09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'TTl Milli futbolcu bugün saat 12.15 de uçakla Roma'va hareket edecek Seref gidiyor doğraya Can'ın Real'e transferi ımıhtemel CUMHURÎYET £8 TemmtK 196Î Rüçhan Alpansü ve Şükrü Gülesin vâsıtasiyle Ispanya'nın henüz belli olmayan bir takımına transfer olacak Fenerbahçeli millî futbol. cu Şeref Has, bugün saat 12.15 de kalkacak bir uçakla Roma'ya hareket edecektir. Tenis müsabakaJannm yapdacağı kortlar Du n sabah Fenerbahçe stadında tek başına çalışan adı geçen fut FENERBAHÇE DÖNDÜ 31 Temmuza kadar lludağda kalması kararlaştınlan Fenerbahçe futbol bolcu öğle üzen uçak biletini aldık takanı dün idaredlerinin an! karan Oe kampı terkederek şehrinuze dönmüştür Yukandaki resimde, Sa tan sonra istirahate çekilmiştir. nlâdverüi fntbolcular Yesilköye indirkten sonra görülmektedirler. (Salâhattin GİZ) Şeref, Roma'da ıkı gün kalacak ve ancak pazar günü sabahı tspanya' ya uçak olduğu içi n pazar gunu denemeve tjbı tutulamıyacaktır. Şeref beraberınde Rüçhan AlpanSofyada 27 ağustosta 43 milletin nastik, eskrim, tenis branşlarına su ve Şukrü Gulesın olduğu hal. iştirakiyle başlıyacak olan talebe 43 mıllet 1500 sporcusu ile kahlaBulganstan, Rusya, Fransa, de Ispanyd'ya gıttıkten sonra oolimpiyatları için buyuk bir faali cak. rada, ttalyan organizatörlerden yet var. Aralık avmda temelı atı B. Almanya, îtalya, Çekoslovakya, yaptıktan Futbolcu ancak 42 gün daha askerlik Türk futbolcusu ısteyen bir acen. lan 3500 kişilik kapalı salonun ya Polonya, Romanya 100 den fazla sonra yurt dışına çıkabilecek te ile konusacak ve ancak mâlî pılması için bütun Üniversıte ta müsabık ile olimpiyatlara girecek. şartlarım ı>ı gordüğü bir kulup lebeleri de çalışmışlar ve şimdi Musabakalar 3 eylulde sona ereile anlasacaktır. Roma 27 (Livio Andreotti bildi Bartu'ya bu muasade verilmemiş meydana güzel bir bına çıkmış. cek. N'asıl hazırlanacaklar? Anlaştığı kulup adına ancak pa nyor) Fenerbahçelı Ca n Bartu1 tır. Fıkret Kırcan ile bırlikte Ka Beynelmilel Federasyon Reısı bile Gelen kafileler Üniversite binazartesi veya sah gunu bir deneme nun askerlik işınde çıkan bır pu ra Kuvvetlerı Kurmay Başkanı bu çahşmaya hayret etmiş. Diğer ye tâbi tutulacak olan Şeref, ora rüzden dolayı buraya gelememesi Memduh Sagmaç'a gelen Can'ın tesisler de mükemmel. Ve birbir larmda kalacaklardır. Büyük olan da mukavele imzaladıktan sonra üzerine bır toplantı yapan Lazio evraklan tetkık edilmiş ve daha lerine çok yakın. Herhangi bir mu 5 binanın odaları da rahat. Binasabakayı yapmak için uzağa gitme ların etrafında müsabıklann çalısyurda ddnecektır. kulubu ıdarecılerı son olarak 31 42 gun askerlıği olduğu gorülmüş ye hacet yok. Futbol ve atletizm maları için atletizm pisti, kapalı ağustosa kadar adı geçe n futbol tur. Bu muddete futbolcunun or musabakaları Levski Stadında ola salon (içinde yüzme havuzu da bu< Bu haberın nereden çıktığını Futbol Federasyonu dun DolmaVerilen ızahata gore fikstur bucuya muhlet vermışlerdır. du takımı kampında ve millî ta. cak. Basketbol, boks, eskrim, hal lunuyor). Her şey mevcut. Aynca bahçadeki büroda çahşmış ve milll gün basına açıklanacaktır. Aynca bilmiyorum. Boyle bir mevzu hakBu tarihe kadar Can, buraya kım kampında, Honnoverde bulun ter, jimnastık, gureş yeni kapalı futbol sahasının yanında büyük lig fikstürünü son bir defa daha kendisıyle konuştuğumuz Futbol kında karar verirken arkadaşlarım gelmediğı takdırde Lazio kulubu duğu gunler dahıl değıldır. Bu 42 salonda yapılacak. Tenis kortlan bir yemekhane de var. Buraaı 700 gozden geçirmistir. Federasyonu Başkanı Muhterem la konuşacağım. Henüz vazıfe bakendısi ile anlaşmaktan vazgeçe gün Irakta yapılan ordu maçın ve yuzme havuzu da simdiden ha kişi almaktadır. 1500 sporcu her özyurt, son olarak Umum Müdür şındayım.» cektiı. Bu tarıhe kadar adı geçen dan sonra Can'ın kıtasına geç ilti zır vazıyette sporcuları bekliyor. gun burada antrenman yapacak. Bekir Sılâhçılar'ın şahsını hedef futbolcu Roma'ya geldıği takdirde hak etmesinden ilerı gelmektedir. Branşlar ve sporcular Propagaada tutan beyanatı hakkında sunlan kendisi derhal RealMadrid'e kira Devamı S inci sahifede Basketbol, voleybol, atletizm, sdylemıştir : Talebe olimpiyatları için bütün lanacaktır. Lazio kulubu 3 ağustos vuzme atlama «u topu. aletlı iım ajanslar Sofya'da bürolar açmıştır. « Bu beyanatı ben de gazeteler Bu curoartesi ve pazar gunlerı 70 gazeteci simdiden çahşmaya baş den okudum. Fakat resmî olarak Dolmabahçe stadında Ajanlık proğ da kampa gireceği için Can husu lamış. 200 e yakın gazetecinin mübir şey bılmıyorum. Bu yolda gazeramı gereğince îstanbul gençler funda tıtiz davlanmaktadır. Baska bir çare «Pırı Reıs Kupası» yuzme yarış te sutunları vasıtasıyle polemiğe sabakalan takip edeceği tahmin eve büyukler atletızm binncıliğı ları bugün saat 16.30 da Kuruçeş gırişecek değilim. Umum Mudurun dılıyor. Dığer taraftan Kültür Mer Şeref ve Can'ın Îtalya veya lsyapılacakken Dolmabahçe stadının rae Galatasaray Adasında yapıla kendisiyle bu meselelerı konusaca j kezînde kurulan Olimpiyat KomıDünya ordulararası pentatlon bır Alman cambaz ekıpıne kıralan panya'ya transfer etmelerı için ça caktır. Erkek ve bayan ortalar ile ğım.» tesi de her türlü hazırhğını bitirmusabakalanna katıla n ekipimiı ması üzerine bu musabakalar yapı lışan Rüçhan Alpansu ile Şukru küçükler arasmda cereyan edecek mış. Afışler, pullar bastırmış. HuFazla bır şey soylememesıne rağ Paristen yurda donmüştur. 10 dev lamıyacaktır. Gülesin Can'ın ışinde çıkan bu olan yanşmalann çok çekişmeli ve men oldukça uzuntulu gorünen susi olarak olimpiyatlarla ilgili siuzülmuşlerdır. letin iştirak ettiği musabakalar so Belediye ve bölge, kendisıne mü pürüze fazlasiyle heyeeanh geçmesi beklenmektedir. Muhterem özyurt, ıstifa ettiğine garalar çıkarmış. Bütun gazoz şinunda ekipimiz tecrübesizliği sebe racaat eden organizatorün teklifi Buna rağmen gerek Rüçhan Al. Havuz nizaml olmamakla beraber dair çıkan haberler üzerine gu şeşelerinin üzerinde olimpiyatlarla biyle ancak 9. olablmiştir. ni kabul ederek pek az bir men. pansu, gerekse Şükru Gülesin Can bu yanşmalarda isim yapmış Di kilde konuşmuştur : ilgili afişler yer almakta. Kafile Reisı ve Ordu Spor Bü faat mukabıli stadı atletizm müsa zamanında Roma'ya gelmediği tak lek Balkan ve Canan Ateş'in iyi Her şey tamam dirde adı geçen futbolcuyu doğru rosu Başkanı Kurmay Yarbay Şev bakaları yerıne Alman cambazladereceler yapacaklan söylenmekKapalı salonun etrafı temizlenidan doğruya Real.Madrid'e transtedir. Y. Direk ve Defterdar ki Ülgen'in verdiği izazhata gore rına tahsis etmiştir. yor. Yuzme havuzu boyanacak. îbüyük bir intizam ve samimıyet Atletizm pıstınm üzerine tel ge fer edebilmek çarelerını aramakdareciler, «Bundan sonra her şeyiyeni sezonu açıyorlar içinde geçen yanşmalar ekipimiz rildiğinden musabakaların yapıla. ta ve bu sekilde Can'ın eline çok Cemal Anadol mız tamam olduğu için kaölelerin daha fazla para geçeceğini ıfade mıyacağı ancak dün ak;am ajanh MİHÎ lıg takımlarından Yeşıldi. için çok faydah olmuştur. gelmesini bekliyeceğiz. 1965 Olimbaba oldu etmektedirler. ğa bildirilmiştır. Klâsman şu şekildedir: rek bugun saat 15 de Taşlıkta yapiyatlannın Türkiyede olmasını CANA İ2İN YOK Atletizm hakem ve idaracileri pacağı bir toplantı ile sezonu aça 1 îsveç, 2 Brezilya, 3 Alma n cambazlannın bu progçok istiyoruz. Türkiye yakmdır. Fransa, 4 Norveç, 5 îtalya, ramları uzun tutacağından hal Ankara 27 (Telefonla) îtalya. mizden Cemal Anadol"un bir faz caktır. Gelebiliriz> diyorlar. OlimpiyatlaDiğer taraftan Amator bınnci 6 Belçika, 7 Amerika, 8 Ho böyl e devam ettiği takdırde birçok nın Lazio kulubune transfer olevlâdı dünyaya gelmiştir. Fatoş ara sporcularının çok iyi hazırlandı verilen yavruya uzun ömürler kümeden Defterdar da taat 9.00 landı, 9 Türkiye, 10 Danimar, söhretin katılacağı Cezmi Or Atle. mak uzere yurt dışına çıkmak is. dıklanm «öylüyorlar. ka. Devamı 5 Inel sahifede teyen Fenerbahçeli futbolcu Can diler, anne ve babayı tebtrik ederiz. da yeni sezona girecektir. SOFVA KAPALI SALONU Tnnçer BEXOKAN özyurt dedi ki: «Silâhçılaı Milli Uğ fikstürü bugün açıktanacak Talebe Olimpiyadı için Bulgarlar hazırlamyor ile polemiğe girmiyeceğim* «Pirî Reis Kapası» yüzme yarışları Pentatlonda 9. olduk Belediye, D. Bahçeyi atletlere verecekken bir sirk'e kiraladı ııııııııııııınınnniıııııııı BaCStİck sayesinde Her hareketinizde vücudunuzdan, müziç ter kokusu yerine etrafa nefis bir parföm kokusu yayılır. ALMAN HENSCHEL SASAYÜSTS 151 SENELİK HÂKİKASI ERO; Tereddüt alabileceğiniz en yüksek • kaliteli OOLMA' KALEM Dolma kılem tatınalıcaksanız >ltGayet az nefesle| ^^ 'ağızla,* akerdeonunjbötuıîlseslerin^ veren \ Italyanmfyenr birî icadrî' LAiCLAVIETTA\ .AgızlakordeonuJ FiaO 550 lira. Toptan v« p«rakeada saba yapüır. Tasradan da siparij kabul edillr. 1001 ÇEŞİT MÜESSESESİ Sirkeci, Büyük Postane karşısı Muhitrbajı Sok. Merkez han kat 1 • İstanbuL Telefon; 22 80 14 İL 7422/2522 SOİndir adedl Motor gficü Fabrika tonajı tL: 7561/2548 HENSCHELWERKE RESMl DÎSTRlBÜTÖRt! AHMET BÜTÜKDEMİB Lâstik Sırkeci, Nöbethane Cad. No. 18 îstanbul TEL: 22 10 30 Şasa toför mahallinden sonra 5^0 an. takviyclidir. KALORİFERLt, TEDtYATTA KOLAYUK, DEKHAL TESLtM 6 Cyl 140 BHP 8.475 Şansunan Takviyell S ileri 1 gerı 7 adet telli 1.000x20 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikahrı T.A.Ş. Umum Karadeniz Ereğhsinde kurulacak teslslerimiz clvannda bulunan Gülüç Irmağı yatağının takriben 1300 m. kı&mının dertve edllmesi, sedde, anroşman ve tahkimat işleri tekHf alma turetiyle ihale edilecektir. Ihale evrakı 100 TL. mukabilinde Ankara, Itmlr Caddosi No. 13/6 da Şirketimiz Umum Mudürlüğünden temin edllebülr. îşin muvakkat teminatı 100.000 TL. dır. Bu işle alâkadar olan mütaahhitlerin 4 Ağustos 1961 Cuma günü akşamına kadar bir yazı ile yeterlik belgesi almak güzere muracaatları ve bu muracaatları ile birlikte şimdiye kadar yapmış olduklan benzeri işleri ve bu işte kullanabilecekleri makına ve teçhizatlanm ve bu makinalan iş başında bulundurabilecekleri tarihleri gosterir belgeleri ibraz etmeleri icap etmektedır. Müracaat sahıpleri kendilerine bu iş için belge verilip verilmediğini 8 Ağustos 1961 Sah günü saat 17.00 de Müdürlüğümüzden öğrenebilirler. Teklifler 9 Ağustos 1961 Çarşamba gunu saat 17.00 ye kadar aynı adreste înşaat Müdürlüğünce makbuz mukabili kabuî edılecektir. Şirketimiz ihaleyı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 3840 A: 12553)/2542 OUVIII «tESBASEK TORKIMT» U O . STİ. DİŞLERlNİZl ÇÜRÜMEKTEN 4 K0RUR IL 7190/2521 TL. 7125/2523 İL 7562 2549 4 1 Kadıkoy Suadıye mah. Okul sokağında 328 adada 1 ve 2 parsel numaralı ceman 889 M2 (Hazineden müdevver) Belediye mah arsa beher metre karesi 160 liradan tamamı 142.240,00 Jiralık mukadder kıymet uzerınden satılacaktır. îlk teminatı 8362 lıradır. (Emlâk îstimlâk 356 kuruş) 2 Karaağaç Kurumlan Müdürluğu için luzumlu 43 kalem boya ve boyu malzemesı 42109,70 lırahk tahmin bedeli dahilinde satın ahnacaktır. îlk teminatı 3158,23 lıradır. (Karaağaç Kurumu Mudurluğunde 105 kuruş) 3 Gulhane Parkı Sarayburnu havuz ustundeki gazıno ve çayhane ile tarasm ışletme hakkı yıllık 250O0 hra uzerınden 5 yıl muddetle ıhale olunacaktır. îlk teminatı 7500 lıradır. (Emlâk Îstimlâk Mudurluğunde 313 kuruş) 4 Gulhane Parkmda akvaryum uzenndekı plâtformda yapılacak Çayhane Bufe ve 500 M2.1ik servıs mahallinin işletme hakkı yıllık 4800 Hra uzerınden 5 yıl muddetle ıhale olunacaktır. Îlk" teminatı 1800 lıradır. (Emlâk Ishmlâk Müdürlüğünde) 5 Yüdız Parkı dahilinde büyük golun doğusunda mevcut plâtform ustunde yapılacak çayhane ve bufe ile 300 M2 lik servıs mahallınm ışletme hakkı yıllık 4800 lira uzerinden 5 yıl muddetle ıhale olunacaktır. Îlk termnatı 1800 liradır. (Emlâk Îstimlâk Mudurlüğunde) 6 Gulhane Parkmda Koprubaşı mevkunde yapılacak set gazınosu ile 600 M2 lık servıs mahallinin ışletme hakkı yıllık 18000 hra uzerınden 5 yıl muddetle ıhale olunacaktır. Îlk teminatı 5750 hradır. (Emlâk Îstimlâk Mudurluğunde 225 kuruş) Tahmin ve şartname bedelleri ile işletme kıymetleri, ilk temmatları yukanda yazıh işler 10/Ağustos/1961 perşembe günu saat 10,30 da Belediye Saraymda toplanan Beledtye Encümenınde ıkıncı ış kapalı zarf eksıltmesi dığer ışler kapalı zarf artırması suretıyle ayrı ayn şartnamelerı veçhiyle ihale olunacaktır. Şartnamelerı hizalarında hazılı Müdürlük rde bedelsiz olarak gorülecek veya tesbıt edılen ücretler mukabilinde satın alınacaktır. Ihalelere iştirak edeceklerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektubunu, (ikinci iş için 1961 yılı Ticaret Odası vesıkalarını) havı olarak hazırlıyacakları kapalı zarflanm ıhale gunu saat 9 dan 9.30 a kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzımdır (Basın 3537)/2547 İslanbul Belediyesinden İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden İdaremize müsabaka ile 30 yaşmı eeçmiyen lise ve ortaokul mezunu erkek memur almacaktır. fmfiVıaTi 7 Ağustos 1961 Pazartesi günü saat 10 da Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. İstekliler, Başmüdürlüğumüzle, satış depolanmıza ve mülhakat idarelerimize müracaatla şarÜan öğrenebilitier. (Basm 9302)/2524 4 Temmuz 1961 tarihli Resmî Gazete ile ilân edilen ikinci 8 ayhk Tahsisli Ithal Malları Listesinde yer alan maddeler için Odamızca talep kabulüne başlanılmış olup, kotalara müracaat şeklini gdsterır izahnamelerle talepname ve sanayici ithal malları listesi bir zarf içerisinde üyelerimize taahhütlü olarak postalanmış bulunmaktadır. Adı geçen matbu evrakı »dres değişikliği gfbi bir sebeple aimamış olanlann 3 üncü kati a 23 ve 24 No. h odalara müracaat etmeleri rica olunur. ' (Bann 38«/2S50) İslanbul Sanayi Odasından Darende Malmüdürlüğünden: 1 Kuluncak Nahiyesi Hükümet Konağının onanmı 21245 ; iıra 32 kuruş keşif bedeli üzerinden 2490 sayılı kamınun 41 in • ci maddesi gereğince açık eksiltme suretıyl e 7/8/1961 pazar : tesi günü saat 10 da Darende Malmüdürlüğünde ihale oluna ; caktır. 2 Onanm işinin keşif bedeli 21245.32 lira olup teminat : akçesi 1593.40 liradır. Gazete ilânı vesaır masraflar müteahhi \\ de aittir. 3 Yapılacak onanma ait keşif özeti ve hususı fennı şart ; : name mesai saatlerı içerisinde Darende Malmüdürlüğünde gorülebilir. 4 Eksiltmeye girecek isteklilerin 2124552 lira ve daha yukan taymette iş yapmış olduklannı bıldirır Bayındırlık Mudürlüğünden alacaklan fotoğrafh ve tasdikh yeterlik belgeleri ve 1593.40 liralık teminat makbuzları ile birlikte 7/8/1961 pa. zartesi saat 10 da Darende Malmüdürlüğünde müteşekkıl Komlsyona müraffaatlan ilân olunur. (Basm 3308)/2529 İstanbul Süttırükleri Basmüdürlüğö ASKERİ KONTROL GRUPUNDAN Aşağıda cıns ve miktarlan ile cif kıymetleri yazıh esyalann 7/8/961 tarihınde saat 10 da Tophane Nusretiye camii arkasında Şatış salonunda açık artırma »uretiyle satışlanmn yapılacağı ve teminatmın 5/8/961 gfcrfine kad*r kabul edileceği ilân olumır. Satış Efyanm cinsi Kıymeti Tendnatı K. • BHktan Uf Kr. Iirs Kr. Amban 1358 1581 4083 188 1435 1598 1648 1627 1651 1649 1672 2 sandıkta komple katı maddeicri elemeğe v e parealsmağa mahsus makine Kİ i l e dlkmeğe m a h s u s iğnelerden çuvaldız Torna makinası (t«*gthı) «vadanlık v e y*d«fcl«ıijfo birlikte Sedef düğme Tebeşir Jılet bıçağı ( h e r pakette 100 adet tek jilet bıçagı vardır) Sair müstahzar boy» Çam esansı El i l e müteharrik trikotaj makinelerine ait vargel El i l e cnuteharrik trikotaj makinası natamam Mıhamki şekilde i m a l edilmiş diğer kâğıtlardan MEMUR ARANIYOR Büyük bir şirketin kartoteks servisinde istihdam edılmek fizer* lise mezunu üç genç ahnacaktır. Lisan bılen tercıh edılir. AskerUğini ikmal etmiş olması sarttır PJE 356 Beyoğlu. İL 7583/2518 1 D. 1 Adet M50 1 Adet 9660 Oresa 15200 KUo 2200 1183 168 3 386 Paket Kilo » Adet Kilo 20000 00 30000 00 3000 00 4500 00 7003 80 1050 00 2280 00 990 2081 810 975 900 115681 S. P. 4 S. P. 2 I 40682 00 7000 00 1S200 00 D. D. D. D. Z. B. 3 C. A. 61 Z. B. 2 E. ö . 12 SP. 2 Galata 20 H. Köy 64 Pamuk Telefi, üstiipü, Parça Bez ve Kalite Dışı Mamul Kumaş Salılacaktır Tahminen 19 ton telef, 5 ton üstüpü, 1 ton parça bez ve 42 bin metre kalite dışı mamul kumaş 4.8 1961 Cuma gunu saat 14 te Manisa'da Fabrikamızda açık pazarhkla satılacaktır. Çartnamesi îstanbul'da SÜMERBANK ALIM SATIM, tzmır' de SÜMERBANK BASMA SANAYll MÜESSESELERİNDE gorulebilir. Fabrikamız satışı j apıp yapmamakta veya dılediğme yapmakta serbesttir. MANİSA PAMTJKLt' MENSTJCAT A. Ş. TEKSTİL FABRÎKASI (Basm 3830)./2544 6600 00 13874 00 5400 00 KOLAYUKtA TAŞ1NABİLMESİMİ TEMİMi I S K R A TELEFONLARIN'OAİ Reklâracıhk (1181)/2540 Beşiktaş 56 oğlu 1673 Mihanikt şekilde imal edilmiş dığer kâğıtlardan D. 390994 » 625591 00 93838 65 > Satışa iştirak edeceklerden Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalanna kayıth olduklarına dair belge aranır. fBasın 3832/2546) D. 482008 6500 00 6000 00 771213 00 00 10 00 00 00 95
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle