12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 DÜNYÜ Senato, Keflnedy'nin tekliflerini kabul ettî HÜBERIERİ Seller geldi aldı götürdü. Seller boyuna da sürüp ffidiyor. Bugiın BURHAN TUPRAK'ın iki eseri: bu ili su basmış. yarın öbür ili. Alışt'ğımız bir şey oldu sel basI Baimakaleden dcvaml Burhan Toprak'ın iki rscrı: X + 150 buyuk sayfa. 5 lıra. kınları. Canı. malı alıp götürüyor. rim idaresini bu tntamnnda âdeta T * SANAT TARİHÎ. Birinci cilt. | En beteri, hem de beterin beterl, * ısrarla teşvik edivordn. ( tşte, knyruklar bnnn anlıyamadı r Istanbul 1960 Güzel Sanatlar AkaFolklor: toprağı kökünden söküp götiirülar Bir kaç aviık bir tereddütten demisi yaytnı. IV»239 S resimli. « TORTUM'DA HALK İNAN yor bu seller. Yerinde kayalıklar Kahul edilen tasanya göre, sonra vavas yavaş kımıldamava, 21.50 kuruş. (Akademi Yayınları' MALARI. Yazan: Mehmet Kardes. kalıyor. Bir daha hiç bir zaman Kennedy 250.000 yedeği faal sağa sola göz atmava, nihayet yeni nın 23 ncüsü olan eserin iltc cildi îstanbul. Yazarın adresi: II. Tb. 4. ot bitmiyecpk, orman olmıyacak göreve çağırabilecek kurulan partilerin kadroları için şu bölümlerı ıçıne alıyor: Tarihten Grup Yedeksubay adayı, Sıvas. 78 kayalıklar Bu topraklar üstünde • de teşkilâtlantnaya ba$ladılar. Par öncekı sanat; Yakın Doğu: Mısır, S. 100 kuruş. (tçindekiler: Halk bu «eller gittikçe de azıtacak. GitWashington, 20 (AJ>.) Ameriti liderlerine soknlarak onlan tam Mezopotamya, Hititler, Asur tm ınanmaları ve âdetler; Evlenme tikçe illenmizi, köylerimizi önüfcan Senatosu cuma geeesi Başkan mânasiyle «fikri» bir mnbasara al paratorluğu, İran, Finikeliler • İbhayatı ile ilgili âdetler ve inan ne katıp götürecek. Bi? şu yurduKennedy tarafmdan talep edilen Bibliyograf muzda her an bir felâketi beklitıııa aldılar. Eski devrin zihnıve raniler, Ege. Yunanistan, Anado malar; Taşlamalar; Lugnn, Fransa 29 (AP) Fran bir adım atacağını düşünüyorduk. mak ıstemektedir. ve Amerikan askerî gOcünün art sızlarl» Milliyetçi Cezayir temsil Halbukı gördük ki, Fransızların yeceğiz. Gökyüzünde bir bulııt «Bundan başka, Fransa'nın tutu tini kendi çevrelcrinde >inıdiden luda Yunan şehirlcri. Etrurya, Ro ya.) •ırılmasına matuf isteği derhal ve cileri arasında ceeryan eden banş tutumu General De Gaulle'ün, mundan şu sonuç çıkmaktadır: hortlatmış gibidirler. Taktikteri ma. Ortaçağ, Bizans sanatı, Roma * görmivelim ödümüz kopacak. tam bir ittifakla kabul etmiştir. müzakeerleri cuma gecesi ikinci kendi kaderini tayin hakkım Ce Fransa, Büyük Sahra üzerindeki de basittir. Liderleri paravana o sanatı. Gotik sanatı, Ortaçağın soTip. ORMAN YANGINL.ARI: Senato, Amerika Birleşik Devlet defa akamete uğramıştır. Buna se zayir'in 13 vilâyetine teşmıl eden siyaşî egemenlik konusunun daha larak.bir süre ba?Iannda tulmak. nu, Hmt ve Cin Hindi. Çin ve Ja * AKCİĞER VEREMt. KeşfeBenim o§lum bina okur. Döner ler Başkanına 250.000 yedeği faal hep Sahra üzerindeki kontrol me 16 eylul 1959 tarıhli konuşmasından sonra ele alınmasını, yanı 13 vilâ Ister mubalefette kalsınlar. istcr pon. Terimler. Kitaba haritalar, dilen yeni ılâçlarla tedavi, Hastaokur. Gene orman göreve çağırma ve daha fazla u selesindc çıkmaza girilmiş olması beri hıç değismemiştir. yetten meydana gelecek bağımsız iktidara geçsinler, sırası jreldifi metın chşında cetveller de eklen lıgın erken alâmetleri. Korunma döner gene «Gerçi Fransız heyeti, Büyük bir Cezayir ile Fransız hükümeti zaman asıl hüviyetlerini biitiin çıp. miştir. Ivi kâğıda basılmıştır.) cak, füze ve gemi inşası için gösterilmektedir. çareleri. Yazan: Büyükada Sana yangınları başladı. Yıırdun şuraLugrin'de Fransız Cezayir Sahra'daki kaynaklann ışletilme arasında ileride müzakere edilme laklığı ile ortaya koymak sc *.onP58.570.0O0 dolar sa.rfetme yetkisi * SANAT TARİHİ. 6. basım. toryumu hekimlerinden Dr. Selâ sından burasından, gün geçmiyor görüşmelerine katılan Cezayir [ siyle ilgili bir plân sunmuştur. Fa Mni ıstemektedir. Böyle bir du ra intikam almak! veren iki tasanyı oylamışhr. İstanbul. tnkılâp Kitabevi. 256 S. hattin Bedrı Ersen. İstanbul. 109 ki bir yangın haberı gelmesin... O Geçici Hükümeti heyetinin sözcü kat bu plân, Büyük Sahranın Fran rumda, Cezayir heyeti içın, artık haberler de, olan Yalnız, knyrukları yanıltan bir resimli. 525 kuruş. (Liselerin 2. sıS. resim. 5 lira. Yazarın adresin da. bu gelen Bunlara ilâveten. Savunma Pa sü Rıhda Malik dün gece yaptığı sız egemenliği altında kalraasınt mânası kalmıyan bir tartışmaya nokta var Bu basit taktiği yalnız istenebilir. vangınlann yüzde biri. Gazeteler nıf edebiyat kolları ile 3. sınıf e den ödemeli olarak kanlıği muvazzaf nrduyu 217.000 bir basın toplantısında, iki taraf gözetmektedir. Fransız heyeti, bu devam etmek güçtür. Şunu da be kendilerinin bildiğine inanıyor ve debıvat ve fen kollarında okutu (Kitap, on altı bölüm içinde ve hep<;ini yazsa. yazabilse aklımız kişi arttırabilecektir. Bu vekunun arasındaki görüşmelerın. Buyük plânı müzakere etmek ıstemiştir lirtmelıyim ki, Fransız heyeti, Bü devrim idaresiniıı iyi niyetindeıı. 125.000 i tamamen orduya tahsis e Sahra konusundaki anlaşmazlık lan eser, tarıhten önceki zaman remin tarihçebinden bugünkü te başımızdan gider. yük Sahra meselesindeki müzakeama, Cezayir'i sadece Büyük Sahşefkatiııden doğan hoşgörürlüğünü lardan bugüne değin sanat tarihi davilerine 'kadar her çeşit bilgiyi Hep yazdım. Söyliye söyliye diriilecektir. yüzünden durduğunu teyit etmiş1 raya komşu bir ülke, Büyük Sah renin artık sona erdiği ve bu k o bir aciz belirtisi sanıyorlar. vermektedir. Sanatoryumdan öde ümde tüy bitti. Kim anlar kim nın ve Tanzımattan bu yana Türk nuda artık söyliyecek şeyimiz kalYedeklerin göreve çağmlması tir. Sözcü, yaptığı uzun basın top | ranın zenginliklerini başka Olkelemeli istenebilir.) Bu noktada aldandıklarııu öğre sanatını tanıtmaktadır. Bir okul dinler. Herkes de benim için di75 e karşı 0. Kennedy'ye ilâve tah lantısında, Cezayir heyetinin, sr; re nakleden bir geçit olarak say madığı görüşündedir.» nirlerse durumlanııı tckrar gözden kitabı olmakla birlikte sanat tari* yor ki. bir yazdığını bin kere yasisat kullanma imkânı veren ta tık «mânası kalmıyan» bir tartış' geçireceklerine, kendilerine daha hi üzerinde fikir edinecek her ay Sigorta. zıyor. Konusu yok da diyorlar, bel san ise 8 1 0 oyla kabul edilmiş mayı nasıl «istemiyerek» tâlik etakıllıca. daha dürüst bir hareket dının. yararlanacağı niteliktedir.) * SİGORTA SAĞLIK DERGİ ki ondan. Konudan çok ne var bimek zorunda kaldığını anlatmıştır. tir. cizçisi arıyacaklanna süphe yokzim memlekette. Elini sallasan elRıhda Malik demiştir ki: Not: Burhan Toprak'ın tnkılâp Sİ.m l et'îçi Sigortaları Kurumu Hek i r i Senato Silâhh Hizmetler Komitur. Dernegi'nin iki aylık der lisi... ö y l e bir memlekette yaşıyo«Cezayir heyeti Lugrin'de, kendi Kitabevı'nce 4. basımı yapılan «Yu tesi Başkanı Russell «Sovyet Baş kaderini tayin hakkım, Büyük SahHaziran, 6789. sayı. Tepeba ruz ki... Konu mu, yum gözünü NADİR NADİ nus Emre Divanı» m daha önce ta g' s if; S şl bakanı Kruçef ve Sovyet Büyük ra'da yaşıyan Cezayir halkının ' Kurumu. Sayısı 5 lıra. (I al kalemi eline.. Ama benim bir nıtmıştık. Elçisi Menschikov, bizim çok yu bertaraf ederek, yalnız kuzey Ceçindekiler: Tıbbi kısım; Mediko konu üstünde ısrarla duruşum, d&NevYork'ta beyazlarla sos al k l s l m muşadığımızı kendilerinin sert teh zayir'de tatbik etmek gibi mantıky : Haberler.. bölümle nüp döniip oraya gelisim. başka.. Sosval bilimler: n e a lm Memleket için çok önemli saydlzenciler arasında büyük ditlerine cevap veraıiyeceğimizi sız bir tutumla karşılaşmıştır. " >" ^t.r.) « A^ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ğım, vazgeçilmez. hallî mutlak* «Lugrin'deki Cezayir heyeti, sarfüşünebıürler. Böyle bir trajik bir kavga oldu TOPLUMSAL YAPISI. Yazan: gerekli sorunlar. Var olmak, ya da hataya düşmiyeceklerini ümit e dece Cezayir topraklarının bütünAmerika'yı 1970 de geçeceklerini iddia eden lüğü üzerinde ısrar etmekle yetinNex\ York 29 (a.a.) Nev York Doç. Dr. Cavit Orhan Tütengil. ^ j . yok olmak işi. Böyle korkunç bir derim.» demiştir. memiş, gündemin 1 ve 4 No. lu koun zencılerle meskun mahallesı 1960 1961 ders y.lı yaz söme«tringereng.l'in şiırleri. Ankara sorunla karşı karşıya kalırsm d« Sovyetlerin bu gayelerini gerçekleştirmek için Senatör devamla «Kayzer Wü nularmı birleştirmek yani egemenHarlem'de şiddetli bır kavga oL de tktisat Fakültesı ikinci sınıfındilinde tüy bitinceye kadar. bu helm ve hatayı Birinci Cihan Har lik meselesi ile Fransa ve Cezayir muş ve tam üç saat beyazlarla bu da sosyoloji Doçenti Dr. C. T. Tüsorunlar çözümleninceye kadar böyle bir plânlamaya giriştikleri belirtiliyor binde Adolf Hitler de tkinci Dün arasındaki müstakbel işbirliği memahallede otura n siyahlar dövüi. tengil'in verdıgi derslerin öSrenKARPU nasıl söylemezsin. Ben dönüp döva harbinde yapmışlardı.» demiş selelerini bir arada müzakere etciler tarafından tutulup çoğaltımüşlerdir. nüp aynı şeyleri söyliyeceğim. Var tir. Q Moskova, 29 (a.a.) Sovyetler mektedır mek teklifinde de bulunmuştur. , , . , . . . . Kavganın şiddetinden pohs mü. lan notları. İstanbul. 33 yaprak, Bellı n.n şıırlen. sın bana kötü yazar desinler. Bu D Birliği Komunist Partisi yarın saKruçef ın ıddıalanna gore «Bu ı , . , . . ... . Fransız heyetinin ileriye doğru teksir.) , J o .ı , ci r ii hır Yayınları, Başşehır sok. 28. 109 adam da amma bıktırıyor, okutnabah yeni bır program ya>/nlaya devrenın sonunda Soveytler Bırlı •dahale edememıs ve ıtfaıveye baş • v r m a yız bunu desinler. Ne yapayıtn * İŞ KAZALARI. Natıonal Sa S 3 h r a caktır. Bu programın diğer komu ğinin ıstihsah Amerika Birleşik I " k gerekmıstır. Kavgacılar u ' ' ^ ne isterlerse söylesinler. nist devletler partilerine ornek o Devletlerıninkinin iki mislı olacak zerlerıne hortumla su sıkılmca ay fety Council. Inc. yayınlarından. Romaıı lacak şekilde hazırlandığı ve 1919tır ve plânın gayesi Sovyet ekono rılmışlardır. Gene bir sürii söylediğim bir * B l^ s R lT rKÖ3ELİA nÜCGEN. nSa sözü tekrar ede"eğim. Sayın okuryılında Lenın tarafından yapılmış mısının ' ı 60 nispetinde tam ko Bu arada bazı dükkânlar yağma l â h r e I n o m a m k a r a D ; " " plânın yerinı alacağı soylenmek münıst sısteme çevrılmesidır. Plâ edilmiştir. Her iki taraftan da ya. fpttin Sok. Maltepe. Ankara. 40 S. B u S ü n Vayınevı, Şınası Sok Dolarım, kusuruma kalmaym. Yiire» tedir. resimli. 350 kuruş. (Kitap, her saynın sona ereceğı 1980 yılından iti ralı vardır. ğim yanık. Biz çalıyı başmdan sürürüvorU7. Oldum olası ödevimiî 1yi haber alan kaynaklar bu baren Sovyetler Birliğinde genel Beş kişilik Japon Senato facia uc resim ve açıklamaları ile Budapeşte, 29 (A.P.) Ingılte programda Kruçef'ın, opportunıst istihlâkin % 60 ı bedelsız olarak meydana gelmiş, renkli olarak babu, demiştim. Işin temeline, yürebir kaç yıl önce Ulus'ta tefrika renin Macaristan nezdindeki tem olduğu hakkındaki iddiaları redde karsılanacak ve ihtiyaçlaıa göre heyeti İstanbula gelecek •>.lmıştır.) ğine gidemiyoruz. Rir işin cilâsıedikniş olan bu romam Kitap haWashington, 29 (a.a.) Ameri silcisi, Macar hükümeti tarafınâmme teşekkullerinde tevziat yaTokyo, 29 (A.P.) 5 kişiden te :;: AYDIN'DA DEMOKRASİ MÜ line getirilirken birkaç bölüm da na, en kolayma gidiyoruz. demijkan Meclisi Ayan üyelerinden dan Gana Başkanı Nukrumah şe derek Marksist Leninist doktrinpılucaktır. tım. Temele inmek zor, yüzeyden şekkül eden bir Japon senato he CADELESİ. Yazan: N. Celâdet ha eklenmıştir.) Warren Magnuson bugün yaptığı refine verilen bir kabul resmin lere bağlı kaldığını göstereceğini gitmek kolav. Komunist devletler İçinde yarın veti cumartesi günü Tokyodan Say Candar. Izmir'de' basılmıştr. Yazabir konuşmada Sovyetler Birliği de Nukrumah'ın Ingiltereye ha» tahmin etmektedirler. * benzer bîr gon'a müteveccihen hareket etmis rın adresi: Şarampol cad. 278. AnOrman tahrip edenlere idam hük nin 500 modem denizaltıya sahip karet etmesi üzerine salonu ter Bu programın 20 yıllık bir ekono r.eşredilecek plâna Çoctık Kitapları: talya. 56 S. rpsımli. 150 kurus. (1954 mü istedik. Bir kişi ormana yan mik plânı da ihtiva ettiği belırtil programı olan yegâne devlet Yu tir. olduğunu «öylemiş ve «Bu deniz ketmiştir. :;: SECİLMtŞ ATATÜRK ŞİİRgoslavyadır ve 1958 yılında yayınHeyet, bir av iürecek olan se ve 1937 secim mücadelesıni Ayhaktı mı celfin ip. Asıverir^in. altıların büyük bir kısmı BirleGana Ba>kanı uç gunlük resmı larıan bu program \ uzünden Yu yahatinde Uzakdoğu, Yakın ve Or. dın'da .ceçiren yazann anıları. ta LERİ. 16 S. 30 kuruş. her ŞPV halledilir. N P kolav değil şik Amerikaya füze hücumlarına bir ziyarette bulunmak üzere Ma * SEÇİLHtŞ 1 MAYIS ŞİİR9 goslavya bilindiği gibi, diğer ko tadoğu memleketlerini ziyaret e nıdığı kimseler, yazıları.) mi? O adamlan a?mca sahiden ij ririşebilecek ktıdrettedir» demiş caristana gelmiştir. LERİ. 16 S. 30 kuruş. münist devletler tarafından şiddet decektir hallertilir mi? Rütün dünys bilitir. V EFA T * SEÇİLMİS 23 NtSAN ŞİtRToplantıda, Nukrumah, Ingıltere le tenkid edilmiş ve «revizyonistJapon &enatorierı bu arada Turyor ki, fivle kolav kolay halledilye atfen yaptığı kıs>a bir konuşLERt. 16 P. 30 kuruş. M<rhum Dr. Ali Kamıl eşı, lıkle» itham edilmişti. ; kiveyi de ziyaret edecekler ve he EÇitim ÖŞretimmez. Adam ftldürenl^ri idam eHımada «müstemlekeci zalim> tâbi* TUMHURtYET BAYRAMI * İLKOKUL SON SIMF SIfcmpkli Hava Albayı Tahir TurAmerikayı 1970 de geçeceklerini vet 20 ağustosta İstanbula gelecek vorlar. Cinayetler eksilivor miı? rini kullanmış, bunun üzerine tngan, Nimct Koray, merhum i NAV SORULARI VE CEVAPLA ŞÎİRLEKt. 16 S. 30 kuruş. iddia eden Rusların bu gayelerini t l r . Dpmek ki bir takım sorunlan orRI Hatan Kâmll Gorgün'ün snnegiüz temsilcisi elindeki kadehi * SECtLMÎŞ 27 MAYIS ŞİtRHeyetın, ziyaret edeceğı memle Hazırlıyan: Necati Tamer. Tertahakkuk ettirmek için böyle bir tadan kaldırmak için bajk» şeyler leri. RUştü Koray. Nezihe Tursert bir şekilde masanın üzerine plânlamaya giriştikleri bıldiril ketlerdeki siyasi ve iktisadi şart1 *>P v e kontrol eden: Avnı Altıner. I.ERt. Derliyen: Mu^tafa Adak. 16 gerek. gan'ın kayınvalidelerl, Samahst bırakmış ve derhal odadan çıkmış S. 30 kuruş. mektedır. larını fetkik edeceği bildirilmiştir. I İstanbul, Başak Kutuphanesı. Turay, Ali Turgan, Eamly* Şu bizim orman işıne gelınce. tır. Bu kitap tstanbul'da Bakış' KuBeşkardf», Selma Kurdakul'un kurtuluyu için bir tek çare VÎT. tüphaneîirce vavınlanmtîHr. eî^ıH »aühatı nlsvankövlüleri orman içinden ç!ksrac=V Moskova, 29 (A.P.l S =ır> Köylüler ormanın îçinde kalT»«f ajansı tarafındsn bildirildiğiNEJLA tLBASAN FATMA GÖRGÜN g Hıfeça ormsm yeBselerÎBe devam *• ne göre ilk defa olarak geniş bir Hakkın rahıoetins kavuçmuşİle " % EĞİTİM HAREKETLEKÎ, Ha H«=c»>klpr. Başka rı'iç çareîeri vok. küme içinde bir grup «Beyaz botur. Cenazesi 30 temmuı; pazar nran. 78. sayı. Ankara, P. K. 2S İdam H etşen, gene ormana saldıa OSMAN İLBASAN dur yıldız» ireşfediİTniştir. günü Kızıltoprak Zühtüpaça Bahçehpvler. 100 kuruş. racaklar. Bu orman içi köylerini Evlendiler Camllnden iklndl namazını Bu yıldız grupu Ertnenistanda^ BEŞGEN. Şur dergisi Tem kaldirmak o kadsT kolay mı? Komütaakıp kaldınlacaktır. Klob12 2t Tpmnıur ki Byurakan rasathanesi tarafmmuTj. 4. fayı. İstanbul, Itfaiye cad. lav mı zor mtı. ama baska hiç bir Cumhuriyet 2S4S dan ortaya çıkanlmıstır. «Beyaz Refâİ) «ok. 2. 50 kuruş. çaremiz yok. Haaa, tonta o kadar bodur yıldız» grupu astronomi â* rAPÎRÜS. Temmıır Ağus da zor değil. Bir orman mühenlimlerine kâinatın yasmın hesaptos, 4. sayı. Ankara, P. K. 589. 100 disi arkadas bunu hesap etmişti. »SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA' lanmasmd» yardınıeı olacaktır. kuruş. Ben de zamanında bunu yazmısSinir sistemi hastalıklarmın tedavisinde * tMBAT. Temmuz, 6. sayı. îz tım. Her yıl yanan, tarla yapılan. Rasathane müdür, bu yıldız grumir, 848 sok. 40. 100 kuruş. punun Lyra takım yıldızlan içinkeçinin yediği, kaçakçılık yoluyla * YEDİTEPE. Temmuz, 43. sakesilen ormanm kereste fiyattna, de ve dünyadan 800 ısık senesi mevı. tstanbul. 100 kuruş. safede restne alındığını kaydetmişevet bir yıllık kereste fiyatma or(500 mcg Vitamin B12 ve 250 mg. Vitamin B l ) •.;: BÜTÜN DÜNYA. Nisan . Ma mandaki bütün köyler iskân editir. 6 ampul 20o. Perakende 730 kuruş j ı s ' . Haziran, 17. sayı. 350 kuruş. lebilır. Hem de farla verilerek, öBeyaz bodur yıldızlar grupu * FİLİZ. 15 temmui, 2. sayı. Kır küz, tanm araçları verilerek, hem Bütiin Diyarelerin tpdavisinde cok eski yıldızlan teskil etmekteşehır. 25 kuruj. dc uç sözlü bir ev yapılarak iskân dir. Sovyet ilim adatnları bunun Dİ YAREKS edilehilir. Dikkat edelim, bir yıl10 milyar sene öncesine ait olabiDıhydrostreptomycın, Sulfaguanıdın. Sulfadıazın. da hopur edilen ormanm yalnız ieceğini 1leri gürmektedirler. Kaolin, Bijmuth Sub carb, Atropın Sulfate MEVLIT kereste olarak getireeeğî p«rayla. Bu yıldızlarm ışıkları güneş >şiâ Çok sevgiü vf kıymetll »nneTn 1' Şından 1000 defa daha zayıf oldut MEMDUHA Alptogan'm ili ÖLEN TOPRAKLAR Piyasaya arzedîîmişlir. ğu için, bu tip yıldızlardan «imH'ruhuna ıthaf edilmek Ozere, i Ormanlarin yok olmasmdan dove kadar pek azı görülebilmişti. i vefatınm kırkıncı gününc te i I layı, toprağımiî her gfin denlzler* i «adOf eden 1 AgustoB 1961 «ali V Tass, Ermenistan rasathanesinde SIRKECİİSTANBUL FAKO İLÂÇ SANAIİİ KOLL günü KadıkByde Osmanağa |' akıp /fidiyor. Iklim deguiyor. Sel200 «Beyaz bodur yıldız» müsaheReklâmcılık 1214,2623 Camiindp ögle namaunı mu \< ler, seller, seller .. Zaten jrüzyılde edilmiş olduğunu kaydetmektetaakıp Mevlit okunacagından J lardan bu yana bu topraklara hiç . dir. • akraba, do»t ve arkadaslan ' bakılmatnış. Toprağa ne gübre ve? mızla arzu buyuranlarm teç .< rilmiş, ne bir sey.. Toprak nldük9 f riflertni rica pylerim. i çe ölmüj. Şimdi halkımızı bu ve* Oglu: N'uretttn Alptcgan ( > rimsiz topraklar beslemiyor. Bu\ Cumhuri\et Î61S wt yük bir felâketlp karşı karsıyayız. Halkımız gitHkçe kayalaşan Açık eksıltme ile aşağıda cins ve miktan yaîib üç kalem yiyecek madde&i satın aluıacaktur. bir toprakla, gittikçe çölleşen bir TEŞEKKÜR Şartname ve evsaflar İ K . Lv. Âmirliği ile Komisyonumuzda gö rülebilir: Tabmini fiat Mikları M. teminalı toprakla, bunun sonucu olarak da S Hazlran 1961 günü vaztfe Ue AnSaati Kilo Lira Krş. Dıale günü CI N S I Lira Krşkara'ya giderken geçirdigi trafik açlıkla kar«ı karşıya... kazasında «ehlt olan »ftm tı. Kd. GÖZ GORÜYOR Bnb. l5fiO 90 10000 675 00 Taze üzüm S Ağustos 1961 15;00 27 5000 101 25 Karpuz SÜLEYMAN Makamoğlu'nun Yaa, iste böyle. Bana kötü. çok 8 Ağustos 1961 15;00 kazayı mütaakıp yaralı olarak Çan kötü yazar desinler. Fukara, konu 3000 31 69 75 Kavua 8 Ağustos 1961 kırfya getlrilisinde Çankın Plyade bulamıyor da bir kaç konu için(1009 Basın 30€6)/26O5 Okulu, Memleket Rastahaneel kıy de dönüp duruyor. desinler. Ne metH perBoneli. arkadaslan re çok yakın doetlarunız tarafind«n göete derlerse desinler. Ben, yazar olaröen, gerek helikopterle Ankara As. rak, bu sorunlar çözümlenmedîkTip Akademiaine naklinden «mra çe başka sey soyliyemiyorum. YaG. temiaatı tedsvlsi Içln çırpman Prof., Dr. ve zarlarm sorumluluklan var. Ben Adet !M3J)3 MohBed, Deposu Cins ve nev'i Patalojl Enstitü«ü personeltae, Anbu sorumluluğu yüregimde duvuksra, Adana. Istanbnl, I»p a r t «. r> yorum. 170 22.326 Çakallık D.V, Kayın DolapKürek 239 njzli re Uluborlu'dan hâdlseyt ög610. 47 0.641 Çakalhk D.V. Göknar azman renerek koçup gelen akraba ve ya Bunlar bi?im büyuk varalarıvsralarımız. Hiç kınlarnmza, cenazenin Isparta'ya mız. Onulmaz nakllnde bizlere unutamıyacagımız kimse bir çarp bulamıyor. Bir 780 Vıizmetlerl olan Niyari Tug"a VP. M.derman vnk gibi. Yukarıda cinsi. mıktarı; muhammen bedeli ve geçici teminatl yazıL Işîetmemizin Çakalhk depo5. Bakanlıgı ilgili »ubaylarına, roekGene de sayın "kurlarım. ^ıj sunda mevcut bulunan (2) parti orman emvali 4/8/ 1961 Cuma günü saat 15 te İşletoıemız binasında toptap, telgraf ve bizzat baçsagligı dlleyen dostlannnza. çelenk gönderen benim temcit pılâvı gibi vazılalanacak komisyon huzurunda açık artırma guretiyle satışı yapüacaktjr. birtJMere, Isparta Er Egitim TOmenl rımdan. çok çekivorfun'iz KusuBu satışa ait şartname; ilân ve eb'at listeleri Adapazar Orman Basmüdürlüğü; Adapazan; Kara«u; Komtrtan ve aubaylanna ayn ayn ruma kalmayın. Başkası elİTrsden (B*«n SS06 A. 1360»)/2609 Akvazı; Geyve İsletme Müdürlükleri ile Hendek Adapazan Keregteciler Cemiyetleri ve İsletmemir Kaes kalbt fOkranlartmızm gaaetenlz gelmiyor. Size daha açıkça bir şev radere bölgesinde görülebilinir. Tamtaslyle dnynrulmanni riea ede soyleyım tnı, goz göruyor, gönül rls. İsteklilerin belirlî gıin ve eaatte Komisyonuınu ra ilgili belgelersrle birlikte müracaaüeri ilân otaaör. katlanmıyor. E«l: Nebabat (Basın S440)/3808 Ta?ar KEMAL Camboriytt 2638 Fransız •'Cezayir görüşmesi İkinci defa akamete uğradı Müzakerelerin iki taraf arasında sahra konnsundaki anlaşmazlık yiizönden durduğa açıklandı Yayın Haberleri Devrim Bir şaka Sanat tatihi Değildir OERLEYEN: S.N.ÖZERDİM BUHUM Göz görüyor. . . SELLER: Sovyetler Birliğinin yeni 20 yılhk plânı G A R p T C R K C A Z İ Z B e * ,, f. Sovyetlerin 500 Gana Başkanı Ingiliereyi denizaltıları iahkir etii yarımş Kâinatın yaşını oriaya koyabilecek bir yıldız grupu tesbii edildi SUMERBANK'ın Zengin ve isabet ihtinıali uncu çok yüksek COMBENAL Ampul YAZLIK CE$İTLERİNİ MUTLAKA GÖRÜNİİZ Ikramiye keşidesinden istifade için de Ist. Boğ. Mst Mv. K. Sat. Al. Kom, Rs. den: 4 AĞUSTOS Cuma günü akşamına kadar Devlet Orman İşletmesi Hendek M üdürlüğünden: 1OO LİRALIK actırmayı Bir tasarruf hesabı unutmayınız. SÜMER En çok hesap sahibine " ' En büyük para ikramiyelerini dağıtan banka ı [ IBCS J T. C. ZİRAAT BANKASI 3274/2738
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle