16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Temnraz 1961 CÜMHÜRtTET HÜBERIERİ Zenci diplomatlar Amerika'da mesken lemin edemiyorlar Washington 7 (a.a.) Amerı. kan Dışişleri Bakan Yardımcısı Chester Bowles, dün sabah Washagton'daki başhca emlâk acenta lannı bir toplantıya dâvet ederek, zenci diplomatlara karşı güdülen ırs tefriki mesclesine son verilme •ini kendilerinden talep etmiştir. Afrika'da bağımsızlığına kavu ^ n devletlerin siyasi temsilcileripin Washington'a gelmeleri «rk tef riki meselesi hükümeti müşkul du ııırna soktnaktadır. Kasım'ın Kuvey* ilgili Y.T.P.A.P. düellosu Her iki parti Ankara'da birbiriııe satasırken, İstanbul'da da Cevdet Perin, A. P. Ue| Y. T. P. nin genel seçimlerde işbirliği yapabileceklerini belirtti Ankara 7 (Cumhurıyet Teleks) A.P. ile Y.T.P. nin sık sık yayınlanan basın bultenlerinde. ilgi çekici bir varışa çıktıkları görülmektedir. Her bültende. en az bir habere. mezkur partilerin birbirle. rinı ıthamı ile do!u bulunmakta ve birınden dığerıne ılticaların mevcut olduğa kaydedilmektedir. Bugün vay.nlanan A.P. ba?m buiteninde. Y T.P nin bir taktise başvurduğtı zikredildikten sonra, «meselâ. Y.T.P ba=ın .buiteninde Adananın Sarıgril ılcesi A.P idare heyetinin ie toptan istifa eder"k Y.T.P. ne aeçtisi bildirilmPkte ve gazeteVere de cecmış bulunmaktadır. Oy«a ki. Adana ilı sınırları içinde Sarıgöl ısimli bir ilce mevcut desi'dir Böyle hayal ilçeler ve istifalarla kendilerinı kuvvetlondırjıejje çalışan Y.T.P. idarecilerinin hiç değilse bundan böyle bir yanhşlık vapmamalarını hatırlatmak dostluk vazıfesi saymaktayız. Ayrıca kendilerine yaramıyan bu ba^it taktikleriıı hangi partinin âmâline hiznıet olduğunu da merak ettiğimizi ifade etmek isteriz» denılnıektedıı Cevdet Perin'in hasbıhali Y.T.P ile A.P nin birlesmesi hususunda son günlerde çıkan şayialar karşısmda V T.P yöneticileri hiç bir şeyden haberleri olmadıâını >.öy!emîşlerrlir A.P. hasın sözcü'îü Cevdet Perin ise. Csmıvetler Kanununa ^ore. bugün hukukan bir'.p^.nenm nlamıyacağmı. ancak fikren ve kalben gerçekleşebilecegini söyledikten ^onra sözlerine devamla. cHukuken olmadığına çöre zımnen olabilir. Me=elâ. Y.T.P. nin kuvvetli oldu5u bölselerde biz onlan. bizim kuvvetli olduSumuz bölçelerde de onlar bizi desteklerler. Biz hiç bir zaman Malatyada înönü'nün. Kirşelıirde Bölükbas'nın kar^ısında seçimi kazanaca5ız diye kesif bir faaliyet göstermeyiz. Oralarda usulen teşkilâtımızı kurarız. Bpn şahsen partilerin samimiyet icerisinde mücadcle etmelerini arzu ederim. Hiç bir zaman şahıslar hedef tutulmamalıdır. Bilhassa şimdi buna daha cok riayet etmek cerekir. Mademki nispî temsil si<:temini kabul ettik. her parti Meclise milletvekilini gönderecektir. Bu duruma göre. belki de bir parti yalni7 ba«ma hükümet kuramıyacak olursa, yeniden seçime gidilemiyeeeğine göre, mecburen bir parti ile birleşecektir. Seçimden önce, kırıcı şekilde birbiri ile mücadele edenler. yarın Mecliste nasıl birleşeceklerdir? Muhakkak ki şimdiden kalben birbirimizi sevaıemiz, saymamız icap eder. Ze min şimdi hazırlanır. birleşme seçimden sonra olur. Meselâ, Y.T. P. nin geçenlerdc, cA.P. dağılıyor» şeklindeki tebliği hos bir jey olmasa gerektir. Perin daha sonra. birleşmenin A. P. ile olacağı gibi. C.H.P. veya C. K.M.P. ile de mümkün olacağım söyledikten sonra, Gürsel'in son basın toplantısına da temasla, «Gürsel Paşa çok güzel bir demokrasi dersi verdiler. Güzel konuştular, bizi ikaz ettiler. Şuna bir daha kani oldum ki, Gürsel Paşa, gerek demokrasimizin yerleşmesi bakımından ve gerekse siyasi partilerimiz icin bir teminattır» drmistir. • • GÜNÜN KONULARI Hâdıse/er Irak. Kuveyt'i ilhalc eimek için kuvvet kullanmıyacak Irak Başbakaıu, diğer taraftan Kuveyt'in sürdü Irak'a kendiliğînden döneccğîni ilerî Anayasayı çiğneme suçu karsısında mebuslarm sorumsuzlugu prensipi Y azan: Muammer Aksoy 2 Koşalım! ırk scneyc yakıu Mze hıtap etmek saadetıne hamdotsun erısmıs bir naçiî kalenı sahibi olarak ben sizc ınanı>orıım. l muvorum kı siz de bana inanı>or%unux. Arasıra bazılarıııızla ıhtilatlar olujor. Olmamak kaabıl değil. Kabu! edersıııiz ki kırn M'iı,. Dirtovıye vaii vazan. likir ve kaııaatlerim bu sütuıılara bir daha silinmemek iizere sercn bir muharririn hata etmemesinı; ınıkan voMur. Ve eşer vars>a doçru fıkirler ancak hata edebilen sozün en geıuş mâna orta «•apta bir adanıdan s İYİ e çıktığı zaman kıymetlenir. Giinalı işliyemi>on insanın sevabında ne değer olabilir. Bu müşahedeyı bırlıkte yaptıktan sonra sire hiç bir uaba tüzum görmeden bütün kalbımle ta\sıve ve bütün ınancımla ümit ederını ki yenı Ana\asaya siz de ov vereceksiniz Cunkü bu ana kanun yıllardır mücadelesını yaptıgımır hak, ın«,af. adalet, hürriyet. şercf ve haysiyet dâvalarının beratıdır. Aman ihmal etmeyıniz! Ne kadar çok istirak, o kadar çok bu haklara liyakat ispat edecektir. Anayasa lâfını ederken kışlık yerlfrıııUtM \azliga çcçmiş olanlann dnrumn gözümüze ılişiyor. Bunlar kısiıkta >a/ıldı veya yazılmadıvsa ne olacak?.. Bütün dünyada, seçmen bnlundnğa yerde battâ posta ile oy verebilir. Bizde böyle kolaylıklar olabilir mi? Bu husustaki hükümleri bümiyorum. Gerçi oy vennek bîr millî vazifedir. Fakat vazifeleri kolaylaştırmak ve külfet halinden çıkarmak da devletin vazifesidir. Acaha Scçım Kurulu bu bapta bir kolavlık düşündü mü? Biliyo' rnz ki, yazın yapılan oylamalarda bn yazlık, kışlık meselesi büyük rol oynar ve rakamların istemiyerek düşmesine sebep olur. Biz dikkati çekelim de.. belki faydası olur. Sokaklardan geçerken, her çün gazetelerde okudufnmnz trafik knrbanları aklıma gelir.. GSrdüfüm şn masnmlardan acaba bnçün kaç tanesi gidecek.. diye endişe ile düşünürüm. Kaz3 srcliyonım demez. Demez ama devam ve tekerrör ettikçe felmekte oldnçu sezilir. Bizi ve sizi bu kazalardan kim kurtarscak? Tok mn bu faciaları Snliyecek bir kannn, bir makam ve bnnlardan yüresi sızlıyan bir âmir?. Gitgide ba bir âfet halini alıyor. tmdat! diyoruz. * Dostnm diyor ki; Renkli fotoğraf çekerim. Bnna başladıktan sonra bir insan için zevkinden, keyfinden yakasını kurtarmak kaabil değildir. Bütün dünya şimdi artık renkli fotoğraf yanıyor. Maalesef hizde bu renkli filimleri doğru dürüst banvo edrn bir müessese raevcnt değil. Onun için filimlerimizi Avrupaya çonderir, orada banyo ettiririz. Orası da bunu yapıp resimleri bize iade eder. Postanelerinıiz bunu bildikieri için, filimlerimizi, yakın zamsııa kadar kolavlıkla gönderir ve çrri alırdık. Şimdi bir nsul koymo»lar. Bütün tstanbulda Avrupaya banyo için gönderilecek filimler mutlaka Tophanedeki postaneye verilecekmis. Baska pnstaneler yalnışlıkla dahi alnış oisa, sahibine iade edip mutlaka Tophaneve sevkcdiyorlar. Sebebi? meçhui. Türkiyede bir postanenin kabul ettifi bir hizmeti başka postaneler neden kabul etmesin, Arapça tâbirle: Ta'zîbi hayvân bilâ fâide. Tani faydasız yere havvaoa eziyet! Bu renkli fîlim büttin dunysdü ve bilhassa tnrisüer katında nıiihim lnr rol ovnar. htanbula bir seyyah gelir.. iki gün kalrr. Reakll filimler çeker. Memleketine posta ile gönderir ve banyo edilip asıl ad resine gönderilmesini Ister. Adatö sevahatini bitirip evine döndüfrü zaman renkli fotoğraflanm haîir bulur. Esine dostuna, çoluk çocuçuna gösterir.. arasıra kendi de bakar keyf alır.. Bu artık dfinyaca alıstlmış bir nsuldür. Biz de turist çacırıyoruz. Adamlar resim çekîyorlar. Memleketlerine gdndereeekler. Postaneye gidiyor. Burada almavız.. Tophaneyr gidiniz^ deniyor. Belki de deneroiyor. Çünkü her postanede tnristle görüşeeek dil bllir memnr bulunmaz, nedendir bu hep forluk çıkarmak merakı yarabbi?..» dfye dert ysndı. Bir cevap versmedim. Ste olsanız ne cevap verîrsiniz? Belki postane bir cevap verir ama o cevabın kimseyi tatmin etmiyeceğinden emin olmalanni simdiden arzetmekte bir mabzur gör Bovvles'in emlâk acenteleriyle vaptığı toplantıya gazeteciler alın Bağdat, 1 (AP) İrak Başbakanı ketlerinın dışarıdan hıçbır yard; bolüğun gerı alınacasmı ve bun. madığından ne gibi tedbirler alın Abdülkerim Kasım, uç Amerikan ma ihtiyaçları olmadlğını sövlemis ların Bahreyn'dekı uslerine ddne mak istendiği öğrenilememi.ştir. \e üç Ingilız muhabirine verdiği tir ceklerıni bildirmiştır. bir basın konferansında. Irak'ın ' tngiltere Ktneyt'tcn bazı Sczcü bu kararın geııel karargâ Kuve5't'i ilhak etmek içın hiçbir birlikleri çeri çekiyor hı Aden'de olan tngilterenin Orzaman kuvvet kullanmıyacağını İngiltere Savıınma Bakanhpı soz tadoğu bölgesı Başkomutam tara. bildirmiştır. cüsü Kuveyt'e gönderılmiş olan fından alınmış bulunduğunu sözle Kuveyt'i Irak'ın ılhak kararın İngilız piyade bırliklerınden ıki rine ilâve etmiştir. dan beri Kasım'ın bu ılk verdiği i basm konferansında Irak Başbakanı, şunları da söylemi.ştir: «KuTokyo 7 (AP) Hydrojen ve veyt ana vatana dönecektir. Bu Atom bombaları aleyhtarı Dünya hususta sizi temin edebılınm. KaTeşkilâtınm Japon kısmı agustos kat barbarlar devrinde yaşamıyo9 tarihinde Tokyo'da toplanacak ruz ve bu illıak dostane ve sulhao!an konferansa Yuri Gagarin'i dâ ne bir şekılde olacaktır». \et etmiştir. Kasım, eğer Kuveyt'e karşı kuvSolcu olarak tanınan teşkilât vet kullanmak ısteseydı, bunun Kuveyt'i ılhak ettiğine dair verdiği uavetiyeyi Gagarin'e Tokyodaki baMn konferansından evvel yapıla Amerikaya gitnıekte olan Eyüp Han «AmeriSovyet Büyük Elçisi kanaliyle bileceğine işaret etmış ve 14 Temkanın çevremizde Pakistanı tehlikeye sokagöndermiştir. Sovyet sefaretinin bu muz İhtilâlınde ne şeküde hareket dâvetiyeye iki hafta içinde cevap ettığinı hatırlatmışttr. Kasım. «Biz cak şeyler yapması bizi endişelendiriyor>; dedi vereceği anlaşılmaktadır. Bu ara. dünyaya bu i.şi sulhane bir şekilda Yuri Gagarin'in 26 temmuzda de yaptnak islcdığımızi eöstermek Küba ihtilâlinin yıldönümu müna istpdik» demiMır. Bpyrut 7 (A.P.) Pakıstan Dev varnidM beklcnılmektedır. Burada sebetİ3le Küba'ya gideeeğı bildiril Kendı sdruşune gorc, İngılız kuv let Başkanı Evup Han bugün Bey verdiği kisa molada hava alanında mektcdir. vetlerınin Irak'a aıt bir toprağa gır rut hav a nlnnında cazetecilerle Lubnan Başbakanı Saıp Salım ve Dığer taraftan Moskova Radyo mıs olduklannı ve bu yuzden tn k,onuşurken Başkan Kennedv ile kordıplonıatık meıısupları tara>u ılk feza adamı Gagarin'in Lon. gıltere ile sıyasi münasebetlerı ke cMakul fakat aynı zamanda a fıudan kaısılanan Cumhurbaşkanı, tip kesmiyeceğıne dair kendısine dra'da açılacak Sovyet Sanayi Ser gazeteciler tarafından tevcih edı cık» Röruşnıeler vapmak üzere Hındistana teşmıl edile n Amerikan Kisi sırasında Ingiltereye gideceği len suale ise, Irak Başbakanı şöyle Birleşik Amerikaya gitmekte ol yardımıntn genıs ölçüde artırılmatı karşsındd duyduğu endişeyı şu duğunu söylemıştir ni haber vermiştir. demıştir : sdzlerle belırtmıştir: «AmerikahLondraya uğrayacak olan Eyup ların dostuyuz. Ancak çevremizde «Bız ahnacak butun sulhane tedbırleri tlk Han'm 11 temmuzda Washingtona Pakıstanın tutumunu tehlikeye soMaria Callas'm kocası olarak almış buhınmaktayız.müraBırleşmış Milletlere kacak şeyler yapmaları bi/.ler caat ettık ve Inpılizlerin Arap top Amerika'da J 5 yaşında için bir endişe konusu olmaktaresmî ayrılık kararı raklarma askerî çıkarma yaptıkdır.» larına dair şıkâyetimizi bildırdik. bir çocuk 3 yaşında bir istiyor Kendısine retakat eden Dışişlerı Şuna emınim ki. Ingiltere HükuBakanı Manzur Kadir de Hindistan Mılan 7 (A.P.) Meşhur sop metinin bu hareketi dünyanın hiççocuğu kaçırarak ile Pakistan arasındaki silâhlar rano Maria Callasr'ın «aralarmda bır tarafında tasvip edilmiyecekdengesinde herhangi bir değişikliöldürdü hususi anlaşma» ile ayrı yaşamak tır.» ğın büyük bir endişe konusu olta olan kocası milyoner sanayici Buffalo (New York): 7, (a.a.) duğunu ıfade etmiştir. Kasım, Ingılızlerin Kuveyt'e asCiovanna Battista Meneghini şim ker çıkarmalarının Arap toprakla Chyrel Jolls admda 15 yaşında bir >li mahkemeye müracaat ederek rına ilk Ingiliz tecavuzünü teşkil öğrencı, 23 haziranda Buffalo ya •resmî bir ayrılma kararı alma etmedigini. bundan evvel Süveyş'e kınlarındaki bir gölde boğulmuş vı» kararlaştırdığını bildirmiştir. de asker çıkarmakla bu şekilde ha olarak bulunan 3 yaşındaki Anftalyada boşanma olmadığından reket ettiklerını gazetecılere bildir drew Ashley'i kaçırdığını dün ge Meneghini mahkemede ayrılmala miştir. ce itiraf etmiştir. nnda kansının suçlu olduğunu, Chyrel. küçük çocuğun elıni ko îngiltere tenkid ediliyor hu yüzden aynldıklannı tesbit ekıyısında Dığer taraftan Bırleşmiş Mıllet lunu bağhyarak gölün deceğini açıklamıştır. ler Teskilâtında Kuveyt meselesi bıraktığmı itiraf etmiş, fakat ço. Meneghini. bu beyanatı verdiji görüşülürken, Sovyet delegesı Mo cuğu göle attığını inkâr etmiştir. Saınt J e a n d e Terıe Neuve (Ka. Mrada ttalyan gazeteleri Maria rozov, son 24 saat içinde Ingilizle ChyiPİ Jolls, ayrıca ikisi de beş nada): 7 (a.a.) Kanada Bahriye Callas'm milyoner armatör Aris rin Kuveyt'e yeni takviye kuvvet yaşında olan erkek ile bir kız ço Bakanlığmdan bildirildiğine göre, totle Onnasis'in misafiri olarak leri gondermis olduğuna işaret et cuğunu aynı şekilde ellerini kolla Kanada sahillen açıklarında ya^apmakta oldugu Akdeniz seya miş ve «Sovyet Rusya ve Birleşik rını bağlıyarak bir demiryolu ke bancı denizaltıların mevcudiyeti. hati hakkında yazılar ve resimler Arap Cumhuriyetinin, bu hususta narına bıraktığını itiraf etmiştir. ni haber vermek üzere denize bıneşrettnekte idi. ki ikazlarım Ingiltere hiçe saymak Bu iki çocuk, bırakıldıkları yerde rakılmış âletlerden birini alıp gö türen bir Sovyet balıkçı gemisini fki senedenberi ayrı yaşayan tadır» demiştir. sağ.salim bulunmuşlardı. hâlen Kanada deniz birlikleri ele Meneghini'nin birden Maria CalMoskova Radyosu ise, perşembe Aklî muvazenesi yerinde olmalas aleyhinde bu gekilde beyanat geceki yayımında, Ingilterenın A yan Chyrel Jolls, hâlen müşahede geçirmeğe çahşmaktadırlar. Ka nada Deniz Kuvvetlerine mensup vermesinin ve sert lisan kullan rap memleketlerinde «tahakküm altında bulunmaktadır. bir keşif uçağının pilotu, uçaklar masınm »ebebi heıriiz anlaşılacna sahasım» genişletmek emelinde oldan denize bırakılan bu âletlerden mıştır. duğunu iddia etmis ve Arap memle birini bir Sovyet balıkçı gemisi mürettebatının denızden toplarİLÂN TASHİHİ ken gördüğünü haber vermesi üze Dünku nüshamızın 3 ün rine balıkçı gemisinin aranması. sahifesinde çıkan na geçilmiştir. Gagarin Japonya ve İngütereye davet olundu Cumhurbaşkanı Amerika Jan şikâyetçi Sovyet balıkçı gemisi denizallıları haber veren âleli çalmış! Kvet. 17 nci maddedekı sorum! O halde bu hukme kendı vücut taaıasuziuk. hiçbir za.nan, buzat mil aebebme, kendi gayesine letvekilı lehine tanınmış bir im men zıt istikamette mânalar veritiyaz değildir. Eğer bu madde bir lemez. imtiyazname olsaydı. «madenı ki Hülâsa. Millet ıradesını en iyı bu imtiya/ mutlak olarak tanın surette gereekleştirmek maksadiymıştır, mutlck itlâki üzere cari le kabul edilen bir hüküm, Anadir<> denüebilirdi; bu gibi surî yasa nizam:nı kasden ihlâl suçumant]k formüHerı. belki cişe ya nu caiz saymak, yani Anayasa dırıyabılır» (!). Tekrar ediyoruz: şı bir rejim yaratılmasını mümEğer 17 nci madde, anayasamn kün kılmak (Ceza Kanununun yöneldiği bütün gayelerden tecrit 146 nci maddesinde yer alan suçedileıek. âdeta «milletle cnilletve tan muaf tutmak) gibi müessese ve killeri arasında yapılmış bir mu hükmün amacına 180 derece zıt kavele, bir imtiyaz beratı. sayıl düşen gayelere hîzmet edemez. saydı. belki o zaman, bazı şahıslaEsasen bir hukukî vesikada, o rın heves ettikleri şekilde mâna hukukî vesikayı gayri meşru sulandınlabilir; ve bu sorumsuzlu rette imha etmeği mümkün kılan ğun. vatan ıhanetini bile kapsadı bazı vasıtalara yer verildiğini kağı iddia edilebilirdi. Meselâ zade bul etmeğe, De hukuken ve ne de gân veya Monark ile millet ara aklen imkân vardır (3). Nitekim sında yapılmış bir sözleşmedeki bir çok memlekette, komünist ve imtiyazları, bu surette tefsi.r et faşist partilere 'nıü^aade edilmemek, bir dereceye kadar mümkün yiş. pek yerinde olarak, şu suretdür. «Bir dereceye kadar mümkün Ie izah olunmaktadır: «Hürriyet dür> diyoruz. Çünkü bu halde bi rejimi, kendi kendisjyle tenakuza le, imtiyazın. vatan ihanetine (Mil düşmedikçe. hürriyetleri îmha hür lî Hâkimıyet prensipini yok et riyetini dahi tanıyamaz». îşte aymiye) kadar teşmil edilebilmesi nen bunun gibi, Millet Hâkimiyeiçin, o memlekette «egemenliğin ti temeline ve Anayasamn üstünprensip itibariylc millete değil, lüğü prensipine dayanan bir anaZadegâna vey a Monarka (müstebi yasa sisteminde, hiç bir şahsa vede) ait olması» şarttır (1). Yoksa ya makama o anayasayı gayri meş hâkimiyet prensip itibariyle mil ru surette imha «hürriyeti» (!) daletin eüne geçmiş de. asılzadele ha doğrusu imtiyazı tanınamaz. Ere veya Monarka, bu hâkhniyetin vet. «Bir Anayasada o Anayasasadece bir kısmı imtiyaz olarak mn ruhuna tamamen uygun bir bırakılmış ise. yine de böyle bir müessese olarak yer alan sorum sonuca ulaşılamaz. Zira tarafların suzluk prensipinin, bizzat o Ana(yani bir tarafta milletin, diğer yasamn .gayri mfjru surette çiğtarafta kendısine imtiyaz verilen nenerek kâğıt üstünde kalmasma makam sahiplerinin) zımni (mef (bu Anayasa yerine, fiılen ona taruz) iradelerinin, «bu imtiyazın, ban tabana z.t hir sıra kanunlann millî iradeyi imha etme teşebbü kaim ulma«raa) ve böylece reiisünün caiz sayılması sonucuna ka min çavri me«ru bir surette deği=dar ulaştırıla^nıyacağı» noktasm tirilme?ine hizmet edebileceği» tada mutabakat halinde olduğunu savvur dahi edilemez. kabul etmek zarureti vardır. VardıSiTiız sonuç, bir bedaheti Şimdi meseleyi Turk hukuku ba kımından ele alırsak, hatırlamak dilp eetirmekten başka bir şey Ancak memleketimizde zorunda kalırız ki, üçüncü madde de'iMir bednhetlerin bilp veniden ve yenisinde «Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir» düsturunu ilân eden den i'jpatı serektiŞi içindir ki, geAnayasamızın mantığında. «Millet lecek vazımızda, bu sonucu diğer Hâkimiyeti prensipini VP vatandaş hukukî delü'prle dp teyit edecek hak ve hürriyetlerini yok etme ga •e Prof AH Fuat Başgil'in 1960 yesi güden fiillerin, kim lehine da vavınladığı son eserinden naktanınmış olursa olsun herhan ledeceeimiz bazı cümlelerle sü<^ gi bir ioitiyazın şümulüne dahil liyeceğiz. (Devam edecek) sayüması imkân<;ızdır. Kaldı ki. Anayasamızın 17 nci maddesinde tanınan sorumsuzluk esasının. n/llet!e miHetvekilİPrinin karsi karşıya gelerek aktettikleri >ani hasım oldukları b ^ imtiyaz beratı ile de hiç bir mahiyet benzerliği yoktur. Bu sorumsuzluk, «mılletvekillcrini dusuncrek, yani onları vatandaşlardan daha üstün bir mevkie yukseltmek, suç işlemelcri halinde aıazur görmek maksadiyle konmuş bir hüküro» değildir. Anayasamızın 17 nci maddesinde ve başka demokratik anayaalarda yer alan bu prensipir, bplli bir gayesi vardır ki, o da yukarıda belirttiğimız üzere sadecp Millet Hâkimiyeti prensipini tam olarak gerçekleştirebiimekten ibarettir: Milletvekilinin, millet kürsüsürde sarfedeceği sözlerın. sözlp işlenen bir suç teşkil edebilmesi ihtimali. veya kanunlara oy verirken huküralerin sonuç VP etki'erini takdir hUFUsund? vapılahiiecek hatalardan sorum'u futulma endişesi, roil'eti geresi gibi temsil etmiye mâni olacagı içindir ki, milletin menfaatine olarak (Millet Hâkimiyeti esasının ve Anayasanin ruhunun tam olarak uygulanabilmesi gayesiyle), «sorumsuzluk esası» Anayasaya yerleştirilmiştir (2). (1) Anayaîa mahıyetındeki bir vesika irinde egemenliği esas itibarivle kendi eiinde alıkoyan ve ihanet ımtiyazını açıkca mahfuz tutan bir Monarkm imtıyazname• i mânalandırılırken bile. daha = dnjru ve hukukun ü=tün prensiplerine daha uygun düşen bir tefsı r ile. onun dahi vatan ihanetine ve millet haklarını Eashetmeğe tne/un olmadıgı sonucuna ulaş.nak gerekir. (2) Gelecek yazımızda yerli ve ypbancı bazı hukukculardan yapacağımir nakiller. hukmün gayesinirj. Millet Hâkimiypti prensipini perçrklpştirmekten ibaret oldufiunu teyit pdecektir. (3) Avnı mantığın lnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ?öylece temsil edildiğinı görmekteyız: «Işbu Beyannamenm hiç bir hükmü, içînde ilân olunan hak ve hurriyetlerın bir Devlet, zümre vpya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyete gırişmiye veva bilfiil bunu işlemive herhangi bir hak gerektirir oıahiyette yorumianamaz.» Türkçesi hiç de muvaffakiyetli olmıyan bu hüküm, evrensel beyannamede yer almamış olsaydı bile. hukukun genel ve ana prensipleri yine ayni sonuca ulastırırdı. İLLER BÂNKASINDÂN Bazı finnaların mümessil) olmadığı fabrikaların mamulu Dizel gruplan yedek parçalarını ithal edebildiği müşahade olunduğundan bu kabil fırmalann hangi marka Dizel gruplan için proforma fatura getirtebileceklerini yazılı olarak Genel Müdürlüğümüze bildirmeleri rica olunur. (Basın 2617 A. llfc'94/1664) ılanında Marpuççular Na&ırzadeler Han No. 37 Tel: 22 15 71 yazılacak iken sehven Tel. 221517 şeklinde yazılmıştır. Tashih ve tavzih olunur. FORMİCA LTD DİSTRİBÜTÖRÜ LEVENT KOLEJİ KAMF1 Dünyanın en ideai plâjında açılmıştır. Yemckli 300, bir yaz aile 600 liradır. TF,L. «3 33 71 T.B.B. (940 16ol) Haydarabat Nizaınmın torunu ve eşi geldi Niğde Vakıflar Memurluğundan; Nîğde Alâattin Camiinin 119085 lira 91 kuruş keşıf bedellı onanmı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır Geçıcı teminat 6204 lira 29 kuruştur. lhalesi 19.7.1961 çarşamba günü saat 15 de Vakıflar Memurluğu binasında toplanacak komibyonca yapılacaktır. Bu içe ait eksiltme dosyası Vakıflar Genel Müdürlüğünde ve Niğde Vakıflar Memurluğunda gorülebilır fsteklilerin ihalev e girebilmeleri için 119085 lira 91 kuruşluk Vakıflar Genel Müdürlüğünde n 1960 yılı için verilmiş eski eser yeterlik belgesini veya Baymdırlık Bakanlığmdan 1961 yılı için alınmış D. Grupu müteahhitlik karnelerini Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğüne ibrazı ile eksiltme için alacakları ıştirak belgelerini tekliflerine eklemeleri ve diğer kanuni vesıkalarıyle geçicı teminat makbuz veya mektuplarım da bağhyarak teklif mektuplannı ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilı komis yon başkanlığına vermeleri, postada vaki gecikmelenn kabul edilmıyecegi ilân olunur (Basm 2125 A. 11321/1642) Dunyanm sayüı zengmlerınden Haydarabat Nızumının torunu Prens Bereket Han ve karısı Esra • Kandılli» isımlı yatkıriyle şehrımize geimislerdir. Kankoca yazı geoırmek uzere tstanbulu gelmı<. bulunmaktadırlar. Bilindiği gıbı Esra Bereket Han şehrimizin tanınmış bir ailenin kmdır Her gün 1 milyoıı liralık ihracat Son bir hafta içinde lımanımız. dan yapılan ihracat yekunu 7 mil yon liraya yaklaşmıştır. Bu meyanda başta 4 milyon lira ile tiftik gelmektedir. Bunun 1.44 milyonla yaprak tutun, 232 bin lira ile kuzu derisi, 225 bin lira ile gülyağı takip et mektediı Yapı İşleri îlânı Türkiye Kızılay Derneğinden.9 1 Erzurum Kızılay Çarsı ve Transıt deposu binası üzerine bir kat çıkılarak Kaıı Ahna Merkezi inşa ettirilecektir. 2 Yapüacak işin kesif bedeli 227,720,76 liradtr. 3 Geçici teminatı 18.000, lira olup, kesin teminatı 32,000, liradır. 4 Eksiltme 18 Temmuz 1961 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Dernek Merkezmde yapılacaktır. 5 îsteklilerin 15 Temmuz 1961 Cumartesi saat 10.00 a kadar bu işin teknik öneminde 200.000, liralık bir işi bir defada ikmal ederek kesin kabulünü yaptırmış olduklannı bildirir lüzumlu belgeleriyle yeterlik belgesi fdmak üzere müracaat etmeleri şarttu. Kınlay, ihaleve iştirak belgesini kendi istihbaratına istinaden verip vermemekte aerbesttir. 6 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesine uyaı şekilde hazıruyacaklan teklif mektuplarmın belli günde saat 15.00 e kadar Kızılay Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri lâ zımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 7 İhale evrakı, Ankara Kızılay Pen Müşavirliğüıde mesai saatleri dahilinde her gün görülebilir. 8 Kızılay, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğıne yapmakta serbesttir. 9 Yeterlik belgesi içir. Ankara Kızılay Genel Merkezi Fen Müdürlüğüns bizzat müracaat edilmesı ve belgelerini 1771961 akşamma kadar almalan şarttır: Cumhuriyet 1656 MUTEMETLİK HAKKINDA 1961 yılı fuar kontenjanında n karşılanmak uzere Sanayici ko. taları olarak Odalar Birliği emrine verilmiş buluna n 51.01, 51.03 pozisyonlu sun'j ve sentetik iplikler, 56.01 ilâ 56.05 pozis»onlu sentetik ve sun'ı elyaf ile iplikler plâstik ham madde. lerı 39.01.90 pozisyonlu sentetik reçine ve transformatör tahsıslerı ıçın 10. temmuz. 1961 gü nüne kadar mutemed tâyin edilecektır. Mutemedlık yapnıak ıstej'en fırmaların şartları öğrenmek ve muracaatlarını yapmak üzere 10. temmuz. 1961 pazartesı gıinü saat 10 a kadar Odamızm Sanayi Şubesine müracaatları rica olunnr Turk Tabipler Birliğinin Onuncu Genel Kopgreı=inde Merkez Konseyi Idare Kuruluna seçilen üyeler aralarında vazife taksimi yapmışlardır. Dr. Asil Mukbil Atakam Baş kanlığa &eçilruıs, Dr. Orhan Dinçer 2. Başkan, Dr. Suat Vural da Genel Sekreter olmuşlardır. Türk Tabipler Birliğinde vazife taksimi mem. İsfanbul Ticaref Odasından (Basın 2630) 1666 BURSA'DA SATÎLIK ÇİFTLİK BULUNMAZ FIRSAT Bursa'nın en mutena yerinde ıe şehire bir küometre mesatede, içinde elektrik tesisatı ve şehir telefonu bulunan 1000 dönüm arazi üzerinde 850 dönümü şeftali, elma ve armut ağaçları ve fidanlık tesisleri ve bâkiye 150 dönüm yoncalığı olan fevkalâde mümbit arazi ve bu arazi üzerinde kunılu binalar. ahırlar vs türlü ziraate elverişli traktörler, romorklar ve 'eferrüatları, artızyeıı sulan ve modern salça inalâthaneleri bulunan tesısleri acele olarak satüıktır: Müracaat: Süttozu vc Bu: Fabrikası K. Şti. Bursa. İL 7205/1637 .•*.^«V"*' j i SABAHLEYÎN YATAKTAN KALKARKEN HlSSEDlLEN KDUKLIK VE VÜCUT AĞRILARINA KARŞI Bakırköyde oturan Fahrettin Üstündağ isimli şahıs, civar semt sakinlerinden Mustafa Dinçerin inkılâp aleyhinde bulunduğunu iddia etmiş ve sanık yakalanmıştır. Yapılan soruşturma sonucunda Fahrettin, iddiasını ispat edememiş, gösterdiği tanıklar, Mustafanın böyle bir hareketini görmediklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine polis, Fahrettin hakkında resmi makamları işgal re iğfal suçlarından dolayı soruşturma açmıştır. Yalancı nıuhbir hakkında tahkikat açıldı Bırakın bu Isadı voraıılıkları camm. rutin zorluklanndan yükspğe daha yfikseğe cıkın! Bunlar ıs değil. Türkivede raisline nadir «esadüf edilen bir kıymetli adam iki gün evvel aranmdan avnldı. Bn zat. «Mektupçu Osman Bev» namiylr anılan ilim ve fazilet sanibi zai idi. Istanbula. tstarıbulun ve beiediyenin farihine vc tarihimize I.ii vük vukufu ve hizmeti vard>r. Boyle kıymptlcr eksüdikçp üzüliiyoru». Çünkü böylelT nadîr vetisiyor. Hak rahmet eylive. R. FELEK İstanbul Beîediyesinden: Yururlukte bulunan Belediye Zabıtası Talimatnamesınin ve, rıne kaim olmak üzere 5 kitaptan ibaret (tstanbul Belediye Zabıtası Genel Talimatnamesi), alâkalı Bakanhklarca da incelenerek tasdik olunmuştur. Bu tal'matname, Belediye Sarayı ile Belediye Şube Müdürlüklerı divanhanelerine tâlik edilmek suretiyle sayın tstanbul hemşehrilerınin bilgisine arzedilmiş bulunmaktadır. Talimatnamelerden bedeli karşılığmda elde etmek istîyenlenn. Belediye Hesap İşleri Kıymetli Evrak Bürosu ile mahalli Beledij'e Tahsil Şubelerîne müracaat etmelen Hizumu ilân olunur. (RPMM 2638/1663) Emniyet 2. Şube Müdürlüğü kadrosu içinde önümüzdeki günlerde bazı değişikhklerin yapılacağı bildirilmektedir. Bu arada Ahlâk Zabıtası kadrosunun tamamen değiştirileceği ve Ahlâk Zabıtasına yepyeni bir veçhe verileceği, belki de Emniyet Müdürlüğü binasından çıkanlarak Sağhk Müdürlüğü emrine gönderileceği ifade olunmaktadır. İ. E. T. T. tdaresinin İtalyaya sıpariş ettiğı troleybüsler, anlaşma gereğînce peyderpey şehrimize gelmektedir. Bugün de limanımıza cMuğlj» şılepi ile 3. «Ödemiş» şilepi ile de 4 adet trolyebüs arabası daha gelmıs ve tahliyelerine başlanmıştır. Öte yandan 1. E. T. T. Idaresi YenikupıŞi'jlı troleybüs hattınm ıkmali için çalışmalara hızla de' vam etmektedır. Ahlâk Zabıtasına yepyeni bir veçhe verilecek IstanbuTdaki bir üışaatımız ihtiyacı için lâmba zıvanalı ahşap döşemelik ve parke altı için ahşap döşemelik kereste satm alınacaktır. Şartnameleı: 15 temmuz 1961 günü saat 12 y kadar 10; lira bedel muksbilinde Bankalar caddesi Güven Han kat 5 te kâin şirketımiz muamelât servisinden temin olurabilir. TİMLO Türkiye İnşaat ve Malzemc Limited Şirketi (Basm 2623/1665) KERESTE ALINACAK 7 Troleybüs arabası geldi I E. T. I". İdaresi bugün ve varın Tepebaşı il P Galata^aray arasındaki tramvav haftını tamir ede cektir Bu durum kar^ı&ında tamiratın devam »ttiğı günlerde saat 10 ifp 17 arasında tramvaylar Tak'imrt»!1 geri dönecekler, Karaköy ile Taksim arasmda tramvay seferleri tatil edilecektir. Bu süre içinde tramvaydai açılan bosluk. ctobüs seferlerinin takviyesî ile giderilecektîr Bugün \e yarın Taksinı ile Karaköy arasııu!;ı tramvay i«lemiyecck Daktilo alınacaktır. Izmıt cıvarında, büyük bir şirkette devam h olarak istihdam edilmek üzere. ingilizce bilen daktilo alınacaktır. Steno bilenler tercih edilir. P, K, 142 ŞişliHtanbul adresine yazılı olarak müracaat edilmesi rica olunur. FAAL 1060/1631 OPON, BAŞ, DİŞ, ADALE, SLN'İR, LUMBAGO, ROMATİZMA AĞRILARIKI TESKtN EDER. OPON, GONDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLtR 9 temmıız pazar günu transformatör merkezlerınde yapılacak yılhk revizyon sebebiyle saat 8 :1e 16 arasında Harbiye, Cumhuriyet. Halâskârga7i. ve VaJi Konsğı cad delerî ile civannda. Yedikule Rum ve Ermeni hastahaneleri ve Ze^tiabumu Tıçlsî?! mahallesiade ve Veliefendt Mensucat fabrikasmda teesîlmesi muhtemeldir. Pazar giinii cereyan kesilecek semtler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle