16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IK1 CÜMHURÎTET 8 Temrauz 1961 Tıp Tarihi Kongresinden Notlar Girit'ten Rodos'a Yazan: Ord. Prof. Kâzım Ismaif Gurkan 4 Girit adasının sırtmdaki dağla1912 den başlıyan yeni şehir ise r.n yaptığl çizgiyi başı Anadolu bu kale duvarlannin dışındadır. tarafında, ayakları batıya doğru Duvarlar dışmda çeşitli dinlerin olarak arka üstü yatmış bir Jüpi ölülerine, bu arada müslümanlara ter heykeline benzeten Amerikalı da bir mezarlık aynlmıştır. dostu tasdik veya reddedebilmek Rodos'ta arkeoloji müzesi, Venus için, vapur limandan aynhrken, mâbedi, narin minaresiyle Sultan üst güverteden bir daha dikkatle Süleym.in rjtmii, Ağa camii, 1bbakmaya ihtiyacım vardı. Doğru rahim Paşa camii görülecek başlısu bu bana, mehtabin içinde gü ca yerlerdir. ler yüzlü bir genç kız bulan haTuristler buralardan evvel liyal adamlarının benzetişi gibi gel mana çok yakın olan plâjda bir di. Arkadaşı mecnnun edebilecek yemeğe ve deniz banyosuna çaŞıkadar da nezaket gösteremedim... rılırlar. Adet yerini bulduktan son Vapur rotasını Rodos üzerine ra da Rodos şehrinin dışında adayapmıştı. Ellerinde rengârenk ha da kalan arkeolojik vasıflı yerleritası, türlii çeşit rehber kitap rin gösterilmesine sıra gelir. Biz. larla dolaşan bir çok heveskâr, den evvel gelenlerio döndüğünü, arka sahaya geçip (Hanya) yı gör yeni gelenlerin de otobüslere girmek, propagandasını yapmıya baş mek üzer e hazırlandıklarını gördü layınca yemek masasında kom ğümüz bu seyahat Linaos'a yönelişum meslekdaşım Fransız Peker'e yor. bizim Hanya Konya esprisini Otobüsün içinde tozlu yollann anlattım ve aynı mânaya gelen kenarlarında sivrilen manastırla«Babanın öküzlerini, Dünyanın rın hikâyelerini durmadan anlakaç bucak olduğunu» gibi tehdü. tan rehber yüksekce bir dağın teleri de ekledim. Montpellier Tıp pesindeki harabenin seksüel ve Tarihi hocasuıı da yanına alan tabiî tamacnen hayalî bir mevdostum; Fransız dilinde ajrnı me zula ilgili anektodunu söyleyince cazi mânada bir on kadar atasözü herkes kulak kesildi. Insanlar seveya kibar lâkırdı sıraladı, bun yahatte biraz daha çocuk oluyorlar seyahatin çerezi! lar!... *** Yan yolda Arkangelos'dan geKandiye'de bir tek Türk ve Müs çerken kadın, erkek bütün köylülümana rastlamadım. Bu demektir lerin dizlerinin üstüne kadar çıkan ki hicret tamam olmuş, blz bura san bir cizme giydikleri dikkatilardan elimizi eteğimizi çekmişiz, mizi çekti. Rehber, eskiden burabelki başka şehirler de vardır?. da çok yılan bulunduğu için o zaÂJi Paşa beşinci sadaretinde mandan kalma bir âdet olduğunu Girit isyanmı bastırmak için biz söyledi. Şimdi bulunmadığına dair zat adaya gider (1867), devletin teminat veremediğine göre ben başından hiç olmazsa bu gaileyi Arkangelos gibi Lindos'u da otoRtabilmek için eşkiyayı susturur, büsten seyretmeye karar verdim. Türk ve Rum ahaliye de şöyle Ne çare ki, kayanın tepesindeki böyle bir yerli idare hakkı tam kale burcunu mutlaka görmek, odıktan sonra vali olarak Hfiseyin radan derjn denize kuşbakışı bakAvni Paşayı adada bırakıp Istan mak hevesine kapılarak merdibula döner. Kafalan yalnız ve yal venleri tıraıananlar, kule kapısınız toprak geoişliğine saplanmış, nın hemen yanmdaki çeşmenin üdünyanın gittiği istikametlerden, zerindeki eski Türkçe kitabeyi doktrinlerden zerrece haber ala görünce beni inmiye mecbur ettimamış dar görüşlülerin, koca ve ler. Fakat yine ne çare ki eski yazirin bu akılâne hareketine ksrsı zımızın henüz toparlanamamış olsöylediklori ve yazdıklan bir a duğu devre ait, çok eski ve büyük raya toplansa bir cilt tutar! kısmı harap olmuş kitabeden mlZiya Paşa, amansız düşmanı ol na çıkannak mümkün olmadı! duğu Ali Paşayı bu vesile ile inDönüşte eski Rodos şehrini biraz safsızca hicvederken babasının aa daha dolaşjnak için zaoıan bulrayın bahçe kapısını açıp kapa dum. Bu kısımla tam tezat halinyan Mısır çarşıu attarlanndan ol de bulunan modern nhtımı cıvıl duğunu eklemeyi de marifet say cıvıl ışıklar içinde geçerek vapumıştır: ra rtöndüm. Ne garip! tedailerim Sadn Alli saraane •• yapardı ne îtalyan, ne Balkan, ne de Biaoeba? rinci Cihan Harbi gibi yakın tarih Köprülü mde şu heng&mede sağ üzerinde duraklıyabiliyordu.. Kaolsa idi famda hep şövalyeler ve biçare Kapıcı sa4e (*) ile torb budnr Cem Sultan! Demek ki Akdenizin KöprSlünün Oniki adalannın Hestebaşmın adı, BirW »lauş idi. diğeri vtrdi şuurumun altına en çok bu facia GMdi. ile yerleşmiş... (Arka*ı var) Halbuki Ali Paşanın yapabildiği de işi bir pacnuk ipliğine bağla(•) Girit fethinin Köprülünün maktan ibarettir, Girtt ondan sonra daha kırkaltı yıl împaratorlu sadaretine rastlamasına işaret! ğun bir yarası olarak kanamıştır! Anlaşılıyor ki; mevkil de, salâhiyeti de, topratı da, vermek ica TEŞ EKKUR bettiği zamanı tayin edebilmek, Kıvmetli eşim. sevgili babasiyasî kiyasetlerin basında gelimız Emekli YOksek Levazım yor!. Albayı Adalar turunun ikinci sabahım hastahğı esnasında yakın alâka yaşıyornz. Gri mavi renkli, sa * ile tedavisine çalısan kin sular üstüne yeşil san bir küme gibi Rodos, küsuklüğü, al ) Prof. Dr. LÜTFİ VURAL Dr. Saim Bostancıoğlu. Dr. Isçaklığı, yeşillîklerinin bolluğu ile mail Eleeli ve Dr. Itn OlgenGiride göre daha yumuşak bir göalp'a, cenaze törenine bizzat \ rünüşle karşımıza çıktı. Yaklaş » iştirsk eden. basta çok degerli \ tıkça kaleyi, kalenin önünde ka \ Genelkurmay Başlranı Cevdet < lan Hman kısmının imar göroaüş X Sunay, K. K. K. Korg. Muhittin < parçalannı daha iyi seçebiliyoruz. f Önür, Kurmaybaskanı Tümg. f Vapur, Saint . Nicolas lenerini gii t Memduh Tağrmaç ve diğer süah Ç ve sınıf arkadaşlanna, akraba  neye dönünce, Mandraki limanının ve dostlanmıza. telgraf. telefon. ağzına vardı. Şimdi karşınızda gemektup ve bizıat »vlmiıe kaniş, temiz, büyük binaların bu â dar gelerek bizleri tesPİli eden lunduğu bir Akdeniz nhtımı var: yakınlanmııa teşekkürlertmizi arzederiz. " hükümet, adliye, postane... Eşi: Zehra Aalıhan Şövalyeler devri Rodos sehri Kızı: Dr. Neclâ Nuhoğlu bütün bunlan arkadan saran kaDamadı: Dr. Remzi Nuhoğlu Cumhuriyet 1650 le duvarlarımn içindedir. Dar ve dolambaçlı sokakları, sıkışık dükkânları ve küçücük evleriyle bu eski şehir olduğu gibi bir ti&aret M E V L IT merkezi! Hippocrate meydanınEftkl Ankara milletvfkillerindan Saint Jean kapısına kadar den merhum uzanan dar yol da bunu sınırlandırıyor. MÜMTAZ ÖKMEN'jn ruhuna ithaf olunmak üzere 9 Temmuz 1961 yannki pazar ikındl namazından lonra Şişlt Camll Şerlfinde Hafır Zekl Altın, G'"j İmtihmlırına Hıltrlama Kuısları Kânl Karaca, Azlz Bahrlyell, 3 Ağustosta baftıyor Burhan Aralan tarafindan okunacak Mevlidl Şerlfe* akraba do«t ve arzu edenlerln teşrlfi rica olunur. Bejrcğlu. Ajacımii Sakııajıcı Cad.No 3 Allesl Telefon : 4 4 4 7 7 8 İL 1309/1638 (IL 7222/1628) Sehir • • : • K A L K I N M HEM Biz geri kalır mıysz? nın veya hataların hangi sektörlerden ileri geldiğini tetkik edebilir v»e müşahedelerini ortaya koapoli, 2 Akdenizde seyahat eden bir yolcunun bu denize ait kaçakçılık hikâyelerine, kısa veya uznn bir müddet kulak kabartmaması imkânı yok. Bütün Avrupa memleketlerini besliyen Amerikan si^arası kaçakçılıgı bunUnn basında geliyor. Bu işle muazzam bir «ebeke uğraşıyormnş. Yüılerce silâbii ro oturu, bu motorlarda icabmda hükümetierin gümrük muhaiaza kuvvetleriyle çarpışan sayınz fedailerinden başka her memlekelte yüzlerce adamı varmış. Esaa faaliyet deniz üzerinde cereyan ediyormuş. Mallar deniz üzerinde teslim ahnıyor, sahillere naklolunuyor ve memleketlere tevıi ediliyormuş. Bundan sonra blihassa Franıa sahillerinde çalışan sahte dolar matbaaları işi dikkati çekiyor. Bunlar da yine büyük bir şebeke tarafindan idare ediliyor. lüzbinlerce, milyonlarca sahte dolar, Marıilya gibi, Napoli gibi, Beyrut gibi kapılardan bütün dünyaya dagitılıyormtış. Bu sahte dolarlar hakikilerine o kadar benziyorlarmış ki ihtısas adamlarından başkasımn anlamasına imkân yokmus. Bunlar da sahte d olarlarda kullanılan kâğıdın hakikilerindeki kâğıt kalitesinde ol mayışından istifade ediyorlarroış. Ancak son zamanlarda bir çare daha keşfedilmiş. Beyaz bir kuma? üzerine sürtüldüğü zaman sahte dolarların boyası çıkmıyor, buna mukabil hakiki dolarlar yeşil bir iz bırakıyorlarmış. Sahtekirlar henüz böyle bir mürekkep bulamamışlar. Onun için bütün Akdeniz memleketlerindeki tacirler ve esnaf şimdi müşterilerden aldıkları dolarları beyaz bir kumaş üzerine sürtmeyi âdet edinmişler. Leke bırakan dolan alıvor, bırakmıyanı reddediyorlarmış. Bu bahse tcmas etmiş iken Amerikan sigarası kaçakçılıklarına zeyl olarak eskidenberi duyulan bir Türk sigarası kaçakçılıgından da bahsetmeden geçemiyeceçim. Bu kaçakçılıgı vapanlar gabıkalılardan kurulu şebekeler değil. doğrudan doğruya Avrupa seferine çıkmış olan Türk yolculardır. Bunlar İstanbuidan veya vapurdan tedarik ettikleri Kulüp sigaralarını otuz, kırkar paket halinde ttalyan limanlarına çıkarırlar, orada gezginci esnafa, karaborsacılara satarlar veya mal ile mübadele ederler. Birçok yolcular malî vaziyetleri pek yolunda olduğu halde hiç olmazsa dört. beş paket sigara çıkanp onunla bir tek işporta malı kravat veya encik boncuk almayı bir marifet sayarlar, hattâ bnndan âdeta zevk duyarîar. ttalyan hükümeti son zamanlarda bu hususta sıkı tedbirler almış, bilhassa Hmanlardaki esnafı, karaborsacıları fazlasiyle tazyik etmiş. Onun için sigara satışı eskisi kadar revaçta değil. Buna mukabil liman halkı Îtalyan lardan küçük küçük birtakım şebekeler vücutbulmuş. Bunların gayesi Türk yolculardan sigaralarını almak ve parasını verme den savnşmak imiş. Zabıtaya şikâyet ederlerse kendilerinin de kaçakçı olarak hapse atılacaklarını düşünen yolcular bu gasb vakaları karşısında kaltırlı kahırIı göğüs geçirmektfn başka blr şey yapamıyorlarmıs. Dün Napoli Iimanında karaya yüz paket Kulüp gigarası rıkaran üç kadın yolcu, iki kadın ile bir delikanlıdan mürekkep böyle bir şebeke efradının ellerinden sigaralan alıp göz gSre göre nasıl savuştaklarını vapurda uzun uzun anlatıyorlar, bu komik hikâye ile dinleyenleri kahkabadan kırıp geçiriyorlardı. Akdenizi ve limanlarını dolduran profesyonel kaçakçıların kirli maceralarının pek küçük, pek kötü bir kopya halinde bizim namuglu, varlıklı. itibarlı vatandaslarımtz tarafindan taklit edilmesi Allab için pek gülünecek şey idi ya!. Biz de kahkahayı attık! Cevat Fehmi BAŞKUT Pazar günü için alınan tedbirler • Yeni Anayasamız pazar günü halkoyuna sunulacaktır. Istanbul Belediyesi 2.5.1961 tarihinde yürür lüğe giren 298 sayılı S<?çimlerin Temel Hükümleri ve Kütükleri Hakkındaki Kanunun 79 uncu mad desi gereğince gerekli tedbirl<?ri almış bulunmaktadır. Kanunun mezkur maddesinde: «Oy verme günü her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilm^si içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri, oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence ye ri niteliğini haiz lokanatlarda yalnız yemek verilir» denilmektedir. Bu hale göre yeni Anayasamızın halkoyuna sunulacağı gün olan 9 temmuz 1961 pazar günü sabah 5 ten akşam 19 a kadar, her pazar günü oldu;tu gibi, gıda maddeleri satan fırın. kasap, sebzeci ve emsali esnaf dükkânları (Hafta Tatili Kanununa istinaden izin almış olanlar) açık kalacak ve normal satışlarım yapacaklardır. Belediye, her ihtimale karşı fırınlara fazla un vermiş olup. halkımızm ekmek sıkıntısı çekmem»si için gerk«li tedbirleri almıştır. Sinema, tiyatro, sirk, revü, lucıaparklar, pavyon, içkili gazino gibi bilumum eğlence yerleri, mutlak olarak kapalı kalacaklardır. îçkili lokantalar, içki vermemek şartiyle yemek satışı yapabilirler. Bel»diy e Zabıtası teşkilâtı, pazar günü tam kadro ile çalışacak, vatandaşların müracaatlerini kabul ve intaç edecektir. Nakil vasıtaları normal olarak çalısacaklardır. Plânın hazırlanması yolunda Memleket reali*^^^* Yazan telerine az çok uygun olan, tatbik kabiliyetini haiz bulunan şümul'.ü bir iktisadî plân hazırlamanın çabuk ve kolay bir lıca ybebi budur. Plânlaşmanın iş olmadığım biliyorduk. Onun i Danışma Kurulunda, plân esaslaçindir kı geçen iktidarın son dev rı etraf.nda cereyan eden münaresinde 4 Ağustos kararlarından kaşalar senelerdir hasret çektiğisonra, Avrupa Işbirliği Teşkilâtı miz bir hava içinde vukubulmuş. na sunulmak üzere bir plân hazır taraflar, tahammül ve olgunluk landığı, bu iş için çağınlan yaban içinde, birbirlerini dinlemiçlerdir. cı uzmanların plânı ikmal ettikle Bu olay, Türkiyede entelektüel ri ve tamamlanan plân:n Paris'e sahada bir alış verişin mümkün götürüldüğü tarzındaki haberleri olduğunu göstermek bakımından acı bir tebessümle karşılıyorduk. mühimdir. Niçin? Çünkü plân, durup dururNihaî plânın ortaya çıkması için ken gökten inen cinsinden bir cneta değildir, plân, ne kadar bilgilı daha çok emek ve zaoıana ihtiyaç ve kabiliyetli olursa olsunlar sa vardır. Ekonominin umumi gidişi dece yabancı uzmanlar tarafindan hakkındaki tahminleri, ortalama meydana getirilecek bir eser de büyüme hızı ve yatırım haddi hak tafsilâtlı ve ğildir, nihayet milli gayretlerin ve kındaki hedefleri, münakaşaların hissesi bulunmı dikkatli şekilde. ziraat, sanayi giyan, uzun boylu tartışılıp benim bi iktisadî sektörlere intikal etsenme yoluna girmiyen bir plân, tirmek, sektörlerin yetkileri ve teatisinde millet çap;nda tatbik edilebilecek temsilcüeri ile görüş başarıya ulaşacak bir vesika de bulunmak, her sektör için varılan ğildır. istihsal ve yatırım hedeflerinin birbirini tutmasmı tağlamak iBugün, çok şükür, plânı sırf bir cabedecektir. Gelecek senenin baş gösteriş olarak telâkki etmekten, larına kadar bu çalışmaların ikbunu, batılı dostlarımızı memnun mal edilmesi mümkün görünüyor. edecek sathi bir ekzersiz şeklinde O takdirde ilk bes y.llık plânın mütalâa etmekten kendimizi kur uygulanmasına. 1962 den itibaren tarmış bulunuyoruz, veya hiç de başlıyabileceğiz. ğilse. bu uğurda gayret sarfediycPlânlama Müsteşarınin basın ruz. Bu, sevinilecek bir husustur. toplantısında bulunan CumhuriyePlânımız daha hazır değildir, ha tin Ankara mümessili Ecvet Güre zırlanması daha çok çalışmayı ica sin'in 24 Haziran tarihli Cumhubettirecektir, fakat gösteriş ve ha riyette kaydettiği gibi, plânın siyallerden sıyrılmak için gayret yasi partiler tarafindan, aydınlar sarfedümişür ve gerçek yolda bi tarafindan ve nihayet halk kitlelerinci ve belki de en mühim adım ri tarafından benimsenmesi, başaatılmıştır. Nihaî başarının ilk işa rının başlıca şartlanndan biridir. reti de bu değil midir? Hattâ aydınların bile benimsemeSOD günlerde Devlet Plânlama si kâti gelebilir diye ilâve ediyor. Teşkilâtı tarafindan açıklanan Ecvet Güresin. Fikrine iştirak e'.nemleketimizde plânın umuoai esasları çok çalış diyorum, fakat aydınların bir fikir etrafında birmayı ve tartışmayı icabettirmiştir. leşmeleri kolay oluyor mu? Bugün ilân edildiği şekli ile plânlamanın vesikası basit görünebilir. Yanlış anlaşılmasın, benimsebirleşmek Demokrasi içinde ve sosyal adale mek, fikir etrafında te riayet edilerek azami kalkınma dediğimiz zaman, Plân Teşkilâtıhızım sağlaması, nüfus artışı ile nın vaz'ettiği rakamlan ve hedefkalkınma hızı esasında uzun va leri körü körüne kabul etmeyi, bunların propağandasını deli münasebetler üzerinde durul ezbere ması, Türk ekonomisinin (karma yapmayı kastetmiyoruz. ekonomi) cnahiyetinin belirtilmesi Plânın hedeflerini ve vasıtalarışeklindeki ana prensiplerin ifade nı müspet ve müşahha's bir şekilsi zaten bilinen şeylerin tekrarı de tenkit ve tahlil etaıek de beolduğu tarzında tenkitlere uğra nımsemenin bir tarzıdır, hattâ çok mıştır. Fakat mesele bu prensip faydalı ve lüzumlu bir tarzıdır. lerin daha evvelce bilinip bilinme Fakat aydınların yapmamaları gedikleri değil, bunların müşterek reken şey, plân fikrini ciddiye alesaslar haline irca edilmesi ve u mamak, teferuat üzerinde durarak mum tarafindan kabul edilmesi ana hatları unutmak, plânlama dir. Plânlama Teşkilâtı tarafindan gayretlerini küçümsemektir. sağlanmak istenen budur. Prof. Feridun Ergin'in, 26 HaziKalkınma hızı ve yatırım haddi ran tarihli Cumhuriyette plânlahususunda hedefler tayin edilmiş maya tahsis ettiği başyazıda ileri tir. îlerideki devrede yıllık büyü sürdüğü başlıca şikâyetlere geçi. me hızının ° o 7 oknasına çalışıla yorum. / cak, bunun temini için de yatırıBirinci şikâyet millî gelir ramın millî gelir içindeki nispetinin kaaılanna müteallıktır. Feridun ° o 18 civanna çıkarılmasına gayret Ergin plânın doğru hesaplara da/ edilecektir. Bu hesaplar gerisinde yanmasının icabettiğini kaydettikuzun boylu çalışmalar sakhdır; ten sonra, Türkiyede aile başma bununla beraber rakamlar üze yılda ortalama olarak 7.128 lira rinde tartışmalar açmak, bunlan düştüğünü öğrenmesi üzerine millî çeşitli yönierden tenkit ve tahlil gelirimiz rakamlan hakkında şüpetmek mümkündür ve hattâ lüheler beslemeğe başladığını, yapzumludur. tığı tenkitler üzerine Plânlama Bu bakımdan Plânlama Teçkilâ Dairesinin millî gelir rakamlarıtının davranışı çok yerinde olcnuş, nı kontrol etmeyi vâdettiğinl ve hazırlanan vesikalann çeşitli ka fakat sonradan bu işi yapmadığını demelerde münakaşa edilmesine yazıyor. Malum olduğu üzere, milimkân sağlanmıştır. Bundan böyle, lî gelir rakamlan ötedep beri blztartışmaların basında ve dergiler de îstatistik U. Müdürlüğünde hade devam ettirilmesi temenni ozırlancnakta olup, bu mevzuda talunur. Şahsen iştirak etmek fırkip edilen usuller 1954 senesinde satını bulduğum Danışma toplantısının fevkalâde faydalı olduğu neşredilen bir broşürde t^fsilâtı nu kaydetmeîiyim. îstanbul ve ile izah edilmiştir. Millî gelir raAnkaradan 20 kadar profesör ve kamlarının hatasız olduğunu idiktisatçının katıldığı Danışma Ku dia etmek kimsenin hatırına ge!rulu toplantıları iki gün devacn mez, elbette hatalar vardır ve biletmiş, kalkınmanın genel esasları hassa bizim gibi iktisaden geri bir uzun uzun münakaşa edilmiştir. memlekette büyük hatalar olabiPlânlama Müsteşarı Şinasi Orel' lir. Bu hatalar hem noksan kavrain riyasetinde olarak Plânlama ma, hem mübalâğalı tahmin şekTeşkilâtından beş kişilik bir he linde tecelli edebilir. Fakat, her yet tarafindan hazırlanan vesika şeye rağmen, millî gelir rakamlalar hakkında izahat verildikten rı bize umumi gidis hakkında kasonra, hazır bulunanların sorduk ba bir fikir vermektedir ve bunlan kullanmaktan başka çare yokları suallere cevap verilmiş, çetur. îslâh edilmeleri gayet tabiî şitli meseleler münakaşa edilmişşayanı temennidir ve bu ise de Istir. Türkiyede, ezelden beri aydınlar kendi başına hareket eder tatistik ü. Müdürlüğü, imkânları ler, düşüncelerini serbest tartıs nispetinde gayret ediyor. Millî gemıya ve başkalarınin tenkitlerine lir, Feridun Ergin'in yıllarca edduğuna arzetmekten çekinirler, her şeyi mek verdiği bir konu bir izzeti nefis meselesl yaparlar. göre, kendisi mevcut istatistikleFikir hayatımızdaki kısırlığm haş rin bir tahlilini yaptbiür, hat» Osman Okyar Istanbul Belediyesi, halkınıızm oyunu huzur ve sükun içinde kullanabilmesi için yaptığı hazırlıkları açıkladı yabilirdi. Mücerret olarak aile başına 7.100 lira isabet etrnesiniu fazla olduğunu, böyle bir netice elde edilmiş ise Menderes idaresi önün de hürmetle eğilcnek lâzım geldiğini söylemek hiç, de tatmın edici değildir. Kaldıki 1959 da câri fiyatlar ile insan başma düşen gelirin kıymetı 1480 lira, yani 162 dolar olması keyfiyeti. millî gelir bakımından fevkalâde mübalâğalı ve sevinilecek bir durumun mevcut olduğuna delâlet etmiyor. Feridun Ergin'in ileri sürdüğü diğer nokta, yatınmlann önümüzdeki yıllarda Plân Dairesince ta savvur olunan seviyeye çıkarılnıası halinde enfâsyona sebep verilmiş olacağı hususudur. Kendisi, bunu riyazi kat'iyetle ifade edilebileceğini iddia ediyor. Yatırıaıın enflâsyona sebep verip vermiyeceği meselesi. her şeyden önce, yatınmın finansmanı tarzına bağl:dır Yatınmlann Mcrkez Banka.sı kaynakları ile beslenmesi tasavvur ediliyorsa, şüphesiz enflâsyon olur. Plânda derpiş edilen yatırım seviyesinin riyazi kat'iyetle enflâsyona sebebiyet vereceğini söylemeden evvel, mutasavver yatırımın kaynaklarının muhakkak enflâsyonist bir mahiyet taşıdığını göstermek lâzım gelmez cniydi? Bizim bildiğimiz, Yunanistanda yatır.mın haddinin milli gelirin »' 18 ine yaklaştığıdır. Bu memle, o kette bir enflâsyon mevcut olmadığına göre, sadece yatırım seviyesinin yükseltilmesi ile enflâsyonun meydana gelmediği cnüşahhas olarak meydana çıkmıştır. SAYIN MÜŞTERİMİZ 30 AĞUSTOSDA SİZE ÇAMAŞIR DİKİŞ MAKİNELERİ RADYÛLAR BlSİKLETLER HEDİYELER ECE KIYMETLİ KAZAN V E F AT Yirmi be? (findur amansız bir Hastalıga tutulup kurtulamıyan Darfılm »ahiplerinden Nazım Tezer'in vaüdeleri, Işık Tezer'ln kayınvalidesi, Kadriye özbalkan'm kardeşi, Haluk özbalkan'ın halası, Ahmet Ezgimen ve Sabahat Ezgimenin yengelerl Mllhatı niavandan 7.7.1J91 gUnü saat 13.30 da, Hakk ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 3.7.1961 günü, ögle namaıını mütaakıp Şifli Cuniinden kaldınlacaktır. Allah rahraet eylegln AİLESt T. B. B. (768)/1667 I. E. T. T. tamir ekipleri kurdu l.E.T.T. Idaresi vatandaşlara bir kolayhk olmak üzere Beyoğlu, İs tanbul ve Kadıköy şubelerinde ütü, elektrik ocağı, ekmek kızart ma makiriesi, havagazı ocağı ve fınm ile şofben tâmir ekipleri kur muştur.. îdar e telefonla da müjacaatları kabul etmektedir. Ucuz fiyatla bu eşyalarını tâmir ettirmek isteyen vatandaşların Kadıköyde 36 20 12, Beyoğlunda 44 48 00, îstanbulda 22 45 80 numaralı te. lefonlara müracaatlarmı bildirme leri gerekmektedir. BEDRİYE TEZEL DIRACAK İKRAMİYELİ MAKARNALARI KUPONLARINDAN ÜÇ ADEDİNİ FABRİKAMIZA GÜNDERİNİZ ADRESİNİZE KUR'A NUMARASI CAKTIR. ECE MAKARNALARI POSTALANA W A NT E D Well Known American Manufacturing Company Widely engaged in international operations seeking young, technical minded salesman for Turkey College education and fluent knowledge of Tuskish and English necessary. Must be able to meet executives. Thi» is a permanent position offeruiE opportanities for growth, promotions, and travel. Apply June 10, 11, and 12 to: Büyükdere caddesi No. 13 A ŞİŞLÎ Cumhuriyet 1649 İHSAN ASLIHAN'm Beyoğlunda 205 esnaf ve müessese cezalandınldı Belediye Zabıtası dün Beyoğlu bölgesinde 13 ekip halinde geniş bir kadro ile kontrollarda bulunmuştur. Bilhassa Beyoğlu Balıkpazarı ve îstiklâl caddesinde toplanan kontrollarda 283 esnaf ve müessese teftişe tâbi tutulmuş, 76 müessese hakkında Belediye yasaklarına uymamazhktan ötürü ceza zabtı tanzim olunmuş, 65 esnaftan peşia para cezası alınarak, 64 dükkân sahibine de görülen kusurların derhal giderilmesi için tenbihatta bulunulnıuştur. Belediye Zabıtasının bu nevi kontrolları iyi netice vermekte, mütaukıp kontrolarda esnafın anlayış göstererek Belediye yasaklanna uydukları memnuniyetle görülmektedir. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğümien: Yapı İşleri İlânı 1 Eksiltmeye konulan iş: Kayseri Şehir SUdyumu İkmal Inş. Keşif bedeli: (1.393.934,28) TL. 2 Eksiltme 13 temmuz 1961 perşemb» günü a«at 11 de Beden Terbiyesi Ge n el Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme Şartnamesi ve ekleri Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesinde Kayseri'de Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığında görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1961 yılına ait Ticaret Odası belgesi ile usulü dairesinde limit dahili (55.568.03) liralık muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. 5 Istekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 6 îıtekliler bu işe benzer bir işi başardıklarına dair belgeleri ile birlikte en geç 10 temmuz 1961 pazartesi günü iş saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğürie müracaat edecekler ve bu işin eksiltmesine girebllmek için yeterlik belgesi alacaklardır. 7 Istekliler kendilerinden istenilen vesikalan teklıf mektuplariyle birlikte zarflara koymalan ve zarfı usulüne göre kapatmaları, eksiltme günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâıımdır. 8 îdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. Keyfiyet ilftn olunur. (Basın 2245 A. 11372/1643) Tel. : 2149 1 1 İL 7160/1629 TEKNİK UNİVERSİTE Temmuz 8 Mııharrcm 24 CUMHURİYET Türklye H«riel Lira Kr. Lira Kr Seneilk 73.00 15000 6 aylık «0.00 80.00 3 aylık 22.00 ««00 Basan ve Yayan Cumhuriyet Matbaacıhk ve Gazetecilik Türk Anonfan ŞirketJ Cağaloglu Halkevl Sokak No. 39U Sahib) Nüshası 25 Kuruş GÜVEN DERSHANESI V. ] 4.3«;lZ.19j)«.19|19.43;21.44! 2.19 J 8.53| 8.35|12.0O| 2.01| 6.36 ^MiıııııımııııııııııııııııııiMMiımımmııııııııııııııııııı =AŞK ve MACERA ROMANI: 8 IIIIIIHI MIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ne'e baktı. Buna memnnn oldom, dedi. Gelin, Matmazel, dostumnı Jimmy'yi seyredelim. Sonra daha yavaş sesle llfive etti: Az daha söylemeğe nnutuyardum. Yann AI Shebah'a o da bizimle beraber geliyor. Kendisiyle görüşülmesi icabeden çok mühim işlerim var. Fabienne yan gözle baktı, lâtife etti: Gönül işleri mi? Prens, parmağını dndaklanna götürdü, sesini daha kısarak cevap verdi: Hayır... Petrol işleri! DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fabienne, Modern oteldeki kuçük odasında valizlerini hazırladıktan sonra, en yakın arkadaşı Nita Betty'ye, uznn bir mektnp yazmağa karar verdi. Bu Nita Betty, zırzop şairlerin ve argo virtüozlarımn şiirlerinden bestelenmiş şarkılar oknyan egzistansiyalist ve reaIist bir şarkıcı kadındı. Fabienne, artistlik meslejjinde, erkeklerin insana her an saldırmağa hazır yırtıcı hayvanlar, kadınlann da, ellerine ıreçirdiklerini paralamak istidadında panterler oldnğunu çörmüştü. Bir kaç seneden beri, kıskançlıklar, hasetler, dedikodular, iftiralar, sinsi sinsi aleyhte yürümeler, imzasız mektuplarla, kendisi de bu ar(istler âleminde revaçta olan bütün kahpeüklerden payını almış bulunnyordu. Hiç bir fejıalığını görmediği c?/ıdau bir tek dostu vardı ki ıır^ NAZİME NADÎ Tazı Işlertnl flllen ldare eden Mcsul MUdür HAREMDE AMERİKALI Çevlren HAMDl ^ VAROGLU ğiyle yerinden fırlanuş, genç kadını da kaldırmıştı. Sonra kulak kabarttı. Bitiıik salondan gelen bilârdo bilyalannın sesini dinlcdi, gülerek: Jimmy'yi dinleyin, karambol kolleksiyonn yapıyor, dedi. Fabienne merakla sordn: Jimmy samimî dostlannızdandır, değil mi? Evet. Dinlerimiz ayndır ama, dürüst bir arkadaştır. Bir çok yakınlıklarımız vardır. Ben bizim bnralarda çok görülen mutaassıp müslümanlardan değilim. Ama bu bahis uznn sürer, bn lâtif saçlaun altmdaki bu küçücük sevgili başın alamıyacağı kadar derindir. Öziir dilerim. Fabienne, küçücük baş tâbirini beğenmetnişti. Itiraz etti: Ama, prens hazretleri, benim başınıı o kadar kUçük görnıeyin. Bana anlatacagınız ciddî şeylerin bir toğu ile ilgilenebilirim. Prens Hasan, bu cevabı beklemiyormuş gibi, hem memnun, hem hayretli gözlerle Fabien o da bu Nita Betty idi. Nita Betty arkadaılannta nğradığı felâketler karsısjnda, dislerini Jöstererek ıırtlan gibi kBtü kötfi sıntmıyan, gerçekten iyi bir kızdı. Fabienne Kahireye f t l i r gelmez ona mektup yasmıs, Bocaccio ile yaptığı mukavelenin ahım şahım bir şey olmadığım, Delta pamuk kırallannın esMfi gibi bol bol bulunmadıgını, Fransana dönebilse çok memnun olacağını anlatmıştı. O mektuptan beri NİI kfiprülerinin altından çok su («çmifti. Fabienne, dertleşmek, içini d5k mek, Nita'ya başından ğeçen f«rip macerayı anlatmak ihtiyaeını duynyordn. Oturdu, funlan yazdı: «Şekerim, «Mektubnnu alalı on bes gün oldn. Firavunlar diyanndaki hayat benim için blr hayal ankutn olursa dişimi ııktnamı, sonuna kadar dayanmamı tavsiye ediyordun, «N'ita'cığım, Mısırlıların bir sözü var, bir tek atmaca güneşi karartmaz, diyorlar. Yani hiç bir zaman ümitsizliğe düşmemeli demek istlyorlar. Nitekim bana da öyle bir şcy oldu ki söyiesem hayretten ağzın açık kalacak, «Bocaccio'da bir kısmet yakaladım. (Arkası var) ŞAHİN PERESE Gazetemize gönderilen evrak *« yazılar ne?redilsin edilmesln lade edllmez. liftnlardan memıHyet kabul edllmes Abone ve İlân lelert İçin, zartın ustune «Abone» veya «İlân ServİBto kaydmın konması lâzımdır. * BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT ETMİ$TIR. Mnhasebe memurları alınacak İzmit civarında, büyük bir şirkette, devamb olarak istihdam edilmek üzere, ingilizc* bllen tecrUbeli muhasebe memurları alm»caktır. 1$ tecriibesinin ve istenüen ücreti beUrten bir yaa Ue P.K. 142 Şişli Istanbul adresine bildirilmesi rica olunur. FAAL 1061/1655 =: Vazan: MAtJBlÇE DEKOBRA ~ = = = ~ = 5 ^ = = r E •^ = = r: E •S = ^ = .S ^ .3 ~ = ZZ Hicretin ilk zamanlannda bi. zim şimdiki bedevilerin o zaman yaşıyaıı a t a l a n , nçauz bacaksız çölü yaya ıreçerlerıniş... Bnj;ün ktt t o r u n l a n da tıpkı onlar gibi yaya yfirfirler... Ufnklara ka dar bomboş bn çöllerde rflzgSr gibi nçan cadillac'lar v e taban tepen kervanlar görfirsünttz. Bu kervanlar, asırlardan beri, Ürdün, i e m e n v e Maskat'dan Kuveyt'e kadar bn topraklar üzerinde gidip gelirler... Göreceksiniz, vatanınızdan tamamen başka türlü yerlerdir bu yerler... Sizin memleketinizi bir parça tanırım. Tirmi yaşında iken orada bir ay yaşadım. Metmazel D e l Oro, Orly hava alanına ilk defa ayak basıp ta Parise çirildifi zaman insanda nasıl bir intiba hasıl oluyor, bilir misiniz? Kendinizi birden birc, bir karınca yuvasına dalmı? sanıyorsunuz. Evet bir karınca yuvası. Mllyonlarca insan kosuçuyor. karsılaşıyor. itlsip kakısıyor. Bn karınca adamiar ne caman nykn uynrlar, ne zaman dinlenirlcr, rakihi tarafından ezilmemek için dnnnadan didişmefe mecbur olan bn yıratıklar, gergin sinirlerini ne zaman gevşetirler acaba? Develerin lâgar adımlariyle aheste beste yol alan bizim kervanlardan birini bayalen lizin Champs Elysees'ye getirdim... Bizim bedevilerip afallayışlannı tasavvur ettim... Kimbilir nasıl başları döner!... tşte siz de bn snkfit ve rehavet diyanna girince bunun tam tersi bir intibaa gömüleceksiniz. Prens Kasan bir yandan hayalini böyle dolaştırırken bir yandan da Fabienne'in çıplak bileğini oksnyor, genç kadın tepeden tırnağa ürpertiler geçiriyordn. Prensin eli şaşılacak derecede yumuşak ve ipek gibi serindi. Fabienne yumnşak tüylü bir samurıın. koln ile bileği arasında gidip geldiğini hisseder şibi oluyordn. Prenü ansızııı durdu, şantözün mlsk koknlu avucunu çevirdi, nzun ozun 6ptü. Fabienne, kendini Hasan'm kollan arasında bulacağını «an dı. Fakat o, blr kaplan çevikli SAYIN HALKIMIZA Kalite ve desen üstünlüğfl ile Avrupa malları seviyesine erişen Erkek KumaşIan mâmullerimizin, muhtelil şekilde taklit edilerek MULİNESİ HAKİKİ İÜGİLİZ I TOPSU İLE İMAL EOİLMİŞTİR % 100 YÖN I YENİ TEKSTİL KUMAŞLARI diye satıldığı vâki şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Bundan böyle mallarımıza rağbet eden sayın milşterilerimizln ve halkımızm yandaki marka şekline ve yazılarına bilhassa dikkat etmelerini rica ederiz. ^ıııııııııııııııııııııııııımıııuııuııııııııııııııııııııııııııııııııııımııu IIMIIIIIIIIIIIİIIIIIIIinillllllllUlinilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIMIfllllllllllllllllllfllllllllllHllllHIIIIIHIty^ . 712/1652)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle