12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT ^IIIMIIIIIIIİMtllllII CUMHUHl] 'MMIIıllllllllllliMlllıılılMllllllMIIIIIIlllllllllMIMIIIIII'lt'IIIIIIIIIItinilllllIlllflllIIIIIIIMIIIIIIIHIIMIIIIIIIMIIMIIIIIIIItltlllllltllIllllllıllllltllllllllllllllHIIIIIIIIIIlHllllllllllllllttlltlltlltllllllUIIIIIIIIIIIII 8 TenunB 1961 : 5 Resımü Roman: 112 BANKKKİN MİLYONLARI Çizen: 7VES SAYOL Çeviren Mazhar KUNT •ıi'iıııiMiııı ••••••ııifiııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııifiifiıııtıııııııııııııııııııuıııııııiMfiııııııııııııııııifiııııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııımıraMmııııııııııııııııııııiiiıııııııı Minımılımııııııııııııınnıııınl YAMAN KORAY ^ Vallaha» dedi. «Sızi bilmem rum hâlinde, dimdik yukselıyor. ama, bu belkı acemılıkten, daha du. Tırmandıklan, nıspeten az meyıl bır tane balık vurduk. Kumanya. yı boş ver, benzının yarısını bıle 11 sol yaka boyunca, etrafı seyret çıkaramıyoruz. Guzelım smağrıtle tı Osman. O koca U şeklındekı urı bırak da, gel buraya' Yahu, Ka çurumun, sol ust koşesıne yakla. pıdağda kalsaydım da taş taşısay şırken, uzerlerınden, beşyuzluk ku dıra, çakılcıhk yapsaydım, daha meler hâhnde, yaban guvercınleıyıvdı Nah hep ışte bunun aklına n, urkmuş, çılgınca kanat şakırda tarak geçtıler... uydum da, geldım Ah kafa'» Yukarda bınlen vardı Hayırsız Ahmedın hatırladığı devırlerde olduğu gıbi, Eyubün, muthış neşe adaya çıkan pek çok kıms e gıbı sı vardı o gun Fethullahm, ken. onlar da, buranın kendıne has eg dısını gostererek dert yanmasma lencesıne. o vahşı oyuna kapılma. dan edememıslerdı aldırmadı: Uzaktan aptalca gorunecek ka Boş ver be canım, âbıcım' Eldar zorlanarak, ağır ışçıler mısa Claire Gnerin'ın çoesta hakkmda raaluBir mflddet gflkut ettıkten sonra da devam Anladım Tani kızın barada oldufnnn hiErtesi gunü Moarıllon >ola çıktı. Poıtıers'ye bet bıze d guler Allah Bak su e mat alalım. Denıse'in hıkâyesıne eore Claıre'ın etti: «Denıse'ın bnrada bulunduğnnun bılınmehrlerse hakıkatı bıldığım anlarlar degıl mı? Egelır gelmea Darulâcezeye jıttı ve Claire Gnedenıze Şu adava Cennet gıbı Fe lı, ıkına aıkına, ellı altmış kıloluk kızıııın olduğunu sanıyorlarmış. Yalnıı şurasım mesi lâzııa. Bn hnsusta tedbır almak ıcabedıvor. \et. Bn takdırde de şa\et ihtıyatlı davranırlar rın'ııı 1838 ae doğurdugu kız hakkmda bılgı ıste na mı 1 Gezıyoruz Yer goruvoruz granıt parçalarını yerden soküyor, unutmıvalım: çocnğn Daralâeeze slmısti. Bu mu T» Neden korknyorsunuz? Rabıot ve Pa ve kendılerını \akaln amavız Bana kalırsa sız dı. \IâWalı memur ıstenen malumatı \ermekle be Hep sınağnt pesmde, Alkoz, Gelın sonra surat adalelen bile genlerek essese sahıp oldnfu çeeukları koiavca elden çıriıet'lar nasıl olsa Denıse'm serbest bırakıldığını cıaayetın vukubnldnğu ver eıvanna gıderek gız raber dedi kı: «Çok ganp dogrusu, bır »y evvel ta^ı, Alkoz, Gehntası' Bıktım ar kaldırıp kucakladtklan o koea ka karmaz. Kımbilır belki de bn betbaht anneye yaoğrenecekler. Simdıhı halde ontar Denıse'm taa lıden gızlne mumkun olan butun malumatı elde de doktor Barre'nın dostu alduğunu sovlıyen bır altında tık Su adava bak n e guzel Hadı ya parçalarının ağırhğı lan soTİemısierdir. kıkati bildiğinın farkında değiller . edınu . mosyo benden avnı malumatı ısteıtusH kalkm eanlanın, bıraz çıkalım te bın guçlükle suruklenen adımlar (Arkası VBT) peve doğru Bır ıkı taş yuvarla atarak, sallana sallana, uçurumun kenarına kadar gelıyor... ve yukleyahm » nnı bır hamlede, bırakıverıyorlar Kunı «Otur oturduğun verde» dı asağı dedi Kımı «Bos ver ısın mı yok""» Essız bır şejdı, bu ışın gerısı dedi Kımı de, Ahmet, Osman, Adıl grbı, hemen fırladılar ayağa. Butun zahmete değerdı Koca kd. Sojlene sovlene Fethullah da ya parçası, uçurumun aynı sertlıkkatıldı onlara Basladılar, bıraz tekı kenarlanna vura vura, uiacık rimuınnııımıııııı ımııııııııııımıııi'. ysında, bu fılmde Kaptan Had \and,m Trakya cıhetıne bakan ta bır lâstık top gıbı sıçraya sıçra. raftan dolanarak, tepeye tırman. maya Adanm bu yakaaı, fazla ruz ya, ezıp kırdığı peşınden çekıp go gar tutmuyordu Zaten kahyordu turduğu bmlerce ınlı ufaklı tas surusuyle beraber ınıyor, nıhayet Farekr ve kedikr: Fareler ve kediler Motörlü olta Gallup'a sormadan: poyraz son bır atılısal denıze dalarken OUy Ingiltered* geçmij. lnGallup, su oaeşhur Gallup Yerdekı keskm kenarlı taş kınn Uğultu Gallup'a sormadan Bartın'dan Recep Çavus vazı sarsmarnak ıçın bu tasfıye Işmı t'lannm arasından uzanan, eflâ suları çok yukaeklere kadar sıçra gi&s branında yer aldığı lein, olta atıp fıkır avlıyan Amerı bır an once sona erdırıp, alacak tun, kâfıt gıbı hışır hısır çıçek tıyordu hlkâyeye, inamlır kaynaüarkalı anketçı Gallup bu sefer de zamanda gençler, evlenmek hu Mn«rUrden delayı ftvunmek 1943 denberl E K 1 Kozlu îşçı hlara paralarınm \erılnesı gerek ler, bovunlannı bellı belırsız salAma bu ı»ın »eyrinden fazla, se d*n 27 memlekette fıkır joklaması ı»vki de ayrı. susunda, eskisı gıbı tabırlı de Bakı.n Servısmde çah:tım ve ıs mektedır Bu bankava para yatı hvorlardı Ma^mavıvdı gok Tek sı guzeldı \aDmış, her memleket halkına Bahkçılar da aveüar gibi, pa fiıl. Kızlar erkenden kocaya tegımle aynldım Bu zaman ıçın ranlardan '» 95 ının emeklı me bulut \oktu Övlesıne guzel oyle Bırbırıne gıtgıde, daha kısa fa saadetın tarıfını \apin demış lavrası bol inıanlardır. Butun kaç.yorlar; erkekler bıyıkları de her ay tşu Sışortalarına 14 h mur ve orta hallı kımseler oldu <?me çekıcıvdı kı hava; etrafların. sılalarla çarpan kayaların etrafta Anketın netıcelerı dıkkate ŞJ bu hunerler, bilgıler ve sezgı terler terlemez gerdeğe gırme ra odedım Işten avrıldıktan son «unu da unutmamak lazımdır da onlar \uk«eldıkçe ayaklarının uzun yankılar >apa n o dev takırjan Mesela îrlandahlar «Saa ler alabalâığıne palavra atmaJe heveslenıiorlar Dokuz av det bır kuçuk şehırde jaşamak ra Isçı Sıgortalarına başvurdum Ba'ika sprmaı esının • 50 sı Mah altına daha fazla serılen, uzennde tıları, epey zaman kulaklarda çın > t» musaıt şeyler olduğu ıçm sonra, ıkı ıken uç oluvorlar Bu Bana «60 yaşını dofdur veva 1 \e Bakanhgına ait otnası tasfıve ısık ısık dalgalar kaynayan lâcı lajan o muthış gumburtu, oj le tu 0 \e Allaha manmaktır» demı s btlıkçının aevkı, erbabının kospier de baba toy, <ıaa acemı, bene daha çalı? kı maaş hakkını ı»ını kolaylaştıracagı kanaatmde vert denız, gerı gerı kaçıp genışle haf, oyle dayanılmaz, oyle buyu ler layca yenebıldiğı bu guçlukçücuk zı>an olu\or kazanasın'» dedıler Be n çahşma \ız leyıcı bır şeydı kı... \en ufuklar övlesıne eşsızdı kı Amerıkahlar n çoğunluğu «ka l«rd«dır. kudretınde olsajdım ışımden avBelı kopa kopa getırıp boşluğa 7ancımız uçte bır artarsa bah Bmüar ortadan kaikıp da baIlk gun vurdukları tek balığın bırakıverdığı vukun, ğaırhğı nısKartal ın belediye rılmazdım Benden on vıl tşçı Sıtıvar oluruz» ce\abını \ermıt lık, dükkândan alınır gıbı koparasının tukenmek uzere olduğu petınde muhteşem gurultusunu gortalanna kesıntı vapılmıştır Bu ler layca elde edıhr hale gelınce nu, ne zamandır hotu kotu duşu. yuzunde acayıp bır gulumseyış, hizmetleri paranın tamamı. hıç değılse yarısı îrlandahların solcu temajul işin tadı kalmıyacak. Bennunen Osman butun dertlermı unut gozlerınde garıp bır pırıltı ıle bov bana ıade edılmelıdır Kartal'daıı bır okurumuz lu olduicları SON lenır öj'le o tad, ınsanların bu cnasum zevlagttiz Amiwılllğmin fctttçatu Evdp \emek beklevenlen, ılâç nunu uzata uzata, a^ağıya kulak CEVARIMIZ jor: mnca, bır kuçuk kojle bır kı ktnı de, dığer bır çokları gıbı «ad* «Kuaüyct donanmaaının bekleyenlerı, şezlonguna mıhlı a vererek, yanındakı arkadaşını t"!çı Sıçortaları KUTUTIU bır ka llçemız susuz lı^enın bu ad»"nlara vetmesını elektııksız, ^ol !,abevsını bıle çıkardı akhndan venı yenı ıcatlarıyle bozanlar asftvlerini kemıren fareleri tut «Bak.. Bak Şu sese bak1» dıje nuna bağhdır Bu kanunun çer su/ beledn» zabıtoM ıslemez bır tabıı saymak lazım Fazlasını yıne Amerıkahlar B Lc» gorevli kadiye »ut paM fl Ha\ırsızın, Dağlar Altına, Gazı durterek dınleyen adam, daha taş çevelen dışına çıkamaz Oradan haldedır Peledıyenın bır çahsma belkı ısterler ama acaba veren Bır Amerıkan ıcadı sayesınde >*u> adı »ltında bir ödenek eFreklı maaşı baSlanabılmesı ı c n programı \oktur Bır çok •emtle kove dogru donuk bu tarafı; kava son sıçrayısıyle denıze değerken ulur mu dıye jureklerınde bn bundan sonra, bahklar, balık vucnıj Bu odenek bitml* de seğırtıyordu, va 60 yasına gelmemız \a da çalısa 'n lambal ın vanmamakta esnafı ların ıçıne mınık bır hman gıbı hemen gerı donup tereddut belırmesını norıra) çıların aj ağına kadar gelmıyebır daha mı irtemıjler, yoksa mıvacak derecede hasta olman z ba=ı boş \e kentrol edılnemektp sokulan denızı her ıkı jandan ku daha buyuk bır tane alıp gelmek gormeh cek, bahkçılar balığa doğru butçe muzakerelen urasında Bu bo\le olmaz deraış dok Ii7imdır Çaiısm,» gurunuz olun dır lstanbul"un bır ılçe^ı olnn cakhyan keskm kenarlı, çıplak azmivle gıdecek. rnı olmu», pek bılmıyorum, ta \meııkal lar d ge'ınce onlar torlar, psıkologlar, pedagoglar, Ürken guvercınler tepelennde olmadığı da doktor muaveneienvle Kartal helec!'\e hizmetleri bakı gıanıt duvarlarıvle, vuzlercesı ust lep r«d cevabıyle karşılanmıs «osvologlar, ısımlerı gog'la bı da gıda maddeu olarak sanduste konmuşçasına, boyuna kalın uçuşuyor, kayalardakı kovuklarıan'a^ılır Yapılan rauaveneler <o mmdan çok gerı kalmi'itır 1 \ıcı ıcad etmışlerdır Ak^am Bu rcd ecvabı gerekçetinde ten kımler varsa hepsı Belkı lığına gehşmıs buyuk bır «U» "îek na gjrıp gınp, fırlıyorlardı dışanunda «Çalışamaz " ranoru verılveraegım hatta ogle \emegini aynen şoyle denıhyonnus: ışe, urologlardan başlayıp, lu scs dı az da olsa «ıze bır malulırı (Arkası var) Şehir içindeki ahırlar lınde korkunç, ınsafsu bır uçude avak ustu on dakıkada an «EJer Amırallıkte bol bol fa \ologlara, jeoluglara, demagog \ct raaaşı baglanırdı garva sa\artasına \ı\en ınsan re varsa, kedi bu farelen yı Lrenko\den \ Ath wzı>or Ura monoloğlara, \antrıloşlalara da kazancm uçte bır art yerek beslenebılır. Eğer fare Ahırların şehır dışına taşınacara vanncaja kadar butun oteAlacaklılann paraîarı tna^ı elbet jeter yoksa, o ıtman da kedıye lu8ı hatta taşındığı hakkında gazekı gog'lar karışmışlardır Bakalım anketın obur .iıem ne olacak? zum yok» telerde vazılar gormus ınsan «agBır karar venlmış, ışın kotuleketlerde vereceğı netıce ne Bır nukte ıan*MM Bızım Onzıantepten Akmet Telçen ya lığı vonunden sevınmıştık su bu karar tatbık de edıknış olacak' Ama farelen gulduren, kedıErenko\ ve Goztepe «entleıının zı vor Hastahanelerde kurslar açıl M de derın denn duşunduren Butun ojırumde bırıktırdığım ılk plandakı «okaklanndan her mış, >aşları on beş, on altı olan bı r şaheser. vz paramı, mevduatının azlığına ım • a olduğu gıbı vme de ko\ un sukız ofirencılere, ağrısız çocuk Bır kuçuk motor vapmışlar renerek Turkıve Bırleşık Ta«ar TUİerının sabahak'am dolastırı]»Motorlu olta oVtonın ucuna takıhyor. su\a doüurma usullerı, hastalık ha ruf \e Kredı Bankasına yatırdık dığını gorunce, bızım bu bolgemn atıhvor Motor suva gırınce lınde, telâşa duşmeden tedavl Bundan sonra, balık tutmak tan 48 saat sonra banka tasfıveve şehır ıcı olup olmad gından şuphemen îflemeğe başhvor, olta usullerı fılân oğretılmeğe baja a zevk olmaktan çıkacak. Çun he\e duştum Çobanlarına sordum tâbı tutuldu Aradan uç av geçku balık rnerakl'lan hep so\ \ı alıp açıklara goturuvor Son lamış mı? bulunuvor Bu arada yatırdı Ahırlannın Kazaskerde (Erenkora oltajı bır sarsışta, motoı lerler Balık avınm butun zevğımız paralann ne olacağma da \unun me=hur bır cpmtı) olduŞuEh çocuk nasıl doğar'a doku duru>or ve olta dıbe ınıyor kt, bahğın oltaya yaklaştığım ır en kuçuk bır Oılgı bıle verıl nu oğrendım Erenkoj dekı sıneklunce mesele, doğumdan evveTopla toplavabıldığın kadar baHafıf temaslanndan sezmekte, lerın çokluğunda yalnız su bırıkm medı Durumumuz ne olacak' le kadar genlejeceğıne gore, lıgı Arraut pış, ağzıma duş'un oltayı vakaladığı zamankı ası tılermm değıl, bu ko>unların da ısın dozu kaçmış, çoluk cocuk CEVABIMIZ Amenkancası IIŞITII duvmakta, oltayı, ucunafallamaea başlamış Halkın bankalara olan guveninı buvuk bır payı olsa gerek dakı balıkla beraber yukan çeŞakayı bırakin ama gerçek Uğultu: ^nneler fervadı basmışlar, kerken ha şundı fırlayacak dısaadet de, aslmda, erışılebılearkadan, bu gıbı ışlerde oldu\e vurekte tatlı bir çarpıntı Ingılterede ugultu \ar Kılıse cek kadarıvle yetınmek değıl gu gıbı kılı<:e sesını yukselt •duvmakta fılânda falanda kubbelerınm altında başhvan mıdır'' Dıyojen'e bak<=anıza ınıs ^ımdı «çocuklarımız bu ımış Tek saadetı guneşmış Golgc bu ufiultu vavılmak ve genışgıdwle eskısınden çok daha ev etme, başka ıhsan ıstemem dı lemek ıstıdadında Şımdıden Balık yatağı hakkmda bılgı vor' Boyle dıyebıldığımız gun okul aıle bırhklerı de bu u vel anne olacaklar'» âvâzesı sahıbı almak. akıntılan bıltnek kılıselerde ereamın seslenne Gallup'a sormadan «mesudum1» ğultuya tempo tutmakta ISTANBIL ANKAUA havadan anlavıp bahğın bol dı\e havkırabıhrız Misele şu Bakmışlar kı bu karış vormuş bulunduŞu yerı keşfetmek gıbı 6 57 Açılış ve gunun program7 27 Açılış ve program 7 30 Ikı marş 7 35 Sabah plakları ları 7 00 Gunavdın 7.20 Ha 8 00 Haberler 8 15 Oyun ha fıf muzık 7 30 Haberler vaları 8 30 Karışık sololar 7 45 Şarkı ve saz 8 15 Bugun (Beethoven «Ecoses ı e Bagatel», 8 30 Nat Brandwvnne OrkesN Paganını «15 Kaprıs., Chopın trası 8 45 Şarkılar 9 15 Sa«îkı Mazurka», Cas^ado «Requ> bah muiiğı 9 45 Turkuler ebros») 9 00 Kapanış 10 00 Kapanış 1961 yılı Fuar kontenjanından ıthal <* edılmek uzere 5191, 11 57 Açılış ve program 12 00 1157 Açılış ve programlar 51 03 pozısyonlu sun'î ve sentetık ıplıkler, 56 01 üâ 5605 pozıstkı marş 12 05 Şarkılar (Şuk 12 00 Hafıf yemek muzığı 12 30 yonlu sun'î ve sentebk elyaf ıle ıplıkler; lâstık ham madderan Ozer) 12JÎ0 Kuçuk Orkes Tulın Korman'dan şarkılar tra 13 00 Saz eserlerı 13 15 13 00 Haberler ve Turk basınınlen, 390190 pozMyonlu sentet'k reçmc ve transformator tahHaberler 13.30 Şarkılar (Mu dan ozetler 13 15 Kuçuk konbislerı sanayıcı kotaları olan Odalar Brrbğı emrıne verümış alla Gokjai.) 14 00 Populer e ser 13 30 Kayıp aranı>or Amerikada, Detroit'de yetişmiş bulunmaktadır. serler (Rachmanınoff «2 Pıyano 13 45 Turkuler 14 00 Haftalık Adı geçen maddelere üıtıyacı olan sanavıcılenmızm yazalı nıutehassis Y. Mühendisin nezaretınde konçertosu» ve «Vokalıze») programların takdımı 14 15 muracaatlannı 10 Tearunvii 1961 pazartesı gunu akşamma ka14 20 Unutulmıv an sesler 14 40 Sevım Erdı'den sarkılar 14 45 dar Odamızm Sana>ı Şjbesme yapmalan rıca olunur Turkuler (Turan Engın) 15 00 Sızm ıçm 15 20 Cumhurba*Gençler ıçın 15 25 Kayıp mek (Baauı 2528/1644) kanlığı Armonı Mızıkaiı 15 45 tuplan 15 30 Şarkılar 16 00 Penhan Sozen'den sarkılar Caz sanatı 16 30 Yurttan sesler 17 00 Melodıden melodıye 1615 George Shearıng Kentetı ÇİFTÇİLERİMİZE MÜJDE" 17 30 Had%o Kadınlar Fasıl 16 45 Turkuler 17 00 Çocuk Hevetı 18 00 Bır varmış bır saatı 18 00 Spor sa\fası II\LİS FRANS1Z MALI \okmus 18 15 Şarkılar (Rahmı 18 15 Sızın ıçın 19 00 Haberler Sonmezocak) 18 45 Haberler 19 15 Yaşadığımız gunler 19 00 Çesıth studyolardan 1925 Bu akşamm plâğı 18^0 19 30 Olaylar ve yankılan Olaylar ve > ankıları 1935 YeKALBUR MAKİNELERİ 19 40 Anaj asayı aydmlatıyoruz nı Anayasamızı anlatıyoruz 19 50 Karısık muzık 20 00 1345 Turkuler 20 80 Yassıada Derhal tetlım edıhr Yassıada saatı 2100 Şarkılar saatı 21 00 Çocuklarla beş daAcele mutacaal (Radıfe Erten) 2130 Cumarte kıka 21 05 Muzehher Guyer' d sı gecesı ıçm muzık 22.00 Çe den şarkılar 21 35 Ozanlarla TİCARET LİMİTED ŞİRKETI ORHAN KAZANÇHAN sıth studyolardan 22.30 Caz on dakıka 2145 tstedığınız Galat* TBtıel cad No. 74 Telgraf Kazançhan Istanbui Şişli, Bugükdere Cad., No. 23 sarkıları 22 45 Uç sazdan mc muzıkle dans 22.25 Gul Batu' lodıler 23 00 Haberler 23.15 dan şarkılar 22.45 Haberler Tel.: 47 28 30, Telgraf TARGANistanbul IL 6972/1631 llham Geneerle tatıl gecesı 23.00 Tatıl geeesımnrauzdgı 23 46 Lâtın Amerıka ntmı 23J0 Sızınle yarım taat 24 00 23 55 Program 24 00 Kapanış Kapanış FAAL 1016/1640 OKUYUCULARLA YAZAMîflAMDİ işçi sigortalarından şikâyet CHEVROLETOPEL PONTIACCADILLAC Kamyon ve Otomobilleri ile Dizel Motorlarının GM BacStick sayesinde... r İstanbul Ticaral Odasmdan SERVİS İSTASYONU açılmıştır! • BAKIM • ÇAMURLUK • TAMİR • BOYA İŞLERİ Her hareketinizde vücudunuzdan müziç ter kokusu yerıne etrala neiis bir parföm Ş kokusu = ; yayılır. MAROT TARGAN İnşaat YSksek Mübemlisi Alınatak OUVIN \t 305 1 Golcük ve cıvanndakı Denoz BırUklerının ınşaat, yol. su, kanahzasyon, ıskele ve bına ışlennde tecrubelı ve bunları emanet veya ıhale yolu ıle yurutecek bılgıye sahıp, ıdarecı ve temsıl evsafını haız, tercıhan lisan bıhr, askerhk gorevını yap mıs bır înşaat Yuksek Muhendısı 4/10195 sayılı Teknık Personel Talımatnamesıne gore ahnacaktır 2 Isteklılenn çok acele ve gazeteierde ılk Uan tanhmden ıtıbaren 15 gün ıçınde Gölcük Denız înşaat Gruo Kumandanlığı na muracaatlan (Basın 2324/1647) liftV 'iiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuılıiHuıınıımuHiiHmnHiHiHHimnınnıııııiHiHHimtıiHHiniHi P ATTt LM BtZl BEKUYÛffl/. PROF. MMBÜS'ün MACEKALARL »i p r s JlimminninHNIIHHHHHHMIIIUIIUHIIIIIIIIIKUUUIUUUl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle