19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İKI ııımnMiiiiiinmınımıın CDMHÜRÎYET IIIÇİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIİIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllIllllllllllllllllilllllllllllllllllEllfl X0 Temmtu 1961 Yatırım Politikası Yazan: Dr. Feridun Ergin \ IKTİSADI BAHISLER [ 1 G Ü N Ü N K 0 N U L A R I İ HEM NALINA MIHINA sapt Plânlama Müstesarlı|ımn yatı boylu tenkitlere glrişmeğe lüzum nm hesaplanna esas tuttuğu milll yoktur. Milll gelir tahminlerlndcki tahminleri doğru mudurî Ge mübaJŞga, halkın gelirinden sanılçen hafta Temsilciler Meclisinde dığı miktarda tasarruf elde edebil cereyan eden konuşmalar, bu me mek ihtimalini daha başlangıçta seleyi örten sis perdesini bjraz da şüpheye düşüraaektedir. Kaldı ki ha dağıtmıstır. Tanm Bakamnın halkımız, hakikatte Plânlama Dablr sözlü soru Biünasebetiyle yer iresinin farzettiği yekundan çok digi izahat, Plftnlama Dairesinin daha az olan tasarrufunu yüksek Amerika Büyük bul edeeek değilYazan : faraziyelerindeki iki hatalı nokt*. nispetler dairesinde kalkınma fiBrıtanya ve Frandir. Düny« w v a • ya tekrar ışık tutmakftrsatınıka nansmanına yatınnaya mütemayil sa, ağustos ayının şına u ı a n a c a k ı+> Migros'un Isviçre'den getirttiği değildir. Hususi tasarrufun yatızandırmıştır. ilk günlerinde baş lâhlı b i r ıhtilâf, nm sahalarına rağbet göstermesi ekmekçilik mütehassısı Mayer, dun vererek Berarzu edllir |«y Plânlama Müstesarlıfı, piyasa ve bağlanması için sermaye piyasa de Belediye Iktisat Müdürlüğünde defildir, fakat, madurgunlujuna rağmen, JM1 yılında tını kurmaya, Itimad havasmı or 2,5 saat kadar çahşarak, piyasa tet* lin meselesini lcomilli gelirin 50 milyar lira eivarın. talığa sindirmeğe ve iktisadî haya kiklerinin sonuçlarını büro kayıt nusacaklar v e müşterek bir kara ddrt tane kaynıyan kazandan bah d«>rn kı soğuk harbin maksadı hür tahmin etmektedir. ta istikrar kazandırmaya ihtiyaç lariyle karşılaştırmıştır. Mütehas ra varmak için gayret sarfedeeek setmektedirler. Bu kazanlardan dunyayı yormak ve vakit kazanYayınlanmıs bir muhtıra alâkalıla ve zaruret vardır. Bütün bunlar, sıs, tktisat Müdüründen ekmek, lerdir. B u konuda her üçü de aynı maktır, Berlin meselesınde Sovyet rın belirttiklerine göre, yıl aarfın zamana ve tiyasi konjonktüre tâ francala, sandviç ve pasta imalât seyi d ü ş ü n d ü k l e r i için anlaşmala biri Laos, diğeri Kongo, üçüncusü Rusyaya (artık yeter') demenin Kore v e dorduncüsü de Berlindır. da zirai istihsal Voi nispetinde ar bidir. hesapları, imalâthane ve fırın sayı rı zor olmıyaeaktır. Hattâ pren Fakat g e r ü n ü ş e gore b u naihrak lamanı «elmıştır. Ingütere, Frantarak bflyle dolgun bir rakama elariyle diğer ilgili hususlar hak aıpte a n l a ş m ı ; oldukları da mu lardan hiç biri Berlin kadar teh t.«», Krfnada. Almanya. tıpkı Amerışecekmis. Tanm Bakanının MecPlftnlama Dairesi, 9 milyar lira kında bilgi almıştır. Mütehasaıs rika gibi duşunmektedirler. Nato'hakkaktır, çunkü 18 t e m m u z salı likeli değildir. liste yaptığı açıklama, toprak lık baslangıç yılı yatınmlarının tetkiklerine devam etmektedir. nun diger ortakları fıkir ve kana gunü Rusyaya verdikleri notada Laos meselesl kronik bir hastamahsulltrinde tasavvur edilen %i husutl taıarrutlarla beraber vergi atlerıni henuz açıklamış değıllerartışın gerçeklesmesi şoyle dursun, ler ve dıs yardımlarla kapatılması Spor ve Sergi Sarayı civann her biri ayrı ayrı, fakat h e r biri lık halinde sürüklenlp jidJyor. dir; fakat onlar da on tane Alteraynı seyleri s ö y l l y e r e k K r u ç e f i n KongQ b ü y ü k krizler v e nBhetler bilâkis istihsalin bu yıl parlak du nı derpi? etmektedir. Fakat gelir natu' ile kar<ı karşıya tvjlunmuYor da yapılan kontrollar Berlln hakkındaki iddialarını res devrsst geçirdikten sonra, >alknc« rum arzetmedijini ve gelecek yıl tahminlerinin yanlıjlığı, mükellelar. Kruçef ile onun kurmaylanBelediye îktısat Müdüru, bera men reddetmişlerdır, B u red no bır rol bulmusa benzemektedir. lara da iyimserlikle bakılamıyaca fin de devlete ödeyebileceği vergi nın kafasmdakı yegâne soru, Berberinde Zabıta ekipi olduğu halde tasında her üç d e v l e t de su nok Kore kendı kaderıyle kendi ıığ lin mevzuunda Amerıkanın keliğını ortaya koymuştur. Tanm Ba. lere çiıilecek umr hakkında haraşıyor. K u v e y t v e Bizerte hâdı menin butun dehşetli mânasiyle kanının görüsleri, eıaı itibarjylc, tah takdirUre yol açabilecek mahi evvelki gece Spor ve Sergi Sarayı talar üzerınde durmuşlardır: civarında yaptığı kontrollarda Meplânlama mütehatsıılarımn ' h yettedlr. 1 Amerika, Ingiltere v e Fran seleri, taraflann ışi buvutmek isgoze alıp alanııyacağıdır. Elek Çayevi sahibi Ziya Düşmeze, minlerine uymamaktadır. y u z u n d e n sonınüş gı, Amerika harbi g*ze aUe»k' Velhanl, nereden döneeefii belll Ahmet Demir'e ait bira pavyonu sa, A l m a n y a i l e yapılması l i ı ı r o bidir. Cezayirdeki F r a n s ı ı l a r büTanm Bakanının TtanailcUer olmıyan bir y»nlı» hesap var, önü ve. Saray Çayevine para cezası ver g e l e n barış antlaşmasının ç o k g e çyuk zorluklara rağmen m u z a k e r e . ır. Bir gün Cuba'da ertesi gün müzde... kalmıs olduğuna Rusya gibl kani•aos'da uçuncü gün dünyanın başMeclisindeki konusmatı, aynı ıamia, suçun tekerruründe müesseselerm ıçındedirler. a bir noktasında piyadelerıni llemanda Osman Okyar'a da cevap Bu hafta, çok uzaklardan gelen lerinin kapatılacağını ıhtar etmis dirler, fakat bu geç kalısın müsebblblnin Rusya olduğuna da inanFakat Be.rUn, B » K u v e y t ne Ko ri sür«r«k Keneedy'ye raütemadlteşkil edebilecek mahiy«ttedir. bir aes kanaatleriml teyid etti. Bu tir. kıs dlyen şatranç oyuncusıı maktadırlar. re, n e Ceıayir, n e Laos isine ben yen Plânlama Müsteşarlı|ını müdafaa les, dünya Bankasının bir r«Kontrollerde tesbit olunan suyÇünkü Rusya devamlı bir b a n zemektedir. B e r h n d e ıkı kart o Kruçef'ın bu oyunlanna her gun eden bu yazann 22 temmuz tarih porudur. Gazetelerde okuduğuma uıı e^erfk, h,er gurı yıpıanmakH makalesinde zirai iıtjhaal geli Böre, Dünya Bankaanın raporun lar arasında umumi temizliğe ria sın k u r u l m a m a s ı n d a n istifade et y u n e u s u karşı karşıya rest çekrini piyasa fiyatlariyU kıymetlen da »iraatimizin gelecek yıllarda yetsizlik. bardakla (ay istiyenlere mek i s t e m e k t e v e bu kargaşalıktan m e k t e v e her birinin etraftnda da ansa ise bir nihayet vennenin xaanı diren tahlillerime itiraz etmesi, •neak V.2.5 nispetinde bir felisme zorla semaver vermek, fazla para kendisi İçin m e n t a a t l e r ummakta karşı tarafın kâğıdını tahmin e t istemek, şeker kabını açık bulunm e j e çalısan o y u p c u l a r oyuna kahayretlmi uyandinmatı, Zira kaydetmesine imkân görülebilece durmak, yiyecekleri iyice temizle dır, Kennedy bu fikrlnl Amerikaya 2 Berlın m e s e l c s ı n e gelınce, bu tJİmaktadırlar. gelirin labit veya eari fiyatlarla fi ve bir müddet memlçketimizin memek, masalara tanfe koyro»^ * butun dunyaya televiMon ve olçülmesi arasmdaki fark, zamanla dı? borçlannı ağırlaştıracak ta mak, eski masa ortuleri kullan rada h e r ilç m e m l e k e t kendl m e ş adyo ile anlatmıs ve kongredcn Rusya, son zamanlarda Nato'nun ru haklarını »onun» kadar *avupahahlık seviyesinde husule gcl savvurlarda.n vazgeçmek zanıre mak gibi, hususlar da vardır. milyar dolarlık yeni ve munzam nacaklar, v e b u g ü n k ü statükonun gösterdiğl dağınıklıktan ıstifadeyi miı değışiklikltri bellrtecek em»al tine isaret ediliyormus. Bğer raavunma tahsisatı istemiştır. Rushiç süphe yok düşünmektedir, B e î . lepi raktralara tatbik ctroek v«ya poru okuduğum vakit, gazetelerNânm Hikmet'in eşi ile tek t a r a l h olarak ıhlâl a Nato içindeki mütereddıt miletraemekten ibarettir. Umuml ef deki haberlere uydujunu rörürçikanın en önemli gazetelerinden ne hiç bir suretle rıza ilgili bir tahkîkat etleri korkutarak Nato'yu zayıf kara hıtaben yapılan bir millt ge seım, memleketimiz hesabına <ayv e ç e k l e r d ı r H e r üç d e v l e t Batl biri olan Le S o i r i n 20 t e m m u z taüşürmeyı hesapladıüı için, AmeHalen Demırperde gensı raerale Berlin halkının, a r ı u \«« lır tahlilinde piyaıa öyatlannın d«lı ye kıvmetll blr ikaı yapılrihll nüshasında bir m a k a l e yazan kuUanılmaaı, konunun aktüallte dıfmı dür^nerek memnunluk du ketlerinde bulunan Nazım HUuneV l ö n e uyarak; bir f»ön Berllnin S o v . Charles Moureaux ıhtiyar Ade ika buna da meydan vermek istein, şehrimi/de ikamct eden karıtı y e t v e y a Doğu A l m a n y a n ü f u ı u n a u e r i A l m a n birliği üzerinde is miyecek ve Moskovanın tehditleri plinına intibakuu temin eden ve yaeafım. Munevver'ın kocasının yanına kaç altına girmesine mâni olacaklar rarla durdugu için tenkid e t m e k t e evam ettiği takdirde, onbes milfikirlerin ilad««ini koltylastırao etle birlikte Rusyanın karsısına Dünya Bankası, 1951 de Berker tığma dair bazı soylentiler çıkmış dır. bir uauldür. Acaba, bu umle itiradir. Nato'ya m e n s u p küçük memıkmanın çaresinl arıyaeak ve bu zın sebebi n« olabilirdiî Osman rapom ile eski iktidan ölçüsüı tır, Dun bu hususta kendisıyle guS A l m a n y a m e s e l e ı i Için; dü l e k e t l e r d e revaçta olan v e menşeareyi bulacaktır. Okyar'ın yazdıklariyle Tanm Ba bir yatırım politlkasına karş» ik« rıistüğümüz Emnıyet Müdürü, bu rüst bir autodetermination s l ı t e m l ini korkaklıkla d e v e k u ş u gibi k a . kanımn »öyledikleri karsılastınlın z« c«lı»mıştı. Hâdlseler haklı Qİ söylentıleri yalanlamış ve Nazım ile birleşme imkânı ortaya k o n m a fasını kuma sokmaktan alan b i r ca, mesele kendillginden çözülmek duğunu göstermiştir. Bu sefer, şi Hıkmetm karısının, sadece Yalova' dlğı takdirde bu dâvaya çıkar y o l fikre g6re D o g u A l m a n y a meseletedir. Osman Okyar, zirai flyatlar kâyetimiz plânsızhktan değil. plân dakl kaplıcalara çocuklariyle blr b u l m a k zordur, Dünya efkârı müt sl artık b ı r realitedir. Istesek d e SİRET TARHAN daki artısı 13 misll farzetmekte, lara esas tutulan rakamların sıh likte gittığınl ve esasen çocuklariy t e i i k l e r i n iradesi hilâfma Berlin istemesek d t ( D o ğ u A l m a n y a ) v a r le yurt dışma kaçmasma d» imkân İle fakat Tanm Bakanı göriilmemiı hatinden... Talihin blr deta daha statükosunun deÇişmesine de n z a dır. Ş u halde b u emri vakii kabul kalkınma eınasında belli baslı makus bir iktisadî konjonktüre olmadığını açıklamıştır. ÖZCAN YAZLAK göstermivecek v e b ö y l e bir hal ettikten sonra. Ruslarla njüzakemahsullere yapılan zammm H168 bu memleketi kaptirmastna mâni Öte yandan öğrenildigine göre, v u k u b u l d u î u takdirde Amerika, reye oturmalıd r. Nişanlandılar den ıbaret kaldıgını bildlrmekte olahm ve hesaplanmızı hakikat Nazım Hıkmetın karısı hakkında îngiltere, Fransa'yı m a h k u m edeYine Nato'nun içinde bazı küçük 2» 1 on iıuz 1961 Ankara dır. bundan ık) yıl once yurt dıştna çı cektır. lere göre ayarlıyalım. d e v l e t l e r mahallî harbler strate]ikabileceği hususunda da bir musaFiyatlar hakikatten farkh, rakam 4 Batı A l m a n y a b a j ı m s ı z bir si nazariyesi i l e , S o v y t t tecavüzüCumhunyet ade verilmistir. Böyle normal yollar hatah, tahminler gayri nkJü.. dan yurt dışma çıkabilecekken, giz ordu kurmayı v e bu orduyu atom ne derece v e k a d e m e v e r m e k ar« Sanayi ve ziraatte, her blrine ait SATILIK KOTRA lice kaçmış olmasma shndilik ihti s i l â h l a r i y l e teçhlz e t m e y l düçün zusundadırlar. Sanki T ü r k i y e üMEVLİT ikışer tanc yekdijerinl nakıeder 12İ5 boy, 3,50 en, 1,60 su çeraal verilmemektedir. Fakat buna mektedir. Federal Almanya, ken zerinde cereyan edecek b i r harb Blzlerl dertn acılara garke'karakttrll rakam kolek»iy«nu.. keri olan, 40 HP Albin motoragmen, söylentılorin doğruluk de di ordusunu yalnız Nato câmiası 1 N o r v e ç e v e y a Belçikaya y a y ı l m ı derek ebedjyete tatikal «den Bir de Plânlama Dairesinin bu ru ile mücehhez, 5 yataklı, rece&i, aiyasi polis tarafından tah çinde k u r m f k arzusundadır. Müt yacak imis gibi.. kıymetll babamız Tanburt, Beayanhs ve kıfayetıiz hesaplara datefiklere r a s a r a n S o v y e t Rusyanın kuaine, buzluk, tuvaltt r* Berlln m e s e l e s i n i n gösterdiği vekik edilmeye baslanmıştır. tekâr ve öjrptmen yanmak iuretlyle llk plân yüında gardrobu olan maun kamarateklifleri, h e m Rusyanın h e m Al hamet, Nato içindeki bir t a k ı m DÜRRÜ TURAN'ın 9 mılyar liradan baslıyarak gittiklı, Markoni armalı Yawl tiBalatta bir falcı yakalandı m a n y a n ı n h e m de müttefiklerin küçük devletleri düjfindünneğe atiz nıhuna ithafen 31.7.1961 çe kabaracak yekunlarda Jltınm pi • yasındaki levkalâde »ç;k paısrtest günü iklndi namazını Balat, Huriye sokafiı 9 numaralı a l e y h i n e o l d u ğ u gibi. dünya sul başlamıstır. İki tarafın da atom yapılman gerektiglni Ue*İ «Üren denit kotraaı. Müracaat: 1$ mütaakıp Şiçli Camtinde memevde oturan Avram lbrail adında hunu da tehdit eder m a h i y e t t e d i r . bombasma v e n ü k l e e r silâhlara teklıfı var. günleri Tel. 44 65 42. . leketimizln değerli Hafıılan bir falcı, dün suçüstü yakalanmıs S o v y e t Rusya Berlin s t a t ü k o s u o u m a l i k o l m a l a n d o l a y ı s i y l e tehli» Bu 9 miiyar, nereden ve nasıl taraiından Mevlidi ŞerU îcra İL: 7558 2562 tır. Siyasi polis taratından yakala tek tarafh olarak ihlâl ettlği tak kenln m u v a z e n e içinde b l r 51i4 edil«o*tinden akraba, <)«at ve sağlanacakî Bir m«ml«k%tte, yatınan falcı ile ilgili tahkikata devam dirde, bu hareket dünya barışmı noktada duracağı v e b ö y l e c e sularsu edenlertn te*riflerini rlca rımlara yapılabilecek harcamalaedilmektedir. tehdit edecek v e bunun sorumlu hun k o n ı n a e a ğ ı h a k k m d a k i m ü t a ed.nı. nn hangi kaynaklardan beslenebil u ğ u Rusyaya alt olacaktır. Iftalara artık esMsi kadar sık rastKviatlan leceğı malumdur: Tasarruf, vtrgiKaçak etler mümkün olmamaktadır. Cumhuriyet 2619 5 Bğer Rusya Amerika, îngil a e l m e k ler hasılatı, di| krediltr vt enflaaBelediye Zabıta Müdürlüjü ka t e r e v e Fransaya karşı taahhütle Rusya harbden k o r k m a m a k t a d ı r ; yon. Nüshası 25 Kuruş çak et kesilmesine vc satılmajına rinl ihlâl edecek olursa, üç dev zira m u h a r e b e l e r i v e fennl harbleBaaan ve Vayan Demokrat Partl Iktidan, yatmm minl olacak tedbir ve kontrolleri let B e r l i n konusundakl haklarını ri k a y b e t s e b i l e , b u harblerin dünCutnhurlyet Matbaaeıbk v« lara büyük ehemmlyet verdiği TEŞEKKÜR ni artırmıstır. savunmjk serbestlsini muhafaza ya y ü z ü n e g e ü r e c e ğ i sefalet, k o GaaetecUlk TOrk Anonfan Şlrketl halde, bu sahadaki icraatı PlinlaDün Ergun adında bir sahsın Ali edeceklerdlr. B ü t ü n bunlara miinizmin laferini, oailletlerin i ç i n Cok ıev|lli annemtetn ölümü aialot^u Balkevi Sokak No. 394] ma Dairesinin tasavvurlarma k> beyköyü, Küçükköy vc Safmaleı men A m e r i k a v e müttefiklerî Au deki b e z g i n l i k y « l u y l a y i o e d* delaytaiyle |erek cenaıe »layıSanlbl yasla çok mutedil fclçüde kalmvştı*. na ka«ılm»k v« garck tolgnf. lardan Büyukada kasay Yorgo todetermination prensipi ü ı e r i n e saâlıyacaktır. NÂZtME NAOt Buna rağmen, eski rejim vergüer» mektup ve kartvlzit göndermek Kaptanikıye kaçak bayvan kesip âdil esaslaTa dayanarak b i r » ü ~ ** Tası tsJennı fllleD Ktar» «*en dayanarak ve tasarruf ha«latınsuretiyle acımm paylaTmak et sevkettiği tesbit olunarak, ka z a k e r e y e g i r i ş m e ğ e daima haurMesm MOdfll Buoa mukabil Amerikada, «abnezaket ve insanlığında buludan faydalanarak daha müteva» sap dukkânında yapılan aramada dırlar. nan pek kıymetli ve muhterem çapta bır envestisman siyasetini ikrm, tahammülün ıon haddine gelVECDÎ KIZILDEMÎR 174 kilo tutarında 39 parça kaçak akraba ve taallukatımıza ve tısadi Bauvazeneyi bozmaksızın yümijtir. Berlin konusunda herhangi Oazetemiıe jonderüen «vra* »« et ele feçirılmiştir. Yine dü» BandostlanmiM en kalbt te»ekkrOrPolitika tefsîrcilert dünyada bir emri vakii luretl katiyede ka anlar rutraeğe muvaftak olamauu»tır. oesredllain edümesln l«Je lerımiıi «unanz. dırma vapuru ıie Tarabya kasabı editaea tlânlardan mesuliy«1 Bır taraltan memlckct ajır borç Dimitri Salamantos ile Sarıyerdeki kabul edllnMS Dr. Fitnat Taygun, Bedia yukü altına sokulmus ve diğer tabazı kasap ve lokantalara dağıtılKavur, Kemal Kavur, Şadi raftan eflasyona basvurulmuştur. * mak uzere kaçak olarak üç sepet Kavur, Şeftk Kavur ve Abooe ve UAn lalen İçin. zarfuı Pemokrat Parti iktidaıının »on ve blr çuval içınde 57 kilo ağırhTurgut Kavur Ottttn* tAbone» veya cîlân ServtaU yülanndan beri, ıir»atimiz bir J»y BÜYÜK BİR MÜESSESE ğında bonfile, kontrfile, filato et fconmam laıtmdır Cumhuriyet Î635 İi «artıntı gecinoUtir. Sanayi T« *İ gelmlş, Belediye Zabıtası tarafıncaret pıya^ası, uzun muddet muzdan yakalaataıştır, min bip durgunluk içinde bocalaGAZSTS HASIN AHUlK Öte yandan Sarıyer Belediye ŞuBV rmştır. Buna rağmen, Plânlama Da YAAH VTTMAYl O be Müdürlulü ekipleri de lokantaıresi raillî gelirin mühim yükseliı V EFA T lara dağıtıhrken 27 parça 57 kilo ETMlSTtR. ler kaydettiğine ve halkın cebinHarbiye ile Şişli tramvay deposu a n m d » Bay ve Bayan Yaşar Pen&oy kaçak eti müsadere atmışlerdir. den her yılı yatırıralara doğru 9 ve çocuklan, Bay ve Bayan Zabıta, etleri kesik et mezbahamilya.r liradan başlamak suretiyle Izzet Pensoy ve çocuklan, Bay sına gondermiş, suçlular hakkında gıtükçe artan miktarlarda para ave Bayan Reıruı Pensoy, Bay kanuni takibata baslanmıştır. ve Bayan Izzet Hatem, babalakıtmak kaabıl olabıleceğinı düsunn, kayınpederlen ve büyükbamektedir. Müsieşarhğın yayınladı balan gı muhtıraya bakılırsa, halkm kaTEMMUZ 30 SAFER 17 zancından ayıracağı tasarruf ve BEDRİ PENSOY'un odiyeceği vergiler sayesinde, bu vefat ettifinl ve cenaze mera5 göa okşayıcı rakam elde edtlecekatmlnln 31.7.961 yannkl pazarO < Klraya vermek istiyenlerin <P, K, 145 Şişli» adresme raektır. teri gunü aaat 13 de Neve Şa§ loı» Sinagogunda icra olunaT tupla müracaatlan rica olunur. (Cumhuriyet 3611) Çok basit olan ve ilml tahlile ta V. ) 4.54 12.20f 16.16 19.2S,21.1»| 2.51 cajrını te*ssürle bildiririer. bi tutulabılecek öîden mahrum bu ) İL 780« 2626 E. 1 9 26 • 52 8.4S 0O| 1 50 7.Î3 12 lunan bu mütalâa hakkında uzun gunünden itibaren tatbikına olan y«oi Ekmekle ilgili tetkikler Dikkat! Yeni dünya savaşı Berlinden başhyabilir M. Kaştğtn PİRÎ ir «amanlar her şeyin saglamını, halisini, katıkftnnı, iyisini yapan, böyle yaptıfı için de, kendi yaŞıyla kavralmaktan şikâyet etm*k şoyle dursun, garplılara fistün taıaflariyle haklı olarak ö\ünen dedelerin çoc«klanya. Başındaki kavufundan ayağındaki çediğine kadar misafir odasındaki eşyasından matfaktakı âlet ve edevata kadar; ilâeından mükeyyifatına kadar her seyi kendi malı olan dedelerin (•««kiarı. Bvfday vertin dlye Amerika v» yalvaran şaakın çoenklar! Kamaşından papncnna vanncaya kadar Avmpa malı kvllannaakla övünen ba )lorunlann, halis yerll malından batka aeyin varlıeını büe hatırlamak lıtemiyen. o dedeler, bir okflrmrodan aldıtım mektabvn »u satırlannı hentıale beraber okuyabilse< lerdi, içinde boealayıp darduŞomoz a*Mı | l k dvyıvra kaıwnv da, muhakkak ki halimize acırlardı. Bir'seyyar jilet satıcısının, yerli malı bir jileti, Kadıköy vapurunda, dakikalarca çene kavaflıfı ederek Alman malı diye Svmesinden bahsettikten aenra, bu okurutn, Szet olarak dlyor ki: «Adam, yerli malı jileti, Alman malı diye överek hallu aldatıyer, östelik, be« jiletlik paketi on jiletlik diye aatıvordu. Ası| beni üıen cihet şu oldu: Vanımda bnlunan arkada»ını paketı e|in« aldı ve mvayene ettikten sonra, bonnn Türk malı olduğuna tövledl. IHft Türk malı oldngn halde bn adamın ba • • & kilde reklâm yapması onarama doknndn. Madamki bn a a l Türk malıdır, bunu tatan adam niçin iftiharla, malımısdır demiyor, onnn fistönlfiklerinden bahsetmiyor? Bu malı alır ve kullanırsak ekonomimizin gelişmesine yardım ederiz. Alın dell neyin, iyiliğine »nTi»t getirin diye halkı teşvik etmiyor da, Alman malıdır diye yanlış propaganda yapıyor?» Etmcs efeodim. te*vik etmez, çünkü yerli mala raibet de. £11, yerli naldan tlksinme, k«rkma, bucak bnoak kaçma kwnpleksi içindeyiz. Bu kompleks bizde e kadar derindir ki, yerli majın hangi clns> ma] olnrsa ol&un kendi yapıcısı bile onu kendi ku'lanmaa da nuadili olan Avrnpa aıalı knllanmayı tereik »der? Neden? Çtnktt kendi malına evvell kendi ltlmadı yektur, Yine nedçn? ÇünUÜ o malı imal ederken imal sartlarınm hepsini yüzde yüz yerine getirmediğini bilir. Ba bir fâsit dai redir kl (çlnden eıkılamas. Kabahat iki baslıdır. Müşteri, yerli malı bejtenmedisl kln almaz. Karşı taraf, mflsterlye befendirebileoek evsafta mal yapmaz. Her İki taraf da ba »artlar altmda hem haklı, hem kusurludur. Yerli malı, kötü evsaflıdır diye almak iıttemiyen, böylece yerll malı teşvik etmiyen alıcı da; mnaterl na»l olsa beg*nnıiyor diye malına itina göstermlyen yapıeı da. Öte yandan, ba işin aalını bizdekl bnruk bir kasnrda aramak l&ıun. B« kusar, çabak para kaıanma hırsıdır. Bir it« basladıktan kısa bir saman aenra küpler dolusu para sahibi oltnak Için, alabilditine ne«ı «tin yabnisini yapıyornz, Tabii, tatsn •Inyor. Malıemeden, el emejHnden, kallflye isçi flcretindtn, iyi malıa has »artı olan uman v» itina «Banrlanndaa kı«ıp, teptlm keçe elda, slvrilttim ktllh «lda tertibi mal çıkarmak aevdaaından vazceçllmedikçe, dvkkin tezgâhtan da, cıgirtkanı da, hattâ biııat malın yapıcısı da kendi malı yerine Avrapa malının propagandasım yapacaktır. Kaşığı herkea yapar ama, aapuu ortaya getiremez söıtt bunnn İçin aöylenmiftir Efri kaaık saplarını dogra ge«terme çabaaı yerine kaaıklara datra sap takmaia ealışmamıı lâum. Hamdi VAROÛLD I Ihraeat Için Elaman tstanbulda tanmmış bir şirket fındık v e emsall yağlı tohumlann ihracatında bilfiil çalısmı? teerübeli, lisan billr, ldare ci eleman aramaktadır. Maastan ayrı kirdarı hisse verilecektlr. Taliplerin hal tereümeler)yl« birlikte Posta Kutusu 431 tstanbul adreılne muraeaatlan. (Basın 4020/2641) CUMHURİYET 3 üncii Mağazamız, yioe Beyoğl«»da Taksitle de «atışlar RIDVAN UMAY 123/aeao TEKNİK ELEMAN ALINACAKTIR Istanbula yakın bir vilâyet merkezinde gıda sanaylinde istihdam edibnak üsarc 25 üâ 40 yaslan araamda tercüıan kimya ve gıda teknolojisine vikıf teknik elemanlar aluucaktv. Fîilî tecrübe sahibi olmak ve yabancı dil bilenler tetcih edilir.. Fotograi ilistirmtş kas« hal tereümekftel ve talep •dileeek fizerine PK, 93 Şlsli a<iresrne acele gönderÜmesi rlca olunur, (İL . 7«M)/2631 Yazıhane olarak knfianmak izert s i BÜYÜK BİR VEYA İKİ KAT ARAMAKTADIR 24 Ttmiiz 1961 Serbett Fabrikanuz züc^ciye mâmuUeri yeni UCUZ fiatlarla ve bol çeşitlerle sayın müşterilerimhe SERBEST olarak satılacaktır. ^lUiıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııiHiııııınııııııııı ıı m ııııııııuııııııııınıı ııııııııııııııııııııııuıııımıııııııııııııııııııiHiııııntıııır/^ = ASK ve MACERA ROMAN1: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ""^"^^•^^^^^^^^^^^^^^ Cevıren HAMDI VAROÖLO • •••............,.,,.,,., On sene ewel, bu sdamt, na Sovyet honsoloshanesîntn adası karşısındakı bn mevkie h»k yere bir takım şüpbeli işticaret ataşesi. Bilmedifin bir boşaltılan bn sandıklar dolusn ler yapıyor diye suçlamışlardı takım Mibeplerle, Leenidoff ve mühimmat, Naibin muhafızlarıalbav Havber bir elin iki par da hayatım ben kurtarmıştım. nı takviyeye mahsns. Albay, tşte bu b«kim Evad, bizim gen« mağı gilıidirler, KvdreUi memhekime karaelfer hastalığının Snriyeli cartyelerden birine teleketinin gizl) ajanı olan mntlaka tedavi edilmesi icabet tan«a a»w yapm»k feia hajretiğini söylemiş. Kendisinden m egeldiği bir gün beni ziyaret Moskovanın ve Sovyet Rusyagizli bir şeyi olmadığı için de, etti. Ban» öyle şeyler anlattı hükümet darbesi için yeni aym ya bağlı müslürnsn cumhuriki MrKtam. Ş»keri« «ıeğer hiı girmesini beklendiğini ilâve et. jeUerin bötön sempatileHnl miş, yani on beş gün sonra. kaıanmış oldufnnu söyter da bir volk*n fiıtSnde yaşıyor»»şuz. Bak niçin. Albay Hayber Sarayda vakaa gelecek ba ihrnr. Hasan'ın medern naıarigeçmeğe karar vertilâl bizim hayatuu» tehlikeveleri Shamrouf devletinde tat Ganuv minası şa: Hasımye sokabilir. Bğer Haybeı'in bik sahasına konulursa, Kremluını dSpedS' y«k etmek. Bm askerleri Hasan'ın molıafızları Uuin h«nd»n hasımlar da binbaşı tbn Shn tarafından knrşan yağmara ile nı da durmadan söyler. Un'la crena Has»ru karşılanırlarsa, öfke ile, sara \(ilı\ armr», Tanaara, yin Hasan'ın haremioe ait kısile yeğenin sayarında geçen enFabienne yerinden sıçradı. mına hücum edebilirler, sarayı trikaları şimdi anlar gibi oluArtık k«medi aynamaıun sırazaptttmeğc teşebbüs edebiltv* \or,um. .\mn işlerin kötüye gisı dtğildi. Tamara'nıu saalerinler. Sen ve arkadaşlanıt, o takdeceğini tahmin etmene sebep de« hir kelimeyi bile kaçırma dirde, ırzmıza geçilmek, hattâ ne? mak lânımdı. boğazlanmak teUikeleriyl« kar ^ Ouu da anU\acakjuu. Ben Yok etmek miî diy© tey şilaşırsınız. Üstelik A.vt«»alı vaktiyle hekime büyük bir hizkırdı, Inık&nsıs bir «ey bu. da oldu&unuz için Naibin asmette huluıımu^tıuo, tmkânsı* dt£it,ttyle,He kerleri sizin için daha toUike^ Hefcinje mi? kim b*ı şeyi bilLvor. nashay* li, daha insafsız olabilirler. Ha Yaıu alttav Hayb«r'in ka ğı zir hükümet darbeti kıuurta. san'ın askerleri Naibin sarayınıyar, Aoa »atlan »onlar. Bir nı y?,ğmaya girişirlerse aynı şey ra,ei4er has«aht»nı tedavi eden Sovyet Sftnisi, Basr* ki>rfe«indoktora. Adı Eyad'dır. Keodial olur. Basrahdır. Bazan şa^ılacak de de, Sİ Koleea'ya amftk ıan*k mitralyöz, el h«mbası. ba*oka recede mükemmel tedaviler ya Tamara'nın anlarbklaruu din b«9altmakl» meşgul. Ebn AU lerken, Fabienne'ln gösterdlği paa ülürafcçâ gibi bir BkAMERİKALI HAREMDE hallerde Mmrb kadına *» derece gflvenileceginl kestlremedvğinden an a söyle dedl: Ayşe, gSzde ile, endişe • B«yle bir dmrom oJhana. en yaadjneı bir gSrflsme yaptını. tehlikeli eihet saldınşın ansıSha«ar««f dtvletinin siyasî duzin vnkua gelmesi meselesidir. nunn bakunıadan endişe uyanOow» içİBdir kl, ««111 simdlden *m«, yanl Mae NeiU'e derhal uyarmak istedim, sevgili melenaber nla$tırmam lâzuu Dnün>, seni ba vahsî heriflerin rntn son derece ieildir. Naul elinden kartarmak istedim. E yapsak açaba? Onu bn gece yad bana, çarpışmanın baslıyaşahsen ç3rmem sart. cafını haber verir vermez ben Nerede otnrdnğnnn blUyor d e s e n i haberdar edecegim. Na masnnuz? jbden nasıl olsa, bir tarafa sı Petrolamco'nnn misafirhaçınmama. müsaade ister, alırım Vahanın ücra bir köşesinde bir nhu 8 . Ams ta KİMflfkraenin nerede holnndnjnnu bil»iküçük ev biliyonım. Sana »enyornm. ci cariye Nola ile haber yolla Beni dinleyin. Anrun»xn rım. Derhal benim yanıma geyerine ıttirmenln Mr y«l« •»r. lirsin. Gece tennlığında sarayama teklikelidir. Tek çaredir, dau çıkar, or»y» atğinınz... bajjka blr «ey yapılanuu. Ba anladin wu9 çec» Pren» Hasan sjze »»leeek Evet, Taıun... K«rknlami? cak şey. Endişe etme, melefim. S«yir. G«ceyi tlona İle reTUihin varmı; U Tmmara seni çirecefint Anielka'dan daydnm. komyor. FekİU. B« çihetten tehliF«bie«ne, bn defa laaimî bir ke yok demektlr. Şimdi, yapıminncttarhk hamlesiyle, Tamalacak tey ra. Benhn kara çarra'ya sokaldu, Naibin gözdesi safımı gt»«r«iniı, yüzintefi de omnn asçlannı okşıyarak mınlbenim gibi pefe ile örterşiniz. dandı: Slinize benim kftçük san çan K»»fkmA, güzelim... Hay taaaı »hrsınız. Beni mnhalızlar dutlar, sarayı ateşe de verseçoktan IKTİ tanMt>klan i{in çıHtt ort«lıkta kan gövdeyi de Kıp girmeBİ*» »âsaade edecekgötflna bir mzaklarda bnlnnulerdir. rnz. Saraydan, kolayca Çiktığın»ı farzedelim. Gece vakti, ısBir aaat sonra, Fabienne hasz sehrin içinde Mac Ncill'in oreme dönmüştü. Bayan Marnt, tiud«|u binayı nasıl bulurum? ak«am yemeğinden beri onu eÜstelik arnpe* da bilmiyorum. rada btklijeuda. Tsnsrs 11* lyi dinleyin. Saraydan çıııeler konnstuklanm Sğrenmek kınca, karşınıza Mnstafanın merakı içinde sabırsızlanıvorsntefi dükkâm gelir, dTl. Fabienne, ba dereee Bneoıli (Aıtcaa k«rkn. yapmacık tttriyerek sordn: O halde... O halde, Tama satış şarüajmuzı ve büyük Tenzilât'a tâbi tutulan YENİ FİAT LİSTELERİMİZİ ajağıda yazıh adreslerden istemenis rica ederiz. TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A. Ş. Umum Müdürlük: Galata Rıhtım caddesı Anadoh» StSorta Han kat 5 Kutusu 666 Gatot« Tel: 44 37 82 49 28 37 Işıklar caddesi, Kardcjler sokak Ankara Tel: î l 51 92 i No. 94 Adan» Ankara Satış Deposu Adana Satış Deposu Vllâyetler Tkarct Odakrı ^/MimıımıııııııııtfinHnmıııııııııııımııniHtımnmııınmmıııııııııııı ııııııııııııiiiiMiiHiıııııiMiııııııııııııııııııuıiiiiiHiıııımiMiııımııımmnmııııııııınııııııuıııııııııııuıiiiiL^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle