19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALH CUAUfıJJ Şeref Has bu sabah Ispanya'ya geçiyor Sabah 9.20 de Roma'dan ayrılacak millî futboicu öğle üzeri Barcelonada olacak Ş. Gülesin Suat için de teklif götürüyor Roma, 29 (Lıvıo Andreottı bıldırıyor) Ispanya'da ılk dört takım dan bınne transfer edecek olan millî futboicu Şeref Has, yarın sabah (bu sabah) saat 9.20 de uçakla buradan Barcelona'ya hareket edecektır. Şeref, berabennde menejer Şukru Gulesm \e Morelh oldugu halde oğle uzerı Barcelona'da olacak ve derhal temaslara başlıyacak tır. Şeref, bir haftalık muddet ıçınde hangı kuluple anlaşırsa onun namına dpnenecek vp ıcap ettığı r î RALPH BOSTON CİHAT ALJPAN Aniara, 29 (Ttlefoala) Futbol Federaayonu Reisliği için Bekir Sılshçılar temaslara başlamıştır. Ilk olarak Kunnay Albay Cihat Alpan ile görüşmüştur. Israrla söy lendiğine gdre, Cihat Alpan'ın Futbol Federasyonu Beisliğine seçilme ı gün meaclesidir. Genel Müdür bu hususta bıze ,unlan KJyledı : « Pazartesi gunü Ankara kulüp temsilcileriyle gorüşeceğim, sonra icap ettiği takdirde salı günü Is C Afpan reislik için en kuvvetli namzet tanbula gideccgim, orada da yapacağım temaslar seticesinde y«ni Federasyon Reiıini tesbit ve tâyio edeoeğiz.» Ad. D. Spor K. Yaşar'ı bırakmıyor Adana, 29 (T«lefonla) Ferüöy ile anlaşan Selâmi ile Kartal V«sar için Demirspor kulübfi bazı ka rarlar almıstır. Dün toplanan Adana Deminper idare heyeti, Selâminin transfcrl için 5.000 lira ıstemektedir. Jüiar yandan Kartal Yaşar*ın herbangi bir kulübe transfer etmefine hiç bir çekilde müsaade edikniyecektir. Alman bu karara göre Kartal Yaşar*m başka bir kulübe geçme. si imkânsızdır. Ligin tekiz takım olmatı isteniyor Adana ligl tertip komitesi aynca bir toplantı yapmı; ve Adana liginin bu seneden itibaren sekiz takım arasında olması için karar almıstır. Şimdiye kadar on takımla oynanan Hg tnaçlarımn sekize indirilmesi için gereken mercilere müracaat yapılacaktır. Daina gülen bir dönya rekortmeni: RALPH BOSTON Yazan: Erdoğan ARlPlNAR tstanbnla geldiği günü atletizmseverler hemen hatırlarlar : Düz pantolonu; yana yıkık beresi ve mütevazi hareketleriyle dans eder gibi yürüyen bu siyahî Amerikalıya çabuk ısınmıstık. Hele bizim tninicik rekorlara se\indigimiz kum havnznnun uzerinden bir uçnsu vardı ki *** Boston 9 mayıs 1939 yılında soyadını taşıvan sehırde düniaya gelmişti. Demiryolunda memnr olarak çalısan bir babanın oğlu idi. 7 kardeştiler. Ralph daba on vasında iken spora alâka dnymağa başlamıştı. 14 yasında iken devam ettiği Oak Park okulunun atletizm takımında yer aldı. Aynı zamanda da oknlon fntbol (Amerikan fntbolü) takımında haf oynuyordu. Onnn gelismesinde antrenör Rnssel Frye'nin büyük rolü olda. 1959 da kolejlcr şampiyonu olnrken, Amerikan Amator Atletizm Teşkilâtının mdsabakalannda 4 üncü atlet seçildı. Sonra adım adım 1936 Olimpivatlarının gölgelenemiyen sıyab atleti Owens'in rekornna yaklaştı. Nihayet 1960 Olimpiyatında ihtiyar Owens, Romanın Stadio Olimpico'snnun tribünlerinden kendi rekorunun kırıhşını seyretti. Ralph'ı biç görmediyseniz bile onn kalabalığın arasında be men tanıyabilirsiniz. 1Jİ7 m. boyunda, 74 kilo, dndaklarının üzerinde çizgi gibi bıyıklan olan daima gülen çikolata yiizlü birisı iste. Boston sehrine Ralph'ın kırdığı rekor baberi ulasınca, 63 yasındaki annesi, «Tabiî sevin dim amma; o da bir şey mi? Bizim 1 çocnğumnz da Üniversite diploması aldı. Bir bardak süt içip biraz uzanabilirim.» demisti. Ralph, Moskova'dan sonra daha da ileriye atlamaga çalısacak; diyor ki: «Moral ve ümit benim için bir oynncak veya bir definedir. Onları kaybetmedikten sonra daha ileriye daha yükseğe gidecefime inanıyornm.» 27 Ağustos 3 Eylul arası Sofya'da yapılacak talebe olımpiyatlanna katılacak basketbol takımı pazartesi gununden ıtıbaren antrenor Yalçın Gıanıtm n«zaretinde çalışmalarına başlıyacaktır. tstanbuldan: Erdal, Haşım. AFenerbahçe Kulubunun tertıple nacağı şekılde estığı takdırde hem kın, Bulent, Tuncay, Yurdun, dığı «Galıp Bey Kupası» yelken ya j surpnz beklenebıhr, hem de bu öner, Ateş, Metın, Batur, Ekmel. nşları bugun saat 10 dan ıtıbaren yuk bır mucadele. Ercan, Ankara'dan da Orhan, UFenerbahçe koyunda yapılacaktır. Her sene butun yelken ekıpleriCan ttalya'ya gidemiyor (GazeMer) nın butun sınıflarda katıldlğı bu yarış bu sene de aynı şekilde cereyan edecektır. Gayet guzel \e mucadelell geçmesı beklenen bu yanşlann netıcelerı de bıraz ruzgâra bağh gorünmektedır. Ruzgâr ekıplerin hoşlatakc ue mukavele ımzahyacaktır Şeref bir hafta sonra Turkıye'ye donecektır Snat için teklif Dun Şukru Gulesın ıle bır telefon konuşması yapan Suat Mamat, İspanya'ya transfer ettnek ıstedığını açıklamıştır. Bunun uzenne Ş Gulesın Suat ıçın de İspanya'ya bır teklif gotureceğını bıldırmıştır. Barcelona'da bu husus konuşulduktan sonra Suat'a, Şeref vasıtasiyle cevap verılecektır. "Galip Bey Kupası,, yelken yarışları Basketbol takımımız çalışmalara başlıyor Talebe Olimpiyatlan için Türklye gençler tenls şamplyonası Ankara, 29 (Telefonla) 27 t» nısçının ıştırak ettığı Turkıye Geı ler Tenıs Şampıyonasında : Tek erkeklerde Nur Gulak (îst Tahsın Gursoy (Ankara) u (63) (62), Çıftlerde Tahsın Gursoy De ', mır Ataç (Ankara) çıftı, Hayrı Ayaz Alı Balkaner (Ankara) çıftını (64) (16) (75) yenerek pıyon olmuşlardır. t III» TAZISIZ A. İhsan G. Saray'da 11 basketbolcu bulunan Macarlar da olimpiyatlara bu oyuncularla Kasımpaşa'mn muvaffak futbolkatılmaktadırlar. Bulgarlar, Yu cularından A. îhsan dün G.Saray goslavlar, Ruslar asları ile olim ile anlaşmıştır. Dığer taraftan Bepiyatlan beklemektedırler. şiktaşlı Ayhan ile Çetin dün KaAmerika parasızlıktan Sofya'ya sımpaşa ıle mutabakata varmışlargelememektedir. Olimpiyat ko dır mitesi bu kuvvetli ekipin gelmesi İbrahim Sevin bütün masrafları karşıhyacağmı bildirmiştır ağır hasta tran gelıyor Haber aldığımıza gore, KaragumTalebe Olımpıyatlarına 26 sporcu ruk Başkanı tbrahim Sevin âni bır ile katılacak Iran kafilesi 12 rahatsızhk geçirmiştir. Sevinin raağustosta shrimıze gelecek ve hatsızlığı muhitte uzüntu ile karkampa girecektir. I şılanmıştır. ıııııııımııııııtııııımııııııuııııııııııııııııiHiıuıiHiııımııııımııu ğur, Ibrahim, K. Erdal, Mazhar adlı basketbolcular pazartesi günu saat 18.30 da 1. Teknik Üniv»rsite salonunda ilk çahşmalarını yaptıktan sonra, antrenmanlar haftada dort gune çıkarılacaktır. Daha evvel Macarıstan'da tertiplenen bir turnuvada I. Teknik Üniversite takımı guzel müsabakalar çıkarmış antrenör Granit de Talebe Olimpiyatlanna katılacak takımların dunımlarmı gözden geçirmiştır. tdarecilere göre Belgrat şampiyonasına katılmıyan ltalyanlar sadece bu olimpiyat lara hazırlanmaktadırlar. Avrupa çampiyonasında kadrosunda 6 tnil AEG BUZDOLAPLARI SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR AEG, 1961 Bnzdolabı tekniginİD bfltün yeniliklerinl bavidir. Beyoelmilel oormlara uyguodur. EMAYELtDtR Kapısı sessizce nnknatıs tertfbatiyle sarsıünsiz kapanır. Ayar ve buz eritme tertibatı ototnatiktir 7 ayak kapasitesinde, modern şekilli zarif gdrflnOşlO bir ev boedolabıdır. 5 senelik ACO ekovat OARANTtStnt hatzdir. AEG ÜSANSILE PROFİLO FABRİKASI FARAFINDAN İMÂL ve MONTE EOİLMİŞTİR. Plâsfik boya IL T578/26S3 Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden: Yeralti kablosu satm almacaktır 1 Aşağıda mıktar eb'ad ve cinsi yazılı yeraltı kablosu teklif alma usulü ile satın almacaktır 2 Kablolann siparis tarihinden ıtıbaren en geç 100 gün içinde teslim edilmesi şarttır. 3 Bu işe ait şartname Müessesemiz Tıcaret tsleri Müdürlü gunde gorulebilir. 4 îlgililerın şartnameye göre hazırlıyacakları teklif mek tuplannı 3.8.1961 perşembe günü saat 17.00 ye kadar '/* 7JS teminat ıle birlikte Muessesemiz Umum Mudürlüğune vermelerı, 5 Kısmî sıparış yapılabilir. 6 Postada vâkı olacak gecikmeler nazara almmaz 7 Muessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dıledığıne yapmakta serbesttir. Kv. NKBA tıpı 3000 metre 3X95 10 1500 2500 1000 1500 2000 750 Devlet Orman İşletmesi Göyniik 1 Işletmecnızın Hacımahmut bblgesi ormanlanndı mevcut 5500 kental çam odunun istihsal ve Karacalar deposuna nıkil ve istif ışi açık eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 İstihsal, nakil ve depoda istif işinin muhammen bedeli beher kental için 3.50 lira takdir edilmistir. 3 Açık eksiltme 4 8.1961 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15.00 de îşlefcne Müdürlü ğu binasmda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerden ** 7JS h«««biyle geçici teminat alınır. 5 Bu ışe ait şartname Bolu Orman Başmüdürlüğü, Mudurnu, Geyve tşletme Müdürlü kleri ile Taraklı Belediye Reisliği ve tşletmemizle alâkalı Bolge Şefliğinde görülebilir. < Isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzlan ile birlikte Komisyona müracaatlan ilân olunur. (Basın 3876)/2602 Muduriugiınden: ••••••• •••«*•• • I i Fındıkçüar Cam Porselen Han asraa kat Tel: 27 42 47 IL 7545/2634 YILDIZ KOLL ŞTİ. Toptan satış yeri * M.S.B. İst. 4. No. lu Sat. Kom. Bşk. dan: 1 Onbır kalem ınşaat ve Ehh. tesısat malzemesı satm alınacaktır. Tahmin bedeli 7675 lira 90 kuruş olup muvakkat temınatı 600 liradır. 2 Açık eksıltme ıle ıhalesl 11/8/1961 cuma gunu saat 10.30 da Demırkapıda tst. 4 No. lu Sat. Kom. da yapılacaktır. 3 Evsaf ve şartnamesı Kom. da gorulebılır 4 Şartnamesındekı kayda gore ayn ayn ısteklılere de ıhale edılebihr. CBasın 1076 3532)/2604 Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. 0. Genel Miidiirlnğünden: Müfettiş muavini alınacak 1 Bankamız Teftış Kuruluna Iktısadî ve Tıcari îhmler Akademileriyle Hukuk, Iktısat v e Siyasal Bilgıler Fakultelenn. den veya Millî Eğıtim Ba kanlığınca musaddak yabancı memleketlerdeki muadille rınden mezun bulunanlar arasında, imtihanla müfettiş muavini almacaktır 2 Mdsabaka imtihanına gırebilmek için, 35 yaşından yukarı o!. mamak, yapılacak tahkıkat neticesinde sıcıl ve seciyesi itıbariyle mesleğe alınmasına mâni bır hali bulunmadığı anla. şılmak, hizmet taahhüdü altında bulunmamak, fıilî askerhk görevini yapmış olmak ve aynca Teftış Kurulu Yönetmeliğımizin 4 üncü maddesindeki diğer çartları haız bulunmak lâzımdır. 3 26, 27 ve 28 Eylul W61 tanhlermde Ankarada Genel Mudur. lukte, îstanbulda Atatürk Bulvarı şubesinde ve îzmirde merkez şubesinde yapılacak olan yazılı müsabaka imtihanında kazananlar, Ankarada sözlu bir sınava daha tâbi tutu. lacaklardır. 4 Imtihan mevzularıyle ımtıhandan evvel Genel Müdürlüğumüze tevdi edılmesı lâzım gelen veslkalar hakkında tafsilât almak istiyenlerin Ankarada Teftış Kurulu Başkanhğına. Îstanbulda Ataturk Bulvarı ve Izmirde Merkez şubelerimı. ze muracaat etmelerı gerekır. 5 Isteklilerin luzumlu vesikaları en geç 13 eylul 1961 tarihıne kadar Ankarada Teftış Kurulu Başkanhğına bizzat veya taahhütlü mektupla tevdi etmeleri icap eder. t' (Basın 4015/2642) » » » > » » 3X70 3X50 3X95+50 3X70+35 3X50+25 3X25+16 10 10 1 1 1 1 veya NYY tıpi 3472)/2607 \ Tıp Fakiilfesi Dekanlığından: 1 Tıp Fakültesi Atölye binasına bır kat Uâvesi ve Patolojık Anatomı Enstitüsu tamiratı kapah zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu îşın tahmınl keşif bedeli 83.327,98 lıra olup, geçicl temınatı 5 416,40 hranın Fakülteden tahsılât müzekkeresi alınarak Ankara Ünıversıtesı Sasmanlık Müdurlüğune yatınlması lâzımdır. 3 İhale 5/8/1961 cuma günü saat 11.00 de Tıp Fakültesi Dekanhgında toplanan Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 4 Bu ışe ait keşıf, şartname ve diğer vesaık herrfunmesai • • • atlerinde (Saat 9 16.00 Fakülte Hesap îşlerinde) gorulebilir. 5 thaleye iştirak edebilmek için tatil günleri nariç ıhaled»D üç gün önce bır dilekçe ile Fakülte Mımarhğına müracaat ederek en az 100.000.00 liralık böyle resml bir işi yaptıklanna dair ibra» edeceklen vesika ile alacaklan belgeyi bavi 2490 sayılı kanunun t» rifine göre hazırlayacaklan kapalı zarflannı ihale günü ıhale «aatioden bir saat önce komisyona vermeleri (Postada vaki gecikmeleı kabul edilmez.) ilân olumır. (Basın 2903 A. 11899)/2606 MiıBIMakarnası'nm ıkramıye çekıhşınde şansınızı deneyınız!, Luks ve Ekstra Pıyale Makarnası paketlerınden keseceğınız 5 adet Aşçıbaşı resmınıaçık adresınızle ( Posta Kutusu 825 Izmır) Adresine yollayıp ıkramıye çekılışıne katılınız. Ilk çekıltş . 15 Temmuz 1961 ve sonra her ayın 15 ınde. Her çekılışte I adet î . 0 0 0 . T l 4 adet 2 5 0 . 10 adet 100. Tl ıkramıye dağıtılacaktır. Sız de ıştırak edınız. PERSONEL ARANIYOR Izmit cıvannda, büyük bir çirkette isbhdam edllmek fizerc aşağıda evsafı bildirflen pertenel almacaktır. 1) Tecrübeli kimyager Endüstn sahasmda laboratuvar tecnibesi olan 1 kimyager. 2) Tecrübeli veyya tecrfibesiz lâboratuvar tekniayeni 3) Makine mühendisleri Boru ve pompa problemlerı uzennde dört yü tecrfibesi olanlar istenmektedir. fİRKJYE EMLÂK ^ K R E D İ BANKÜSI Basın 37022637 Gam Satın Almacaktır. 3mm. hk 6500 m2 cam satın almacaktır. llgililerın şartnameyı, 1/8/1961 salı günü akşa mına kadar Galata Bankalar ead. desi Güven Han kat 5 te mukim Timlo Şirketinden alabileceklen ilân olunur. TİMLO Türkiye tn«aat v e Malceme Limited Şlrketi (Basın 3942/2640^ İngilizce bilenler tercih edKSr. Tecrübe ve istenilen fimtkri belirten taleplerin yan Ue PK. 142 Şişli adresine bildirifaiMBİ rica olumır: Faal 139B/J642 Pamok Telefi, Ustüpii, Parça Bez ve Kalite Dışı Mamâl Kumaş Satılacaktır Tahmınen 19 ton telef, 5 ton üstüpu, 1 ton parça bez ve 42 bm metre kalite dışı mamul kumaş 4.8.1961 Cuma gunu saat 14 te Manisa'da Fabrikamuda açık pazarlıkla satılacaktır. Şartnamesi îstanbul'da SÜMEKBANK ALIM SATIM, Izmır' de SÜMBRBANK BASMA SANAYİÎ MÜESSESELERÎNDE gcrülabüir. Fabrikamız satısı yapıp yapmamakta veya dılediğıne yapmakta lerbecttir. MANÎSA PAMUKLU MENSüCAT A. Ş. TEKSTÎL FABRÎKASI (Basın 3830)/2603 İstanbel Yakıflar Başmidiriiiğiinden: PIYALE ADI.AGIZTADI. Reklâmcıbk 653/2624 k^*^».*.» • • » " » *• •« Lâleli camii hariminde, Vakıflar pasajında (J8) adet dükkân 4/8/1961 cuma gunii saat 10.30 da artırma suretiyle ve ihal e ta rıhinden ıtibaren 28/2/963 sonu na kadar kiraya verilecektir. Isteklilerin ve fazla malumat almak istiyenlerin mezkur tarihten evvel müracaatlan. (Basın 3528/2639) Teknik Eleroan Aranmaktadır. MEMUR ARANIYOR Buyuk bır şırketın kartoteks servisinde istihdam edılmek uzere lise mezunu üç genç almacaktır. Lisan bilen tercih edilir. Askerbğını ıkmal etmiş olroası şarttır PJC. 356 Beyoğlu. İL 7583/2629 SEZER Plâstik ambalâj örtülük ve torbalık Her geniçlik ve kalınlıkta emsalinden üstün kalıte ve rakipsiz &at Adres: Sirkeci Demırkapı Cad No 7 Tel: 27 16 32 (ÎL 7530)/2628 Yol \e inşaat makmelenyle kamyon ithalâtı yapan büyuk bır fırma eleman aramaktadır. 1 Satış elemanı: Yol ve inşaat makineleri satısı içrn (mühendisler tercih edilir.) 2 Satış elemanı: Kamyon sabşı için (her iki elemamn iyi İngilizce bilmesi ve İngilizce ticart mektup yazabilmesi çarttw. Askerlikle ilgileri olmıyacaktı r.) 3 Tamir ve bakım işlerinde çalışacak askerliginı y*pmış sanat enstitüsu mezunu gençler. Müracaat: P. K. Şişli 114. İL: 7524 2637 AKIN TEKSTIL VAYTCİN STRAYPCİN AMERİKAN ELBİSELİKLERİ Cumhtıriyet 2613
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle