13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI Metin Milano'da Millî futbolcumuz bugün Palermo ile m u k a v e l e y a p a c a k Metin Milano'da ve Milli takım «an j göz yaşlan içındp uğurlamaları j ! traforu Metin Oktay anlaştığı Pa1 biihassa dikkati çekmiştir. Kendi j Dün Miiano'ya varan Metin ile ! leımo Kuiübu i!e esas mukaveleyi j «ine gösterilerı sevgiy» fazlasiylei yaptığımız tplefon göruşmesinde ım2alamak üzere dün saat 10.00 da mukabele eoen Metin hava ala Metin bizp ^unları söylemiçtir: uçaklj Miiano'ya hareket ptmiş nında herkesle ayrı ayrı vedulas. Saat 13.30 da Miiano'ya gei tir. Hava alanında sadece kala mıs ve poz poz resim çektirmek dik. Hava alanında bizi Palermt balık ba»ın m°nsubu. Galatasuray mecburiyotinde kalmıştır. Bu şekulübü Başkan: ye idareciier karKulubü Reisı Refik Selimoğlu ve kilde Metin Oktay. ttalya'ya trans şıladılar. Hemen burada toplu olakınlan tarafındai uğurlanan fer olan altıncı Türk futbolcusu laıak yemek yedik. Palermo idare Metin kendısi i i e yakından jlâka ünvanını kazunmı^tır. heyetı bugün toplantı yaptı. Yarın lanan basın mensuplarına hıtaben sabah doktor muayenesine tâbi • Bana karşı göstermiş olduğunuz ilgiyı hig bir zaman unutmıyacağım» riemiftir. Hava alanjnda arkadaşlarından j Palermo'ya hareket edeceğiz. Bebazılarının ve kulüp ıeisi Refik Selimoğlu'nun genç futbolcumuzu ; CUMHLTtrFET S Temznuz 1961 EOKS TAKIM1 GİTTt 1115 (pnımu/ tarıhlerı arasında Bükreşte yapılacak oian Balkan sehırierı Boks Turnuvasına katılacak olan boks takımı.nız dun trenie Bükreçe hareket etmiştir. Yukarıdaki rasimde boksörlerimiz antrenör Fevzi Törk ıle birlikte görülüyorlar. Yüzme: Genclerde yeni Türkiye rekoru kırıldı «Mithatpaşa kupası» yüzme ya tında muvaffakıyptler tpmennı 1 rışları dün Moda plâjında yapıl erier Ümversıteler Spor Haftasının fı Amil Rıza (Ank. Ü.). Tezcan Şemıs ve şu neticeler ahnmıştır: nal maçları bazen çok kaliteli ve ner (l.T.Ü.i, Yıldırım Türken (t. 100 M. Sfrb'st erkek bıiyükler: zevkli bazen çok sonük geçmekte Ü.l ve 2 müsabık daha bugün kar1 Enver U^unoğlu (t.Y.t.) 1.06:7 dir. Meselâ finale kadar gelmiş döfinaü oynuyacaklardır. 100 M. Serbpft hayan çençler: takımların müsabakalara girmeme1 ; Canan Ates (G.S.1 1.29 si hiç iyi karşılanmıyor. Dün İstan10OM. Sırtüstü erkek büyükler: bul Üniversitesi ve İzmir lktisadi 1 : Mehmet Atakan (M.S.) 1.29. ve Tıcari llimler futbol takımları ÎOn M; Sırtüstü h.ıvan £pnçl»r:! sahaya çıkmadılar. tkisi de hük1 Csnan Ateş fG.S.) 3.50.2 j men mağlup o'.du. Ankara Erkek 200 M. K. Kurbağalama erkek j 23 tenunurda Sofya'da yapılacak seneierde hu sporda kürekçiler iyi Teknik Öğretmen Okulu, G. Sanatbüyükler: 1 Yılmaz Tokriz (G.j Türkiye Bulgaristan millî kürek form tutarmyorlardı. Ama bu selar Akademisini 31 yendi. S.) 3:18. müsabaJc&sı için millî takımımızm zon kulüpler hakikaten çok iyi eG. Eğitim iyi ve anlaşmalı bir seçmeleri bugun saat 14 te 4 sınıj lemanlara sahiphrler. Hepsi sezo200 M. K. Kurbağulama erkek oyunla Ege Üniversitesini 30, 1. İstanbul Ankara atletizm mü»a üzermden Kartal'da elacaktır. nun yarısında iyi form tutmuşlar i aei'.ler: 1 Racp Giireli (Bz.1 Teknik Üniversitesi d« Eskişehir bakaçı bugü n saat 16 da Fenerbah Tek çifte, •: çifte. 2 tek dümen • ve busporun tekniğıni de iyice I 3.24.3, tktisadi ve Ticari llimler akade. çe stadtnda yapılacaktır. elli. 4 tek dumencılı «ımflarında ' kavramışlardır. Bulgaristanda yai 100 M K. KurbaŞalama bayan | misini 10 yendiler. Bayanlar ve büyükler arasında yapılacak bu seçmelerp A.Hisar. pacaklan musabakalarda G. Saray gpncler: 1 Asürie Gamsız (M.S.) Voleybolde tzmir tktisadi ve Ti yapılacak bu müsabakaların çekiş F.Bahçe, G. Saray, Beykoz ve He Kulübu, kurucuları Faık, Cevdet 1.53.1 Yeni Türkiye rekoru. cari llimler Akademisi, Yüksek meli geçeceği muhakkak gıbidir. ve Muslih hocaların ısımlerinı reke katılaeaklardır. 100 M. Sırtıistü erkek büyükler: Denizcilik Okuluna hukmen galip Bütun Federasyon erkâmnın bu koyduğu yeni tekneler kurekçılere • "• Mitbnt HaUal (t.Y.t.) 121 1 .. geidi. tstanbul Üniversitesi Ankalunacagı bu seçmelerde birincilik verıldiğı takdrrde, ayyıldızh for!i>0 M. K^lebek erkek gençler: Muzaffer Selvi'nin ra Üniversitesini 9/15. 15/4, 15/11, j ten zıyade. daha çok iyi form gos manın temsilcileri iyi bir netıce 1 Kamil f^lâmotlu (Bz.) 1.27. alabileceklerdır. 15/7 yenerek şampiyonluğa doğru tsren kürekçiler seçıleceklerdir. 100 M. Kelebek erkek büyüklpr: oğlu oldu Son scz : Yalnız bu mılli. riâvada kulüpleî Semih HvzneHarn*lu (G.S.) SELİMOĞLU VE METİN • Dun Metın'ı uğurlamaya selen Reıs Re bir adım daha attı. Bu se^melerde ekiplerin form rin idarecüeve anlayış gostererek 1.23.5 Beyoğluspor Kulubunde ıse 3 Turkiyp rekortmenlennden Mu. 5 fik Selımoğlu'dan başka hiçbir Galatasaraylı idareci yoktu. Senelerin durumlan da bellı olacaktır. Hattâ yardımcı olmalarını H i?tiyoruz. a evlâdı pıngpongcunun iştirakiyle yapılan zaffer Selvinin bir erkek 200 M. SerKest prkek bü'ükler: Kürekçilere muvaffakiyetler dıbu seçmeler. şampiyon olacak taidarecısi. Metin'e gösleriletı alâkadan dolayı duygulann^ış ve onu maçlar çok zevkli geçiyor. Hasaıı dünyaya gelmiştir. Selvi aılesıni ! Erçin Ssnda (t.Y.t.) 2.3«:9 kımı bile belli edecektir. Burada leriz. 2 W M. Serbest erkek gençler:[ uğtırlarken hüngür hüngür ağlamıştı. İşte, Metin, belki bir gün yine Dinçel (Î.T.U.). Burhan Küçükebe tebrik eder, yavruya uzun ömür <) mühim olan milli takımdır. Son Tunçır BENOKAN METİN HABLKETlNÜEN Ö.VCE 1 Bıırban Akçün (Br ) 3.03.3 ' kai'şı karşıya geleceği Seümoğlu'nun eiini öpüyor. (Eşe Üni.). Sunal Ereörnek (1. Ü.V dileriz. =S"HE£Ünıversıte maçlarında hukmen mağlubiyetler iizücü oluyor İstanbul Ankara atletizm yanşması bugün VAK1NLAKI AKASINDA Herkes tarafından sevılen ve takdir edüen Metin, hareketinden evvel takım arkadaşlaıı ve yakınlan arasında (İbrahim Köz) , • ^ ^ ^^ Millî kürek ekipimiz bugün belli olacak KAZAN VE TEZHİN CİHAZLARI FABRİKASI Memleketimizin en büyük ve komple Kazan fabrikasıdır, YUksek randımanlı ve kaliteli CELİK BUHAR ve KALORİFER KAZÂNLARrmızı ve • FABRİKAMIZI gördükten sonra « Ihtîyaçlarınıza karar vermek yüksek menfaatiniz icabıdır. Döküm ve mümasil kazanlardan çok üstün kazanlanmızın, imalâtı Amerik«n ASME ve Alman DIN normlanna göre yapılmakta, ve her tUrlü garantimizl taşımaktadır. Kullantlan saçlar Avrupa Simens Martin saçı, borular st 39 çelik çekme eksîzdîr. • •• • • • • • • • • • • • •»•••••••••••• . . • • • • • • • • • • • •••••••••••••"" NGURLAR >•••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••< Sayın halkınuztn dikiaiineL Fobrikamız say/n halkımızm mamuMerımtze g&sterdıği rağbet ve / cesore/ alarak, fevkatade ye/7///A/er/e p/yasoya orzeutıği yem çeşU/ertnı takdtm efmeJcle şeref c/vyar • • haklkt POPÜN £MPR/M£(Gec//zI) Solmaz. garantiit renk. ve orijînat desenlen İICOSE POPLİN POVJ.İN TRINÇICOTLUIC l OTOMBN k PE2DILİIC ICREP POPLİNLE& • • • • • •• • •••••»• •••••••••••••••••• . ••••••••••••••••••• ,*••••••••••••••••••• .••••••••••••••••••••• ,••••••••••••••••••••••• . ••••••••••••••••••••••• »•••••••••••••••••••••••• »*••••••••••••••••••••••••• *•••••••••••••••••••••••••• ••••••• ••••••••»• ••••••••••••. ••••••••••••». •••••••••••••••. •••••••••••••••• ••••••••••••••••••• soma OÜTÛSÖ ^ ^ ^ 0 • • • • • ••••' tıııu >••• ••• •*•••••• • • • • ••. ••••••••••••. •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •«•«••••«••«••«•«••«•••••••••* •«••••••••••«••••••••••••••••• • •••••••••• •»•••• •••••• ••••••• ••••••• ••«••••******** ••••••••• ••••••••• ••••••••• •••••••••• ««»•«••»•• •••••••••• •••••••••• ..••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• T3 ri İt LU/CS SffTES/ LUICSUZİSSE // MANISA TZItSTIL FABÜIKASI. ' • • • •« • • • « » • •* « • « • • >««»•«• « '•«•««««•«•«•••«»••••«•»«««••«••«« •••••••• garant/s/d/r hütön imatlât /ç/r? tam snerser/ze penye /pl*k. v boyalar kullamiır. Mamuller SUA4F/ZBAN/C' moğozafannc/a merkezmde sot/şar artzec/''üntştir ••••••••••••••• »•••••••••••••• ••••••••••••••• ••••»•••••••••• •••••••• M.ÖNSİ&H PDMU1CLU MlNSUCflT #. 6. » « • • • « « • •••«SilllİHflUMBMİIiyiaUiiill * * * * * * * •• • • ••• •••••••••••••••••• ••••i**T*«TTTTTm»*»»»»» »••••••••••••••••••••••*••«••*•••••••••••• •••• * İ i ıBasın ?S27'165S) »•••^^B^^^^^^^^^B^^»* •«••••••••••••••• »•••^^^^^^^^^^^^^^^v********* •••*•«••* * • • • • »» » • »» •• » • »< • •••• •••• •••• •••• »••••" •••••» « ••••••••••» ••••••••••••^ •••••••••••••••••••• •••••»••• Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından: 1 Ortakhğımız ihtiyacı İÇİTI 1000 adet plâstik çanta 14.7. 1961 euma saat 16 da kapalı zarfla teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 2 Muhammen bedel 25000. lira olup geçici teminat; 1125, TL. dır. Mezkur teminat nakit olduğu takdirde OTtaklı ğımızın Galata, tş Bankasındaki 3337 sayılı hesabına yatırılacak ve alacakları makbuzu, şartnamede istenilen vesaikle berabe: teklif zarflarına koyacaklardır. (Devlet tahvili veya Banka te minat mektubu da olabilir.) 3 Şartnameler; tatil günleri hariç her gün mesai saatle rinde, İstanbul Şişhane Terminal binası yanındaki Levazım Müdürlüğünden temin edılebilir. 4 Tefclif sahiplerinin. zarflarını en geç ihale saatine kadaı Levazım Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Posta ile gönde rilecek tekliflerdeki gecikmeler nazara ahnmaz. 5 Ortakhğımız, Artırma Eksiltme Kanununa tâbi olmadığı gibi ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledieine ıhale etmekte tamamen serbesttir. (Basın 2359/1641) merbolin efHAJ ( B.A A A M Ü R E K K^B 14S A N A YI l â A. §., s CA< HAVA » • « «« • •* • ••«• • «• »• •••••••• ÇELİK ALEV BORULU KAZAN. KONDENSTOP (Buhor hjtucu) Büro : Bogazkesen Cad Sunguriar Han Tophane • İstanbul Te! : 44 28 0 8 • 49 12 6 9 s^abrîka : Süâhtarağa, Kemerburgaz Cad. Çobançesnıe • istanbuf Tel : 2119 5 A I J L A A . K J sipARlŞLERİ SÜRATLE L . I V l W\ l ^ i TEMİN EDER. 22 13 45 NEŞRİYAT BÜROSU ANKARA CAÛ. 119 IL 7210>1636
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle