18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ATLASll COÖRAFYA ATLASLI TARİH Vazanlart Strrı ERINÇ Sarrn ÖNGÖft Y»ıan Emın OKTAV •ÜVekut 4. ve S.'«rnı*I»rı Hem DERS KİTABI, hem ATLAS bir arada. fîkokullara nümuneler gonderılmistir. GÜVEN VAYINEVİ Cağaloğlu. îstanbuL TL 7111/1633 u m h u r i yet 38. yıl Sayı 13.262 Telefonlan 2 2 4 2 9 0 2 2 1 2 9 6 22 4 2 9 7 K u t u s u : î s t a n b u l N e . 246 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 ApartmafT Daireferl veçeşitll dolgun para ikramiyelerf KREDİ BANKASI İL 7113/1630 TÜRKİYE Genel Secimler 115 ekim larilıleri arasında yapılacak Devlet Başkanı gazetemizin verdiği haberi teyit ederek «Seçimler ekimin ilk yarısında olacaktır. Günün önemi yoktur. Seçimlerin erken yapılması Meclisin toplanması icin mühimdir» dedi Ankara 7 'Cumnurlvet Teleks) Devlet ve Hukumet Baş. kanı Orgeneral Cemal Gursel seçım *arıhı kenusunda bır sure on. ce gazetemizin verdıgı haben tevid cderek «Seçımler ekımın ılk ' arıs^nda olacaktır Gununyn one mı voktuı Seçımlerın erken yapıl n asl Meclısın toplanması ıçın mu (•İT.oır » demıştır B<*'kan Gur«e' bu sabah Bak^n IA? Kuruluna Başkanhk etmjş • e < top!sntıda n çıkarken gazetecılerın «seçım tarıhı ne zamandır "» şeK hndc sordukları soruya cevap ola Arkası Sa. 5. Stı. ! d e Cumartesi 8 Temmuz 1961 Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısı Oğretmen iktiyacını karşılamak için âcil tedbirler alınıyor Eğitim bütçesinin yüzde5i ilkoknl öğretneni yetiştirilmesi İŞİne tahsİS Sanıkların tahliye talepleri reddedildi Yassigda duraşmalannn mıhi»k nokta«ını teşkı] etmekte olan Anaya«a davas ıddıa makamının •sas hakkındak' mutaleasım bıldırrnesı ı^ın pazartesı gunune bırskılmışhr SamkUrın v e sanık mudafılennın tev«ıı tahkıkat talepleri hakıcındakı Dıvan kararı dun Başkan Başol tasafından bızzat okunarak aç klanmıştır Sanıkların tevsıı •ahkıkat taleplerının hepsınm reddsdıldığt bu ara karannda «dava"îin nâmutenahıve doğru uza'ılmak ıstendığı» de ka\dedılmışhr Bu arada Baçsavcının duşuk Meclıs Başkan vekillennden 1brahım Kırazoğlu'nun durumu ıle ıîgılı tevsıı tahkıkat talebmın de reddedıldığı bıldırılmıştır Dıvanm bu karanndan dâ\anın suratle sormçlanacağı anlaşılcnaktadır %rkası Sa 'ı Su h da i Gursel Başbakanlıktan çıkarken Diyanet îşleri Teşkîlfitını değiştiren lasarı Mecliste Yüksek Din Kurulu, Şeri Meseleler Kurulu, Din ve Mezhep îşleri Müdürlüğu gibi yeni organlar tesis edılecek Aakara 7, (Cumhurıyet Teleks) Hukumet tarafından ha. zırlanan «Diyanet Îşleri Başkanlığı kuruluj ve gorevlerı hakkmda kı kanun tasansı» bugun Temsıl. cıler Meclısı Başkanlığına verılmıştıı Yenı kanun, 55 madde ve 14 ge çıcı maddeden ıbarettır Tasarı, Dı>anet tşlen teşkılatında, bır «Yuksek Din Kurulu» te^kılını der pış etmektedır Dıv anet Işlerı Baş kanının rı>asetınde çahşacak olan kurulun uyelerı sunlardır Diyanet îşleri Başkanı llmı ve îdarî Işler Daıre Başkanları Dı. vanet tşlen Merkez Kurulu Baçkanı, aynı kurulun seçeceğı ıkı aslı, ıkı muşavır uve hukuk muşa vırı, Ilâhıvat Fakultesı Dekanı Yuksek Islam Enstıtusu Muduru l'nıver^ıtelerarası kurul temılcı sı Mıllı Eğıtım Bakanlıgı Talım ve Terbne Başkanı Mıllı Savunma \e Genel Kuıma\ ın bııpr tem Arkası Sa. 5. Su. 3 te KIBRISTAN GELDÎLEK Bır hafta once Kıbrıs'tan salla hareket eden altı îngılız erı, dun gece Mersın'e gelmışlerdır Resımde ıkı buyuk fırtınu ıle karsılastıklannı ve dalgalarla savaşa S3vaşa Mersm'e gelebıldıklenm sovlıven askerler, Kıbng'tan aynlmadjın once salları ıle bırhkte goruluyorlar Kıbns'takı Ingjlız Hava Kuv vetlenne aıt bır aakerı uçak, dun oğl^den sonra 6 erı alarak Kıbrıs ı goturmuştur fından memleketımuın ıktısadı ve | nıah durumu hdkkında 11 sayfalık bır ıapor hdzırl<ınnusar Raporda memleketımızın hahhazır durumu i">tıkr«ır ıçınde gelışme prograraının u\gulanışı ıncelenırekte \e ba?ı mulaha/alar ıle l tav^ı\eler %eı almaktadır ı Hatırlanacagı uzere aralık ajıııda memleketımi7e gelen teş.kılat temsılcılerıne bır mpmorandum verılmış \e Konsev de memleke tımi7e 'İO mıhon dolarhk kredı vermıştı Kreriınırı 15 mılionu 1 o Toker in hususî hayatı ile ilgili asılsız haber veren oakta, 20 mıhonu 15 şubatta ahnmıştı &erı kalan lî mılvon dola gazete ınesullerine Akis mecmuası sahibi ispat rın ıse 1 temmıırdj \erılmesı gerekmekte ıdı hakkı da tanıdı. £konomının halıhdzır durumu 1 Ekonomı nıspeten durgun Ankara 7 (Cumhurıyet Te ğunu yazmıştır dur leks) Akis Bas\azarı Metın To Akis Başyazarı bunlann en ufak 2 Kıedı talebı azdıı Adlıjesınde asıl ve esası bulunmadığını bır ya 3 Tarım m«th"sullenn]n fı\ at ker, bugun Ankara Son Havadıs gazetesi alevhınie kıştırma dahı sayılamıyacak şe\ vukselmeM mevsımlıktır 4 Mart 1961 tarıhlı tıcarı bdnJ 0 0 b l n lıralık bır maneu tazmı kılde kasten duzenlendığını bıldı. rerek Son Havadis gazetesıne ıskaların kredı toplamı 9 mılvar 750 nat davası açmıştır Son Ha\ adıs gazetesi Metın To pat hakkı da tanımıştır Metın To. mıljon lıradır Bu mıktar geçen kerın Amerıkah bır kadınla basıl kerın, avukatı Abdulkadır Uras ta vılın a\nı sevıvesındedır 5 Para arzı geçen vılın al'ın dığını kadınla Amerıkava gıtme rafından vetkılı Hukuk Mahkeme ye ha7ir!andıgını esının a>rılmjk sıne verılen dılekçesınde şoyle dedadır 6 Ithalatta geçen vıla nazaran ıçın mahkeme\e muracaat etmek nılmektedır ' 20 mıhon dolarhk bır artıs bek uzere oldııgıınu kavınpederı Is «Karsısında bulunduğumuz hâdı Arkası ha. 5, Su. 5 te met tnonunun çok uzgun bulundu Arkası Sa. S, Sü. 6 da Ankaıa 7 (Cumhunjet Telek») Bakanlar Kurulunun bu sdbah kı topldntısınaa Mıllı Kğıtırn Ba kdnı Ahmet Tahtakılıç, Mıllî Egıtım nıeselelerı \e bu konuda alınması gereklı tedbırler hakkında genı<: bılgı vermıştır Tahtakılıt, Bakanldr Kurulu toplantısından avrılırken gazetecılere de toplantı hakkında bılgı vermıs l \ e ^aIın bır basın toplantısı >apa rak Mıllı Egııım meselelennı açıklnacdgını sovleraıştır Bdkanldr Kurulundd mıllı egı tım planj ve acıl eğıtım meielelerının goıusuldugunu sovlıyen Tahtakılıg acı! meseleler konusunda almdn tedbırler hakkında şunldrı sov lemıstır «Eğıtım planınırı \dnı iira mem leketın ogretmen ıhtı\acnı acıl olarak karşılamak ıçın oğretmen hkonomik durunıuımı/ okullanna geçmış vıüarın ıkı mıs j raporda muspet bır «jekılde lı ularak 1100 oğrencı dlınacakti'Avrıca ılkokullaıda devlet hesabı belirtilivor na okumaktd olan 1000 oğrentı Sdvısı da bu vıl artınlurak 2000 e AuKdia, ı (Cumhuııvet leleks) Arkası Sa. 5, Su. 6 da Avıupa Para Fonu Konsejı tara Avrupa Para Fonu Konseyinin raporu Bulgar balıkçılan arkadajnnnla konugaricen Metin Toker Son Havadis gazetesi aleyhinde diin tazminat dâvası actı 10 Bulgar balıkçısı beraet etti Delil kifayetsizliğinden beraet eden 10 Bulgar balıkçısı. gerekli formaliteler tamamJanamadığmdan serbest bırakılmadı Rumelıfenerı açıklannda >a«a< bolgede 51 gun once vakaidmp tevkıf edıle n 10 Bulgar bahkçw dun (1) numaralı örfi tdarf Mahkemesınde yapılan duruşmaları so nunda beraet etmiştır Ancak mah kememn beraet karanna ragnıen gereklı formaliteler tamamlanamadığından, balıkçılar serbest bırakılmamışlardır. Balmumcudakı (1) numaralı örfi Idare mahkemesı tarafından ; ar gılanan Bulgar bahkçılanna ıs< suç ısnat edümekteydı. Bunlardan bırı 17 mayıs gunu Kumehfenert açıklannda yasak bolgeje sılâhlı olarak gıroıek, dığerı de kara «ulanmızda kaçak bahk avlamaktı Dun bırı saat 9 da, dıgerı de 16.20 de olmak uzere ıkı duruşma yapılmıştır. Bırıncı duruşmada var gılanan, ıkınci duruşmada " e haklannda yenlen karan dınlnen Bulgar bahkçıları, kendılenne ısnad edılen bırincı suçtan delı! kıfayetsizhğı dolayısıyle beraet etmıslerdır. Kara sulanm zda kaçak balık avlamak suçuna aıt dos Arkası Ss. 5, Su. 4 te Oğlunu iabanca ile yaralıyan baba aranıyor Oğlunu tabanca ıle varaladıktan sonra kaçan bır baba, polıs tarafın aan aranmaktadır Taisımde Lamartın Caddesınde 5 sa;ılı e\ de oturan Halıl Kara, gece saat 23 30 sıralarında para meselesınden 39 \ aşındakı oğlu Mehmet ıle munakasa ederken sıiırienne hakım olamamıs ve tabancasını çekıp oğlunu oldurmek ı=temıştır Bu durum karsısında kaçmağa fesebbus eden Mehmet, babasının attığı kurfun ıle sağ avağından varalanmıştır Olau mutaakıp elı tabancalı baba fırar etmıstır 2.Dünya Harbinde orduda bulunan subaylar harb tazminatı alacaklar Danıştayda açılarak kazanılan bir dâvaya göre emekliye aynlan muvazzaf ve yedek subayJarın emeklilik ayhklarına yüzde 5 ilâ 6 zam yapılacak Ankara 7 (Cumhunvet Teleks) almıs uldugu madçin yuzde 5 ıla 1945 vılında Almanva ıle harb 6 oranında olacak ve emeklı maashalınde olmamız dolavısıvle bu ta larınd her d\ eklenetektır nhlerde gorev almıs muvazzaf veHalen orduaa bulunan subavladek ve emeklı olmuj, subavların rın ıse tdzmınatları emeklı olduk harb tazmınatı alması. hususundd tan sonrd verılecektır Devlet Şurasında bır dava açılmış ve kazanılmıstır Buna gore, 1945 vılında orduda bulunan v edek subavlar da dahıl olmak uzere emeklı ^ubavlarla halen orduda bulunan subavlar harb yıllarındakı hızmet «uresme gore I tazmırjat aiacaklardır | Orfı laare Kanununun verdıgı Verılecek harb tazminatı ıtıbarı yetkı uzerıne sehır dışına çıkanldegerde uvgulanacak ve emeklilik maları kararlaştmlan 16 azılı sasuresıne eklenecektır llgılılerın bıkalıddn bes kı^ı daha yakalanbelırttıgıne gore tazminat, o zaman mış, bovlece mıktar 13 e çıkmıştır Belen, Memleketçi partiye iltihak edecekleri açıkladı Genel Başkan, Nihat Reşat Belger. £sat Çağa, Enver Adakan, Hüseyin Ataman ve Halis Onalın tsimlerini saydı; Kızıloğlu genel seçimlerde M. P. adayı Ankara 7 (Cumhunvetleleks) idare kurulu uyelen ıle «alona gıMemleketçi Partı Genel Başkanı ren Belen, ılk defa basın mensupFahrı Belen bugun yaptığı bır basın toplantısında «Cumhurbaskan ları ıle tamşmış ve bılanare verı Arkası Sa. 5. Sü. 6 da lığı adaylığında kımı desteklıyorsunuz'» «orusunu, «Başkan Gursel'm Reısıcumhur olmasını temennı ederım Gursel 40 senedır sevdığlm bır kımsedır Bır revım olursa kullanırım» şeklınde cevaplandırmış ve hemen arkasından: «Bu bemm »ahsî fıknm olup partı m adına konuşmuvortım» denoıstır Saat 10.30 da yanında emeklı »ubaylardan muteşekkıl partı genel 5 kabadayı daha yakalandı Propaganda yasağına uymoyan 4 kişi Orfi idarece tevkif edildi (Tazısı 5 inei lahifede) Bir tellâk karısını ve oğlunu öldürüp 2 kızını yaraladıktan soııra intihar etti Konyada cereyan eden faciadcm yaralı olarak kurtulan 2 kız çocuğunun durumları ağır (Yazjsuu 5 inci sahifenin 3 üncü sütununda bulacaksınız) MÜAZZAM CENAZE TÖRENİ l|Jutevefıa Ennenı Putrığı Karan Haçaduryan'in cenaze torenı dun Kumkapı Ennenı Patnkhanesınde >apılmıştır. Dmi âyını ozel surette Sovyet Ermenıstamndan şeb rımıze gelen Başpatrık Bırincı Vasken ıdare etmiştır. 34 bm Ermenı vatandaşm katıldığı torende Valı Tulga, Rura Ortodo^Patrığı Athenagoras, Fransız Amenkan, Rus Başkonsoloslan hazır bulunmuslardır. Devl»>t Başkanı Gursel ıle înönü de bırer çelenk gondermişlerdır. Resimde merasımden bır an goruluvor 70 bin esnaf yeniden smıilandırılıyor Bundan böyle sımflanm iş yerlerine yıldızlar • belirtmek için konulacak Propaganda japarken jakalananlar t 3ı CANLI TABİAT.. CANSIZ TABÎAT.. Yenı Beledıje Zabıta Talımatna' duzene bağlanmış bulumnairtadır. mesının } ururluğe gırmesı munase Dığer taraftan, yenıden açüacak Dettvle sehırdek) 70 bme vakın es muesseseler Beledıye tküsat Munaf ve sanatkann sınıflandırılması durlugu, Beledıye Zabıtası, dokyenıden vapılmaktadır Boylece I tor ve bağlı olduğu dernek tems'ldusuk ıktıdar zamanında gehşı I cısmden muteşekkıl bır hevet tai guzel verılen tarıfeler, esaslı bır i AlkatU Sa. 5, Sü. 5 te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle