16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Temnıuz 1961 CUMHURtYET BEŞ Baştaraft 1 ınei sahifede rak yukarıdaki sözleri söylemiştir. Sandık kurullarındaki üyelerin Balkan yarımadâsı bir kere dayemin şekli ha gelişcne halindedir ve şimdiki Ankara 7, (Cumhuriyet Teleks) 9 temmuzda yeni Anaya. ınkişaflar. bizi çok ilgi çekici olaylarla karşı karşıya bırakabilir. tzmit, 7 (Telefonla) Izmitte I zandığını bilen tzmitliler açığa çı sanın halkoyuna sunulması sebe Moskova ile Tıran arasındaki müD. P. nin veni bir kütük yolsuz ! kan bu kütük yolsuzluğunu hay biyle, sandık kurullannda görevli bulunan üyeler, aşağıdaki şekilde nasebetierın Dozulması kuvvetler lugu meydana çıkarılmıştır, retle karşılamışlardır. and içerek görevlerine başlıyacak muvazenesini son derece ÜeğiştirAnayasanın halk oyuna sunulmiştır. Bulgaristanda hüküm sülardır: ması münasebetiyle tanzim edilen kütüklerde İzmitin merkez ve «Hiç bir tesır altında kalmaksı ren bulanık durum da yeni bir merkeze bağlı köylerindeki seçzın, hiç kimseden korkmadan halk sual konusudur Nıhayet Sovyetmen sayısı 60 bin kişidir. Halbuoyu sonuçlannın tam ve doğru o. ler şırın gorünmek sevdasından ki 1957 seçimleri sırasında tanzim larak belirmesi için görevimı ka vazgeçerek. bundan böyle korkutedilen kütüklerde merkez ve mernuna göre yapacağıma nâmusum. ma yoluna sapmak niyetinde gıbi Denizlı, 7 (Telefonla) Şehrimiz vicdamm ve bütün mukaddesatım gozükmektedirler. Baş rol artık keze bağlı köylerdeki seçmen adeoturan üzerine and içerim.» di 80 binin üzerindevdi. Bu duru Sırakapılar mahallesinde | Rumer.lerde değıl, Bulgarlardadır. ma göre yalnız merkez ilçede 1957 Ali Kalkan adında Malatyah bir Bu arada. Balkanlarda, ılgi toplıseçimleri sırasında asgari 20 bin şahıs, dün akşam yeni doğan kız yan merkez, Arnavutluk Sovyet çocuğuna «Anayasa» adını vermi.şseçmenin fazladan yazıldığı meyRusya arasındaki gerginliktir. dana çıkmış oimaktadır. Bu he tir. Şimdı art;k görülüyor ki Moskosaba Kocaelinin diğer hes kazası va. Arnavutluk idarecilerınin siya dahil değildir. 1957 seçimlerinde set değiştirmelerinden ümidi kesIzmit merkez ilçpsinde C H.P ile m:ş. bu ıdarecilerı değiştirmeğe D.P. nin eşit sayıda oy aldıklannı çahşmıştır Tirandakı Sovyet elve bütün vilâyette D. P. nin sadeMardin 7 (Telefonla) Dün geÇİM İvanov. Kruçef'in siyasetine Konya 7 (Sofu Tuğrul bıldırice 10 bin küsur farkla seçimi ka ce geç vakit Nusaybin'de Akrepli uygun bir cereyan yaratmağa ve yor) Evvelki gece vukua gelen karakolu civanndan yüklü ve sıEnver Hoca ile Sıhu üzerinde bascıkarılan lâhah kalabahk bir kaçakçı grupu ve bu sabah meydana kı vapmağa uğraşmıştır. Son Tihududu geçmek isterken hudut korkunç bir aüe faciası şehrimiz. ran dAvasını ve Sovyet Rusya lecrieri ile Sraiannda bir mıisa^.e de dehşet yaratnııstır. hine suikast hazırlıyanların idamı Konya'nın bir semtı olan AÇzı me olmuştur. Suatlerce <sürcn mumese'esinı hıı tc^ebbüse bag'amak sadcme sonunda iki kaçakçı yara mahallesinde 31 yaşındaki bir a icabeder. Halbukı. Mcskovaya bolarm.ş dıfprleri mallar'.nı bırıkı dam karısım ve oğlunu öldurüp 2 yun eğilmesini istiven Koço Taşrak kaçmak mecburiyetinde kul kızını da ağır şekilde yaraladık. mıslsrdır. Yakalanan mallar ara an sonra tavana bağladığı bir ip ko'nun idare ettigı hareket, parti içinde, orduda ve zabıta teşkisında 1500 metr» naylon ile külli e intihar etmiştir lâtında müspet karşılanmıştır. Fayetli miktjrda kadın giyim eşyası Olayı n cereyan şeklı şöyledir: kat idare başındakiler erk"en davIzmir 7 (Telefonla) Adalet vardır. Şehrimızdekı bir hamamda telrandılar. şimdi bu hareket başsız Partisi Ger.el Başkanı Ragıp GüAyrıca aynı gece Cizre hudut âkhk yapan 31 yaşındaki Suley. kazamüşpala referandumdan sonra bölgemizde iki silâhlı kaçakçı yan man Güler, evvelki akşam normal kalm ştır. Mo«kova başarı Ankara'ya giderek Devlet Başkanı larında bulunan koyuniarı Suri saatt.? evine gelmiş, karısı ve ço namavmca Enver Hoca ve Şihu, Gürsel'le görüşme talebinde bulu yeye götürmek istemislerdir. Bu cuklan il e yemeğinı yemiştır. Ye yeni yolda gıttıkçe daha fazla ilerlemiş bulunuyorlar Bu yeni yol nacağını bugün açıklamıştır. Gü sırada nöbetrüerle aralurında bir mekter sonra herkes yatmaya ha müşpala bu açıklamayı Devlet müsademe olmus v kaçakçılar zmatmken Süleyman birde n ye. şöyle özetlenebilir: e Başkjnının A. P. hakkındaki son koyunlarını bırakarak kaçmak mec 1 Komünist Çinin istediği emrinden fırlıyarak büyük bir debeyanatiyle ilgili suallere cevar»n buriyetinde kjlmışlardır. pervalizmle açıktan açığa mücamır şişi eline almış ve 24 yaşında. yapmış, bu mevzuda başka ilâve de!e; ki karısı Şerife Güler'e hücum et edecek bir sözü bulunmadığını 2 Pekin'in yardımiyle Yugosmiştir. sövlemi.«tir. lav tadilciliftine karşı amansız Kadını 78 yerınden şişleyen Sü Gümüşpala ayrıca Adulet Partimüeadele leyman, bu kerre 6 yaşındaki oğlu sine girmek üzere C. H. P. lilerden Aslında. Tıto Yugoslavyası, TiMardin 7 (Telefonla) Cirenin Ismail'i şişlemeğe başlamıştır. Göz müracaatler olduğu hakkında çı 56 kılometre yakınlarında îştan randaki idareciler için, bir numaleri dönen Süleyman son olarak kan haberleri teyit etmiş, «Yüzler köyünde 7 yaçlarında Halil Melralı hasım olarak kalmaktadır ve c», binlerce kişi müracaat ediyor» pün adında bir erkek çocuk 8 yaş annesi ve kardeşinin kanlı ceset. d'emiştir. Fıkat müteaddit sualle larında Na«ıye Melgün adında bir lerıne sarılı ağlaşan 7 yaşındaki kızı re rağmen herhangı bir isim ver kızla evlenmiştir. Evlenme ma kızı Saliha ile 3 yaşındaki meyi reddetmiştir. höllî örf ve âdete gor e vuku bul Meryem'e de bırkaç şiş saplamış, sonra gayet sâkin bir şekilde bah rpnstur. çeye çıkarak kuyunun ipini içeriî ye getirmiş ve tavanin kirişinden Zeytınburnunda 3 gunlük progeçirerek kendısmi asmıştır. ALTIN FİYATLARI paganda yasağ.na riayet etmiyeOlayı bu şekilde hâlen şehrimiz 7.7.1961 Denizli, 7 (Telefonla) Tonaz Devlet Hastahanesinde «gır yara rek cAnayasaya hayır» kampanya1028010300 bucağına bağlı Abaş köyü çekirge lı olarak yatan 7 yaşındaki Sali. sı yapan 4 A.P. li yakalanmış ve Cumhuriyet Örfî Idarcye teslim edılmiştir. 1320013250 istilâsma uğramış ve köy büyük ha anlatmıştır. Reşat Zeytinburnunun Telsiz semtin1030010350 Hamit zarar görmuştur. 3 yaşındaki Meryem'in durumu 96009650 Gulden Halk, zararı telâfi etmeK ıçın daha ağırdır. Her ikisine de ameli de munfesıh D.P. nin ocak Baş1220012250 îngiliz kanhğmı yapan Orhan Oflas iZiraat Bankasmdan kredı talep yat yapılmıştır. 15201525 Degussa simli çahsın, yanında Adalet Paretmege başlamıştır. 15201525 Olay, bahçedeki köpeğin surekli Vcrlı tisı mensuplarından Avukat NecZiraat Müdurlüğü ekipleri mühavlamasından şüphelenen komşu det Karadağ, Şaban Bayrak ve cadeleye başlamışlardır ları tarafından meydana çıkarılHasarı Yemenici olduğu halde pamıştır. Çevresinde fiâyet sessiz ve zar günü yapılacak olan referanuysal olarak tanınan Süleymanın dumda propaganda yasağına rağbu feci cinayeti nasıl işletliğine men Anayasaya «Hayır» demeleriAMERİKAN Burdur, 7 (Telefonla) Rekabet komşuları şaşmaktadırlar. nı istediği ilgili Tiakamlara bildiyüzünden otobus fiyatlarında büSüleymanın komşuları cinayete rilmistir. yük çapta indirmeler olmuştur. Şerifenin saçlarına ondüle yaptır Yakalanan sanıklar suçlarmı inSenelerdenberi 40 lira olan Bur masmın sebep olabileceğini söyle kâr etmişlerse de, tanıklar, buldur Istanbul otobüs ücretleri 15 mektedırler. hassa Orhanın sözlerini nakletmişliraya, 750 kuruş olan Burdur lerdir. Antalya da 250 kurusa indlrlfmişAdalet Partisi Zeytinburnu teştir. kilâtınin dört üyesi dün akjam üzeri Örfî Idare Kumandanlığına En kuvvetli Bastarat) ı ıncı sahıtede teslim edilerek tevkif olunmujlarEn hesaph silcisi, Başbakanlık Personel Daire dır. si Başkanı, Devlet Plânlama Müste Kamyondur Yeni Delhı, 7 (AP) Gazeteler bugün Kuzey Hindistanın bir kö şarı, Vakıflar Genel Müdürü ve Tevfik Yılmaz Beyoğlu yüride bir kadınm, uçü oğlan iki görüşülecek konu ile ügili müessi kız olmak üzere bir batında 5 seselerden dâvet edilecek temsil. Baştarafı 1 inci sahifede çocuk doğurduğunu yazmışlardır. ciler. Yüksek Di n Kurulu yılda bir yanin ise mahkeme tarafından Habere göre, beşizler salı günü İL 6747/1632 Yeni Delhi'nin takriben 1100 kilo defa toplanacak, lüzumu halinde Adlî Amirliğe gönderilmesine kametre güneyine düşen Dabra kö Başkan fevkalâde toplantıya çağı rar verilmiştir. 10 Bulgar balıkçısı tercü.nan vasıtasiyle öğrendikleri yünde dunyaya gelmişlerdir. rabilecektir. Beyoğlu Özel Diyanet İşleri tçşkilâtında tasarı beraet kararına sevinmişler ve bu Olay hakkında başkaca bilgi ediMUSEVİ Lisesinden: ile şu organlar da tesis edilmekte arada arkadaşlar adına konuşan nilememiştır. 9 T e m u z 1961 g ü n u için m u kaptan Aleksanof Andonof Kömür dir: knrrer bulunan Diploma tevzı töreninin seçım kanununa uyu«Şer'i meseleler Danışma Ku ciyef mahkeme heyetine teşekkür Kaptıkartılar şehir dışına rulu» ve «Din ve Mezhep İşleri etmiştir. * larak 15 T e m m u z 1961 pazar gününe tehir edildiği tekmil Vikarılacak Saat 16.30 da Balmumcudan a»Mudürlüğü» davetlilere ilân olunur. Şehir trafiğıni hafifletmek bakı r Bu organlardan şer'i meseleler kerî bir kamyonla Merkez Komuunıhurn(t 1543 mmdan yeniden bazı tedbirler dü Danışma Kurulu, ibadet, itikat ve tanhgı binasına götürülen Stelyan şunulmektedir. Bu cümlede n ola. Medenî Kanunun yürürlüğe kon Yorgiev, Leonit Dimitriev, Yani rak, şehirde çahşan 2,000 e yakın masından önceki zamana ait vasi Margaritov, Panayot Mihailof, kaptıkaçtı, şehir dışına çıkarıla yet ve miras gibi hususları ince Kiryaki Atanasof, Nikola Mihaicaktır. Bu hususta önümüzdeki sa lemekle görevlidır. lof, Peteryani Gorgiof, Nikola NeANKARACAD 1(5 SAAT 1318 lı günü Vilâyet Trafık Komisyonu Din ve mezhep mudürlüğü ise, dencev, Dimitri Stefanof ve kapİL 7209,1635 toplanarak nıhai kararı alacaktır. yurt içinde din ve mezhep mensup tan Aleksanof Andonof, kendilelarının millî ülkülere bağhhkları riyle konuşan gazetecilere mahkenı koruyucu ve bu gıbi inanç ay menin vermiş olduğu kararı çok söylemişlerrılıklarından doğan ihtilâfların âdilâne bulduklannı çeşitli yonlerden istismarmı onle. dir. Bunlardan bilhassa kaptan Ayici tedbirler almak, din perdesi leksanof kararian dolayı duydualtında yapılan propoganda ve ce ğu sevinci şu şekilde anlat.nıştır: « Bize burada çok iyi bakıyor reyanları mcelemekle görevlidir. Kanunun bir maddesine göre, lar. Sadece tek düşüncemiz evimiz müftü ve vaizler üç smıfa ayrıl ve ailemizdir. Karar çok âdilâne idi. Bize verilen yemekler bol ve mıştır: 1 Yüksek derecelı din oğre. güzeldi. Kötü bir tesadüf olarak tim müesseselerinden mezun olan memleketinizi llk defa görmüş bu larla diğe reğitim müesseselerin lunuyoruz. Istanbul çok güzel bir den mezun olup dinî kultür yeter şehir.» Yakalandıkları zaman evvelâ liği imtîhanı vermiş olanlardan doktora yapmış bulunanlar veya Sultanahmet Cezaevinde alıkonubalıkçıları bilâhare dersiam ünvanını kazanmıs, med lan Bulgar resetül mütehassısind^a diploma Merkez Komutanlığında özel blr almış olanlar birinci sınıf müftü yerrie nezaret altına alınmıslsrdır. Bulgar balıkçılarmın mahkeve vaiz. 2 Ilk fıkrada yazılı olan şart mede beraet etmelerine rağmen forcnaliteler ları taşıyıp da doktora yapmamış bu hu=usta gerekli olanlar ikinci sınıf müftü veya henüz tamamlanmadığından dolayı serbest bırakılmamışlardır. Balıkvaiz. 3 Lıse derecesinde dinî oğre. çıların bugün veya pazartesi günü tim müesseselerinden mezu n olan serbest bırakılmaları beklenmeklar müftü veya aiz yardımcısı ola tedir. Rnmelileneri. balıkçılannı karşıbileceklerdir. Iam3ğa hazırlanıyor Kanunun geçicı bir maddesine 17 bahkçınnzın serbest bırakllgöre, durumları bu şartlara uyma yanlardan, Diyanet İşleri teşkilâ ma haberi Rumelifeneri köyünde tmda e n az onbeş yıl başarı ile bir bayram havası yaratmıştır. Köy halkı genci ihtiyarı ile Ruhizmet etmiş olanlar, aynı haklar melif'enerinin dibine kümeleşip Ka dan istifade edebileceklerdır. başlamıştır. Ayrıca her İlde, Vakıflar Müdü rademzi gözetlemeğe rü Başkanlığında bir « Dinî Hiz. Dün sabah Rumelifenerine gelen metler Kurulu» teşkil edilecektır. Boğazlar Müstahkem Mevki KuDiyanet İşleri tarafından açıla mandanı Tuğamiral Celâl İyiceoğcak tekâmül kurslannda başarı lu köy meydanmda yaptığı konuş kazanacak ortaokul ve muadili mada: Balıkçılanmızın pazar güolacaklarını, bir okuldan mezun olmuş köy nüne kadar gelmiş imamlarına, yardım olmak üzere yakmda liman inşaatma başlana. ayda 105 liraya kadar ücret veri cağmı Rumelifenerlilere müjdeleFOLKLOR EKİPİMİZ GİTTt Avrupanm muhtelif şehirlerinde ya lecektir. miştir. Ayrıca Rumelifeneri sâkinleri pılacak Milletlerarası Halk Oyuııları festivaline katılmak üzere, Türk Bu kanunun yürürlüğe girmesile Millî Oyunlar Ekipi, dün Adana vapuru ile Fransa'ya gitmiştir. Resim 19351950 yılları arasında kabul e. serbest bırakılan bahkçıların ge. karşılama dilmiş olan on kanu n vürürlük. lişleri için büyük bir de, ekip mensupları vapura bmeıken görülüyorlar. töreni hazırlamışlardır. Balıkçılaten kalkacaktır. rı, hazırlanan törene göre, deniz. de motorlarla karşılayacaklar ve Sinemadaki yer kavgasında köyü n meşhur Çınaraltı Kahve2 kişi yaralandı sinde eğlenceler tertip edecekler. Pendikteki açık hava sinemasın dir. Ayrıca nişanlı olan 2 balıkçı da evvelki gece beş kisi kavga et da evlendirilecektir. miş, bu arada ikisi çakı ile muh. öte yandan serbest bırakılmala rı için anlaşmaya varılan 17 Türk telif yerlerinde n yaralanmıştır. Gece saat 23 sıralarında sinema balıkçısı hakkında dün telefonla ya gıden Yusuf, Dursun ve Faik görüştüğümüz Bulgaristandaki Bur Fidan kardeşler, yer meselesinden gaz Konsolosumuz şunları »öyleHayri Kök ile Akdoğan Kontla miştir: Universitemizin Şehircilık (Kampus) ve bazı projelerinin « Bu hufUBta hiç bir emir ve kavga etmişlerdir. Bu arada Fahazrrlanması işi için açmıış olduğu müsabaka 21 ağustos 1961 ik, çakı ile Hayri ve Akdoğanı ya tamim almadık. Dışişleri Bakanlı Pazartesi günü ssat 17.00 ye kadar uzatılmıştır. ralamıştır. Yakalanan sanıklar ğımızdan gelecek emir üzerine Bul (Basın 2573 A. 11625/1660) hakkında koğuşturma açılmış, ya gar makamları nezdinde harekete ralılann tedavileri yaptırılmıştır. geçeceğiz.» Eski »P ııiıı yeni bir yolsnzlıığn Bir kız çocuğuna «Anayasa» ismi verildi YUR Genel seçimler 115 ekim tarihleri arasmda yapılacak I I İ I I I I I I I I I IIİII l l l l l l l l l l I I İ I I İKTIBASLAR Balkanların durumu Belen, Memleketçi Partiye iltihak edeeeklerî açıkladı Güney hududumuzda kaçakçılık Bir tellâk karısmı ve oğlunu öldürüp 2 kızını yaraladıktan sonra intihar etti Oumüşpala Gürselden görüşme talep edecek 7 yaşındaki erkek çocuk 8 yaşındaki kızla evlendi Baştarafı 1 ıncı sahifede ni almıştır. Memleket Parti Genel Başkanı Moskova ile Bulgaristan arasmda basın mensuplarınm sorularmı şu mevcut gözüken yaTnnlaşma En şekilde cevaplandırmıştır: ver Hoca ile Şihu'nun durumunu Soru Nihat Erim ve Ali Fuat daha fazla sertleştircnekten başka Başgil partive girdiler mi? Diğer işe yaramadı. Hasıh, gerginlik o önemli şahıslar kimlerdir? derecededır ki, Arnavutluk, SosCevap Nihat Erim halen Avyalist cephede düpedüz bir cılk rupadadır.Kendisi gitmeden evvel yaradır. Coğrafî yönden çok mü bu parti ile çalışmaktan zevk dukemmel bir üs olan. fakat son de yacağını soylemıştir. Bundan sonrece çürük olduğu ıçın stratejik ra herhangi bir temas olmamıştır. kıymeti su gotüren Valona'daki Ali Fuat Basgil ile dün Istanbulda Sovyet denızaltı gemilerinin ora yapılan konu'ma tamamen hususîdan ayrılışı, Tiranla Moskova ara dir. Nihat Re^at Belger, Esat ÇaSiiıdakı munasebetlerin kesilişıni ğa. Enver Adakan, Hüseyin Ata kat'ileştırmıştir. man, Hulu«;i Önal partiye girecek Sovyetler, boylece, Balkanlarda lerdir. Yakında geniş bir liste ya ymlayacağız kı değerli bir dayanak noktasını Soru Seçimlerde hangi parti kaybetmelite ve ancak, sadık müttefık'.eri Bulgarlara güvenir hale yi şanslı görüvorsunuz? Cevap Kimse hir şey söylıyegelmektedırler. Çunkü Romenlerın Bu secim'erde sürpn? ola Ruslara gerçekten tesirli bir yar mez. ; caktır. Seçimlerde li'temize ç re dımda bulunmsları güçtür. cek birçok devlet adamı vardır. Halbuki, Bulgaristanda durum bulanıktır. Partide, Halk Milis Sunu söylemek isterlm ki \^ati<a kuvvetlerinde, orduda ve sendika Büyükelçimiz Muharrem Ibs^n Kı larda yapılan son temizlik hare zıloğlu seçimlerde ada.vımızdır. Soru Inönüye karşı hissiniz ketleri, Sofyadaki idarecilerın, duruma tamamiyle hâkim bulunma nedir? maları ıhtımali olduğunu açıkca Cevap Mevsimsiz oluyor bu gostermektedir. Çünkü bu idare sorular Ben bütün parti başkanciler. dönek ve TiTi taraftarı te larına karşı saygı göstermektin mayülleri. Stalinci unsurlar.n sın başka tefrikçi bir söz kullanmayı si muhalefetini hesaba katmak zo kabul etmem. Bız bütün partilere Şahıslar üzerundadırlar. Bunlar hiçbır zaman saygı göstereceğiz silâhı elden bırakmış değillerdir. rinde durmıyacağız. Biz yeni bir Mao Tse Tung Çınlılerınin de bü çığır acmak istiyoruz. Biz birinci derecede seçim paryuk sempatisini hâlâ muhafaza edıyorlar. Her şeyden evvel, Sov tisi değiliz. Derhal iktidara g Yeni yet izinde kalmak gayesı güden meyi akhmıza getirmiyoruz Bulgar ıdarecılerini, sert bir tas bir parti hemen iktidara geleb'lir fivenın rahata kavuşturduğu bes Fakat bunun acılarını çektik. p.P iktidara bellidır. Fakat memlekette, Mos nin ummadığı zamanda kovaya aleyhtar temayüller hâlâ gelmesi evvelâ kendi içinde bnh malnm mevcuttur ve bugun değılse ya ran doğurmuş ve sonra neticeve kendini eötürmüştür. Hurrın belırli hale gelmeleri pek riyet Part'si iktidara gelmenin temümkündür. Bazı Makedonya tahlâsı içinde olmasa idi. buaün ikriklerinin sevkiyle Sofya ve Beltidara gelirdi. grat münasebetlerinde meydana Her türlü ihtirastan uzak çalıgelen yeni huzursuzluğu da unut sacak bir Dartiye ihtiyac olduğu mamak lâzımdır. kanaatindeviz. Bu seçim'trde aday olarak girmiveceğim. Soru Teşkilât durumunuz nedir? Cevap Beş vilâyelte teşkilâtımız kurulmuştur. Ben iki ay evvel partiye girmis bulunuyorum 10 vilâyette yaptı^ım tetkikst ntticesinde buraların da kurulması katlle'mişti»1. 21 vilâyetimizde ekipler hazırlanmıştır. Basma bunları yakında açıklıyacağız. Biz yaptıklanmızı basına aksettirrr.ediğimizden pasiflikle itham edildik. Millî piyango dün çekildi Milli Pıyangonun 7/Temmuz/1961 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır. I k r a m i y e kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz : 370035 numara 500.000 lira 317109 n u m a r a 100.000 lira 380036 numara 100.000 lira 095142 n u m a r a 50.000 lira 236590 numara 50.000 lira 20.000 lira ikramiye kazanan numaralar : 047907 197035 283997 286128 385639 10.000 lira ikramiye kazanan numaralar : 036596 051591 055398 070594 105293 182584 190654 190879 202049 207474 222124 228595 231209 246101 261182 278567 286401 290157 317455 323924 5.000 lira ikramiye kazanan numaralar : 007781 020058 023445 024393 028278 027419 030357 0314P*! 034524 043559 055949 061676 066SM2 U67104 073603 078579 081206 083334 092516 116571 139646 151196 153371 172444 211951 219718 235129 236353 237434 245001 250371 251214 252827 263842 269572 26<>947 274946 279045 287135 293557 293623 2994S3 306891 329569 330615 359876 362030 366299 382747 389141 2J0OO l i r a i k r a m i y e k a z a n a n numaralar : 003111 004090 016334 028874 028932 034488 036673 039098 «40367 040997 041068 050044 053613 053951 063050 064257 065971 071664 073501 075031 078192 079838 083099 084400 089775 090059 092101 092387 092816 094761 099408 110595 111831 116554 132145 140021 143034 150405 157597 159503 160788 161423 161525 165195 174439 174691 176692 180856 187605 189123 189504 192574 199917 204441 210726 215083 219141 221021 225109 229051 230985 231539 235177 236565 238040 242722 249909 252333 254344 275510 281938 232037 282095 285442 298703 300297 300368 301578 308692 309700 327267 327593 328770 330578 335802 336514 343730 345916 348851 354530 358497 360273 367676 369555 372639 378777 379280 380378 388347 399640 1.000 lira ikramiye kazanan numaralar : OO3OS0 007113 013015 015165 016655 016758 018331 019538 020933 021201 023385 024511 027793 028932 029087 029114 030990 033561 033804 036327 040152 042641 043635 044861 049587 049801 049981 050097 052253 053749 054860 055085 055547 057039 058134 058154 059973 060360 062324 062578 066241 070295 072174 073112 07356.'! 074536 078128 078656 080042 080194 080956 082405 085049 085570 089354 090254 091922 093829 094194 096084 096503 096936 098415 099630 108258 109685 109908 110048 110375 114513 121074 121767 124368 126058 126942 127572 128837 130537 131759 132362 138201 138851 140157 143228 143289 143926 145453 140594 150283 151063 152691 154138 156927 158965 161630 162527 164569 170070 170314 174055 179053 180917 186417 189047 195177 195923 201857 206091 211761 211890 215318 220266 221922 225980 227724 229108 234018 236570 236830 238262 241085 248462 248571 250024 251426 254129 255533 256239 261536 264692 266278 270038 271212 272183 273532 274656 277935 286791 287215 293471 295457 301292 305834 308739 313509 318395 318812 320173 323203 323240 325551 327821 331564 338856 339001 340221 349124 349485 353426 357913 359831 365323 365630 369167 378517 381214 381533 386257 394320 395177 395504 398069 300 lira ikramiye kazanan numaralar : 104133 110176 121933 128690 136145 143249 149086 156830 163617 175444 193294 208181 220836 233041 239195 25072', 259225 271094 275899 294730 311745 321153 327967 347061 358703 376978 38675 i 399349 Denizlinin bir köyünü çekirgeler bastı Propaganda yasağına uymıyan 4 kişi Örfî İdarece tevklf edildiler Otobüsler arasmda rekabet Arnavutluğun Sovyet aleyhtarı durumundan ve Bulgaristandaki bazı muhalif kuvvetlerin bu faaliyetlerinden sonra, Sovyetler, Yu nanistan üzerinde, gerçekten yeni bir baskı yapabilecekler midir? Mü.Tikün, fakat şüphelidir. Böyle bir bask;mn hakikaten tesirli olabilmesi için Yugoslavyanın Sovyet mekanizmasına uyması gerektir ki bu ihtimal de mevcut değildir. Sofyanın denediğı korkutucu hareketler ki bu işte Bulgarlar Romanyanın yerini almaktadırlar kimseyi aldatamıyacaktır. Bununla beraber, Bulgar hükümet makamları, Polonyada J'aşamakta olan Yunan komünistlerinin Yunan Bulgar hudut bölgesine yerleştiklerini kabul etLBİştir. Bunlar, üçüncü bir raundda, Moskovanin kullanma»! muhtemel o. lan muntazam teçkilâth, hakiki Kızıl çetelerdir. Bunlar aynı zamanda yeni bir demokratik ordu teşkil edecek yahut Makedonya heyulâsını ihya edecek kudrette kıt'alardır. Bakanlar Kurulunun dünkü toplanfısı Baştarafı 1 inci sahifAc"<" çıkarılacaktır. Bu arada eğitim enstitüleri de açılacaktır. Bu konuda gerekli kesin karar 15 temmuzda ahnncaktır. Devlet bütçesinin Millî EiSıtİme aynlan tahsisatları içinde başvurulacaktır. Munferit veya toplu halde kurulacak tesisler milli eğitim problemlerinden biri olan bina işini halledecek tir. Bu maksatla Istanbulda 200 mılyon lira sermayeli ve 10 yıllık çalışma yapacak bir dernek kurulmuştur.» Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Tahtakılıç, Bakanlıkça hazırlanan ve önümüzdeki günlerde Temsilciler Meclisine eunulacak iki kanun tasarısı hakkında bilgi vermiştir. Bunlardan birincısi, bına ve sosyal hizmetlerin yanısıra ilkokullara öğretmen yetıstırmek için Millî Eğitim bütçesinin yüzde 5 i kadar tahsis yapılmasını sağhyan kanundur. Diğeri ise, Istanbul, Ankara ve İzmirde okul yapılması için gerekli arazı teminınde, devlete, mahalli idarelere, lktisadi Devlet Teşekküllerine ve Vakfa ait arsaların Milli Eğitıme devn konusunda sıkarılacak kanundur. Son üç rakamı (201, 569, 935) ile nıhayet bulan 1200 numara ikişeryüz lira, 190 lira ikramiye kazanan numaralar : Son iki rakamı (20) ile nihayet bulan 4000 numara yüzer lira, 40 lira ikramiye lf»»»m»n nomaralar : Son iki rakamı (03, 10) ile nihayet bulan 8000 numara kırkar lira, 20 lira ikramiye kazanan numaralar : Son rakamı (1, 8) ile nihayet bulan 80.000 numara yirmiser lira ikramiye alırlar. 1.000 lira teselll mfikftfatı kazanan numaralar : 070035 170035 270035 300035 310085 320035 330035 340035 350035 360035 370005 370015 370025 370030 370031 370032 370033 370034 370036 370037 370038 370039 370045 370055 370065 370075 370085 370095 370135 370235 370335 370435 370535 370635 370735 370835 370935 371035 372035 373085 374035 375035 376035 377035 378035 379035 380035 390035. tkramiye nerelere çıktı : Bu çekiliste 500.000 lira büyük ikramiye kazanan bilet Tarsus'ta, 100.000 lira ikramiye kazanan biletler Istanbul ve Adana'da, 50.000 lira kazanan iki bilet Istanbul'da, 20.000 lira kazanan biletlerin iki tanesi Istanbul'da diğerleri Ankara, Izmir ve Kars'ta satılmıştır. Daktilo Aranıyor Istanbul'da büyük bir sınaî jirket acele olarak bayan daktilo aramaktadır. ŞARTLABI: 1 Seri makine yazmasını bilmek. 2 Yeteri derecede ingilizceye vâkıf olmak. 3 30 yaşından yukart bulunmamak. Tâliplerin resimlerini havi tercümeihallerini acele olarak P.K. 101 Şişli adresine «Sekreter» rümuzu ile bildirmeleri rica olunur. İL 7259/1658 Hindistan'da bir kadın beşiz doğurdu Diyanet İşleri Teşkilâtmı değiştiren tasarı Mccliste 10 Bulgar balıkçısı beraet etti GALERİ NET Her ne olursa olsun Yunanistan, kuvvetli ve uyanık olarak, bir »ij'asî şantaj olması pek muhtemel bir hareketi sükunetle takip ediyor. Sovyet basını, Moskova radyosu ve ondan naklen yayınlar yapan Bulgar basını ve Sofya radyosu durmadan tenkitler yagdırmakta, Yunan hükümetine hücum etmekte ve onu batıdaki ittlfaklarına ve Yunanistanin tarihî geleneklerine ladık kalmakla suçlamaktadır. Yunanistan'ın, ittifaklannı bozduğunu görmek ümidiyle bu memleket üzerine içeriden ve dışarıdan kuvvetli bir baskı yapılmakta olduğu inkâr kabul etmez bir haklkattır. Fakat bu ümitler boştur, zira, Yunanlılar, Sovyet yaygaralarma kulak asmamaktadırlar, ürkütücü hareAyrıca Devlet Tiyatrosuna bağlı ketlere ve cebir ve kuvvete karşı daha da titiz davranmaktadırlar. bir sahnenin Ankara'nm Altındag semtinde ve bir sanat galerıstnın Hasılı, bir Balkan meselesi çı Ankara Palas'ta açılacağını Tahtakacak olursa, Atina, Moskovaya, kılıç açıklamıştır. Bükreşe ve Sofyaya şöyle mukabele edecek durumdadır: «Ideolojileri ayrı memleketler arasmda işbirliğinden bahsetmeden önce, Sosyalist memleketler arasındaki işbirliğinden bize ör(BatUratı ı ıncı sahıfede) nek verseniz belki daha iyi olur». Anayasa dâvas:nda 398 sanığın Işbirliği konusunda ise, Balkanavukatlar lardaki Sosyalist memleketler, lavunmaları, müdafii daha ziyade. içi kıskaç kıskaca dö taralından gruplar halinde yapılağüşen yengeçlerle dolu bir şişeye cağından temmuz sonuna kadar Yüksek Adalet Divanımn çalışbenziyor. (Tabancı banndan) malarının biteceği ve nihai kararın ağustos ortalannda tefhim edileceği tahmin olunmaktadır. Mutemetlik hakkında ilân 1961 yılı Fuar kontenjanmdan karşılanmak üzere sanayici kotaları olarak Odalar Birliği emrine verilmiş olan; 1 51.01, 51.03 pozisyonlu suni ve sentetik iplikler, 2 56.01 ilâ 56.05 pozisyonlu suni ve sentetik elyaf ile iplikler, 3 Plâs,tık ham maddelerı, 4 39.0150 Yalnız sentetik reçine tahsislerinden Odamıza aynlmış kontenjanlar için mulıtelif memleketler Ve zümreler itibariyle âzalarımızdan ve mürnessil fırmalardan mutemetlik yapmak istiyenlerın şartlarını havi dilekçelerini 10 Temmuz 1961 Pazartesi günü saat 10 a kadar Odamızın Raportörlük Servisine vermeleri rica olunur. (Basın 2636/1664) ÎSTANBUL SANAYÎ ODASI Sanıkların tahliye talepieri reddedildi Ankara Belediyesinden: Muvakkat Otopark yeri olarak kiraya verileceği ilân edilmis bulunan, Mithatpasa caddesi ile Saka'rya caddesi kavşağrndaki Otopark yerini n ihalesi iptal edilmigür. Tavzihan ilân olunur. (Basın. 2580 A. 11639/1661) 70 bin esnaf yeniden sınıflandırılıyor Baştarafı 1 inci sabJtede rafmdan gezilerek sınıflandıracak tır. Bu hususta bir süredir Belediyede yapılan çahşmalara katılan Kurucu Meclis üyesi ve Esnaf Dernekleri Birliği Başkanı Adil Vardarlı, çalışmalar hakkında şu açıklamayı yapmıştır : « Anlayıçlı idareciler ' sayesinde, Belediye İle esnaf işbirliği yapmış ve halkımızm menfaatlerine olan en güzel kararlan alarak tatbika başlamıştır. Bundan böyle, müesseselerın dıştan görülebilecek yerlerine sınıflannı bildirecek yıldızlar konulacaktır. Meselâ, lüks tarifesi olan yerler 5, birinci sınıflar 4, ikinci smıflar 3, üçüncü slnıflar 2 ve dördüncü sınıflar da 1 yıldız koyacaklardır.» Öte yandan, her müessese tarifesini her yere asacak ve tarife harici para alanlardan birincide para cezası, tekerrürü halinde sımfı indirilecektir. Metin Toker Son Havadis gazetesi aleyhinde dün taznünat dâvası açtı Baştarafı 1 Inei «sbifede se basın hürriyeticin tipik bir suiistimalidir. Türkiyede basm hür riyeti, daima bu neviden «uiisti. maller misâl diye gösterilerek kısılmıştır. Basm hürriyeti $eçtiği miz yannki hayat tarzının temel taşıdır. Onun bir defa daha zedelenmemesi için basın hürriyetinin bu çeşit suiistimallere karşı mü eyyidesini kendi bünyesi içinde zaten taşıdığını göstermemiz lâzımdır. Benim hakkımda yazüan. lar tamamiyle hususi hayata taalluk ettiğinden ispat hakkını dahi gerekli kılmamaktadır. Ancak âmme hayatında vazifeli kimsele rin hususi hayatlarımn dahi bası. na açık olması lüzumuna samimL yetle inanmış bir insan olarak şahsımla ilgili isnatları yapanları bu isnatların ispata dâvet ediyor kendilerine bu hakkı tanıyorum. Buna rağmen isnatlarını ispat ede medikleri takdirde Batı Demokra sılerinde görüldüğü gibi, ki bu çeşit suiistimallere karşı tek tesirli silâh budur, hususi hayat hakkın. da şeref ve itibar kırıcı isnat dü. zenleyicilerin en ağır ve aynı yo l u n tutulması için her cesareti kı racak şekilde mânevî tazminat ödemeye mahkum edilmelerini ri ca ederim.» Metin Toker gazetecilerin hapse dilmelerine taraftar bulunmadıgın dan isnat sahipleri aleyhinde ceza dâvası açmayı reddetmiştir... Çekoslovakyanın Brno şehrinde 1024 eylül arası tertip edilecek fııara iştirak için gereken hazırlık lar başlamıştır. Şimdiye kadar valnız bir sana>i fuarı olan b u meşherde, bu yıldan itibaren ticari emtia da teşhir edi lecektir. ŞARKÜTERİ, PASTAHANE, ŞEKERCİ, KASAP, BAKKAL VE BALlKÇlLARlN DİKKAT UAZARINA Çeşitli buz dolapları satılacaktır Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğnnden: 1 İSTANBUL BÖLGE M UDÎI£LUGU DEPOLARINDA ihtiyaç lazlası veşitli buz dolapları s.Htılacaktır. 2 Şyrinameler Ankarada Et ve Baııır Kuumu Genel Müdüilüğü R'alzeme, İstanbuls hölge ve l^aı:ris trtı'nat Pü ;ı IÜSU Müdürl <!finden bedelsiT t «rak tenıin ejılebilır 3 İhale şartnamede kayıtlı olan 22/7/1961 cumartesi gunu •>z1 10.00 da Bahçckapı Yeni v=,ı o e Han 5 ınc: k».'*a Ist:ınbuı Bölge Müdürlüjünde kapah 7urt 'îfulü ile vapıİFCRktır 4 Bener dolap için gev'.ci teminat 500. TL. olup ledıyede kolayhk gösterilır. 5 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen yapmakta veya dilediğıne yapmakta serbesttir (Basın 2470/1646) Avrupa Para Fonu Konseyinin raporu Baştarafı 1 ıncı sahıtede lenmetkedir. Ihracat ise geçmiş yıla nazaran fazladır. Ekonomide sonbahardan önce bir gelişme beklenemiyeceği ayrıca raporda jfade edilmektedir. Raporun ikinci kısmında programın uygulamşı dort kısımda incelenmektedir. Bu cümleden olarak bütçe tatbikatında önceden tahmın edilen 7,4 mılyar liralık seviyenin 8,9 milyara çıkarılması uzerined durulmakta ve bu artışın rinde durulmakta yapılan değişikliklerden ileri geldiğl belirtilmektedir. Bu arada 1960 yılı bütçesinden 500 müyon lira tasarruf yapıldığı, 1961 malî yılı bütçesinin ise 900 mılyon lira açık verebüeceği zikredilmektedir. Devlet bütçesindeki 5,9 milyar geüre karsı masraflann 6,8 milyar olduğu belirtilmiştir. İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: 1 Üniteleriminn ihtiyacı bulunan 30 adet bekçi kontro! saati, kapalı zarf usulü ile mübıyaa edi]ı>c«>ktir. 2 İhale, 18/7/1961 sah günü, saat 15.00 te Müdürlüğümüzün bulunduju, Beyoglu. Balıkpazarı. Kalvoncu Knlluk Caddesi. Mallı Han. Kat: 4 teki Satınalma Komisvonunda yapılacaktır. 3 Usulüne göre hazırlanacak kapalı zarfm, en geç ihale ^aatınden bir saat evvel Komısyona verilmesi veya tâyin edilen »an ve saatte, Komısyond3 bulunacak şekilde posta ile. iadeli taahhütlü olarak gönderılmesi lâzımdır. 4 Postada vâki gecikme, kabul edilmez. 5 Kurumumuz Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbı oimadığmdan, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Ba?m 2543'1662) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Froje l f üsalıakası $ Brno Füarına katılıyoruz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle