20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
EN BÜYÜK YAZARLARIN EN GOZEL ESERLERI * NAM t z * • SEN BİR MBEHHl E. u . * KAMELYA1 ODfK , ^ r w , F , ı . L U ı , . * SETTAHIN IURUN1ARI * CEHHET VDtD s«*.b«ck • HOTRi OMBURII v. H « . * OÖÜUJUJ ve S * SHİHUM VEDAH^m..r* A » OTOBÖSB a Hu KIIIISAUMKSIM. * m ı * ODRTDB *~ GAtN VAVIMCVİ umhuriyet KDBÜCDSÜ: ZUKUS NADİ YBSİ ÇIKTI Sadranm Tevfik Paşanın kususî vesaikine 31 MART VAK'ASI Ismail Hâmi Dânişmend'in bu kitabında •imdiye kadar neşredUmernk vesikalar kocuşmakia, yakın tarihimizin|bir çok karanIık taraflan aydınlatılmaktadır. Fiati: 5 renkli gömlek içinde 7,5 liradırİSTANBUL KTŞABEVİ Beyazıt İstanbul Tel: 22 81 44 Not: Posta ile ödemelı gönderilir, Posta al|nmflT Gürserin miilki âmirve örfi idarelere tamimi Tamimde, son günlerde artan tecavüz olaylarının faillerinin şiddetle takibi ve tecziyesi isteniyor tL 7111/2630 38. yıl Sayı 13.284 N g n f * • BMhtap adresfe C u m U u r i y * [stanbn] Poata KtrhMm î s t a n b u l N o , 248 Ttetefaokr: 22 42 90 » 4 3 0 6 2 J 4 3 9 7 22 4 2 9 8 22 42 »9 Pazar 30 Temmnz 1961 Yıldız 108/2614 Secmen •• | • • ile ilgili tasarı VAPURLAB lANAŞAMiyOR Kadıköy vapur ıskelesındeiu yumrular suların tesırıyle aynlmağa başlamıştır. Dün öğleden sonra iskeleye yanaşan bir yolcu vapuru; iskeleden aynlacağı sırada bu yumAnkara 29, (Cumhuriyet T». rular kopmuş; fakat gemide herhangi bir hasara sebep olmamıştır. İskele tamir edilinceye kadar Şe leks) Seçmen kütüklerinin ve hir Hattı vapurlar ı; arabalı vapur iskelesine yanaşa caktır. Resimde; iskelenin kopan kısmı gorülüyor. sandık seçmen listelerinin yemden tanzimi ve seçim propaganda suresi hakkında Salâhattın Özgür \e Daniş Yurdakul'un hazırlamış oldukları kanun teklili önümüzdeki pazartesi günü saat 10^0 da Temsilciler Meelisi Seçim Kanunu komisyonunda görüşülmeğe başlanacaktır. Teklifin ana hatlan şunlardır: 1 1961 Genel Nüfus Sayımı geçiei sonuçlanna göre nüfusu 50 bıtı ve daha yukan olan şehirlerde, Belediyeler, 1 Eylul 1961 gunüne kadar 238 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince, her seçim bölgesi için hazırlanan kroki veya binalar cetvelini îlçe Seçim C. K. M. P. tl kongresi dün saKurulu Başkanma teslim ederler. bah kavga, gurültü, teknv» v« Arkan Sa, 5, Sü. 5 te jumrukla çalışmalaTma başladı. Bir hayli dövülen Avukat Orhan Arsal, orada gorevli bulunan polisler tarafından güçlükle kurtanlabildi. Saat 10.35 sıralarında Şan sinnmasında yapılan İl kongresine, eski İl başkanlarından Avukat Or han Arsal, bazı delegelerin omuzları uzerinde ve alkışlarla getirildi. Fakat bir anda ortalık kançtı, bir kısım delegeler alkışlarken. bir kısımları da «Atm bu adamı dışan... Yuha... Vatan haini.. Alt tarafı ateş olsa cürmü ka dar yer yakar... Sosyalist PartisiAnkara 29 (Telefonla) Tunus ni kuran da bu» ithamlan arasınReisieumhuru Habip Burgiba'nm dj Arsal'ın üzerin» tekme, yumözel temsilcisi Habip Şattı bu 8aruk yürüdüler. Her iki tarafm bah Devlet ve Hükümet Başkanı taraftarlannın da birbirine girO.g. Cemal Gürsel'le bir muddet diği kavgayı görevli olarak bulugörüsmüştür. özel temsilci bu gonan çok sayıdaki 1 inci Şube porüşmede Habip Burgiba'nm özel lisi yatıştırabildi. Bu arada mübir mesajım Başkan Gürsel'e vernakaşalar söz düellosu şeklinde mistir. Dünkü toplantıda mimakaşa eden delegeler 20 dakikadan fazla devam etmiş Arkam Sa, S, Sü. 8 de oldu. Söz alan delegeler. Arsal'ın de Arkası Sa. 5. Sn. 3 te Devrim Bir şaka Değildir IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII1IIIII IMIIIIIHlIlltiflllllllllllllllllll ıiiiıııııııııııııııı11111111111111111111 ir devrim, kendi eliyle yıktıgı blr polltika anlayısımn, bir yönetim sisteminln yeniden derlenip toparlanıp bir gttn iktidara geçmek flzere teşkilatlanmMina Imkân saglıyabilir mi? Bnnn bir »n tasavvnr etmek, devrime hıı veren düsünceyi inkSr etmek, daha açık bir deyimle düstincesis ve prensipsiz bir devrim de olabileeeğini kabnllenmek demektlr. Teni partiler etrafında biriktigini gördöfümüz eski devir artıklarıns bakıp da 27 Mayısın sadeee bir kaç yüz kişiyi Yassıadaya göndermek gibi hiç bir gerçek dösünce ve prensiple ilişiği bnlnnmıyan bir amaç nğrnna göre alındıfını fanetmeğe yer yoktnr. Hareket ve | plânlarını böyle bir faraziye flzerine dayıyaniar, feci bir sekilde aldandıklarını mntlaka göreceklerdlr. Devrim, Yassıadada totukl» falan falan kisilere karsı olmakUn ılyade sakat bir politika anlayışına, kötü ve sararlı bir yBnetim sistemine karsı göıe alınmış» tır. O sistemin bir gua gtıi gelmesi ancak yenl ve ters yöne çevrili bir baska devrim hareketl sayesinde mflmkfin olabilir ki, vatandaş çoğunluğnnnn güvenlne dayanan M11H Birlik idaresinden buna fırsat vereceğini nmmak bir hayal sayılmalıdır. O halde, yenl karolan partilerde rastladığımız su knyruk kıpırdanışlannm nedeth ne olabilir, dersiniz? Bizce bnnn, daha liyade knyrnklann gafletinde aramak dofrn olaeaktır. 27 Mayu devrimi, kötfl bir yönetim sistemlni devirmif, o sistemin sembolfi olarak da bir kaç yfiı kişlyi Yassıadaya kapamakla yetinmiştir. Yokıa, devrimciler de elbette bilirler kl koskoca bir milleti hak etmedigi, hele hiç Iâyık olmadığı blr ortama surükliyebilmek, sadeee bir kaç v3z klşinln iradesi ile mümkfln elamazdı. Dışanda bnnlan destekliyen, bnnlara cür'et ve cesaret veren hatın gayılır blr partizanlar VP çıkarcılar takımı vardı. KStft Tönetim fiilen düsflrfildfigfl için 77 Mayıaçılar, Avrnpalılann deyimi ile «kibar ihtllâlciler, knyrnklara kar?ı hosgörur davranmayı yeğ bnldnlar. Yeni gartlar altmda bnnlann zamanla nslanacaklannı, (islaht nefs) edeceklerini nmdnlar, gficflnfln büyfiklfi|flnü bilmekten doğan bir gtiven dnygnsn ve tedbirlerlnde bir an olsun «tanknki» likten şasmamak kaygnsn dev. Ankara, 29 (CumhuriyetTeleki) Dwlet ve Hükümet Başkam Orgeneral Cemal Gürsel'in imzasını taşıyan bir tamim bugun örti tdare Kumandanhkları ile miilki âmirhklere gönderilmiştir. Bu tamimde son günlerde fazla artan tecavüz hâdiselerine temas edilmekte ve bu şahıslann şiddetle takip edilerek hemen mahkerae lere verılmeleri istnmektedir. Dığer taraftan hükümet, ırza tecavüz edetıler hakkında daha ığır mueyyideler taşıyan bir kanun tasansı hazırlamaktadır. Hazırlanmakta olan tasannm mühim tnaddeleri şunlardır 1 Halen yürürlükte bulunan Arkası Sa. 5. Sü 2 de Eksikler 18 eylale kadar tamamlanacak iJiıııııııııııııııııımıııııımmııııııı: CKMP il Kongresi dün kavga ve göröltö ife çaiışmalarına başladı Dün Ticaret Bakanı Baydur ile Birleşik Ame rika Büyük Elçisi More tarafından 200 bin tonluk bir buğday aıüaşması imzalannujtır Resim; bu merasimi tesbit •diyor. | Gürsel'in ( Delegeler tarafından bir hayli dövülen avukat Orhan İ gazetecilere İ Arsal, görevli polisler tarafından güçKikle kurtanlabildi i mesajı | ^ Ş E Eİ ™ " ^ S = ü E 5 = E Savcı dün okudugu iddianamesinde idam talebini tekrarladı M. B. K. aleyhine gizli teşkilât kurmak ve yazdığı beyannamelerle halkı devrim hükümetine karşı is yana teşvik etmek suçlanndan samk, ^ski AP. li Ahmet Çiftçi'nın yargılanmasına, dün de devam edıl miştir. Davutpaşadaki özel salonda, 3 nu maralı askeri mahkemede yapılan dünkü duruşmada, Kars A.P. kuruculanndan Halil Boya'nın tali. mat yoluyla alınan ifadesi okunmustur. Okunan bu ifadede, Hahl Boya, Ahmet Çiftçiyi tanımadığını, sadeee Ipek Palas'taki toplantılar esnasmda kendisi ile tanıştığını, o tarihlerde sanığın A.P. kurucuları arasında olduğunu ve Genel Kuru la seçilmesi için faaliyet gösterdiğini anlatmaktadır. Halil Boyacı da. ha sonraki ifadesinde ise, Ahmet Çiftçi tarafından kendisine bir mek Arkası Sa. 5, Sü. C da Ahmet Çiftçitıin dâvası son müdafaaya kaldı , ^ > Gazeteciler bayramı muna = sebetiyle Devlet ve Hukumet Başkam ve Millî Birlik Ko. E mitesi Başkanı Orgeneral Ce 2 mal Gursel aşağıdakı mesajı 2 Gazeteciler Cemıyetı Başka. Ş nına göndermıştir: S Sayın Burhan Felek, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti 5 Başkanı E Memleketimizin hürriyet 5 mücadeleleri tarihinde oldu ~ Arkası Sa. 5. Sft. Z de Tunus temsilcisi Gürsel'le goruştu TJiıımmımıııımıımmııııımıııır; C. H. P. Adana kongresi bugün yapıltyor Ahmet Çiftçi dünkü duruşmada Adana 29 (Telefonla) C.H.P. nın yarınki il kongresinde Kasım Gülek, Kemal Satır hizipleri arasında yapılacak mücadelenin çok şiddetli olacağı bugünkü havadan anlaşılmaktadır. Her iki taraf da delegeleri kendi taraflanna çekmek için olanca kuv vetleri ile geceli gündüzlü çalışmaktadırlar. Yüksek öğrenim kredisi ile ilgili tasarı Meclise verildi Tasannın etraflı gerekçesinde 53 bin Ünİverslte ve Yüksek öğrencisinin bu kanunu beklemekte olduğu bellrtillyor Okul Kirişçioğlu Tahkikat Encümeninin demokralik olduğunu iddia etii Dünkü duruşmada Tahkikat Eomisyonu üyeleri C H P ne şiddelle hücum ettiler Anayasa Dâvasında savunma yapan meşhur Tahkikat Komisyonu üyelen muhalefete ve bilhassa C^.P. ne şiddetle hücum ettiler. Bu arada bir gün önçeki konuşmasını bitiremediği için dün de devam eden Nusret Kirişçioğlu, «Muhalefet, yapılmakta olan propagandalar, Bizim Radyo'nun CJî.P. tarafından işletildiği yolunda yayılan söylentiler hakkında bir açıklamada bulunsaydı, memleketımiz 10 dakika içinde dünyanın cenneti haline gelebüirdi. Tahkikat Encümeninin en mühim tarafı, muhalefete dostluk eli uzatacak kadar demokratik bir zihniyetin temsilcisi olmasıdır» dedi. Sanık, Tahkikat Komisyonunun raporunu hazırlıyan kişı olduğu Ankara 29 (CumhuriyetTeleks) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt lar Kurumu Kanun Tasansı Milll Eğitim, Maliye ve Kurucu Meclis Bütçe Komisyonundan müteşekkil Karma Komisyonda görüsüldükten sonra hazırlanan bir gerekçe ile Arkası Sa. S, Stt. l d e NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 5 te (özer ÖZTEP bildiriyor) için, raporunu savundu, Muhalefet Liderine dahi dostluk eli uzatan bir kimse olarak C.H.P. ni kapatmak ithamı altında bulunmasının kendisine reva görüldüğünü söyliyerek, «Düşünceyi cezalandıran bir hukuk sistemi yeryüzünde kalmamıştır» dıye ilâve ettı. Arkası Sa. 5, Stt. 4 te Sarayburnunda bulunan başsız cesedin esrannı polis dün aydınlattı Bir ciğerciye ait olan cesetle ilgili cinayetin faili de yakalandı (Xasw ( inei ıahited«) Yeni n eski Emniyet Mfidürkri dünkü basm topUntısmda Haluk Şaman'ın gayrineşru serveti YILIN EN PABLAK BALOSU Hasüâö yanan Hacettepe Çocuk Hastalıanesinin onarılmasında sarfedilmek üzere evvelki gece kordiplomatik tarafından Beyoğlundaki Fransız Sarayında Kamran Sarper'in himayeEİnde düzerJenen suare parlak ve neşeli geçmiştir. Başta ev aahibesi Fransız sefiresi Mme. Spitzmüller olmak üzere memleketimizdeki diplomatik temsücilerin hemen hemen hepsinin eşleri suarenin başansı için canla başla çalışmışlardır: Memleketimizin tanınmış simalan, sâkit hanedan mensupları ve yabancı sefaret erkânının hazır bulunduğu muhteşem suarede; Devlet Tiyatrosu bale bölümünün temsili; diplomatik temsUcilerin memleketlerinden getirdikleri eşyaların satışa çıkardması gibi muhtelif değışıkhkler vardı. Resimde, Vali Tulga; eşi ve Prenses Hanrafi»ı görülüyorlar. 1950 yılında Bursa'da bir bankamn şube mudürü iken mılletvekıli seçilen Haluk Şaman'ın o zaman verdiği mal beyanında, kendısini ve ailesinin tek gayrimenkulü ve parası olmadığını bildirdiği M.B.K. Irtibat Burosunca açıklandı. Ifade edildığine göre, serveti şoyle 1. Kadıkoyde 294 640 lıra değerınde apartman 2. Çankaya'da arsa 3. tşçı Sıgortaları Yapı Kooperatıfinde 10.555,40 lıralık hısse, Arkaaı Sa. S, Sfi. 3 t* Yeni Emniyet Miidürü dun görevine başladı E. Genel Miidürü "Nevzat beyden memnunduk o hizden memnun olmadı ayrüdu, dedı Emniyet Genel Müdürü thsan Aras, dün yaptığı basın toplantısında, İstanbul Emniyet Müdürü Nev zat Emrealp'ın ıstifasının kabul edildiğinı ve yerine, Örfı Idar Komutanlığı Emniyet ve Irtibat Gupru Başkanı Kur. Yb. Necati Işçen'ın tâyin edilmiş olduğunu açıklamıştır. Hatırlanacağı gıbı Nevzat Emrealp, bundan 16 gun once, «bazı ailevi» sebepler ileri sürerek, tçişleri Bakanlığma bir ıstifa dılek çesi gondermş bulunmakta ıdı. Dün saat 12^0 da Emniyet Mıidürlüğü makamında e^kı ve yeni Emniyet Müdürlerının ıştırakıyle bir basın toplantısı yapan Gene! Mudur Ihsan Aras, >enı tâyın konusunda şunlan söylemiştir: « Son günlerde basında ba^ı yeni ısimler üzerinde duruluyordu. Biz, 15 gündenberi, tstanbula bir Emniyet Müdürü arıyorduk. Nevzat Emrealp, çok iyı bir arkadaşımızdı. Her bakımdan iyı h.r arkadaş... Halka kendisini sevdır. mişti. Teşkilât ise iyi bir karıyer yapmıştı. Ama bütün ısrarlarıniıza Arkan Sa. S, Sfi. 7 de GÜlVfCŞPALA AT XAy AYNA BENDEN GÜZEL KİM VAE? IfOT: <p«<T»aiy giDİ masai kahıamanı mOapet eump d a y > B M a^Bapı lomakt«4ır.>
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle