16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
M JUnLJtl \J KK J CJUU.P. 11 kongresl dun kavga ve gürültü İle çalışmalarına başladı Kîrişçioğlu Tahkikat Encümeninîn demokratik olduğunu iddia etii f 1 İnei ndıllvde l«g*l*r ı n n a d ı bulun*ııuy*e«4*BI, mlsafirier sıranm g*çza«ain lorini «Dikt* komiıyonu» diy« Ba«tan& 1 to iıt*dll*r. ArMİ İM. bu kanuda btiUtl VahkemMİ ttnOındaa 10 tordiğini, halbuki diktanın M olkarar v«nntge konfrenin yetkil yıl hapse mahkum «dilen Rauf Or dttğunu tarif etmedigini anlattı ve oldufunu »öyledi. bay'ın milletvekili «eeilmesinden konunun derinliğine indi. Bu sıraBu arada »nUjmaxlıtın d«Tam tonra C.H.P. Genel Başkanı Inönü da Başkan, müdahalede bulunarak, etın««ln« rağrflen tl Başkanı Zmek tarafından bir beyanname yayın müşterek savunmada avukatlann li TümgeBcral Zekti Dorman'ın landıfını, mahkumiyet kararmm diktayı inceden inceye anlattıklarıyaptıjjı görül hukuki bir hata sonucu olduğunu, nı söyledi. Sözlerine devam eden İzmir, 29 (Telefonla) Otobütte iıya atmııtır. Uthmct koma aalin açı? kenufmaunı suçüstünde yakalanıp karakola gö de Devlet Hastahneıin* kaldınl dü. Del«geler, Baçkanhk Divanı ejer yeniden muhakerae edilebilse Dülger : «Şu hususu beyan etmek seçilmedtn yapılan bu konuşmay yüzde yüz beraet ettirilec«ğinin a isterim. Biz burada grup, ben de tuıülen Mehmet isimli sabıkah bir mıstır. şiddetle teokid etliler. EVelegele çıklandığını anlatan Kirişçioğlu, mebus olarak müşterek iradenin yankesici karakoldan kaçmaga muneler telefonn rahat bırakıp ba memnrla hesapAkıl ve tarik rin yoklaması yapıldığı bir sıra «Bir benzetme yapraak istemiyo mahsulü neücesi karşısındayız. Bevaffak elmuş, fakat takip eden poIsaırlsr. Otobüs kazası da, Arsal çeşitli ithamlara maruz rum.. Hasa.. Ben sadece, bizi ilmi nim iradem, D.P. programınm 4. lısler tarafından yakalanacağını Aksi halde, telefonlar, bokaSrlerin Idmaa etl*mir, 29 (Telefonla) Bugün kaldığı için basın nutuldu, uyntuldu, bırakıldı, vazgeçildi filân mensuplarma ğe götürmeğe uğraşanlarm aynı maddesinde vardır. Maksadımız anlayınca Asansör semtinda 40 tikleri Pöncinbol olmaktan kurtnlamazlar. dikta kurmak değil, devletin her Menemende iki yeni tratik kazası dert yanarak şunlan söyledi: derken yerli viski meselesi yine ortaya çıktebliğj yaymhyan partinin müfrit metrelik uçurumdan kendisini aşa* * * olmuştur. İbrahim Orak ıdaregintı. Meğer tııhisarlar ldaresi inadmdan vaz^eç«Beni tazyik ederke, istifa etti taraftarları olduğunu ifade ediyo organına, millî iradeyi sindirmekde bir otobüs Bergamaya glUnekte jSim halde tekrar partiy aldılar ruıjı. Adil kararınızın, 27 Mayısın ti. Asri diktatıirlüklerde bir tahkimeraiş, «illâ da viski yapacağım» diye uğraşır Lâyemutlar diyarı e İzmirde ekmek darhğı iken ânî olarak önüne çıkan bit Ve ısrarla. zorla beni bu kongre siyasi heyülâ haline gelmesini isti kat encümeni var mıdır? Tafsilâdururmuş. «Nihayet gerçekleşiyor» diye haber veren Bu mübarek otomobile de benzemez. Haydi Izmır, 29 (Teleioflla) lki gun traktöre çarpmış ve ikisi birden ye davet ederek getirdiler. Neti yen müfrit partiıanlan hüsrana tı ile bendeniz inceledim, bulamasazete ilâve ediypr: «Bn yaz tstanbnllular el otomobilin, yüzde onu yerli olmak üzere, üst dur şehrin bazı semtlerinde ve. devrilmlştir. Otobüsün 39 yoleu c«yt eörüyorsunuz. Ben bugün ugratacağın» eminim» diye söıle dım. Biz 1924 Anayasasma bağlı idik. Biz o Anayasayı değil, (Mudegmeden banrlanan temia ekmek yiyecek.» tarafı dışarıdan eetirilerek montajı yanılıyor. bılhassa Karşayakada ekmK dar sundan 19 u yaralanmıştır. burada yediğim yumruklarla öle rini bitirdi. ammer Aksoy ve Kubalı'yı kasteTafsilâtını merak ederseniz, söyle: Hüseyin Bulak isimli bir genç bilirdim. Zira bendç enfaktüs var Viskinin yüzde şu kadan yerlisl olma» ki, y» lığı görülınekte ve fırınlarda uzun Sanık, savunması bitince 223 sa derek) iki profesörün kalblerinde «Belediye ekmek Işini toptan halletmeğe katam yapacaksm, ya biç. kuyruklar teşekkül etraektedir. de bisıkletle giderkan Ismail Karar Beni d8v«nler, bu gördüSünüı hifelik savunmasım kalın bir dosgizlenen gayrı mevcut bir Anayarar vermiştlr. Bunnn için moderjı ekmek fabri Nedendir bilmem (pek bilenine de rastlamaVali Buıhanettın Uluç bugün bu dağ idaresindeki kamyonetin altın kiralanmıs zavallı insanlardır ya halinde Divana verince, Başkan sanm maddelerini tağyir ve tebdıl kalarının knrnlmasına derhal başlanacaktır. Cdım) dttnyanın her yerinde viski deniııce akla mevzuda gazeteçılerle yaptığı gö da kalmış vc ölrnüştür. Başal, hakh olarak çunlan söyledi: etmişiz... Bunu siz takdir edeceksiDün e kadar bu parti soflarında zun çalışmalardan sonra hazırlanan rapora götskocya geliyor. Bir rivayete göre fıçıların »ahrüşmede vatandaşların yeısız te»Şu hale bak.. 223 sahifelik mü niz. Çünku Türkiyenin büyük hâhem de en üst kadem^lerinde Balıkesirde cinayet re lktisadl Devlet teşekkülleri, Dejinnenciler tasından, bir rivayete göre suyundan. blr baska !âş ettiklerini ve endışe edileceK lışırken namuslu idim de. $imdi dafaa.. İnada, inadına. Ben ne ka kimlerisiniz..» ve Belediye blr şirket kuracaklardır, Modem Bahkesir, 29 (Telefonl») lliriva>ete göre de mun seneler dinlendirilmesinbir durumun mevcut olmadığını mi vatan haini veya kornünist dar kısa olmasını söyledikçe, uzun ekmek fabrikalanmn yapılması için tetkikler bimiıde haftanın üçüncü einayeti denmiş. Nesinden olursa olsnn, herhalde, bngün soylemlştir. oldum. Bu memlekette m*lum si yasıyor.» Baharı Dülger aavunmasının bu tirilmis ve blr ttalran firmasırnn teklifl nygnn Köksık ilçesinin Kötü Oev köyünIskoçya'ya «Viskistan. ismini takmak bile miimyaset rrodrsbarUrı eibi ben de Yerine oturmakta olan Kirişçi kısmına geldiği sırada Başkan, vakTurgut Reisin gemisiyle yarın de işlenmiştir. gBrülmüstür. Ekmefin el defmeden imall için kün. bir 5ün sivasî sabtekârUğa başlar oğlu, cevap vermek üzere mikrofo» tin geciktiğini belırterek duruşmaIzmire 5 bin lon Amerlkart buğyapılan çalışmalara paralel olarak ambalâj içinBakla tarUsına hayvan soktn» sam herhnlde benim icin de açıla» na gelirken Başkan : «Otur.. Gel yı pazartesi gününe bıraktı. Zaten, ekseriya viski demezler, sadeee, Skoç dayı geieceği bildlrilmektedir. de sjıtılması da keslnleşmiştirj» meselesinden çılcan kavgada 28 cak kapılar çoîalacaktır,.» derler. Kunun viski mânasına geldiğini herkes me!» diye payladı. yaşındaki A. Rjıa Ekilmış, nıüanlar. Amerikasından Japonyasına kadar ba Bn havadisi beş altı ay evvelki Hflniyet ar Komlsyon üyelerinden Nüzhet Delege sayımı bitmiş, 550 böyle. kadaşımııdan aliToram. Belki lizım olar da knlYüksek öğrenim kredisi teaddit bıçak darbeleri ile 41 ya r'en yüz de 75 nis;ıp temin edil Ulusoy ise, komisyon çalışmalarım lanınm. dlve kesmiş saklamısım. Gazetentn «bn şındaki Yusuf Karay», deljk «teşik tmd î î î i î . bir mesele var, Geçen g«n biŞi anlasılmi'tı Divanın t?şek anlattı, iddianamedeki ithamları yaa» dediii simdi içinde balnndntnmm ya» . ile ilgili tasarı Meclise ederek öldürmüştür. Osman Ka kül etme^i if'n seçim vapılacağı cevaplandırdı, «Talihsizliğimiz, C. zim Burhan Felek de yazdı. Komsnmnı Tnnarayı da ağır surette yaralamıştır. O halde. ra ««I degmeden» yspılmış, «ambaH.P. nin, komisyonun kendini yok nistan Metaks» konyagını, yahut, Papastrato sl • bir sıra îl ÎHare Kuverildi Kaatil ile suç ortağı Niyaji Bal rtılu üvel?rnd«n Nafi CoouroSlu etmek için peşin kararlarla kurullâi» İçinde satılmaz ekntekten, bBTnrnn, bir lak «aralannı dünya pazarlarına sürmek İçin hanl ı kan yakalanarak tevkif edilmişlerma da sis »lın. Afivet olsnn. hanl çahsıyor. Dogrnsn, epeyce de movaffak o Bastarafı 1 inci fahifede dir. kürsüye eelerek. del^cplik vasfı muş olduğunu, politikasının mihRahmetli Tahya Kemal'e g8re: «tnsan haysl loyor. Fakat viski yapmaya teşebbüs etmıyor. olmıyanların koncreyi terkederek rakl yapmasıdır» dedi. femsilciler Meclisi Başkanhğına ettiSi mflddetçe yaşar» mı«. Vacit Asena'yı savunan müdafii Biz dünva paıarlarında bir köse kapmsya mi^afir bölmesine peçmelerini. sunulmuştur. Tasarı önümüzdeki K|er dofm isç, bn gidişle, bhr sor çalışaeâtımısa. o paıarların bir küçücük kösesı günlcrde Tomsilciler Meclisinin Gürsel'in Mülkî Âmir ve ak<;i halde hü'cümet komiseri İİP Suat Akmanlar. «înönü'ye uzak o* * * olan. viskivi de kendimiz yapıp kapılarımm katrrtbir alın''f a«*ını söylpdi. Ancak lanın idamı, Menderes'e yakın olagündeınine ahnacaktır. Örfî İdarelere tamimi deleg«ler. tl Başkanı Zpkâi Dor nın gene idamı isteniyor. Burada, pamak îstlvornz. Hatiften bir makale Kurumun kuruluş sermayesi 600 Bastarart ı mcı sahıtede man'a «Pifam evvelâ kongre di bu nevi bir aiyasi dâva görmüyoHansisi daha akıllıeası aeaba?. mılyon lira olarak tesbit edilmiştir. kanuna göre 15 yaşını bitirmiyen vanı seri'sin v bu kararı divan ruz» dedi. Konya, 29 (Telefonla) Basınize gayet orijinml bir gasete takdim edeecgim. * * * Kururnun ba$lıca jşleri yurt yapım bir küçüge tecavüz edenler beş versin» dediler.P Bu arada ^öz \* Kendisini savunan Asena, «Peşin Yayın vo Tumm Bakanlıgı taralUIyada çıkıyor, haftalık bir gaset*. \re onanrnı, yurt işletmelari ve seneden aşaih olmamak üzere agır tiven Ar<îPİ. »ırf C. K. M. P. ain hükumlere kapılmıyan bir tarih fından, îngüizce, Fransızca, AlTiz reftar olanlar Tiyatro tenkidcisi: William Sbakespeara, kredi işleridir. Memleket içinde hapis cerasına çarptırılmaktadır. menfaatl için hakkmtHn feraeat karfisında> bulunduklarını, muha manca ve Italyanca olmak üzere Ilarb yaıarı: Napoleon. Â'vrüpa'nın en 'tehHk'eVi »olörleri Türkiye'de yüksek öğrenim gören ve bu kanu Yeni tasarıd» 11 ya<tm<ian a«;ag! tmpkliğinin istendiaini ve bunu lefetin yaptığı propagandaların ef dört yabancı dilden yay;nlar.an Göniil işleri mütehassısı: Aretin (B« aat A i m i s . Birlesmis Milletler te»kilâtmın bilmem na göre yapılacak yönetmeliklerle küçüge tecavüz edenler için idam kahul PttiŞini bildirdi. misafir kı« rı uraumiyeyl vahim istikamet «Türkiyedeki tatilinii» adh t*nıt18 neı asrın meşbnr, biras da açık aaçık, blr ttalhanci komisyonunun ncsrettigi bir raporda boy belirtilen esas ve şartlar içinde ye cezası istenmektedir. ozellikie Konva nraa cpcti YİHP delp"e!ik vasfı lere sürükledığini ifade ile dedi ki: ma broşürünün yan yazandır.) terlikleri ve ihtiyaçlan tesbit edL «AmerikalıUr, sizi öldürür, Türk bölümü, sayısız yanlış ve eusik2 1 5 1 8 yaşlanndaki reşit tartısılan A^af Korav fia «ClkmıSiyasî makaleler: Dante. ^ len öğrencilere öğrenim kredisi ku kadının kendi ruası ile ırzına gt vorum. B«n rie Arsal eibi Zeytin mahkemosinde hesap vermez, diye lerle dolu olarak çıkm:»tır, Gaıetenin adını, herhalde, tahmin etml»«tetode bıç»k. bellerinde tabanca . rum tarafından verilecektir, Şehrimiıdeki yetkili kimseier ta çenler 6 aydan 3 seneye kadar ha hurnu deİPSesivim. Beni bumHan propaganda yapıyorlardı.» umnmivetle Türk çoförlerinın (maalweI p«k dir: «Ruhlar gazeteai». Muhavere hürriyetine müdaha raJından incelenen dört saylalık ancak sünRÜ kuvveti cıkarabilir» ÖJrencilere verilen kredilerden pis cezasına çarptırılaeaktır. çoçunun) hesapsız. düsiincesıı, natt» roantıkaı Mejter adamlar otnnırlar, (rönön h&diMİorine lc etmenin, şahsi dâva ve âmme Konya bölümünde ortalaroa olsısk 3 18 yaşından büyük bir kim dedi. faız ahnmaması kanunda lıükum har^ketlerinden ileri geliyor. göre, o işlerin mütehassısı ruhlan çaîmrlar Te mevzuuca girdiğini, cezasının 30 50 yanlı«, bir o kadar da eksik. r altına alınrmştır, Sadece krediden senin ırzına geçenler ise o « s«> Meselâ. her sabah, mathaaya pltmek için makale isterlermiş. Rnhlann söylediklerinl de, Bu gürültüler arasmda divan ilâ 150 lira arasında bulunduğunu tesbit edilmiştir. Bunlardjn bazıöğrenciden ödeme sırasında yüzde neden asağı olmamak üzere aSır Rnraellhisanndan. yola çıkıyoruz. Arkamızdan her ne kadar zahmetse, kalcme alıp, gazteyi çıbaşka adaylar söyliyen sanık dedi ki: «Buradan larınin turiste tamamen ters bılgi hapis ceza=! ile cezalard.rılacaktır. spçimine peçildi, 3 ü geçmemek şartiyle masraf payı »elenler mntlaka öne eeçecek. Blzimkl de Anakarırlarmıs. oyhrımadan bir oldu bitti ile Ord. »ehpaya yükseltilmek isteniyoruz.. verecek derecede önemli oîduklakesUmektedir. Burslu ve paraaız doln katnısı değil. Yerire göre 40 45 kılometBizt1," de «Rnhlarla temas» meraklılan çokiiııııııııııııııııııııııımııııııınıııııt: Prof. Abdülhak Yörük bajkanhk Bu arada diktanın tahliline girişen n görülmüstür. yatUı ö'groncilere kredi verilme. re ile «idiyora». Havır. İllâ geçecekler. Yol veunıga Başkan ihtarda bulunarak tur. Hattâ cemlyetlerl de var. Bn oiddlsi, sandivamna getirildi. Başkanlık diBölümün mektcdir. riyoram. Şehir içi icin âdeta «cehrnnemı» denenederim. tzmirdekidir. Onlar, rnhlarla kon«7= Gürsel'in gazetecilcre | vanj teşekkül ettikten, Atştürk, bunları geçmeslni söyledi. A»ena rağratmdaki tarih ve abieleler patarihler ve isımlercek blr sâr'atle kosturup geçiyorlar. aözlerini, »Susmak utiyorum. Mevtnklannı, şimdiiik. sadeee tevp* alıp sakhyorlar. ögrenci borcunu, devam ettiği Çakreak ve şehitleritniz için ihtiBiras sonra OrUkSyfln dar noktasında, bizi mesajı = ram duruşu vapıldıkhn sonra. lâna, susmak ölmektir, der» diye de n ancak bir kaçı doğru, ötekiler anlasılan, haftalık da olsa, bir gaırte çıkaracak öğrtnlm müestosesinin normal öj yanhstır. Verilen tarihî bilgı hiç seçenleri bekler baluyonı». Oradan ipi kopakadar sık temas imkSnını bnlamamış olaeaklar. renim iüresinin bitiminden en geç E B«tarafı 1 inci uhifede = delegelik vasıf'anna itiraz edilen bitirdi. nnea, yine bir sür'atle, onu b«nn «ekerek» çö»Halbnki, böyle bir gazete, hem pek faydalı iki yıl »onra başlamak suretiyle, ğu kadar, milli birlik ve is. Z İprin dnrumunun tetkiki için beş Kemal Biberoğlundan sonra ko bir esasa dayanmıyan bir mafal den kaybolnyorlar. hem de pek ncaıa mal olnrdn. Bir defa, Bbfir tanusan Turhan Bahadır, münhası seklindedir. 17 aralık olduğu bükredt »lınan raiiddetin iki misli za kişilik bir komisvon kuruldu vt tün dünyaca bilinen ve o günde Ay, Beşiktas meydanında bir tıkanroa olmns, rafa henöı posta tslemedifi için, telif hakkı maskongre ancak 1245 te norrnal me ran iç tüzüğün 177. maddeıine gö anma törenleri tertiplenen Mevlâmanda aylık eşit 4aksitlerle kurubakıyornı yine bizi beklivorlar. Beü»ktaştan da. rafı yok. rt, Meclisin malumat edinmek için saisine ba^lıysbildi. ma ödeyecegi derpis edilmektedir. yaradana sı^ınıp, bir «yaliah» ettiler mi toın Sonra nınn boyln yan isleri kadrosv yerine her konuda tahkikat «çabiUceğinı, na'nm ölüm tarihi bile, 14 aralık daima rehberlik etmiş olan S Erken ödemclerde bazı indirmeler Bu arad» okunan raporda, ba nittkim Meclise önerge ver«n mu olarak gösterilmiştir. Broşür, Kon dnmana katarak yine ortadan kavbolnyorlar. iki Utıt zabıt kâtibi yeter de artar bile. de öğrenci lehine olarak kanun ta S Türk basınının bayraraını ean Ş sın rneisupları örillüyor, bun« haUfet milUtv«killerinin de «îç yada, blri Mevlina Müzesl, öteki Amma KarakSyde vine bulusuyoror. Ksats bir okvynev bvlmaym kalıyor ki. elotln S dan kutlarım. Türk gazeteclıi mukabil bazı partilere çatılıyor, tüıüfün 177. maddesine göre tah Klâsik Eserler Müzesi olmak üzesanundı yer verilmiştir. •îen, ondan aonr» da kî»nsenln kim««vl seçecek Belediye tramvayım satacak mflsteri bnldnktan ~ her ıleri hamlede, her inkılap 5 Belediye susuzluk, ihtiyaçlan t«< kikat »çılmasını talep ederiz» de re iki müze göstermektedir. Bu hali vnk. Emin8n6nf, Sirkeciye. Babıâllve kaTaumdaki geçici nraddeye göre, sonra, o da nasıl olsa bnlnnur. dar kol koia hen beraber yflrilyonu. gerçeğe aykırıdır. Klâsik Eserler Haydi, biıim Ispirtiımacılar, bir gayret de kanunun yürürlüje girmesinden S ve yenilikte daima ön satta 5 min edememe kanutundan tonkid diklerini ralsalleriyle anlattı. Peki. »"'nı noktava aynı ntmanda varaeak olsiıdrn. itibaren en geç iki ay içinde kuru = vazife görmüştür. Ne tehlike. = ediliyordu. Isçilerden kesilen prim Bahadır Dülger'i savunan Ertuğ Müzeti 1959 yıhnda eski adı oUn dnktan s««»«. birisinl eımek, bir baska vasıta* * * mun kurulujunun tamafcılanacağı ler, ne ağır baskılar, ne ha ^ lerin mahalüne sarfedilmediği ve rul Akça, müvekkilinin iktidar or îplikçi camiini alarak cami hali~ pisler, ne sehpalar ve hattâ grev hakkuun tahakkuk safhasına ganınm başyaıarı olduğunu, yaıı ne getirirmiş ve içindeki eserler va carpma»'. hattS denize nçmak parmsına bn belirtilmektedir. Mektup <fir'»» nevrî ^ ne de sokakta adam vurdur. « korunaroaüMuı tcvssüı uyandırmı» lannda diktaya «idiıi gost«r«n • başka yerlere tasmmıstır. Halen Bu kanunun bir an »vvel müza. B6>le otomobil sftrenlerin. herhalde. bir bii malar fedakâr Türk gazeteci 3 olduğu ifade ediliyordu. marel«re raslanmadığını, gerici ol müze değil, canıidir. Sayın Refik Talga kere edilerek kabul edilmesini ve et dikleri vardır ama, bprim aklım enBîyor. yolumlaki a. 3 İjUnbol Vallsi Del«a«lerin, d«l«f«lik v»sıflarw dugu hakkmdaki iddianın da mesyürürlüğe konulma*ım 53.000 ünl S sini, hürrb' öt» yandan Konyada açık buluîstanbnl (TsbH) * * * versite ve yüksek okul öğrencisi 5 zimli yürüyüşüntlen dftndüre 3 nını tahkik eden komisyonun, bir netsiz bulunduğunu, zira yazdığı ..an çini eserler (Karatay), Selk mnhterem Paşam, 5 kısıra şahıslar hakkında karar bir makal» ile geriei diyt anılan çuk devri ahşap eserleri (înce Mlbeklemekte olduğu gerekçed» tfa. Z memiştir, Telefona yumurk Hafta içinde teşkllâta gSnderdlginls tamimi 3î Türkiy« yeni bir devrin eşi. 3 vermesine rağm«n Orhan Arsal bir y«»arın, ikinei bir makalesin nare) T« Mezar amtları (Sırçalı de edilmektedir. (genelgeyi) gaıetelerde okudnk. Hepsi iyi, hepsi 3 ğindedir. Bu devrede Türk 2 hakkında hiç bir karar veremeyişi den sonra da zındık diye ilân edil Medrese) müzsltri broşürde gösf Tnmrn Müdür telefonlara halkm ynmrnk atyerinde, hepsi lâzım şeyler, Ş baontBin vatanperverliği, ba S ve Genel Kurulun bu mevzuda metinin m«m)«ketimixd« çok förül terilı«emiştir. V'masından şikâyet edlyor. Makiheler boralomüş bulunduğunu söyledi. Elbette hırpanileri temiılemeli. Elbette şehE aireti, bize bu naıik merhale ^ kesin kararı olduğu için kendileKonyadaki otel ve lokantalar yormuş. Dülger, Tahkikat Eacümeninin rin yrsil sahalanna yayıhp nynyan serserileri z y i atlatmakta çok yararlı ola. S rjni »«lihiyetsi» »ddedisi ortallğı hakkında verilen bilgiler de yanInsaf edilsin, blzim telefonlan da otarup toplamalı. Elbette nrt hamallı|ı ortadan kalk•; caktır. Türk gazeteciliğinin 2 tekrar karıştırdı. Birçok d«lef«ler fa»Hy«ti«ri hakkında savunmada hştır. Broşürde gösterilen şehir okalkıp okşıyacak değilia ya. Blr defa, açınca malı. Elbette hayvsnla Steberi sabtmasına mâni rlyaset divarunın etrafını çevirdl bulunarak, iddia makamının kendi teli ve Boket lokantası yülarca ev S ananesini yaşatan bugunkü s çevir düdfigfi eelmez, gelince çevirdiginiı nnolnnmalı. mara çıkmas filftn, haydi bunlan birtarafa.bıS kuşaklann, bu vaıifelerini de 3 ve tehditkâr söz ve hareketlerl» vel kapanmıstır. Bun» karşı evElbette. elbette, elbette. Bnnlann hepsi elrakalım. H mükemmel şekilde yapacak 3 kmdiierini istifaya davet etüler. Sarayburnunda bulunan velki ve geçen yıllar işletmeye a bette. Fakat iki nokta rar: Bu arada Fatih ilçe teşkilâtına Fakat, bilhassa son »araanlarda. bizde her te^ larına eminim. 2 çılan 4 5 modem otel ve lokanBugün sabahleyin yeni Güreş Evveli niçin «ana caddelerde»? BSyle işlernensup delegelerin yazıh bir tak başsu cesedin esrannı tanm adma brosürde yer verilmelefenlv ev, h»rb zmmanlarında gizli istihbarat Federasyonu Reisj Münir Çahşal, = Bu «mniyetle hepinize »ay. 3 rirle divanı itham ederek istifaya rin ana eaddesi, baba eaddesi olmaı. Ya hep ya merkezlerinin santralına döndü. tstediğiniıi din3 miştir. kurduğu federasyonu açıkhyacak S gı ve sevgilerimi sunarım. hiç karannı venneli. Zira, efer emlrlerinizi tatpolis dün aydınlattı davet edişi de oylama sonunda leyin. Bir açıyors«n«x. idi, fakat Genel Müdür Bekir Si 3 Devlet ve Hükümet Başkanı 3 reddedildi. Fakat bu takrire imza 1961 baskısı olan broşürün bu bik ettirmeğe mnvaffak olnrsanıs, tâbiri lutfen Bir hafta kadar önce Saraybur Oglvm annene sdyle... ve Milli Birlik Komitesi 3 koyanların da diğer delegeler talâhçılarla 3 saatlik bir görüşmeden 3 maznr görün, buna «Altı kaval, üstfl şişhâne» Mektobu almadın mı? nunda bulunan bir cesedin, denizd» derece östünkörü hazırlanmış olsonra mutabakata varamadılar. derler. Başkanı Orgeneral 3 rafından tehdit edilişleri, şikâyet boğuldukta sonra motör pervane ması burada üzüntü Te hayret ya Adaya eittiydi.. n Federasyonun pazartesi gıinü açıkSonra niçin «tnristlere yanlıs fikir vermeCEMAL GÜRSEL = yollu divana aksettirilirken orta si tarafından parçalandığı yolunda ratmıştır. Ne diytvim annemeT lanaeagım Bekir Silâhçılar söylemek içln»î affedersinis, ba tarist lâfını etmeklık yine kanstı. Gerek sivil polis Adlt Tıbbın rapor vermesine rağ Annen demedim mekrnp dedim . TİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllltlllir? lerin ve gerekse oldukça makul mistir. ten artık, çına geldi. Plâjda, plâjda. men bir cinayete kurban gittiği po Seçmen kütüğü ile Kısa keseyim. Bir an farzedelim ki Istanbnhareketleriyle ortalıkta b!r muva is tarahndan tesbit edilmiş vo Hançi mektubn canım? la hiç bir yabaneı gelmiyor. Bir hep bSyle pis. z»ne kurma>3 uğraşanlarm zama kaatil dün yakalanmıştır. Ankaradan ilgili tasarı hırpani TO iptida] mi yaşıyaeaŞiz? nında müdahalesi olmasaydı kon. Ankars deft! Ada... Olay ş^yledir: Bastarafı 1 inci sahifede Her laraanki hürmetlerimle Pasam. gre salonu her an için bir harb Böylece bir arap saçıdır jrldlyor. DaiJrasM, Kemeraltı caddesinde Budapeşte 2 Aeay»sanın halkoyutıa suroeydanı haline gelebilecek kadar işini» yok, vaktian varsa epeyee de eelenceli. apartımanında bir odada oturan ve nulmasmda Jrullamlan soçmen küelektriklenmişti. Kfer. Telefnn idareşi makineleri yuranıkUnköprü altında seyyar ciğereilik ya tükleri v e sandık seçmen listeleri (DSrdtncü sahifeden devam) biıimkiler solunuya ve maktan knrtarmak istiyorsa, her telefonla cve Ayni zamanda çalıjma raporu» pan 55 yaşlarındaki esrarkeş Hay aşağıdaki şekilde yvaiden fjö»d«o Am» n Beyefendi! Ne ıar»hir memır toyin etmelidir. O n m ı n sinirli abotertemiye ba*ladılar.. nu tenkid eden delegelerin rapor n var alaturkanın? Masiki 4eAhmet Tanos bağj cmddesin hakkındaki konuşmalarımn da za dar Açıkel, bundan 5 ay kadar ön geçirilir: ce köprü altında bahkçılık yapan A) Nüfusu 50 bin »e daha fazla ğil ya bu! Sıkmtınızı bırakıp de taiui çevirdi.. hernen Üskfiman kifayetsizliğinden dolayı 5 da çıkacaksuıız. dara indiler. lskeledeki telefo kikaya indirilmesi için yapüan 18 yaşlarındaki îsmail Matier'i ya. olan şehirl«rde, seçmen kütükleri nına alrnış ve beraberce cigtrcilik | 298 sayılı kanunun 33 ncü madde Ahmet Çiftçinin dâvası n» fittiler.. i«lemiyer.. Vapnr Sifon v«r mı?. Yeni Emniyet Müdürü ı Tunus özel temsilcisi teklif kabul edilmiş v« tast 19 a beklediler.. Köprii vapunına Ona mal sahibl ile gürflkadar devam eden kongrede söz yapmağa başlamışlardır. Bu arada , si uygulanmak suretiyle 11 Eylul son müdafaaya kaldı dün görevine başladı blndiler.. Boğazdan gelen va alan delegeler görü?lerini açıklı çecuju da kendi evine getirmiş ve ] 1961 den 18 Eylul 1961 akşamına Gürselle görüştü şün.. Bnradan denize girillr.. por çok kaJabalık elduğundan Baştarafı 1 inci sahifede Nereden.. Bsştarafı 1 ınei sahifede yarak tenkidlerini d» bildirmis bö'yltee ayw oda içind» Haydar ile kadar, yeniden gözden geçirUir, Bastarah l ıncı sahıtede ! 35 yaşındaki eşi Fatma, 8 yaatnda. evvelca k ü t ü i e yazılmamıs olan tup yazıldıfını ayakta fittiler.. Rafemi: ve bu mektupta tşte şu bayırtn aşaftu plij. Habip Şatti bilâhare sabah ve lerdir. ki çocuğu y« îsmail kalmağa bas soçmenler ilâve edilir. «yeni bîr idealistler partisi kuraca rağmen, bazı ailevi sebepler ileri ı öğieden sonra olmak üzere Dış Oraya nasıl inilir.. öyl» 4e kanum aejktı ki.. Kongr«ye bu sahab sa»t • dan B) Yukarıki iıkra seregine* ilâ ğını, A.P. den istifa edcrek kendisi sürerek aramızdan ayrıldı. Emni' ifleri Bakaru Selım Sarper ile de Rahmi lâfa karıştı. Ahmet ağabey.. bir sanUviç itibaren tekrar devjım edliecaktir. laouıiardır. yer misin? Bir kızah y«par«mu, KonBundan 15 gün kadar önce Fat. v t edilen seçmenler, 298 sayıh ka ile birlik olmasını • istodigini soy, yet teşkilâtı olarak kendisine yeni iki görüşme yapmıştır. Bu görüşÖprogTamı anhnaı nttpd • işinde başarılar dilemekten bajka mede özel temsilci Bizerte olay Sankiviç 4efU, sandvlç.. solos Bey. Bayırin üstundeıı ko EKOL ma 11* çoeuğu alan Haydar, Bursa nunun 5 nci, 30 ncu ve 39 ncu mad lemoktedir. bir sey elden gelmiyor. yuverirsiniz kendinizi.. d«ğra Ne ise b«n 8yle derte. ya götürüp bırakmış, ertesi gânü deleri uyarınca sandık seçmeo lisları hakkında bilgi vermiştir. Dumsmada eski îçel milletvekili aşafıda alırsıntz »olağn.. Rahmi ısodvi{i aldı.. J,emiEmrealp'ın yerine yeni bir Mü Habip Burgiba'nın özel temsilkendisi dönüp tstanbula gelmistir. telerine telrik olunur. Yakup Karabulut tarafmdan sanığa ye başiadi. Ekvek konM» olAhmet giildü.. Pazar günü saat 19 da îsmall, S0 de C) Yukanki ttkralar uyarınea yanlmıj bir raektup bulunmuştur. dür tâyini için, tetkikler yaptıra. cisi ögleden sonra yaptığı bir baduğund&n sâç yatalvjordn. de Haydar ere gelmis ve yatmış. g3zden geçirilmiş ve noksanlan gi Kendisine sual sorulan sanık, A Vali ve örfi tdar* Komutanı ile sm toplantısında, «Türk Hüküme Çıkması nasU «Ucak? Bir am yvUmıadı.. Kftnsolos lardır. Içkili olan Haydar, uyuyan d«rilmiş olan sandık seçmen liste nadoluda hiç klmseyi tanımadığım, görüştüm. Buraya tayin edilejj ar Undea herhangi bir yardım tale Ahmet ağabey, «n« da sen goıdü. îsmaüe tecavüze kalkışmış ve bıleri ile, nüfusu 50 binden aşağı o faaliyeti tek başına idar* ettigini kadaş tstanbulu çok iyi bilen bir binde bulunmuş değiliz. Yalmz bnl... kims* olmalıydı. Bu arkadaş, ise, çakla da tehdit etmiştir. Bu sırada lan şehir ve kasabalarla bütün Konsolos Bey kadma aordn: Antan Ratunl Bey asfiksi Ba$Urafı 1 inci »ahifed* bir fırsatını bujan îsmail, eline ge^ köylerde, Anayasanın halk oyuna bildirmiştir. Bunu takiben tahki. Nevaat Emrealp'ın yanmda uzun Türk Hükümetinin Bizerte mese Mabdumunuı neredeî.. y« »laeaksınız. TSTSŞ yiyiniz lesinde Birleşmiş Milletlerde bizi katın genisletilip genişletilmemesi 4. B«?kt bir kooperaUtte 5 bin çirdiği kalın bir d«mirle Haydann sunulması vesilesiyle hazırlanmış ric* ederim. Nedlr bn telâş... Yawhanede,, Galatada «hususunda ikinei bir sual daha so müddet çalışmıj, tecrübelerinden desteklemesini talep ettik» ş°kbulunan bütün sandık seçmen lisistifade etmiş olan Necati tşçen linde cevaplandırmıştır. başına vurmuş ve öldürmüştür. ma lyi bilmiyornm doğn»»«.. Rabmi sandviçi bitirdi.. köp lirahk hiase, teleri, » Eylul 1961 de askıya çı rulmuş ve Ahmet Çiftçi bunun ü olabilirdi. Bu sebepten Necati îş5. Bir makama ve irmik fabriadresini., rflye Bunun üı«rin» Mr möddet *ı k«nhr, 2 Ekim 1961 günü saat 17 de zerine: Brzerte için bir karar snreti ktsıada S0.000 Hralık hisse, çen'i Emrealp'ın yerine tâyin et Nasıl konn»e*tw? Telefotasansı snndnk « Babam b«Bi evlitlıkian red8. Suni Elyaf Sanayiinde 10 bin şarıya çıkan ve gezen Îsmail cesedi aakıdaa indiriür. nn var nmî Buradtkn bir yerden tele liralık hisse, ortadan kaldırması icap ettigini dü Birleşmiş Milletler, 29 (s.a.t 3 Yukanki madde gereğince detti. Kardeslmden baska kimsem Var,, si*« bttlayun.. K»fon edelim de.. icabcderse KaSo n çıkanlan 1281 sayılı kanu Birleşmiş Milletler Güvenlik KonT. Bir bankada yanm rnilyonluk şünmüş v» ciierçi bıçagı il» Hayyok. Param olmadığı lçin avukat dın telefonn bnlraıy* ylderlten raMydeki yazıhaneye gideriz, hisse. (230 bin liraaını Şaman, 250 dann $ztce basuu. sonra da bacak eski kütüklerde yazılı olmadıklan tutamadım. Başım raevıuu bahistir. na göre Kurmay Yarbay Necati seyinde Türkiye bugün bir karar İçin yeniden ilâve edilen soçmensimsar. dedi.. Köprn altındaki telefon bipini de bir limited şirket sanığm ve kollarını kesmiş, bir sepet içine Bu sebeple beni müdafaa edecek îşçen'in ordu ile irtibatı devam e sureti tasansı sunmuştur. Tasarı Artık bana müsaade.. mskoymuş ve geç saatlerde Mehmet lere, seçmen kartı verilir. lardan birinden nnmarayı çe a<Jma ödemiştir.) bir avukat tutabilmem için 20 gün deceğini de bu arada bildiren A nın metni şudur: 4 2 ve 3 ncü maddelerin uygulum ya! Isimiz bitti. Mntabık virdiler.. cevap geldi.. K*a*o8. Asit sanayiinde 140 bin lirahk özdemir ismindeki şahsın sandalı lanmasmda, rouhtarlar da görev lük bir mühlet istiyorum» demiş ras, sözlerini «Biz Nevıat Beyden «Güvenlik Konseyi, kalırsanu simsarlığınun alt taİle Köprünün birinci gözü önüne los kanuşt».. hisse, Tunus'un Fransa hakkmdaki şiür. Ancak sanığm bu mehil isteği memnunduk. O bizden memnun ol rafuu lUiTim., n«şc<» Kahv b»>gelmis ve içinde «çürük domates» EteB#im, sîıin thsaniyedemadı ayrıldı. Ne yapalım?..» diye kâyetini inceledikten ve Bizertede 9. 00 bin liralık otemebil, 5 2 nci maddenin (A> v« fC) kabul edilmemistir. lar.. ve cevap beklemeden çıkbulunduğunu söylediü sepeti deni ki apartman dairesi için görürek bitinnistir. derhal ateşin kesilmesini ve her ı10. Bankalarda mevduat ve 25 ze atmıştır. ftkralarının uygulanması hususunBunun üzerine Savcı Yzb. Salâ. tı.. O sırada kadın geldi. Bir şeceğiz. kuvvetlerinin bip liralık alaçak, Bundan sonra, Emrealp, yanın ki tarafın silâhlı tta, Yüksek Seçim Kuruiu t»*%hn hattla Fırat iddiananesini okumuşı kâğılla bir »elefon numarası.. Bundan sonar soğukkanhlıkla tek dan, Türkiye Radyoları vasttasJy tur. Fırat iddianamesinde, sanığın da bulunan K. Yb. Necati Işçen'e eski mevkilerine çekilmesini istihAçıklaaan bügilerden «uıla5ildığ>> Telefon nerede? Evet gördük.. fena değil... na göre Şaman hakkında birçok. lar eve giderek başsız, kolsuz ve le gegrekli bil(Jiriİer yaymlanmak çahîması hakkında geniş izahat ver makamınj terlcetmiş ve kendisine daf eden 22 temmuz tarihli karar Bizde telefon yok Beyefensuretini hatırlattıktan sonra: dosya bulunmaktadır. Bunlann a baeaksız cesedi bir bidona koyan, suretiyle halkın ilgisi uya.ndm dikten sonra, sanığın idealistiiğine başanlar dilemistir. di.. üç numarada vardır. Güıel güıel.. lâMn er«eki ra»ında D.P. nin 15. yıl bslosu için ve «bir ke,çi kestirnüştim, koktu» hr. 1 22 temmuz tarihli karar suBasın toplantısı esnasında çok teraasia. «Bu sanık, Türk miltetine, Ahmet. bite kaç ttra istc4iğini 25 bin lira ba£»şlatmıştft'. ( 19*1 yılı içinde yapılacak se Türk bayrağma, çoeukların» kas. az konuşan Emrealp, sekiz buçuk retinin tam mânasiyle tatbik edil<Uy«r«k «nu da sat>dalla Saraybur nı»r4an e4«riz Ksnsol«s dair bir şey endiçe'ıeri nu önlerinde denize atan kaatil, çimlerde. 298 sayılı kanunun 9 un detmiştir. İdealist olduğunu söylü aydanberi Istanbulda Emniyet Mü Hieınesinden duyduğu Bey.. (Kadına) Kaça vereceğiilâh^ra evde temizlik yaj»nıştır. cu maddesi oy venne gününden yor. Biz de, millet huzurunda böy dürluğü yaptığını, kendisinden son bildirir. niıe fkair bir fikriniz yok B»U? Efendim? Anlıyamadım.. 2 Bu karar suretinin derhal Bursadan dönen Fatma, evde kan öneeki 30 günün sabahmdan itiba le idealistler kahrolsun! diyoruz,» ra geleeek «rkadaşa daha çok mu lT«fc evtâdım.. ben bilmen» »k«!eri görünee heyecanlanmış ve ren uygulanır. dedikten sonra, Saaı£ın Türk Ceza vaffakıyet temenni ettigini söyle ve tam olarak tatbikini ister ve ki.. 7S WB lira mı?.. S*aelik 3 Tunusun eğemenliğine gekocasının başına bir şey gelmesin. KanuauBUR İ4t n « maddesine gö miş ve «Sizler vasıtasiyle bu güKafemi. reken saygıyı göstererek. özellikn entUs* U« polise hab«r »ennişre tecrîye edilmesîni îstemiştir. Sa zel şehrln halkma sovgilerimin uKOOPERATİt LEHt Öpçyinı haıuna teya«., W le Bizerte meselesine bir hal şekli tir. Bundan sonra soruşturma ge. mğa tatbikı istenen bu maddeye laştınlmasını rie» ederim. Bütün bulunmasını da ihtiva edecek şelaha ısmarladık. (fiyerek yola Haa? Hayır.. Biz kira ü« basma teşekkür ve mlnnetlerinM Bİşlemiş: îsmail, Fatma ile feonug«re ee«a: «Jdam» djr. düşt» Otektter de kadına *e, kira.. kîlde Fransa ve Tunus hükümetarzederira»» deraiştir. urken jakalanmıştır. So£ukkanİ! lâm verdiler çıktılar.. Duruşraa, sanığir» son nnidaiaasılerinirı aralarmdaki ihtilâflara Parsellenmiş toplu arsolar aatil suçunu itirtrt etnjiş, köpru Öte yandaA îfreaüdltİBe göre, barışçı bir çozüm yolu bulmak iolur? Simsar bize kiKonaolfts. nı yapması için i ağustos tarihine aîtma atılan cesedin baş, ayak ve Emrealp*jn ««hrlm}af}»n ayrılacağı çin kısa zamanda ıl.ve gezdirdi daireyi.. Merdiven çot a»*. n»aroabırakıîroıştır. müzakerelere kolları baltk adamları tarajından | Sün için sllanbul emaiyet tejkâlâtı girişmelerini talep eder.» ra harika.. Cstelik möble.. AVRUPA'NIN t)NLÜ denizden çtkarılmıştır. tarafmdan büyük bir uğurlama Ev«t ama nabalı olur.. AğustosU» akoacak Belediye proçramı hazırlanmıştır. OTQ RADYOLARI Eşya almak dalıa mı uouz lık... Kiraya olmuyor.. Polis larafından yakalanacağını anlıyan sabıkalı intihar etii Tiz reftar olanlar Telefona yumnık Lâyemutlar diyarı Hatiften bir makale Mektup AKIL VE TARİK U DörFdildc hazırlanan turistik broşür yanlışlarla dolu S P Güreş federasyonu yann açıklanacak Haftanın Şakaları Halik Şaman'ın gayrimeşnı sarvelî \\nv iı ı e»Mey«. çıMU Rey »ııartnamn »arı y^tto* İ w div* t«l«İM« kaj»*»,, H. R»hmi ""**" ye bastırmışlar, sizi dedi.. ve yürüdüler. B. FELEK NOVAK i r y«M». tu.. Tara? y*v»ş.. Ailiyeye geldiler.. Yoknş hayU dik oldu nu sayın mügteriîerine bildirir. t y SAMMER TİCARET 4. Levent No. 1 ' T»lgrai: Luxor . Utaabul ' tL: 7626 2632 ' YENİ FÎYATA PLÂSTÎK TORBAUK FİLM K«>tayc;a *srılır, ».effaf tjr, kâğıt gibi basılabıhr. Jö sm. de« 1& sm. e kadar her eb"ad GüVEN PLASTtK: Sirkeci, Enuu Md. karşısı, Bfty&k tsmail Pas* Haat, Na, a Tel: 28 »3 «8 Reklâmcıhk 1232/2622 resimleri ttenia araçlan, levha, ilân, tente, siper, saçak., sandal ve değeılenme r»sinüerınin tahsiline Belediyece 1 ağustos 1961 tarihinden itibaren basianacaktır. Mükelleflerin eezali öd»meyo ve gecikme zammına tâbı olmamaları için resimlerini zamadirilmektedlr. Maden V ADE İLK CriKÂO.iOA ÇAML M^fRiZ ARSALAR Telefon. 224414 d^n 07 Mühendisi 1221/2611 ALIVACAK. Taliplerin tereümei halleriyle beraber, yazüı olarak Harmankrom, Taksim, Taksim Sarayı, Kat 3, No. 1 adresine müracaatlan rica olunur. ^Cumhuriyet 2615
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle