13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÛİCT .••ııııııııııııııııııııııııııiMıııııııiMiiMMiııııunMMMilllılıllııılılıiMilıılııltlılıııııııııııınımıııııııı CUMHUBfYR ••••••••••••••••••••IIIIIIIIH•••••••••••••* «••••••••MMIMMMMIM» Kesimli Roman: 134 ifiıııııııııııtııııııııııııtıııııııı B A N K I B İ N H İ L I O N L A R I ÇİMAt rVES SATOL Çtrrinnı Mazhar KUNT ıııııııiMimııııııııııııııııııııııııııı ııniHintnnnııııifiHiHnınmımnnnıınıııınınnıınifnMiınıııııtııııııııınuııınıınniHi vm\zAua YAMAN KORAV128 S Mayu talı gfinfln*. a ı g«eikGerçi İH gflndür, gece sokağa miı, ıını içlarind* kıpırdayaa bü çıkma yaıağı onblr buçuğa kadar yük bir ıerinçl* dolu olarak a uzatılmıştl acn», onbasının gayreÇildılar. tiyle, hem buzhanenin generatöGogo Muıtaiajra, arkadaa Ton rünün bafindaki adam cereyanı yalının karuına gitmiş, yalvar onbuçukta kesmeğe, hem de milyakar, iki de zıpkın bulmuştu Os let evine erkenden gitmeğe çabucnan. cak ahsmıstı bir kera. Ama o gün de, bu yeni zıpkınOnun için bombostu yukan sal»ra. hiç ihtlyaç olmadı. Ne şaman hil yolu. Kimsecikler görünmüyor dıra bıraktılar, ne de kendi tek du. Bu yol boyunca, deniz tarazıpkıniarıru kopardılar. Vurdukla fmda uzanan ufak çakılları yıka n balıgı, aldılar içeri hemen. yan tek ısık, ansızın kopup düşeGördüklerini de vurdular. cekmış gibi, gökte döne " sallana O geç basladıkları günün »k?a yükselen, kocaman bir aydan domı, saat bes sulahnda, giriyorlar külüyordu dı limana. Yirmibeşle elli kilo a Bu küçük yuvarlak taşlann, ısrasında oynıyan, dört tane de ba lak pınltılarını, yukan buruna lıkları vsrdı, ambarda, kuzu kuzu doğru ilerliyen bir çift ayak ezıyatan! yordu. sade... A|ir ağır çekingen, küçük adım lerle çidiyordu Ahcnet Hem de, tam bir ay evvelini düşünüvordu O tatlı sıcakhğı, kollarınds en son defa sıktığı, gene böyle mehtaplı bir geceyi... Evın önüne yaklaşırken, içindekı çekingenlik korku halinı aldı Acaba yanılmış mıydı akşam? Gördüğü Meryemdi Ondan emindi ama... Acaba işaret etmiş miy di sahiden? Çıkacak mıydı peneereye Ne zamandir seyremediği o güzel yüzü, hiç olmazsa, perdenin arasından görebilecek ajiydi? (Arkası var, 1961 Fakat o da bu dnrnm karşısında endişe dnymağa basladı ve eve doğru bakarak: «Korkuyorum . » dij eblldi. Hayretler içinde kalan delikanlı sordu: «Neden korkuyorsun? Birliktc görülmekten. Görürlerse no çıkar? Nasıl ne çıkar. . Çok feno alar.» Kucağıı bunları »öylerken sesi titriyordu. Lucieu anlamıyormuş gibi bakıyorda. Birden somnrtta: «Tani ne demek istiyorsunnz Eugenie dedi, bnradan gitmeroi istiyorsunuz? Kız: «Ah Lucien» dedi. Delikanlı da durumn anlıyarak ki7den af diledi ve: «Çok rica ederim ne diyecefimi, ne yapacagımı şaşırdım, dedi. Eugenie beni seviyor mnsnnuz? Eugenie cevap verdi: «Evet gizi seviyoram.» Lncien kızın ellerini dndaklarma götürdii ve öptü. Fakat Eugenie birden ellerini çekerek sıçradı ve sordn: «Bir Bey duymadımz mı?» Lncien bir sey i^itmemişti. Ama Eugenie'ye ne oluyordn. Neden bu kadar korkuyordo? Lucien'in bn yoldaki bfitün ruallerlni Eog6nie söyle cevaplandırdı: «Sizden aynlmam lâzım, rahat değilim. Bnrada anlıyamadıçım şeyler cercyan ediyor. Beni evlendinnek istiyorlar...» Locien bn sözler üzerine bağırdı: Hayır, olamaz Fakat kız onu tetnin etti: Sakin olunuz, evlenmiyeceğid. Annem bana beddna etse bile evlenmiyeoeğim.. Ancak üçe kadar çalışmıslardı üsteük. Hafif bir poyraz almış, onlar da dönmüşlerdi cnamuslanyla». Taşıdılar balıklan buzhaneye. Bu defa 143 dedi baskül, dört kılıç için. sonra size takdim ederim.. Parayı ödediler.. Araba gitti.. Bi zimkiler yürümiye başladılar. Konsolos sordn. Hangisi? Tellâl: Işte bn apartmanlardan birisi.. Hangisi? Ct Myılırnnıs. Havada bir aey ledl.. Bayım.. biz tellâlliyemizi yok.. Vapnrdan inerken Rahminin almadan adama ev gösterme Yok ama ben hep nane seknlağına. yiz. Kaç defa cehennemin bukeri alırım^ Bir tane de siz acagına kadar gidip yer göste Benim bn herifi gözüm tnt lın... ririz. «Beğenmedik^ derler. Son raadı.. diye fısıldadı. Rahmi ra arkadan çelip tutarlar. Arde. Tesekkflr ederim. tstemem tık piştik.. onun için biz peşin Hilmi Bey. Al benden de o kadar dipara alırız.. Konsolos Bey.. SU benim ye cevap verdi.. adımı söylemeseniz olmaz mı? Îskeleye çıktılar Tellâl heAhmet: Olnr Hilmi Bey, olnr ama men bir taksi çağırdı.. Hemserim, sen bunda falbiaim Hariciye kariyerlnde in Bizi thsaniyenin alt sokaso ettin.. Ya biz senin göster•anlara hitap etmenin de bir ğına götüreceksin.. disjin veri beğenmezsek.. ya usulü âdabı vardır. Eğer karsıbeğeniriz de kirada anlaşamazŞoför ağır agır saati açtı.. mııdakinin israini bilmezsek sak.. ya anlaşırız da mal sabindiler . E nit. kendisine Mösyö deriz. Türk obibi teslinı ederaezse.. Nereye gidiyornz? = Saat tekla »Ida HMT Inna Beyefendi hazretlcri de îhsaniyeye dedik ya! Alt Bir başkasını gösteririz.. = Şlmdl MkM Hti lmçvk f riz. Ama Bey diyemeyiz. Mülokak.. deniz kenarı.. Ee biz hep sana bağlı mı kâlame âdabımız miuaade et çiyor.. Araba hareket etti. Hızlı gikalacağız.. mez. Anedebildim mi? Hil... = Rahml rttldft~ diyordn.. Konsolos Bey: Naapahm.. biz nsnlumflz Rahmi Bey oğlnm.. E Ahmet agabeytm f l * 1 •*"• Aman şoför efendi! Pek bu... E Hayır • da jelmedl. Mahızlı gidiyoruz.. o kadar ace (Gülerek) Fil Rahmi de Ee bize neden evvel s6yE Ifimn ftllniz.. randevumu» var lemiz yok!. diyeeek oldu.. nereden çıktı Konsoloı Bey? lemedin hıınu.. Masraf edip E adamla . O benim bilece«im *ey! gelmezdik.. Hayır Hilmi diyecektim = Adam randerneu maT de.. kendimi tnttnm.. Hayır, bir kaza olursa.. O kadar da enayi degiliz. E Hayır efendim, hayır. Ne Olnrsa benim canım yok O sırada Ahmet geldi Ee bi* de senl pollse veriE mflnaaebet? Hllmi Bey oglum. mn? A4amı buldnnnz mı? riz.. E Adam kurttye. Rahmi lâfa karıştı.. Hayır aramadık.. Herhal Verin yahn! Bir lokma ek Tanımıyonun Konıolo» de buralarda olacak.. Hemserim.. senin canın semek parası kaznnacağız dive E Bey, Vallahi tanımıyonımnin elinde.. bizimki ne ola sokak sokak geziyoruz, bedava Şahsen adamı tanıyor mn= Hristiyao mı?cak?. mı yapalım?. mnnz? E îaml Nlyaai... Görsem tanırım.. tıknaz.. Otomobilden korkan arabaKonsolos: E 81» baslca »«7 »»yle«lnlm esmer birisi.. ya binmez.. Aman Ahmet B e y . . Kaç E Knrtyiyen ml net Nasıl bulacağız şimdi.. EAhmet. para istiyorsa verelim.. : = (Gdlerek) Aman Hllmi • fer bir belli yerde dnrsa.. me Biz otomobilden korkmn Elli kâğıt alırım. Masrafa = Bey... selâ.. yornz kardesim.. kazadan korkanşmam.. i = Allah aşkma Konselot kuyornz.. Rahmi lâfa karıştı.. Rahmi gözlerini açarak: : E Bey Mahmu m ı »»ylflyorau • Adı ne? Kaz3 bn. Yavas da gitsen Çok para vahu! Elli kâğı i E nnz. Benim adım Rahml.. Sl» Niyazi... gelir. hızlı da.. derken Ahmeda bir çift kundura.. ' ; E bep Hilml dlyorınnnz, dive virajını dönecek yerde kar Siz bana bırakın.. dedikAhmet: " • E Ne olor Hllmi Beyefendi! şıdan bir doln kamyon önleriten sonra... (Iki elini ağzına Vazgeçtik kardesim.. • ne çıkıverdi.. Soför hemen sa= Fena bir Ulm de&H M... Vak tntnp) Xiy3zi i i . Niyazi Bey Ne verirsiniz?. \ ğa kırdı. yaya kaldırımının E tiyle HOaeyin Hllmi Paşa dlye diye baŞırdı .. Kalabalık arasın On kâğıt.. İ bordiirüne çarpan araba hoplaE bir Sadrazatnımız vardı. Verirdan yalnız iki kişi sesin çeldiDik dik bakarak.. i di.. zıpladı.. taksi dnrdn. Kam ği yere baktı. Rahmi hiç istifi= di... Enteresan bir Isimdlr. Ne tnsaf be! Sabah labah.. t : ni bozmadı.. Konsalos Bey he von arabayı sıyırarak geçti.. E den frnvaei olnyorraniM? anlav simizi gücümuzü bıraktık, sizl • Şoför arkadan bağırdı: men.. * E nuyornm. Asablyetlnl» ab»nrd. de mfisteri sandık.. \ E Rahml: Andavalh.. sen 6kttz ara Hah!. tşte. Şu açık renk Konsolos: : E Teşekkttr ederlm; ama be kostümlüsü.. bası sür! Hayvan herif Ulan Aman Ahmet Bey yirmi li : = nim adımı babam Ratanl koysağdan gitsen e! Viraj soldan O da bizimkilerin tarafına ra verelim.. • alınır mı.. E moş Konsolot Bey Ben adımgeldi.. Kısık sesli bir adamdı. Siz bilirsiniz.. ama razı • = dan hoçnndum. Allah da baKonsoloınn beti benzi atmıs Merhaba Beyefendi!, olmuyor.. • E bamdan hoçnüt elamı. Merhaba Niyazi Bey.. Ar tı.. Yirmi kâjıda evi gö«teri ! E PeM Hllmi Bey Bmdan kadaslanmı size takdim ede GSrdfln mfl soför efendi? rim.. ama pazarlığa kansmam : = gonra riıe Rahml derimrim. Ahmet Bey, Hilmi Bey.. Kaza böyle olnr... Allah acıdı.. Fekl.. sen bize evi göster i ~ Vatandaf Ahmet efendi • n Ticaretle meşçnldürler.. Kabahat bende mi bayım?. Yirmi kâğıdı görelim.. • ra felmlftlE lltl Herif şoför degil arabacı.. sa Beraber mi otaracakıınız? Ahmet iki onluk çıkardı ver • E Uzatma RahmU KOOMIM ğını solnnn... Hayır... Onlar da apartmadi.. Beriki hemen cebine indir : E Beyln hakkı T»r. Fena bir »ey nı gönnek istediler.. O temti Anladım oğlnm.. anladım; di.. İ = gOyleroiyor ya!. Blı de Beyeseverlermis. ama sen de çok hızlı aMın vi Buyurun! diye ileride gfi : E fendlye Konıolot Bey dly«rn«. rajı.. Onlara da bulayım birer zel ve bes katlı bir apartmanm : E O bir fey dlyor m«? apartman tmamın evi var th Ben işimi bilirim; ama o kapısını çaldı. Bir kadın açtı. • E Konsoloı Bey: •aniyede fevkalfide.. tki helâ, nflne gelene ehliyet verince.. Beş numarada kimse var • E Brav» Ahmet Beyefendlbir terasa.. bodrnm.. tavanarabu kamyonlan kaldırmazlarsa mı?. İ = Bir türlü anlamıyornm bn ço ıı kömürlük . daha çok adamın başı yenir.. Var, büvükhanım var.. : E enftın ha»»aiiyetlnU Kendlsine Eger vaktinde direksiyonn kırAhmet dayanatnadı: Peki (Bizimkilere) Bnyn : masara gittik gittiydi.. E fena bir lsim ml Terlyorom. Odası yok mn?. mn.. çıkalım.. • E Benlm dlllm Hllmlye alı?mı». Aman Allah saklasın.. di Olmaz olnr mı?. Üç odaBir kat çıktılar.. iki kat çık = E Gayri Ihtlyarl olarak kendisiyen Konsolosa Rahmi hemen: n var. Ama birinde kendi estılar.. üç kat çıktılar.. dört : E ne Hllmi dlyornm. Ne olnr. yası var... Konıolos Bey bir nane şekat çıktıklan zaman Ahmetten : = Ahmet: Konsolo* Bey: keri alınız! diye şeker fişegini başka bepsi körük gibi solu : E Beyefendi jideeek mlylıt nzattı. Helecana iyidir. Vapura binelim ml?. yordn.. • E Ya! Vakit kaybediyonı». Tabll.. Teşekkür ederim. Konsolos Bey: ; E Hadi bnynrnn Adam biıl KaVapnra bindiler. Gflverteye Araba Doğancılara geldl.. Asansör... yok.. demek... E bataş Iskelesinde bekllyecek.. çıktılar... Vapnr hareket etti.. Adliyeye yaklaşırken: dedi. Tellâl da: : E Gidelim.. Haa! Çayımı lçmegüzel manzara... O sırada Tel Sap Adliyeye.. dedi.. 5Bn mahallede asansör yok : E dim.. Recep efendi barl Bİ« 1 lâl Niyazi kahveciyi çagırdı: bfir taraftan çıktılar.. tur.. diye cevap verdi.. • E çlniz.. Bize d5rt tane taze çay geKapının zilini çaldılar.. bir • în bnradan aşağıya.. »onE Diyerek kalktı hep bersber «r.. yaşlı kadın açtı. Simsar: > ra sağa sap.. E cıktüar. O fun Konsolo* Bey Ben istemem.. dlyen Ah Büvükhanım.. müsaade var : Nihayet thsaniyenin denıze E üsküdarda thsaniye mahallesimede. mı? Apartmanı gezmiye müş : bakan ve bayır kenanndaki = nin denize bakan bir yerinde Içelim canım.. hava çok teri getirdim.. : Gflzel »okağma geldiler.. KonE bir apartmana bakacaktı. Kon Buynrnn, bnyurnn.. ; solos Bey pek memnnn» E solos Bey, manıarası gflıel bir Çaylar geldl. Adam hanl haApartman döseli dsralı.. de ; Aman ne manıara.. diyen l anlatıyordn.. O ıırada biE yerde bir »ayflye anyordn. Ken rek arabadan indl.. hepsi innize bakan iki oda.. Yana ba : letci seldi. Bizimkiler blletle= disine böyle bir yer gBsteriledller.. şoför seslendl.. kan bir oda.. bir mutfak, bir : rini verdiler. Tellfil: = cekti. Bekliyecek mlyiz?. Tellfil: banyo, bir helâ.. E Bana bilet almadınu mı?. Hayır.. blz sonra bir sey Adam bunlan anlattı.. Kon E E îskeleye çeldiler Meydan a Almadık.. bnlnrnz.. Te yflrOdtt. ŞofBr: solos Bey.. balkona çıktı.. man ; E raba doİn.. Ahmet: Ben de siı alaeakımu di Paramm nereden alacağız zarayı pek beğendi, kadıncağı \ = Ben biletleri alayım.. diye ye almadım.. baylar.. Konsolos Bey şasırdı: za: I = nzaklaştı.. Bizimkiler beklediCezalı bilet keatiler.. Konso Aman rica ederim, simsar Pek güzel.. kaça veriyor E = Ier. O sırada oradan feçen bir los Bey 5dedi.. Çaylar Içildi.. bey ismlnlzi nnnttnm.. Razi sunuz?. diye sordn: E Bfifeci geldi.. Bardaklan aldı çocnktan Rahmi nane şekeri bey mi idl? Neden parasını ver Ben kansmam.. oflumla \ ve bekledi.. Tellâl: = aldımediniz. konnsacaksımz, dedi.. Simaara ; Kaç knrns? diye sordn.. E A? karnına nane şekeri ye Bayım.. benim nfaklıgım sorunca: = 140 kurns.. = nir mi Hilmi Beyyok!. Siz verin. «onra benlm Ben pazarlığa kanşmam. = E Konsolos Bey.. Nane $eke EHi lira bozar mınn?. tellSliyeden kesersiniz.. öyle demedim mi?.. Nasıl mal.. z E ri hn.. Her zaman yenir Ben Yok kardegim... Ahmet Bey verlrken Konsodeğmedi mi yirmi kâğıda» E E denize binerken nane şekeri a Bende de yok!. los Bey: Güzel güzel ama helâsı a = lırım. Safranı kabanr... Ahmet keseye davrandı ve Rica ederim Ahmet Beylaturka.. = E Allah Allah siz yalı nşaçay paralannı verdi ama içer efendi! Siz hesabı görun. Ben Arkası Sa. 5, SÜ..1 de = E ;• • Ş = E 5 2 = E E E 2 = E E = = Koıısolos bey acele geldi: Merhaba Recep efendi! Ba na taze bir çay hazırlar miiinıaî Bas flstflne Konaoloı Bey.. Hllmi efendi, Ahmet bey yok rnn? Şlmdl gelirler.. SIB bnfttB erkencisinlz? Evet, dfin ak»am ıSslestik. Tam «aat lekltde randevurauı vardı (Saatine bakarak) Tam feklr.. Avrnpada olsa bırakır giderler. Ama blzde bir çeyrek kadar temkln vermell.. Derken.. Rahmi Içerl gtrdi.. Hah!. Hllmi Bey. Ben de fimdi ılzden bahsedlyordam. Blraz geç kalmadımz mıf Aman Konsoloı Bey. Çlmendlfer ml bn? Geldik Iste. Ama tekizde ıBı Termigti Sayiiye ararken Yazan; Burhan FELEK Kadıköyde su dariığı Kadıköy'den Kadriye Selmanoğ dek subay öğretmeni, o vakit bir ln yazıyor: defaya mahsus olmak üzere köy B ü LMA C A Kadıköy, Bahanye semtınde, halkını toplamış, sonra da köyde yuksek apartmanlar günlerce su herkesin okur yazar olduğu hak1 2 3 4 & 6 7 8 9 suz kaldıktsn sonra, saati belli kında rapor vererek köy halkinın olmuştu. olmıjan bir zamanda musluklar cahıl kalmas.na sebep dan su gelmiye başlar. örneğın: Oysa ki köyumüz halkmın büyük Geçen hafta uç gun, ust üste, otur bir çoğunluğu ımzasmı dahı Btdduğumuz apartmanm üst katlanna mıyacak bir durumda olup mühur oğretsu çıkmadı. Alt katlara dahı saat kulianmaktadır. Gonullü 4 den 12 ye kadar su gelırken, alay cnenlerin (üniversiteülerin) seve eder gibi pazar günu saat 16 daseve yardıma koştugu bu devirde sular gelmeğe başladı Tabiî bir en büyük kültür merkezlerine çok çok kattakiler pazar gezmesinde, yakın bulunan kövümüze de ügi musluklar da açık oldugu için. su go<;terilme":ini rica erîeriz lar boşuna aktı durdu. Geceleri Çağlayan mahallesi 3 den itibaren aç:k musluklanmızdan gelecek sesi boşuna bekler sakinlerinin dilekleri dururuz. Günde bir kaç saat olSOLDAN SAĞA: Çaglayan mahallesi sakinlcri yasun tazyikli su verilmesini tele1 Dışan memleketlere yapılması fonla Sular idaresi Umum müdür zıyor: serbest bırakılan. I Son çağda seBiz Şisli, Çağlayan mahallesi salüğunden istedık. Birkaç gün üst yircisi en çok olan temaşa yerlerl Ü5te su geldi. Sonradan. aynı in kinleri, şehre 10 dakikahk bir meBütün gün çiroz elliyen, çiroz; (çoğul). 3 «Her hangi bir söze tizamsız durum devam etmeğe baş safede oturduğumuz halde semti seren o ince sesli, konuşkan kala, lman etmiş görünen çocuk dogurtma mızde su, yol yoktur. Elektnk ise, bahk, dağılıyordu kapıdan. Çıkan uzmanıı mânasına iki keJime. 4 lad.. aksam 20 . 21 arası kandil gibi yan larin çogu, mektep çocuklan gibi, Birinl hatırlayıp ianüni zikretme CEVABIMIZ: tır 5 Sebep Bize gelen şikâyet mektupların makta olup Yassıada saatlerini sırayla, peş peşe, va da ikiser ü şl. tersi «sayın şahıs»hiç kimseye ve ve faktör, dOnyada dan anladığımıza göre Kadıkoy dınlemek mümkün olamamakta çer, kolkola girmiş. gidiyorlardı, hiçbir şeye naslp olmıyacak daiml semtindeki su sıkıntısı, suyun ye dır Sayın valımiz Refik Tulga bu mezarhsm önünden çınarın altın kalma durumu. 8 Çevrilinee «erter»izli3inden çok, dağıttna işinin derdimizle meşgul olmuş, fakat dan seçerek, köye dalan yolda. kek çocuk dadıdısı telâkkl eden» Bazılan da. iskelenin dibinde . karşılığı iki kelime belirir. 7 Tarıyı orgranize edilmemesinden ileri henuz bir netice alınamamıştır. CEVABIMIZ: ; toplanmış, denize. motorlara bak ia>'a tohum atan. kokulu bir o t 8 gelmektedır. Hangi semtlere, güI Terzilerin çok kullandıklan levaBundan önce mahallenizce ya maga koyulmuşlard:. nün hangi saatlerinde su verilecezımdan, tersl «pek dar» mânasına Kısa, çok kısa bir an, iskelenin bir eski terimdlr. 9 Çevnünce ğı günü gününe radyo ile bildiril pılan şikâyetlere karşılık beledialt tarafında, tek basına duran, «en a|agı kısım» belirir se, hem suların boşuna akması, yece gerekli cevaplar verilmişti. sonra çabucak dönüp köye doğru, hem vatandaslann günlerce evleYÜKAR1DAN ASAfilTA: Ağacamii durağı 1 Koruma hareketi. 2 Eskiyavaş yavaş yürümeğe başhyan rinde bagîı kalması önlenmiş olur. yuır,ueatm«k için Beyoğln'ndan Seniha Ergani ya urunca boylu kızı tanıdı Ahmet. den barMklan tullamlan Mısırçarşısı ilaeı. 3 İlgi bekliyen bir köy nyor: Yüreği ağzına geldi. Gözlerine «Çok bayagılar» karşılığı ^kl kelime 27 Mayıs inkılâbından önce Ağa inana^nadı. Ama gene de o «fidan ve çoğul. 4 Elbisenin kolunun ueu Karacabeyden bir oknrnmnz yacamii tmmvay ve otobüs durağı gıbı» kızm, M e r v e m in , ken nun iç tarafı, yumu?aklık (eski tezıyor: 27 Mayıs inkılâbından sonra. il kaldırılmışh. BJ suretle, bu vası disine baktıgına, hatta küçük sol rim). S Ideal ve gaye. 8 tOnun tavuklan çokluk çemize bağlı 118 hane ve 566 nü talara binmek için Taksim veya «linın yere dönük isaret parmağlyolculann artıkfuslu Hamıdiye köj'ü halkmın da, Tepebaşma kadar yürümek mec nı. bir iki kere asagı doŞru hızlı lan ile geçlnir» eğitim seferberliğine uyularak o buriyeti hasıl oldu Beyoğlu hal hızlı salhyarak: « B u a k ş a m...» diye bir atalar s6 kuma yaijna öğrenmesi içm hare kınm rahatını kaçıran bu karann demek istediğine, öylesine emindi | zü vardır, parj ki .. kete geçilmişti. Ancak koyün ye kaldırılmasmı rica ederiz. alısverlgl yapılan yerlerden. 7 IXX «Araç elde Ahmet yukan sahil yoluna sapeden» karçılıgı itığı zaman, jşıklar yeni sönmüştü. trt kelime 6 Onbir yoktu daha saat. Onbaşınm kendi keyfine, kendi gönlüne gö üOnkü balmıcamr Eoklden deri ıslah halledllml» trkll «Un« re tatbik ettiği örfî idarenin ilk ne böyle denilirdi. 9 atelyeKTiSarhoş ve akşamından beri, erken kesiyor terbiyçBİzlerin vnnuml yerterde «ık A NKAR A İ S T A N B U L lardı elektnği. sık çıkardıklan. 7.27 Açılış ve günün program7İ7 Açıhs ve program 7.30 İki marş 7.35 Sabah plâkları ları 7.30 Haberler 7.45 Bağ 8.00 Haberler 8 15 Oyun ha lama Takımından oyun havaları hafif vaları 8 30 Plâk dolabmdan 8.00 Tatil sabahı için 9.00 Sevılen eserler (Borodin müzik 8.30 Neşeniz bol olsun «Poloveç dansları», Chabrier 9.00 îsteğinize göre 10.00 «Espana», J. Strauss «Mavi Tu Bir dalda durmadan 10.50 Çona Valsi») 9.30 Türk müziğin cukların pazar koşesi 11.00 den istekler 10.00 Çocukların Şarkılar 11.15 Haftamn sohkoşesı 10.30 Dinleyici istekleri beti 11.30 Zehra Eren'den (Hafif Batı müziği) 11.00 YurTürkçe dans şarkıları 11.45 dun dört bucağından 11.15 Programlarımızdan seçmeler Türküler 12.00 Hafif yemek 12.15 Öğle konseri (Brahms «1. müziği 12.30 Yurttan sesler Senfoni») 13.00 Semih Argeso 13.00 Haberler ve Turk basınınve 7 kemanı 13.15 Haberler dan özetler 13.15 Küçuk konI 13.30 Şarkılar (Sevim Tanürek) ser 13.45 Neş'e Can'dan şarkılar 14.15 Sizin için 15.00 14.00 Çeşitli stüdyolardan Mustafa Geceyatmaz'dan türkü14.30 Celâl Bozsoy Orkestrası 24 26 28 30 v e 34.000 lira olan 14.45 Gitar Kuarteti 15.00 Be ler 15.15 Gençlığin sesi 15.30 raber şarkılar 15.30 Bir hikâ Güneri Tecer'den şarkılar DA İ R E t E R İ N yemiz var 16.25 Veli Efendi 18.00 Klâsik Batı müziği dinleyiHipodromundan naklen yayın ci istekleri 17.00 Ulviye TasYARlSl 4 AYDA, DİĞER YARlSl 40 AYDA (Başbakanlık At Yarışları) kent'ten şarkılar 17.15 Pazar 16 50 Hafif şarkılar ve dans mü çayı 17.30 Hüseyin Gökmen' VE zıği 17.15 Oyun havaları den şarkılar 18.00 Peggy Ha17.30 Şarkılar 18.00 Akşam mü yama söylüyor 15.15 Spor sayANAHTARI HEMEN TESLİM ziği 18.30 Turküler (Fatma fası 18^0 Sizin için 19.00 Turkân) 18.45 Haberler Haberler 19.15 Sizin için seçÇOK UCUZ 19.00 Çeşitli stüdyolardan 19.30 tiklerimiz 19.40 Gönül SÖyler' Akordeonla melodıler 19.45 den şarkılar 20.00 Yasııada LÜKS A P A R T I M A N DAİRELERİNİN Şarkılar (Selma Ersöz) 20.00 saati 21.00 Necdet Tokatlıoğlu' Yassıada saati 21.00 Şarkılar dan şarkılar 21.30 Her pazar YARlSl PEŞİN D İ Ğ E R YARlSl 36 AYDA (Orhan Şener) 21.30 Spor ha yirmibir otuz 22.00 Cevriye berleri 21.45 Piyano sololan Ceyhun'dan şarkılar 22.30 SeNOT: Daireleri görmtk Ut«y«nl«r CUMARTESİ ve PAZAR 22.00 Çeşitli stüdyolardan mih Argeşo ve 7 kemanı 22.45 günleri laat 14 de Muessesemizden kalkan vasıtalarla gidebilırler. 22.30 Çağımızın bestecileri Haberler 23.00 Gece konseri MODERN ÎNŞAAT MÜESSESESİ Cağaloglu Nnruosmaniye cad23.00 Haberler 23.15 Tatil sona 23.30 Günün sonu 24.00 Kapadesi Doğançay !ş Hanı Kat: 2 No. 26 Tel: 27 10 25 ererken 23 55 Program 24.00 nış. Reklâmcıhk (1203/2621) Kapanış. Çınarın altına gidip demiriemek niyetiyle, Osman makinayı çalıştırırken, saat yeni beş buçuk oluyordu. Ahmet, ton üç günde vurup, buz fabrikasına yatırdıklan bahklann kayıt fislerini aldı Osmandan. Bir kere.. bir kere daha t o p • 1 a d ı . 152, S8, 157, 1431 T«m 490 kilo yapıyordu hepsi.. 490! Gülerek başını kaldırdı Ahmet. Uzattı gene makbuzlan Osman. «Al!» dedi «Aman iyi jakla. Ne dersin, düzeliyor galiba işler ha?» Sevinçle kafasmı kaldırdı Osman: «Hı » diye. Sonra ilâve etti: «Inşaüah hep böyle gider.» Ahmet, onun son sözîerini, duymamıştı galiba Dikkatle sahile, tam bnünü doldurdukları Konserve fabrikasının iskelesinin dibinde bir yere bakıyordu. «Az vakın geçsene kıyıya!» diye seslendi Osmana «Sokul hele, çu iskelenin dibine doSru . » Osman. az çevirdi Kaderimin ba çını, sağa^ Fabrikanın önünden karmakarısık akseden, kadın kız se^lerine doğru... Paydos olmuştu. 2.500 LİR PEŞİNLE FLORYA Cennet Apartman Daireleri Mahallesinde BA* OSCAK: ! 11111II1S1111E1111 f 111 IIIIUIHIIIIIIIIIIIİ11IIIIIIIIIIIIIIIIIII||!IIIIIIIIIIIIIII1IIII(IIIIIIIIIIIIIIHIIIIII!IIIIIIIIIIII!1IIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIMIÎ? IIIIIMIMIIIMIIIIIIIIIIIIIHll,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,, p A III 327 PBOF. NtMBÜS'fin ftlACEBALARlî / \ VARIN MALIYECİLEI? OEFTtRLERI (âl'TTİJ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle