isteklilerin imtihana giriş kartı almak üzere en geç 15.8. 1961 gününe kadar aşağıdaki yazılı belgelerle Defterdarhk Sicil Bürosuna müracaat etmeleri ilân olunur. 1 Dilekçe 2 Nüfus cüzdanı ve terhis vesikası 3 Tahsil belgesi 4 Bir adet fotoğraf. (Basın: 4444 3115) EMAYEJAŞ'm »S I H H İ L E.V.A 2..I U » T 1 M. S. B. Ist. (3.) No. h. Sat: Ko: Başkanlığından: Hv. Kv K. ihtiyaeı için 6 adet vibratör «lınacaktır. Beherinin tahmini bedeli 3000 TL. *ı olup geçici teminatı 1S50 TL. «dır. Kapalı zarf ile eksiltmesi 28 ağustos 1961 pazartesi eünü saat 11.00 de Sirkeci Demirkapıda ve Komisyonda yapılacaktır. Zarflarıa taat 10.00 a kadar Komiayona verilmesi aarttır. Postada vâki gecikmeler nazarı dikkate alırımaz. 3 Evsaf ve şartnamesi Ankara'da Lv. A. de. Izmir'de Hv. Eğt. KSat. Al. Kom. Bşk. lığı Güzelyalıda ve Komuyonda görülebilir. (Basın 4S21/1258/3126) v^ a t l " Işinizi kolaylaştırıp zevk haline getiriniz. OEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİNİN Küçük yazı makinelerini kullanınız. İHRACATÇISI : Büronıaschiaen Export GMBH Berlin Merlin \ 8, Friedrich«trai«e 61 V Demokratik Alman Cumhuriyeti Umuml mümessllliğl: Türkiye Kızılay Dernegi Genel Müdürîü&ünden: Kan merkezlerimiz ihtiyaçlan için 2,5 tonluk Şevrole kamyon üzerine kan nakJinde kullanılmak üzere soguk hava tertibatlı karoser yaptınlacaktır, Yapılacak karoser şekli ile fiyatı havi tekliflerin 15 eylül 1961 tarihinde Kızılay Genel Müdürluğünde bulundunılması lazımdır. Şartnameyi görmek için Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğüne, İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğüne. Bursa'da Kan Merkezi Müdürlüğüne müracaat edebilirler. CumhuTİyet 3135 Reklâmcılık 1079/3105 i 48 ile başlıyan t Yüz Bin Adet Yeni Çuval Satılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi İskenderun Böl$:e Müdürlüğünden: 1 Mersin şubemizdeki 40.000 adet ve İskenderun ajansımızdaki 60.000 adet hiç kullanılmamış, yeni, kırmızı kuşaklı hububat çuvalı açık artırma suretiyle satılacaktır. 2 Artırma 21/8/1961 tarihine rastlıyan pazartesi çünii saat 10.00 da İskenderun'da Bölge Müdurlüfü binasında özel bir komisyonca yapılacaktır. 3 Artırmada teklif çuvallann tamarmna veya 1200 adetten aşağı olmamak üzere küctik partiler halinde j'apılacaktır. Teminat her çuval için 50 ktıruştur. 4 İstekliler çuvallan bulunduklan depolarda her gün mesaî saatleri dahilinde görebîlirler. 5 Buna dair şartname İstanbul Malzeme Şube, Izmir, Ankara Bölge, Mersin Şube, Adana, Ceyhan ve Maraş Ajans Müdürlüklerinden temin edüebilir. (Basnı 4558/3112) ARŞİMİDİS MÜESSESESİ Galata Okcu Musa Cad. 39/51 Istanbul 3 10 Eylul arasında Sonbahar LEIPZIC Fuarında sfandımıu ziyant ediniz. ÎL • 7683/3089 * TELEFON Aranıyor i Müracaat: T e l : 48 32 5 0 f Mübayaat t İL: 7914/3122 f
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle